Raport.

FERRUM SA (14/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Watchet Sp. z o.o, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:
"Niniejszym, Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656838 (zwana dalej "Zawiadamiającym"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 - tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa") zawiadamia, że w wyniku nabycia 19 154 372 nowych akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Ferrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11, 40-246 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000063239 (zwanej dalej "Spółką"), Zawiadamiający samodzielnie przekroczył 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ww. nabycie przez Zawiadamiającego nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nastąpiło w wyniku zatwierdzenia przez właściwy sąd układu częściowego przyjętego przez określonych wierzycieli Spółki, tj. Zawiadamiającego, Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie "Wierzyciele"), przewidującego konwersję na nowe akcje na okaziciela serii F Spółki wierzytelności wobec Spółki przysługujących Wierzycielom przyjmującym układ. Postanowienie w sprawie zatwierdzenia układu częściowego zostało wydane przez właściwy sąd w dniu 29 grudnia 2017 r. i stało się prawomocne z dniem 24 stycznia 2018 r., co właściwy sąd stwierdził 31 stycznia 2018 r. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F zostało zarejestrowanie przez właściwy sad rejestrowy Spółki w dniu 27 lutego 2018 r. Z chwilą ww. rejestracji nastąpiło ww. nabycie przez Zawiadamiającego 19 154 372 nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie
W dniu 27 lutego 2018 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ww. konwersji wierzytelności względem Spółki na akcje serii F Spółki.
Wskutek ww. konwersji wierzytelności na akcje Spółki, Zawiadamiający nabył 19 154 372 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 33,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19 154 372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed dniem 27 lutego 2018 r., Zawiadamiający posiadał 1 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących poniżej 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Po nabyciu przez Zawiadamiającego akcji Spółki w dniu 27 lutego 2018 r., Zawiadamiający posiadał
19 155 372 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 33,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19 155 372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w zaokrągleniu 33,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją żadne podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadałyby akcje Spółki. 
5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy
Według stanu na datę składania Zawiadomienia, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 2, 6 i 7."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
2020-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce FERRUM
2020-04-03 08-04-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649