Raport.

FERRUM SA (45/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. do Spółki wpłynęło od Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. w wyniku sprzedaży akcji spółki FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11, 40-246 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000063239 (zwanej dalej "Spółką"), dotychczas posiadany przez fundusz Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Fundusz") udział ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce zmienił się o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów.
1. przed zmianą udziału Fundusz posiadał 8999395 akcji Spółki, co stanowiło 15,54% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 8999395 głosów z tych akcji, co stanowiło 15,54% w ogólnej liczbie głosów;
2. aktualnie Fundusz posiada 6599186 akcji Spółki, co stanowi 11,40% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 6599186 głosów z tych akcji, co stanowi 11,40% w ogólnej liczbie głosów;
3. w odniesieniu do Funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej;
4. Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FERRUM
2021-09-24 22-09-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor