Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2018) Uchwała w sprawie emisji Obligacji serii P

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 05 marca 2018 roku podjął uchwałę nr 3/2018 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii P (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii P").

Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił, że Spółka wyemituje do 3.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji serii P będzie równa jej wartości nominalnej, czyli 1.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji serii P w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8% (osiem procent) w skali roku, kupon płatny co 6 miesięcy. Termin wykupu Obligacji serii P to 18 miesięcy od dnia emisji. Obligacje serii P zostaną zabezpieczone poprzez cesje obecnych i przyszłych wierzytelności z umów zawartych przez Spółkę oraz poprzez złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji serii P. Szczegółowe warunki emisji Obligacji w tym terminy i sposób składania zapisów i wpłat na Obligacje, zasady przydziału Obligacji, szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia, zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji określone zostaną przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej. Próg emisji nie jest określony. Oferta Obligacji serii P dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowana i opłacona co najmniej 1 Obligacja serii P.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
ISIN:PLFKDRW00016
NIP:7881965071
EKD: 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: Paproć 118 A 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 4425155
www:www.drewniane-konstrukcje.pl
Komentarze o spółce FABRYKA KONSTRUKCJ...
2018-02-21 22:47:35
lukas
Spółka jest rozwojowa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649