Raport.

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (20/2019) Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym oraz prawnym, w szczególności trudności w obszarze pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej, Zarząd Financial Assets Management Group S.A. informuje o opracowaniu oraz przyjęciu nowej strategii działalności i rozwoju Spółki. Wysoka konkurencyjność obszaru rynkowego, na którym działa Spółka, wymusiła podjęcie działań prowadzących do dywersyfikacji działalności i eksploracji nowych obszarów biznesowych. W ramach podjętych działań, zmierzających do wypracowania nowej strategii działalności, Zarząd Spółki postanowił oprzeć przyszłą działalności operacyjną na trzech filarach - sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, obrocie nieruchomościami oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
Działalność w obrębie klientów detalicznych i biznesowych na rynku energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz telekomunikacyjnym pozwoli na uzyskanie przez Spółkę efektu synergii poprzez możliwość zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych. Uzyskanie wymienionych efektów synergii oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia działalności pozwoli z kolei Spółce na zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego oraz w perspektywie długoterminowej, Spółka wejdzie na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co z pewnością będzie pozytywnym sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów.
Spółka przewiduje w niedalekiej przyszłości zakup zarówno podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwem gazowym, jak i operatora telekomunikacyjnego.
Szczegóły nowej strategii działalności i rozwoju Spółki przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  _______________________________________________ ______________________________________________________
  1


  NIP 5262725362 , REGON 015529329 KRS 0000320565 , Sąd Rejonowy dla M. St. W arszawy XII W ydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 31.616 .102 zł wpłacony w całości
  Financial Assets Management Group S.A. ul. Adama Naruszewicza 27, 02 -627 Warszawa Tel. +48 22 116 66 66 , Fax +48 22 116 66 61 E-mail: [email protected] , www.famgsa.pl
  FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.
  NOWA STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU SPÓŁKI

  Spółka zaprezentowała poprzednią wizję strategii prowadzenia działalności w dniu 30 sierpnia 2016
  roku (raport bieżący nr 27/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku). Mając na uwadze uwarunkowania
  rynkowe oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym oraz prawnym, w szcz ególności trudności w
  obszarze pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej, część planowanych działań nie zostało
  podjętych. Ponadto wysoka konkurencyjność obszaru rynkowego, na którym działa Spółka, wymusiła
  podjęcie działań prowadzących do dywersyfik acji działalności i eksploracji nowych obszarów
  biznesowych. W ramach podjętych działań, zmierzających do wypracowania nowej strategii
  działalności, Zarząd Spółki postanowił oprzeć przyszłą działalności operacyjną na trzech filarach.

  I Filar – Sprzedaż e nergii elektrycznej i gazu ziemnego
  Energia elektryczna
  Pierwszym obszarem działalności będzie obrót energią elektryczną i gazem ziemnym, obejmująca
  przede wszystkim sprzedaż energii elektrycznej do finalnych odbiorców zarówno w kanale B2B oraz
  B2C. Na podstawie opracowania Ministerstwa Gospodarki „Prognoza zapotrzebowania na paliwa i
  energię do 2030 roku” prognozowane były znaczące wzrosty cen energii elektrycznej:
  2006 2010 2015 2020 2025 2030
  Przemysł 233,5 300,9 364,4 474,2 485,4 483,3
  Gospodarstwa domowe 344,5 422,7 490,9 605,1 615,1 611,5
  Tabela 1. Ceny energii elektrycznej [zł’07/MWh] Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
  Analizując przyrosty cen sprzedaży zgodnie z prognozami Ministerstwa Gospodarki, w uproszczeniu
  można przyjąć, że prognozowane średnioroczne wzrosty cen energii w analizowanych przedziałach
  czasowych będą kształtowały się w następujący sposób:
  Zmiana procentowa w skali roku 2007 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030
  Przemysł 6,5% 3,9% 5,4% 0,5% -0,1%
  Gospodarstwa domowe 5,2% 3,0% 4,3% 0,3% -0,1%
  Tabela 2. Średnioroczna zmiana cen energii elektrycznej Źródło: Opracowanie własne
  _______________________________________________ ______________________________________________________
  2


  NIP 5262725362 , REGON 015529329 KRS 0000320565 , Sąd Rejonowy dla M. St. W arszawy XII W ydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 31.616 .102 zł wpłacony w całości
  Financial Assets Management Group S.A. ul. Adama Naruszewicza 27, 02 -627 Warszawa Tel. +48 22 116 66 66 , Fax +48 22 116 66 61 E-mail: [email protected] , www.famgsa.pl
  Wzrosty cen energii w latach 2011 – 2020 wynikają przede wszystkim ze zwiększonych nakładów
  na odnawialne źródła energii (inwestycje te zostały „zaszyte” w prognozowanej cenie energii
  elektrycznej) oraz modernizację obecnie działających sieci oraz bloków energetycznych. Samo
  opracowanie Ministers twa Gospodarki, powstałe w 2009 roku, na dzień dzisiejszy jest w ocenie
  Spółki nieaktualne. W dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki zatytułowanym
  „Informacja na temat realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku w 2012 roku” („PeP ”),
  przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 roku, wiele kluczowych działań
  zaplanowanych w pierwotnym dokumencie nie zostało wdrożonych, stąd też należy przewidywać,
  iż spadek dynamiki wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce po roku 2020 zo stanie odłożony w
  czasie. Na podstawie informacji Ministerstwa Gospodarki z realizacji PeP do 2030 r. wyraźnie widać,
  że wiele działań miało charakter jedynie administracyjny i nie przekładają się one na poprawę
  efektywności energetycznej, a dalsze opóźnie nia w tej dziedzinie pozostają czynnikiem
  kosztotwórczym. Nie można również zapominać o stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię
  elektryczną oraz o dalszym rozwoju branż i gałęzi gospodarki uzależnionych od dostaw energii, jak
  chociażby postępujący rozwój elektromobilności. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że
  zapotrzebowanie brutto na energię elektryczną stale rośnie i będzie rosło:
  2006 2010 2015 2020 2025 2030
  Zapotrzebowanie brutto 150,7 141,0 152,8 169,3 194,6 217,4
  Tabela 3. Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto [TWh] Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
  Powyższe dane wskazują, że średnioroczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce
  w latach 2015 – 2030 będzie wyno sił ok. 3 procent w skali roku. Przy braku odpowiednio wysokich
  nakładów poniesionych na odnawialne źródła energii („OZE”) oraz na modernizację infrastruktury
  przesyłowej, tak duży (coraz trudniejszy do zaspokojenia) popyt na energię elektryczną z pewności ą
  znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższych, niż planowane, podwyżkach cen energii elektrycznej.
  Wzrosty cen sprzedaży spowodują również konieczność dokonania wyższych nakładów na zakup
  energii oraz wszystkich dodatkowych opłat związanych z obrotem energi ą elektryczną. To w
  perspektywie kilku lat prowadzić będzie do jeszcze większej konsolidacji rynku sprzedaży energii
  elektrycznej. Konsolidację tego sektora można było zaobserwować w latach 2015 – 2018 i należy się
  spodziewać, że będzie ona nadal postępowa ć. W związku z tym posiadanie zezwolenia na sprzedaż
  energii elektrycznej będzie istotnym bodźcem do wzrostu przychodów. W wysokich cenach sprzedaży
  energii i wzroście popytu na nią, Spółka upatruje swoją szansę. Mając na uwadze powyższe Spółka
  będzie pode jmować działania prowadzące do przejęcia podmiotu, który jest wyspecjalizowany
  _______________________________________________ ______________________________________________________
  3


  NIP 5262725362 , REGON 015529329 KRS 0000320565 , Sąd Rejonowy dla M. St. W arszawy XII W ydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 31.616 .102 zł wpłacony w całości
  Financial Assets Management Group S.A. ul. Adama Naruszewicza 27, 02 -627 Warszawa Tel. +48 22 116 66 66 , Fax +48 22 116 66 61 E-mail: [email protected] , www.famgsa.pl
  w obrocie energią elektryczną, posiadającego wysoce wyszkoloną kadrę oraz niezbędne
  doświadczenie. W ocenie Spółki, przy tak zmiennym rynku, jakim jest rynek energii elektryczne j
  w Polsce, powyższe umożliwi osiągnięcie wysokiej marży na sprzedaży energii elektrycznej.
  Gaz ziemny
  Zgodnie z prognozami przygotowanymi przez Ministerstwo Energii w opracowaniu zatytułowanym
  „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia
  1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.” w Polsce systematycznie wzrasta zużycie gazu
  ziemnego. W roku 2018 łączne zapotrzebowanie odbiorców wynosiło 199 TWh, co oznacza 4
  proc entowy wzrost zapotrzebowania rok do roku. W perspektywie najbliższych dwudziestu lat
  prognozowany jest wzrost zapotrzebowania o około 50 proc ent. Ceny rynkowe gazu ziemnego w
  sierpniu 2019 roku były rekordowo niskie (w horyzoncie ostatnich pięciu lat). Jednocześnie wg
  danych zaprezentowanych prze z Eurostat, średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w Polsce są
  jednymi z najniższych w Europie, wykres poniżej:

  W ocenie Spółki istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem oraz
  stosunkowo niskimi cenami możliwe jest osiągnięcie znaczących obrotów na sprzedaży gazu. Mając
  na uwadze powyższe Spółka będzie podejmować działania prowadzące do przejęcia podmiotu , który
  jest wyspecjalizowany w obrocie paliwem gazowym, posiadając ego wys oce wyszkoloną kadrę oraz
  niezbędne doświadczenie.

  _______________________________________________ ______________________________________________________
  4


  NIP 5262725362 , REGON 015529329 KRS 0000320565 , Sąd Rejonowy dla M. St. W arszawy XII W ydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 31.616 .102 zł wpłacony w całości
  Financial Assets Management Group S.A. ul. Adama Naruszewicza 27, 02 -627 Warszawa Tel. +48 22 116 66 66 , Fax +48 22 116 66 61 E-mail: [email protected] , www.famgsa.pl
  II Filar – Nieruchomości
  Drugim obszarem działalności będzie branża nieruchomości, która od wielu lat znajduje się na etapie
  niemal stałego wzrostu (od roku 2012 mamy do czynienia z trendem wzrostowym, po dlegającemu
  okresowym korektom). Spółka identyfikuje ryzyko kolejnej korekty w najbliższych miesiącach, jednak
  trend wzrostowy powinien zostać utrzymany. Dywersyfikacja prowadzonej działalności o kupno,
  sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami powinno skutk ować utrzymaniem pożądanej przez Spółkę
  wartości rentowności całego biznesu. W średnioterminowej perspektywie przychody ze sprzedaży
  nieruchomości w znaczący sposób mogą wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz
  umożliwią refinansowanie dalszej dz iałalności inwestycyjnej. Na podstawie dostępnych notowań
  giełdowych indeksów branżowych WIG Nieruchomości oraz WIG Budownictwo przygotowany został
  wskaźnik pokazujący dynamikę zmian wyżej wymienionych indeksów branżowych z przypisanymi
  wagami:
   WIG Nieruc homości = 80%,
   WIG Budownictwo = 20%.
  Na wykresie zostały zaprezentowane dane przedstawiające dynamikę zmian wartości uśrednionych
  wartości indeksów, przy założeniu że stan na dzień 31 grudnia 2012 roku równy jest 1.

  Wykres 1. Średnio ważone wartości indeksów WIG Nieruchomości i Budownictwo w latach 2013 – 2019 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW
  0,80
  0,90
  1,00
  1,10
  1,20
  1,30
  1,40
  1,50
  1,60
  1,70
  12/2012 02/2014 03/2015 04/2016 05/2017 06/2018 07/2019
  _______________________________________________ ______________________________________________________
  5


  NIP 5262725362 , REGON 015529329 KRS 0000320565 , Sąd Rejonowy dla M. St. W arszawy XII W ydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 31.616 .102 zł wpłacony w całości
  Financial Assets Management Group S.A. ul. Adama Naruszewicza 27, 02 -627 Warszawa Tel. +48 22 116 66 66 , Fax +48 22 116 66 61 E-mail: [email protected] , www.famgsa.pl
  Po istotnej korekcie, która miała miejsce w 2018 roku, w kolejnych miesiącach spodziewane są
  optymistyczne prognozy d otyczące sektora nieruchomościowego. Spółka zamierza prowadzić
  intensywne działania w tym obszarze biznesowym, co w ocenie Zarządu skutkować będzie
  zwiększeniem marży z tej działalności operacyjnej.

  III Filar – Telekomunikacja
  Trzecim obszarem działalności Spółki będzie działalność na rynku usług telekomunikacyjnych,
  zarówno telefonii stacjonarnej detalicznej i hurtowej, jak i na rynku telefonii komórkowej. Spółka
  zamierza oprzeć swoją działalność na wysokiej jakości infrastrukt urze telekomunikacyjn ej oraz
  wieloletnim doświadczeniu osób z różnych branż . Przyczyni się to do dynamicznego rozwoju Spółki
  oraz do zapewnienia klientom najwyższych standardów świadcz onych usług. W perspektywie
  najbliższych lat, Spółka planuje pozyskanie unikalnych użytkowników na rynku telekomunikacyjnym .


  Działalność w obrębie klientów detalicznych i biznesowych na rynku energii elektrycznej, paliwa
  gazowego oraz telekomunikacyjnym pozwoli na uzyskanie przez Spółkę efekt u synergii poprzez
  możliwość zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych.
  Uzyskanie wymienionych efektów synergii oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia
  działalności pozwoli z kolei Spółce na zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego oraz
  w perspektywie długoterminowej, Spółka wejdzie na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co
  z pewnością będzie pozytywnym sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów.
  Spółka przewiduje w niedalekiej przyszłości zakup zarówno podmiotu posiadającego koncesję na
  obrót energią el ektryczną i paliwem gazowym, jak i operatora telekomunikacyjnego.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Financial Assets Management Group SA
ISIN:PLTHP0000011
NIP:5262725362
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Naruszewicz 24/101 02-627 Warszawa
Telefon:+48 22 3973300
www:www.psgsa.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FINANCIAL ASSETS M...
2017-12-06 10:11:29
DB
SPÓŁKA OD LAT ROZCZAROWUJE SWOICH AKCJONARIUSZY KURS AKCJI WCIĄŻ SZUKA DNA MIEJMY NADZIEJĘ ŻĘ NAJGORSZE JUZ ZA NAMI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649