Raport.

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (6/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 m

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie") postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 12 marca 2018 roku o godzinie 16:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, przy czym wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jego uczestnicy jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały o powołaniu komisji skrutacyjnej.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6 marca 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  spółki pod firmą
  Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
  w dniu 6 marca 2018 roku
  Uchwała nr 1
  nad zwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  „Uchwala się , co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Postanawia się wybrać na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pan a
  Jacka Tkaczyka . -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .” -------------------------------- --------------------------
  Po z amknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił , że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących 32,80 % kapitału
  zakładowego został o oddan ych łącznie 10 370 081 ważn ych głos ów , przy czym: ----------------
   za uchwałą został o oddan ych 10 370 081 głos ów , -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 2
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o przyjęciu porządku obrad
  „Uchwala się , co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------


  - 2 -
  § 1
  Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: -
  1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -------------------------------- --------
  2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; stwierdzenie
  prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
  3. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; ----------------------------
  4. wybór komisji skrutacyjnej nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ; -------------------------
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia z dnia 25 października 2017 r.; -------------------------------- ----------------------
  6. podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu spółki; -------------------------------- ------------------
  7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki; -------------------------
  8. podjęcie uch wał w sprawie wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki; ---------------
  9. podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków komitetu audytu; -----------------------
  10. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -------------------------------- -----
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .” -------------------------------- --------------------------
  Po zamk nięciu głosowania przewodnicząc y walnego zgromadzenia ogłosił , że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapit ału zakładowego został o oddan ych łącznie 10 370 081 ważn ych głos ów , przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchw ałą został o oddan ych 10 370 081 głos ów , -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Wobec ich niewielkiej liczby, uczestnicy zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem
  zrezygnowali z podejmowania uchwa ły nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej , zaplanowanej
  w porządku obrad tego zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ---  - 3 -
  Uchwała nr 4
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r .
  o uchyleniu niektórych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 października 2017 r.
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia uchylić uchwałę
  nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z
  dnia 25 października 2017 r. o zmianie statutu spółki s tatutu spółki w całości. ----------------
  2. W związku z uchyleniem uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Financial
  Assets Management Group S.A. z dnia 25 października 2017 r. nie wywołuje ona
  jakichko lwiek skutków prawnych. -------------------------------- -------------------------------- ----
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .” -------------------------------- ------------------------
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 5
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------


  - 4 -
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 16 ust. 1 statutu spółki
  poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -------------------------------- --------------
  㤠16 .
  1. Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd
  i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.” -------------------------------- -------------------------------- --
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z
  chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego .” -------
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddan ych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 6
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 17 statutu spółki poprzez
  nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -------------------------------- -------------------------


  - 5 -
  㤠17
  W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane
  jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do
  składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek
  Zarządu.”
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą p owzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z
  chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego .” -------
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezento wanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 7
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 20 statutu spółki w ten
  sposób, że w punkcie 3/ na końcu przecinek zastępuje się kropką, a punkt 4/ statutu spółki
  zostaje wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony. -------------------------------- -------


  - 6 -
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stan owiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 8
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 21 statutu spółki poprzez
  nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -------------------------------- -------------------------
  㤠21
  1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -------------------------------- -----
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż
  członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa
  w §2. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.


  - 7 -
  4. Jeżeli na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, bądź delegowania do czasowego pełnienia
  wykonywania czynności członka Zarządu lic zba członków Rady Nadzorczej liczy mniej niż
  pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej upoważnieni są do uzupełnienia
  składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, aż do uzyskania wymaganego minimalnego
  składu Rady Nadzorczej umożliwiającego jej f unkcjonowanie. -------------------------------- --
  5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje w wyniku zgodnego oświadczenia na
  piśmie wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, przy czym w razie delegowania
  do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – także członka Rady Na dzorczej
  delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu. ----------------------
  6. Osoba dokooptowana do Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4 powyżej, może wykonywać
  wszelkie czynności nadzorcze oraz pozostałe prawa i obowiązki zastępowanego członka
  Rady Nadzorczej: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  1/ w przypadku dokooptowana do Rady Nadzorczej na miejsce członka delegowanego do
  czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – jedynie przez okres w jakim
  delegowany członek Rady Nadzorczej będzie wykonywał czynności Członka Zarządu; -
  2/ w pozostałych przypadkach – jedynie do najbliższego walnego zgromadzenia,
  w którego porządku obrad mogła – z zachowaniem wymogów prawa – zostać
  umieszczona sprawa powołania członka Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak niż do
  dnia upływu mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej, który zmarł lub złożył
  rezygnację. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  7. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali dokooptowani do składu Rady Nadzorczej w
  celu zastąpienia członka Rady Nadzorczej, który zmarł lub złożył rezygnację, podlegają
  zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad mogła –
  z zachowaniem wymogów prawa – zostać umieszczona sprawa powołania członka Rady
  Nadzorczej. W przypadku braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
  dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa z chwilą braku
  zatwierdzenia, a Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o powołaniu innej osoby
  do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tak aby skład Rady Nadzorczej został
  uzupełniony do niezbędnego minimum, przy czym wszelkie czynności dokonane prz ez
  dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, który nie zostanie zatwierdzony przez Walne
  Zgromadzenie, są ważne i wiążące oraz pozostają w mocy. -------------------------------- ------
  8. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, a mandat członka Rady Nadzorczej
  powołanego w trakcie trwania da nej kadencji Rady Nadzorczej, w tym dokooptowanego


  - 8 -
  członka Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
  członków Rady Nadzorczej danej kadencji.” -------------------------------- -----------------------
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą sp ółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddany ch łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 9
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 21 1 statutu spółki poprzez
  nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -------------------------------- -------------------------
  㤠21 1
  1. W przypadku, gdy Spółka będzie posiadała status jednostki zainteresowania publicznego
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach


  - 9 -
  audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089) w Spółce będzie
  pow oływany Komitet Audytu. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  2. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą na to zezwalały
  pełnienie funkcji Komitetu Audytu będzie powierzane Radzie Nadzorczej, o czym
  decydować będzie Rada Nadzorcza. -------------------------------- -------------------------------- -
  3. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą obligowały Spółkę
  do powołania Komitetu Audytu, to jest, gdy powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie
  Nadzorczej nie będzie możliwe lub dopuszczalne, wyboru członków Komitetu Audytu
  dokona Rada Nadzorcza spośród swoich czł onków. -------------------------------- ---------------
  4. Komitet Audytu oraz jego członkowie będą spełniać wymagania wynikające z przepisów
  prawa powszechnie obowiązującego, za zapewnienie czego odpowiada Rada Nadzorcza. -
  5. Co najmniej 1 (jeden) z członków Komitetu Audytu będzie posiadał wiedzę i umiejętno ści
  w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. ------------------------------
  6. Członkowie Komitetu Audytu będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w
  której działa Spółka. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli co najmniej 1 (jeden) z
  członków Rady Nadzorczej będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu branży lub
  poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach będą posiadali wiedzę
  i umiejętności z zakresu tej branży. -------------------------------- -------------------------------- ---
  7. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, będzie ni ezależnych w
  rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).” ---------------------------
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki d o
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 37 0 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------


  - 10 -
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 10
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Manageme nt Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 22 ust. 3 i 4 statutu spółki w
  ten sposób, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  a) ust. 3 statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------------------------------- ----
  „3. Oprócz Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu inne komitety,
  gdy uzna to za konieczne lub będzie to wymagane.” ; -------------------------------- ------------------
  b) ust. 4 statutu spółki zostaje wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony. ----------
  § 2
  Nadz wyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmi ana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------


  - 11 -
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta . -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 11
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 23 ust. 1 statutu spółki
  poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -------------------------------- --------------
  㤠23
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy
  miesiące. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spół ki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddany ch łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------


  - 12 -
  Uchwała nr 12
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 24 ust. 2 i 3 statutu spółki , w
  ten sposób, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  a) ust. 2 statutu spółki zostaje wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony; ----------
  a) ust. 3 statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------------------------------- ----
  „3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być
  przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie lub za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. W nagłych
  przypadkach zaproszenie może być przekazane nie później niż na 2 dni przed dniem
  posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę , godzinę, miejsce oraz porządek obrad
  posiedzenia.” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił , że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------


  - 13 -
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   ws trzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 13
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 26 statutu spółki poprzez
  nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -------------------------------- -------------------------
  㤠26
  1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli na
  posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali
  zaproszeni. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na
  wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne.
  W sprawach osobowych, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. --------------------
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
  Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
  Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wp rowadzonych do
  porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------------------------------- -----------------
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest
  ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
  uchwały. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości
  głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------


  - 14 -
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów
  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu
  oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.” -------------------------------- -------
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki post anawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejest rowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału za kładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 14
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 29 statutu spółki poprzez
  nadanie mu nowego, na stępującego brzmienia: -------------------------------- -------------------------  - 15 -
  㤠29
  1. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin
  uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------- -----------------------------
  2. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu lub innego komitetu
  powołanego przez Radę Nadzorczą może określać odpowiedni regulamin uchwalany przez
  Walne Zgromadzenie.” -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikaj ącą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący waln ego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głos ów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------
  Uchwała nr 15
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  Financial Assets Management Group S.A. w Warszawie
  z 6 marca 2018 r.
  o zmianie statutu spółki
  „Uchwala się, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić § 33 statutu spółki w ten
  sposób, że zostaje on wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony . ---------------------


  - 16 -
  § 2
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do
  ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzgledniającego zmianę statutu wynikającą z § 1
  powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje
  z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsię biorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
  głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 370 081 akcji stanowiących
  32,80 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 370 081 ważnych głosów, przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
   za uchwałą zostało oddanych 10 370 081 głosów, -------------------------------- -----------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------- -----------------------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Financial Assets Management Group SA
ISIN:PLTHP0000011
NIP:5262725362
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Naruszewicz 24/101 02-627 Warszawa
Telefon:+48 22 3973300
www:www.psgsa.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FINANCIAL ASSETS M...
2017-12-06 10:11:29
DB
SPÓŁKA OD LAT ROZCZAROWUJE SWOICH AKCJONARIUSZY KURS AKCJI WCIĄŻ SZUKA DNA MIEJMY NADZIEJĘ ŻĘ NAJGORSZE JUZ ZA NAMI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649