Raport.

EUROCENT SA (18/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09 kwietnia 2018 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarządca Przymusowy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 09 kwietnia 2018 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1
  OGŁOSZENIE
  O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
  EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
  Z DNIA 7 MARCA 2018 R.
  (I) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY , MIEJSCE,
  DATA ORAZ GODZINA ODBYCIA NWZA
  ____________ ______________________________________________________________________
  Zarządca przymusowy, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście – w
  Krakowie wydanym w dniu 8 grudnia 2017 roku działając na rzecz EUROCENT Spółka Akcyjna z
  sied zibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 – 829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, X= Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422501 na podsta wie art. 398 k.s.h.
  oraz 402 ks.h. – 403 k.s.h. w zw. z §13 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia
  2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie EUROCEN T Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 –
  829 Kraków.
  (II) PORZĄDEK OBRAD
  __________________________________________________________________________________
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak cjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolite go Statutu .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art.
  66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. „ o rachunkowości” (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z
  późn. zm.) .
  9. Przedstawienie kandydatur osób na stanowiska członków rady nadzorczej oraz dyskusja nad
  nimi.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia
  wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
  11. Zamknięcie obrad.  2
  (III) DZIEŃ REJESTRACJI
  _______________________________________________________________________________
  Zgodnie z brzmieniem art. 406 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają wyłącznie osoby, będące akcjonar iuszami Spółki na 16 dni przed
  dniem odbycia NWZA czyli na dzień 24 marca 2018 r. („Dzień Rejestracji”).
  (IV) PRAWO DO UDZIAŁU AKCJONARIUSZA W N WZA
  _______________________________________________________________________________
  Prawo uczestnic twa w Nadzwycza jnym Walnym Zgromadzeniu posiadają wyłącznie osoby będące
  akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji .
  Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki , podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o pr awie uczestnictwa w NWZ A. Żądanie
  wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ A należy zgłosić podmiotowi
  prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o
  zwołaniu NWZ A do dnia 24 marca 2018 r.
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
  są wpisani do księgi ak cyjnej w Dniu R ejestracji , tj. w dniu 24 marca 2018 r.
  (V) LISTA AKCJONARIUSZY
  ____________________________________________________________ _____ _________________
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ A zostanie sporządzona na podstawie księgi
  akcyjnej oraz wykazu udostępnionego prze z podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
  (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul.
  Młodzieży 9D w Krakowie w godzinach od 9.00 do 17.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem
  NWZ A, tj. w dniac h 6 – 8 kwietnia 2018 r.
  Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za
  zwrotem kosztów jego sporządzenia.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, poda jąc
  adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie
  pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza
  oraz dostarczone na adres mailowy Spółki [email protected] w formacie PDF lub innym
  powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.
  3
  W celu identyfikacji akcjonariusza do ww. żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów
  potwierdzających tożsa mość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
  1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
  2) w przypadku akcjonariusza inneg o niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
  innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania akcjonariusza na NWZ A, lub
  3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
  akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  tożsamości pełnomocnika lub
  4) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyc zna - kopia odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
  pełnomocnika na NWZ A oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na
  NWZ A.
  (VI) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
  PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.
  _______________________________________________________________________________ ___
  Akcjonariuszowi lub akcjonariu szom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządcy Przymusowemu nie później niż na
  dwadzieś cia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 marca 2018 r.
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad.
  Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spół ki pod adrese m ul. Młodzieży 9D, 30 – 829
  Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
  [email protected] .
  W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjona riusz powinien dołączyć do żądania
  kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
  w tym:
  - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowyc h na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że
  jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału akcyjnego Spółki,
  - w przypadku akcjonariusza będące go osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu 
lub
  innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru 
lub
  innego dokumentu potwierdzające go upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  
reprezentowania akcjonariusza na NWZ A (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub 
  4
  - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
  kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika
  lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru l ub
  innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania pełnomocnika na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu
  osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizyc znej (osób
  fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 
pełnomocnika na NWZ A. 

  Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz
  wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane d o Spółki drogą
  elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie
  używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. 

  (VII) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
  ____________________________ ________________________________________________ ______
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  Spółki są uprawnieni do: 

  1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ A (art. 40 1 § 1 KS:);
  żądanie takie powinno zostać zgłoszone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
  terminem NWZ A, tj. do dnia 19 marca 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
  projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obra d. Żądanie może zostać
  złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]; 

  2. zgłaszania Spółce przed terminem NZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres [email protected] projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad NZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401
  § 4 KS:). 

  W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania
  kopie dokumentów potwie rdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
  w tym: 

  - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjona riusza potwierdzające, że
  jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału akcyjnego Spółki,
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu 
lub
  innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru 
lub
  innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  
reprez entowania akcjonariusza na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub 
  5
  - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
  kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika
  lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub
  innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fiz ycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania pełnomocnika na NWZ A (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu
  osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
  fizycznych) upoważnionych do reprezentowania 
peł nomocnika na NWZ A. 

  Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz
  wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą
  elektroniczną powinny być zeskanowane do pl iku w formacie PDF lub w innym powszechnie
  używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.
  (VIII) SPOSÓB REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  __________________________________________________________________________________
  Akcj onariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
  pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
  powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocni ctwa w postaci
  elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy
  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz zobligowany jest do zastosowania się do następujących
  wytycznych:
  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do
  Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej b [email protected] (w formie PDF lub innym
  formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i
  pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną
  kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego
  tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
  reprezentowania akc jonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny
  być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę).
  =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywa ć liczbę
  akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na
  którym prawa te będą wykonywane.
  Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
  celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta
  polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
  skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia  6
  peł nomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi
  na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji
  udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopus zcz enia pełnomocnika do
  udziału w N WZ A.
  Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać
  dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także
  dokument pozwalający na u stalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla
  ustalenia tożsamości akcjonariusza.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co
  innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  1) Pełnomocnik może udz ielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wyn ika to z treści
  pełnomocnictwa;
  2) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
  akcji każdego akcjonariusza;
  3) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachun ku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
  zapisanych na każdym z rachunków;
  4) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa
  głosu przez innego przedstawiciela akcjonari usza;
  5) Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402 3 § 1 pkt 5 k.s.h. , pozwalające na
  wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej
  Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na propon owanym przez Spół kę
  formularzu;
  6) Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa
  wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują
  prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjona riuszy. W związku z
  powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być prz ekazana jedynie
  pełnomocnikowi.
  (IX) MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAW PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
  POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
  __________________________________________ ________________________________________
  Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZA
  ani wykonywania głosu przy wyk orzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na NWZA drogą
  korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  7
  (X) MATERIAŁY DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROM ADZENIA AKCJONARIUSZY
  __________________________________________________________________________________
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał NWZA są
  udostępnione na stronie internetowej Spółki www.eurocent.pl oraz zostały przekazane do publicznej
  wiadomości w drodze raportu bieżącego.
  Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane
  przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku
  obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
  (XI) PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
  __________________________________________________________________________________
  W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki (do pkt 6 proponowanego porządku obrad)
  poniżej przedstawiona jest proponowana i dotychczasowa treść §18 ust. 2
  Proponowana treść §18 ust. 2:
  „ 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  1) ocena sprawozd ania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym,
  2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
  o których mowa w pkt. 1) i 2),
  4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
  5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub
  wszystkich członków Zarządu,
  7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
  nie mogących sprawować swych czynności,
  8) inne sprawy powierzone do kompet encji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
  obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
  9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”
  Dotychczasowa treść §18 ust. 2:
  „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym,
  2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zy sku lub pokrycia straty,  8
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
  o których mowa w pkt. 1) i 2),
  4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
  5) ustalanie zasad wynagradzan ia członków Zarządu,
  6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub
  wszystkich członków Zarządu,
  7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
  nie mogących sprawować swych czynności ,
  8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
  obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
  10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek”
  9
  PROHEKTY UC:WAŁ NADZWYCZAHNEGO WALNEGO ZGROMADZEN=A AKCHONAR=USZY (dalej:
  „NWZA”) ZWOŁNEGO NA DZ=EŃ ……………………………………….. W KRAKOW=E:
  UCHWAŁA NR 1
  Z DNIA 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
  W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEG O NWZA
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana
  ………………………..
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UCHWAŁA NR 2
  z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
  W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:
  1) Pana / Pani ……………………… …. ;
  2) Pana / Pani ………………………... .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UCHWAŁA NR 3
  z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
  W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NWZA
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujący porządek obrad NWZA:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidł owości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  8. Podjęcie uchwał y w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art.
  66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. „ o rachunkowości” (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z
  późn. zm .).  10
  9. Przedstawienie kandydatur osób na stanowiska członków rady nadzorczej oraz dyskusja nad
  nimi.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia
  wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
  11. Zamknięcie obrad.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UCHWAŁA NR 4
  z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
  W SPRAWIE ZMIANY STATUTU
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki
  poprzez:
  - wykreślenie §18 ust. 2 pkt 8 Statutu oraz nadanie tym samym §18 ust. 2 następującego brzmienia:
  „ 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym,
  2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
  o których mowa w pkt. 1) i 2),
  4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
  5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub
  wszystkich członków Zarządu,
  7) dele gowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
  nie mogących sprawować swych czynności,
  8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
  obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
  9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UCHWAŁA NR 5
  z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.  11
  W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
  §1
  W związku z treścią uchwały nr 4 Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala treść
  tekstu jednolitego S tatutu Spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone uchwałą nr 4.
  UCHWAŁA NR 6
  z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
  W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA (FIRMY AUDYTORSKIEJ)
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru biegłego rewidenta
  (firmy audytorskiej) w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego EUROCENT Spółka
  Akcyjna za rok 2017 r. oraz wskazać ………………………………………………………………….. jako podmiot, z
  którym organ zarządzający powinien zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu
  wprowadzonych uchwałą nr 4 powyżej. Uchwała wchodzi w życie w dniu zarejestrowania powyższej
  zmiany.
  UCHWAŁA NR 7
  z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
  W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ USTALENIA WYNAGRODZENIA Z
  TYTUŁU PEŁNIONYCH FUNKCJI
  §1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje w sk ład Rady Nadzorczej
  następujące osoby:
  1) ……………………………………… …………………………………………………………………
  2) ………………………………………… ………………………………………………………………
  3) ………………………………………… ………………………………………………………………
  4) …………………………………………… ……………………………………………………………
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustal a, iż kadencja członków rady nadzorczej
  powołanych niniejsza uchwałą wygasa wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.
  §2
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przy znać wszystkim Członkom Rady
  Nadzorczej wynagrodzenie z tytuł u pełnionej funkcji w wysokości ……………. ,00 zł brutto (słownie:
  ………………………. złotych brutto).
  12
  §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  13
  INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
  OGŁOSZENIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCENT S.A.
  Liczba akcji
  (szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (%)
  Liczba
  głosów
  Udział w ogólnej liczbie
  głosów (%)
  Seria A 1 440 000 59,88% 2 880 000 74,90%
  Seria B 540 000 22,45% 540 000 14,04%
  Seria C 82 500 3,43% 82 500 2,15%
  Seria D 272 710 11,34% 272 710 7,09%
  Seria E 69 740 2,90% 69 740 1,81%
  Razem 2 404 950 100,00% 3 844 950 100,00%  14
  PEŁNOMOCNICTWO
  NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
  EUROCENT S.A.
  W DNIU 09 KWIETNIA 2 01 8 R.
  Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
  niniejszym udzielam/y Panu/Pani ……………………………………………
  zamieszkałemu/ej przy …………………………………………………………….
  legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………………….
  oraz numer PESEL ………………………………………
  pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
  …………………………………………… sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadz wyczajnym W alnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień
  09 kwietnia 201 8 roku oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
  poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
  ……………………………………………
  da ta i podpis Akcjonariusza
  Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
  niniejszym udzielam/y
  adres siedziby …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…
  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………………………………………………………………………………………..
  REGON
  pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
  …………………………………………… sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie z wołanym na dzień
  09 kwietnia 201 8 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
  poniżej/według uznania pełnomocnika*
  ……………………………………………  15
  data i podpis Akcjonariusza
  *Niepotrzebne skreślić
  Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pe łnomocnika do uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROCENT S.A. zwołanym na dzień 09 kwietnia 201 8 na godzinę 11 :00
  (dalej: „ NW ZA”) i wykonywania prawa głosu na NWZA z akcji przysługujących Akcjonariuszowi,
  zgodnie z poniższą instrukcją:
  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
  NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
  W DNIU 09 KWIETNIA 201 8 R.
  Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok
  każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie
  odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.
  W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według
  własnego uznania. Pełna tre ść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie
  internetowej www.eurocent.pl (z uwagi na obszerność części z powyższych uchwał przytoczona treść
  ogranicza się do najistotniejszych zapisów).
  NUMER
  UCHWAŁY
  TREŚĆ UCHWAŁY ZA PRZECIW
  WSTRZYMUJĘ
  SIĘ Z WPISEM
  SPRZECIWU
  BEZ WPISU
  SPRZECIWU
  1 w s prawie wyboru Przewodniczącego
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy
  2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
  3 w sp rawie przyjęcia porządku obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy
  4 w sprawie zmiany Statutu Spółki
  5 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki
  16
  6 w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy
  audytorskiej)
  7 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
  oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu
  pełnionych funkcji
  Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik może/nie może * udzielić dalszego pełnomocnictwa.
  *Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eurocent SA
ISIN:PLERCNT00011
NIP:6782926104
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Młodzieży 9d 30-829 Kraków
Telefon:+48 12 6843574
www:www.eurocent.pl
Komentarze o spółce EUROCENT
2018-03-23 13:26:54
KIBIC
TO BYŁO DO PRZEWIDZENIA ..... JUŻ DAWNO TEMU JAK STERY W FIRMIE PRZEJAŁ PAN T
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649