Raport.

FAMUR SA (66/2018) Zawarcie umów kredytu z PKO BP S.A. w ramach grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd Famur S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym tj. w dniu 4 grudnia 2018 r., z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "PKO BP S.A.") umowy limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 110.000.000,00 zł.
Okres dostępności Limitu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
W ramach Limitu PKO BP S.A. udziela Emitentowi sublimitów na: kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 zł oraz gwarancje bankowe do kwoty 75.000.000,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami umowy przeznaczeniem niniejszego kredytu jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.
Oprocentowanie kredytu zmienne ustalono jako suma stawki bazowej WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem umowy kredytu są:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł na nieruchomościach stanowiących własność Emitenta wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.
2) zastawy rejestrowe na środkach trwałych stanowiących własność Emitenta, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.
Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Równocześnie Emitent informuje, o zawarciu z dniem niniejszego raportu przez spółkę zależną od Emitenta, Elgór+Hansen S.A. z siedzibą Chorzowie (dalej: "Elgór+Hansen") z PKO BP S.A. umowy limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 35.000.000,00 zł.
Okres dostępności Limitu wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
W ramach Limitu PKO BP S.A. udziela Elgór+Hansen sublimitów na: kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000,00 zł oraz gwarancje bankowe do kwoty 20.000.000,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami umowy przeznaczeniem niniejszego kredytu jest bieżącej działalności gospodarczej Elgór+Hansen.
Oprocentowanie kredytu zmienne ustalono jako suma stawki bazowej WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem umowy kredytu są:
1) hipoteka umowna do kwoty 30.000.000,00 zł na nieruchomości stanowiącej własność Elgór+Hansen wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.
2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.
Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Famur SA
ISIN:PLFAMUR00012
NIP:634-012-62-46
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 3596300
www:www.famur.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce FAMUR
2018-02-19 20:07:09
Spc
I nic nie wiadomo
2018-03-01 14:04:24
Spc
A teraz wiadomo już
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649