Raport.

FAMUR SA (20/2018) Zatwierdzenie Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 oraz Aneksu nr 3 do Memorandum Informacyjnego

Zarząd Famur S.A. (dalej: "Emitent") zawiadamia, że w dniu 07 marca 2018 r. powziął wiadomość o zatwierdzeniu z dniem 06 marca 2018 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 oraz Aneksu nr 3 do Memorandum Informacyjnego (dalej: "Aneksy"), sporządzonych w związku z ofertą publiczną 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, kierowaną wyłącznie do akcjonariuszy Spółki Dzielonej KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z jej podziałem poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz dopuszczeniem Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 06/2018 z dnia 08.02.2018 r. oraz nr 07/2018 z dnia 12.02.2018 r.
Udostępnienie Aneksów do publicznej wiadomości nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.famur.com) w zakładce "Relacje inwestorskie - Integracja z Kopex " w dniu dzisiejszym.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Famur SA
ISIN:PLFAMUR00012
NIP:634-012-62-46
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 3596300
www:www.famur.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-21Raport roczny
2020-05-27Raport za I kwartał
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FAMUR
2018-02-19 20:07:09
Spc
I nic nie wiadomo
2018-03-01 14:04:24
Spc
A teraz wiadomo już
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649