Raport.

FABRYKI MEBLI FORTE SA (26/2018) informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie następujące zawiadomienie:
"Zawiadomienie
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. poz. 512 z 2018 roku, z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) niniejszym zawiadamia, że w wyniku zawarcia transakcji kupna 80 000 (osiemdziesięciu tysięcy) akcji spółki Forte S.A. (ISIN PLFORTE00012) na GPW w Warszawie w dniu 9 lipca 2018 roku, po jej rozliczeniu w dniu 11 lipca br., OFE PZU osiągnął i przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w ww. spółce.
Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem ww. transakcji oraz po zawarciu transakcji przedstawia tabela dołączona do raportu w pliku.
OFE PZU informuje, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki Forte S.A.,
- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy."
W załączeniu otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryki Mebli FORTE SA
ISIN:PLFORTE00012
NIP:759-000-50-82
EKD: 36.14 produkcja mebli
Adres: ul. Biała 1 07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon:+48 29 6442222
www:www.forte.com.pl/pl
gpwlink:forte.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-04Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-25Raport za III kwartał
2019-04-04Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce FABRYKI MEBLI FORTE
2019-03-25 20-03-25
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649