Raport.

FERRUM SA (12/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. do Spółki wpłynęło od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:
"Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("Bank"), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, iż nastąpiła zmiana zaangażowania Banku w ogólnej liczbie głosów spółki Ferrum S.A. z siedzibą ("Spółka").
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia
W dniu 27 lutego 2018 r. nastąpiło zmniejszenie zaangażowania Banku w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lutego 2018 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, Bank posiadał 5 434 648 akcji Spółki stanowiące 22,14% w kapitale zakładowym Spółki i 22,14 % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
- liczba posiadanych akcji: 5 343 648
- udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 9,38%
- liczba głosów z posiadanych akcji: 5 343 648
- udział procentowy w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 9,38%
4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów.
W okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia Bank nie wyklucza zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Bank informuje też, że nie istnieją podmioty od niej zależne posiadające akcje Spółki i nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt, 3 lit. c Ustawy."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
2020-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce FERRUM
2020-04-02 04-04-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649