Raport.

FERRUM SA (15/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:
"Niniejszym, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RF11168, w którego imieniu działa z mocy prawa PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwany dalej "Zawiadamiającym"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 - tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa") zawiadamia, że w wyniku nabycia 7 614 675 nowych akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Ferrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11, 40-246 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000063239 (zwanej dalej "Spółką"), Zawiadamiający: (i) samodzielnie przekroczył 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (ii) wraz z innymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, zawartego przez Zawiadamiającego, przekroczył 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a tym samym również jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz z innymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy uległ zmianie o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ww. nabycie przez Zawiadamiającego 7 614 675 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nastąpiło w wyniku zatwierdzenia przez właściwy sąd układu częściowego przyjętego przez określonych wierzycieli Spółki, tj. Zawiadamiającego, Mezzanine FIZAN (zdefiniowane poniżej) oraz Watchet (zdefiniowane poniżej) (dalej łącznie "Wierzyciele"), przewidującego konwersję na nowe akcje na okaziciela serii F Spółki wierzytelności wobec Spółki przysługujących Wierzycielom przyjmującym układ. Postanowienie w sprawie zatwierdzenia układu częściowego zostało wydane przez właściwy sąd w dniu 29 grudnia 2017 r. i stało się prawomocne z dniem 24 stycznia 2018 r., co właściwy sąd stwierdził 31 stycznia 2018 r. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F zostało zarejestrowanie przez właściwy sad rejestrowy Spółki w dniu 27 lutego 2018 r. Z chwilą ww. rejestracji nastąpiło ww. nabycie przez Zawiadamiającego 7 614 675 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie
W dniu 27 lutego 2018 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ww. konwersji wierzytelności względem Spółki na akcje serii F Spółki.
Wskutek ww. konwersji wierzytelności na akcje Spółki, Fundusz nabył 7 614 675 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 13,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 614 675 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający jest stroną porozumienia, którego stronami, poza Zawiadamiającym, są MW Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Mezzanine FIZAN") oraz Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Watchet"), spełniającego przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, w odniesieniu do akcji Spółki (zwanego dalej "Porozumieniem").
Wskutek konwersji wierzytelności na akcje Spółki, Mezzanine FIZAN nabył 6 599 186 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 599 186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Wskutek konwersji wierzytelności na akcje Spółki, Watchet nabył 19 154 372 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 33,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19 154 372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed dniem 27 lutego 2018 r., Zawiadamiający posiadał 2 394 226 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 9,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 394 226 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 9,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed dniem 27 lutego 2018 r., strony Porozumienia posiadały łącznie 4 795 435 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 19,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4 795 435 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w zaokrągleniu 19,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
(i) Mezzanine FIZAN posiadał 2 400 209 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 9,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 400 209 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w zaokrągleniu 9,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
(ii) Watchet posiadała 1 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących poniżej 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło poniżej 0,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Po nabyciu przez Zawiadamiającego akcji Spółki w dniu 27 lutego 2018 r., Zawiadamiający posiadał 10 008 901 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 17,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 10 008 901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 17,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po nabyciu przez Zawiadamiającego oraz pozostałych Wierzycieli akcji Spółki w dniu 27 lutego 2018 r., strony Porozumienia posiadały łącznie 38 163 668 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 65,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 38 163 668 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 65,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
(i) Mezzanine FIZAN posiadał 8 999 395 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 15,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8 999 395 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w zaokrągleniu 15,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz 
(ii) Watchet posiadała 19 155 372 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 33,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19 155 372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w zaokrągleniu 33,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją żadne podmioty zależne od Zawiadamiającego ani innych stron Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki.
5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy
Według stanu na datę składania Zawiadomienia, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 2, 6 i 7 niniejszego Zawiadomienia."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FERRUM
2020-05-26 07-05-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649