Raport.

FAMUR SA (52/2018) Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd FAMUR S.A. (dalej: "Emitent" "Spółka") działając na podstawie § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie") informuje, że w dniu 26 września 2018 r. otrzymał informację o złożeniu w dniu 25 września 2018 r., w późnych godzinach wieczornych, rezygnacji Pana Zdzisława Szypuły z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 r. Przedmiotowa rezygnacja została złożona w związku z wdrożeniem od dnia 01 stycznia 2019 roku nowej struktury organizacyjnej Emitenta zgodnej ze strategią Spółki na lata 2019 - 2023 i planowanym objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej Emitenta FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku.
Równocześnie na podstawie § 5 pkt 5 oraz z § 10 Rozporządzenia Emitent informuje, że w dniu 26 września 2018 r. Rada Nadzorcza przekazała Emitentowi uchwały podjęte w dniu 25 września 2018 r. w sprawie:
1) powołania w dniu 26 września 2018 r. Pana Tomasza Jakubowskiego do Zarządu Emitenta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground;
2) powołania w dniu 26 września 2018 r. Pana Waldemara Łaskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Surface;
3) zmiany w dniu 26 września 2018 r. funkcji Pani Beaty Zawiszowskiej z dotychczasowej Wiceprezes Zarządu na Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych;
4) zmiany w dniu 26 września 2018 r. funkcji Bartosza Bielaka z dotychczasowej Wiceprezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
5) zmiany w dniu 1 stycznia 2019 r. funkcji Pana Adama Toborka z dotychczasowej Wiceprezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground;
6) zmiany w dniu 1 stycznia 2019 r. funkcji Pana Dawida Gruszczyka z dotychczasowej Wiceprezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży krajowej Underground.
W nawiązaniu do pkt 1) niniejszego raportu bieżącego Emitent informuje, że Pan Tomasz Jakubowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze programu MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem Minnesota (USA). Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kierownicze i był członkiem zarządów wielu spółek kapitałowych Grupy TDJ, w tym m.in. w Zakładach Mechanicznych ZAMET S.A. i FMG Pioma S.A. Od 2002 r. związany był z Grupą FAMUR. W latach 2003 -2010 pełnił funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., był także Prezesem Zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Od lipca 2012 r. był Członkiem Rady Nadzorczej w Kompanii Węglowej S.A., a od maja 2014 r. do stycznia 2015 r. pełnił w tej spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju. Od maja 2015 roku, Pan Tomasz Jakubowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zamet S.A. i był odpowiedzialny za całokształt działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Zamet. W strukturze Grupy Zamet, Pan Tomasz Jakubowski sprawował ponadto funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zamet - Budowa Maszyn S.A. (od sierpnia 2017 roku) oraz Prezesa Zarządu Zamet Industry sp. z o.o. (od stycznia 2018).
Pan Tomasz Jakubowski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W nawiązaniu do pkt 2) niniejszego raportu bieżącego Emitent informuje, że Pan Waldemar Łaski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mechanik): ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Począwszy od stycznia 2003 r. do września 2014 r. Pan Waldemar Łaski zasiadał w Zarządzie Emitenta, piastując funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu. Aktualnie zasiada w Zarządzie FAMUR FAMAK S.A. i SKW Biuro Projektowo-Techniczne sp. z o.o. oraz od 2016 r. w Radzie Nadzorczej FUGO S.A. - spółkach zależnych od Emitenta.
Pan Waldemar Łaski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Famur SA
ISIN:PLFAMUR00012
NIP:634-012-62-46
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 3596300
www:www.famur.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce FAMUR
2018-02-19 20:07:09
Spc
I nic nie wiadomo
2018-03-01 14:04:24
Spc
A teraz wiadomo już
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649