Raport.

FAMUR SA (63/2018) Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG S.A.

Zarząd FAMUR S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 listopada 2018 r. powziął ostateczną informację o wyborze przez Polską Grupę Górniczą S.A (dalej: "PGG") oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy pt. "Dostawa 96 kompletów fabrycznie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 1,9 m do co najmniej 3,7 m wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą, doposażonych w system wizualizacji ciśnień w stojakach dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic".
W wyniku procedury postępowania przetargowego, wartość oferty Emitenta wyniosła 44 417 886,17 zł netto. Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczna wartość umowy do czasu zakończenia postępowania może ulec zmianie.
Emitent informuje również, że pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mogą złożyć odwołania od wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa.
Emitent poinformuje o ewentualnym zawarciu stosownej umowy w odrębnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Famur SA
ISIN:PLFAMUR00012
NIP:634-012-62-46
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 3596300
www:www.famur.com.pl
gpwlink:famur.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce FAMUR
2018-02-19 20:07:09
Spc
I nic nie wiadomo
2018-03-01 14:04:24
Spc
A teraz wiadomo już
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649