Raport.

FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji ("Emitent", "Spółka") informuje, że przekazał w dniu 7.04.2021 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ("Administrator Zastawu") kolejną transzę
środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności, stanowiących zabezpieczenie
obligacji serii M, w kwocie 130.000 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
Zgodnie z założeniami z powyższej kwoty Administrator Zastawu dokona przelewu środków pieniężnych na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na poczet zmniejszenia wartości nominalnej
obligacji serii M, o czym Spółka poinformuje odrębnym komunikatem, po otrzymaniu stosownej informacji od Administratora Zastawu.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 946 701,40 zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden złotych i 40/100).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fast Finance SA
ISIN:PLFSTFC00012
NIP:8992510954
EKD: 65.12 pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Agrestowa 112 53-035 Wrocław
Telefon:+48 71 3612042
www:www.fastfinance.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FAST FINANCE
2021-06-24 02-06-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor