Raport.

FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody ze sprzeda?y 67.515 33.913 15.861 7.742 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 7.322 (1.926) 1.720 (440) Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6.543 (1.953) 1.537 (446) Zysk (strata) netto 6.084 (1.603) 1.429 (366) Zysk (strata) netto przypadaj?cy akcjonariuszom podmiotu dominuj?cego 6.084 (1.603) 1.429 (366) Zysk na akcj? (PLN; EUR) 0,64 (0,17) 0,15 (0,04) Rozwodniony zysk na akcj? (PLN; EUR) 0,64 (0,17) 0,15 (0,04) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4.006 4.791 941 1.094 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (7.607) (528) (1.787) (121) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 6.148 (4.969) 1.444 (1.134) Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 2.547 (705) 598 (161) Aktywa 183.259 163.508 42.528 36.947 Zobowi?zania d?ugoterminowe 29.869 33.183 6.932 7.498 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 48.446 28.437 11.243 6.426 Kapita? w?asny 104.944 101.888 24.354 23.023 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 104.944 101.888 24.354 23.023 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC P??ROCZA BIE??CEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa 183.259 159.379 42.528 36.026 Zobowi?zania d?ugoterminowe 29.869 32.161 6.932 7.270 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 48.446 28.358 11.243 6.410 Kapita? w?asny 104.944 98.860 24.354 22.346 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 104.944 98.860 24.354 22.346

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
  ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017
  Miejscowość CHOJNÓW
  Data 29 LISTOPADA 2017 ROKU


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  2
  SPIS TREŚCI
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ . ............................................................... 3
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU .............. ............................................................................ 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .............. 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM ................................................... 7
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYC H ..................................................... 10
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO SK RÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .......................... ...................................................................................... 12
  1. Informacje ogólne ................................. ............................................................................................. 12
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości ......... ................................................................. 15
  3. Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości .......... ..................................................................... 15
  4. Znaczące zdarzenia i transakcje (istotne dokonania) .... ...................................................................... 15
  5. Sezonowość działalności .............................. ..................................................................................... 16
  6. Zysk na akcję ......................................... ........................................................................................... 16
  7. Segmenty operacyjne ................................ ........................................................................................ 17
  8. Wartości niematerialne ............................. ......................................................................................... 19
  9. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ .................................................................................... 20
  10. Wartość godziwa instrumentów finansowych .............. ........................................................................ 21
  11. Zapasy ............................................. ................................................................................................. 21
  12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów ................... ............................................................................ 22
  13. Kapitał podstawowy ................................. .......................................................................................... 22
  14. Programy płatności akcjami .......................... ..................................................................................... 22
  15. Dywidendy .......................................... .............................................................................................. 23
  16. Rezerwy ............................................. ............................................................................................... 23
  17. Zobowiązania warunkowe ............................ ...................................................................................... 23
  18. Informacje o podmiotach powiązanych .................. ............................................................................. 24
  19. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i k osztów .................................................. 25
  20. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro i zasady pr zyjęte do ich przeliczenia ............................. 26
  21. Zdarzenia po dniu bilansowym ...................... ..................................................................................... 26
  22. Inne informacje wymagane przepisami ................ ............................................................................... 29
  23. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki domi nującej - FEERUM S.A............................ 35
  24. Zatwierdzenie do publikacji ........................ ........................................................................................ 44  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  3
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Aktywa trwałe
  W artość firmy
  - - -
  W artości niematerialne 8 41 504 44 034 43 462
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 61 432 60 792 59 153
  Nieruchomości inwestycyjne
  - - -
  Inwestycje w jednostkach zależnych - - -
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - -
  Należności i pożyczki - - -
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3 3 3
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  - - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465 413 465
  Aktywa trwałe 103 405 105 242 103 083
  Aktywa obrotowe
  Zapasy
  57 784 39 445 46 255
  Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 19 2 96
  2 2 890 485
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  14 114 7 111 7 367
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
  - 434 597
  Pożyczki
  315 615 609
  Pochodne instrumenty finansowe
  - - -
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
  - - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1 325 422 177
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  3 353 7 348 806
  Aktywa trwałe zaklasyf ikowan e jako przeznaczone do
  sprzedaży
  - - -
  Aktywa obrotowe
  79 854 58 266 56 296
  Aktywa razem 183 259 163 508 159 379  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  4
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ( CD.)
  PASYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy
  13 33 383 33 383 33 383
  Akcje własne (-)
  - - -
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  9 366 9 366 9 366
  Pozostałe kapitały
  56 115 60 762 60 762
  Zyski zatrzymane: 6 081 (1 622) (4 650)
  - zysk (strata) z lat ubiegłych (3) (19) (19)
  - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  6 084 (1 603) (4 631)
  Udziały niedające kontroli - - -
  Kapitał własny 104 944 101 888 98 860
  Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
  14 066 13 700 13 376
  Leasing finansowy 529 481 428
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Pozostałe zobowiązania - - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  378 379 378
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 16 76 49 91
  Pozostałe rezerwy długoterminowe
  - - -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 821 18 575 17 888
  Zobowiązania długoterminowe 29 869 33 183 32 161
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania
  18 714 8 689 5 979
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
  31 - 5
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23 214 14 042 16 818
  Leasing finansowy 224 205 205
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
  2 227 1 573 1 501
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
  - - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 036 3 928 3 850
  Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
  - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 48 446 28 437 28 358
  Zobowiązania razem 78 315 61 620 60 519
  Pasy wa razem
  183 259 163 508 159 379  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
  (WARIANT KALKULACYJNY) Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży
  7 67 515 33 913 40 271
  Przychody ze sprzedaży produktów
  51 499 26 950 31 632
  Przychody ze sprzedaży usług
  8 385 5 846 7 307
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  7 630 1 117 1 332
  Koszt własny sprzedaży
  53 476 30 529 37 502
  Koszt sprzedanych produktów
  40 351 23 504 29 033
  Koszt sprzedanych usług
  6 978 5 942 7 283
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów
  6 147 1 083 1 186
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
  14 039 3 384 2 769
  Koszty sprzedaży 1 174 1 265 1 735
  Koszty ogólnego zarządu
  5 241 4 475 6 248
  Pozostałe przychody operacyjne
  186 722 811
  Pozostałe koszty operacyjne
  488 292 744
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-
  )
  - - -
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  7 322 (1 926) (5 147)
  Przychody finansowe 127 509 846
  Koszty finansowe
  905 537 729
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych m
  etodą praw własności (+/-)
  - - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem
  6 543 (1 953) (5 030)
  Podatek dochodowy 459 (350) (398)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
  6 084 (1 603) (4 631)
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
  - - -
  Zysk (strata) netto
  6 084 (1 603) (4 631)
  Zysk (strata) netto przypadający:
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego
  6 084 (1 603) (4 631)
  - podmiotom niekontrolującym
  ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)
  W yszczególnienie Noty
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję
  z działalności kontynuowanej
  - podstawowy
  0,64 (0,17) (0,49)
  - rozwodniony
  0,64 (0,17) (0,49)  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Noty od 01.01 do
  30.09.2017 od 01.01 do
  30.09.2016 od 01.01 do
  31.12.2016
  Zysk (strata) netto
  6 084
  (1 603)
  (4 631)
  Pozostałe całkowite dochody
  Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego
  Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych -
  -
  -
  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie prze
  noszonych do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  Pozycje przenoszone do wyniku finansowego
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
  - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
  -
  -
  -
  - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieni
  ężnych:
  - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
  -
  -
  -
  - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezp
  ieczanych
  -
  -
  -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za
  granicą
  -
  -
  -
  Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego
  - sprzedaż jednostek zagranicznych
  -
  -
  -
  Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednoste
  k wycenianych metodą praw własności
  -
  -
  -
  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji przenosz
  onych do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu
  -
  -
  -
  Całkowite dochody
  6 084
  (1 603)
  (4 631)
  Całkowite dochody przypadające:
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego
  6 084
  (1 603)
  (4 631)
  - podmiotom niekontrolującym
  -
  -
  -  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM
  Noty
  Kapitał podstawowy
  Akcje własne
  (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały
  Zys ki zatrzymane
  Razem
  Saldo na dzień 01.01.2017 roku 33 383
  -
  9 366
  60 762
  (4 650)
  98 860
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Korekta błędu podstawowego
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo po zmianach
  33 383
  -
  9 366
  60 762
  (4 650)
  98 860
  Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Emisja akcji
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program
  płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  W ycena opcji (program płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z po
  dmiotami niekontrolującymi)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Dywidendy
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
  -
  -
  -
  (4 647)
  4 647
  -
  Razem transakcje z właścicielami
  -
  -
  -
  (4 647)
  4 647
  -
  Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  -
  -
  -
  -
  6 084
  6 084
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr
  es od 01.01 do 30.09.2017 roku
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Razem całkowite dochody
  -
  -
  -
  -
  6 084
  6 084
  Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo na dzień 30.09.2017 roku
  33 383
  -
  9 366
  56 115
  6 081
  104 944  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.)
  Noty
  Kapitał podstawowy
  Akcje własne
  (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały
  Zys ki zatrzymane
  Razem
  Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 959
  103 491
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
  -
  -
  -
  -
  -
  Korekta błędu podstawowego
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo po zmianach
  33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 959
  103 491
  Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Emisja akcji -
  -
  -
  -
  -
  -
  Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  W ycena opcji (program płatności akcjami) -
  -
  -
  -
  -
  -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Dywidendy -
  -
  -
  -
  -
  -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Razem transakcje z właścicielami
  -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  (1 603)
  (1 603)
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 30.09.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Razem całkowite dochody
  -
  -
  -
  -
  (1 603)
  (1 603)
  Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo na dzień 30.09.2016 roku
  33 383
  -
  9 366
  60 762
  (1 622)
  101 888  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.)
  Noty
  Kapitał podstawowy
  Akcje własne
  (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały
  Zys ki zatrzymane
  Razem
  Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 959
  103 491
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
  -
  -
  -
  -
  -
  Korekta błędu podstawowego
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo po zmianach
  33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 959
  103 491
  Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2016 roku
  Emisja akcji -
  -
  -
  -
  -
  -
  Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  W ycena opcji (program płatności akcjami) -
  -
  -
  -
  -
  -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Dywidendy -
  -
  -
  -
  -
  -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Razem transakcje z właścicielami
  -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  (4 631)
  (4 631)
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 31.12.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Razem całkowite dochody
  -
  -
  -
  -
  (4 631)
  (4 631)
  Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż prze szacowanych środków trwałych)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo na dzień 31.12.2016 roku
  33 383
  -
  9 366
  60 762
  (4 650)
  98 860  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  10
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYC H
  METODA POŚREDNIA
  Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operac yjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 543 (1 953) (5 030)
  Korekty:
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa
  trwałe
  4 893 4 996 6 651
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niemate
  rialne
  1 976 2 167 2 839
  Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjny
  ch
  - - -
  Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finan
  s. wycenianych przez wynik
  - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieni
  ężnych przeniesione z kapitału
  - - -
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktyw
  ów finansowych
  - - -
  Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów t
  rwałych
  3 (18) (18)
  Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (inn
  ych niż instrumenty pochodne)
  - - -
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  - - -
  Koszty odsetek
  739 582 809
  Przychody z odsetek i dywidend
  (127) (273) (322)
  Koszt płatności w f ormie akcji (programy motywacyjn
  e)
  - - -
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszony
  ch
  - - -
  Inne korekty
  - - 12
  Korekty 7 484 7 455 9 971
  Zmiana stanu zapasów
  (11 529) (4 207) (11 018)
  Zmiana stanu należności
  (6 150) 8 593 8 174
  Zmiana stanu zobowiązań 13 462 (1 454) (4 237)
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (2 893) (3 672) (4 149)
  Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych
  (2 478) 31 2 436
  Zmiany w kapitale obrotowym
  (9 588) (710) (8 793)
  W pływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodn
  ych
  - - -
  Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - -
  Zapłacony podatek dochodowy (433) - 0
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 006 4 791 (3 852)  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  11
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYC H (CD.)
  Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
  W ydatki na nabycie wartości niematerialnych
  (19) (1 274) (1 375)
  W pływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
  - - -
  W ydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
  (6 858) (473) (500)
  W pływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  2 117 117
  W ydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
  - - -
  W pływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
  - - -
  W ydatki netto na nabycie jednostek zależnych
  - - -
  W pływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych
  - - -
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
  710 - -
  Pożyczki udzielone
  (410) (500) (500)
  W ydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
  - - -
  W pływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
  - - -
  W pływy z otrzymanych dotacji rządowych
  (1 152) 1 238 1 238
  Otrzymane odsetki
  120 365 421
  Otrzymane dywidendy
  - - -
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  (7 607) (528) (599)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finans
  owej
  W pływy netto z tytułu emisji akcji
  - - -
  Nabycie akcji własnych
  - - -
  Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utrat
  y kontroli
  - - -
  W pływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow
  ych
  - - -
  W ykup dłużnych papierów wartościowych
  - - -
  W pływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
  28 119 15 3 379
  Spłaty kredytów i pożyczek
  (20 916) (4 245) (5 274)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
  (199) (156) (209)
  Odsetki zapłacone
  (857) (582) (692)
  Dywidendy wypłacone
  - - -
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 148 (4 969) (2 797)
  Z miana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwa
  lentów
  2 547 (705) (7 248)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okre
  su 806 8 054 8 054
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  3 353 7 349 806  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  12
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO S KRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Informacje ogólne
  a) Informacje o jednostce dominującej
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Feerum [dalej zwa na „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Feerum
  S.A.
  [dalej zwana „Spółką dominującą”].
  Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z d nia 15.01.2007r. Spółka dominująca jest
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta
  Wrocławia Fabrycznej- IX
  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280189. Spółce do minującej
  nadano numer statystyczny REGON 020517408.
  Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Okrzei 6
  w Chojnowie 59-225. Siedziba Spółki dominującej
  jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działa lności przez Grupę Kapitałową.
  Akcje Spółki dominującej są notowane na W arszawskiej Gie łdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z
  zawartą umową od dnia 17 czerwca 2013 r. funkcję animato ra rynku dla akcji Spółki pełni Dom Maklerski
  Banku BPS (KRS 0000304923) (RB 26/2013).
  b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominując ej
  W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji wchodzili:
  • Daniel Wojciech Janusz - Prezes Zarządu,
  • Piotr Paweł Wielesik - Członek Zarządu.
  W okresie objętym sprawozdaniem skład Zarządu Spółki dom inującej nie ulegał zmianie.
  W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień zatwierd zenia raportu do publikacji wchodzili:
  • Magdalena Łabudzka -Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Henryk Chojnacki - Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej
  W okresie objętym sprawozdaniem skład Rady Nadzorczej Spó łki dominującej uległ zmianie. W dniu 30
  października 2017 roku Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki domin ującej na
  podstawie uchwały nr 5/2017 odwołało ze składu Rady Nadzo rczej Pana Macieja Janusz oraz stosownie
  do uchwały nr 6/2017 powołało w skład Rady Nadzorczej Pan a Henryka Stanisława Chojnackiego.
  Powyżej wskazane uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. (RB 31 /2017)
  c) Informacje o Grupie Kapitałowej
  W dniu 21 lipca 2015 roku aktem notarialnym Rep.A 3501 /2015 utworzona została spółka zależna „Feerum
  Agro” Sp. z o.o. [dalej zwana „Spółką zależną”], której 1 00% udziałowcem jest Feerum S.A. Spółka zależna
  została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dni u 5 października 2015 roku pod numerem KRS
  0000578319. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Okrzei 6
  w Chojnowie 59-225. Podstawowym
  przedmiotem jej działalności jest działalność usługowa następująca po zbiorach. Kapitał zakładowy Spółki
  zależnej wynosi 5.000 zł.
  W dniu 17 maja 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W spó lników Spółki podjęło uchwałę o zmianie
  nazwy Spółki „Feerum Agro” Sp. z o.o. na „Feerum Yellow Energy” Sp. z o.o. Zgodnie z art. 255 par.1
  KSH podjęta uchwała weszła w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy tj. w dniu
  10.11.2016 roku.


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  13
  Struktura własnościowa Grupy Feerum na dzień publikacj i raportu przedstawia się następująco.
  W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany w s trukturze i organizacji Grupy Kapitałowej.
  Kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finanso wym została objęta Spółka dominująca
  Feerum S.A. oraz spółka zależna Feerum Yellow Energy Sp. z o.o.
  d) Charakter działalności Grupy
  Zasadniczym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja , sprzedaż oraz montaż suszarni zbożowych,
  silosów, a także innych urządzeń wykorzystywanych w kompleksach mag azynowo-suszarniczych produkcji
  rolnej. Grupa realizuje całościowe projekty opracowywane w odpowiedzi na konkretne potrzeby
  poszczególnych klientów, zapewniając kompleksowe rozwiązania „ pod klucz”. Obejmując swą
  działalnością produkcję urządzeń, projektowanie i wdrażani e nowoczesnych technologii suszenia i
  magazynowania płodów rolnych Grupa dysponuje jednym z najs zerszych na polskim rynku asortymentów
  produktów i podzespołów umożliwiającym bardzo kompleksowo za spokoić zapotrzebowanie zgłaszane
  przez klientów. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki dominującej Grupa jest jednym z największych
  producentów oferujących konstrukcje z blachy falistej w Pol sce. Silosy z blachy falistej charakteryzują się
  lepszą wytrzymałością, pozwalając na budowę obiektów o więks zej pojemności, tj. od 2 tys. ton do 16 tys.
  ton w jednym zbiorniku.
  Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę został prze dstawiony w nocie nr 7 dotyczącej
  segmentów operacyjnych .
  e) Akcjonariusze Spółki dominującej FEERUM S .A. posiadający co najmniej 5% akcji/głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Spółki dominujące j Feerum SA posiadających co najmniej 5%
  głosów na W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na mom ent przekazania niniejszego raportu i
  zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Informacje zawarte w ta beli oparte są na raportach bieżących
  przekazanych Giełdzie Papierów W artościowych w W arszawie, któ re odzwierciedlają informacje otrzymane
  od udziałowców zgodnie z artykułem 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrot u oraz o spółkach publicznych.
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów W artość nominalna akcji w zł Udział w kapitale podstawowym w zł
  Danm ag Sp. z o.o. 5 042 374 5 042 374 17 648 309 52,87%
  ING PTE 1 764 122 1 764 122 6 174 427 18,50%
  Daniel Janusz
  690 138 690 138 2 415 483 7,24%
  Magdalena Łabudzka-Janusz 660 654 660 654 2 312 289 6,93%
  BPH TFI 529 487 529 487 1 853 205 5,55%
  Pozostali akcjonariusze 851 141 851 141 2 978 994 8,92%
  Razem 9 537 916 9 537 916 33 382 706 100,00 %  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  14
  Zarząd Spółki dominującej na dzień sporządzania raportu za III kwartały 2017 roku nie powziął informacji o
  umowach, w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji
  przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  f) Akcje FEERUM S.A. posiadane przez osoby za rządzające i nadzorujące Emitenta
  Poniżej przedstawiono liczbę i wartość nominalną wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarządzające
  i nadzorujące na dzień publikacji raportu za III kwartały 2017 roku. Informacje zawarte w tabeli oparte są na
  informacjach otrzymanych od osób zarządzających i nadzorujących S półkę dominującą, zgodnie z art.160
  § 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  Akcjonariusz Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu
  Liczba głosów na W ZA % udział w liczbie głosów
  Daniel Janusz 34,133 % 34,133 %
  bezpośrednio 690 138 7,236% 690 138 7,236%
  pośrednio (przez DANMAG Sp. z o.o.) 2 565 413 26,897% 2 565 413 26,897%
  Magdalena Łabudzka-Janusz 32,896 % 32,896 %
  bezpośrednio 660 654 6,927% 660 654 6,927%
  pośrednio (przez DANMAG Sp. z o.o.) 2 476 961 25,970% 2 476 961 25,970%
  Piotr Wielesik 2,202 % 2,202 %
  bezpośrednio 210 000 2,202% 210 000 2,202%
  Maciej Janusz 0,073 % 0,073 %
  bezpośrednio 6 992 0,073% 6 992 0,073%
  Razem 6 610 158 69,304 % 6 610 158 69,304 %
  Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki dominującej nie posiadają akcji Spółki.
  g) Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieu działowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła emisja, wyku p ani spłata nieudziałowych i
  kapitałowych papierów wartościowych.
  Wszystkie informacje podawane w prospekcie emisyjnym i raportach bieżących zamieszczane są na
  stronie
  www.feerum.pl
  h) Stanowisko Zarządu Spółki dominującej odnośnie zr ealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na rok 2017.
  Zarząd Spółki dominującej nie publikował prognozy wyników Grupy na 2017 rok.  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  15
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
  2.1. Podstawa sporządzenia
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansow e Grupy obejmuje okres 9 miesięcy
  zakończonych 30.09.2017 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z M SR 34 Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa .
  Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz ma jątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako
  dane za okresy porównawcze sprawozdanie z sytuacji finansow ej sporządzone na dzień 30.09.2016 roku
  oraz sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdanie
  ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pie niężnych za 2016 rok, pomimo braku takich
  wymogów w MSR 34.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które
  ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finan sowym sporządzonym zgodnie z MSSF.
  Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym
  sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 2016.
  Walutą sprawozdawczą niniejszego kwartalnego skróconego sko nsolidowanego sprawozdania
  finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie
  wskazano inaczej).
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansow e zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na
  dzień zatwierdzenia niniejszego kwartalnego skróconego skon solidowanego sprawozdania finansowego do
  publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki
  Grupy.
  2.2. Zasady rachunkowości
  Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zostało sporządzone zgodnie z
  zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostat nim sprawozdaniu finansowym Grupy za
  rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
  2.3. Niepewność szacunków
  Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy
  dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na s tosowane zasady rachunkowości oraz
  prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kos ztów. Faktycznie zrealizowane
  wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informa cje o dokonanych szacunkach i
  założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozda nia finansowego, zostały
  zaprezentowane w nocie nr 19.
  3. Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości
  W przedstawionym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu fin ansowym dane za okresy porównawcze
  nie zostały zmienione w stosunku do danych pierwotnie zat wierdzonych i opublikowanych.
  4. Znaczące zdarzenia i transakcje (istotne dokonania )
  Na poziomie wyników finansowych III kwartał 2017 roku przyniósł blisko 100% wzrost przychodów ze
  sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego , ponadto perspektywy potencjalnych
  przyszłych kontraktów pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kol ejnych okresów.
  W związku z faktem, iż część odbiorców Spółki dominującej real izuje programy inwestycyjne, a tym samym
  zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowani e z programów Unii Europejskiej
  dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rol no-spożywczego, polityka rolna Unii
  Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dof inansowywania projektów rolniczych istotnie


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  16
  wpływają na poziom portfela Grupy. Skutkiem powyższej kore lacji znaczna część ubiegłorocznych
  potencjalnych zamówień uległa przesunięciu na rok bieżący . Dopiero pod koniec I kwartału 2017 roku
  tempa nabrały rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowania, dla których nabór odbywał się na przełomie
  okresu 2015/2016, co ze znaczącą efektywnością wpłynęło i nada l wpływa na bieżący poziom portfela
  Grupy. Przyspieszenie prac ARiMR wpłynęło na zwiększenie zam ówień w II półroczu 2017 roku, gdzie
  Grupa wynegocjowała kontrakty jako generalny wykonawca.
  Na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji zakontraktowa ne zamówienia na produkty Grupy na okres
  2017/2019 wynoszą około 156,1 mln PLN i obejmują 34 umowy, natomiast potencjalny portfel klientów
  oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwol enie na budowę kształtuje się na poziomie
  około 39,3 mln PLN , z kolei portfel z terminem realizacji 2017-2019 obej muje projekty o łącznej wartości
  ponad 187 mln PLN . Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki dominującej prze widuje, że wyniki roku
  2017 będą znacznie wyższe w stosunku do wartości zrealizowanych w roku 2016.
  Obecnie dzięki nakładom inwestycyjnym poniesionym w lat ach 2013-2016 na nowatorski park maszynowy i
  zintegrowany system informatyczny możliwa jest realizacja zarówno pojedynczych kontraktów o znacząco
  większej niż dotychczas skali, jak również dużej ilości zamówie ń jednocześnie. Wysoka automatyzacja
  procesów produkcji oraz nowoczesny system informatyczny proce ntują wysoką efektywnością działalności,
  istotnie wzmacniając przewagę konkurencyjną Feerum. Wielo letnie doświadczenie oraz nowatorskie
  rozwiązania technologiczne opracowywane i wdrażane przez Spół kę dominującą w procesie produkcji
  pozwoliły uzyskać status jednego z największych graczy na polskim rynku elewatorów.
  Grupa zamierza nadal aktywnie rozwijać nowe zagraniczne rynki zbytu oferujące, w ocenie Zarządu,
  atrakcyjne perspektywy wzrostu ze względu na potencjał rozwo ju branży rolnej oraz przetwórstwa produkcji
  rolnej, a w szczególności odnotowujące potrzeby związane z ich modernizacją i unowocześnieniem.
  Intensywnie pracujemy również nad wejściem na rynki o bar dziej ekstremalnym klimacie, ponieważ
  produkowane przez Feerum konstrukcje doskonale sprawdzają się nawet przy bardzo zmiennych
  warunkach atmosferycznych.
  Kluczowym elementem negocjacji jest kompleksowa oferta p roduktowa, dodatkowo rozszerzona o
  innowacyjne energooszczędne suszarnie zbożowe z odzyskiem ciepł a i zintegrowanym systemem
  odpylania, a także o innowacyjne konstrukcje lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych,
  umożliwiająca realizację wysoko zaawansowanych technologicznie projektów, charakteryzujących się
  funkcjonalnościami i cechami, dzięki którym obiekty znacząco wyróżniają się na tle najlepszych dostępnych
  obecnie na rynku światowym.
  Stosowanie i poszukiwania nowych rozwiązań wynika z licznych u warunkowań rolniczych związanych z
  procesami klimatycznymi, ekonomicznymi oraz preferencjami konsumenckimi. Wprowadzenie innowacji,
  zwłaszcza w rolnictwie pociąga za sobą niewątpliwie szereg zmian w wielu obszarach działalności
  gospodarstw i jest procesem wymagającym dużego zaangażowa nia i doświadczenia wielodziedzinowego.
  Proces innowacyjny poparty kompleksową strategią stanowi skuteczną metodę i stabilną siłę generowania
  wzrostu, a modernizacje sprzętu rolniczego są dzisiaj pod stawowym warunkiem funkcjonowania na
  rynkach światowych.
  5. Sezonowość działalności
  Rynek elewatorów, na którym działa Grupa, jest bezpośred nio powiązany ze zbiorami zbóż. Trendem
  sezonowym widocznym w przychodach Grupy jest wzrost przychodów w miesiącach marzec-październik,
  kiedy następuje realizacja zamówień klientów zwiększających sw oje zdolności magazynowe. Z kolei
  podczas okresu zimowego Grupa koncentruje się na wytwarzaniu półproduktów do konstrukcji elewatorów,
  jak również na negocjacjach z klientami oraz pozyskiwaniu n owych kontraktów na kolejny sezon zbiorów
  6. Zysk na akcję
  Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk net to przypadający akcjonariuszom Spółki
  dominującej podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zw ykłych występujących w danym okresie.
  Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zys ku (straty) na akcję Spółka dominująca
  stosuje w liczniku kwotę zysku (straty) netto przypadającego akc jonariuszom tzn. nie występuje efekt
  rozwadniający wpływający na kwotę zysku (straty).


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  17
  Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (stra ty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej
  ważonej rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 537 916 9 537 916 9 537 916
  Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje - - -
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
  9 537 916 9 537 916 9 537 916
  Działalność kontynuowana
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 084 (1 603) (4 631)
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - -
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) - - -
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) - - -
  Działalność kontynuowana i zaniechana
  Zysk (strata) netto 6 084 (1 603) (4 631)
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
  7. Segmenty operacyjne
  Grupa dzieli działalność na następujące segmenty operacy
  jne:
   elewatory zbożowe
   sprzedaż towarów i materiałów,
   pozostałe usługi,
   sprzedaż złomu.
  Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z we wnętrznych raportów weryfikowanych
  okresowo przez Zarząd Spółki dominującej. Zarząd analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie
  zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników se gmentów operacyjnych stosowany w
  kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastos owanymi przy sporządzaniu
  sprawozdania finansowego.
  Przychody ze sprzedaży wykazane w sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów
  prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem wyłączeń konsolidacyjnych
  dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  18
  W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych
  oraz aktywach segmentów operacyjnych.
  Elewatory zbożowe Towary i materiały Usługi Złom Pozostałe Ogółem
  za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Przychody od klientów zewnętrznych 51 499 6 921 8 385 709 - 67 515
  Przychody ze sprzedaży między segmentami
  - - - - - -
  Przychody ogółem 51 499 6 921 8 385 709 - 67 515
  W ynik operacyjny segmentu 11 148 1 362 1 407 122 - 14 039
  Aktywa segmentu sprawozdawczego - - - - - -
  za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Przychody od klientów zewnętrznych 26 950 758 5 846 359 - 33 913
  Przychody ze sprzedaży między segmentami - - - - - -
  Przychody ogółem 26 950 758 5 846 359 - 33 913
  W ynik operacyjny segmentu 3 446 85 (96) (51) - 3 384
  Aktywa segmentu sprawozdawczego - - - - - -
  za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  Przychody od klientów zewnętrznych 31 632 901 7 307 431 - 40 271
  Przychody ze sprzedaży między segmentami
  - - - - - -
  Przychody ogółem 31 632 901 7 307 431 - 40 271
  W ynik operacyjny segmentu 2 598 201 25 (55) - 2 769
  Aktywa segmentu sprawozdawczego 128 054 - - - 31 325 159 379
  Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z dział
  alności operacyjnej Spółki,
  zaprezentowanym w sprawozdaniu z wyniku, ujawnione zostało poniżej w tabeli:
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Wynik operacyjny segmentów 14 039 3 384 2 769
  Korekty:
  Koszty ogólnego zarządu (5 241) (4 475) (6 248)
  Koszty sprzedaży (1 174) (1 265) (1 735)
  Pozostałe koszty operacyjne (488) (292) (744)
  Pozostałe przychody operacyjne 186 722 811
  Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów - - -
  Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) - - -
  W yłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami - - -
  Korekty razem (6 717) (5 310) (7 916)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 322 (1 926) (5 147)
  Przychody finansowe 127 509 846
  Koszty finansowe (-) (905) (537) (729)
  Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) - - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 543 (1 953) (5 030)
  Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Kraj 43 027 25 275 29 794
  Eksport 24 488 8 638 10 477
  Ukraina 9 141 4 228 5 535
  Litwa 14 050 3 673 4 101
  Rumunia 305 435 605
  Białoruś - 56 57
  Inne 993 247 180
  Razem 67 515 33 913 40 271


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  19
  8. Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują zn ak towarowy, patenty i licencje,
  oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresi e prace rozwojowe oraz pozostałe
  wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do
  użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niemateria lnych w trakcie wytwarzania”.
  Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych j est znak towarowy „Feerum”, którego wartość
  bilansowa na dzień 30.09.2017 wynosiła 20.800 tys. PLN . Składnik nie podlega amortyzacji bilansowej ze
  względu na nieokreślony okres użytkowania. Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy
  aktualizujące wartość wartości niematerialnych:
  Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne
  W artości niematerialne w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 20 800 - 839 19 678 55 2 090 43 462
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 29 - - (10) 19
  Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - - - - -
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
  Amortyzacja (-) - - (221) (1 727) (29) - (1 976)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - - - - -
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 20 800 - 647 17 951 26 2 080 41 504
  Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne
  W artości niematerialne w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 20 800 - 1 354 21 980 - 793 44 927
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - - 1 274 1 274
  Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - - - - -
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
  Amortyzacja (-) - - (440) (1 727) - - (2 167)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - - - - -
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2016 roku 20 800 - 913 20 254 - 2 067 44 034  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  20
  Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne
  W artości niematerialne w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku
  20 800 - 1 354 21 980 - 793 44 927
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - 78 1 297 1 375
  Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (526) - - (526)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
  Amortyzacja (-) - - (514) (2 302) (23) - (2 839)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 526 - - 526
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2016 roku 20 800 - 839 19 678 55 2 090 43 462
  9. Rzeczowe aktywa trwałe
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktu alizujące wartość rzeczowych aktywów
  trwałych:
  Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 760 30 607 22 347 1 643 649 3 146 59 153
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 850 481 49 483 12 5 335 7 210
  Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (131) - - (131)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
  Amortyzacja (-) - (760) (3 466) (476) (191) - (4 893)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 93 - - 93
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 1 609 30 328 18 930 1 613 470 8 482 61 432
  Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 760 31 620 26 854 2 330 905 2 945 65 414
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 199 99 - 175 473
  Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (353) - - (353)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
  Amortyzacja (-) - (760) (3 527) (518) (192) - (4 996)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 255 - - 255
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2016 roku 760 30 860 23 527 1 813 713 3 119 60 792  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  21
  Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 760 31 620 26 855 2 330 905 2 945 65 414
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 199 99 - 202 500
  Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (353) - - (353)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
  Amortyzacja (-) - (1 013) (4 707) (687) (256) - (6 662)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 255 - - 255
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2016 roku 760 30 607 22 347 1 643 649 3 146 59 153
  10. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych
  Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych nie od
  biega od ich wartości godziwej. Grupa
  odstąpiła od ustalenia wartości godziwej niektórych udzia łów i akcji spółek nienotowanych w związku z
  trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej ze względu na brak rynku oraz brak
  istotności. Grupa nie zamierza zbyć nienotowanych udziałów i akcji w najbliższej przyszłości.
  11. Zapasy
  Zapasy prezentowane są w aktywach sprawozdania z sytuacji f inansowej jako aktywa obrotowe
  (krótkoterminowe). W skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy ujęte są następujące
  pozycje zapasów:
  2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Materiały 23 101 11 555 16 449
  Półprodukty i produkcja w toku 17 611 15 451 11 461
  W yroby gotowe 17 071 12 438 18 345
  Towary - - -
  Wartość bilansowa zapasów razem 57 784 39 445 46 255
  Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabyc ia/ kosztu wytworzenia oraz wartości
  netto możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytwor zenia składają się koszty zakupu, koszty
  przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowa dzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i
  stanu.
  Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejm uje koszty bezpośrednie (głównie materiały
  i robociznę) powiększone o narzut pośrednich kosztów produkc ji ustalony przy założeniu normalnego
  wykorzystania mocy produkcyjnych.
  Rozchód wyrobów gotowych, materiałów i towarów ustala si ę z zastosowaniem metody „pierwsze weszło -
  pierwsze wyszło” (FIFO).
  Zgodnie z polityką rachunkowości z uwagi na wysoką pracochłon ność i czasochłonność procesu
  inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrotowego Spółki Grupy przeprowadzają spis z natury
  jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. Wysoki sezon produkcyjny występujący w
  przeważającym okresie roku wyklucza dokonywanie spisu z natury z wi ększą częstotliwością. Po
  sporządzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji możliwe jest us talenie faktycznej wartości produkcji w toku oraz
  odchyleń od cen ewidencyjnych.
  Na dzień 30.09.2017 roku zapasy wyrobów gotowych oraz produ kcji w toku wycenione zostały zgodnie z
  polityka rachunkowości w cenach ewidencyjnych.


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  22
  12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów prezentuje poniższa tab ela:
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Stan na początek okresu - - -
  Odpisy ujęte jako koszt w okresie - - -
  Odpisy odwrócone w okresie (-) - - -
  Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - -
  Stan na koniec okresu - - -
  Odpisy aktualizujące wartość należności prezentuje poniższa tabela:
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Stan na początek okresu 682 1 236 1 236
  Odpisy ujęte jako koszt w okresie 29 - 363
  Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) - (511) (511)
  Odpisy wykorzystane (-) (623) (405) (405)
  Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - -
  Stan na koniec okresu 87 319 682
  13. Kapitał podstawowy
  Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
  2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Liczba akcji 9 537 916 9 537 916 9 537 916
  W artość nominalna akcji (PLN) 4 4 4
  Kapitał podstawowy 33 383 33 383 33 383
  Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych:
  Akcje wg serii / emisji W artość nominalna serii / emisji Liczba akcji
  Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2016 roku 33 383 9 537 916
  emisja akcji - -
  Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2016 roku 33 383 9 537 916
  emisja akcji - -
  Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2016 roku 33 383 9 537 916
  emisja akcji - -
  Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2017 roku 33 383 9 537 916
  14. Programy płatności akcjami
  W Grupie nie zostały uruchomione programy motywacyjne, w
  ramach których pracownicy uzyskują opcje
  zamienne na akcje.


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  23
  15. Dywidendy
  W związku ze stratą poniesioną na poziomie netto w roku 2 016 Zarząd Spółki dominującej nie przewiduje
  wypłaty dywidendy za ubiegły rok obrotowy.
  Spółka dominująca i Spółka zależna nie wypłaciły ani nie zad eklarowały zaliczkowych wypłat dywidendy za
  rok 2017.
  16. Rezerwy
  Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdan iu finansowym oraz ich zmiany w
  poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:
  Rezerwy na długoterminowe świadczenia pracownicze
  Pozostałe rezerwy, w tym na:
  koszty restrukturyzacji sprawy sądowe straty z umów budowlanych inne razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Stan na początek okresu 91 - - - - -
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie - - - - - -
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-
  ) (15) - - - - -
  Wykorzystanie rezerw (-) - - - - - -
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
  Pozostałe zmiany (ró żnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - -
  Stan rezerw na dzień 30.09.2017 roku 76 - - - - -
  za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Stan na początek okresu 46 - - - - -
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 3 - - - - -
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-
  ) - - - - - -
  Wykorzystanie rezerw (-) - - - - - -
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - -
  Stan rezerw na dzień 30.09.2016 roku 49 - - - - -
  za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  Stan na początek okresu 46 - - - - -
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 44 - - - - -
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-
  ) - - - - - -
  Wykorzystanie rezerw (-) - - - - - -
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
  - - - - - -
  Stan rezerw na dzień 31.12.2016 roku 91 - - - - -
  Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Spółce
  dominującej pracownicy mają prawo do
  odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jed norazowo, w momencie przejścia na
  emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych zależy od średniego wynagrodzenia pracownika. Spółka
  dominująca tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu od praw emerytalnych w celu
  przyporządkowania kosztów do okresów nabywania uprawnień p rzez pracowników. Naliczone rezerwy są
  równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu do dnia
  bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych
  historycznych. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty p rzeszłego zatrudnienia rozpoznawane są
  bezzwłocznie w sprawozdaniu z wyniku.
  17. Zobowiązania warunkowe
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpi ły zobowiązania warunkowe.


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  24
  18. Informacje o podmiotach powiązanych
  Podmioty powiązane z Grupą obejmują kluczowy personel kier owniczy oraz członków Rady Nadzorczej
  Spółki dominującej. Nierozliczone salda należności oraz zob owiązań zazwyczaj regulowane są w środkach
  pieniężnych.
  Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków Za rządu Spółek Grupy. Grupa nie
  udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym.
  18.1. Sprzedaż
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto nastę pujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz
  należności od jednostek powiązanych:
  Przychody z działalności operacyjnej Należności
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
  Sprzedaż do:
  Jednostki dominującej - - - - - -
  Jednostki zależnej - - - - - -
  Akcjonariusz - - - - - -
  W spólnego przedsięwzięcia - - - - - -
  Kluczowego personelu kierowniczego 4 7 9 1 1 2
  Pozostałych podmiotów powiązanych - - - - - -
  Razem 4 7 9 1 1 2
  18.2. Zakup
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto nastę
  pujące kwoty zakupów oraz zobowiązań wobec
  jednostek powiązanych:
  Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
  Zakup od:
  Jednostki dominującej - - - - - -
  Jednostki zależnej
  - - - - - -
  Akcjonariusz - - - - - -
  W spólnego przedsięwzięcia
  - - - - - -
  Kluczowego personelu kierowniczego 468 913 1 069 64 64 64
  Pozostałych podmiotów powiązanych
  - - - - - -
  Razem 468 913 1 069 64 64 64
  18.3. Pożyczki udzielone w ramach Grupy Kapitałowej.
  Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła ze swoją spółką
  zależną Feerum Yellow Energy Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością (Feerum Agro Sp. z o.o.) z siedzibą w Chojnowie (jako pożyczkobiorcą)
  umowę pożyczki. Przedmiotem Umowy była pożyczka pieniężna w kwocie 2.150 tys. PLN. Od kwoty
  udzielonej pożyczki Spółka zależna płaci w stosunku rocznym ods etki w wysokości WIBOR 1M
  powiększonej o marżę w wysokości 1,5%. Stawka WIBOR 1M u lega zmianie w okresach miesięcznych w
  ostatnim dniu roboczym miesiąca. W dniu 5 sierpnia 201 6 roku Spółki zawarły aneks nr 1 do
  przedmiotowej umowy zwiększając wartość pożyczki pieniężnej do kw oty 7.030 tys. PLN. Przekazanie


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  25
  kwoty o jaką zwiększyła się dotychczasowa wartość pożyczki tj, 4.88 0 tys. PLN nastąpiło w częściach w
  terminie do 31 grudnia 2016 roku. Odsetki od pożyczki nal iczane są w okresach miesięcznych. Według
  postanowień aneksu nr 1 Spółka zależna zobowiązała się do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi
  odsetkami do dnia 31 grudnia 2018 roku. Na dzień publi kacji raportu wartość pożyczki pozostałej do spłaty
  wynosi 95 tys. PLN.
  19. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów
  Grupa realizuje długoterminowe umowy o usługi budowla ne, których wycena na dzień bilansowy oparta
  jest o szacunki Zarządu Spółki dominującej dotyczące planowan ych wyników z realizowanych umów.
  Kwoty ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dotyczą m .in. umów o usługę budowlaną będących w
  trakcie realizacji na dzień bilansowy. Na kwotę przychodów oraz należności z umów o usługę budowlaną
  ujętą w sprawozdaniu finansowym wpływają szacunki Zarząd u dotyczące stopnia zaawansowania
  kontraktów budowlanych oraz marży, jaką planuje się osiągną ć na poszczególnych kontraktach.
  Budżetowane koszty pozostające do poniesienia w związku z rea lizacją poszczególnych zadań są na
  bieżąco monitorowane przez kadrę kierowniczą nadzorującą pos tęp prac budowlanych, w efekcie czego
  budżety poszczególnych kontraktów podlegają aktualizacji przynaj mniej w okresach miesięcznych.
  Jednakże pozostające do poniesienia koszty oraz rentowność r ealizowanych prac obarczona jest pewnym
  stopniem niepewności, zwłaszcza w przypadku zadań budowlanych o dużym stopniu złożoności,
  prowadzonych w okresach kilkuletnich.
  Budżetowane przez Zarząd Spółki dominującej wyniki z umów o usługę budowlaną, które były w trakcie
  realizacji na dzień bilansowy przedstawiają się następ ująco:
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ust alona w umowie 68 621 41 452 51 208
  Zmiana przychodów z umowy - - -
  Łączna kwota przychodów z umowy 68 621 41 452 51 208
  Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 42 606 24 887 29 330
  Koszty pozostające do realizacji umowy 12 291 8 275 11 636
  Szacunkowe łączne koszty umowy 54 897 33 162 40 966
  Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 13 724 8 290 10 242
  zyski 13 724 8 290 10 242
  straty (-) - - -
  Należności (zobowiązana) z tytułu wyświadczonych w poszczególnych o kresach usług budowlanych
  prezentuje poniższa tabela:
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 42 606 24 887 29 330
  Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) - - -
  Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) - - -
  Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilanso
  wego 56 458 32 561 37 677
  Kwoty zaf akturowane do dnia bilansowego (f aktury cz
  ęściowe) 54 329 30 791 38 089
  Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per s
  aldo), w tym: 2 129 1 769 (412)
  należności z tytułu umów o usługę budowlaną 2 962 2 890 485
  zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 833 1 121 897
  Kwoty należności (zobowiązań) z tytułu umów o usługę budowl
  aną zostały ustalone jako suma
  poniesionych kosztów z tytułu kontraktów budowlanych powiększo na o zysk (lub pomniejszona o
  poniesione straty). Pozycje sprawozdania finansowego do tyczące umów o usługę budowlaną są
  wartościami opartymi na najlepszych szacunkach Zarządu Spółki dominującej, jednakże są obarczone
  pewnym stopniem niepewności, co zostało omówione w punkci e dotyczącym niepewności szacunków
  (patrz podpunkt 2.3.) „Podstawa sporządzenia oraz zasady r achunkowości. Niepewność szacunków”).]


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  26
  20. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro i zasad y przyjęte do ich przeliczenia
  W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdan iem finansowym, do przeliczenia
  wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do
  EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
  30.09.2017 4,3091 PLN/EUR,
  30.09.2016 4,3120 PLN/EUR,
  31.12.2016 4,4240 PLN/EUR,
   średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
  dzień każdego miesiąca w danym okresie:
  01.01 - 30.09.2017 4,2566 PLN/EUR,
  01.01 - 30.09.2016 4,3688 PLN/EUR,
  01.01 - 31.12.2016 4,3757 PLN/EUR,
   najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie:
  01.01 – 30.09.2017 4,4157 PLN/EUR i 4,1737 PLN/EUR,
  01.01 - 30.09.2016 4,4987 PLN/EUR i 4,2355 PLN/EUR,
  01.01 - 31.12.2016 4,5035 PLN/EUR i 4,2355 PLN/EUR.
  Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacj i finansowej, skonsolidowanego
  sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na
  EURO, przedstawia tabela:
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016 od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  tys. PLN tys. EUR
  Sprawozdanie z wyniku
  Przychody ze sprzedaży 67 515 33 913 40 271 15 861 7 742 9 203
  Zys k (strata) z działalności operacyjnej 7 322 (1 926) (5 147) 1 720 (440) (1 176)
  Zys k (strata) przed opodatkowaniem 6 543 (1 953) (5 030) 1 537 (446) (1 149)
  Zys k (strata) netto 6 084 (1 603) (4 631) 1 429 (366) (1 058)
  Zys k (strata) netto przypadając y akcjonariuszom podmiotu dominującego
  6 084 (1 603) (4 631) 1 429 (366) (1 058)
  Zys k na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49) 0,15 (0,04) (0,11)
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49) 0,15 (0,04) (0,11)
  Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,2566 4,3805 4,3757
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  4 006 4 791 (3 852) 941 1 094 (880)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej
  (7 607) (528) (599) (1 787) (121) (137)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 148 (4 969) (2 797) 1 444 (1 134) (639)
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  2 547 (705) (7 248) 598 (161) (1 656)
  Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,2566 4,3805 4,3757
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa
  183 259 163 508 159 379 42 528 36 947 36 026
  Zobowiązania długoterminowe 29 869 33 183 32 161 6 932 7 498 7 270
  Zobowiązania krótkoterminowe 48 446 28 437 28 358 11 243 6 426 6 410
  Kapitał własny 104 944 101 888 98 860 24 354 23 023 22 346
  Kapitał własny przypadając y akcjonariuszom jednostki dominującej
  104 944 101 888 98 860 24 354 23 023 22 346
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,3091 4,4255 4,4240
  21. Zdarzenia po dniu bilansowym
  Po dniu 30 września 2017 roku miały miejsce następujące zd arzenia, które nie wymagały ujęcia w
  skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw artały 2017 roku:  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  27
  • W dniu 9 października 2017 roku został zawarty aneks nr 004 do umowy o multilinię nr
  K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku pomiędzy Spółką domin ującą i spółką zależną FEERUM
  YELLOW ENERGY Sp. z o.o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A . z siedzibą we Wrocławiu.
  Stosownie do postanowień Aneksu, Bank zwiększy kwotę kred ytu obrotowego udzielonego Spółce
  Zależnej z 7.000.000,00 PLN do wysokości 10.000.000,00 PLN. Zmianie ulegną następujące
  zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi w stosun ku do Spółki Zależnej:
   zastaw rejestrowy na suszarni energooszczędnej,
   zastaw rejestrowy na ogóle zapasów zboża,
   zastaw rejestrowy na ogóle należności handlowych.
  Pozostałe zapisy Aneksu mają charakter techniczny lub dotyczą p rowizji Banku (RB 25/2017).
  • W dniu 17 października 2017 roku pomiędzy Spółką dominującą a Bankiem Polska Kasa Opieki
  S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte zostały aneks nr 1 do umowy kredytu obrotowego z dnia
  20 kwietnia 2017 oraz aneks nr 1 do umowy o wielocelowy limit kredytowy w PLN z dnia 20
  kwietnia 2017 roku.
  Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Obrot owego:
   zmianie uległ cel udzielenia kredytu obrotowego, który w obecnym brzmieniu obejmuje
  finansowanie i refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń or az pokrycie kosztów transportu
  sprzętu niezbędnego do realizacji umowy zawartej z Nation al Food Reserve Agency z siedzibą
  w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii), o któr ej Spółka dominująca informowała
  w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku,
   wydłużono terminy wykorzystania oraz ostatecznej spłaty kredytu , odpowiednio do dnia
  31 grudnia 2017 roku oraz do dnia 31 marca 2019 roku,
   wydłużono okres ważności zabezpieczenia kredytu obrotowego w postaci gwarancji de
  minimis, wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 PLN, do
  dnia 30 czerwca 2019 roku.
  Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Obrotowego mają charakter techniczny.
  Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Wielo celowego:
   wydłużono termin udzielenia Spółce dominującej wielocel owego limitu kredytowego do dnia
  31 marca 2019 roku,
   ustalono ostateczne terminy spłaty poszczególnych kredytów u dzielanych w ramach Limitu,
  które obecnie kształtują się następująco: kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN zosta nie spłacony do
  dnia 31 grudnia 2018 roku,
   odnawialny kredyt obrotowy do kwoty 11.000.000,00 PLN zo stanie spłacony do 31
  marca 2019 roku,
   wskazano, iż wykorzystanie Limitu na udzielanie gwarancji bankowych przez Bank na zlecenie
  Spółki dominującej w kwocie do 3.000.000,00 PLN może nas tąpić do dnia 31 grudnia 2018
  roku,
   wskazano, że okres ważności nowych gwarancji bankowych może tr wać maksymalnie 12
  miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 marca 2020 roku, za ś gwarancji bankowych
  przejmowanych z Bank BGŻ BNP Paribas S.A. może trwać 24 mi esiące i nie może wykraczać
  poza dzień 31 marca 2020 roku.
  Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Wielocelowego mają charakter techniczny lub
  dotyczą prowizji Banku (RB 26/2017).
  • W dniu 23 października 2017 roku Spółka dominująca otrzymała decyzję nr 249/DI/17 z dni a 18
  października 2017 roku wydaną przez Ministra Rozwoju i Fina nsów w sprawie zmiany zezwolenia
  nr 122/LSSE z dnia 9 czerwca 2014 roku na prowadzenie dzia łalności gospodarczej na terenie


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  28
  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („ LSSE”) udzielonego Spółce dominującej
  („ Zezwolenie ”).
  Wnioskiem z dnia 8 marca 2017 roku Spółka dominująca zwróci ła się do Ministra Rozwoju i
  Finansów o zmianę Zezwolenia. Minister Rozwoju i Finan sów pozytywnie rozpatrzył W niosek i
  dokonał zmiany Zezwolenia. Stosownie do postanowień Decyz ji:
   wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku termin na poni esienie przez Spółkę dominującą na
  terenie LSSE wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust . 1 pkt. 1-4 Rozporządzenia Rady
  Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
  działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działa lności gospodarczej na terenach
  specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 465), w wysokości co najmniej
  20.000.000,00 zł,
   wydłużono do dnia 31 grudnia 2021 roku termin zwiększeni a dotychczasowego zatrudnienia
  kształtującego się na poziomie 184 pracowników poprzez zatru dnienie co najmniej 10 nowych
  pracowników, w związku z realizowaną na terenie LSSE inwe stycją, dodatkowo prolongowano
  do dnia 31 grudnia 2025 roku termin utrzymania zatrudn ienia na poziomie co najmniej 194
  pracowników,
   wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku termin zakończeni a inwestycji w LSSE.
  Zważywszy na fakt, iż Decyzja została wydana zgodnie z Wnioski em, Spółka dominująca nie
  zamierza wnosić do Ministra Rozwoju i Finansów o ponown e rozpoznanie sprawy. (RB 27/2017)
  • W dniu 24 października 2017 roku z uwagi na wejście w życie nowej Ustawy z dnia 11 maja 20 17
  roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzor ze publicznym, która reguluje m. in.
  kwestie dotyczące funkcjonowania komitetów audytu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
  Regulaminu Komitetu Audytu FEERUM Spółki Akcyjnej oraz p rzyjęła uchwałę w sprawie powołania
  Komitetu Audytu Rady Nadzorczej FEERUM S.A. (RB 28/2017) . Na dzień publikacji raportu skład
  Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
   Pan Henryk Chojnacki – Przewodniczący Komitetu Audytu
   Pan Maciej Kowalski – Zastępca Przewodniczącego
   Pan Jakub Marcinowski – Sekretarz Komitetu Audytu
  Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe
  wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 20 17 r. o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). (R B 32/2017)
  • W dniu 30 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
  na podstawie uchwały nr 5/2017 odwołało ze składu Rady N adzorczej Emitenta Pana Macieja
  Janusz oraz stosownie do uchwały nr 6/2017 powołało w skł ad Rady Nadzorczej Emitenta Pana
  Henryka Stanisława Chojnackiego. Powyżej wskazane uchwały wes zły w życie z dniem podjęcia.
  (RB 31/2017).
  • W dniu 15 listopada 2017 roku Spółka dominująca zawarła z Narodowym Centrum Badań i
  Rozwoju („NCBiR”) umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie proj ektu Spółki pt. „Lekkie
  ortotropowe konstrukcje płaszczy stalowych silosów płaskoden nych gwarantujące stabilność
  termiczną i wilgotnościową magazynowania ziarna” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
  Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Umową całkowity koszt realizacj i Projektu oraz całkowita kwota
  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4. 325.679,74 zł. Po spełnieniu
  warunków wynikających z Umowy, NCBiR zobowiązuje się udzielić S półce dominującej
  dofinansowania w maksymalnej wysokości 2.162.839,87 zł. Dodatkowo, Spółce dominującej
  przysługuje prawo do premii za szerokie rozpowszechnianie w yników badań przemysłowych lub
  prac rozwojowych. Okres kwalifikowalności kosztów realizacji P rojektu rozpoczyna się w dniu 1
  listopada 2017 roku i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 31 października
  2019 roku. Spółka dominująca zobowiązała się do zapewnien ia trwałości efektów Projektu przez
  okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Stos ownie do postanowień Umowy, Spółka
  dominująca jest zobowiązana do przedłożenia NCBiR weksla in blanco z podpisem notarialnie


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  29
  poświadczonymi albo złożonym w obecności osoby upoważnionej pr zez NCBiR w ciągu 14 dni od
  dnia jej zawarcia. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
  stosowanych w tego typu umowach. (RB 33/2017)
  • W dniu 23 listopada 2017 roku Zarząd Spółki dominującej powziął informację o zaakceptow aniu
  przez Ministerstwo Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzan ii Umowy zmienionej Aneksem,
  zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 3 pkt. 1) umowy p omiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
  a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kre dytu w ramach pomocy wiązanej z
  dnia 28 września 2015 roku (z późn. zm.), a także o dokonan iu przez Ministerstwo Finansów
  Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji Umowy zmienio nej Aneksem, zgodnie z
  postanowieniami art. 3 ust. 3 pkt. 2) Umowy Kredytu R ządowego. (RB 34/2017)
  • W dniu 24 listopada 2017 roku Zarząd Spółki dominującej powziął informację o wysłaniu w dniu
  24 listopada 2017 roku Akceptacji MF do Ministerstwo Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu Rządowego, Umow a zmieniona Aneksem wejdzie w
  życie 15 dnia po dniu wysłania Akceptacji MF przez Minister stwo Finansów Rzeczypospolitej
  Polskiej do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republi ki Tanzanii. Powyżej wskazane czynności
  kończą proces ratyfikacji Umowy zmienionej Aneksem i umożliwi ają jej wejście w życie w dniu 9
  grudnia 2017 roku. (RB 34/2017)
  Wszystkie informacje podawane w raportach bieżących zamiesz czane są na stronie
  www.feerum.pl
  22. Inne informacje wymagane przepisami
  21.1. Informacje o udzielonych przez jednostkę dominuj ącą lub jednostki zależne poręczeniach
  kredytów lub udzielonych gwarancjach – jednemu podmi otowi lub jednostce zależnej od
  tego podmiotu, gdzie wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość 10%
  kapitałów własnych spółki.
  Obecnie gwarancją bankową o najwyższej jednostkowej warto ści jest zabezpieczenie prawidłowego
  wykonania umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2016 roku z Na tional Food Reserve Agency z siedzibą w
  Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii) do kwoty 3 .314.079,18 USD (tj. 13.992.705,11 PLN
  według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dni a 22 grudnia 2016 roku), co stanowi 10%
  wartości przedmiotowej Umowy.
  W dniu 28 kwietnia 2017 roku w związku z umowami zawartymi z Bankiem Polska Kasa Opiek i S.A. w
  dniu 20 kwietnia 2017 roku Bank w ramach przejętego fina nsowania Spółki wystawił w dniu 27 kwietnia
  2017 roku regwarancję na rzecz Banku Gospodarstwa Krajow ego, obejmującą zabezpieczenie zobowiązań
  wynikające z kontraktu tanzańskiego zawartego w drodze przetar gu
  .
  Ponadto w ramach umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w
  dniu 20 kwietnia 2017 roku w okresie sierpień – paździer nik przejęte zostały dotychczasowe gwarancje
  udzielone na zlecenie Spółki dominującej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Obecnie obowiązujące
  gwarancje bankowe obejmują trzy gwarancje dla trzech po dmiotów w łącznej wysokości 1,2 mln PLN.
  21.2. Informacje o udzielonych i obowiązujących umow ach pożyczki
  Umowa pożyczki zawarta w dniu 17 września 2015 roku ze s półką zależną Feerum Yellow Energy
  Sp. z o.o. (Feerum Agro Sp. z o.o.)
  Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła ze swoją spółką zależną Feerum Yellow Energy Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością (Feerum Agro Sp. z o.o.) z siedzibą w Chojnowie (jako pożyczkobiorcą)
  umowę pożyczki. Przedmiotem Umowy była pożyczka pieniężna w kwocie 2.150 tys. PLN. Od kwoty
  udzielonej pożyczki Spółka zależna płaci w stosunku rocznym ods etki w wysokości WIBOR 1M
  powiększonej o marżę w wysokości 1,5%. Stawka WIBOR 1M u lega zmianie w okresach miesięcznych w
  ostatnim dniu roboczym miesiąca. W dniu 5 sierpnia 201 6 roku Spółki zawarły aneks nr 1 do
  przedmiotowej umowy zwiększając wartość pożyczki pieniężnej do kw oty 7.030 tys. PLN. Przekazanie


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  30
  kwoty o jaką zwiększyła się dotychczasowa wartość pożyczki tj, 4.880 tys. PLN nastąpiło w częściach w
  terminie do 31 grudnia 2016 roku. Odsetki od pożyczki na liczane są w okresach miesięcznych. Według
  postanowień aneksu nr 1 Spółka zależna zobowiązała się do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi
  odsetkami do dnia 31 grudnia 2018 roku. Na dzień publi kacji raportu wartość pożyczki pozostałej do spłaty
  wynosi 95 tys. PLN.
  Umowa pożyczki zawarta w dniu 12 grudnia 2015 roku z p rzedsiębiorcą prowadzącym działalność
  gospodarczą pod firmą „Proff-Bud” Tadeusz Matusik z siedzibą Binczarowa 246 (33-332 Florynka).
  Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła z przedsiębior cą prowadzącym działalność
  gospodarczą pod firmą „Proff-Bud” Tadeusz Matusik z sied zibą Binczarowa 246 (33-332 Florynka) (jako
  pożyczkobiorcą) umowę pożyczki.
  Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 100 tys. PL N. Od kwoty udzielonej pożyczki
  pożyczkobiorca zapłaci w stosunku rocznym odsetki w wysokości WIBO R 1M powiększonej o marżę w
  wysokości 5%. Stawka WIBOR 1M ulega zmianie w okresach m iesięcznych w ostatnim dniu roboczym
  miesiąca. Odsetki będą naliczane są w okresach miesięcznych. Zgodnie z Umową, pożyczkobiorca
  zobowiązany był do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi o dsetkami do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  W dniu 10 maja 2017 roku zawarty został aneks do powyższej umowy zgodnie, z którym Pożyczkobiorca
  zobowiązuje się do spłaty udzielonej pożyczki, wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2017r. z
  tym zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonyw ania spłat pożyczki przed upływem
  zastrzeżonego terminu. Na dzień publikacji raportu wart ość pożyczki pozostałej do spłaty wynosi 100 tys.
  PLN.
  Umowa pożyczki zawarta w dniu 19 maja 2016 roku z przeds iębiorcą prowadzącym działalność
  gospodarczą pod firmą „Stalbudowa Kazex” Andrzej Bajor z siedzibą w Rzeszowie (35-301) Al.
  Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18
  Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła z przedsiębiorcą prowadzącym działalność
  gospodarczą pod firmą „Stalbudowa Kazex” Andrzej Bajor z siedzibą w Rzeszowie (35-301) (jako
  pożyczkobiorcą) umowę pożyczki.
  Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 500 tys. P LN. Od kwoty udzielonej pożyczki
  pożyczkobiorca zapłaci w stosunku rocznym odsetki w wysokości WIBO R 1M powiększonej o marżę w
  wysokości 4%. Stawka WIBOR 1M ulega zmianie w okresach m iesięcznych w ostatnim dniu roboczym
  miesiąca. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych. Zgodn ie z Umową, pożyczkobiorca zobowiązał
  się do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  Porozumieniem z dnia 31 sierpnia 2017 roku termin spłat y ostatniej transzy pożyczki został wydłużony do
  dnia 30.10.2017 roku. Na dzień publikacji raportu wart ość pożyczki pozostałej do spłaty wynosi 145,5 tys.
  PLN.
  21.3. Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dl a oceny jej sytuacji majątkowej, finansowej
  oraz wyniku finansowego.
  Spółka dominująca od dnia 21 stycznia 2008 r. dysponuje Z ezwoleniem nr 84/LSSE wydanym przez
  Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospoda rczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy
  Ekonomicznej („LSSE”). W związku z prowadzeniem działalność gospodarczej na terenie LSSE Spółka
  dominująca jest zwolniona z podatku dochodowego CIT do wysokości połowy wartości środków
  przeznaczonych na budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z p arkiem maszynowym i infrastrukturą
  położonego na terenie LSSE. Zgodnie z warunkami stref owymi wartość inwestycji Spółki dominującej w
  nowy obiekt określono na min. 30,3 mln PLN. Spółka dom inująca w latach 2008 do 31 grudnia 2012 roku
  wydała 34,4 mln PLN na realizację tej inwestycji, z czego 30,3 mln PLN zaliczono do kosztów
  kwalifikowanych. Zezwolenie zostało pierwotnie udzielone d o dnia 27 maja 2017 roku. W dniu 10 marca
  2017 roku Emitent otrzymał decyzję wydaną przez Ministra Rozwoju i Finansów stwierdzającą nieważność
  powyższego zezwolenia w części dotyczącej terminu obowiązywani a zezwolenia. Zgodnie z wydaną
  decyzją Zezwolenie wygaśnie z upływem okresu, na jaki został a ustanowiona LSSE.
  Od czerwca 2014 r. Spółka dominująca dysponuje kolejnym zezw oleniem na działalność na terenie LSSE.
  Zgodnie z planem nowego przedsięwzięcia gospodarczego na łącznej powierzchni 3.1106 ha powstanie
  drugi nowoczesny zakład produkcyjny zajmujący się między innymi produkcją przenośników taśmowych,
  armatury, przenośników łańcuchowych i suszarń oraz młyn i prze twórstwo. W związku z udzielonym


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  31
  zezwoleniem Spółka dominująca jest obowiązana do poniesi enia na terenie LSSE wydatków
  inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20,0 mln zł (słownie : dwadzieścia milionów złotych) w terminie do
  dnia 31 grudnia 2020 r. oraz do zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia o co najmniej 10 nowych
  pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej
  194 pracowników do dnia 31 grudnia 2025 r. (RB 27/201 7).
  Zakończony w ubiegłych okresach intensywny plan inwestycyjny, o bejmujący innowacyjne prace
  badawczo-rozwojowe, rozbudowę i automatyzację zaplecza produ kcyjnego, jak również restrukturyzację i
  modernizację procesów zarządzania na wszystkich etapach reali zacji kontraktów, pozwala obecnie
  kompleksowo zaspokajać najbardziej nowatorskie potrzeby rynku. Stale wprowadzane przez Grupę
  innowacje produktowe istotnie wzbogacają ofertę sprzeda żową umożliwiając zwiększanie przewagi
  konkurencyjnej w branży maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno- spożywczego.
  Przeprowadzone przez Spółkę dominującą badania rynkowe wskazu ją, że naturalnymi kierunkami
  ekspansji przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży nowych produ któw są rynki międzynarodowe. W
  szczególności jako zagraniczne rynki docelowe dla nowych produktó w wskazano państwa Europy
  Środkowo-W schodniej. Nowe produkty wprowadzone przez Spółkę są konkurencyjne cenowo, dzięki
  czemu z powodzeniem mogą konkurować także na rynkach państw Eur opy Zachodniej. Jak wynika
  z przeprowadzonych badań rynkowych, a także rozmów z potencjalnym i odbiorcami, popyt na dostawy
  tego produktu będzie przez najbliższe lata wzrastał.
  Na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji zakontraktowa ne zamówienia na produkty Grupy na okres
  2017/2019 wynoszą około 156,1 mln PLN i obejmują 34 umowy, natomiast potencjalny portfel klientów
  oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwol enie na budowę kształtuje się na poziomie
  około 39,3 mln PLN , z kolei portfel z terminem realizacji 2017-2019 obej muje projekty o łącznej wartości
  ponad 187 mln PLN . Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki dominującej przew iduje, że wyniki roku
  2017 będą znacznie wyższe w stosunku do wartości zrealizowanych w roku 2016.
  21.4. Informacje, które zdaniem Grupy są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej.
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w sytu acji kadrowej.
  21.5. Pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kap itał własny, wynik netto lub przepływy
  pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.
  W działalności Grupy w okresie objętym skróconym kwartaln ym skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym nie wystąpiły nietypowe ze względu na rodzaj, w artość lub częstotliwość pozycje wpływające
  na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub pr zepływy pieniężne.
  21.6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietyp owym charakterze, mających
  znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
  W działalności Grupy w III kwartale 2017 roku nie wystą piły istotne zdarzenia o charakterze nietypowym
  mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 21.7. Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpły w na osiągnięte wyniki w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału.
  Na poziomie wyników finansowych III kwartał 2017 roku przyniósł blisko 100% wzrost przychodów ze
  sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego , ponadto perspektywy potencjalnych
  przyszłych kontraktów pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kol ejnych okresów.
  W związku z faktem, iż część odbiorców Spółki dominującej real izuje programy inwestycyjne, a tym samym
  zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowani e z programów Unii Europejskiej
  dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rol no-spożywczego, polityka rolna Unii
  Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dof inansowywania projektów rolniczych istotnie
  wpływają na poziom portfela Grupy. Skutkiem powyższej kore lacji znaczna część ubiegłorocznych


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  32
  potencjalnych zamówień uległa przesunięciu na rok bieżący . Dopiero pod koniec I kwartału 2017 roku
  tempa nabrały rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowania, dla których nabór odbywał się na przełomie
  okresu 2015/2016, co ze znaczącą efektywnością wpłynęło i nada l wpływa na bieżący poziom portfela
  Grupy. Przyspieszenie prac ARiMR wpłynęło na zwiększenie zam ówień w II półroczu 2017 roku, gdzie
  Grupa wynegocjowała kontrakty jako generalny wykonawca.
  Grupa sukcesywnie poszukuje nowych rynków zbytu. W zmieniające j się sytuacji geopolitycznej
  penetrowane są te rynki, które mogą być beneficjentami t ej sytuacji. Przeprowadzone przez Spółkę
  dominującą analizy rynkowe wskazują, że naturalnymi kierunkam i ekspansji przedsiębiorstwa w zakresie
  sprzedaży nowych produktów są rynki międzynarodowe. Nowe prod ukty wprowadzone przez Grupę są
  konkurencyjne cenowo, dzięki czemu z powodzeniem mogą konkurowa ć na rynkach światowych. Jak
  wynika z przeprowadzonych badań rynkowych, a także rozmów z potenc jalnymi odbiorcami, popyt
  na dostawy tego produktu będzie przez najbliższe lata wzras tał. Intensywnie pracujemy nad wejściem na
  rynki bardziej ekstremalnym klimacie, ponieważ produkowa ne przez Feerum konstrukcje doskonale
  sprawdzają się nawet przy bardzo zmiennych warunkach atmosf erycznych.
  Podpisana w dniu 22 grudnia 2016 roku umowa z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar e s
  Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii ) na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki
  Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów maga zynowych oraz rewitalizację istniejących
  obiektów magazynowych stanowi pierwszy krok w realizacji stra tegii związanej z ekspansją Spółki na
  rynku afrykańskim. Łączna wartość Umowy wynosi 33,1 mln USD (tj. 139,9 mln PLN według średniego
  kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).
  W dniu 23 listopada 2017 roku Spółka dominująca otrzymała informację o zakończeniu proce su
  ratyfikacji, prowadzonego przez Rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Rzeczypospolitej Polski,
  umowy pomiędzy National Food Reserve Agency (NFRA) z sied zibą w Dar es Salaam (Zjednoczona
  Republika Tanzanii) a Feerum, na realizację projektu w Tanzanii.
  Ostatnim elementem ratyfikacji było wysłanie przez Minis terstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do
  Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii pisemnej akceptacji umowy z NFRA zmienionej
  aneksem z dnia 13 lutego 2017 roku. Umowa z NFRA wejdzie w życie piętnastego dnia po dniu wysłania
  ww. akceptacji do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Re publiki Tanzanii, czyli w dniu 9 grudnia 2017
  roku.
  Finansowanie powyższej umowy pochodzi w całości z kredytu udzie lonego przez Rząd Rzeczypospolitej
  Polskiej na rzecz Rządu Zjednoczonej Republiki. Pierwsza p łatność w ramach umowy, w wysokości 4,971
  mln dolarów, czyli prawie 21 mln złotych (wg średniego kur su NBP z dnia zawarcia umowy, tj. 22 grudnia
  2016 roku), zostanie dokonana w formie zaliczki przed rozpo częciem dostaw, tj. prawdopodobnie jeszcze
  w bieżącym roku. Kolejne płatności będą przesyłane po przed stawieniu dokumentów dotyczących
  transportu poszczególnych partii silosów.
  Rolnictwo w Afryce południowo-wschodniej jest dominują cym sektorem gospodarki. Średnio 70% ludności
  pracuje w rolnictwie, które odpowiada za ok 1/3 PKB. Re gion ten ma wysoki potencjał produkcyjny ze
  względu na dogodne położenie oraz panujący klimat. Produkc ja rolna z powodzeniem może być
  podwojona, a nawet potrojona. Z uwagi na duże straty żywnościowe sięgające nawet 30-40%, wynikające
  z nieprawidłowych praktyk pożniwnych oraz braku magazynów do prze chowywania np. ziarna kukurydzy,
  rynek ten jest atrakcyjnym beneficjentem dla produktów G rupy. Najważniejszymi krokami jakie należałoby
  podjąć są szkolenia dla rolników z zakresu technik pożniwnych, promocja nowoczesnych technologii zbioru
  i przechowywania ziarna, budowa elewatorów zbożowych celem r edukcji strat oraz szkolenia dla
  operatorów. W płynie to również pozytywnie na obniżenie p oziomu ubóstwa, które wciąż w Afryce jest
  poważnym problemem oraz może zabezpieczyć znaczne rezerwy żywności owe.
  Wśród rynków zagranicznych wiodące dotąd zaangażowanie zlokali zowane było na rynkach północno-
  wschodnich , co zachęca do dalszej intensywnej pracy na tym obszarze i s kutkuje intensyfikacją
  zamówień.
  Obecnie Spółka dominująca zaangażowana jest w przetargi na Litwie , Łotwie i Estonii , gdzie realizacja
  inwestycji oferowanych przez Grupę podobnie jak w Polsce p rzebiega w korelacji z dopłatami unijnymi.
  Potencjał rynku krajów bałtyckich szacujemy na poziomie około 30 mln zł. W bieżącym roku Spółka


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  33
  dominująca uruchomiła kilkanaście obiektów magazynowo - s uszarniczych w tych krajach, co gwarantuje i
  umacnia pozycję na lokalnych rynkach krajów bałtyckich.
  Istotny wzrost zaangażowania obserwujemy na terenie Ukrainy, gdzie na obecną chwilę poza
  zakontraktowanymi umowami, planowane i projektowane są i nwestycje na poziomie około 25 mln zł.
  Ponadto wzrostowa tendencja tego rynku powinna zostać ut rzymana w ciągu najbliższych 2-3 lat.
  Podkreślenia wymaga fakt nawiązania współpracy z nowym deal erem - przedstawicielem na rynek
  ukraiński firmą AGRICON. Podmiot posiada wieloletnie doświadczenie w branży agro, co obiecująco
  wpływa na planowaną sprzedaż na tamtejszym rynku.
  Liczne zapytania i oferty przetargowe pojawiające się z rynku mołdawskiego napawają optymizmem,
  skłaniając do intensywnej pracy na tym rynku. Jednak możliwo ść realizacji projektów uzależniona jest od
  uruchomienia kredytu międzyrządowego. Na obecną chwilę na bór projektów został wstrzymany do czasu
  wejścia w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane
  kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej
  , c o spowodowało zawieszenie rozmów handlowych
  między FEERUM a podmiotami rynku mołdawskiego . Mając na uwadze współpracę pomiędzy naszymi
  krajami jak również dotychczasowe umowy i kontakty z lokalnym kl ientami wartość wstępnie
  zaakceptowanych projektów szacujemy na około 30 mln zł. Pozostajemy w ciągłym kontakcie w naszymi
  klientami. Dokumentacja projektowa jest przygotowana i każda z budów może ruszyć w każdej chwili.
  Podtrzymywane i rozwijane są nadal działania handlowe n a terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu ,
  gdzie zintensyfikowano prace marketingowe poprzez efektywny udział w wystawach, targach rolniczych,
  jak również w konferencjach tematycznych organizowanych przez rząd y obu krajów. Podjęte wysiłki
  zaowocowały podpisaniem umowy agencyjnej z dealerem, który prowadzi aktywną działalność handlową
  na terenie Rosji. Pierwszymi wymiernymi efektami współp racy są oferty handlowe na poziomie 10 mln zł.
  Dodatkowo w bieżącym kwartale nawiązano współpracę z polską firmą obecną od wielu lat na rynku
  rosyjskim w zakresie sprzedaży dużych baz magazynowo - suszarniczych . Wymiernym efektem tej
  współpracy są już dwie oferty handlowe na łączną wartość ponad 13 mln zł .
  Jedną z atrakcyjniejszych form promocji i nawiązania współp racy była wystawa EXPO 2017
  zorganizowana w Astanie, stolicy Kazachstanu, gdzie nasza d elegacja towarzyszyła marszałkowi Dolnego
  Śląska jako przedstawiciel regionalnego biznesu, poszukują c partnerów na bardzo obiecującym rynku.
  Pozytywnym wynikiem tego wyjazdu są liczne oferty handlowe dl a podmiotów kazachskich. Specyfika tego
  regionu jak i względy polityczne pomiędzy naszymi krajami obi ecująco zapowiadają najbliższy czas pod
  względem wymiany handlowej.
  Jako zagraniczne rynki docelowe dla nowych produktów efektywnie analizowane są również państwa
  Europy Środkowo-W schodniej, ze znacznym akcentem na Czechy i S łowację. Obecnie pierwsze wymierne
  efekty pojawiły się na rynku czeskim, gdzie podpisano pier wszy kontrakt i rozpoczęto montaż obiektów.
  Wysoko zaawansowana automatyzacja procesów produkcji, wdr ożony innowacyjny system informatyczny
  oraz wprowadzone do bieżącej sprzedaży najnowocześniejsze rozw iązania technologiczne wpływają na
  wysoką efektywność gospodarczą Grupy.


  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  34
  21.8. Informacje dotyczące realizacji programu inwest ycyjnego na lata 2016–2018 w mln zł.
  Program inwestycyjny Grupy o wartości 6 mln PLN planowa ny na lata 2016-2018 jest elementem
  kontynuacji założonej przez Grupę strategii rozwoju.
  Prace badawczo-rozwojowe Potencjał produkcyjny
  Łącznie
  (w mln
  zł) Ortotropowe konstrukcje silosów Zakup maszyn i urządzeń
  Inne prace B+R Modernizacja hali produkc yjnej
  Nakłady planowane 3,00 3,00 6,0
  Nakłady poniesione 1,39 2,38 3,8
  Dotacje otrzymane 0,00 0,00 0,0
  Środki własne 1,39 2,38 3,8
  21.9. Informacje o istotnych postępowaniach toczącyc h się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administr acji publicznej.
  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Grupę na dzień zatwierdzenia raportu nie toczyły się żadne
  istotne postępowania administracyjne ani postępowani a przed sądami administracyjnymi, cywilnymi,
  karnymi lub arbitrażowymi przeciwko lub z udziałem Spółek Grupy, które miały lub mogłyby istotnie
  wpłynąć lub ostatnio wpłynęły na sytuację finansową lub wyniki Grupy Kapitałowej i Spółki dominującej.
  W normalnych warunkach rynkowych jesteśmy podmiotem różnych po stępowań sądowych i roszczeń.
  Jesteśmy przekonani, że ostateczna wartość takich postępowań, indywidualnie lub łącznie, nie ma
  materialnego wpływu na naszą działalność lub kondycję fi nansową. Obecnie nie toczą się żadne
  postępowania sądowe, arbitrażowe lub przed organem ad ministracji dotyczące zobowiązań lub
  wierzytelności Spółek Grupy, których wartość przekraczałaby jedno stkowo bądź łącznie 10% kapitałów
  własnych Spółek Grupy.
  W nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent”)
  informuje, że w dniu 24 marca 2017 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Łod zi, X
  Wydziału Gospodarczego z dnia 9 lutego 2017 roku w przed miocie umorzenia postępowania w sprawie o
  zapłatę z powództwa KROT-PLON Sp. z o.o.(„Powód”) przeciw ko Emitentowi („Postępowanie”).
  Postępowanie zostało umorzone w związku z zawarciem przez Em itenta oraz Powoda ugody w dniu 9
  lutego 2017 roku („Ugoda”). Ugoda przewiduje, iż Emite nt dokona uruchomienia, naprawy oraz bieżącego
  serwisu urządzeń szuszarniczo-czyszczalniczych i urządzeń załadowczo-wył adowczych zamontowanych
  na elewatorze zbożowym Powoda w terminie do dnia 31 mar ca 2017 roku. Po uruchomieniu urządzeń
  Emitent w terminie do dnia 31 maja 2017 roku wykona eks pertyzę w zakresie pomiarów hałasu na obiekcie
  Powoda. Stosownie do postanowień Ugody, Emitent zobo wiązał się do dostosowania poziomu hałasu na
  obiekcie do norm obowiązujących w tym zakresie oraz zamontowa nia osłon pochłaniających hałas. Na
  okres wrzesień-październik 2017 roku Emitent oraz Powód pr zewidzieli badanie, wydajności suszarni oraz
  głośności urządzeń. Powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszcze nia. (RB 13/2017)  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  35
  23. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednos tki dominującej - FEERUM S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Aktywa trwałe
  W artość firmy
  - - -
  W artości niematerialne 8 41 504 44 034 43 462
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 60 629 59 828 58 229
  Nieruchomości inwestycyjne
  - - -
  Inwestycje w jednostkach zależnych 5 5 5
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - -
  Należności i pożyczki 1 469 - 7 110
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3 3 3
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465 397 465
  Aktywa trwałe 104 076 104 268 109 275
  Aktywa obrotowe
  Zapasy
  55 433 38 453 40 749
  Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 19 2 96
  2 2 890 485
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  13 675 6 586 6 717
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
  - 434 597
  Pożyczki
  315 3 121 609
  Pochodne instrumenty finansowe
  - - -
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
  - - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1 310 422 177
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  2 008 7 264 767
  Aktywa trwałe zaklasyf ikowan e jako przeznaczone do
  sprzedaży
  - - -
  Aktywa obrotowe
  75 703 59 169 50 100
  Aktywa razem 179 779 163 437 159 375  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  36
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd. )
  PASYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy
  13 33 383 33 383 33 383
  Akcje własne (-)
  - - -
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  9 366 9 366 9 366
  Pozostałe kapitały 56 115 60 762 60 762
  Zyski zatrzymane: 5 151 (1 684) (4 647)
  - zysk (strata) z lat ubiegłych - - -
  - zysk (strata) netto 5 151 (1 684) (4 647)
  Udziały niedające kontroli
  Kapitał własny 104 015 101 827 98 863
  Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
  14 066 13 700 13 376
  Leasing finansowy
  529 481 428
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Pozostałe zobowiązania - - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 378 379 378
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 16 76 49 91
  Pozostałe rezerwy długoterminowe
  - - -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 821 18 575 17 888
  Zobowiązania długoterminowe 29 869 33 183 32 161
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania
  18 453 8 679 5 977
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
  31 - -
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 20 926 14 042 16 818
  Leasing finansowy
  224 205 205
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
  2 227 1 573 1 501
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe - - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 036 3 928 3 850
  Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
  - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 45 896 28 427 28 352
  Zobowiązania razem 75 765 61 610 60 512
  Pasy wa razem
  179 779 163 437 159 375  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  37
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
  (WARIANT KALKULACYJNY) Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 7
  60 593 33 168 39 385
  Przychody ze sprzedaży produktów 51 499 26 950 31 632
  Przychody ze sprzedaży usług
  8 385 5 846 7 307
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  708 373 446
  Koszt własny sprzedaży
  47 917 29 859 36 805
  Koszt sprzedanych produktów
  40 351 23 504 29 033
  Koszt sprzedanych usług
  6 978 5 942 7 283
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów
  588 413 489
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
  12 676 3 310 2 579
  Koszty sprzedaży 1 145 1 265 1 705
  Koszty ogólnego zarządu
  5 118 4 471 6 115
  Pozostałe przychody operacyjne
  185 722 811
  Pozostałe koszty operacyjne
  488 292 744
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-
  ) - - -
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  6 110 (1 996) (5 173)
  Przychody finansowe 217 561 932
  Koszty finansowe
  899 582 809
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych m
  etodą praw własności (+/-) - - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem
  5 428 (2 018) (5 050)
  Podatek dochodowy 277 (334) (403)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 151 (1 684) (4 647)
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
  - - -
  Zysk (strata) netto
  5 151 (1 684) (4 647)  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁ
  KOWITYCH DOCHODÓW
  Noty
  od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do
  30.09.2016 od 01.01 do
  31.12.2016
  Zysk (strata) netto
  5 151
  (1 684)
  (4 647)
  Pozostałe całkowite dochody
  Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego
  Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych -
  -
  -
  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie prze
  noszonych do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  Pozycje przenoszone do wyniku finansowego
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
  - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
  -
  -
  -
  - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
  - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
  -
  -
  -
  - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych
  -
  -
  -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
  -
  -
  -
  Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego
  - sprzedaż jednostek zagranicznych
  -
  -
  -
  Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednoste
  k wycenianych metodą praw własności
  -
  -
  -
  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji przenosz
  onych do wyniku finansowego
  -
  -
  -
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu
  -
  -
  -
  Całkowite dochody
  5 151
  (1 684)
  (4 647)  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNY
  M
  Noty
  Kapitał podstawowy
  Akcje własne
  (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały
  Zys ki zatrzymane
  Razem
  Saldo na dzień 01.01.2017 roku 33 383
  -
  9 366
  60 762
  (4 647)
  98 863
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Korekta błędu podstawowego
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo po zmianach
  33 383
  -
  9 366
  60 762
  (4 647)
  98 863
  Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Emisja akcji
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program
  płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  W ycena opcji (program płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z po
  dmiotami niekontrolującymi)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Dywidendy
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
  -
  -
  -
  (4 647)
  4 647
  -
  Razem transakcje z właścicielami
  -
  -
  -
  (4 647)
  4 647
  -
  Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  -
  -
  -
  -
  5 151
  5 151
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr
  es od 01.01 do 30.09.2017 roku
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Razem całkowite dochody
  -
  -
  -
  -
  5 151
  5 151
  Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo na dzień 30.09.2017 roku
  33 383
  -
  9 366
  56 115
  5 151
  104 015  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNY
  M (CD.)
  Noty
  Kapitał podstawowy
  Akcje własne
  (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały
  Zys ki zatrzymane
  Razem
  Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 978
  103 510
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
  -
  -
  -
  -
  -
  Korekta błędu podstawowego
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo po zmianach
  33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 978
  103 510
  Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Emisja akcji -
  -
  -
  -
  -
  -
  Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  W ycena opcji (program płatności akcjami) -
  -
  -
  -
  -
  -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Dywidendy -
  -
  -
  -
  -
  -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Razem transakcje z właścicielami
  -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  (1 684)
  (1 684)
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 30.09.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Razem całkowite dochody
  -
  -
  -
  -
  (1 684)
  (1 684)
  Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo na dzień 30.09.2016 roku
  33 383
  -
  9 366
  60 762
  (1 684)
  101 827  Nazwa Emitenta:
  GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  01.01.2017 – 30.09.2017
  Waluta sprawozdawcza:
  złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń:
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNY
  M (CD.)
  Noty
  Kapitał podstawowy
  Akcje własne
  (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały
  Zys ki zatrzymane
  Razem
  Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 978
  103 510
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
  -
  -
  -
  -
  -
  Korekta błędu podstawowego
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo po zmianach
  33 383
  -
  9 366
  51 784
  8 978
  103 510
  Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2016 roku
  Emisja akcji -
  -
  -
  -
  -
  -
  Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  W ycena opcji (program płatności akcjami) -
  -
  -
  -
  -
  -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Dywidendy -
  -
  -
  -
  -
  -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Razem transakcje z właścicielami
  -
  -
  -
  8 978
  (8 978)
  -
  Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  (4 647)
  (4 647)
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 31.12.2016 roku
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Razem całkowite dochody
  -
  -
  -
  -
  (4 647)
  (4 647)
  Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż prze szacowanych środków trwałych)
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Saldo na dzień 31.12.2016 roku
  33 383
  -
  9 366
  60 762
  (4 647)
  98 863  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  42
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  METODA POŚREDNIA
  Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operac yjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 428 (2 018) (5 050)
  Korekty:
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa
  trwałe
  4 772 4 892 6 518
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niemate
  rialne
  1 976 2 167 2 839
  Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjny
  ch
  - - -
  Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finan
  s. wycenianych przez wynik
  - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieni
  ężnych przeniesione z kapitału
  - - -
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktyw
  ów finansowych
  - - -
  Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów t
  rwałych
  3 (18) (18)
  Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (inn
  ych niż instrumenty pochodne)
  - - -
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  - - -
  Koszty odsetek
  733 582 809
  Przychody z odsetek i dywidend
  (217) (324) (408)
  Koszt płatności w f ormie akcji (programy motywacyjn
  e)
  - - -
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszony
  ch
  - - -
  Inne korekty
  - - -
  Korekty 7 268 7 299 9 740
  Zmiana stanu zapasów
  (14 685) (4 062) (6 358)
  Zmiana stanu należności
  (6 361) 8 841 8 547
  Zmiana stanu zobowiązań 13 202 (1 463) (4 237)
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (2 878) (3 672) (4 149)
  Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych
  (2 478) 31 2 436
  Zmiany w kapitale obrotowym
  (13 199) (324) (3 761)
  W pływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodn
  ych
  - - -
  Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - -
  Zapłacony podatek dochodowy (246) - 0
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (749) 4 957 929  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  43
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ( CD.)
  Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
  W ydatki na nabycie wartości niematerialnych
  (19) (1 274) (1 375)
  W pływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
  - - -
  W ydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
  (6 858) (387) (414)
  W pływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  2 117 117
  W ydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
  - - -
  W pływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
  - - -
  W ydatki netto na nabycie jednostek zależnych
  - - -
  W pływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych
  - - -
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
  6 275 - -
  Pożyczki udzielone
  (410) (810) (5 380)
  W ydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
  - - -
  W pływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
  - - -
  W pływy z otrzymanych dotacji rządowych
  (1 152) 1 238 1 238
  Otrzymane odsetki
  287 382 438
  Otrzymane dywidendy
  - - -
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  (1 875) (735) (5 376)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finans
  owej
  W pływy netto z tytułu emisji akcji
  - - -
  Nabycie akcji własnych
  - - -
  Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utrat
  y kontroli
  - - -
  W pływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow
  ych
  - - -
  W ykup dłużnych papierów wartościowych
  - - -
  W pływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
  25 830 15 3 379
  Spłaty kredytów i pożyczek
  (20 916) (4 245) (5 274)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
  (199) (156) (209)
  Odsetki zapłacone
  (851) (582) (692)
  Dywidendy wypłacone
  - - -
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 865 (4 969) (2 797)
  Z miana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwa
  lentów 1 241 (747) (7 244)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okre
  su 767 8 010 8 010
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
  - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  2 008 7 264 767
  Zdaniem Zarządu Spółki dominującej prezentowanie odd zielnych not do sprawozdania
  jednostkowego nie jest konieczne, gdyż noty do sprawozdania skonsolidowanego są wystarczające
  do oceny istotnych zmian w spółce dominującej.  Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
  44
  24. Zatwierdzenie do publikacji
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 9 miesięczny
  zakończony 30.09.2017 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji
  przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 29 listopada 2017 roku.
  Podpisy wszystkich Członków Zarządu
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  29.11.2017 r. Daniel Janusz Prezes Zarządu
  29.11.2017 r. Piotr Wielesik Członek Zarządu
  Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozda nia finansowego
  Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
  29.11.2017 r. Irena Dworzak Główny Księgowy  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Feerum SA
ISIN:PLFEERM00018
NIP:6912374093
EKD: 28.29 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Okrzei 6 59-225 Chojnów
Telefon:+48 76 8181273
www:www.feerum.pl
gpwlink:feerum.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce FEERUM
2019-03-24 03-03-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649