Raport.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (5/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Europejski Fundusz Energii S.A. za 2017r.

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta i sprawozdaniami zarządu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.

  ul. Jasnodworska 3C/19
  01 -745 Warszawa
  JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017

  Warszawa, 8 marca 2018 roku


  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017
  1) Firma: EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.
  Siedziba Spóki : 01-745 W ARSZAW A UL. JASNODW ORSKA 3C LOK 19
  NIP : 8943012989
  Regon : 021416030
  Podstawowy przedmiot dziaalności wg PKD: Dziaalno ść holdingów finansowych , handel energi ą elektryczn ą ,
  dystrybucja energii elektrycznej
  Organ rejestrowy : S ĄD REJONOW Y DLA MIASTA STOECZNEGO W ARSZAW Y W W ARSZAW IE , XII W YDZI A GOSPODARCZY
  KRAJOWEGO REJESTRU S ĄDOWEGO NR 0000372335
  2) Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 I 2017r do 31 XII 2017r -podlega badaniu
  przez biegego rewidenta.
  3) Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednej j ednostki. W skad jednostki nie wchodzą wewn ętrzne jednostki
  organizacyjne.
  4) Sprawozdanie finansowe zostao sporz ądzone przy zao żeniu kontynuowania dziaalno ści przez Spók ę
  w kolejnych 12 miesi ącach i du żej .
  Nie s ą znane okoliczno ści wskazuj ące na zagro żenie do kontynuowania dziaalno ści.
  5) Prezentowane w bilansie aktywa i pasywa zost ay wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowo ści
  oraz ustalon ą przez Kierownictwo dokumentacj ą (polityk ą) rachunkowo ści.
  6) Zasady rachunkowo ści przyj ęte do wyceny istotnych pozycji aktywów i pasywów pr zedmiotowego sprawozdania
  finansowego :
  a) do amortyzacji środków trwaych oraz warto ści niematerialnych i prawnych zostaa przyj ęta metoda liniowa
  wedug stawek przewidzianych w wykazie stanowiącym za ącznik do ustawy podatkowej
  b) aktywa i pasywa w walutach obcych wyceni a się wedug przepisów ustawy o rachunkowo ści,
  c) stany i rozchody towarów s ą wyceniane wedug cen nabycia,
  d) nale żno ści i zobowi ązania zostay wycenione w kwocie wymagaj ącej zapaty.
  Spóka w 2017 roku nie dokonaa zmiany metod ksi ęgowo ści, metod wyceny pasywów oraz sposobu sporz ądzania sprawozdania
  finansowego. Emitent dokona jednak zmiany prezentac ji danych porównawczych w pozycji kapitaów wasnych za rok 2016. Kwota
  1.200.000,00 niezarejestrowanego podwy ższenia kapitau zostaa wykazana jako pozostay kap ita rezerwowy: pozycja A.IV pasywów. W
  sprawozdaniu za rok 2016 kwota ta pierwotnie zosta a zaprezentowana jako skadnik kapitau zapasowego.
  Bydgoszcz dnia 08-03-2018r
  Sprawozdanie sporz ądzi: Podpisy Zarządu  SKRÓCONE DANE FINANSOWE

  Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu o głoszonego przez Prezesa NBP na ostatni dzień
  okresu sprawozdawczego. Kurs ten wynosi:
  na dzień 30/12/2016- 4,4240 zł/EUR
  na dzień 29/12/2017- 4,1709 zł/EUR.
  Dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływ ów pieniężnych przeliczono na EURO według
  kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni
  dzień każdego miesiąca roku:
  za rok 2016- 4,3757 zł/ EUR,
  za rok 2017- 4,2447 zł/ EUR.


  2016 2017 2016 2017
  w zł w EUR
  Przychody netto ze sprzedaży prod., towarów i mat. 113 518 217 758 25 943 51 302
  Zysk (strata) na sprzedaży -1 650 295 -1 241 657 -377 152 -292 522
  Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 630 042 -996 326 -372 524 -234 724
  Zysk/Strata brutto -1 615 313 -996 465 -369 157 -234 757
  Zysk (strata) netto -1 615 313 -996 465 -369 157 -234 757
  Aktywa trwałe 65 096 535 63 388 800 14 714 407 15 197 871
  Aktywa obrotowe 376 836 259 488 85 180 62 214
  Aktywa razem 65 473 371 63 648 288 14 799 587 15 260 085
  Kapitał podstawowy 27 439 471 28 439 471 6 202 412 6 818 545
  Kapitał własny 60 765 696 59 990 398 13 735 465 14 383 082
  Zobowiązania długoterminowe - - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 500 410 453 642 113 113 108 764
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 707 675 3 657 890 1 064 122 877 003

  Sporządzający: Zarząd:
  …………………………… ……………………………


  B. BILANS
  Europejski Fundusz Energii
  Sprawozdanie finansowe na dzień 31-12-2017
  Symbol
  pozycji OpisStan na
  31.12.2016 Stan na 31.12.2017
  A Aktywa trwałe 65 096 535,01 63 388 799,70
  I
  Wartości niematerialne i prawne
  21 111 942,34
  19 939 056,70
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2 Wartość firmy
  3 Inne wartości niematerialne i prawne
  21 111 942,34
  19 939 056,70
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II Rzeczowe aktywa trwałe
  209 598,00
  211 598,00
  1 Środki trwałe
  40 000,00
  -
  a grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)
  -
  -
  b budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.
  c urządzenia techniczne i maszyny
  40 000,00
  -
  d środki transportu
  e inne środki trwałe
  2 Środki trwałe w budowie
  169 598,00
  211 598,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
  III Należności długoterminowe
  -
  -
  1 Od jednostek powiązanych
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka p
  osiada zaangażowanie w kapitale
  ….. 3 ….. Od pozostałych jednostek
  IV Inwestycje długoterminowe
  43 774 994,67
  43 238 145,00
  1 Nieruchomości
  2 Wartości niematerialne i prawne
  3 Długoterminowe aktywa finansowe
  43 774 994,67
  43 238 145,00
  a w jednostkach powiązanych
  43 583 544,67
  43 045 395,00
  x1 - udziały lub akcje -
  43 544 100,00
  42 822 250,00
  x2 - inne papiery wartościowe
  x3 - udzielone pożyczki
  69 444,67
  253 145,00
  x4 - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b w pozostałych jednostkach
  191 450,00
  192 750,00
  x1 - udziały lub akcje -
  161 450,00
  161 450,00
  x2 - inne papiery wartościowe
  x3 - udzielone pożyczki
  -
  1 300,00
  x4 - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4 Inne inwestycje długoterminowe
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  -
  -
  1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe
  B
  Aktywa obrotowe
  376 835,72
  259 488,31
  I Zapasy
  100 104,74
  5 285,00
  1 Materiały
  2 Półprodukty i produkty w toku
  3 Produkty gotowe
  4 Towary
  100 104,74
  -
  5 Zaliczki na dostawy i usługi
  5 285,00

  II Należności krótkoterminowe
  183 316,13
  242 325,81
  1 Należności od jednostek powiązanych
  -
  -
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  -
  -
  x1 - do 12 miesięcy
  x2 - powyżej 12 miesięcy
  b inne - pożyczka
  -

  2
  Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  -
  -


  az tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  -
  -
  x1 - do 12 miesięcy
  -
  -
  x2 -powyżej 12 miesięcy
  b inne
  3 Należności od pozostałych jednostek
  183 316,13
  242 325,81
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  71 820,99
  218 696,26
  x1 - do 12 miesięcy
  71 820,99
  218 696,26
  x2 - powyżej 12 miesięcy
  b z tyt. podat.,ceł,ubezp.społ. i zdrow.
  110 995,14
  23 629,55
  c
  inne 500,00

  d dochodzone na drodze sądowej
  III Inwestycje krótkoterminowe
  92 888,96
  11 227,91
  1 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
  92 888,96
  11 227,91
  a a) w jednostkach powiązanych
  -
  -
  x1 – udziały lub akcje
  x2 – inne papiery wartościowe
  x3 – udzielone pożyczki
  x4 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b b) w pozostałych jednostkach
  -
  -
  x1 – udziały lub akcje
  x2 – inne papiery wartościowe
  x3 – udzielone pożyczki
  x4 – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  92 888,96
  11 227,91
  x1 – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  92 888,96
  11 227,91
  x2 – inne środki pieniężne
  x3 – inne aktywa pieniężne
  2 2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  525,89
  649,59
  CC. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  D D. Udziały (akcje) własne
  Aktywa razem 65 473 370,73
  63 648 288,01
  Bydgoszcz dnia 08-03-2018r
  Sprawozdanie sporz ądzi: Podpisy Zarządu


  Bilans - Pasywa
  Europejski Fundusz Energii
  Symbol pozycji Opis
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  31.12.2017
  AKapitał (fundusz) własny
  60 765 695,64 59 990 398,26
  IKapitał (fundusz) podstawowy
  27 439 470,50 28 439 470,50
  II II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  17 249 704,77 17 449 704,77
  1 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) n
  ad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym
  :
  17 936 235,00 18 157 402,50
  1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  0,00
  IV IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
  0,00 0,00
  1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  1 200 000,00 0,00
  2 na udziały (akcje) własne
  0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych
  -1 444 401,58 -3 059 714,63
  VI Zysk (strata) netto
  -1 615 313,05 -996 464,88
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wie
  lkość ujemna)
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  4 707 675,09 3 657 889,75
  I Rezerwy na zobowiązania
  4 207 265,00 3 204 247,50
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.
  4 207 265,00 3 204 247,50
  2 Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne
  0,00 0,00
  a - długoterminowa
  b - krótkoterminowa
  3 Pozostałe rezerwy
  0,00 0,00
  a - długoterminowe
  b - krótkoterminowe
  II Zobowiązania długoterminowe
  0,00 0,00
  1 Wobec jednostek powiązanych
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostk
  a posiada zaangażowanie w
  kapitale
  3 Wobec pozostałych jednostek
  0,00 0,00
  a kredyty i pożyczki
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wart.
  c inne zobowiązania finansowe
  d zobowiązania wekslowe
  e inne
  III Zobowiązania krótkoterminowe
  500 410,09 453 642,25
  1 Wobec jednostek powiązanych
  90 000,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:
  0,00 0,00
  x1 - do 12 miesięcy
  x2 - powyżej 12 miesięcy
  b inne- POZYCZKA
  90 000,00 0,00
  2 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w któr
  ych jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  0,00 0,00
  x1 – do 12 miesięcy
  0,00
  x2 – powyżej 12 miesięcy
  b b) inne
  3 Wobec pozostałych jednostek
  410 410,09 453 642,25
  a kredyty i pożyczki
  394 000,00
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wart.
  c inne zobowiązania finansowe
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:
  408 290,09 58 962,25
  x1 - do 12 miesięcy
  408 290,09 58 962,25
  x2 - powyżej 12 miesięcy
  e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f zobowiązania wekslowe
  g z tyt. podatków, ceł, ubezp., i innych św.
  2 120,00 680,00
  h z tytułu wynagrodzeń
  i inne
  4 Fundusze specjalne


  IV Rozliczenia międzyokresowe
  1 Ujemna wartość firmy
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe
  0,00 0,00
  a - długoterminowe
  b - krótkoterminowe
  PASYWA RAZEM 65 473 370,73 63 648 288,01
  Bydgoszcz dnia 08-03-2018r
  Sprawozdanie sporz
  ądzi: Podpisy Zarządu


  Wariant porównawczy rachunku zysków i strat
  Europejski Fundusz Energii Symb
  ol Opis 31-12-2016 31-12-2017
  A
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek pow. 113 517,86 217 757,96
  1
  Od jednostek powiązanych
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 44 541,61
  II
  Zmiana stanu produktów – zwiększenie/zmniejszenie
  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat. 113 517,86 173 216,35
  B
  Koszty działalności operacyjnej 1 763 812,76 1 459 415,10
  I
  Amortyzacja 1 178 135,64 1 173 218,97
  II
  Zużycie materiałów i energii 133 820,84 32 603,50
  III
  Usługi obce 235 426,04 208 468,57
  IV
  Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 84 590,09 16 469,00
  1
  - podatek akcyzowy
  V Wynagrodzenia 24 000,00 8 000,00
  VI
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne 0,00
  1
  - emerytalne
  VII Pozostałe koszty rodzajowe
  VIII Wartość sprzedanych materiałów i towarów 107 840,15 20 655,06
  C
  Zysk ze sprzedaży (A-B) -1 650 294,90 -1 241 657,14
  D
  Pozostałe przychody operacyjne 20 252,86 245 333,67
  I
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 250,00 245 333,33
  II
  Dotacje
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV Inne przychody operacyjne 2,86 0,34
  E
  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 2,80
  I
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III Inne koszty operacyjne 0,00 2,80
  F
  Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 630 042,04 -996 326,27
  G
  Przychody finansowe 18 809,00 0,33
  I
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
  1
  - od jednostek powiązanych w tym:
  x1 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  2 - od jednostek pozostałych w tym:
  x2 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  II Odsetki, w tym: 18 809,00 0,00
  1
  - od jednostek powiązanych
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,
  1 w tym w jednostkach powiązanych
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V Inne 0,00 0,33
  H
  Koszty finansowe 4 080,01 138,94
  I
  Odsetki, w tym: 329,39 138,94
  1
  - dla jednostek powiązanych
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 0,00 0,00
  1
  w jednostkach powiązanych
  III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV
  Inne 3 750,62
  I
  Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 615 313,05 -996 464,88
  J
  Podatek dochodowy
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia st raty)
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 615 313,05 -996 464,88
  Bydgoszcz dnia 08-03-2018r
  Sprawozdanie sporządzi: Podpisy Zarządu


  01-01-2016
  31-12-201601-01-2017
  31-12-2017
  A.
  I. Zysk (strata) netto - 1 615 313,05 - 996 464,88
  II. Korekty razem 1 271 626,24 652 470,83
  1. Amortyzacja 1 178 135,64 1 173 218,97
  2. Zyski (straty) z tytuu ró
  żnic kursowych - -
  3. Odsetki i udziay w zyskach (dywidendy) - -
  4. Zysk (strata) z dziaalno ści inwestycyjnej - - 205 000,00
  5. Zmiana stanu rezerw - -
  6. Zmiana stanu zapasów - 100 104,74 94 819,74
  7. Zmiana stanu nale żno ści - 180 130,04 - 59 009,68
  8. Zmiana stanu zobowi ąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i kredytów 374 251,27 - 350 767,84
  9. Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych - 525,89 - 123,70
  10. Inne korekty - - 666,66
  III. Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści operacyjnej (I±II) - 343 686,81 - 343 994,05
  B. Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści inwestysyjnej
  I. W pywy 202 197,34 370 403,00
  1. Zbycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów t rwaych - -
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz warto ści niematerialne i prawne - 245 333,33
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 202 197,34 125 069,67
  a) w jednostkach powi ązanych 202 197,34 125 069,67
  b) w pozostaych jednostkach - -
  4. Inne wpywy inwestycyjne - -
  II. W ydatki - 19 897 690,01 - 412 070,00
  1. Nabycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów t rwaych - 87 348,00 - 42 000,00
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz warto ści niematerialne i prawne - 19 575 800,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - 234 542,01 - 370 070,00
  a) w jednostkach powi ązanych - - 370 070,00
  b) w pozostaych jednostkach - 234 542,01 -
  – nabycie aktywów finansowych - -
  – udzielone po życzki dugoterminowe - 234 542,01 -
  4. Inne wydatki inwestycyjne -
  III. Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej (I-II) - 19 695 492,67 - 41 667,00
  C. Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści finansowej
  I. W pywy 25 545 223,50 454 000,00
  1. W pywy netto z wydania udziaów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitaowych oraz dopat do kapit au 18 902 223,50 -
  2. Kredyty i pożyczki 6 643 000,00 454 000,00
  3. Emisja du żnych papierów warto ściowych - -
  4. Inne wpywy finansowe - -
  II. W ydatki - 5 562 700,00 - 150 000,00
  1. Nabycie udziaów (akcji) wasnych - -
  2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wa ścicieli - -
  3. Inne, ni ż wypaty na rzecz wa ścicieli, wydatki z tytuu podziau zysku - -
  4. Spaty kredytów i po życzek - 5 562 700,00 - 150 000,00
  5. W ykup du żnych papierów warto ściowych - -
  6. Z tytuu innych zobowi ąza ń finansowych - -
  7. Patno ści zobowi ąza ń z tytuu umów leasingu finansowego - -
  8. Odsetki - -
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści finansowej (I-II) 19 982 523,50 304 000,00
  D. Przepywy pieni ężne netto razem (A.III±B.III±C.III) - 56 655,98 - 81 661,05
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: - 56 655,98 - 81 661,05
  – zmiana stanu środków pieni ężnych z tytuu ró żnic kursowych - -
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 149 544,94 92 888,96
  G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F±D), w tym: 92 888,96 11 227,91
  – o ograniczonej mo żliwo ści dyspononowania - -
  Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści operacyjnej
  RACHUNEK PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH


  I. 42 278 785,19 60 765 695,64
  - -
  - -
  I.a. 42 278 785,19 60 765 695,64
  1. 12 195 647,00 27 439 470,50
  1.1. 15 243 823,50 1 000 000,00
  a) Zwiększenie (z tytułu) 15 243 823,50 1 000 000,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) - -
  - rejestracjI podwyższenia kapitału 15 243 823,50 1 000 000,00
  b) Zmniejszenie (z tytułu) - -
  - umorzenia udziałów (akcji) - -
  1.2. 27 439 470,50 28 439 470,50
  2. 13 591 304,77 17 249 704,77
  2.1. 3 658 400,00 200 000,00
  a) Zwiększenie (z tytułu) 3 658 400,00 200 000,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej- rejestracja 3 658 400,00 200 000,00
  b) Zmniejszenie (z tytułu) - -
  2.2. 17 249 704,77 17 449 704,77
  3. 17 936 235,00 17 936 235,00
  3.1. - 221 167,50
  a) Zwiększenie (z tytułu) - 1 003 017,50
  - korekta rezerwy na podatek odroczony - 1 003 017,50
  b) Zmniejszenie (z tytułu) - 781 850,00
  - wycena aktywów finansowych - 781 850,00
  3.2. 17 936 235,00 18 157 402,50
  4. 1 200 000,00 1 200 000,00
  4.1. - - 1 200 000,00
  a) Zwiększenie (z tytułu) - -
  b) Zmniejszenie (z tytułu) - 1 200 000,00
  - rejestracj apodwyższenia kapitału - 1 200 000,00
  4.2. 1 200 000,00 -
  5.- 175 013,67 - 1 444 401,58
  5.1. - -
  - - -
  5.2. - -
  a) Zwiększenie (z tytułu) - -
  b) Zmniejszenie (z tytułu) - -
  5.3. - -
  5.4.- 175 013,67 - 1 444 401,58
  - -
  5.5.- 175 013,67 - 1 444 401,58
  a) Zwiększenie (z tytułu)- 1 269 387,91 - 1 615 313,05
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - 1 269 387,91 - 1 615 313,05
  b) Zmniejszenie (z tytułu) - -
  - przeniesienia zysku z lat ubiegłych - -
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
  Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu stan na dzień
  31.12.2016 stan na dzień
  31.12.2017
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
  - korekty błędów podstawowych
  - zmiany zasad rachunkowości
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), p o korektach
  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korekta ch
  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okres
  u
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
  Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec o kresu
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec o kresu
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  korekty błędów podstawowych
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  - korekty błędów podstawowych
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korek tach


  5.6.- 1 444 401,58 - 3 059 714,63
  5.7. - -
  6.- 1 615 313,05 - 996 464,88
  a) zysk netto - -
  a) strata netto- 1 615 313,05 - 996 464,88
  c) odpisy z zysku - -
  II. 60 765 695,64 59 990 398,26
  III. 60 765 695,64 59 990 398,26
  Wynik netto
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanegopodziału zysku
  (pokrycia straty)
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu


  1.1Zmian ę warto ści aktywów trwaych stanowi za ącznik nr 1
  1.2 Tytu aktywu trwaego Kwota odpisu dokonana w roku obrotowymKwota odpisu dokonana w
  roku poprzedzaj
  ącym Prosz
  ę poda ć, w której z
  poni ższych kategorii uj ęto odpis
  aktualizuj ący: - w
  rachunku zysków i strat - w kapitale wasnym - w
  ujemnej wartości firmy Najwa
  żniejsze zdarzenia i
  okoliczno ści, które
  doprowadziy do uj ęcia i
  odwrócenia odpisów
  aktualizuj ących
  spowodowanych utrat ą
  warto ści
  Warto ści niematerialne i prawne
  Ś rodki trwae
  Nale żno ści dugoterminowe
  Nieruchomo ści inwestycyjne
  Udziay
  Akcje
  Inne papiery warto ściowe
  Udzielone po życzki
  Inne dugoterminowe aktywa finansowe
  1.3
  1.4 Warto ść gruntów u żytkowanych wieczy ście
  NIE WYST ĘPUJE
  Zmiana w ciągu roku
  zwi ększenia zmniejszenia
  Powierzchnia w m2 0,00 0,00 0,00 0,00
  Warto ść w zotych 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.5
  1.6
  Nazwa firmy
  Internet W orks Spóka z o.o.
  Discovery Spóka z o.o.
  Startup Polskie Inwestycje Sp zo.o.
  Insalgo Aidlab S.A.
  Govena Lightig S.A.
  EFE ROMANIA S.A.
  eMarket Sp. z o.o.
  Rewelia Sp. z o.o.
  1.7
  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści Stan na pocz ątek roku Zwi ększenia Wykorzystanie Rozwi ązanie Stan na koniec roku
  96,10% 60 002,00 z
  Dane o odpisach aktualizujących warto ść nale żno ści, ze wskazaniem stanu na pocz ątek roku obrotowego, zwi ększeniach, wykorzystaniu, rozwi ązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, nie doty czy
  55,60% 100 000,00 z
  55% 110 000,00 z
  92,20% 10 091 000,00 z
  100%
  11 680 000,00 z
  100,00% 9 285 850,00 z
  51% 102 000,00 z
  Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk ę ś rodków trwaych, u żywanych na podstawie umów najmu, dzier żawy i innych umów, w tym z tytuu umów leasingu nie dotyczy NIE DOTYCZY
  Liczba oraz warto ść posiadanych papierów warto ściowych lub praw, w tym świadectw udziaowych, zamiennych du żnych papierów warto ściowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jak ie przyznają;
  Ilo ść udziaów bezpo średnio i po śr. Warto ść udziaów bezpo średnio i po śr.
  99,80% 10 200 000,00 z
  Dugoterminowe niefinansowe aktywa trwae
  Dugoterminowe aktywa finansowe
  Kwota kosztów zako ńczonych prac rozwojowych oraz kwot ę warto ści firmy, a tak że wyja śnienie okresu ich odpisywania,
  okre ślonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b u st. 10; NIE WYSTĘPUJE
  Wyszczególnienie Stan na pocz ątek roku Stan na koniec roku
  Dodatkowe informacje i obja
  śnienia
  Szczegóowy zakres zmian warto ści grup rodzajowych środków trwaych, warto ści niematerialnych i prawnych oraz
  inwestycji dugoterminowych, zawieraj ący stan tych aktywów na pocz ątek roku obrotowego, zwi ększenia
  i zmniejszenia z tytuu: aktualizacji warto ści, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn ętrznego oraz stan ko ńcowy,
  a dla maj ątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytuów zmian dotychczasowej amortyzacji lub
  umorzenia;
  Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów a ktualizujących warto ść aktywów trwaych odr ębnie dla dugoterminowych aktywów niefinansowych or az dugoterminowych aktywów finansowych; nie
  dotyczy


  z tytuu dostaw i usug0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.8 Zaącznik nr 3
  1.9
  Zaącznik nr 5
  1.10 Propozycje co do sposobu podziau zysku lub pokr ycia straty za rok obrotowy,
  Lp. Wyszczególnienie Kwota -996 464,88
  Proponowany sposób pokrycia
  straty: Z ZYSKÓW LAT NAST
  ĘPNYCH
  a) Zmniejszenie kapitau
  zapasowego
  b) Zyski lat przyszych
  1.11
  Stan na początek okresu Zwi ększenia Wykorzystanie Rozwi ązanie Stan na koniec okresu
  1. Z tytuu odroczonego podatku
  dochodowego 4207265,00 1689960,00 0,00 2692977,50 3204247,50
  2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w
  tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) dugoterminowe 4207265,00 1689960,00 0,00 2692977,50 3204247,50
  INTERNET WORKS 4207265,00 0,00 0,00 2692977,50 1514287,50
  GOVENA 0,00 1689960,00 0,00 0,00 1689960,00
  b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - …
  - …
  3. Pozostae rezerwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) dugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - …
  - …
  b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - …
  - …
  Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.12 Podzia zobowi ąza ń dugoterminowych wedug pozycji bilansu o pozosta ym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spaty:
  NIE WYST ĄPIY
  Rodzaj zbowi ązania do 1 roku od 1 roku do 3 lat do 3 lat do 5 lat po wyżej 5 lat Razem
  kredyt inwestycyjny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  leasingi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Za ącznik nr 7 uzupenienie
  1.13 2.
  Dane o stanie rezerw wedug celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwi ększeniach, wykorzystaniu, rozwi ązaniu
  i stanie ko ńcowym;
  Zaącznik nr 6 uzupenienie
  ączna kwota zobowi ąza ń zabezpieczonych na maj ątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
  Dane o strukturze wasno
  ści kapitau podstawowego oraz liczbie i warto ści nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywil ejowanych .
  Stan na pocz ątek roku obrotowego, zwi ększenia i wykorzystanie oraz stan ko ńcowy kapitaów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
  wasnym,
  1. Strata netto


  wg rodzaju ubezpieczenia Bilans otwarcia Bilans zamknię cia
  1. hipoteka na nieruchomo ści 0,00 0,00
  celem zabezpieczenia spaty 0,00 0,00
  kredytu inwestycyjnego 0,00 0,00
  RAZEM 0,00 0,00
  1.14 31.12.2016 31.12.2017
  1 Ogóem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w
  tym: 525,89 649,59
  - podatek PCC od umów kupna
  akcji rozliczany w momencie ich sprzeda ży
  0,00 0,00
  - polisa ubezpieczeniowa
  samochodu 0,00 0,00
  - pozostae 525,89 649,59
  0,00 0,00
  1 Dugoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  - aktywa z tytuu odroczonego
  podatku dochodowego 0,00 0,00
  - skadka czonkowska 5-letnia 0,00 0,00
  1.15 Zalącznik nr 4
  1.16
  1.17 W przypadku gdy skadniki aktywów nieb ędące instrumentami finansowymi s ą wyceniane wedug warto ści godziwej: NIE DOTYCZY
  a) istotne zao żenia przyj ęte do ustalenia warto ści godziwej, w przypadku gdy dane przyj ęte do ustalenia tej warto ści
  nie pochodz ą z aktywnego rynku,
  b) dla ka żdej kategorii skadnika aktywów nieb ędącego instrumentem finansowym – warto ść godziw ą wykazan ą
  w bilansie, jak równie ż odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do prz ychodów lub kosztów finansowych
  lub odniesione na kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
  c) tabel ę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitau (funduszu) na pocz ątek
  i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwi ększenia i zmniejszenia w ci ągu roku obrotowego.
  2.1 Lp. Przychody netto
  ze sprzedaży Sprzeda ż netto ogóem
  Lp. Wyszczególnienie (tytuy) Stan na
  W przypadku gdy skadnik aktywów lub pasywów jest w ykazywany w więcej ni ż jednej pozycji bilansu, jego powi ą-
  zanie mi ędzy tymi pozycjami; dotyczy to w szczególno ści podziau nale żno ści i zobowi ąza ń na cz ęść dugoterminow ą
  i krótkoterminow ą; NIE DOTYCZY
  ączna kwota zobowi ąza ń warunkowych, w tym równie ż udzielonych przez jednostk ę gwarancji i por ęcze ń, tak że
  wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiąza ń zabezpieczonych na maj ątku jednostki oraz
  charakteru i formy tych zabezpiecze ń; odr ębnie nale ży wykaza ć informacje dotycz ące zobowi ąza ń warunkowych
  w zakresie emerytur i podobnych świadcze ń oraz wobec jednostek powi ązanych lub stowarzyszonych; NIE DOTYCZY
  Struktur ę rzeczow ą (rodzaje dziaalno ści) i terytorialn ą (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzeda ży towarów
  i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różni ą si ę od siebie, z uwzgl ędnieniem zasad organizacji
  sprzeda ży produktów i świadczenia usug; Krótkoterminowe rozliczenia mi
  ędzyokresowe
  Lp. Wyszczególnienie (tytuy) Stan na
  Dugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe NIE WYST ĘPUJ Ą
  W 2016R. ZOSTAO UDZIELONE POR
  ĘCZENIE DOT. KREDYTU INWASTYCYJNEGO DLA FIRMY VILLA PARK IVESTMENT S. A . PORĘCZENIE JEST NADAL AKTUALNE
  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicz eń mi ędzyokresowych, w tym kwot ę czynnych rozlicze ń mi ędzyokresowych kosztów stanowi ących ró żnic ę mi ędzy warto ści ą otrzymanych finansowych
  skadników aktywów, a zobowi ązaniem zapaty za nie.


  za poprzedni rok obrotowyudzia w %za bie
  żący rok obrotowy
  udzia w %
  1. Usug 0,00 0,00% 44 541,61 9,62%
  2. Przychody ze zbycia
  inwestycji 0,00 0,00% 0,00 0,00%
  3. Przychody ze sprzed. Tow. I
  mat. 113 517,86 74,40% 173 216,35 37,40%
  4. Aktualizacja wartości
  inwestycji 0,00 0,00% 0,00 0,00%
  3. Przychody finansowe
  pozostae
  18 809,00 12,33% 0,33 0,00%
  4. Aktualizacja wartości
  inwestycji 0,00 0,00% 0,00 0,00%
  5. Pozostae przychody
  operacyjne 20 252,86 13,27% 245 333,67 52,98%
  RAZEM 152 579,72 100,00% 463 091,96 100,00%
  2.2 W przypadku jednostek, które sporz ądzaj ą rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia NIE DOTYCZY
  produktów na wasne potrzeby oraz o kosztach rodzaj owych:
  a) amortyzacji,
  b) zu życia materiaów i energii,
  c) usug obcych,
  d) podatków i opat,
  e) wynagrodze ń,
  f) ubezpiecze ń i innych świadcze ń, w tym emerytalnych,
  g) pozostaych kosztach rodzajowych;
  2.3 Wysoko ść i wyja śnienie przyczyn odpisów aktualizuj ących środki trwae
  NIE DOTYCZY
  2.4 Wysoko ść odpisów aktualizuj ących warto ść zapasów
  Rodzaj zapasu 20162017
  1. Materiay 0,00 0,00
  2. póprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3.Produkty gotowe 0,00 0,00
  4,Towary 0,00 0,00
  2.5 2016 2017
  1. (poda ć rodzaj dziaalno ści) 0,00 0,00
  Przychody 0,00 0,00
  Koszty 0,00 0,00
  Wynik dziaalno ści 0,00 0,00
  2. (poda ć rodzaj dziaalno ści) 0,00 0,00
  Przychody 0,00 0,00
  Koszty 0,00 0,00
  Wynik dziaalno ści 0,00 0,00
  1. (poda ć rodzaj dziaalno ści) 0,00 0,00
  Przychody 0,00 0,00
  Koszty 0,00 0,00
  ze sprzedaży
  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia alności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej d o
  zaniechania w roku nast ępnym; NIE DOTYCZY
  Dziaalność zaniechana
  Dziaalno ść przewidziana do zaniechania w roku nast ępnym


  Wynik dziaalności 0,00 0,00
  2. (poda ć rodzaj dziaalno ści) 0,00 0,00
  Przychody 0,00 0,00
  Koszty 0,00 0,00
  Wynik dziaalno ści 0,00 0,00
  2.6 Rozliczenie gównych pozycji ró żni ących podstaw ę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finan sowego brutto,
  1. Strata bilansowa -996 464,88
  2. Przychody nieopodatkowane 0,00
  3. Koszty trwale niestanowiące
  kosztów uzyskania przychodu 1 172 885,64
  4. Koszty przejściowo
  niestanowi ące kosztów
  uzyskania przychodów 0,00
  Raty leasingowe 0,00
  5. Koszty bilansowe roku 2014,
  podatkowe 2015 0,00
  6. Zysk podatkowy 176 420,76
  2.7 2016 2017
  Koszt wytworzenia środków trwaych w
  budowie, w roku obrotowym z wyj ątkiem
  odsetek i róznic kursowych 0,00 0,00
  Odsetki w roku obrotowym zwi ększaj ące koszt
  wytworzenia 0,00 0,00
  Ró żnice kursowe w roku obrotowym
  zwi ększajace koszt wytworzenia
  0,00 0,00
  Razem 0,00 0,00
  2.8
  Kwota odsetek Kwota różnic kursowych
  Towary 0,00 0,00
  Produkty gotowe 0,00 0,00
  2.9 Lp. Wyszczególnienie wedug przewidywanego umową okresu
  spaty
  Koszty poniesione w 2016 r. Koszty planowane na 2017 r.
  Lp. 1 2 3
  1 Nabycie warto ści
  niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
  Nabycie środków trwaych, w
  tym: - na ochron ę ś rodowiska
  Koszt wytworzenia
  środków trwaych w budowie, w tym odsetki oraz ró żnice kursowe, które powi ększyy koszt wytworzenia
  ś rodków trwaych w budowie w roku obrotowym; NIE DOT YCZY
  Pozycja nie wyst ępuje
  Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast ępny rok nakady na niefinansowe aktywa trwae; odr ębnie nale ży
  wykaza ć poniesione i planowane nakady na ochron ę ś rodowiska; NIE DOTYCZY
  2 0,00 0,00


  Środki trwae w budowie, w tym: - na ochron ę ś rodowiska
  4 Inwestycje w nieruchomo ści i
  prawa 0,00 0,00
  2.10 Charakter przychodów 2016 2017
  1. Przychody ze sprzeda ży usug
  0,00 0,00
  - …
  - …
  2. Przychody ze sprzeda ży towarów
  0,00 0,00
  - …
  - …
  3. Pozostae przychody operacyjne 0,00 0,00
  - …
  - …
  Przychody finansowe 0,00 0,00
  - …
  - …
  Razem 0,00 0,00
  Charakter kosztów 2016 2017
  1. Koszty rodzajowe 0,00 0,00
  - …
  - …
  2. Warto ść sprzedanych towarów i materiaów 0,00 0,00
  - …
  - …
  3. Pozostae koszty operacyjne 0,00 0,00
  - …
  - …
  4. Koszty finansowe 0 0,00
  - …
  - …
  Razem 0,00 0,00
  3.0
  4.0
  nie dotyczy
  5. Informacje o:
  5.1
  5.2
  NIE DOTYCZY
  5.3 Przeci ętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziaem na g rupy zawodowe,
  Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jed
  nostkę umów nieuwzgl ędnionych w bilansie w zakresie niezb ędnym
  do oceny ich wpywu na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki;
  Pozycja nie wyst ępuje
  Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez j ednostkę na innych warunkach ni ż rynkowe ze stronami powi ą-
  zanymi, przez które rozumie si ę podmioty powi ązane zdefiniowane w mi ędzynarodowych standardach rachunkowo ści
  przyj ętych zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i R ady z dnia 19 lipca 2002 r.
  w sprawie stosowania mi ędzynarodowych standardów rachunkowo ści, wraz z informacjami okre ślaj ącymi charakter
  zwi ązku ze stronami powi ązanymi oraz innymi informacjami dotycz ącymi transakcji niezb ędnymi dla zrozumienia ich
  wpywu na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki. Informacje dotycz ące poszczególnych transakcji
  mog ą by ć zgrupowane wedug ich rodzaju, z wyj ątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczegól nych
  transakcji s ą niezb ędne dla oceny ich wpywu na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki;
  Pozycja nie wyst
  ępuje
  Obja śnienie struktury środków pieni ężnych przyj ętych do rachunku przepywów pieni ężnych, a w przypadku gdy rachunek przepywów pieni ężnych sporz ądzony jest metod ą bezpo średni ą, dodatkowo nale ży
  przedstawi ć uzgodnienie przepywów pieni ężnych netto z dziaalno ści operacyjnej, sporz ądzone metod ą po średni ą; w przypadku ró żnic pomi ędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie or az zmianami
  tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepywó w pieniężnych nale ży wyja śni ć ich przyczyny;
  3
  0,00 0,00
  Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wyst ąpiy
  incydentalnie NIE DOTYCZY
  Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyra żonych w walutach obcych – kursy przyj ęte do ich wyceny.


  Zatrudnienie w grupach Ilość osób
  stanowiska robotnicze 0,00
  stanowiska nierobotnicze 0,00
  RAZEM 0,00
  5.4
  5.5 Pozycja nie wyst ępuje
  Osoba i funkcja Kwota po życzki oprocentowanie terminy spaty uwagi
  5.6 Wyszczególnienie Data umowy dotycz
  ąca
  okresu sprawozdawczego Okres trwania umowy
  dotycz ącej okresu
  sprawozdawczego 2016 2017
  Obowi ązkowe badanie rocznego sprawozdania
  finansowego, 14145,00 11685,00
  Inne usugi po świadczaj ące, 0,00 0,00
  Usugi doradztwa podatkowego, 0,00 0,00
  Pozostae usugi 0,00 0,00
  Razem 14145,00 11685,00
  6.1 Pozycja nie wyst ępuje
  6.2
  Pozycja nie wyst ępuje
  6.3
  6.4 Pozycja nie wyst ępuje
  7.1
  Informacje o wspólnych przedsi ęwzi ęciach, które nie podlegaj ą konsolidacji, w tym: Pozycja nie występuje
  d) zobowiązaniach zaci ągni ętych na potrzeby przedsi ęwzi ęcia lub zakupu
  u żywanych rzeczowych skadników aktywów trwaych,
  e) cz ęści zobowi ąza ń wspólnie zaci ągni ętych,
  a) nazwa i zakres dziaalno
  ści wspólnego przedsi ęwzi ęcia
  b) procentowy udzia
  c) cz ęści wspólnie kontrolowanych rzeczowych skadników ak tywów trwaych
  oraz warto ści niematerialnych i prawnych,
  Kwotach zaliczek, kredytów, po
  życzek i świadcze ń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodz ącym
  w skad organów zarz ądzaj ących, nadzoruj ących i administruj ących jednostki, ze wskazaniem ich gównych warunków ,
  wysoko ści oprocentowania oraz wszelkich kwot spaconych, o dpisanych lub umorzonych, a także zobowi ąza ń
  zaci ągni ętych w ich imieniu tytuem gwarancji i por ęcze ń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogóem dla każ-
  dego z tych organów;
  Wynagrodzeniu biegego rewidenta lub podmiotu upraw nionego do badania sprawozdań finansowych, wypaconym lub nale żnym za rok obrotowy odr ębnie za:
  informacje o przychodach i kosztach z tytuu b ędów popenionych w latach ubiegych odnoszonych w r oku obrotowym
  na kapita (fundusz) wasny z podaniem ich kwot i r odzaju;
  Informacje o znacz ących zdarzeniach, jakie nast ąpiy po dniu bilansowym, a nie uwzgl ędnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz o ich wp ywie na sytuację maj ątkow ą, finansow ą oraz wynik finansowy
  jednostki;
  Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zas ad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporz ądzania sprawozdania finansowego, je żeli wywieraj ą one istotny wpyw na
  sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowo dowaną zmianami kwot ę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu ) wasnym, oraz przedstawienie
  zmiany sposobu sporz ądzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
  Pozycja nie wyst ępuje NIE DOTYCZY
  Informacje liczbowe, wraz z wyja śnieniem, zapewniaj ące porównywalno ść danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za rok obrot.
  Wynagrodzeniach,
  ącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypaconych lub nal eżnych osobom wchodz ącym w skad
  organów zarz ądzaj ących, nadzoruj ących albo administruj ących spóek handlowych (dla ka żdej grupy osobno) za rok
  obrotowy oraz wszelkich zobowi ązaniach wynikaj ących z emerytur i świadcze ń o podobnym charakterze dla byych
  czonków tych organów lub zobowi ązaniach zaci ągni ętych w zwi ązku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogó-
  em dla ka żdej kategorii organu;
  ZA ZARZ ĄD - 8000,00 Z.


  7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
  Pozycja nie wyst ępuje
  7.3 nie dotyczy
  7.4 Je żeli jednostka nie sporz ądza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korz ystając ze zwolnienia lub wy ącze ń, informacje o:
  a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniaj ącymi odst ąpienie od konsolidacji,
  nazwa wska źnika w roku ubiegym w roku bie żącym
  warto ść przychodów netto 113 517,86 217 757,96
  - sprzeda ż produktów 0,00 44 541,61
  - sprzeda ż towarów i materiaów 113 517,86 173 216,35
  wynik finansowy netto -1 615 313,05 -996 464,88
  kapita wasny 60 765 695,64 59 990 398,26
  kapita zakadowy 27 439 470,50 28 439 470,50
  kapita zapasowy 17 249 704,77 17 449 704,77
  kapita z aktualizacji wyceny 1 200 000,00 0,00
  kapita rezerwowy 17 936 235,00 18 157 402,50
  niepodzielony wynik z lat pop -1 444 401,58 -3 059 714,63
  wynik finansowy netto -1 615 313,05 -996 464,88
  warto ść aktywów trwaych, 65 096 535,01 63 388 799,70
  przeci ętne roczne zatrudnienie; 0,00 0,00
  d) rodzaje stosowanych standardów rachunkowo ści (krajowych czy mi ędzynarodowych) przez jednostki powi ązane
  7.5 a) nazwie i siedzibie jednostki sporz ądzaj ącej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwy ższym szczeblu
  grupy kapitaowej, w której skad wchodzi spóka ja ko jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie
  to jest dost ępne, nie dotyczy
  7.6 NIE DOTYCZY
  8.0 W przypadku sprawozdania finansowego sporz ądzonego za okres, w ci ągu którego nast ąpio po ączenie:
  Pozycja nie wyst ępuje
  cen ę przej ęcia, warto ść aktywów netto wedug warto ści godziwej spóki
  przej ętej na dzie ń po ączenia, warto ść firmy lub ujemnej warto ści firmy i opis
  zasad jej amortyzacji,
  Poączenie zostao rozliczone metod ą ączenia udziaów:
  nazwy (firmy) i opis przedmiotu dziaalno ści spóek, które w wyniku po ączenia
  zostay wykre ślone z rejestru,
  liczb ę, warto ść nominaln ą i rodzaj udziaów (akcji) wyemitowanych w celu
  po ączenia,
  Nazw
  ę, adres siedziby zarz ądu lub siedziby statutowej jednostki oraz form ę prawn ą ka żdej z jednostek, których dana
  jednostka jest wspólnikiem ponosz ącym nieograniczon ą odpowiedzialno ść maj ątkow ą
  Po ącznie metod ą nabycia
  nazw ę (firm ę) i opis przedmiotu dziaalno ści spóki przej ętej,
  liczb ę, warto ść nominaln ą i rodzaj udziaów (akcji) wyemitowanych w celu
  po ączenia,
  g) zobowi
  ązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz ących wspólnego
  przedsi ęwzi ęcia,
  Wykaz spóek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziaów w kapitale lub ogólnej liczbie gosów w organie stanowiącym spóki; wykaz ten powinien zawiera ć tak że informacje o
  procencie posiadanego zaanga żowania
  w kapitale oraz o kwocie kapitau wasnego i zysku lub stracie netto tych spóek za ostatni rok obrotowy;
  b) nazwie i siedzibie jednostki sporz ądzaj ącej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy ższym szczeblu grupy kapitaowej oraz miejscu jego p ublikacji,
  c) podstawowych wska źnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzuj ących dziaalno ść jednostek powi ązanych w danym i ubiegym roku obrotowym, takich ja k:
  informacje o:
  f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsi
  ęwzi ęcia i kosztach z nimi
  zwi ązanych,


  9.0
  10.0
  Bydgoszcz dnia 08-03-2018r
  Sprawozdanie sporz ądzi: Podpisy Zarządu
  przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w ka
  pitaach wasnych
  po ączonych spóek za okres od pocz ątku roku obrotowego, w ci ągu którego
  nast ąpio po ączenie, do dnia po ączenia;
  W przypadku wyst ępowania niepewno ści co do mo żliwo ści kontynuowania dziaalno ści, opis tych niepewno ści oraz stwierdzenie, że taka niepewno ść wyst ępuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe
  zawiera korekty z tym zwi ązane; informacja powinna zawiera ć równie ż opis podejmowanych b ądź planowanych przez jednodtk ę dziaa ń maj ących na celu eliminacj ę niepewno ści. Pozycja nie
  wyst ępuje
  Inne informacje ni ż wymienione powy żej, je żeli mogyby w istotny sposób wpyn ąć na ocen ę sytuacji maj ątkowej
  i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Nie wy stępuj ą


  Zaącznik nr 1 WARTO ŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Brutto
  Bilans
  Zwi ększenia
  Zmniejszenia
  Bilans
  otwarcia
  nabycie aktualizacja przemieszczenia razem sprzeda żaktualizacja likwidacja Razem
  zamknięcia
  1. Koszty zako ńczonych prac rozwojowych
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Warto ść firmy
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne warto ści niematerialne i prawne
  23 524 443,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 23 524 443,62
  4. Zaliczki na warto ści niematerialne i prawne
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie
  Bilans
  Zwi ększenia
  Zmniejszenia
  Bilans
  otwarcia
  amortyzacja aktualizacja przemieszczenia razem sprzeda żaktualizacja likwidacja Razem
  zamknięcia
  1. Koszty zako ńczonych prac rozwojowych
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Warto ść firmy
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne warto ści niematerialne i prawne
  2 412 501,28
  1 172 885,64
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 585 386,92
  4. Zaliczki na warto ści niematerialne i prawne
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Warto ść netto
  Bilans otwarcia
  Bilans zamknięcia
  1. Koszty zako ńczonych prac rozwojowych
  0,00 0,00
  2. Warto ść firmy
  0,00 0,00
  3. Inne warto ści niematerialne i prawne
  21 111 942,34 19 939 056,70
  4. Zaliczki na warto ści niematerialne i prawne
  0,00 0,00
  SUMA 0,00 0,00


  RZECZOWE AKTYWA TRWAE
  Brutto
  Bilans
  Zwiększenia
  Zmniejszenia
  Bilans
  otwarcia
  nabycie aktualizacja inne razem sprzeda żlikwidacja inne Razem
  zamknięcia
  1. Środki trwae
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) grunty (w tym prawo u żyt. wiecz. gruntu)
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) budynki, lokale i ob. in żynierii l ąd. i wodnej
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) urz ądzenia techniczne i maszyny
  42 603,28 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2 603 ,28
  d) środki transportu
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  e) inne środki trwae
  2 712,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,04
  2. Środki trwae w budowie
  169 598,00 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 211 598,00
  3. Zaliczki na środki trwae w budowie
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie
  Bilans
  Zwi ększenia
  Zmniejszenia
  Bilans
  otwarcia
  amortyzacja aktualizacja inne razem sprzeda żlikwidacja inne Razem
  zamknięcia
  1. Środki trwae
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) grunty (w tym prawo u żyt. wiecz. gruntu)
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) budynki, lokale i ob. in żynierii l ąd. i wodnej
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) urz ądzenia techniczne i maszyny
  2 603,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603,28
  d) środki transportu
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  e) inne środki trwae
  2 712,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,04
  2. Środki trwae w budowie
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwae w budowie
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Warto ść netto
  Bilans otwarcia
  Bilans zamknięcia
  1. Środki trwae
  0,00 0,00
  a) grunty (w tym prawo u żyt. wieczys. gruntu)
  0,00 0,00
  b) budynki, lokale i obiekty in żynierii l ądowej i wodnej
  0,00 0,00
  c) urz ądzenia techniczne i maszyny
  40 000,00 0,00
  d) środki transportu
  0,00 0,00
  e) inne środki trwae
  0,00 0,00
  2. Środki trwae w budowie
  169 598,00 211 598,00
  3. Zaliczki na środki trwae w budowie
  0,00 0,00
  SUMA 209 598,00 211 598,00


  INWESTYCJE DUGOTERMINOWE
  Brutto
  Bilans
  Zwiększenia
  Zmniejszenia
  Bilans
  otwarcia
  nabycie aktualizacja przemieszczenia razem sprzeda żaktualizacja przemieszczenia Razem
  zamknięcia
  1. Nieruchomo ści
  0,000,00 0,00
  2. Warto ści niematerialne i prawne
  0,00 0,00 0,00
  3. Dugoterminowe aktywa finansowe
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziay lub akcje
  43 514 100,00 0,00 0,00 0,00 43 514 100,00 721 850,00 0,0 0 0,00 721 850,00 42 792 250,00
  - inne papiery wartościowe
  0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki
  69 444,67 183 700,33 253 145,000,00 253 145,00
  - inne dugoterminowe aktywa finansowe
  0,000,00 0,00
  b) w pozostaych jednostkach
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziay lub akcje
  191 450,00 0,00 0,00 0,00 191 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 450,00
  - inne papiery wartościowe
  0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki
  15 600,00 15 600,00 14 300,00 14 300,00 1 300,00
  - inne dugoterminowe aktywa finansowe
  0,000,00 0,00
  4. Inne inwestycje dugoterminowe
  0,000,00 0,00
  43 774 994,67 199 300,33 0,00 0,00 43 974 295,00 736 150 ,00 0,00 0,00 736 150,00 43 238 145,00


  Zysk bilansowy spóki za 2017-996 464,88
  (+) Przychody stanowi ące przychody podatkowe nie b ęd ące ksi ęgowymi 0,00
  0 00
  (-) Przychody nie stanowi ące przychodów podatkowych 0,00
  752-5 Odsetki naliczone NPP 0,00
  764-4 Rozwi ązanie odpisów aktualizuk ących NPP
  764-9 Ulga za ze dugi NPP
  764-12 Su żebno ść przesyu NPP
  (+) Koszty nie stanowi ące kosztów podatkowych 0,00
  405-1 ZUS spoeczne nieopacone wynagrodzenia
  405-1 ZUS spoeczne nieopacone umowy cywilnopr awne
  405-2 FP i FG ŚP nieopacone wynagrodzenia
  405-2 FP i FG ŚP nieopacone umowy cywilnoprawne
  405-9 FP i FG ŚP nieopacone wspólników
  405-10 PFRON
  408-1-2 Amortyzacja środków trwaych > 3500 - NKUP 1 172 885,64
  409-8 Koszty reprezentacji NKUP
  409-6 Ubezpieczenia > 20000 - NKUP
  757-3 Odsetki NKUP
  757-4 Odsetki leasingowe nieopacone
  769-3 Odpisy aktualizuj ące nale żno ści NKUP
  769-8 Ulga za ze dugi NKUP
  769-11 Pozostae koszty NKUP
  (-) Koszty podatkowe ksi ęgowane poza wynikiem finansowym 0,00
  247 Lesing - raty kapitaowe
  405-1 Skadki spoeczne opacone z 2016
  405-2 FPiFG ŚP opacone z 2016
  405-9 FP i FG ŚP wspólników opacone z 2016
  757-4 Odsetki leasingowe
  904-9 Sprawy skierowane do komornika KUP 2016
  904-10 Zatory patnicze
  STRATY Z LAT UBIEGYCH 2014R,2015R,2016 ( 50% ) 176 420,76
  Zysk podatkowy 0,00
  ROLICZENIE RÓZNICY POMIEDZY PODSTAW
  Ą OPODATKOW ANIA PODATKIEM DOCHODOW YM,
  A W YNIKIEM FINANSOW YM BRUTTO


  Dane o strukturze wasności kapitau podstawowego oraz liczbie i warto ści nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywil ejowanych
  Struktura wasnościowa kapitau
  podstawowego (akcjonariusze
  posiadaj ący co najmniej 5% akcji Seria/emis
  ja Data
  rejestracji Sposób
  pokrycia kapitau Prawo do
  dywidendy (od
  daty)
  Liczba
  akcji/udziaów Ilo
  ść
  gosów Cena
  emisyjna
  akcji/udzialów Warto
  ść nominalna
  akcji/udziaów (w PLN) Udzia w
  kapitale
  podstawowym
  1…GUANGXI WUZHOU QUANLI LIMITED G GOTÓWKA 91460000 0,14 0,10 32,16%
  w tym uprzywilejowane
  2….ENERGOLAND SP. Z O.O.. E , F GOTÓWKA 15000000 0,100,10
  w tym uprzywilejowane
  3…ENERGOLAND SP. Z O.O. H GOTÓWKA 60000000 0,100,10 30,51%
  w tym uprzywilejowane
  4…ENERGOLAND SP. Z O.O. K GOTÓWKA 10000000 0,100,10
  w tym uprzywilejowane Razem


  Powiązania skadników aktywów w bilansie
  Wyszczególnienie Kwota brutto roku
  obrotowego Odpisy aktualizuj
  ące
  warto ść Kwota brutto roku
  poprzedzaj ącego Odpisy aktualizuj
  ące
  warto ść
  1. Nale żno ści od jednostek powi ązanych
  43045395,00
  0,00
  43583544,67
  0,00
  a) dugoterminowe
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  - z tytuu po życzek i kredytów - z tytuu kaucji gwarancyjnych - z tytuu nabycia du żnych papierów wart.
  42792250,00
  0,00
  43514100,00
  - inne nale żno ści-po życzki
  253145,00
  0,00
  69444,67
  b) krótkoterminowe
  192750,00
  0,00
  191450,00
  0,00
  - z tytuu po życzek i kredytów
  0,00
  0,00
  - z tytuu kaucji gwarancyjnych - z tytuu nabycia du żnych papierów wart.
  191450,00
  0,00
  191450,00
  - z tytuu dostaw i usug o okresie spaty : - do 12 miesięcy - powy żej 12 miesi ęcy - inne nale żno ści- po życzki
  1300,00
  0,00
  0,00
  2. Nale żno ści od pozostaych jednostek, w których jednostka po siada zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00 a) dugoterminowe
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  - z tytuu pożyczek i kredytów - z tytuu kaucji gwarancyjnych - z tytuu nabycia du żnych papierów wart. - inne nale żno ści b) krótkoterminowe
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  - z tytuu po życzek i kredytów - z tytuu kaucji gwarancyjnych - z tytuu nabycia du żnych papierów wart. - z tytuu dostaw i usug o okresie spaty : - do 12 miesięcy - powy żej 12 miesi ęcy - inne nale żno ści 3. Nale żno ści od pozostaych jednostek
  242325,81
  0,00
  183316,13
  0,00
  a) dugoterminowe
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  - z tytuu po życzek i kredytów - z tytuu kaucji gwarancyjnych - z tytuu nabycia du żnych papierów wart. - inne nale żno ści b) krótkoterminowe
  242325,81
  0,00
  183316,13
  0,00
  - z tytuu po życzek i kredytów
  0,00
  - z tytuu kaucji gwarancyjnych - z tytuu nabycia du żnych papierów wart. - z tytuu dostaw i usug o okresie spaty : - do 12 miesięcy
  218696,26
  0,00
  71820,99
  0,00
  - powy żej 12 miesi ęcy
  - z tytuu podatków, dotacji, ce ubezpiecze ń spoecznych i zdrowotnych oraz innych tytuów publicznoprawnych 23629,55 0,00 110995,14 0,00
  - inne należno ści
  0,00
  0,00
  500,00
  0,00
  - dochodzone na drodze s ądowej


  agio podzia zyskudopaty inne razem
  (4+5+6+7)
  pokrycie stratyzwrot
  dopat dywidend
  y inne razem
  (9+10+11+12)
  ogóem (3+8-
  13) w tym:
  pokrywaj
  ący
  wasne udziay
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Zapasowy 17249704,77 0,00 200000,00 200000,00
  0,00 0,00 17449704,77 0,00 2Rezerwowy 17936235,00 0,00 221167,50 221167,50 18157402,50 0,00 3Z aktualizacji wyceny 1200000,001200000,00 1200000,00 0,00 0,00 4Podstawowy
  27439470,50
  0,00
  1000000,00 1000000,00 28439470,50
  0,00
  Lp. Rodzaj kapitau (funduszu) Stan na pocz
  ątek
  roku obrotowego Zwi
  ększenia w ci
  ągu roku obrotowego Zmniejszenia w ci
  ągu roku obrotowego Stan na koniec roku


  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  Lp. WyszczególnienieKwota
  1. Warto śćnetto środka trwaego w leasingu finansowym
  (jednocze śnie zaklasyfikowanym jako leasing operacyjny do celów
  podatkowych) 0,00
  2. Wycena rynkowa inwestycji 0,00
  3. Naliczone odsetki od lokaty bankowej mBank 0,00
  4. Naliczone odsetki od po życzki WEEDO S.A. 0,00
  RAZEM 0,00
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
  Lp. Wyszczególnienie Kwota
  1. Warto śćzobowi ązania z tytuu leasingu finansowego
  (równocze śnie zaklasyfikowanego jako leasing operacyjny
  do celów podatkowych) 0,00
  2. Umowa zlecenie 0,00
  3. Strata podatkowa z …….. r. (50%) 0,00
  4. Naliczone odsetki od po
  życzki 0,00
  RAZEM 0,00
  1 2 3 4
  1. Stan na pocz ątek roku obrotowego 4207265,00 0,00
  2. Stan na koniec roku obrotowego 3204247,50 0,00 Rezerwy z tytuu
  odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa z tytuu odroczonego
  podatku dochodowego


  Lp.
  1. Jednostek powiązanych 90000,00
  Po życzka - 90000,00
  2. Pozostaych jednostek 410410,09
  - kredyty i po życzki
  - z tytuu emisji du żnych pap.wart.
  - inne zobowi ązania finansowe
  - z tytuu dostaw i usug 408290,09
  - z tytuu podatków, ce, ubezpieczeń i innych świadcze ń 2120,00
  500410,09
  RAZEM 453642,25680,00
  - z tytuu wynagrodze ń
  - inne 58962,250,00
  453642,25
  394000,00
  Zobowi
  ązania wobec Okres wymagalno ści do 1 roku
  BO BZ 0,00  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Działając w imieniu Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądoweg o pod numerem KRS: 0000372335,
  Zarząd Spółki oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe spółki i
  dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zas adami rachunkowości obowiązującymi
  w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, r zetelny i jasny sytuację majątkową i
  finansową oraz jej wynik finansowy Europejski Fundu sz Energii S.A., oraz że sprawozdanie z
  działalności grupy kapitałowej Europejski Fundusz E nergii zawiera prawdziwy obraz sytuacji
  spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
  ZARZĄD SPÓŁKI:
  Paweł Kulczyk

  ………………………………… Członek Zarządu
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

  Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ninie jszym oświadcza, że podmiot uprawniony
  do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badan ia rocznego sprawozdania
  finansowego Europejski Fundusz Energii S.A. za rok obrotowy 2017 został wybrany zgodnie z
  przepisami prawa oraz podmiot ten, a także biegli r ewidenci dokonujący tego badania spełniali
  warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opin ii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa.
  ZARZĄD SPÓŁKI:
  Paweł Kulczyk

  ………………………………… Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  GRUPA KAPITAŁOWA
  EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  ul. Jasnodworska 3C/19
  01-745 Warszawa

  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017

  Warszawa, 29 maja 2018 roku


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku


  2 | S t r o n a

  SPIS TREŚCI

  A. LIST PREZESA ZARZ ĄDU EMITENTA DO AKCJONARIUSZY ............................ ................................... 3
  B. WYBRANE DANE FINANSOWE ................................... ............................................................................ 4
  C. SPRAWOZDANIE FINANSOWE .................................. ............................................................................. 5
  I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .................... ................................................ 5
  II. SKONSOILDOWANY BILANS ................................... ............................................................................. 24
  III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ....................... ................................................... 28
  IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM .............. .............................. 30
  V. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWÓW PIENI ĘŻNYCH .............................................. ....... 32
  VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA. ............................................. ........................................ 34
  D. RAPORT W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD ADU KORPORACYJNEGO ....... ........................ 57
  E. OŚWIADCZENIA ZARZ ĄDU EMITENTA ........................................ ........................................................ 64
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  3 | S t r o n a
  A. LIST PREZESA ZARZĄDU EMITENTA DO AKCJONARIUSZY

  Szanowni Akcjonariusze,
  Rok 2017 dla spółki Europejski Fundusz Energii S.A. i Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Energii
  S.A. był rokiem udanym. Przychody Grupy Kapitałowe j w 2017r. wyniosły 17.486.398. zł i znacząco
  wzrosły w porównaniu do roku 2016, gdy wyniosły 14. 249.662. zł . Oznacza to, że skala działalności Grupy
  Kapitałowej Emitenta cały czas się powiększa. Gru pa Kapitałowa Emitenta prowadzi sprzedaż
  współpracując z wieloma znanymi i uznanymi firmami w Polsce i zagranicą. Projekty realizowane w
  Grupie Kapitałowej Emitenta są kapitałochłonne i pr acochłonne. Każdy projekt dla swojego powodzenia
  potrzebuje czasu. Pieniądze z emisji są przeznaczan e na inwestycje w projekty realizowane w Grupie
  Kapitałowej Emitenta, w tym również na wynagrodzeni a pracowników, których Grupa Kapitałowa na
  koniec 2017r. miała łącznie 128 osób w tym 115 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Należy mieć na
  względzie duże obciążenia publicznoprawne z tym zwi ązane. Oznacza to, iż Grupa Kapitałowa Emitenta
  daje pracę na umowę o pracę bardzo dużej ilości osó b, co jest istotne również z punktu widzenia
  społecznego. Emitent zamierza aplikować o pieniądze z funduszy unijnych na rozwój i komercjalizację
  prowadzonych projektów zwłaszcza AIDLAB i DRON. Em itent pragnie zaznaczyć, że sytuacja finansowa
  Emitenta jest dobra. Tak jak zostało zaznaczone rea lizacja projektów jest kapitałochłonna. Emitent
  bezpośrednio zajmuje się m.in. ochroną własności ni ematerialnych i prawnych znajdujących się w Grupie
  Kapitałowej Emitenta. W tym celu zastrzegł m.in. zn ak towarowy AIDLAB i w ostatnim czasie EMARKET.
  Znak towarowy Emarket będzie ponownie chroniony prz ez minimum 10 lat. Jego ochrona jest dla Grupy
  Kapitałowej Emitenta bardzo ważna ze względu na rea lizowany projekt Emarket S.A. Grupa Kapitałowa
  Emitenta, tak jak Emitent wspomniał, poprzez swoją spółkę zależną Emarket S.A. rozpoczęła znaczący
  projekt handlowy Polsko- Chiński tj. internetowa pl atforma sprzedaży hurtowej, w który zaangażowany
  jest także inwestor chiński. Emitent informuje, iż zespół pracowników Emarket S.A. i zespół Chińczykó w
  pracują w pełnym wymiarze czasu pracy nad projektem . W Grupie Kapitałowej Emitenta spółka Govena
  Lighting S.A. prowadzi znaczące projekty, w tym w z akresie elektro mobilności. Wszystko działania
  Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta mają na celu stabilny wzrost i rozwój potencjału Emitenta i Grupy
  Kapitałowej Emitenta zgodnie z przyjętą w roku 2017 strategią.

  Paweł Kulczyk
  ..…………………………………
  Członek Zarządu

  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  4 | S t r o n a

  B.
  WYBRANE DANE FINANSOWE

  Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu o głoszonego przez Prezesa NBP na dzień
  sporządzenia sprawozdania finansowego, który na dzi eń bilansowy wynosił:
  na dzień 31/12/2016- 4,4240 zł/EUR,
  na dzień 31/12/2017- 4,1709 zł/ EUR
  Dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływ ów pieniężnych przeliczono na EURO według
  kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na
  ostatni dzień każdego miesiąca roku:
  za rok 2016- 4,3757 zł/ EUR,
  za rok 2017- 4,2447 zł/ EUR.

  2016 2017 2016 2017
  w z w EUR
  Przychody netto ze sprzeda ży prod., towarów i mat. 14 249 662 17 486 398 3 256 563 4 119 616
  Zysk (strata) na sprzeda ży -2 085 852 -2 941 508 -476 693 -692 989
  Zysk (strata) netto -3 561 484 -4 017 680 -813 928 -946 524
  Przepywy pieni ężne z dziaalno ści operacyjnej -233 504 -1 530 039 -53 364 -360 462
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej -12 723 596 327 033 -2 907 802 77 046
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści finansowej 13 003 506 839 782 2 971 771 197 844
  Przepywy pieni ężne netto razem 46 406 -363 225 10 605 -85 572
  Aktywa obrotowe 12 617 315 17 062 253 2 852 015 4 090 784
  Aktywa trwae 61 410 119 51 055 742 13 881 130 12 240 941
  Aktywa razem 74 027 434 68 117 995 16 733 145 16 331 726
  Kapita podstawowy 27 439 471 28 439 471 6 202 412 6 818 545
  Kapita wasny 57 649 546 54 063 397 13 031 091 12 962 046
  Zobowi ązania dugoterminowe 38 142 - 8 622 -
  Zobowi ązania krótkoterminowe 5 124 960 3 107 707 1 158 445 745 093
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 10 049 739 6 818 889 2 271 641 1 634 872
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  5 | S t r o n a
  C. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  I. WPROWADZENIE
  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. INFORMACJE OGÓLNE

  Jednostką dominującą grupy kapitałowej jest Europej ski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Spółka została wpisana w dniu 3 grudnia 2010 roku d o Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000372335. NIP 894-301-29-89.
  Wg statutu przedmiotem działania spółki jest:
  · działalność holdingów finansowych,
  · handel energia elektryczna,
  · dystrybucja energii elektrycznej,
  · pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  · wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończen iowych ,
  · działalność związana z oprogramowaniem,
  · dzierżawa własności intelektualnej i podobnych prod uktów, z wyłączeniem prac chronionych
  prawem autorskim,
  · działalność portali internetowych,
  · wykonywanie instalacji elektrycznych,
  · wytwarzanie energii elektrycznej,

  W okresie obrotowym w skład zarządu jednostki domin ującej wchodził Pan Paweł Kulczyk.
  W skład rady nadzorczej jednostki dominującej wchod zili:
  Aleksandra Jolanta Piekut Pawłowska od 01.01- 31.12 .2017
  Michał Medard Kulczyk od 01.01- 31.12.2017
  Kamil Szulc od 01.01- 31.12.2017
  Dawid Stablewski od 01.01- 31.12.2017
  Aneta Aldona Tokaj od 01.01- 31.12.2017  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  6 | S t r o n a
  2. INFORMACJE O JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

  Jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej E uropejski Fundusz Energii są:
  Europejski Fundusz Energii S.A. jednostka dominując a
  Govena Lighting S.A. jednostka zależna
  Internet Works Sp. z o.o. jednostka zależna
  Discovery Sp. z o.o. jednostka zależna
  Insalgo Aidlab S.A. jednostka zależna
  Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o. jednostka za leżna
  EFE Romania S.A. jednostka zależna
  Rewelia Sp. z o.o. jednostka zależna
  eMarket S.A. jednostka zależna
  Cash Come Back Sp. z o.o. jednostka stowarzyszona
  Villa Park Investment S.A. jednostka stowarzyszona
  Fundusz Innowacji Copernicus Sp. z o.o. jednostka s towarzyszona
  Govena Concept Sp. z o.o. jednostka zależna
  Zgodnie z umową czas trwania działalności jednostek podporządkowanych jest nieograniczony.
  Dane jednostek podporządkowanych wchodzących w skła d grupy kapitałowej:

  a) Internet Works Sp. z o.o.
  Z siedzibą w Bydgoszczy. Wpisana do Krajowego Rejes tru Sądowego pod numerem KRS 0000493196 w
  dniu 3 stycznia 2014 r., NIP 967-135-88-74, REGON 3 41524087. Kapitał zakładowy spółki wynosi
  105.000,00 zł. Jednostka dominująca posiada 99,8 % udziałów w kapitale zakładowym spółki. Pozostałe
  udziały w spółce posiada spółka zależna Discovery S p. z o.o.
  Sprawozdanie finansowe spółki Internet Works podleg a konsolidacji w bieżącym okresie
  sprawozdawczym.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjn ych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  · sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  · działalność związana z oprogramowaniem,
  · działalność związana z doradztwem w zakresie inform atyki,
  · pozostała działalność usługowa w zakresie technolog ii informatycznych i komputerowych,


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  7 | S t r o n a
  · przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internet owymi (hosting) i podobna działalność,
  · działalność portali internetowych,
  · pozostała działalność usługowa w zakresie informacj i, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  · pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  · pozostałe formy udzielania kredytów,
  · pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie ind ziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  · leasing finansowy,
  · pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych,
  · kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  · wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  · pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  · działalność agencji reklamowych,
  · pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele re klamowe w radio i telewizji,
  · pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  · pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach,
  · elektronicznych (internet),
  · pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  · pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia łalności,
  · gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  · dzierżawa własności intelektualnej i podobnych prod uktów, z wyłączeniem prac chronionych
  prawem autorskim,
  · wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń or az dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowane,
  · wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wł ączając komputery,
  · pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesk lasyfikowana.

  b) Discovery Sp. z o.o.
  Z siedzibą w Warszawie. Wpisana do Krajowego Rejest ru Sądowego pod numerem KRS 0000524824 w
  dniu 24 września 2014 r. NIP 967-136-14-80, REGON 3 41625820. Kapitał zakładowy spółki wynosi


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  8 | S t r o n a
  1.880.000,00 zł. Jednostka dominująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki.
  Sprawozdanie finansowe spółki Discovery podlega kon solidacji w bieżącym okresie sprawozdawczym.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · działalność firm centralnych i holdingów, z wyłącze niem holdingów finansowych – działalność
  podstawowa,
  · wytwarzanie energii elektrycznej,
  · handel energią elektryczną, dystrybucja energii ele ktrycznej,
  · pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  · sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  · sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
  · sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  · pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesk lasyfikowana,
  · sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomu nikacyjnego oraz części do niego.

  c) Insalgo Aidlab S.A.
  Z siedzibą w Olsztynie. Wpisana do Krajowego Rejest ru Sądowego pod numerem KRS 0000546014, w dniu
  5 marca 2015 r. NIP 967-136-34-73, REGON 360952428. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000, 00 zł.
  Jednostka dominująca posiada 51 % udziałów w kapita le zakładowym spółki. Sprawozdanie finansowe
  spółki Insalgo Aidlab podlega konsolidacji w bieżąc ym okresie sprawozdawczym.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  · działalność związana z oprogramowaniem,
  · pozostała działalność usługowa w zakresie technolog ii informatycznych i komputerowych,
  · działalność portali internetowych,
  · pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  · sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjn ych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  · pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
  · pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesk lasyfikowana
  · pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia łalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  9 | S t r o n a
  · sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach

  d) Govena Lighting S.A.
  Z siedzibą w Toruniu. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598257, w dniu
  25 stycznia 2016 r.
  NIP 956-226-01-42 , REGON 340647474. Spółka jest następ cą prawnym Govena Lighting Sp. z o.o. KRS
  0000337968, która została zarejestrowana w KRS w dn iu 24 września 2009 roku. Na dzień sporządzenia
  sprawozdania finansowego kapitał zakładowy spółki w ynosi 15.454.000,00 zł.
  Jednostka dominująca posiada bezpośrednio oraz pośr ednio poprzez jednostkę zależną Discovery Sp. z
  o.o. oraz Villa Park Investment S.A. 52,33% % udzia łów w kapitale zakładowym spółki. Sprawozdanie
  finansowe spółki Govena Lighting podlega konsolida cji w bieżącym okresie sprawozdawczym.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku dom owego,
  · produkcja elementów elektronicznych,
  · produkcja elektrycznych silników, prądnic i transfo rmatorów,
  · produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej ene rgii elektrycznej,
  · produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowe go,
  · produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
  · produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
  · działalność w zakresie specjalistycznego projektowa nia,
  · pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

  e) Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.
  Z siedzibą w Warszawie. Wpisana do Krajowego Rejest ru Sądowego pod numerem KRS 0000517411, w
  dniu 21 lipca 2014 r. NIP 967-136-08-42, REGON 3415 98631. Kapitał zakładowy spółki wynosi 300.000,00
  zł. Jednostka dominująca posiada 100% udziałów w ka pitale zakładowym spółki. Sprawozdanie finansowe
  spółki Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o. podleg a konsolidacji w bieżącym okresie sprawozdawczym.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia łalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  · działalność związana z oprogramowaniem
  · sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  10 | S t r o n a
  · działalność usługowa związana z administracyjną obs ługą biura,
  · roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków m ieszkalnych i niemieszkalnych
  · działalność związana z zarządzaniem urządzeniami in formatycznymi,
  · pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  · sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjn ych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  · pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  · pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesk lasyfikowana.
  f) EFE Romania S.A.
  Z siedzibą w Toruniu. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632155, w dniu 18
  sierpnia 2016 r. NIP 525-267-26-35, REGON 365189078 . Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000,00 zł.
  Jednostka dominująca posiada wspólnie z podmiotem z ależnym 100% udziałów w kapitale zakładowym
  spółki. Sprawozdanie finansowe spółki EFE Romania S .A. podlega konsolidacji w bieżącym okresie
  sprawozdawczym.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  · działalność portali internetowych,
  · pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  · działalność związana z oprogramowaniem,
  · działalność holdingów finansowych,
  · handel energia elektryczna,
  · sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  · badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo stałych nauk przyrodniczych i
  technicznych,
  · pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  · pozostała działalność usługowa w zakresie technolog ii informatycznych i komputerowych.

  g) eMarket S.A.
  Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowe go pod numerem 0000131386, w dniu 10
  października 2002 r. NIP 521-310-45-88, REGON 01637 2491. Kapitał zakładowy spółki wynosi
  10.950.000,00 zł. Sprawozdanie finansowe spółki pod lega konsolidacji w bieżącym okresie
  sprawozdawczym.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  11 | S t r o n a
  Jednostka dominująca posiada wraz z jednostkami zal eżnymi oraz Villa Park Investment S.A. 93,68 %
  udziału w kapitale zakładowym eMarket.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pok ryć podłogowych oraz pokryć ściennych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  · sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
  · sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetlen iowego,
  · sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjali zowanych sklepach,
  · sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadz ona w wyspecjalizowanych sklepach
  pozostała działalność wydawnicza,
  · sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  · działalność agencji reklamowych,
  · reprodukcja zapisanych nośników informacji.
  W okresie sprawozdawczym nastąpiło przekształcenie formy spółki ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną.

  h) Rewelia Sp. z o.o.
  Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowe go pod numerem 0000363768, w dniu 26
  października 2010 r. NIP 527-263-76-13, REGON 14257 8453,. Kapitał zakładowy spółki wynosi 70.000,00
  zł. Sprawozdanie finansowe spółki podlega konsolida cji w bieżącym okresie sprawozdawczym.
  Łącznie pośredni i bezpośredni udział emitenta w ka pitale zakładowym spółki zależnej wynosi 96,84%.
  Przedmiot działalności spółki zgodnie ze statutem s półki:
  · działalność związana z oprogramowaniem,
  · sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  · sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomu nikacyjnego oraz części do niego,
  · sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjn ych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  · sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego pro wadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  · sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadz ona w wyspecjalizowanych sklepach,
  · działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowyc h,
  · działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprog ramowania,
  · działalność związana z doradztwem w zakresie inform atyki,
  · działalność związana z zarządzaniem urządzeniami in formatycznymi.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  12 | S t r o n a
  Wszystkie jednostkowe sprawozdania finansowe wchodz ące w skład sprawozdania skonsolidowanego
  sporządzone zostały przez kontrolowane spółki przy założeniu kontynuowania przez nie działalności w
  przeciągu co najmniej 12 miesięcy.
  i) Villa Park Investment S.A.
  Emitent poprzez spółkę zależną Startup Polskie Inwe stycje Sp. z o.o. posiada od grudnia 2016 roku 33%
  udziałów w kapitale spółki Villa Park Investment S. A. Spółka posiada siedzibę w Bydgoszczy. Została
  wpisana do KRS pod numerem 0000445752 w dniu 27 gru dnia 2012 roku.
  Sprawozdanie finansowe spółki podlega konsolidacji metodą praw własności począwszy od 1 stycznia
  2017 roku. j) Cash Come Back Sp. z o.o.; Govena Concept Sp. z o.o .; Fundusz Innowacji Copernicus Sp. z o.o.
  - Emitent posiada 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Cash Come Back Sp. z o.o. Spółka posiada
  siedzibę w Sierpcu, została wpisana do KRS pod nume rem 0000369997 w dniu 09 listopada 2010 roku.
  - Emitent posiada pośrednio udziały w zależnej w 10 0% od spółki Govena Lighting S.A. spółce Govena
  Concept SP. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Spółka zos tała wpisana w KRS pod numerem 0000624638 w
  dniu 23 czerwca 2016 roku.
  - Emitent posiada 24% udziału w Funduszu Innowacji Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Spółka
  została wpisana do KRS pod numerem 0000579076 w dni u 05 października 2015 roku.

  Sprawozdania finansowe wyszczególnionych w niniejsz ym punkcie spółek nie podlegają konsolidacji w
  sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Euro pejskiego Funduszu Energii w związku z treścią
  art. 58 ustawy o rachunkowości. k) Elliot Rivers Morgan Limited
  Emitent posiada poprzez spółkę zależną Startup Pols kie Inwestycje Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce
  prawa chińskiego Elliot Rivers Morgan Limited. Dane finansowe spółki nie podlegają konsolidacji w
  związku z treścią art. 57 pkt 1 ustawy o rachunkowo ści i są wykazywane w części inwestycje
  krótkoterminowe skonsolidowanego bilansu. Udziały s półki zostały nabyte z zamiarem ich odsprzedaży.

  3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz ądzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o
  rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzeniem Minis tra


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  13 | S t r o n a
  Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szcze gółowych zasad sporządzania przez jednostki inne ni ż
  banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji s konsolidowanych sprawozdań finansowych grup
  kapitałowych (Dz. U. nr 169, poz. 1327) oraz regula minem Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr
  3 (informacje bieżące i okresowe przekazywane w alt ernatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect).

  4. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTO WYM

  W 2017 r. Emitent podjął decyzję o wycenie posiadan ych aktywów trwałych w postaci udziałów i akcji w
  jednostkach podporządkowanych w wartości godziwej n a dzień bilansowy począwszy od 31 grudnia 2017
  roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta stwierdził, że w ycena dokonana na podstawie art. 28 ust.1 pkt 4
  ustawy o rachunkowości dokonana w cenie zakupu wcho dzących w skład aktywów trwałych spółki
  udziałów w jednostkach podporządkowanych na dzień b ilansowy 31 grudnia 2016 roku kształtowała się
  na poziomie ich wartości godziwej, stąd nie następu je przekształcenia danych porównawczych
  prezentowanych w bilansie Emitenta. Jednocześnie br ak jest innych zmian zasad rachunkowości w
  stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które mia łyby wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,
  finansowej i wynik finansowy bieżącego roku obrotow ego.

  5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Sprawozdania finansowe, stanowiące podstawę do spor ządzenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, zostały sporządzone przy założeniu kon tynuowania przez jednostki powiązane działalności
  gospodarczej oraz niewystępowania okoliczności wska zujących na zagrożenie kontynuowania działalności
  przez te jednostki.
  Nadzwyczajne Zgromadzenia trzech spółek: Internet W orks Sp. z o., Rewelia Sp. z o.o., eMarket S.A.
  (poprzednio eMarket Sp. z o.o.), których sprawozda nia finansowe wykazują stratę przewyższającą sumę
  kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapi tału zakładowego, zwołane w dniach 5 oraz 4
  stycznia 2018 roku podjęły uchwały w trybie art. 23 3 ustawy Kodeks spółek handlowych w kwestii
  dalszego istnienia spółek.
  Zarząd Emitenta nie stwierdza na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalno ści
  przez spółki grupy w okresie, co najmniej 12 miesię cy po dniu bilansowym.  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  14 | S t r o n a
  6. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

  W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie żadnej ze spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym z inną spółką.
  7. WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPR AWOZDANIE FINANSOWE

  W skład jednostek objętych skonsolidowanym sprawozd aniem finansowym nie wchodzą wewnętrzne
  jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne s prawozdania finansowe.

  8. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

  METODY KONSOLIDACJI ORAZ WYCENY UDZIAŁÓW
  Dane jednostek zależnych konsoliduje się metodą kon solidacji pełnej.
  Przy konsolidacji metodą pełną sumowaniu podlegają, w pełnej wartości, poszczególne pozycje
  odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki domin ującej i jednostek zależnych. Po
  przeprowadzeniu sumowania dokonywane są wyłączenia i inne korekty zgodnie z ustawą.
  Wyłączeniu podlegają:
  · wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadany ch przez jednostkę dominującą i inne
  jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależny ch z tą częścią, wycenionych według wartości
  godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która o dpowiada udziałowi jednostki dominującej i
  innych jednostek grupy kapitałowej objętych konsoli dacją w jednostkach zależnych, na dzień
  rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli;
  · efekt wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami ob jętymi konsolidacją.
  Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, nal eżące do osób lub jednostek innych niż objęte
  konsolidacją, wykazywane są w odrębnej pozycji pasy wów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach
  własnych jako kapitały mniejszości.
  WARTOŚĆ FIRMY ORAZ UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY
  Wartość firmy stanowi nadwyżka ceny nabycia udziałó w nad odpowiadającą im częścią aktywów netto
  wycenionych według ich wartości godziwych. Wartość firmy wykazywana jest w aktywach
  skonsolidowanego bilansu, w odrębnej pozycji aktywó w trwałych jako wartość firmy jednostek
  podporządkowanych.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  15 | S t r o n a

  Ujemna wartość firmy stanowi nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich
  wartości godziwych nad ceną nabycia udziałów. Ujemn a wartość firmy wykazywana jest w pasywach
  skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako uj emna wartość firmy jednostek podporządkowanych.
  Od wartości firmy dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie 20 lat natomiast od ujemnej wartości
  firmy przez okres będący średnią ważoną okresu ekon omicznej użyteczności nabytych i podlegających
  amortyzacji aktywów. W przypadku kwoty nieistotnej grupa dokonuje jednorazowego odpisu.
  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową.
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PR AWNE
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, pomniejszonych o odpisy z
  tytułu trwałej utraty wartości.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
  Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy us talaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
  amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej uż yteczności środka trwałego oraz składników
  wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność prz yjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych
  podlega okresowej weryfikacji.
  Grupa kapitałowa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków
  trwałych:
  · urządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%
  · pozostałe środki trwałe 10% - 50%

  Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niemateria lnych i prawnych są następujące :
  · licencje 20% - 50%
  · oprogramowania komputerowe 5%- 30%
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej cenie nabycia do 3.500 zł
  amortyzuje się jednorazowo, nie wcześniej niż w mie siącu przyjęcia ich do użytkowania. Grunty, w tym
  prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyz owane.
  Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości og ółu kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosz tów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  16 | S t r o n a
  trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie ni e są amortyzowane do momentu zakończenia ich
  budowy i oddania do użytkowania.
  Amortyzacja wartości firmy dokonywana jest w okresi e jej ekonomicznej użyteczności. Okres ten dla
  wartości firmy zidentyfikowanych w majątku spółki o kreślono na 20 lat.

  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
  Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięci a korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu
  wartości tych aktywów.
  Inwestycje niefinansowe wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z
  tytułu utraty wartości. Udziałów i akcje w jednostk ach podporządkowanych wyceniane są w wartości
  godziwej.
  Pozostałe Inwestycje finansowe wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące wartość .

  LEASING
  W przypadku umów leasingu, na mocy których, następu je przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i
  pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów b ędących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu
  jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jedno cześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie
  równej wartości bieżącej opłat leasingowych ustalon ej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe
  są dzielone między koszty finansowe oraz zmniejszaj ą saldo zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane
  są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu fin ansowego są amortyzowane przez przewidywany
  okres użytkowania.
  NALEŻNOŚCI
  Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
  wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
  Wartość należności podlega aktualizacji wyceny uwzg lędniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
  poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy ak tualizujące wartość należności zalicza się
  odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju
  działalności, której dotyczy odpis aktualizujący.
  Należności przedawnione, umorzone, nieściągalne zmn iejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące
  ich wartość.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  17 | S t r o n a
  Należności przedawnione, umorzone, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich
  wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
  operacyjnych lub kosztów finansowych.
  Odpisy aktualizujące tworzone są w odniesieniu do n ależności:
  · od dłużników postawionych w stan likwidacji lub sta n upadłości- do wysokości należności
  nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, zgł oszonej w postępowaniu upadłościowym,
  · od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłosz enie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
  wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upad łościowego- w pełnej wysokości,
  · kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapła tą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji
  majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w kwocie umownej nie jest prawdopodobna-
  do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabez pieczeniem należności, z wyłączeniem
  zabezpieczenia w formie weksla In blanco,
  · przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znaczn ym stopniu prawdopodobieństwa
  nieściągalności- w wysokości wiarygodnie oszacowane j kwoty odpisu,
  · skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego- w pełnej wysokości,
  · przeterminowanych ponad 360 dni od terminu płatnośc i- w pełnej wysokości.

  TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ
  Transakcje wyrażone w walutach obcych innych niż po lski złoty są przeliczane na złote polskie przy
  zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia t ransakcji.
  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w waluc ie obcej są przeliczane za złote polskie przy
  zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla tej waluty przez Narodowy
  Bank Polski.
  Powstałe z przeliczenie różnice kursowe są ujawnian e odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów
  finansowych.

  ZAPASY
  Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu , nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
  Koszty uzyskania przychodów obciążane są wartością zapasów sukcesywnie w miarę zużycia w procesie
  produkcji/ sprzedaży przy użyciu magazynowego oprog ramowania informatycznego.  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  18 | S t r o n a
  AKTYWA PIENIĘŻNE
  Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i
  dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także na liczone odsetki od aktywów finansowych.
  Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się wed ług wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutac h
  obcych (w kasie i na rachunku bankowym) wycenia się na koniec roku obrotowego po obowiązującym na
  ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do
  przychodów lub kosztów finansowych.
  Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 mie sięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia
  lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pien iężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków
  pieniężnych.

  CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli poniesione koszty dotyczą
  przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
  sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem roz liczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej
  wyceny.
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Kapitałem zakładowym grupy kapitałowej Europejski F undusz Energii jest kapitał zakładowy Europejski
  Fundusz Energii S.A.
  Kapitał zakładowy jest wykazywany w wysokości okreś lonej w statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze
  Sądowym. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskan ej zapłaty i wartością nominalną akcji są
  ujmowane w kapitale zapasowym. Koszty emisji akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego
  zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

  REZERWY
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu pra wdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia
  się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do
  pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowy ch lub strat nadzwyczajnych, zależnie od
  okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się w iążą.
  Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
  · straty z transakcji gospodarczych w toku,


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  19 | S t r o n a
  · udzielone gwarancje i poręczenia,
  · skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoła wczego,
  · odprawy emerytalno-rentowe,
  · przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
  Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe tworzone są w oparciu o własne szacunki.

  ZOBOWIĄZANIA
  Za zobowiązania uznaje się wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
  wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wy korzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów
  Spółki. Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagają cej zapłaty.
  BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywan e są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wyni kających w szczególności:
  · ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostek powiązan ych przez kontrahentów jednostek
  powiązanych, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
  · z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działal nością, przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować mimo , że data powstania zobowiązania nie
  jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyj nych i rękojmi za sprzedane produkty
  długotrwałego użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości
  świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadnio ny charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
  zasady ostrożności.
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
  obejmują w szczególności:
  · równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahen tów środków z tytułu świadczeń, których
  wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawc zych;
  · środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym
  także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojow ych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie
  zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do roz liczeń międzyokresowych przychodów kwoty
  zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne , równolegle do odpisów amortyzacyjnych


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  20 | S t r o n a
  lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów p rac rozwojowych sfinansowanych z tych
  źródeł;
  · wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drod ze darowizny, środków trwałych w budowie,
  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i pr awnych. Zaliczone do rozliczeń
  międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopni owo pozostałe przychody operacyjne,
  równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzenio wych od środków trwałych lub wartości
  niematerialnych i prawnych;
  · ujemną wartość firmy.
  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywa ną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą po datkową możliwą do odliczenia w przyszłości,
  tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu od roczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ust ala się w wysokości kwoty przewidzianej w
  przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego pr zez jednostki powiązane, w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszło ści zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odli czenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady
  ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tw orzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty prze z jednostki powiązane, w związku z
  występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to je st różnic, które spowodują zwiększenie podstawy
  obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego pod atku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
  stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku po wstania obowiązku podatkowego.
  Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu p odatku odroczonego na koniec i początek okresu
  sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czy m rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapi tałem własnym, odnoszone są również na kapitał
  własny.
  UZNAWANIE PRZYCHODU
  Za przychody i zyski uznaje uprawdopodobnione powst anie w okresie sprawozdawczym korzyści
  ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  21 | S t r o n a
  wartości zobowiązań, które wpływają na wzrost kapit ału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
  sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Wartość przychodów ustala się według zasady memoria łu – to jest ujęcia w księgach rachunkowych oraz
  w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarcz ych dotyczących danego okresu
  sprawozdawczego niezależnie od tego, czy zostały na dzień opłacone. Przez pozostałe przychody
  operacyjne rozumie się przychody niezwiązane bezpoś rednio z podstawową działalnością spółek.
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dosta rczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała
  znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własno ści do towarów, lub
  w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od
  towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udz ielonych rabatów.

  KOSZTY I STRATY
  Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści
  ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia
  wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do z mniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego
  niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Koszty wycenia się według zasady memoriału- to jest ujęcia w księgach rachunkowych oraz w
  sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczyc h dotyczących danego okresu sprawozdawczego
  niezależnie od tego, czy zostały na dzień opłacone.

  POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Z działalnością spółek grupy kapitałowej związane s ą ryzyka wynikające z posiadania instrumentów
  finansowych. Główne obszary ryzyka to:
  · ryzyko kredytowe,
  · ryzyko płynności,
  · ryzyko rynkowe,
  · ryzyko kursu walut oraz stopy procentowej.
  Spółki grupy nie posiadają zadłużenia kredytowego. Duże pozycje zobowiązań z tytułu pożyczek
  znajdujące sią w zobowiązaniach bilansu na koniec 2 015 roku zostały w okresie sprawozdawczym
  spłacone. W efekcie istotnie ograniczone zostało ry zyko kredytowe grupy kapitałowej rozumiane jako
  prawdopodobieństwo niewywiązania się ze zobowiązań.  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  22 | S t r o n a
  Ryzyko płynności oznacza możliwość wystąpienia trud ności w regulowaniu zobowiązań przez spółki grupy.
  Ryzyko to dotyczy w największym stopniu spółki zale żnej Govena Lighting oraz eMarket Sp. z o.o.. Spółki
  ta prowadzą w największym zakresie działalność prod ukcyjną i handlową. Istotną pozycję finansowania
  tej działalności stanowią zobowiązania handlowe w s tosunku do dostawców. Zabezpieczeniem tych
  zobowiązań stanowią posiadane przez spółki aktywa, w tym głównie zapasy oraz należności. W celu
  ograniczenia ryzyka utraty płynności spółki grupy d okładają należytej staranności w celu oceny zdolnoś ci
  płatniczych nabywców przed udzieleniem im kredytu k upieckiego.
  Spółki grupy prowadzą politykę dywersyfikowania odb iorców w celu ograniczenia negatywnego wpływu
  utraty zdolności płatniczej przez pojedynczego odbi orcę na ich własną płynność.
  Ryzyko rynkowe oznacza narażenie spółek grupy na ws zelkie czynniki ogólnogospodarcze, na które spółki
  grupy nie mają wpływu, mogą go jedynie skutecznie p rzewidywać.
  Spółki grupy kapitałowej Europejski Fundusz Energii prowadzą działalność badawczą oraz działalność
  produkcyjną w zakresie elektroniki. Działalność roz wojowa wiąże się z ryzykiem rozminięcia się z
  oczekiwaniami rynku co do opracowywanych produktów. Spółki ograniczają to ryzyko analizując potrzeby
  i wymagania rynku w zakresie cech produktu i gromad ząc wiedzą i doświadczenie w tym zakresie. Istnieje
  jednak ryzyko, że poniesione, zwykle znaczne, nakła dy na rozwój produktu okażą się nieuzasadnione, a
  produkt nie zostanie wdrożony do produkcji.
  Na kolejnym etapie komercjalizacji gotowy produkt e lektroniczny ma krótki cykl życia. Zakupy
  komponentów do produkcji dokonywane są z dużym wyp rzedzaniem i w dużych partiach. Istnieje ryzyko
  że spółka poniesie nakłady, które nie zostaną wykor zystane w produkcji w przypadku wprowadzenia na
  rynek nowych produktów przez firmy konkurencyjne. O graniczając to ryzyko spółki grupy śledzą rozwój
  rynku, nowych technologii. Prowadzą też politykę za kupów w kierunku utrzymywania możliwie
  najniższych poziomów zapasów magazynowych.
  Ryzyko płynności oraz stopy procentowej.
  Spółki grupy narażone są na ryzyko zmniejszenia prz epływów finansowych w wyniku zmian kursu
  walutowego. Spółka zależna Govena Lighting S.A. zna czną część przychodów ze sprzedaży realizuje w
  EURO. Z drugiej strony część zakupu komponentów do produkcji dokonywana jest w dolarach USA. Kwoty
  tych przychodów oraz wydatków obecnie niemal się ró wnoważą. W efekcie spółka narażona jest na ryzyko
  zmiany kursu pary walutowej EUR/USD. Spółki grupy n ie wykorzystują innych instrumentów
  zabezpieczenia ryzyka kursu walut poza zabezpieczan iem należności walutowych zobowiązaniami, w tym
  w szczególności nie są zawierane opcje walutowe.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  23 | S t r o n a
  Ryzyko stopy procentowej wpływa na sytuację spółek grupy poprzez odniesienie zobowiązań do kursu
  WIBOR. Ograniczeniem tego ryzyka jest rozliczanie c zęści należności w oparciu o WIBOR, w sytuacji gdy
  jest to możliwe.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  24 | S t r o n a
  II. SKONSOILDOWANY BILANS
  A K T Y W A T R W A Ł E
  (w złotych)
  na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  A. Aktywa trwae 61 410 118,66 51 055 742,25
  I. Wartości niematerialne i prawne 22 912 432,70 21 525 852,10
  1. Koszty zako ńczonych prac rozwojowych 1 696 844,77 1 589 245,31
  2. Warto ść firmy - -
  3. Inne warto ści niematerialne i prawne 21 215 587,93 19 936 606,79
  4. Zaliczki na warto ści niematerialne i prawne - -
  II. Warto ść firmy jednostek podporz ądkowanych 28 394 015,88 28 160 595,65
  1. Warto ść firmy- jednostki zale żne - -
  2. Warto ść firmy- jednostki wspózale żne - -
  III. Rzeczowe aktywa trwae 1 237 362,08 1 122 335,50
  1. Ś rodki trwae 922 268,41 911 637,83
  a) grunty (w tym prawo u żytkowania wieczystego gruntu) 105 000,00 105 000,00
  b) budynki, lokale i obiekty in żynierii l ądowej i wodnej - -
  c) urz ądzenia techniczne i maszyny 693 719,95 586 533,83
  d) środki transportu 109 374,46 209 496,00
  e) inne środki trwae 14 174,00 10 608,00
  2. Ś rodki trwae w budowie 315 093,67 210 697,67
  3. Zaliczki na środki trwae w budowie - -
  IV. Nale żno ści dugoterminowe - -
  V. Inwestycje dugoterminowe 8 792 070,00 74 450,00
  1. Nieruchomo ści - -
  2. Warto ści niematerialne i prawne - -
  3. Dugoterminowe aktywa finansowe 8 792 070,00 74 450,00
  a) w jednostkach zale żnych i wspózale żnych niewycenianych metod ą konsolidacji penej lub metod ą proporcjonaln ą 74 450,00 74 450,00
  - udziay lub akcje 74 450,00 74 450,00
  - inne papiery warto ściowe - -
  b) w jednostkach zale żnych i wspózale żnych niewycenianych metod ą praw wasno ści - -
  c) w pozostaych jednostkach, w których jednostka posi ada zaangażowanie w kapitale - udziay i akcje - -
  d) w pozostaych jednostkach 8 717 620,00 -
  - udziay lub akcje 2 450 000,00 -
  - inne papiery warto ściowe - -
  - udzielone po życzki 6 267 620,00 -
  4. Inne inwestycje dugoterminowe - -
  VI. Dugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 74 238,00 172 509,00
  1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 74 238,00 172 509,00
  2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe - -  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  25 | S t r o n a
  A K T Y W A O B R O T O W E
  (w złotych)
  na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  B. Aktywa obrotowe 12 617 314,85 17 062 252,87
  I. Zapasy 8 404 950,33 6 711 198,40
  1. Materiay 6 101 226,05 3 775 022,25
  2. Póprodukty i produkty w toku 1 209 950,09 1 916 309,63
  3. Produkty gotowe 751 142,86 600 111,31
  4. Towary 342 198,20 295 723,14
  5. Zaliczki na dostawy i usugi 433,13 124 032,07
  II. Nale żno ści krótkoterminowe 3 411 509,94 3 331 763,80
  1. Nale żno ści od jednostek powi ązanych - -
  a) z tytuu dostaw i usug, o okresie spaty: - -
  b) Inne - -
  2. Nale żno ści od pozostaych jednostek, w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale - -
  a) z tytuu dostaw i usug, o okresie spaty: - -
  b) Inne - -
  3. Nale żno ści od pozostaych jednostek 3 411 509,94 3 331 763,80
  a) z tytuu dostaw i usug, o okresie spaty: 1 893 709,60 2 274 238,67
  - do 12 miesi ęcy 1 893 709,60 2 274 238,67
  - powy żej 12 miesi ęcy - -
  b) z tytuu podatków, dotacji, ce, ubezpiecze ń spoecznych i zdrowotnych oraz innych świadcze ń 605 883,55 189 698,77
  c) Inne 3 553,76 9 000,89
  d) dochodzone na drodze s ądowej 908 363,03 858 825,47
  III. Inwestycje krótkoterminowe 775 116,30 6 921 891,80
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 775 116,30 6 921 891,80
  a) w jednostkach zale żnych i wspózale żnych 10 000,00 6 520 000,00
  - udziay lub akcje 10 000,00 6 520 000,00
  b) w jednostkach stowarzyszonych - -
  c) w pozostaych jednostkach 10 401,07 10 401,07
  - udziay lub akcje - -
  - inne papiery warto ściowe - -
  - udzielone po życzki - -
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10 401,07 10 401,07
  d) ś rodki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 754 715,23 391 490,73
  - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 754 715,23 391 490,73
  - inne środki pieni ężne - -
  - inne aktywa pieni ężne - -
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 25 738,28 97 398,87
  C. Nale żne wpaty na kapita podstawowy - -
  D. Udziay (akcje) wasne - -
  Aktywa razem 74 027 433,51 68 117 995,12  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  26 | S t r o n a
  P A S Y W A (w zotych) na dzie ń 31 grudnia 2016 r. na dzie ń 31 grudnia 2017 r.
  A. Kapita (fundusz) wasny 57 649 546,17 54 063 397,32
  I. Kapita (fundusz) podstawowy 27 439 470,50 28 439 470,50
  II. Kapita (fundusz) zapasowy 17 249 704,77 17 449 704,77
  III. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 462 143,12 18 893 673,85
  IV. Pozostae kapitay (fundusze) rezerwowe 1 200 000,00 -
  V. Ró żnice kursowe z przeliczenia - -
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegych - 3 140 288,32 - 6 701 772,23
  VII. Zysk (strata) netto - 3 561 483,90 - 4 017 679,57
  VIII. Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna) - -
  B. Kapita mniejszo ści 6 297 049,10 7 235 708,40
  C. Ujemna warto ść firmy jednostek podporz ądkowanych 31 099,09 -
  I. Ujemna warto ść firmy — jednostki zale żne 31 099,09 -
  II. Ujemna warto ść firmy — jednostki wspózale żne - -
  D. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 10 049 739,15 6 818 889,40
  I. Rezerwy na zobowi ązania 3 760 836,78 2 763 860,34
  1. Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 3 681 356,88 2 647 432,15
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 350,92 84 023,34
  - dugoterminowa - 74 981,29
  - krótkoterminowa 21 350,92 9 042,05
  3. Pozostae rezerwy 58 128,98 32 404,85
  - dugoterminowe - -
  - krótkoterminowe 58 128,98 32 404,85
  II. Zobowi ązania dugoterminowe 38 141,99 -
  1. Wobec jednostek powi ązanych - -
  2. Wobec pozostaych jednostek 38 141,99 -
  a) kredyty i po życzki - -
  b) z tytuu emisji du żnych papierów warto ściowych - -
  c) inne zobowi ązania finansowe 38 141,99
  d) zobowi ązania wekslowe - -
  e) Inne - -
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  27 | S t r o n a
  P A S Y W A c.d. (w zotych) na dzie ń 31 grudnia 2016 r. na dzie ń 31 grudnia 2017 r.
  III. Zobowi ązania krótkoterminowe 5 124 960,08 3 107 707,00
  1. Wobec jednostek powi ązanych - -
  a) z tytuu dostaw i usug, o okresie wymagalno ści: - -
  - do 12 miesi ęcy - -
  - powy żej 12 miesi ęcy - -
  b) Inne - -
  2. Zobowi ązania wobec pozostaych jednostek wobecc których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale - -
  a) z tytuu dostaw i usug, o okresie wymagalno ści: - -
  - do 12 miesi ęcy - -
  - powy żej 12 miesi ęcy - -
  b) Inne - -
  3. Wobec pozostaych jednostek 5 120 873,87 3 068 980,76
  a) kredyty i po życzki 300,00 634 184,76
  b) z tytuu emisji du żnych papierów warto ściowych - -
  c) inne zobowi ązania finansowe 44 652,12 41 249,73
  d) z tytuu dostaw i usug, o okresie wymagalno ści: 4 118 044,04 1 425 887,14
  - do 12 miesi ęcy 4 118 044,04 1 425 887,14
  - powy żej 12 miesi ęcy - -
  e) zaliczki otrzymane na dostawy - 93 653,28
  f) zobowi ązania wekslowe - -
  g) z tytuu podatków, ce, ubezpiecze ń i innych świadcze ń 714 130,78 589 213,62
  h) z tytuu wynagrodze ń 230 336,23 225 461,68
  i) Inne 13 410,70 59 330,55
  3. Fundusze specjalne 4 086,21 38 726,24
  IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe 1 125 800,30 947 322,06
  1. Ujemna warto ść firmy - -
  2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 1 125 800,30 947 322,06
  - dugoterminowe 1 039 284,61 556 302,48
  - krótkoterminowe 86 515,69 391 019,58
  Pasywa razem 74 027 433,51 68 117 995,12
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  28 | S t r o n a
  III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zotych) rok zako ńczony 31 grudnia 2016 r. rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r.
  A. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materiaów, w tym: 14 249 662,46 17 486 398,33
  -od jednostek powi ązanych nieobj ętych konsolidacj ą metod ą pen ą lub proporcjonaln ą - 1 440,00
  I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 10 679 127,03 9 351 911,84
  II. Zmiana stanu produktów 235 490,20 573 815,55
  III. Koszt wytworzenia produktów na wasne potrzeby jedn ostki - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiaów 3 335 045,23 7 560 670,94
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaów, w tym: 16 335 514,74 20 427 906,55
  I. Amortyzacja 1 644 813,29 2 070 019,16
  II. Zużycie materiaów i energii 4 608 869,31 4 063 812,01
  III. Usugi obce 1 719 354,39 2 114 119,58
  IV. Podatki i opaty 386 970,74 83 625,45
  - w tym podatek akcyzowy -
  V. Wynagrodzenia 4 377 555,38 4 256 510,81
  VI. Ubezpieczenia spoeczne i inne świadczenia 874 132,08 844 570,69
  VII. Pozostae koszty rodzajowe 138 932,68 138 269,63
  VIII. Warto ść sprzedanych towarów i materiaów 2 584 886,87 6 856 979,22
  C. Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) - 2 085 852,28 - 2 941 508,22
  D. Pozostae przychody operacyjne 378 351,38 813 913,67
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaych 174 980,00 1 826,87
  II. Dotacje 26 383,40 198 944,69
  III. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych - -
  IV. Inne przychody operacyjne 176 987,98 613 142,11
  E. Pozostae koszty operacyjne 745 089,17 132 117,06
  I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwa ych - -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 21 360,28
  III. Inne koszty operacyjne 745 089,17 110 756,78
  F. Zysk (strata) z dziaalno ści operacyjnej (C+D-E) - 2 452 590,07 - 2 259 711,61  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  29 | S t r o n a

  G. Przychody finansowe 82 415,37 245 076,43
  I. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - -
  a) od jednostek powi ązanych, w tym: - -
  - w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale - -
  a) od jednostek pozostaych, w tym: - -
  - w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale - -
  II. Odsetki, w tym: 80 892,79 34 064,83
  - od jednostek powi ązanych - -
  III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych, w tym: - -
  - od jednostek powi ązanych - -
  IV. Aktualizacja warto ści inwestycji - 210 000,00
  V. Inne 1 522,58 1 011,60
  H. Koszty finansowe 47 177,66 64 421,95
  I. Odsetki, w tym: 24 708,48 26 282,51
  - dla jednostek powi ązanych - -
  II. Strata z tytuu rozchodu aktywów finansowych, w tym : - -
  - w jednostkach powiązanych - -
  III. Aktualizacja warto ści inwestycji - -
  IV. Inne 22 469,18 38 139,44
  I. Zysk (strata) na sprzeda ży cao ści lub cz ęści udziaów jednostek podporz ądkowanych - -
  J. Zysk (strata) z dziaalno ści gospodarczej (F+G-H+/-I) - 2 417 352,36 - 2 079 057,13
  K. Odpis warto ści firmy 1 225 986,12 1 565 600,08
  I. Odpis warto ści firmy- jednostki zale żne 1 225 986,12 1 565 600,08
  II. Odpis warto ści firmy- jednostki wspózale żne - -
  L. Odpis ujemnej warto ści firmy - 31 099,09
  I. Odpis ujemnej warto ści firmy- jednostki zale żne - 31 099,09
  II. Odpis ujemnej warto ści firmy- jednostki wspózale żne - -
  M. Zysk z udziaów w jednostkach podporz ądkowanych wycenianych metod ą praw wasno ści - - 335 970,15
  N. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) - 3 643 338,48 - 3 949 528,27
  O. Podatek dochodowy 11 604,00 89 992,00
  P. Pozostae obowi ązkowe zmniejszenia zysku - -
  R. Zyski (straty) mniejszo ści - 93 458,58 - 21 840,70
  S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) - 3 561 483,90 - 4 017 679,57

  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT c.d.
  (w złotych)
  rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  30 | S t r o n a
  IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w zotych)
  rok zako ńczony 31 grudnia 2016 r. rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r.
  I. Kapita (fundusz) wasny na pocz ątek okresu (BO) 40 908 994,19 57 649 546,17
  - korekty b ędów - -
  I.a. Kapita (fundusz) wasny na pocz ątek okresu (BO), po korektach 40 908 994,19 57 649 546,17
  1. Kapita (fundusz) podstawowy na pocz ątek okresu 12 195 647,00 27 439 470,50
  1.1. Zmiany kapitau (funduszu) podstawowego - -
  a) Zwi ększenie (z tytuu) 15 243 823,50 1 000 000,00
  - wydania udziaów (emisji akcji) 15 243 823,50 1 000 000,00
  b) Zmniejszenie (z tytuu) - -
  - umorzenia udziaów (akcji) - -
  1.2. Kapita (fundusz) podstawowy na koniec okresu 27 439 470,50 28 439 470,50
  (2. 3. uchylona)
  4. Kapita (fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu 13 591 304,77 17 249 704,77
  4.1. Zmiany kapitau (funduszu) zapasowego 3 658 400,00 200 000,00
  a) Zwi ększenie (z tytuu) 3 658 400,00 200 000,00
  - emisji akcji powy żej warto ści nominalnej 3 658 400,00 200 000,00
  - z podziau zysku (ustawowo) - -
  - z innych tytuów - przej ęcie spóki - -
  b) Zmniejszenie (z tytuu) - -
  - pokrycia straty - -
  4.2. Stan kapitau (funduszu) zapasowego na koniec okres u 17 249 704,77 17 449 704,77
  5. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 251 780,00 18 462 143,12
  5.1. Zmiany kapitau (funduszu) z aktualizacji wyceny - -
  a) Zwi ększenie (z tytuu) 210 363,12 431 530,73
  - odniesienie podatku odroczonego 210 363,12 431 530,73
  - pozostae- korekta podatku odroczonego - -
  b) Zmniejszenie (z tytuu) - -
  5.2. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec o kresu 18 462 143,12 18 893 673,85
  6. Pozostae kapitay (fundusze) rezerwowe na początek okresu - 1 200 000,00
  6.1. Zmiany pozostaych kapitaów (funduszy) rezerwowych 1 200 000,00 - 1 200 000,00
  a) Zwiększenie (z tytuu) 1 200 000,00 -
  - przej ęcia spóki - -
  - kapita podstawowy niezarejestrowany 1 200 000,00 -
  - korekty konsolidacyjne - -
  b) Zmniejszenie rejestracji podwy ższenia kapitau - - 1 200 000,00
  6.2. Pozostae kapitay (fundusze) rezerwowe na koniec o kresu 1 200 000,00 -  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  31 | S t r o n a

  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM c.d.
  (w złotych)
  rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  7. Różnice kursowe z przeliczenia - -
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 737 489,47 - 3 140 288,32
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - -
  - korekty błędów podstawowych - -
  8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - -
  a) Zwiększenie (z tytuu) - -
  - podziau zysku z lat ubiegych - -
  b) Zmniejszenie (z tytuu) - -
  - przeniesienie na kapita zapasowy - -
  - pokrycie straty z lat ubiegych - -
  8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu - -
  8.4. Strata z lat ubiegych na pocz ątek okresu, - 737 489,47 - 3 140 288,32
  - korekty b ędów podstawowych - -
  8.5. Strata z lat ubiegych na pocz ątek okresu, po korektach - 737 489,47 - 3 140 288,32
  a) Zwi ększenie (z tytuu) - 2 402 798,85 - 3 561 483,91
  - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - 2 392 248,11 - 3 561 483,90
  - korekta w ączenia do konsolidacji - 10 550,74 - 0,01
  b) Zmniejszenie (z tytuu) - -
  8.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu - 3 140 288,32 - 6 701 772,23
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegych na koniec okresu - -
  9. Wynik netto - 3 561 483,90 - 4 017 679,57
  a) zysk netto - -
  b) strata netto - 3 561 483,90 - 4 017 679,57
  c) odpisy z zysku - -
  II. Kapita (fundusz) wasny na koniec okresu (BZ) 57 649 546,17 54 063 397,32
  III. Kapita (fundusz) wasny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty) 57 649 546,17 54 063 397,32  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  32 | S t r o n a
  V. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zotych)
  rok zako ńczony 31 grudnia 2016 r. rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r.
  A. Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto - 3 561 483,90 - 4 017 679,57
  II. Korekty razem 3 327 980,01 2 487 640,31
  1. Zyski mniejszo ści - 93 458,58 - 21 840,70
  2. Zysk (strata) z udziaów wycenianych metod ą praw wasno ści - 335 970,15
  3. Amortyzacja 1 644 813,29 2 070 019,16
  4. Odpis warto ści firmy 1 225 986,12 1 565 600,09
  5. Odpis ujemnej warto ści firmy - 31 099,09
  6. Zyski (straty) z tytuu ró żnic kursowych - -
  7. Odsetki i udziay w zyskach (dywidendy) 23 071,55 3 101,25
  8. Zysk (strata) z dziaalno ści inwestycyjnej - 20 250,00 - 410 496,34
  9. Zmiana stanu rezerw - 40 425,31 216 404,29
  10. Zmiana stanu zapasów - 1 016 157,39 1 684 217,70
  11. Zmiana stanu nale żno ści - 558 347,60 181 403,26
  12. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyj ątkiem po życzek i kredytów 1 871 338,24 - 2 668 996,70
  13. Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych 314 252,22 - 348 495,75
  14. Inne korekty dziaalno ści operacyjnej - 22 842,53 - 88 147,01
  III. Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści operacyjnej (I±II) - 233 503,89 - 1 530 039,26
  B. Przepywy środków pieni ężnych z dziaalno ści inwestycyjnej
  I. Wpywy 174 980,00 7 013 299,67
  1. Zbycie warto ści niemat. i prawnych oraz rzeczowych akt trwaych 174 980,00 829,67
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz warto ści niemat. i prawne - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: - 7 012 470,00
  a) w jednostkach wycenianych metod ą praw wasno ści - -
  b) w pozostaych jednostkach: - 7 012 470,00
  - zbycie aktywów finansowych - 700 000,00
  - spata udzielonych po życzek dugoterminowych - 6 312 470,00
  4. Inne wpywy inwestycyjne - -
  II. Wydatki - 12 898 576,27 - 6 686 267,14
  1. Nabycie warto ści niemat. i prawnych oraz rzecz aktywów trwaych - 388 488,19 - 332 967,14
  2. Inwestycje w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne - 72 578,49 -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - 12 435 451,00 - 6 353 300,00
  a) w jednostkach wycenianych metod ą praw wasno ści - -
  b) w pozostaych jednostkach: - 12 435 451,00 - 6 353 300,00
  - nabycie aktywów finansowych - 12 435 451,00 - 6 309 500,00
  - udzielone po życzki dugoterminowe - - 43 800,00
  4. Dywidendy wypacane udziaowcom (akcjonariuszom) mn iejsz. - -
  5. Inne wydatki inwestycyjne - 2 058,59 -
  III. Przepywy pieniężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej (I-II) - 12 723 596,27 327 032,53  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

  33 | S t r o n a

  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.
  (w złotych)
  rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 36 035 627,93 981 096,80
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in nych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 17 492 093,10 250 000,00
  2. Kredyty i pożyczki 18 542 228,00 731 096,80
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. Inne wpływy finansowe 1 306,83 -
  II. Wydatki - 23 032 122,15 - 141 314,57
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku - -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek - 22 971 398,64 - 96 668,93
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - 36 345,13 -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finanso wego - - 41 544,39
  8. Odsetki - 24 378,38 - 3 101,25
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 003 505,78 839 782,23
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 46 405,62 - 363 224,50
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 46 405,62 - 363 224,50
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych - -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 708 309,61 754 715,23
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 754 715,23 391 490,73
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  34 | S t r o n a

  VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.
  1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.  koszty zak.
  prac
  rozwojowych
  wartość
  firmy
  koncesje,
  patenty,
  licencje
  licencje na
  oprogr.
  inne wartości
  niematerialne i
  prawne
  razem
  Wartość brutto na 01.01.2016 - - 20 000,00 218 000,54 23 611 213,62 23 849 214,16
  Zwiększenia: 1 696 844,77 - 3 553 425,20 6 047,43 97 549,96 5 353 867,36
  nabycie i przeniesienie 1 696 844,77 - - 6 047,43 6 150,00 1 709 042,20
  konsolid. Startup PI Sp z oo - - 3 553 425,20 91 399,96 3 644 825,16
  Zmniejszenia: - - - - - -
  Sprzedaż - - - - - -
  Likwidacja - - - - - -
  Wartość brutto na 31.12.2016 1 696 844,77 - 3 573 425,20 224 047,97 23 708 763,58 29 203 081,52
  Umorzenie na 01.01.2016 - - 20 000,00 218 000,54 1 192 852,29 1 430 852,83
  Zwiększenia: - - 3 553 425,20 5 235,23 1 301 135,56 4 859 795,99
  Amortyzacja - - 5 235,23 1 301 135,56 1 306 370,79
  konsolid. Startup PI - - 3 553 425,20
  Zmniejszenia: - - - - - -
  Sprzedaż - - - - - -
  Likwidacja - - - - - -
  Umorzenie na 31.12.2016 - - 3 573 425,20 223 235,77 2 493 987,85 6 290 648,82
  Wartość netto na 01.01.2016 - - - - 22 418 361,33 22 418 361,33
  Wartość netto na 31.12.2016 1 696 844,77 - - 812,20 21 214 775,73 22 912 432,70


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  35 | S t r o n a
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

  koszty zak.
  prac
  rozwojowych
  wartość
  firmy
  koncesje,
  patenty,
  licencje
  licencje na
  oprogr.
  inne wartości
  niematerialne i
  prawne
  razem
  Wartość brutto na 01.01.2017 1 696 844,77 - 3 573 425,20 224 047,97 23 708 763,58 29 203 081,52
  Zwiększenia: 253 078,19 - - 4 030,13 92 325,61 349 433,93
  nabycie i przeniesienie 253 078,19 - - 4 030,13 92 325,61 349 433,93
  Inne - - - - -
  Zmniejszenia: -
  - - - - -
  Sprzedaż - - - - - -
  Likwidacja - - - - - -
  Wartość brutto na 31.12.2017 1 949 922,96 - 3 573 425,20 228 078,10 23 801 089,19 29 552 515,45
  Umorzenie na 01.01.2017 - - 3 573 425,20 223 235,77 2 493 987,85 6 290 648,82
  Zwiększenia: 360 677,65 - - 4 842,33 1 370 494,55 1 736 014,53
  Amortyzacja 360 677,65 - - 4 842,33 1 370 494,55 1 736 014,53
  Inne - - - -
  Zmniejszenia: - - - - - -
  Sprzedaż - - - - - -
  Likwidacja - - - - - -
  Umorzenie na 31.12.2017 360 677,65 - 3 573 425,20 228 078,10 3 864 482,40 8 026 663,35
  Wartość netto na 01.01.2017 1 696 844,77 - - 812,20 21 214 775,73 22 912 432,70
  Wartość netto na 31.12.2017 1 589 245,31 - - - 19 936 606,79 21 525 852,10
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Dodatkowe informacje i objaśnienia

  36 |
  S t r o n a

  2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

  grunty; budynki
  urządzenia techniczne i maszyny
  środki transportu
  inne środki trwałe
  środki trwałe w
  budowie
  razem
  Wartość brutto na 01.01.2016
  -
  2 067 760,89
  445 482,98
  69 976,59
  145 703,55
  2 728 924,01
  Zwiększenia:
  105 000,00
  259 186,63
  171 993,95
  20 545,43
  186 790,12
  743 516,13
  Nabycie
  105 000,00
  225 403,64
  999,00
  13 341,88
  187 593,67
  532 338,19
  przeniesienia
  -
  -
  -
  803,55
  -803,55
  -
  przejęcie eMarket Sp. z o.o. i Rewelia Sp z o.o.
  -
  33 782,99
  170 994,95
  6 400,00
  -
  211 177,94
  Zmniejszenia:
  -
  371 380,80
  46 360,00
  2,00
  17 400,00
  435 142,80
  Sprzedaż
  -
  221 380,80
  46 360,00
  1,00
  -
  267 741,80
  Likwidacja
  -
  -

  -

  1,00
  17 400,00
  17 401,00
  Inne
  -
  150 000,00
  -
  -
  -
  150 000,00
  Wartość brutto na 31.12.2016
  105 000,00
  1 955 566,72
  571 116,93
  90 520,02
  315 093,67
  3 037 297,34
  Umorzenie na 01.01.2016
  -
  1 218 336,15
  246 621,62
  53 040,14
  -
  1 517 997,91
  Zwiększenia:
  -
  264 891,42
  244 260,85
  23 307,88
  -
  532 460,15
  Amortyzacja
  -
  248 102,04
  73 265,90
  17 074,56
  -
  338 442,50
  przejęcie eMarket Sp. z o.o. i Rewelia Sp z o.o.
  -
  16 789,38
  170 994,95
  6 233,32
  -
  194 017,65
  Zmniejszenia:
  -
  221 380,80
  29 140,00
  2,00
  -
  250 522,80
  Sprzedaż
  -
  221 380,80
  29 140,00
  1,00
  -
  250 521,80
  Likwidacja
  -
  -

  -

  1,00
  -
  1,00
  Umorzenie na 31.12.2016
  -
  1 261 846,77
  461 742,47
  76 346,02
  -
  1 799 935,26
  Wartość netto na 01.01.2016
  -
  849 424,74
  198 861,36
  16 936,45
  145 703,55
  1 210 926,10
  Wartość netto na 31.12.2016
  105 000,00
  693 719,95
  109 374,46
  14 174,00
  315 093,67
  1 237 362,08
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  37 |
  S t r o n a

  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

  grunty; budynki
  urządzenia techniczne i maszyny
  środki transportu
  inne środki trwałe
  środki trwałe w
  budowie
  razem
  Wartość brutto na 01.01.2017

  105 000,00

  1 955 566,72

  571 116,93

  90 520,02

  315 093,67

  3 037 297,34
  Zwiększenia:
  -


  202 312,15

  144 396,00

  16 665,90

  41 099,67

  404 473,72
  Nabycie
  -


  202 312,15

  40 000,00

  16 665,90

  41 099,67

  300 077,72
  przeniesienia
  -  104 396,00
  -

  -


  104 396,00
  Zmniejszenia:
  -


  40 000,00
  -


  16,00

  145 495,67

  185 511,67
  Sprzedaż
  -


  40 000,00
  -


  16,00
  -


  40 016,00
  Przeniesienie
  -

  -

  -

  -


  145 495,67

  145 495,67
  Wartość brutto na 31.12.2017

  105 000,00

  2 117 878,87

  715 512,93

  107 169,92

  210 697,67

  3 256 259,39
  Umorzenie na 01.01.2017
  -


  1 261 846,77

  461 742,47

  76 346,02
  -


  1 799 935,26
  Zwiększenia:
  -


  269 498,27

  44 274,46

  20 231,90
  -


  334 004,63
  Amortyzacja
  -


  269 498,27

  44 274,46

  20 231,90
  -


  334 004,63
  Zmniejszenia:
  -

  -

  -


  16,00
  -


  16,00
  Sprzedaż
  -

  -

  -


  16,00
  -


  16,00
  Umorzenie na 31.12.2017
  -


  1 531 345,04

  506 016,93

  96 561,92
  -


  2 133 923,89
  Wartość netto na 01.01.2017

  105 000,00

  693 719,95

  109 374,46

  14 174,00

  315 093,67

  1 237 362,08
  Wartość netto na 31.12.2017

  105 000,00

  586 533,83

  209 496,00

  10 608,00

  210 697,67

  1 122 335,50  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Dodatkowe informacje i objaśnienia

  38 | S t r o n a

  3. ŚRODKI TRWAŁE. INFORMACJE DODATKOWE
  Jednostka dominująca oraz spółki zależne użytkują l okale, w których znajdują się ich siedziby na
  podstawie umów najmu.
  Poza pozycjami wprowadzonymi do ewidencji środków t rwałych jednostka zależna Govena Lighting
  S.A. użytkuje również środki trwałe na podstawie um owy dzierżawy przedsiębiorstwa. Są to w
  szczególności hale produkcyjne, magazynowe, budynek biurowy wraz z częścią wyposażenia
  używanego do produkcji oraz w administracji. Przed miotowy zespół budynków (łączna powierzchnia
  4.147,40 m
  2) z działką o powierzchni 13.530 m 2 zorganizowany w formę przedsiębiorstwa został naby ty
  od syndyka masy upadłościowej EMC Sp. z o.o. w czwa rtym kwartale 2016 przez spółkę Villa Park
  Investment S.A., w której spółka zależna od emitent a Startup Polskie Inwestycje Sp. o.o. posiada 33%
  udziału w kapitale zakładowym. W dniu 24.10.2016 Go vena Lighting S.A. zawarła z Villa Park
  Investment umowę dzierżawy przedsiębiorstwa na czas określony do dnia 30.09.2031 r. Umowa
  obejmuje również prawa do korzystania z własności p rzemysłowej w postaci patentów i praw do
  uzyskania patentów.
  Środki trwałe użytkowane przez spółki grupy na pods tawie umów leasingu są każdorazowo
  wprowadzone do ewidencji środków trwałych i podlega ją odpisom amortyzacyjnym jeśli umowy
  spełniają definicję umów leasingu finansowego na po dstawie ustawy o rachunkowości. Na koniec
  okresu sprawozdawczego zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej występowało tylko w Govena
  Lighting S.A. i wynosiło 41.249,73 zł. Przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, a płatność
  ostatniej raty wskazana jest na dzień 15.11.2018r.
  W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktua lizujących wartość aktywów trwałych.
  Spółki grupy kapitałowej na dzień sporządzenia spra wozdania finansowego nie planują w przyszłym
  okresie sprawozdawczym istotnych nakładów na rzeczo we aktywa trwałe poza nakładami związanymi
  z uzyskanymi dofinansowaniami unijnymi opisanymi w niniejszym sprawozdaniu. Spółki czynią
  wszelkie starania w kierunku wypełniania norm w zak resie ochrony środowiska nie planują jednak w
  tym zakresie w kolejnym okresie sprawozdawczym poni esienia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe.
  Kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie w okr esie sprawozdawczym nie powiększają odsetki
  ani koszty różnic kursowych.  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  39 | S t r o n a


  4. ZAPASY
  Zapasy materiaów, wyrobów gotowych,
  póproduktów i produktów w toku
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  materiay 6 101 226,05 3 775 022,25
  póprodukt i produkty w toku 1 209 950,09 1 916 309,63
  produkty gotowe 751 142,86 600 111,31
  towary 342 198 ,20 295 723,14
  Razem 8 404 517,20 6 587 166,33

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
  Kosztu nabycia towarów ani kosztu wytworzenia produ któw w roku obrotowym nie powiększają koszty
  odsetek i koszty różnic kursowych.
  5. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  Dugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Aktywa z tytuu podatku odroczonego, w tym:
  ujemne niezrealizowane ró żnice kursowe 22 052,63 1 832,00
  niewypacone umowy cywilnoprawne 1 140,88 -
  zobowi ązania z tytuu wynagrodze ń oraz ZUS - 87 557,00
  rezerwa na świadczenia pracownicze - 15 964,00
  strata podatkowa do rozliczenia w latach nast ępnych - 53 162,00
  leasing 14 043,34 7 837,00
  pozostae 37 001,15 6 157,00
  Razem 74 237,89 172 509,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  40 | S t r o n a

  6. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
  Należności handlowe stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Należności handlowe od jednostek powiązanych - -
  Należności handlowe od jednostek pozostałych 8 117 072,44 8 516 764,93
  do 12 m-cy 8 117 072,44 8 516 764,93
  powyżej 12 m-cy - -
  Należności handlowe 8 117 072,44 8 516 764,93
  Odpis aktualizujący wartość należności handlowych 6 223 362,84 6 242 526,26
  Należności handlowe netto 1 893 709,60 2 274 238,67

  Należności handlowe. Wiekowanie stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  terminowe 723 242,69 1 003 584,52
  po terminie 1 170 466,91 1 270 654,15
  z tego:
  1-30 dni 576 834,05 307 173,70
  31-180 dni 310 481,21 868 228,46
  > 180 dni 283 151,65 95 251,99
  Należności handlowe netto 1 893 709,60 2 274 238,67


  Należności handlowe. Struktura walutowa
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  w walucie polskiej: PLN 1 318 268,11 1 087 503,21
  w walutach obcych: EUR 110 838,07 284 527,43
  GBP 963,48 -
  USD 19 174,80 -
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  41 | S t r o n a

  Należności handlowe. Odpis aktualizacyjny stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Stan odpisów aktualizujących na początek okresu 6 055 186,23 6 223 362,84
  Zwiększenia odpisów - 23 161,76
  Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego (spłata należno
  ści) - 3 998,34 - 3 998,34
  Wykorzystanie odpisu aktualizacyjnego (nieściągalno ść) - -
  Przejęcie spółki 172 174,95 -
  Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu 6 223 362,84 6 242 526,26

  Pozostałe należności krótkoterminowe stan na
  31.12.2017
  Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc zeń, w tym.: 189 698,77
  podatek VAT do odliczenia w kolejnych okresach 148 188,08
  podatek VAT zwrot nadwyżki podatku naliczonego 41 000,00
  pozostałe 510,69
  Pozostałe należności 9 000,89
  kaucje zatrzymane 1 830,00
  rozrachunki z pracownikami 426,03
  pozostałe 6 744,86
  Inne należności razem 198 699,66

  Z całej sumy odpisów aktualizacyjnych kwota 6.006.1 79,64 stanowi wierzytelność w stosunku do EMC
  sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Do dnia sporz ądzenia sprawozdania finansowego postępowanie
  upadłościowe nie zostało ukończone.
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  42 | S t r o n a

  7.
  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

  Inwestycje krótkoterminowe stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Rachunki bankowe (rachunki bieżące) 376 945,48 28 493,17
  Środki pieniężne w kasie 377 769,75 362 997,56
  Lokaty krótkoterminowe 10 401,07 10 401,07
  Kredyty w rachunku bieżącym - -
  Udziały w jednostkach powiązanych 10 000,00 6 520 000,00
  Razem 775 116,30 6 921 891,80

  Pozycja krótkoterminowych aktywów finansowych obejm uje na koniec okresu sprawozdawczego
  udziały w spółce Govena Concept 220.000. zł oraz 6. 300.000. w spółce prawa chińskiego Elliot Rivers
  Morgan Limited. Udziały te są przeznaczone do obrot u. Dane finansowe tych spółek nie podlegają
  konsolidacji w związku z treścią art. 58 ust 1 oraz art. 57 ust 1 ustawy o rachunkowości.

  Inwestycje krótkoterminowe
  bez wartości udziałów stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  w walucie polskiej: PLN 547 193,83 398 389,61
  w walutach obcych: EUR 48 284,78 166,73
  GBP 881,60 14,72
  USD 2 338,96 737,13

  8. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  Rozliczenia międzyokresowe czynne stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne 10 817,55 13 726,88
  Prenumeraty i aktualizacja oprogramowania komputero wego 9 486,58 9 772,67
  Koszty prowadzonych prac rozwojowych - 71 982,31
  Pozostałe 5 434,15 1 917,01
  Razem 25 738,28 97 398,87
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  43 | S t r o n a
  9. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

  Na dzień 31.12.2017 roku kapitał zakładowy jednostk i dominującej wynosi 28 439 470,50 zł i dzieli się
  na 284 394 705 akcji zwykłych na okaziciela o wa rtości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  210 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  105 496 470 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
  91 460 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
  60 978 235 akcji zwykłych na okaziciela serii H
  10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K

  Akcje serii K zostały zarejestrowane przez Sąd Reje strowy w okresie sprawozdawczym.
  Na dzień 31.12.2017 r. akcjonariuszami jednostki do minującej byli:

  Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna
  posiadanych akcji % posiadanych głosów
  Guangxi Wuzhou QuanLi Ltd. 91 460 000 9 146 000,00 32,2%
  Energoland sp. z o.o. 86 777 805 8 677 780,50 30,5%
  Pozostali akcjonariusze 106 156 900 10 615 690,00 37,3%
  28 4 394 705 28 439 470,50 100,00%

  10. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

  Rezerwy na zobowiązania stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 3 681 356,88 2 647 432,15
  w tym z tytułu:
  wycena długoterminowych aktywów finansowych 3 681 356,88 2 467 976,15
  pozostałe - 179 456,00
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 21 350, 92 84 023,34
  Pozostałe rezerwy 58 128,98 32 404,85
  Razem 3 760 836,78 2 763 860,34
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  44 | S t r o n a

  11. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

  12. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓ W I USŁUG

  Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych - -
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek pozostałych 4 118 044,04 1 425 887,14
  do 12 m-cy 4 118 044,04 1 425 887,14
  powyżej 12 m-cy - -
  Zaliczki na poczet dostaw - 93 653,28
  Razem 4 118 044,04 1 519 540,42

  Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Wieko wanie stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  terminowe 1 300 254,37 661 792,35
  po terminie 2 817 789,67 764 094,79
  z tego:
  1-30 dni 2 129 125,12 276 500,36
  31-90 dni 280 375,39 336 591,71
  91-180 dni 333 247,48 83 139,00
  > 180 dni 75 041,68 67 863,72
  Razem 4 118 044,04 1 425 887,14


  DŁUGOTERMINOWE: stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 38 141,99 -
  Pożyczki razem 38 141,99 -


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  45 | S t r o n a

  Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Struk tura
  walutowa
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  w walucie polskiej PLN 3 667 563,24 912 250,93
  w walutach obcych EUR 58 088,25 65 270,60
  USD 28 004,21 56 488,70
  GBP 14 862,55 9 520,00

  Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym.: 714 130,78 589 213,62
  - podatku dochodowego od osób fizycznych 58 800,00 47 396,00
  - podatku dochodowego od osób prawnych - -
  - zobowiązanie z tyt. podatku VAT 176 997,92 45 969,16
  - podatek od wartości dodanej (VAT) - -
  - rozrachunki z ZUS 478 332,86 203 114,68
  - rozrachunki z ZUS umowa ratalna - 292 733,78
  z tytułu wynagrodzeń 230 336,23 225 461,68
  fundusze specjalne 4 086,21 38 726,24
  inne 13 410,70 59 330,55
  Razem 961 963,92 912 732,09
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  46 | S t r o n a

  13. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

  Rozliczenia międzyokresowe bierne stan na
  31.12.2017
  Dotacja na wyposażenie stanowisk osób niepełnospraw nych- długoterminowe 27 875,61
  Dotacja w ramach POIG 1.4- długoterminowe 528 426,87
  Dotacja na wyposażenie stanowisk osób niepełnosprawnych- krótkoterminowe 12 333,08
  Dotacja w ramach POIG 1.4- krótkoterminowe 176 142,27
  Pozostałe- krótkoterminowe 202 544,23
  Razem 947 322,06

  Spółka zależna Govena Lighting S.A. w ramach dotacj i na wyposażenie stanowisk osób
  niepełnosprawnych wykazuje w rozliczeniach międzyok resowych biernych na dzień bilansowy kwotę
  40.208,69 zł. Składają się cztery dotacje otrzymane na podstawie poniższych umów podpisanych z
  Prezydentem Miasta Torunia.
  • dotacja na kwotę 79.000 zł na postawie umowy z 12 -10-2010 r. na wyposażenie stanowiska osoby
  niepełnosprawnej zarejestrowanej w PUP Miasta Toruń . Wartość do rozliczenia: 3.471,61 zł.
  • dotacja na kwotę 57.300 zł na postawie umowy z 27 -10-2010 r. na wyposażenie stanowiska osób
  bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Miasta Toruń. W artość pozostająca do rozliczenia: 97,89 zł.
  • dotacja na kwotę 90.000 zł na podstawie umowy z 1 2-10-2012 r. na wyposażenie stanowiska osób
  bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Miasta Toruń. W artość do rozliczenia: 36.639,19 zł.
  Wartość nierozliczonej dotacji uzyskanej w ramach p rogramu POIG 1.4 w kwocie 704 569,14 zł. dotyczy
  również spółki zależnej Govena Lighting. W okresie sprawozdawczym rozliczono 176.142,27 zł, które
  ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych. Proje kt realizowany jest na podstawie umowy o
  dofinansowanie z dnia 01.08.2012 r. podpisanej z PA RP w ramach Programu Operacyjnego
  Innowacyjna Gospodarka. Kwota dofinansowania wynosi ła 880.711,41 zł. Koszty prac rozwojowych są
  wykazane w aktywach bilansu w pozycji „koszty zakoń czonych prac rozwojowych” jako składnik
  wartości niematerialnych i prawnych.
  Kwota dotacji rozliczana jest w rachunku wyników w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”
  równolegle do amortyzacji nabytych w ramach tych do tacji środków trwałych.  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  47 | S t r o n a

  14. ZMIANY KAPITAŁU MNIEJSZOŚCI
  BO 01.01.2016 kapitał mniejszości: 28.853,87 z ł
  a) Straty mniejszości spółek konsolidowanych metodą pe łną: (-) 93.458,58
  b) Kapitał mniejszości przejęcie eMarket Sp. z o.o.: (+) 62.284,21
  c) Govena Lighting S.A. objęcie akcji przez akcjonariu szy mniejszościowych: (+) 6.479.869,60
  d) eMarket Sp. z o.o. zakup udziałów po przejęciu: (-) 190.000,00
  e) Kapitał mniejszości włączenie do konsolidacji Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.: (+) 9.500,00
  BZ 31.12.2016/ BO 01.01.2017 kapitał mniejszości: 6 .297.049,10 zł
  a) Govena Lighting S.A. objęcie akcji przez akcjonariu szy mniejszościowych: (+) 970.000,00
  b) Straty mniejszości spółek konsolidowanych metodą pe łną: (-) 21.840,70
  c) Odkup udziałów Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o .: (-) 9.500,00
  BZ 31.12.2017 kapitał mniejszości: 7 235 708,40 zł

  15. WARTOŚĆ FIRMY ORAZ UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY DLA KAŻDEJ JEDNOSTKI OBJĘTEJ
  SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OSOBNO, ZE WSKAZANIEM SPOSOBU
  ICH USTALENIA ORAZ WYSOKOŚCI DOTYCHCZAS DOKONANYCH ODPISÓW UMORZENIOWYCH,
  ODPISÓW Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ORAZ KOREKT Z TYTUŁU SPRZEDAŻY CZĘŚCI
  UDZIAŁÓW, DO KTÓRYCH BYŁA ONA PRZYPISANA
  Amortyzacja wartości firmy dokonywana jest w okresi e jej ekonomicznej użyteczności. Okres ten dla
  wartości firmy zidentyfikowanych w majątku spółki o kreślono na 20 lat.

  Wartość firmy jednostek zależnych (w złotych)
  Spółka zależna Wartość firmy Umorzenie
  na 01.01.2017
  Zmiany w okresie
  01.01-31.12.2017
  Amortyzacja
  01.01- 31.12.2017
  Wartość netto na
  31.12.2017
  Internet Works Sp. z o.o. 22 143 500,00 2 767 937,50 -12 048 250,00 1 107 175,00 6 220 137,50
  eMarket Sp. z o.o. 9 018 774,09 112 734,68 - 452 348,65 8 453 690,76
  Govena Lighting S.A. 121 528,63 9 114,66 11 266 400,00 6 076,43 11 372 737,54
  Villa Park Investment S.A. - - 2 450 000,00 335 970,15 2 114 029,85
  Razem 31 283 802,72 2 889 786,84 1 668 150,00 1 901 570,23 28 160 595,65

  Zarząd Emitenta podjął na koniec okresu sprawozdawc zego decyzję o aktualizacji wyceny posiadanych
  udziałów w spółce Internet Works do kwoty 10.200.00 0 zł z uwagi na mniejsze od oczekiwanych
  możliwości dochodowe spółki wpływające na wycenę ud ziałów. Efekt aktualizacji wartości został


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  48 | S t r o n a
  odniesiony na kapitał z aktualizacji wyceny pomniej szając wycenę dokonana w poprzednich okresach
  sprawozdawczych.
  Jednocześnie zarząd podjął decyzję o wycenie akcji Spółki Govena Lighting S.A. notowanej na rynku
  NewConnect zgodnie z ich kursem giełdowym na koniec okresu sprawozdawczego. Efekt wyceny został
  odniesiony na kapitał z aktualizacji wyceny.
  Emitent w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozd awczy dokonał rozliczenia jednorazowo
  ujemnej wartości firmy w kwocie 31.099,09 zł. pocho dzącej z nabycia w IV kwartale 2016 roku udziałów
  w Rewelia Sp. z o.o. wykazując ją w przychodach w s konsolidowanym rachunku zysków i strat.

  Poza przeceną dwóch instrumentów kapitałowych opisa ną powyżej zarządy spółek grupy kapitałowej
  uznają, że wycena pozostałych pozycji długoterminow ych instrumentów kapitałowych posiadanych w
  jednostkach zależnych odpowiada ich wartości godziw ej.

  16. AKTYWA FINANSOWE. POŻYCZKI UDZIELONE ORAZ INSTRUMEN TY KAPITAŁOWE.

  Aktywa finansowe
  Pożyczki i instrumenty kapitałowe
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Aktywa finansowe długoterminowe, w tym: 8 792 070,00 74 450,00
  udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych 74 450,00 74 450,00
  udziały w Villa Park Investment S.A. 2 450 000,00 -
  pożyczki udzielone 6 267 620,00 -
  Aktywa finansowe krótkoterminowe, w tym: 10 000,00 6 520 000,00
  udziały Govena Concept Sp. z o.o. 10 000,00 220 000,00
  udziały Elliot Rivers Morgan Limited - 6 300 000,00
  Razem 8 802 070,00 6 594 450,00

  Udziału w jednostkach podporządkowanych niepodlegaj ących konsolidacji to udziały w spółkach Cash
  Come Back Sp. z o.o. oraz Fundusz Innowacji Coperni cus Sp. z o.o.
  Udziały w Govena Concept Sp. z o.o. są przeznaczone do sprzedaży. Udziały w Elliot Rivers Morgan
  Limited zostały nabyte z przeznaczeniem do sprzedaż y.
  Udziały w Govena Concept Sp. z o.o. zostały wycenio ne w wartości rynkowej na podstawie umowy
  przedwstępnej sprzedaży udziałów jaka została zawar ta. Wartość księgowa udziałów w Elliot Rivers
  Morgan Limited w ocenie zarządu Emitenta odpowiada ich wartości rynkowej.  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  49 | S t r o n a

  17. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,
  TOWARÓW I MATERIAŁÓW


  18. POZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODY OPERACYJNE

  Pozostałe przychody operacyjne stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Umorzenie, przedawnienie zobowiązań 62 443,70 99 869,60
  Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności - 3 998,34
  Rozliczenie dotacji otrzymanych 26 383,40 198 944,69
  Zwrot kosztów sądowych 11 846,90 3 154,37
  Otrzymane kary i odszkodowania 6 839,14 19 034,63
  Rozliczenie inwentaryzacji 78 622,97 379,15
  Zysk ze sprzedaży środków trwałych 174 980,00 1 826,87
  Sprzedaż wierzytelności własnej - -
  Sprzedaż licencji do patentów - 450 000,00
  Pozostałe 17 235,27 36 706,02
  Razem 378 351,38 813 913,67


  Przychody ze sprzedaży.
  Struktura terytorialna
  stan na
  31.12.2017
  Kraj sprzedaż usług 413 396,76
  sprzedaż towarów 11 58 9 786,12
  Unia Europejska sprzedaż usług -
  sprzedaż towarów 4 699 673,62
  Poza Unią Europejską sprzedaż usług -
  sprzedaż towarów 209 726,28
  Razem 16 91 2 582,78


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  50 | S t r o n a

  Pozostałe koszty operacyjne stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Aktualizacja wartości należności - 21 360,28
  Spisanie należności bezpośrednio w koszty - 74 918,81
  Koszty zmienionych technologii 294 434,70 -
  Likwidacja zapasów 248 615,00 9 534,23
  Zapłacone kary, odszkodowania 2 400,00 9 961,12
  Koszty postępowań sądowych 14 113,82 2 208,00
  Rozliczenie inwentaryzacji 49 242,98 -
  Sprzedaż wierzytelności własnej - -
  Pozostałe koszty operacyjne 136 282,67 14 134,62
  Razem 745 089,17 132 117,06

  19. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  Pozostałe koszty finansowe stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Odsetki budżetowe 15 779,48 -
  Odsetki od leasingu 4 566,28 -
  Pozostałe odsetki 4 362,51 26 282,51
  Ujemne różnice kursowe 12 053,79 27 542,65
  Pozostałe 10 415,60 10 596,79
  Razem 47 177,66 64 421,95

  Pozostałe przychody finansowe stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Dodatnie różnice kursowe 1 499,54 -
  Odsetki uzyskane 80 915,83 34 064,83
  Aktualizacja wartości inwestycji - 210 000,00
  Pozostałe - 1 011,60
  Razem 82 415,37 245 076,43
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  51 | S t r o n a

  20. RÓŻNICE POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM D OCHODOWYM, A WYNIKIEM
  FINANSOWYM BRUTTO SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ

  rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  WYNIK FINANSOWY BRUTTO (BEZ WYŁĄCZEŃ KONSOLIDACYJN YCH) - 1 019 430,28
  Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku: 423 208,70
  dotacja 198 944,69
  wycena udziałów w spółce zależnej 210 000,00
  bilansowe różnice kursowe 14 264,01
  Koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 1 635 235,91
  PFRON -
  amortyzacja bilansowa 1 564 944,80
  odsetki 19 766,98
  bilansowe różnice kursowe - 14 579,79
  koszty reprezentacji 11 940,53
  zapłacone kary i odszkodowania 9 961,12
  należności przedawnione i umorzone 25 191,39
  pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 18 010,88
  Koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów : 494 679,96
  utworzone odpisy aktualizujące 21 360,28
  nie przekazane środki na ZFŚS 32 247,53
  niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS 441 072,15
  Koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi: 864 677,12
  raty leasingowe 44 645,64
  amortyzacja podatkowa B+R z 2016r. 816 100,06
  pozostałe 3 931,42
  Dochód / strata - 177 400,23
  straty podatkowe z lat ubiegłych 176 420,76
  Podstawa opodatkowania - 353 820,99
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  52 | S t r o n a

  21.
  WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIEOBJĘTY CH KONSOLIDACJĄ
  Emitent nie objął konsolidacją w okresie sprawozdawczym konsolidacją danych finansowych
  jednostki zależnej Govena Concept Sp. z o.o.
  Govena Concept Sp. z o.o.
  Wybrane dane finansowe
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  31.12.2017
  Aktywa trwałe - -
  Aktywa obrotowe 454,97 40,00
  Kapitał własny - 6 072,55 - 6 568,40
  Wynik finansowy okresu - 16 072,55 - 495,85
  Kapitał podstawowy 10 000,00 10 000,00
  Zobowiązania długoterminowe - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 527,52 6 608,40

  Emitekt nie konsoliduje również danych spółki Ellio t Rivers Morgan Limited. Emitent posiada poprzez
  spółkę zależną Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o . 100% udziałów w kapitale tej spółki. Udziały zostały
  nabyte z zamiarem ich odsprzedaży, są wykazywana w aktywach bilansu jako składnik inwestycji
  krótkoterminowych.

  22. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
  W trakcie okresu obrotowego jednostki powiązane nie zaniechały prowadzenia żadnej działalności.

  23. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
  Spółka zależna Emitenta Govena Lighting w grudniu 2 017 roku powzięła informację o tym, że wniosek
  spółki o dofinansowanie „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego Govena Lighting w dziedzinie
  elektroniki oświetleniowej” złożony w ramach działa nia 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko - Pomorskiego - na lata 2014 – 2020 uzyskał ocenę pozytywną i został
  rekomendowany do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi 9.670.938,62 zł. brutto, z
  czego wartość dofinansowania to: 3.538.124,27 zł. n etto.
  W dniu 29.01.2018 r. Zarząd Spółki Govena Lighting S.A. podpisał umowę z Auda New Energy Vehicles
  Co. Ltd z siedzibą w Yang Zhou w Chinach w zakresie wyłącznej dystrybucji na terenie Polski
  samochodów elektrycznych. Umowa zakłada, że Govena będzie odpowiadała za importowanie,
  sprzedaż, dystrybucję, promocję oraz marketing samo chodów elektrycznych natomiast Partner
  zobowiązał się do produkcji samochodów, ich dostarc zania, ustanowienia Goveny wyłącznym
  dystrybutorem na terenie Polski oraz przeprowadzeni a szkolenia i aktywnego wspierania spółki w


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  53 | S t r o n a
  zakresie funkcjonowania swoich produktów. Spółka uz yskała także prawo do zawierania dalszych
  umów z dealerami oraz pośrednikami

  24. INFORMACJE O ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU
  FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
  W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy b rak jest zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

  25. WALUTA
  POMIARU I WALUTA SPRAWZODAŃ FINANSOWYCH (PRZELICZANIE POZYCJI WYRAŻONYCH
  W WALUCIE OBCEJ)
  Walutą pomiaru wyników spółki i walutą sprawozdawcz ą niniejszego sprawozdania finansowego jest
  złoty polski. Dane finansowe zaprezentowano w złoty ch polskich (PLN).
  Poszczególne pozycje aktywów i pasywów wyrażone w w alutach innych niż polski złoty przeliczone
  zostały na złote polskie przy zastosowaniu obowiązu jącego na koniec okresu sprawozdawczego
  średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez N arodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia
  różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w przychody lub koszty finansowe. Dla potrzeb wyceny
  bilansowej zastosowano poniższe średnie kursy walut NBP:


  Waluta na
  31.12.2016
  na
  31.12.2017
  USD 4,1793 3,4813
  EUR 4,4240 4,1709
  GBP 5,1445 4,7001
  Tabela k. śr. NBP: 252/A/NBP/2016 251/A/NBP/2017

  26. WYNAGRODZENIE
  BIEGŁEGO REWIDENTA

  Wynagrodzenie biegłego rewidenta netto za audyt spr awozdania finansowego jednostkowego
  jednostki dominującej oraz sprawozdania skonsolidow anego grupy kapitałowej Europejski Fundusz
  Energii za rok 2016 wynosił 8.500,00 zł. Koszt audy tu sprawozdań finansowych za rok 2017 wynosi
  4.000,00 zł netto.
  27. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

  Spółka zależna Govena Lighting wystawiła weksel in blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania
  zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Pr ojektu UDA-POIG.01.04.00-04-020/11-00 z


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  54 | S t r o n a
  dnia 01/0/.2012r. na realizację Projektu „Opracowan ie innowacyjnego rozwiązania w zakresie
  sterowania oświetleniem LED” Weksel złożony do dysp ozycji Polskiej Agencji Rozwoju
  Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu. Uzyskana w artość dofinansowania to kwota 938 749,61
  złotych. Okres trwałości projektu to trzyletni okre s od dnia złożenia końcowego wniosku o płatność.
  Wniosek ten został złożony w dniu 29.12.2015 roku.
  Govena Lighting wystawiła również weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  ZAB/258329/15/84859922 jako zabezpieczenie umowy le asingowej NR GOVENA/BY/211963/2015 z
  dnia 15.12.2015 roku. Przedmiotem umowy jest samoch ód osobowy MERCEDES-BENZ klasa C , rok
  produkcji 2015.
  Kolejny weksel in blanco Govena Lighting wystawiła jako zabezpieczenie należytego wykonania
  zobowiązań z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIR.03. 01.05-04-0001/17-00 z dnia 26 czerwca
  2017r. Nazwa projektu „Przygotowanie dokumentacji s łużącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania
  dla spółki GOVENA LIGHTING S.A. poprzez emisję akcj i i ich debiut na rynku NewConnect GPW w
  Warszawie”.
  Jednostka dominująca dokonała poręczenia kredytu in westycyjnego w wysokości 5 mln zł spółce Villa
  Park Investment S.A. Kredyt zaciągnięto w związku z zakupem przez Villa Park Inwestment S.A. od
  syndyka masy upadłościowe EMC Sp. z o.o. przedsiębi orstwa (powierzchnia użytkowa lokali 4.147,40
  m
  2, powierzchnia działki 13.530 m 2).
  Przedsiębiorstwo dzierżawione jest przez Govena Lig hting S.A. na podstawie umowy zawartej na czas
  określony do dnia 30.09.2031 r.
  Zabezpieczeniem płatności zobowiązań z tytułu umowy kredytu jest umowa cesji czynszu
  dzierżawnego dokonana przez Villa Park Investment n a rzecz Kredytodawcy.
  Dodatkowo dokonano cesji na rzecz Kredytodawcy praw z umowy ubezpieczenia przedmiotowej
  nieruchomości, w ramach której jako ubezpieczający występuje Govena Lighting S.A., a ubezpieczonym
  jest Villa Park Investment S.A.. Emitent posiada udział w wysokości 33% w kapitale z akładowym Villa Park Investment S.A. poprzez
  spółkę zależną Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o .
  Spółka zależna EFE Romania S.A. wystawiła weksel in blanco w związku z uzyskanym dofinansowaniem
  z PARP na kwotę 98 tys. zł.
  28. UMOWY NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ LUB
  FINANSOWĄ SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ

  Spółka zależna Govena Lighting podpisała umowę o do finansowanie projektu w ramach POIR 2014-
  2020 pt. „Przygotowanie dokumentacji służącej pozys kaniu zewnętrznego finansowania dla spółki


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  55 | S t r o n a
  GOVENA LIGHTING S.A. poprzez emisję akcji i ich deb iut na rynku NewConnect GPW w Warszawie”.
  Umowę zawarto w dniu 26.06.2017r., numer umowy UDA- POIR.03.01.05-04-0001/17-00 wartość
  dofinansowania nie może przekroczyć 99.000,00 złoty ch co stanowi 49,75% kwoty kosztów
  kwalifikowalnych. Okres realizacji 01.07-31.12.2018 r.

  29. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W SPÓŁCKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ O WYNAGRODZENIU
  ZARZĄDU
  Na koniec 2016 r. zatrudnienie w spółkach grupy kap itałowej wynosiło 116,88 osób w przeliczeniu na
  pełne etaty. W całym 2017 r. przeciętne zatrudnieni e w spółkach grupy kapitałowej w przeliczeniu na
  pełne etaty wynosiło 111,69 etatu.
  Wynagrodzenie brutto Zarządu jednostki dominującej wypłacone w 2017 roku wyniosło 8.000,00
  brutto. Nie wystąpiły wynagrodzenia dla członków Ra dy Nadzorczej.
  Łącznie wynagrodzenia Zarządu jednostki dominującej wypłacone przez wszystkie spółki grupy
  kapitałowej wyniosły 18.000,00 zł brutto. Brak było innych transakcji niż wymienione z Zarządem
  jednostki dominującej bądź podmiotami powiązanymi.

  30. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  Poniżej zaprezentowano transakcje przeprowadzone w okresie sprawozdawczym pomiędzy spółkami
  grupy kapitałowej. Wszystkie transakcje dokonane zo stały na warunkach rynkowych.
  w złotych

  Pożyczki wśród spółek grupy kapitałowej wg stanu na dzień bilansowy to pożyczki udzielone przez
  Emitenta w stosunku do:
  - Startup Polskie inwestycje Sp. z o.o. w kwocie na leżności podstawowej 160.000,00 zł,
  - Govena Lighting S.A. w kwocie należności podstawo wej 3.000,00 zł.
  SPRZEDAŻ
  ZAKUPY
  EFE S.A. Govena
  Lighting S.A
  Startup PI
  Sp. z o.o. eMarket S.A.
  Govena
  Concept
  Sp. z o.o.
  Rewelia
  Sp. z o.o.
  EFE S.A. - 400 000,00 - - - 40 000,00
  Govena Lighting S.A. - 84 088,13 - 452 097,30 305 371,86 1 440,00 -
  Insalgo Aidlab S.A. 42 000,00 - - - - -
  Startup PI Sp. z o.o. - 260 000,00 - - - -
  EFE Romania S.A. - - - - - -
  eMarket S.A. - - - - - 199 281,83
  Villa Park Investment S.A. - 698 000,00 - - - -


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

  56 | S t r o n a
  - Internet Works Sp. z o.o. w kwocie należności pod stawowej 6.000,00 zł.

  Ponadto Discovery Sp. z o.o. w okresie sprawozdawcz ym umorzyła wierzytelność w kwocie 99.896,60
  zł w stosunku do Govena Lighting S.A.

  Warszawa, dn. 29 maja 2018 r.
  ZARZĄD SPÓŁKI:
  Paweł Kulczyk

  ………………………………… Członek Zarządu


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Oświadczenia zarządu

  57 | S t r o n a

  D. RAPORT W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORAC YJNEGO

  Zgodnie z załącznikiem Nr 293/2010 do Uchwały Giełd y Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
  dnia 31 marca 2010 roku zarząd Europejski Fundusz E nergii S.A. przekazuje informację dotyczącą
  stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Ne wConnect”. Zarząd Spółki dokładał wszelkich
  starań aby zapewnić jak najbardziej transparentną p olitykę informacyjną oraz efektywny dostęp do
  wszelkich informacji. Emitent starał się prawidłowo i rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające ze
  statusu spółki publicznej. W okresie objętym raport em realizował większość zasad rekomendowanych
  w zbiorze dobrych praktyk:

  LP. ZASADA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DANEJ ZASADY
  ALBO JEJ NIESTOSOWANIU WRAZ Z UZASADNIENIEM
  1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z
  wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
  użyciem nowoczesnych technologii oraz
  najnowszych narzędzi komunikacji
  zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz
  szeroki i interaktywny dostęp do informacji.
  Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z
  tych metod, powinna zapewnić odpowiednią
  komunikację z inwestorami i analitykami,
  wykorzystując w tym celu również nowoczesne
  metody komunikacji internetowej, umożliwiać
  transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować
  przebieg obrad i upubliczniać go na stronie
  internetowej. TAK
  Z wyłączeniem transmitowania obrad walnego
  zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet oraz
  rejestrowania przebiegu obrad i publikowania go na
  stronie internetowej. Spółka nie będzie stosować
  powyższej zasady w sposób trwały we wskazanym
  zakresie. Wszelkie istotne informacje na temat
  zwołania i odbycia walnego zgromadzenia Spółki
  przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez
  ich umieszczenie na stronie internetowej Emitenta
  oraz za pośrednictwem odpowiednich raportów
  bieżących EBI I ESPI.
  Spółka udostępnia swoim akcjonariuszom możliwość
  zapoznania się ze sprawami poruszanymi na Walnym
  Zgromadzeniu zarówno przed jak i po jego odbyciu, n a
  żądanie akcjonariuszy.
  2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
  informacji niezbędnych do oceny sytuacji i
  perspektyw spółki oraz sposobu jej
  funkcjonowania.
  TAK


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Raport w przedmiocie stosowania zasada ładu korpora cyjnego

  58 | S t r o n a
  3.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową i zamieszcza na niej:
  TAK
  3.1. podstawowe informacje o spółce i jej
  działalności (strona startowa), TAK
  3.2.
  opis działalności emitenta ze wskazaniem
  rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje
  najwięcej przychodów,
  TAK
  3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
  określeniem pozycji emitenta na tym rynku,
  TAK
  3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TA K
  3.5.
  powzięte przez zarząd, na podstawie
  oświadczenia członka rady nadzorczej,
  informacje o powiązaniach członka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym
  akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  spółki, NIE
  Spółka nie stosuje trwale przedmiotowej zasady z
  uwagi na fakt nie przekazywania zarządowi przez
  członków rady nadzorczej oświadczeń o powiązaniach
  z akcjonariuszami reprezentującymi nie mniej niż 5 %
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .


  3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK.
  3.7. zarys planów strategicznych spółki, NIE
  W przypadku opracowania dokumentu dla
  inwestorów opisującego strategię emitenta, zostanie
  on udostępniony w sposób umożliwiający zapoznanie
  się z nim wszystkim zainteresowanym
  3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych
  na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do
  tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w
  przypadku gdy emitent publikuje prognozy), NIE
  Spółka nie publikuje prognoz
  3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
  głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących
  się w wolnym obrocie,
  TAK
  3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest
  odpowiedzialna w spółce za relacje
  inwestorskie oraz kontakty z mediami,
  NIE
  3.11. skreślony ----------------------------------------------------------------------


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Raport w przedmiocie stosowania zasada ładu korpora cyjnego

  59 | S t r o n a
  3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK
  3.13.
  kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raportów okresowych, dat
  walnych zgromadzeń, a także spotkań z
  inwestorami i analitykami oraz konferencji
  prasowych,
  NIE

  3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
  takich jak wypłata dywidendy, oraz innych
  zdarzeń skutkujących nabyciem lub
  ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzględnieniem terminów oraz zasad
  przeprowadzania tych operacji. Informacje te
  powinny być zamieszczane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez inwestorów
  decyzji inwestycyjnych,
  NIE
  3.15. skreślony ----------------------------------------------------------------------
  3.16.
  pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
  porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
  walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami
  na zadawane pytania,
  NIE

  3.17. informację na temat powodów odwołania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
  porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
  NIE
  3.18. informację o przerwie w obradach walnego
  zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
  NIE
  3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka
  podpisała umowę o świadczenie usług
  Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem
  nazwy, adresu strony internetowej, numerów
  telefonicznych oraz adresu poczty
  elektronicznej Doradcy
  NIE

  3.20. informację na temat podmiotu, który pełni
  funkcję animatora akcji emitenta,
  TAK

  3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12
  miesięcy
  NIE


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Raport w przedmiocie stosowania zasada ładu korpora cyjnego

  60 | S t r o n a

  3.22. skreślony ----------------------------------------------------------------------
  3.23
  Informacje zawarte na stronie internetowej
  powinny być zamieszczane w sposób
  umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.
  Emitent powinien dokonywać aktualizacji
  informacji umieszczanych na stronie
  internetowej. W przypadku pojawienia się
  nowych, istotnych informacji lub wystąpienia
  istotnej zmiany informacji umieszczanych na
  stronie internetowej, aktualizacja powinna
  zostać przeprowadzona niezwłocznie.
  TAK
  Strona internetowa Spółki oparta została o
  układtworzony z myślą o przejrzystym i intuicyjnym dostępie do informacji o spółce. Spółka dokłada
  wszelkich starań aby aktualizacje danych odbywały się bez zbędnej zwłoki.
  4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową, według wyboru emitenta, w
  języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie
  internetowej co najmniej w tym samym języku,
  w którym następuje ich publikacja zgodnie z
  przepisami obowiązującymi emitenta.
  TAK
  W chwili obecnej Emitent prowadzi stronę internetową
  w języku polskim. Publikowane przez Spółkę raport i
  pozostałe dane także spełniają wskazane wymogi.
  5. Spółka powinna prowadzić politykę
  informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem
  potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym
  celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną
  powinna wykorzystywać indywidualną dla danej
  spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na
  stronie
  www.GPWInfoStrefa.pl .

  NIE
  Spółka nie przestrzega tej zasady w chwili obecnej, na
  wskazanej stronie dostępne są jedynie podstawowe
  informacje o Spółce.
  6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty
  z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy,
  celem umożliwienia mu prawidłowego
  wykonywania swoich obowiązków wobec
  emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
  odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym
  Doradcą.
  NIE

  7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie,
  które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie
  dla wykonywania przez Autoryzowanego
  Doradcę swoich obowiązków, emitent
  niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
  Autoryzowanego Doradcę.
  NIE

  8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu
  Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i
  NIE


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Raport w przedmiocie stosowania zasada ładu korpora cyjnego

  61 | S t r o n a
  informacji niezbędnych do wykonywania
  obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
  9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1.
  informację na temat łącznej wysokości
  wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i
  rady nadzorczej,
  TAK
  9.2. informację na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
  emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta
  usług w każdym zakresie. NIE DOTYCZY
  10.
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
  uczestniczyć w obradach walnego
  zgromadzenia w składzie umożliwiającym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
  pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia.
  TAK
  11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
  współpracy Autoryzowanego Doradcy,
  powinien organizować publicznie dostępne
  spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. NIE
  Nie stosuje się procedury spotkań cyklicznych 2 raz y w
  ciągu roku. Nie mniej jednak Zarząd Emitenta
  kontaktuje się z zainteresowanymi inwestorami,
  analitykami i mediami doraźnie: osobiście,
  telefonicznie lub mailowo.
  12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
  emisji akcji z prawem poboru powinna
  precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej
  ustalenia lub zobowiązać organ do tego
  upoważniony do ustalenia jej przed dniem
  ustalenia prawa poboru, w terminie
  umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  NIE DOTYCZY
  13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny
  zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu
  czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi
  określone zdarzenia korporacyjne a datami, w
  których ustalane są prawa akcjonariuszy
  wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
  TAK
  Podejmowane przez WZA uchwały zapewniają
  zachowanie niezbędnych odstępów czasu, co wiąże się z polityką poszanowania praw przysługujących Akcjonariuszom
  13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta
  od akcjonariusza posiadającego co najmniej
  połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w spółce, informacji o


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Raport w przedmiocie stosowania zasada ładu korpora cyjnego

  62 | S t r o n a
  zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 §
  3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta
  niezwłocznie dokonuje czynności, do których
  jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia.
  Zasada ta ma zastosowanie również w
  przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy
  akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego
  walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §
  3 Kodeksu spółek handlowych.
  NIE DOTYCZY
  14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień
  wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone,
  aby czas przypadający pomiędzy nimi był
  możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie
  dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie
  dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
  wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  NIE DOTYCZY
  15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
  wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać
  tylko takie warunki, których ewentualne
  ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa
  do dywidendy.
  NIE DOTYCZY
  16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w
  terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.
  Raport miesięczny powinien zawierać co
  najmniej:
  - informacje na temat wystąpienia tendencji i
  zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które
  w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości
  istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta,
  - zestawienie wszystkich informacji
  opublikowanych przez emitenta w trybie
  raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

  - informacje na temat realizacji celów emisji,
  jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
  - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia
  mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z
  punktu widzenia interesów inwestorów, w
  szczególności daty publikacji raportów
  NIE  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Raport w przedmiocie stosowania zasada ładu korpora cyjnego

  63 | S t r o n a
  okresowych, planowanych walnych
  zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z
  inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany
  termin publikacji raportu analitycznego.
  16a.
  W przypadku naruszenia przez emitenta
  obowiązku informacyjnego określonego w
  Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu („Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect”)
  emitent powinien niezwłocznie opublikować, w
  trybie właściwym dla przekazywania raportów
  bieżących na rynku NewConnect, informację
  wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
  TAK
  17. Skreślony ----------------------------------------------------------------------

  Warszawa, dn. 29 maja 2018 r.
  ZARZĄD SPÓŁKI:
  Paweł Kulczyk
  …………………………………
  Członek Zarządu  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Oświadczenia zarządu

  64 | S t r o n a
  E. O ŚW IADCZENIA ZARZ ĄDU EMITENTA


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU


  Działając w imieniu Grupy Kapitałowej Europejski Fu ndusz Energii Zarząd Europejski Fundusz
  Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpis anej do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000037 2335, oświadcza, że wedle naszej
  najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdani e finansowe i dane porównywalne
  sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowośc i obowiązującymi w Polsce oraz
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasn y sytuację majątkową i finansową grupy
  kapitałowej Europejski Fundusz Energii oraz jej wyn ik finansowy, oraz że sprawozdanie z
  działalności grupy kapitałowej Europejski Fundusz E nergii zawiera prawdziwy obraz sytuacji
  spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
  Warszawa, dn. 29 maja 2018 r.
  ZARZĄD SPÓŁKI: Paweł Kulczyk

  …………………………………
  Członek Zarządu


  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Oświadczenia zarządu

  65 | S t r o n a


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

  Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ninie jszym oświadcza, że podmiot uprawniony
  do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badan ia rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejs ki Fundusz Energii za rok obrotowy
  2017 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten, oraz biegli rewidenci
  dokonujący tego badania spełniali warunki do wyraże nia bezstronnej i niezależnej opinii o
  badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Warszawa, dn. 29 maja 2018 r.

  ZARZĄD SPÓŁKI: Paweł Kulczyk

  ………………………………… Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. w
  roku 201 7

  1. Informacje podstawowe o spółce dominującej
  Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
  Adres: ul. Jasnodworska 3C/19 01 -745 Warszawa
  KRS: 0000372335
  REGON: 021416030
  NIP: 8943012989
  Kapitał zakładowy 28 439 470,5 zł
  Zarząd: Członek Zarządu Paweł Kulczyk

  2.1. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

  Europejski Funduszu Energii S.A. w I kwartale 2017r. poprzez spółkę zale żną Emitenta Startup Polskie
  Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabył spółkę Elliot Rivers Morgan Limited z siedzibą w
  Chinach i posiada 100 % kapitału zakładowego spółki. Elliot Rivers Morgan Limited jest spółką
  inwestycyjną działającą m.in. na rynku dzieł sztuki. Spółka dokonuje także inwestycji w zabytkowe
  nieruchomości w Europie. Spółka Elliot Rivers Morgan Limited będzie również wspomagała
  inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta na terenie Chin.

  Europejski Fundusz Energii S.A. w I kwartale 2017r. poinformował, iż został stworzony przez Grupę
  Kapitałową Emitenta zminiaturyzowany prototyp urządzenia AIDLAB. Prototyp rejestruje sygnał EKG i
  PPG (fotopletyzmograf) oraz wykonuje bezdotykowe pomiary tem peratury i pomiary inercyjne. Na
  ich podstawie można wyznaczyć: częstotliwość tętna, trendy ciśnienia krwi, poziom nasycenia krwi
  tlenem, na podstawie analizy sygnału EKG można wykrywać choroby serca. Najważniejsze elementy
  urządzenia to: elektrody EKG (le wa, prawa oraz RLD - Right Leg Drive, prawa goleń), sensor PPG,
  sensor temperatury IR, jednostka pomiarów inercjalnych (IMU), złącze micro USB do ładowania
  wbudowanej baterii (li -poly), moduł transmisji bezprzewodowej Bluetooth LE wraz z jednostką
  obliczen iową, głośniczek sygnalizujący utratę połączenia z telefonem, diody sygnalizacyjne, frontend
  EKG, układy zasilające. AIDLAB jest w 100 % oparty na autorskiej polskiej myśli technologicznej i jest
  kompatybilny ze smartfonami dzięki stworzonej aplikacji. W I kwartale 2017r. znak towarowy AIDLAB
  został zastrzeżony przez Emitenta. W ten sposób jest chroniony na terenie całej Unii Europejskiej
  przez okres 10 lat. Emitent w I kwartale 2017r. wycofał z większości sklepów Praktiker swój towar i


  oczekuje na płatność za okres czterech miesięcy. Spółka zależna Govena Lighting S.A. , której
  Europejski Fundusz Energii S.A. jest wiodącym akcjonariuszem kontynuowała w I kwartale 2017r.
  swoją działalność. Produktami w ofercie są m.in. świetlówki, transformatory, zasilacze Govena,
  ledówki. Govena Lighting S.A. jest wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży
  oświetleniowej. Posiada dział badawczo -rozwojowy, nowoczesny, zautomatyzowany park
  maszynowy, oraz wieloletnie doświadczeniem w montażu urządzeń elektronicznyc h. Wiedza zdobyta
  na przestrzeni wielu lat, a także współpraca z wieloma kontrahentami zaowocowały najwyższej
  jakości wyrobami elektrotechnicznymi. Govena Lighting S.A. kładzie szczególny nacisk na
  innowacyjność i poziom techniczny wyrobów. Rozwijając i do skonaląc potencjał pracowników, tworzy
  i dostarcza klientom innowacyjne technologie pozwalające oszczędniej gospodarować energią oraz
  wygodniej i bezpieczniej operować różnymi źródłami światła. W I kwartale 2017r. Govena Lighting
  S.A. rozpoczęła produkcję i sprzedaż elementów do instalacji elektrowni fotowoltaicznych. W ten
  sposób realizowana jest strategia w zakresie działalności w branży OZE. W I kwartale spółka zależna
  Emitenta Emarket sp. z o.o. będąca właścicielem sklepu internetowego emarket.pl prowad ziła
  działalność handlową pozyskując nowych kontrahentów. Spółka Emarket sp. z o.o. przygotowuje
  nowe projekty, o których Emitent będzie w kolejnych raportach. Podobnie działalność operacyjną w
  zakresie wdrażania oprogramowania prowadziła spółka Rewelia sp . z o.o.

  Spółka zależna Discovery sp. z o.o. w I kwartale 2017r. przygotowywała dokumentację niezbędną do
  złożenia wniosku o wydanie koncesji na wydobycie złóż bursztynu w Możdżanowie. W związku z
  zamiarem otrzymania koncesji bez konieczności uzupełnian ia wniosku Discovery sp. z o.o. dokłada
  staranności na etapie przygotowywania wniosku i z tego powodu czynności wymagają czasu. Mając
  powyższe na uwadze Spółka będzie składała przedmiotowy wniosek w najbliższym możliwym czasie.
  W I kwartale 2017r. zarej estrowanych zostało 10 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.
  Spółka w IV kwartale Spółka prowadziła negocjacje w sprawie akwizycji podmiotów o ugruntowanej
  pozycji rynkowej wdrażając tym samym swoją strategię rozwoju. Spółka Europejski Fun dusz Energii
  S.A. w I kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto. Jej wielkość związana jest z koniecznością
  naliczenia amortyzacji środków trwałych. Grupa kapitałowa zanotowała stratę, której wielkość jest
  związana z koniecznością naliczania odpisu wartośc i firmy spółki zależnej.
  Przychody Spółki w I kwartale 2017r. są wyższe w porównaniu do I kwartału 2016r. Prowadzeniem
  sprzedaży odbywało się głównie przez spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej wyniosły w I
  kwartale 2017r. 6 129 556,95 zł i są znacząco wyższe w porównaniu do I kwartału 2015r.
  Europejski Fundusz Energii S.A. w drugim kwartale 2017 r. po dwóch latach obowiązywania strategii
  do roku 2020 opublikowanej w 2015r. postanowił ją zaktualizować. Pierwotnie strategia Emitenta
  opierała się na byciu domem inwestycyjnym, działającym na rynku funduszy private equity i venture
  capital. Emitent w ramach prowadzonej działalności nabywał udziały i akcje w kolejnych podmiotach,
  które uzupełniały się w prowadzonej działalności w wyniku czego pow stała grupa kapitałowa, w skład
  której wchodzą spółki wzajemnie się uzupełniające w prowadzonej działalności. W związku ze
  stworzeniem grupy kapitałowej, w której działalność poszczególnych spółek wpływa na podniesienie
  wartości pozostałych spółek Emitent podjął decyzję, że nie będzie kontynuował działalności na
  zasadzie funduszu venture capital/ private equity (czyli nie będzie dążył do sprzedaży poszczególnych
  aktywów przy osiągnieciu satysfakcjonującej stopy zwrotu) i postanowił zmienić strategię działal ności


  na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, a posiadane
  aktywa w postaci udziałów i akcji traktować jako inwestycje długoterminowe. Emitent w ramach
  grupy kapitałowej będzie koncentrował się na prowadzeniu działaln ości w zakresie produkcji
  związanej z elektroniką m.in. dla branży oświetleniowej, o przeznaczeniu energetycznym, w tym OZE i
  medycznym( Govena Lighting S.A. ), dystrybucją tychże produktów m.in. przez podmiot zależny
  Emarket sp. z o.o., opracowaniem urząd zeń związanych z telemedycyną ( Insalgo Aidlab S.A.), które
  mają być docelowo produkowane przez Govena Lighting S.A. i dystrybuowane przez ecommerce.
  Spółka powiązana z Emitentem poprzez podmiot zależny Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. tj. Villa
  Park Investment S.A. będącą właścicielem nieruchomości, w której znajdują się m.in. zakłady Govena
  Lighting S. A. i magazyny spółki Emarket sp. z o.o., będzie prowadziła działalność grupy kapitałowej w
  zakresie nieruchomości. Emitent zamierza również poprzez sp ółkę EFE Romania S.A. produkować
  urządzenia elektroniczne dron. Emitent poprzez spółkę zależną Discovery sp. z.o.o. zajmować się
  będzie wydobyciem bursztynu. Jest to wyrazem dywersyfikacji działalność prowadzonej przez grupę
  kapitałową emitenta. Sprzedaż b ędzie odbywała się przez spółkę Emarket sp. z o.o. W ramach
  dystrybucji i sprzedaży grupa kapitałowa będzie wykorzystywać zasoby spółki Internet Works sp. z
  o.o. w zakresie baz danych. Grupa kapitałowa poprzez spółkę zależną Rewelia sp. z o.o. będzie
  prowa dziła projekty informatyczne i zapewniała obsługę softwerową dla produktów elektronicznych.
  Emitent nie wyklucza w przyszłości angażowania się w ciekawe projekty niezwiązane z aktualnie
  prowadzoną działalnością, jeśli pozwolą one na osiągnięcie oczekiwanyc h przychodów i rentowności
  oraz będą się wpisywały w dywersyfikację prowadzonej działalności. Jednym z warunków wejścia w
  nowy kierunek działalności będzie osiągnięcie efektu synergii z podmiotami będącymi już w grupie
  kapitałowej. Powyższa strategia konce ntruje się na wprowadzaniu nowych innowacyjnych
  produktów, co jest spójne z zapisami statutu Spółki, którego § 1 punkt 4 mówi, iż celem statutowym
  Spółki jest między innymi wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i nauki, w tym sektora B+R oraz
  działalność inkubatorów przedsiębiorczości. Emitent nawiązuje kontakty z uczelniami wyższymi i
  naukowcami działającymi na takich uczelniach jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja
  Kopernika, Politechnika Gdańska i centrami badawczymi, które wspomogą działalno ść nowych
  spółek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, we wprowadzaniu innowacyjnych
  produktów i rozwiązań biznesowych zwiększających ich konkurencyjność i poprawiających osiągane
  przez nie wyniki finansowe. Wyrazem tego są podpisane porozumieni a o współpracy z uczelniami.
  Emitent wspólnie z CTT UMK sp. z o.o. jest udziałowcem Funduszu Innowacji Copernicus sp. z o.o.,
  który ma być ogniwem łączącym świat nauki i biznesu. Myślą przewodnią Emitenta jest
  wykorzystanie zwłaszcza polskiej myśli naukowe j i technologicznej, jej implementacja na rynku
  polskim i globalnym. Emitent uważa, iż obecnie jest doskonały czas na rozwój polskich innowacji,
  także dzięki dotacjom unijnym przeznaczonym na tego typu projekty. Grupa kapitałowa Emitenta
  działa na rynku po lskim, rynku unijnym jak i zagranicznym. Szczególnie ważna jest dla Emitenta
  współpraca z Chinami i partnerami chińskimi. Stworzona grup kapitałowa oraz nowa strategia
  powinna przynieść wzrost przychodów i zysków. Emitent ma stać się spółką dywidendową.

  Grupa kapitałowa w II kwartale 2017r. kontynuowała działalność operacyjną w wymienionym
  zakresie.  Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. w II kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto. Jej wielkość
  związana jest z koniecznością naliczenia amortyzacji śr odków trwałych. Grupa kapitałowa
  zanotowała stratę, której wielkość jest związana z koniecznością naliczania odpisu wartości firmy
  spółki zależnej. Przychody Spółki w II kwartale 2017r. są wyższe w porównaniu do II kwartału 2016r.
  Prowadzenie sprzedaży o dbywało się głównie przez spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej
  wyniosły w II kwartale 2017r. 3 695 520,99 zł i są wyższe w porównaniu do II kwartału 2016r.
  Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. 21.04.2017r. poinformował, iż otrzym ał postanowienie
  Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w rejestrze
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu podwyższenia kapitału
  zakładowego. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 27 439 470,5 zł,
  wynikający z emisji: 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda.
  Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,5 zł i dzieli się na 284 394 705 akcji o wartości
  nominalnej 0,1 0 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela seri i B o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt)
  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w
  zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
  e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, opłaconych gotówką.
  f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, opłaconych gotówką.
  g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  h) 60.978.235 ( sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osie m tysięcy dwieście trzydzieści
  pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  i) 10.000.000 ( dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, objęte w dr odze zamiany obligacji , które zostały opłacone gotówką.
  Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 284
  394 705 . Równolegle Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. po inform ował , iż Sąd Rejonowy w
  Warszawie X II Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmiany § 7 Statutu Spółki, zawierającego
  dane o wysokości i strukturze kapitału zakładowego Spółki.
  Treść §7 Statutu przed zmianami:
  § 7.
  Kapitał zakładowy
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 439 470,5 zł ( słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta
  trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy )
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  c) 210.000 (dwieście dziesięć t ysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt)
  akcji zwykłych na okaziciela ser ii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w
  zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
  e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdzies iąt tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.?
  Treść §7 Statutu po zmianach:
  § 7.
  Kapitał zakład owy
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,5 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta
  trzydzieści dziewięć tysięcy złotych czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy)
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:


  a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) ka żda, opłaconych gotówką.
  c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy cz terysta siedemdziesiąt)
  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w
  zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
  e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  g) 91.460.00 0 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  h) 60.978.235 ( sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście tr zydzieści
  pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  i) 10.000.000 ( dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, objęte w drodze zamiany obligacj i , które zostały opłacone gotówką.
  3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.
  W III kwartale 2017r. w związku z ogłoszeniem przez Sąd upadłości Praktiker Polska sp. z o.o.
  Emitent zgłosił do Sądu Re jonowego w Warszawie i syndyka masy upadłości Praktiker Polska swoją
  wierzytelność w wysokości 51 236,23 zł , która dotychczas nie została uregulowana przez Praktiker
  Polska sp. z o.o. Emitent w III kwartale odebrał resztę produktów, które na podstawie umo wy
  komisowej umieścił w sklepach Praktiker . Tym samym umowa została zrealizowana tylko w części.
  Była zawarta na okres 3 lat, ale w związku z ogłoszeniem upadłości przez Praktiker Polska sp. z o.o.
  nie może być dalej realziowana. Spółka Europejski Fundus z Energii S.A. w III kwartale 2017 r.
  zanotowała stratę netto. Jej wielkość związana jest z koniecznością naliczenia amortyzacji środków
  trwałych. Grupa kapitałowa zanotowała stratę, której wielkość jest związana z koniecznością
  naliczania odpisu wartości firmy spółki zależnej. Przychody Spółki w III kwartale 2017r. są znacząco
  wyższe w porównaniu do IIIO kwartału 2016r. Prowadzenie sprzedaży odbywało się głównie przez
  spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej wyniosły w III kwartale 2017r 4 150 184,42 zł i są
  wyższe w porównaniu do III kwartału 2016r.
  W IV kwartale 2017r. spółka zależna Govena Lighting S.A. zadebiutowała na rynku Newconnect.
  Informacje dotyczące Govena Lighting S.A. są przez nią publikowane zgodnie z wymogami
  obowiązującym i w ASO. Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. w IV kwartale 2017 r. zanotowała
  stratę netto. Jej wielkość związana jest z koniecznością naliczenia amortyzacji środków trwałych.


  Grupa kapitałowa zanotowała stratę, której wielkość jest związana z konieczno ścią naliczania odpisu
  wartości firmy spółki zależnej, a także dokonaniem ustalenia wartości aktywów. Przychody Spółki za
  IV kwarta ły 2017r. wyniosły 217 757,96 zł. Prowadzenie sprzedaży odbywało się głównie przez
  spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej wyniosły w IV kwartale 2017r. 3 384 769,16 zł,
  przychody Grupy Kapitałowej za cztery kwartały 2017r. wyniosły 17 , 4 mln i są znacząco wyższe w
  porównaniu do roku 2016.
  W czwartym kwartale 2017r. spółka zależna EFE Romania S.A. podpisała umowę na dofinansowanie z
  PARP w zakresie działania 4 Stock poddziałanie 3.1.5. Dotacja przyznana spółce zależnej EFE Romania
  S.A. wynosi 97,5 tys. Zł.


  2.2. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki  Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie po dwóch latach obowiązywania
  strategii do roku 2020 opublikowanej w 2015r. postanowił ją zaktualizować. Pierwotnie strategia
  Emitenta opierała się na byciu domem inwestycyjnym, działającym na r ynku funduszy private equity i
  venture capital. Emitent w ramach prowadzonej działalności nabywał udziały i akcje w kolejnych
  podmiotach, które uzupełniały się w prowadzonej działalności w wyniku czego powstała grupa
  kapitałowa, w skład której wchodzą spół ki wzajemnie się uzupełniające w prowadzonej działalności. W
  związku ze stworzeniem grupy kapitałowej, w której działalność poszczególnych spółek wpływa na
  podniesienie wartości pozostałych spółek Emitent podjął decyzję, że nie będzie kontynuował
  działalno ści na zasadzie funduszu venture capital/ private equity (czyli nie będzie dążył do sprzedaży
  poszczególnych aktywów przy osiągnieciu satysfakcjonującej stopy zwrotu) i postanowił zmienić
  strategię działalności na prowadzenie działalności gospodarczej w ra mach powstałej grupy
  kapitałowej, a posiadane aktywa w postaci udziałów i akcji traktować jako inwestycje długoterminowe.
  Emitent w ramach grupy kapitałowej będzie koncentrował się na prowadzeniu działalności w zakresie
  produkcji związanej z elektroniką m .in. dla branży oświetleniowej, o przeznaczeniu energetycznym, w
  tym OZE i medycznym( Govena Lighting S.A. ), dystrybucją tychże produktów m.in. przez podmiot
  zależny Emarket sp. z o.o., opracowaniem urządzeń związanych z telemedycyną ( Insalgo Aidlab S.A. ),
  które mają być docelowo produkowane przez Govena Lighting S.A. i dystrybuowane przez e -
  commerce. Spółka powiązana z Emitentem poprzez podmiot zależny Startup Polskie Inwestycje sp. z
  o.o. tj. Villa Park Investment S.A. będącą właścicielem nieruchomości, w której znajdują się m.in.
  zakłady Govena Lighting S. A. i magazyny spółki Emarket sp. z o.o., będzie prowadziła działalność grupy
  kapitałowej w zakresie nieruchomości. Emitent zamierza również poprzez spółkę EFE Romania S.A.
  produkować urządzenia elektr oniczne dron. Emitent poprzez spółkę zależną Discovery sp. z.o.o.
  zajmować się będzie wydobyciem bursztynu. Jest to wyrazem dywersyfikacji działalność prowadzonej
  przez grupę kapitałową emitenta. Sprzedaż będzie odbywała się przez spółkę Emarket sp. z o.o. W
  ramach dystrybucji i sprzedaży grupa kapitałowa będzie wykorzystywać zasoby spółki Internet Works


  sp. z o.o. w zakresie baz danych. Grupa kapitałowa poprzez spółkę zależną Rewelia sp. z o.o. będzie
  prowadziła projekty informatyczne i zapewniała obsługę softwerową dla produktów elektronicznych.
  Emitent nie wyklucza w przyszłości angażowania się w ciekawe projekty niezwiązane z aktualnie
  prowadzoną działalnością, jeśli pozwolą one na osiągnięcie oczekiwanych przychodów i rentowności
  oraz będą się wpisywały w dywersyfikację prowadzonej działalności. Jednym z warunków wejścia w
  nowy kierunek działalności będzie osiągnięcie efektu synergii z podmiotami będącymi już w grupie
  kapitałowej.
  Powyższa strategia koncentruje się na wprowadzaniu nowych innowacyjnych pr oduktów, co jest
  spójne z zapisami statutu Spółki, którego § 1 punkt 4 mówi, iż celem statutowym Spółki jest między
  innymi wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i nauki, w tym sektora B+R oraz działalność inkubatorów
  przedsiębiorczości. Emitent nawiązuje kontakty z uczelniami wyższymi i naukowcami działającymi na
  takich uczelniach jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika Gdańska
  i centrami badawczymi, które wspomogą działalność nowych spółek, wchodzących w skład grupy
  kapita łowej Emitenta, we wprowadzaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań biznesowych
  zwiększających ich konkurencyjność i poprawiających osiągane przez nie wyniki finansowe. Wyrazem
  tego są podpisane porozumienia o współpracy z uczelniami. Emitent wspólnie z CT T UMK sp. z o.o. jest
  udziałowcem Funduszu Innowacji Copernicus sp. z o.o., który ma być ogniwem łączącym świat nauki i
  biznesu. Myślą przewodnią Emitenta jest wykorzystanie zwłaszcza polskiej myśli naukowej i
  technologicznej, jej implementacja na rynku po lskim i globalnym. Emitent uważa, iż obecnie jest
  doskonały czas na rozwój polskich innowacji, także dzięki dotacjom unijnym przeznaczonym na tego
  typu projekty. Grupa kapitałowa Emitenta działa na rynku polskim, rynku unijnym jak i zagranicznym.
  Szczególn ie ważna jest dla Emitenta współpraca z Chinami i partnerami chińskimi. Stworzona grup
  kapitałowa oraz nowa strategia powinna przynieść wzrost przychodów i zysków. Emitent ma stać się
  spółką dywidendową.


  Ważną kwestią jest obniżenie kosztów stałych, przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych zyskownych
  kontraktów. Powinno to przyczynić do harmonijnego wzrostu wartości Spółki.
  3. Stratę netto za 201 7 r. Zarząd proponuje pokryć zyskiem z lat przyszłych
  4. Europejski Fundusz Energii S.A. nie nabył akcji własnych .
  5. Spółka nie posiada oddziałów.
  6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na
  nie narażony.
  Europejski Fundusz Energii S.A. po stworzeniu fundamentu swej działalności inwestycyjnej ,
  konsekw entnie buduje wartość Spółki mając na uwadze ryzyka towarzyszące działalności gospodarczej,
  które w opinii Zarządu są ograniczone.
  Głównym ryzykiem w ocenie Zarządu Emitenta może być konieczność dokonania kapitałochłonnych
  inwestycji w spółki portfelowe.


  Sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników
  makroekonomicznych, ma istotny wpływ na kondycję i rozwój rynku na którym działa Spółka i jego
  klienci. Do takich czynników makroekonomicznych można zaliczyć: poziom i d ynamikę wzrostu PKB,
  poziom i zmienność inflacji, poziom i zmienność stóp procentowych, poziom i zmienność stopy
  bezrobocia oraz wielkość i zmienność nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Istnieje ryzyko, że
  niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomiczny m mogą wpłynąć na ograniczenie popytu na
  produkty i usługi Spółki, czego efektem może być spadek przychodów ze sprzedaży Spółki oraz
  pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.

  Czynniki ryzyka związane z akcjami
  Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu
  akcji i płynności obrotu .
  Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń
  kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przysz łego
  kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta.
  Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym
  terminie po satysfakcjonującej cenie.
  Ryzyko związane z z awieszeniem obrotu akcjami
  Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami
  finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
  1. na wniosek emitenta,
  2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników o brotu,
  3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
  W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
  instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
  Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami
  instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach
  notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w
  szczególności obowiązki informacyjne.
  Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
  Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.
  Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na N ewConnect
  Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z
  obrotu:


  1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
  przez emitenta dodatkowych warunków,
  2. jeżel i uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
  3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
  upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
  4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
  Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym
  systemie:
  1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
  2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
  3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
  4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
  obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie
  tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
  Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
  Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
  Zgo dnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty
  finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na
  rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności
  obowiązki informacyjne.
  Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w
  odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
  .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Funduszu Energii S.A. w roku 201 7

  1. Informacje podstawowe
  Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
  Adres: ul. Jasnodworska 3C/19 01 -745 Warszawa
  KRS: 0000372335
  REGON: 021416030
  NIP: 8943012989
  Kapitał zakładowy 28 439 470,5 zł
  Zarząd: Członek Zarządu Paweł Kulczyk

  2.1. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

  Europejski Fundusz Energii S.A. w I kwartale 2017r. poinformował, iż zos tał stworzony przez Grupę
  Kapitałową Emitenta zminiaturyzowany prototyp urządzenia AIDLAB. Prototyp rejestruje sygnał EKG i
  PPG (fotopletyzmograf) oraz wykonuje bezdotykowe pomiary temperatury i pomiary inercyjne. Na
  ich podstawie można wyznaczyć: częstotl iwość tętna, trendy ciśnienia krwi, poziom nasycenia krwi
  tlenem, na podstawie analizy sygnału EKG można wykrywać choroby serca. Najważniejsze elementy
  urządzenia to: elektrody EKG (lewa, prawa oraz RLD - Right Leg Drive, prawa goleń), sensor PPG,
  sensor t emperatury IR, jednostka pomiarów inercjalnych (IMU), złącze micro USB do ładowania
  wbudowanej baterii (li -poly), moduł transmisji bezprzewodowej Bluetooth LE wraz z jednostką
  obliczeniową, głośniczek sygnalizujący utratę połączenia z telefonem, diody sygn alizacyjne, frontend
  EKG, układy zasilające. AIDLAB jest w 100 % oparty na autorskiej polskiej myśli technologicznej i jest
  kompatybilny ze smartfonami dzięki stworzonej aplikacji. W I kwartale 2017r. znak towarowy AIDLAB
  został zastrzeżony przez Emitenta. W ten sposób jest chroniony na terenie całej Unii Europejskiej
  przez okres 10 lat. Emitent w I kwartale 2017r. wycofał z większości sklepów Praktiker swój towar i
  oczekuje na płatność za okres czterech miesięcy.
  W I kwartale 2017r. zarejestrowanych zosta ło 10 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.
  Spółka w IV kwartale Spółka prowadziła negocjacje w sprawie akwizycji podmiotów o ugruntowanej
  pozycji rynkowej wdrażając tym samym swoją strategię rozwoju. Spółka Europejski Fundusz Energii
  S.A. w I kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto. Jej wielkość związana jest z koniecznością
  naliczenia amortyzacji środków trwałych. Grupa kapitałowa zanotowała stratę, której wielkość jest
  związana z koniecznością naliczania odpisu wartości firmy spółki za leżnej.


  Przychody Spółki w I kwartale 2017r. są wyższe w porównaniu do I kwartału 2016r. Prowadzeniem
  sprzedaży odbywało się głównie przez spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej wyniosły w I
  kwartale 2017r. 6 129 556,95 zł i są znacząco wyżs ze w porównaniu do I kwartału 2015r.
  Europejski Fundusz Energii S.A. w drugim kwartale 2017 r. po dwóch latach obowiązywania strategii
  do roku 2020 opublikowanej w 2015r. postanowił ją zaktualizować. Pierwotnie strategia Emitenta
  opierała się na byciu domem inwestycyjnym, działającym na rynku funduszy private equity i venture
  capital. Emitent w ramach prowadzonej działalności nabywał udziały i akcje w kolejnych podmiotach,
  które uzupełniały się w prowadzonej działalności w wyniku czego powstała grupa kapitałowa, w skład
  której wchodzą spółki w zajemnie się uzupełniające w prowadzonej działalności. W związku ze
  stworzeniem grupy kapitałowej, w której działalność poszczególnych spółek wpływa na podniesienie
  wartości pozostałych spółek Emitent podjął decyzję, że nie będzie kontynuował działalności na
  zasadzie funduszu venture capital/ private equity (czyli nie będzie dążył do sprzedaży poszczególnych
  aktywów przy osiągnieciu satysfakcjonującej stopy zwrotu) i postanowił zmienić strategię działalności
  na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, a posiadane
  aktywa w postaci udziałów i akcji traktować jako inwestycje długoterminowe. Myślą przewodnią
  Emitenta jest wykorzystanie zwłaszcza polskiej myśli naukowej i technologicznej, jej implementacja
  na rynku polskim i gl obalnym. Emitent uważa, iż obecnie jest doskonały czas na rozwój polskich
  innowacji, także dzięki dotacjom unijnym przeznaczonym na tego typu projekty. Grupa kapitałowa
  Emitenta działa na rynku polskim, rynku unijnym jak i zagranicznym. Szczególnie ważna j est dla
  Emitenta współpraca z Chinami i partnerami chińskimi. Stworzona grup kapitałowa oraz nowa
  strategia powinna przynieść wzrost przychodów i zysków. Emitent ma stać się spółką dywidendową.

  Grupa kapitałowa w II kwartale 2017r. kontynuowała działaln ość operacyjną w wymienionym
  zakresie. Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. w II kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto. Jej
  wielkość związana jest z koniecznością naliczenia amortyzacji środków trwałych. Grupa kapitałowa
  zanotowała stratę, której wie lkość jest związana z koniecznością naliczania odpisu wartości firmy
  spółki zależnej. Przychody Spółki w II kwartale 2017r. są wyższe w porównaniu do II kwartału 2016r.
  Prowadzenie sprzedaży odbywało się głównie przez spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej
  wyniosły w II kwartale 2017r. 3 695 520,99 zł i są wyższe w porównaniu do II kwartału 2016r.
  Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. 21.04.2017r. poinformował, iż otrzymał postanowienie
  Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospod arczy KRS, na mocy którego w rejestrze
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu podwyższenia kapitału
  zakładowego. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 27 439 470,5 zł,
  wynikający z emisji: 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda.
  Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,5 zł i dzieli się na 284 394 705 akcji o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 1.000.000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.


  b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o płaconych gotówką.
  c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czteryst a siedemdziesiąt)
  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w
  zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
  e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na oka ziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, opłaconych gotówką.
  f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, opłaconych gotówką.
  g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów cztery sta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  h) 60.978.235 ( sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści
  pięć) akcji zwykłych na okazicie la serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  i) 10.000.000 ( dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, objęte w drodze zamiany obligacji , które zostały opłacone gotówką.


  Ogó lna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 284
  394 705 . Równolegle Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. po inform ował , iż Sąd Rejonowy w
  Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmiany § 7 Stat utu Spółki, zawierającego
  dane o wysokości i strukturze kapitału zakładowego Spółki.
  Treść §7 Statutu przed zmianami:
  § 7.
  Kapitał zakładowy
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 439 470,5 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta
  trzydzieści dzie więć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy )
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.


  c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt)
  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w
  zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
  e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii G o wartości no minalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.?
  Treść §7 Statutu po zmianach:
  § 7.
  Kapitał zakładowy
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,5 zł (słownie : dwadzieścia osiem milionów czterysta
  trzydzieści dziewięć tysięcy złotych czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy)
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominal nej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt)
  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w
  zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
  e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesię ć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
  g) 91.460.000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tys ięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką


  h) 60.978.235 ( sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści
  pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, opłaconych gotówką
  i) 10.000.000 ( dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł
  każda, objęte w drodze zamiany obligacji , które zostały opłacone gotówką.
  3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.
  W III kwartale 2017r. w związku z ogłoszeniem przez Sąd upadłości Praktiker Polska sp. z o.o.
  Emitent zgłosił do Sądu Rejonowego w Warszawie i syndyka masy upadłości Praktiker Polska swoją
  wierzytelność w wysokości 51 236,23 zł , która dotychczas nie została uregulowana przez Praktiker
  Polska sp. z o.o. Emitent w III kwartale odebrał resztę produktów, które na podstawie umowy
  komisowej umieścił w sklepach Praktiker . Tym samym umowa zo stała zrealizowana tylko w części.
  Była zawarta na okres 3 lat, ale w związku z ogłoszeniem upadłości przez Praktiker Polska sp. z o.o.
  nie może być dalej reali zowana. Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. w III kwartale 2017 r.
  zanotowała stratę netto. Jej wielkość związana jest z koniecznością naliczenia amortyzacji środków
  trwałych. Grupa kapitałowa zanotowała stratę, której wielkość jest związana z koniecznością
  naliczania odpisu wartości firmy spółki zależnej. Przychody Spółki w III kwartale 2017r . są znacząco
  wyższe w porównaniu do IIIO kwartału 2016r. Prowadzenie sprzedaży odbywało się głównie przez
  spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej wyniosły w III kwartale 2017r 4 150 184,42 zł i są
  wyższe w porównaniu do III kwartału 2016r.
  Przychody Spółki za IV kwartaly 2017r. wyniosły 217 757,96 zł. Prowadzenie sprzedaży odbywało
  się głównie przez spółki zależne. Przychody całej grupy kapitałowej wyniosły w IV kwartale 2017r. 3
  384 769,16 zł, przychody Grupy Kapitałowej za cztery kwartały 2017r. wyniosły 17 360 031,52 i są
  znacząco wyższe w porównaniu do roku 2016.


  2.2. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki  Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie po dwóch latach obowiązywania
  strategii do roku 2020 opublikowanej w 2015r. postanowił ją zaktualizować. Pierwotnie strategia
  Emitenta opierała się na byciu domem inwestycyjnym, działającym na r ynku funduszy private equity i
  venture capital. Emitent w ramach prowadzonej działalności nabywał udziały i akcje w kolejnych
  podmiotach, które uzupełniały się w prowadzonej działalności w wyniku czego powstała grupa
  kapitałowa, w skład której wchodzą spół ki wzajemnie się uzupełniające w prowadzonej działalności. W
  związku ze stworzeniem grupy kapitałowej, w której działalność poszczególnych spółek wpływa na
  podniesienie wartości pozostałych spółek Emitent podjął decyzję, że nie będzie kontynuował
  działalno ści na zasadzie funduszu venture capital/ private equity (czyli nie będzie dążył do sprzedaży
  poszczególnych aktywów przy osiągnieciu satysfakcjonującej stopy zwrotu) i postanowił zmienić
  strategię działalności na prowadzenie działalności gospodarczej w ra mach powstałej grupy
  kapitałowej, a posiadane aktywa w postaci udziałów i akcji traktować jako inwestycje długoterminowe.


  Emitent w ramach grupy kapitałowej będzie koncentrował się na prowadzeniu działalności w zakresie
  produkcji związanej z elektroniką m .in. dla branży oświetleniowej, o przeznaczeniu energetycznym, w
  tym OZE i medycznym( Govena Lighting S.A. ), dystrybucją tychże produktów m.in. przez podmiot
  zależny Emarket sp. z o.o., opracowaniem urządzeń związanych z telemedycyną ( Insalgo Aidlab S.A. ),
  które mają być docelowo produkowane przez Govena Lighting S.A. i dystrybuowane przez e -
  commerce. Spółka powiązana z Emitentem poprzez podmiot zależny Startup Polskie Inwestycje sp. z
  o.o. tj. Villa Park Investment S.A. będącą właścicielem nieruchomości, w której znajdują się m.in.
  zakłady Govena Lighting S. A. i magazyny spółki Emarket sp. z o.o., będzie prowadziła działalność grupy
  kapitałowej w zakresie nieruchomości. Emitent zamierza również poprzez spółkę EFE Romania S.A.
  produkować urządzenia elektr oniczne dron. Emitent poprzez spółkę zależną Discovery sp. z.o.o.
  zajmować się będzie wydobyciem bursztynu. Jest to wyrazem dywersyfikacji działalność prowadzonej
  przez grupę kapitałową emitenta. Sprzedaż będzie odbywała się przez spółkę Emarket sp. z o.o. W
  ramach dystrybucji i sprzedaży grupa kapitałowa będzie wykorzystywać zasoby spółki Internet Works
  sp. z o.o. w zakresie baz danych. Grupa kapitałowa poprzez spółkę zależną Rewelia sp. z o.o. będzie
  prowadziła projekty informatyczne i zapewniała obsługę softwerową dla produktów elektronicznych.
  Emitent nie wyklucza w przyszłości angażowania się w ciekawe projekty niezwiązane z aktualnie
  prowadzoną działalnością, jeśli pozwolą one na osiągnięcie oczekiwanych przychodów i rentowności
  oraz będą się wpisywały w dywersyfikację prowadzonej działalności. Jednym z warunków wejścia w
  nowy kierunek działalności będzie osiągnięcie efektu synergii z podmiotami będącymi już w grupie
  kapitałowej.
  Powyższa strategia koncentruje się na wprowadzaniu nowych innowacyjnych pr oduktów, co jest
  spójne z zapisami statutu Spółki, którego § 1 punkt 4 mówi, iż celem statutowym Spółki jest między
  innymi wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i nauki, w tym sektora B+R oraz działalność inkubatorów
  przedsiębiorczości. Emitent nawiązuje kontakty z uczelniami wyższymi i naukowcami działającymi na
  takich uczelniach jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika Gdańska
  i centrami badawczymi, które wspomogą działalność nowych spółek, wchodzących w skład grupy
  kapita łowej Emitenta, we wprowadzaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań biznesowych
  zwiększających ich konkurencyjność i poprawiających osiągane przez nie wyniki finansowe. Wyrazem
  tego są podpisane porozumienia o współpracy z uczelniami. Emitent wspólnie z CT T UMK sp. z o.o. jest
  udziałowcem Funduszu Innowacji Copernicus sp. z o.o., który ma być ogniwem łączącym świat nauki i
  biznesu. Myślą przewodnią Emitenta jest wykorzystanie zwłaszcza polskiej myśli naukowej i
  technologicznej, jej implementacja na rynku po lskim i globalnym. Emitent uważa, iż obecnie jest
  doskonały czas na rozwój polskich innowacji, także dzięki dotacjom unijnym przeznaczonym na tego
  typu projekty. Grupa kapitałowa Emitenta działa na rynku polskim, rynku unijnym jak i zagranicznym.
  Szczególn ie ważna jest dla Emitenta współpraca z Chinami i partnerami chińskimi. Stworzona grup
  kapitałowa oraz nowa strategia powinna przynieść wzrost przychodów i zysków. Emitent ma stać się
  spółką dywidendową.


  Ważną kwestią jest obniżenie kosztów stałych, przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych zyskownych
  kontraktów. Powinno to przyczynić do harmonijnego wzrostu wartości Spółki.


  3. Stratę netto za 201 7 r. Zarząd proponuje pokryć zyskiem z lat przyszłych
  4. Europejski Fundusz Energii S.A. nie nabył akcji własny ch .
  5. Spółka nie posiada oddziałów.
  6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na
  nie narażony.
  Europejski Fundusz Energii S.A. po stworzeniu fundamentu swej działalności inwestycyjnej ,
  konsekwentnie buduje wartość Spółki mając na uwadze ryzyka towarzyszące działalności gospodarczej,
  które w opinii Zarządu są ograniczone.
  Głównym ryzykiem w ocenie Zarządu Emitenta może być konieczność dokonania kapitałochłonnych
  inwestycji w spółki portfelowe.
  Sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników
  makroekonomicznych, ma istotny wpływ na kondycję i rozwój rynku na którym działa Spółka i jego
  klienci. Do takich czynników makroekonomicznych można zaliczyć: poziom i dynamikę w zrostu PKB,
  poziom i zmienność inflacji, poziom i zmienność stóp procentowych, poziom i zmienność stopy
  bezrobocia oraz wielkość i zmienność nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Istnieje ryzyko, że
  niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą wp łynąć na ograniczenie popytu na
  produkty i usługi Spółki, czego efektem może być spadek przychodów ze sprzedaży Spółki oraz
  pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.

  Czynniki ryzyka związane z akcjami
  Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConne ct - kształtowanie się przyszłego kursu
  akcji i płynności obrotu .
  Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń
  kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego
  kszt ałtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta.
  Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym
  terminie po satysfakcjonującej cenie.
  Ryzyko związane z zawieszeni em obrotu akcjami
  Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami
  finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
  1. na wniosek emitenta,
  2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
  3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
  W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
  instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.


  Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulamin u NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami
  instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach
  notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w
  szczególnoś ci obowiązki informacyjne.
  Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
  Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.
  Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect
  Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z
  obrotu:
  1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
  przez emitenta dodatkowych warunków,
  2. jeżeli uzna, ż e wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
  3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
  upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
  4. wskut ek otwarcia likwidacji emitenta.
  Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym
  systemie:
  1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
  2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
  3. w przypadk u zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
  4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
  obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie
  tej upadł ości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
  Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
  Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
  Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty
  finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na
  rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szcz ególności
  obowiązki informacyjne.
  Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w
  odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
  .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Europejski Fundusz Energii SA
ISIN:PLINTRW00028
NIP:894-30-12-989
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Gdańska 27 85-005 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 5223454
www:www.efesa.pl
Komentarze o spółce EUROPEJSKI FUNDUSZ...
2018-01-19 11:21:59
inwestor
super 1000% do czerwca 2018
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649