Raport.

FERRUM SA (13/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, że w wyniku objęcia 6 599 186 akcji zwykłych na okaziciela spółki Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11, 40-246 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000063239 (zwanej dalej "Spółką"), wskutek zarejestrowania, w dniu 27 lutego 2018 r., przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku konwersji wierzytelności względem Spółki na akcje Spółki, udział funduszu Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Fundusz") przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
1. przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2400209 akcji Spółki, co stanowiło 9,78% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 2400209 głosów z tych akcji, co stanowiło 9,78% w ogólnej liczbie głosów;
2. aktualnie Fundusz posiada 8999395 akcji Spółki, co stanowi 15,54% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 8999395 głosów z tych akcji, co stanowi 15,54% w ogólnej liczbie głosów;
3. w odniesieniu do Funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej;
4. Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl

Kalendarium raportów
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FERRUM
2020-06-01 04-06-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649