Raport.

FERRUM SA (25/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok 2017

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018 r., w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania raportów rocznych odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.
Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2017 r. ok.
246 037 tys. zł i były o ok. 485 tys. zł niższe od przychodów roku poprzedniego. Jednocześnie w minionym roku obrotowym Emitent odnotował stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 45 098 tys. zł i stratę netto ok.
49 153 tys. zł. Pogorszenie wyników finansowych wynikało m.in. z :
1. niższej produkcji i sprzedaży rur oraz izolacji,
2. wyższej ceny rynkowej taśmy walcowanej na gorąco zużywanej do produkcji, która nie została w całości przeniesiona na cenę sprzedaży rur, a jej wzrost wynikał m.in. z :
- wprowadzenia przez Komisję Europejską ceł antydumpingowych dla dotychczasowych producentów taśmy walcowanej na gorąco spoza Unii Europejskiej,
- konieczności pośredniego zakupu materiału wsadowego, generującego dodatkowe koszty,
3. przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej, co wpłynęło na wynik operacyjny in minus 18 963 tys. zł,
4. nadwyżki utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów na rozwiązanymi oraz utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2017 r. ok. 305 757 tys. zł i były o ok. 3 077 tys. zł niższe od przychodów roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa FERRUM odnotowała przy tym w minionym roku obrotowym stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 41 821 tys. zł i stratę netto ok. 46 857 tys. zł, przede wszystkim w związku z osiągnięciem gorszych wyników przez podmiot dominujący FERRUM S.A.
Jednocześnie Emitent przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM w roku obrotowym 2017 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce FERRUM
2019-05-20 19-05-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649