Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Drewex

Postawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Drewex sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług z siedzibą w Mieszkowicach (woj. zachodniopomorskie), której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:
"Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci ("Emitent") informuje o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie nabycia od dotychczasowych wspólników (Ryszarda i Marzeny Niedźwieckich) 120 udziałów w kapitale zakładowym Drewex sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług ("Drewex"), stanowiących 100% kapitału zakładowego Drewex.,
Potencjalny zakup udziałów w kapitale zakładowym Drewex wpisuje się w strategię Emitenta, która została opublikowana raportem ESPI nr 19/2016 z dnia 2 października 2016 roku, która zakłada zakup przedsiębiorstwa z branży drzewnej, które pozwoliłoby na zwiększenie mocy produkcyjnych jak i dywersyfikację profilu produkcyjnego Emitenta. W przypadku nabycia Drewex, celem Emitenta jest pokrywanie w 100% swojego zapotrzebowanie na półprodukty i surowce do produkcji drewna klejonego oraz budowy magazynów soli, w którym to sektorze Emitent jest liderem w Polsce.
W ramach prowadzonych negocjacji zostaną także ustalone szczegółowe zasady dotyczące zwolnienia dotychczasowych wspólników Drewex wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oraz Banku Spółdzielczego w Chojnie z tytułu udzielonych poręczeń za zobowiązania Drewex do łącznej kwoty w wysokości 10.190.184,64 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 64/100 groszy)."
Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji zostało opóźnione w dniu 18 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 czasu UTC,
Uzasadnienie opóźnienia przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości:
W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 20 października 2016 r. dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.
Podjęcie realizacji przedmiotowej transakcji było uzależnione od wyników prowadzonych analiz i innych przygotowań. Wspomniane przygotowania przekładały się na rozciągnięty w czasie proces mający na celu ewentualne przeprowadzenie transakcji. Ponadto, na etapie podjęcia przedmiotowych działań przez Spółkę, ich wynik, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia Transakcji były nieznane.
W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach, niezwłoczne ujawnienie informacji o podjętych działaniach rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Emitenta oraz jego grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik procesu przygotowania do transakcji. Ponadto, z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych analiz, Zarząd uznał, iż podanie do publicznej wiadomość przedmiotowej informacji poufnej mogło spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną.
Emitent zapewnił poufności przeprowadzanej transakcji poprzez podpisanie przez Strony zobowiązania do zachowania poufności, a także zabezpieczył nośniki materialne i elektroniczne zawierające informację poufną oraz monitorował media w celu wykrycia ew. plotek dot. realizacji transakcji.
Ujawnienie Informacji Poufnej dotyczącej prowadzonych negocjacji zostało opóźnione na okres do dnia przypadającego nie później niż 2 marca 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
ISIN:PLFKDRW00016
NIP:7881965071
EKD: 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: Paproć 118 A 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 4425155
www:www.drewniane-konstrukcje.pl

Komentarze o spółce FABRYKA KONSTRUKCJ...
2018-02-21 22:47:35
lukas
Spółka jest rozwojowa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649