Raport.

FAMUR SA (63/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
zwołanego na dzień 18 października 2017 r

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
  2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz.U.2014.133 t.j. z dnia 2014.01.28 ) Zarząd FAMUR
  S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 października 2017 r.

  Projekty uchwał
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  FAMUR S.A. zwołanego na dzień 18 października 2017 roku

  Do punktu 2 porządku obrad:
  UCHWAŁA NR 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia .

  1. Dz iałając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych , Nadz wyczajne W alne
  Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią … na Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia .

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała zost ała/nie została podjęta.

  Do punktu 4 porządku obrad:
  UCHWAŁA NR 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej .

  1. Nadz wyczajne W alne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję
  Skrutacyjną w następującym składzie:…

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Do punktu 5 porządku obrad:

  UCHWAŁA NR 3
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.


  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie
  FAM UR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki
  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Kra jowym
  Rejestrze Sądowym.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 4
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §10 ust. 5 Statutu Spółki
  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja
  jest składana w formie pisemnej Spółce.”
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zm ian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co s tanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 5
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §1 1 ust. 1 Statutu Spółki
  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
  Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest
  współdziałanie cz łonka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  UCHWAŁA NR 6
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §13 ust. 1 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §1 3 ust. 1 Statutu Spółki
  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres
  wspólnej kadencji trwającej dwa lata.”
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.


  UCHWAŁA NR 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadz enia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §13 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 13 Statutu Spółki poprzez
  dodanie po ustępie 6 ustępu 7 o następującym brzmieniu:

  „7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków
  danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.”

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 8
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §14 ust. 2 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §1 4 ust. 2 Statutu Spółki
  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejes tracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … gło sów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 9
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §1 5 ust. 2 Statutu Spółki
  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
  wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie
  Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
  2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  3) ustalanie liczby członków Zarządu,
  4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  5) zawieranie w imieni u Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w
  sporach z członkami Zarządu,
  6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami
  konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
  7) zawieszanie w cz ynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie
  zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,


  9) ocena spra wozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej,
  10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych
  Spółki,
  12) wyrażanie zgody na nabyci e lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania
  wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
  13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez
  Zarząd,
  14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
  15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów
  w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub
  w jakiejkolwie k innej zbliżonej formie,
  16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
  17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10
  mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów
  służących do wytworz enia, remontu, modernizacj i lub konserwacji maszyn i urządzeń
  z przeznaczeniem do dzierżawy, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej
  działalności operacyjnej,
  18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji,
  zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. ”

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 10
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §17 ust. 1 Statutu Spółki
  poprzez nadanie mu następujące go brzmienia:

  „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa
  oraz w innych postanowieniach Statutu:
  1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3 -6 Statutu;
  2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
  3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do
  stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. ”

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% gło sów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 11
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 1 7 Statutu Spółki poprzez
  dodanie po ustępie 3 ustępu 4 o następującym brzmieniu:

  „4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana
  informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:
  a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
  b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym
  niż miejsce obrad lub
  c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego
  Zgromadzenia.”

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.

  W jawny m/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzy mujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 12
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki .

  1. Działając na podstawie 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 17 Statutu Spółki poprzez
  dodanie po ustępie 4 ustępu 5 o nastę pującym brzmieniu:

  „5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa
  akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i
  ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa
  komunikacji elektronicznej.”
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z któ rych oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, c o stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Do punktu 6 porządku obrad:

  UCHWAŁA NR 1 3
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu
  Spółki.

  1. Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne W alne
  Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
  jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Do punktu 7 porządku obrad:

  UCHWAŁA NR 1 4
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki .

  1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą, w dniu 13
  września 2017 roku uchwałą nr 309/XII/2017 , „Regulamin Rady Nadzorczej Spółki FAMUR S.A. z
  siedzibą w Katowicach ”. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosó w oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta .

  Do punktu 8 porządku obrad:

  UCHWAŁA NR 1 5
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku  w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej .

  1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada
  Nadzorcza Spółki składać się będzie z …………… (….. ) członków.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % gł osów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Do punktu 9 porządku obrad:

  UCHWAŁA NR 1 6
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

  1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią …………..
  (PESEL: ……………… ).
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  UCHWAŁA NR 1 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.
  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

  1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie
  FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………..
  (PESEL: ………………).

  2. Uchwała wch odzi w życie z dniem podjęcia.
  W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.

  Do punktu 10 porządku obrad:

  UCHWAŁA NR 1 8
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A.


  z dnia 18 października 2017 roku

  w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej .

  1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 3) Statutu
  Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia
  zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
  określoną uchwałą nr 25 Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 c zerwca
  2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustalić je
  następująco:

  „Członkom Rady Nadzorczej FAMUR S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie w
  wysokości ………….”

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W jawn ym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano
  ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą
  oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrz ymujących się było …, co stanowiło
  …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
  Uchwała została/nie została podjęta.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Famur SA
ISIN:PLFAMUR00012
NIP:634-012-62-46
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 3596300
www:www.famur.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce FAMUR
2018-02-19 20:07:09
Spc
I nic nie wiadomo
2018-03-01 14:04:24
Spc
A teraz wiadomo już
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649