Raport.

EURO-TAX.PL SA (9/2018) Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2018

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  RAPORT KWARTALNY
  SKONSOLIDOWANY

  za okres 01. 04.201 8 – 30.06.201 8
  Spis treści:

  1. =nformacje ogólne
  2. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe.
  3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu
  4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem,
  najważniejsze czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze, mających
  wpływ na wyniki osiągnięte w okresie którego dotyczy raport kwartalny
  5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych
  6. =nformacje o podejmowanych przez Emitenta działaniach i inicjatywach nastawionych na
  wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem
  kwartalnym
  7. Opis Grupy Kapitałowej Emitenta
  8. Struktura Akcjonariatu Emitenta z wykazem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów
  9. Liczba osób zatrudnionych u Emitenta w omawianym kwartale w przeliczeniu na pełne etaty.
  10. Oświadczenia Zarządu Emitenta o danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
  zawartych w rapo rcie


  1. Informacje ogólne
  1.1. Informacje podstawowe

  1.2. Podstawowe obszary działalności
  Euro -Tax.pl S .A. jest spółką o charakterze holdingowym działającą od połowy 2008 roku, która
  koncentruje się na nadzorze i zarządzaniu Spółkami Zależnymi wchodzącymi w skład Grupy
  Kapitałowej Euro -Tax.pl.

  Grupa Kapitałowa Euro -Tax.pl działa na rynku związanym z emigr acją zarobkową Polaków i
  Rumunów. Usługi skierowane są do ok. 5 milionów osób, które legalnie pracowały w Wielkiej
  Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech , Belgii, Austrii , Danii w ciągu ostatnich pięciu lat lub są
  tam zatrudnione obecnie.

  Podstawową dzia łalnością Grupy Kapitałowej Euro -Tax.pl jest pozyskiwanie klientów i
  podejmowanie w ich imieniu czynności przed zagranicznymi urzędami skarbowymi, mających
  na celu złożenie wniosków i procedowanie odzyskania nadpłaconych zaliczek na podatek
  dochodowy, a po nadto oferowanie usług w zakresie pomocy w uzyskiwaniu zasiłków z Niemiec
  i Holandii.

  Grupa Kapitałowa Euro -Tax.pl na poziomie operacyjnym generuje przychody ze świadczenia
  usługi zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego przez Polaków pracujących poza gran icami
  kraju oraz świadczenia usług w zakresie pomocy w uzyskiwani u zasiłków z Niemiec i :olandii

  Dodatkowo, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zajmują się również pośrednictwem
  finansowym przy realizacji czeków skarbowyc h związanych ze zwrotem pod atku (działalność
  zaniechana od dnia 1 października 2017 roku a także transgraniczną obsługi kadrowej (Euro -
  Lohn) .

  W związku z brakiem zainteresowania klientów jak również wysokim poziomem
  skomplikowania usługi Grupa Kapitałowa wycofuje się w roku 2017 z prowadzenia usługi
  niemieckiej księgowości Gewerbe. Z dniem 1 października 2017 roku spółka wycofała się z
  realizacji czeków skarbowych w ramach usługi euro -czek , w związku z brakiem realizacji usługi
  inkasa warunkowego przez jakikolwiek z polskich banków.
  Nazwa Euro -Tax.pl S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: 61 -626 Poznań, ul. Szelągowska 25/2 -3
  Telefon: +48 (61) 828 8102
  Fax: +48 (61) 828 8122
  Strona Internetowa: www.euro -tax -sa.pl
  E-mail: [email protected] -tax.pl
  REGON: 300855761
  NIP: 972 -117 -92 -58
  Numer KRS: 0000311384
  Zarząd: Adam Powiertowski – Prezes Zarządu,
  Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
  Liczba akcji: 5 000 000 akcji serii A  1.3. Strategia Euro -Tax.pl S.A.

  W październiku 2016 roku zarząd Euro -tax.pl S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej nową, trzyletnią
  strategię na lata 2017 -2019, zgodnie z którą spółka zamierza skupić się na rozwoju „core
  business” na dotychczasowych rynkach, os iągając w 2019 roku 39 tys. podpisanych umów..
  Dodatkowo spółka zamierza dokonać ekspansji na co najmniej 2 nowe rynki pracownicze oraz
  zdywersyfikować źródła przychodów poprzez rozwój nowych usług związanych z obsługą
  kadrowo -płacową pracowników pracujący ch za granicą. Zarząd stawia sobie również za cel
  zmianę struktury przychodów, gdzie 10% przychodów będzie pochodziło z usług płatnych na
  zasadzie pre -paid. Zwiększy się również udział klientów, którym Spółka przygotuje P=T 36 na
  potrzeby rozliczenia przed polskim Urzędem Skarbowym.
  Zmianie uległa również misja oraz wizja firmy:
  Misja
  Sprawiamy, że rozliczenia podatkowe i świadczenia socjalne w Europie są bezpieczne i
  korzystne.
  Wizja
  Istniejemy pomiędzy migrantami a urzędami i instytucjami zagranic znymi. Wykorzystujemy niszę,
  która istnieje między młodymi mobilnymi Europejczykami, a niedopasowanymi i
  zbiurokratyzowanymi instytucjami w Europie.
  Jesteśmy zespołem ekspertów, który wykorzystuje swoją wiedzę i innowacyjność, aby dostarczać
  Wam bezpieczne i korzystne deklaracje podatkowe oraz świadczenia socjalne, związane z
  Waszym pobytem zagranicą.
  Poprzez profesjonalne usługi chcemy zbudować z Wami długotrwałą relację, dbając o Wasze
  podatki gdziekolwiek jesteście.

  Zmiany w prowadzonej polityce persona lnej:
  W ramach rozwoju polityki personalnej spółka skupia się również na budowaniu własnego zasobu
  :R, który ma na celu usprawnienia procesu rekrutacji pracowników oraz rozwojowi pracowników
  spółki. Zmianie ulegają również systemy motywacyjne kadry manager skiej zapewniające większe
  powiązanie wynagrodzenia pracowników z wynikami Spółki.
  Powyższa strategia została formalnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą dnia 24 listopada 2016
  roku.

  1.4. Organy jednostki dominującej
  W skład Zarz ądu Euro -Tax.pl S.A. na dzie ń 14. 08.2018 r. wchodzą:
  • Adam Karol Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

  W skład Rady Nadzorc zej Euro -Tax.pl S.A. na dzień 14 .08.2018 r. wchodzą:
  • Anna Romejko Borkowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Zieliński – Człone k Rady Nadzorczej
  • Ireneusz Rymaszewski - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Czuczos – Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Butscher – Członek Rady Nadzorczej
  2. Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe
  2.1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUAC JI FINANSOWEJ NA DZIEŃ
  30.06.201 8
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 30 czerwca 2018


  30.06.201 8 30.06.201 7


  PLN’000

  PLN’000
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe

  134 114
  Wartości niematerialne

  23 40
  Zaliczki na war tości niematerialne i prawne


  Wartość firmy

  123 123
  =nwestycje w jednostkach zależnych
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

  28


  Pozostałe inwestycje w jednostkach powiązanych
  Inwestycje długoterminowe

  13

  6
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  128 99
  =nne rozliczenia międzyokresowe

  23 46
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 9 0 0
  Inne aktywa finansowe

  0

  -3


  472

  425
  Aktywa obrotowe
  Zapasy
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 9 776 469
  Należności z tytułu podatku dochodowego 82 155
  Inne aktywa finansowe

  58
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 7 964 8 424
  Rozliczenia międzyokresowe czynne
  8 822 9 106

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Aktywa razem

  9 294

  9 531
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 30 czerwca 201 8 (c.d.)


  30.06 .201 8

  30.06 .201 7


  PLN’000

  PLN’000
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki d ominującej
  Kapitał podstawowy 11 500

  500
  Akcje własne

  0

  0
  Kapitał zapasowy

  2 156

  1 245
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych

  - 1713

  -504
  Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

  -35

  33
  Kapitał z przeliczenia jednostki zagranicznej

  -2

  2
  Zysk netto przypadający jednostce dominującej

  -121

  243
  Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej

  785

  1 519
  Udziały niedające kontroli

  -47

  -67
  Razem kapitały własne

  738

  1 452
  Zobowiązanie długoterminowe
  Pożyczki i kredyty b ankowe

  0

  0
  Obligacje zamienne na akcje

  0

  0
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  14

  35
  Rezerwy długoterminowe

  0

  0
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

  0

  0


  14

  35
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobow iązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 12 8 424

  7 966
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

  20

  8
  =nne zobowiązania finansowe

  42

  0
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

  0

  0
  Rezerwy krótkoterminowe 12 56

  70


  8 542

  8 044
  Pasywa razem

  9 294

  9 531  2.2. SKRÓCON Y SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Od 01.01.201 8 Od 01.01.201 7
  do 30.06. 201 8 do 30.06 .2017
  Działalność kontynuowana

  000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży 2 6 485 5 976
  Koszt własny sprzedaży 3 -645 -597
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 840 5 379
  Koszty sprzedaży 3 -1 839 -1 613
  Koszty ogólnego zarządu 3 -4 477 -3 529
  Pozostałe przychody operacyjne 310 45
  Pozostałe koszty operacyjne -31 -27
  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji


  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -197 255
  Działalność finansowa - netto 4 54 143
  Zysk (strata) działalności gospodarczej -143 398
  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności
  20 -27
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -123 371
  Podatek dochodowy -17 -100
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -140 271
  Wynik na działalności zan iechanej 0
  Zysk netto za okres obrotowy -140 271

  Przypadający na:


  - właścicielom jednostki dominującej

  -121

  28
  - udziały niekontrolujące

  -19

  299

  -140

  271


  2.3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓ W
  za okres od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 20 18

  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 30.06.201 8

  do 30.06.201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Zysk netto

  -140

  271
  Inne całkowite dochody netto
  Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych

  -11

  27
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

  -94

  65
  Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości
  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek
  stowarzyszonych
  =nne całkowite dochody netto

  -105

  92
  Całkowity dochód

  -245

  363
  Przypadający na:
  - właścicielom jednostki dominującej

  -226

  335
  - udziały niekontrolujące

  -19

  28

  -245

  363  2.4. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 0 1.04 .201 7-30.06 .201 7

  Od 01. 04 .201 8 Od 01. 04 .201 7
  do 3 0.06 .201 8 do 3 0.06 .201 7
  Działalność kontynuowana

  000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży 3 391 2 777
  Koszt własny sprzedaży -337 -286
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 053 2 491
  Koszty sprzedaży -965 -717
  Koszty ogólnego zarządu -2 355 -1 667
  Pozostałe przychody operacyjne 252 11
  Pozostałe koszty operacyjne -17 -4
  Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją
  metodą praw własności

  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji


  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31 114
  Działalność finansowa - netto 18 117
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12 231
  Zysk (strata) z udziałów w jednostka ch
  podporządkowanych wycenianych metodą praw
  własnośc i
  1 -17
  Podatek dochodowy -48 -69
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -59 144
  Wynik na działalności zaniechanej
  Zysk netto za okres obrotowy -59 144


  2.5. SKRÓCONE SPRAWOZDA NIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁA SNYM za okres od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 201 8 oraz w okresie porównawczym
  Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy
  Nierozliczony wynik z l at ubiegłych
  Wynik finansowy okresu obrotowego przypadający jednostce dominującej
  Akcje własne
  Kapitał z przeliczenia jednostki zagranicznej
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
  Kapitały własne przypadające właścicielom jednostki dominującej
  Saldo na dzień 31.12.201 5 500 2 519 -2 309 2 869 0 5 -3 3 581
  Zmiany w kapitale własnym w roku 201 6
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  -
  Dywidendy

  -976 -1 723 -2 7 00
  Sprzedaż akcji własnych


  Odpis z zysku
  Inne całkowite dochody

  -30 -28 -58
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  2 869 -2 869 0
  wynik na odkupie udziałów 0
  podział na zapasowy

  100 -100 0 0
  W ynik okresu

  3 461 3 461
  Saldo na dzień 31.12.201 6 500 1 643 -1 264 3 461 0 -25 -32 4 283
  Zmiany w kapitale własnym w roku 201 7

  -

  -
  Zmniejszenie kapitału podstawowego
  Dywidendy

  -3 100 -3 100
  Sprzedaż akcji własnych


  Inne całkowite dochody

  34 91 125
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  3 461 -3 461
  podział na zapasowy

  8 -8
  W ynik okresu

  2 302 2 302
  Saldo na dzień 31.12.2017 500 1 651 -911 2 302 0 9 59 3 610  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
  Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej

  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny Razem  Saldo na dzień 31.12.201 5 - 3 581 -131 3 450
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy

  -2 700 -2 700
  Sprzedaż akcji własnych


  Odpis z zysku


  Inne całkowite dochody

  -58 -58
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych


  Przeliczenie jednostki działającej za granicą
  W ynik okresu

  3 461 36 3 497


  Saldo na dzień 31.12.201 6 - 4 283 -96 4 188
  Zmniejszenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy

  -3 100

  -3 100
  Sprzedaż akcji własnych

  0

  0
  Inne całkowite dochody

  125

  125
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  0

  0
  Przeliczenie jednostki działającej za granicą

  0

  0
  W ynik okresu

  2 302

  68

  2 370
  Saldo na dzień 31.12.2017 - 3 611 -27 3 583  Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
  Wynik finansowy okresu obrotowego przypadający jednostce dominującej
  Akcje własne
  Kapitał z przeliczenia jednostki zagranicz nej
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
  Kapitały własne przypadające właścicielom jednostki dominującej
  Saldo na dzień 31.12.201 6 500 1 643 -1 264 3 461 0 -25 -32 4 283
  Zmiany w kapitale własnym w roku 201 6
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  -
  Dywidendy

  -3 100 -3 100
  Sprzedaż akcji własnych


  Odpis z zysku
  Inne całkowite dochody

  34 91 125
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  3 461 -3 461 0
  podział na zapasowy 8 -8 0


  Przeliczenie jednostki działającej za granicą


  W ynik okresu

  2 302 2 302
  Saldo na dzień 31.12.201 7 500 1 6 51 -911 2 302 0 9 59 3 610
  Zmiany w kapitale własnym w roku 20 18

  -

  -
  Zmniejszenie kapitału podstawowego


  Dywidendy

  -298 -2 302 -2 600
  Sprzedaż akcji własnych


  Inne całkowite dochody

  506 -504 -94 -92
  Przeniesi enie do zys ków zatrzymanych


  Przeliczenie jednostki działającej za granicą

  -11 -11
  W ynik okresu

  -121 -121
  Saldo na dzień 30.06 .2018 500 2 156 -1 713 -121 -2 -35 785  Udział w innyc h całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
  Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej

  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny Razem  Saldo na dzień 31.12.201 6 - 4 283 -96 4 188
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy

  -3 100 -3 100
  Sprzedaż akcji własnych

  0 0


  Odpis z zysku

  91 91
  Inne całkowite dochody
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  34 34
  Przeliczenie jednostki działającej za granicą
  W ynik okresu

  2 302 68 2 370
  Saldo na dzień 31.12.201 7 - 3 611 -27 3 583
  Zmniejszenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy

  -2 600 -2 600
  Sprzedaż akcji własnych

  0

  0
  Inne całkowite dochody

  -94 -94
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych


  Przeliczenie jednostki działającej za granicą

  -11 -11
  W ynik okresu

  -121

  -19

  -140
  Saldo na dzień 30.06.2018 - 785 -46 738  2.6. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.201 8-
  30.06 .201 8
  30.06 .201 8

  30.06 .201 7
  PLN’000

  PLN’000
  I. Zysk brutto -140

  398
  II. KOREKTY -396

  -2 374
  Amortyzacja 33

  48
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -51

  7
  Odpis wartości firmy
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -29

  -37
  Zysk (strata ) z działalności inwestycyjnej


  Zmiana stanu rezerw -14

  -9
  Zmiana stanu zapasów


  Zmiana stanu należności 248

  -892
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów
  -800

  -1 112
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowyc h -191

  -220
  Inne korekty oraz dotacje 486

  -89
  Zapłacony podatek -79

  -70
  Udział w wyniku jednostek konsolidowanych metodą praw
  własności

  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -536

  - 1 977
  Przepływy środków pieniężnych z dział alności inwestycyjnej


  Odsetki otrzymane 32

  39
  Dywidendy otrzymane 0 0
  Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży 0 0
  Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych 0

  0
  =nne wpływy inwestycyjne 0 4
  Wpływy ze sprzedaży krótkote rminowych papierów wartościowych 0 0
  Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego 0

  0
  Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 0 0
  Wydatki na zakup majątku trwałego -17 -11
  Wydatki na zakup aktyw finansowych 0

  0
  Udzielone pożyczki długoterminowe 0

  0
  Inne wydatki inwestycyjne 11

  0
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26

  32  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat d o kapitału
  0

  0
  Dywidendy wypłacone -2 600

  -3 100
  Spłata pożyczek 0

  0
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -6

  -2
  Wpływy z emisji akcji i udziałów 0

  0
  Nabycie udziałów (akcji) -4

  0
  Środki uzyskane z emisji akcji/sprzedaży akcji w łasnych 0

  0
  Zaciągnięcie kredytów bankowych 0

  0
  Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 0

  0
  Inne wydatki 0 0
  Odsetki -3 -2
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 612

  -3 104


  Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pi eniężnych i ich
  ekwiwalentów
  -3 121

  -5 409
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 085

  13 473
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 964

  8 424


  2.7. WYB RANE DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE.
  1. Segmenty operacyjne

  Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące:

  1. Obsługa zwrotu podatków
  2. =nna działalność finansowa – realizacja czeków (działalność zaniechana w 2017 roku)

  W tra kcie roku obrotowego nie zaniechano żadnej działalności.

  Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe
  zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8.

  Przychody i wyniki segmentów

  Poniżej przedstawi ono analizę przychodów i wyników Grupy Kapitałowej w poszczególnych segmentach
  objętych sprawozdawczością:  Przychody

  Zysk w segmencie

  okres do
  30.06 .201 8
  okres do
  30.06 .201 7

  okres do
  30.06 .201 8
  okres do
  30.06 .201 7
  Działalność kontynuowana

  000' PLN

  000'PLN

  000'PLN

  000'PLN


  Obsługa zwrotu podatków i uzyskiwania zasiłków

  6 485

  3 188

  -476

  121
  =nna działalność finansowa (działalność zaniechana)

  0

  11

  0

  9
  Razem z działalności kontynuowanej

  6 485

  3 199

  -476

  130
  Przychody finansowe

  117

  28
  Pozostała działalność operacyjna

  279

  11
  Koszty finansowe

  -63

  -2
  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą praw
  własności 20 -9
  Zysk/Strata brutto (działalność zaniecha na)

  -123 158
  Podatek dochodowy (działalność kontynuowana i
  zaniechana)

  -17

  -31  Przychody skonsolidowane oraz zysk netto

  6 485

  3 199

  -140

  127  Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. W tra kcie roku obrotowego nie miały
  miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami (podobnie jak w latach wcześniejszych).

  Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka
  rachunkowości Grupy opisane w nocie nr 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  Aktywa segmentów

  stan na dzień 30.06 .201 8 stan na dzień 30.06 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Obsługa zwrotu podatków

  9 294 9 524
  =nna działalność finansowa (działalność zaniechana)

  7


  Razem aktywa segmentów

  9 294 9 531
  Aktywa niealokowane

  Razem aktywa

  9 294 9 531

  Osoby decyzyjne nadzorują aktywa trwałe, finansowe oraz wartości niematerialne przypadające na
  poszczególne segmenty celem monitorowania wyników osiągan ych w poszczególnych segmentach oraz w celu
  dokonania właściwej alokacji zasobów.
  Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty sprawozdawcze przydziela się na podstawie przychodów
  generowanych przez poszczególne segmenty sprawozdawcze.

  Pozostałe informacje o segmentach


  Amortyzacja

  Zwiększenia aktywów trwałych

  stan na dzień
  30.06 .201 8
  stan na dzień
  30.06 .201 7

  stan na dzień
  30.06 .201 8
  stan na dzień
  30.06 .201 7

  000 ’PLN

  000 ’PLN

  000 ’PLN

  000 ’PLN
  Obsługa zwrotu podatków 33 48 17 11
  Inn a działalność finansowa
  (działalność zaniechana)
  Razem

  33 48 17 11
  Informacje geograficzne

  Grupa działa na dwóch głównych obszarach geograficznych: województwo Wielkopolskie,
  województwo Dolnośląskie.
  Poniżej przedstawio no przychody Grupy oraz aktywa segmentów (aktywa trwałe, z wyjątkiem inwestycji w
  jednostki stowarzyszone, pozostałych długoterminowych aktywów finansowych i aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego) w rozbiciu na poszczególne obszary geograficzne działalności.


  Przychody

  Aktywa trwałe

  okres do
  30.06 .201 8
  okres do
  30.06 .201 7

  stan na dzień
  30.06 .201 8
  stan na dzień
  30.06 .201 7

  000'PLN

  000'PLN

  000'PLN

  000'PLN
  Dolnośląskie

  3 070 2 639

  31 82
  Wielkopolskie

  2 867 2 681

  299 209
  Rumunia

  548 656

  142

  134
  Razem

  6 485 5 976

  472 425


  Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. W trakcie roku obrotowego nie miały
  miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami (podobnie jak w trakcie roku 201 7).

  Informacje o wiodących klientach

  Ze względu na specyfikę świadczonych usług przychody Grupy są rozproszone. Grupa nie posiada wiodących
  klientów.
  2. Przychody ze sprzedaży

  Przychody ze sprzedaży Grupy prezentują się następująco:


  Od 01.01. 201 8

  Od 01.01.201 7

  do 30.06 .201 8

  do 30.06. 201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży towarów
  Przychody ze sprzedaży usług

  6 485

  5 976
  Pozostałe przychody  6 485

  5 976


  Przychody ze sprzedaży Grupy są związane z usługami zwrotu p odatku z zagranicy i inkasa czeków dla klientów
  krajowych.

  3. Koszty w edług rodzaju

  Koszty według rodzaju prezentują się następująco:

  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 30.06 .201 8

  do 30.06. 201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz
  odpisy z tytułu utraty wartości

  -33

  -48
  Zużycie materiałów i energii

  -178

  -120
  Usługi Obce

  -3 465

  -2 975
  Podatki i Opłaty

  -102

  -84
  Wynagrodzenia

  -2 896

  -2 290
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

  -217

  -152
  Pozo stałe koszty

  -70

  -70
  Razem

  -6 962

  -5 739

  4. Przychody i koszty finansowe

  Poniżej zaprezentowano szczegółową informację w zakresie instrumentów pochodnych oraz wyszczególniono
  koszty i przychody finansowe inne niż wpływ na wynik instrumentów pochodnych .
  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 30.06. 201 8

  do 30.06. 20 17

  000'PLN

  000'PLN
  Zyski i straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych:
  Zysk z realizacji forwardów

  59

  129
  Strata z realizacji forwardów
  Premia opcyjna

  Razem zyski z straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych

  59

  129
  Ogółem zyski/straty ze zbycia inwestycji finansowych

  59 129  Od 01.01.201 8


  Od 01.01.20 17

  do 30.06 .201 8

  do 30.06 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Zyski i straty z tytułu zmian wartości g odziwej instrumentów
  finansowych:
  Pochodne instrumenty finansowe

  -34

  8
  Pochodne instrumenty finansowe

  Razem zyski z straty z tytułu zmiany wartości godziwej

  -34 8


  Koszty finansowe
  Koszty odsetek:
  -kredyty b ankowe

  -1 -2
  -umowa leasingu


  Inne -2 -35
  Razem koszty z odsetek

  -37 -37
  Przychody finansowe

  -przychody odsetkowe z krótkoterminowych depozytów

  20 28


  bankowych
  -odsetki od rachunków bankowych

  12

  15
  Inne
  Razem przych ody finansowe

  91

  43


  Wynik finansowy netto

  54

  143
  5. Zyski/straty kursowe netto

  Różnice kursowe odniesione do rachunku zysków i strat uwzględnione zostały w następujących pozycjach:


  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 30.06. 201 8

  do 30.06. 201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży

  816 1 017
  Koszty finansowe netto  816 1 017


  6. Dywide nda na akcję
  Zarząd Euro -Tax.pl S.A. informuje, iż na mocy uchwały nr 8 z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy postanowiło dokonać wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017 r. w
  wysokości 2 600 000 zł (co stanowi 83,71% osiągniętego zysku netto) , co stanowi 0,52 zł na akcję. Uprawnieni
  do dywidendy są akcjonariusze posiadający akcje serii A.

  Dniem dywidendy podczas którego została ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok
  obrot owy 2017 był 21 czerwca 2018 r. Wypłata dywidendy nastąpi ła w dniu 29 czerwca 2018 r.

  7. Inwestycje w jednostkach zależnych

  Wszystkie jednostki zależne zostały objęte konsolidacją Poniżej przedstawiono informację w zakresie cen
  nabycia udziałów, wyłączonyc h w trakcie konsolidacji:


  Stan na dzień 30.06 .201 8roku
  Nazwa Spółki
  Stopień
  zależności
  Cena
  nabycia
  Odpis
  aktualizujący
  Wartość
  netto

  CUF Sp. z o.o.
  Zależna od
  Euro -Tax.pl
  S.A.

  341

  -

  341
  Euro -Tax .pl Zwrot Podatk u
  S.A.
  Zal eżna od
  CUF Sp. z o.o

  2 030

  -

  2 030
  Euro -tax.ro Servicii Fiscale
  Emigranti
  Zależna od
  Euro -Tax.pl
  S.A.

  119

  119
  Razem

  2 490

  - 2 490


  Stan na dzień 30.06 .201 7roku
  Nazwa Spółki
  Stopień
  zależności
  Cena
  nabycia
  Odpis
  aktualizujący
  Wartość
  netto

  CUF Sp. z o.o.
  Zależna od
  Euro -Tax.pl
  S.A.
  341

  -

  341
  Euro -Tax .pl Zwrot Podatk u S.A. Zależna od CUF
  Sp. z o.o
  2 030

  -

  2 030

  Euro -tax.ro Servicii Fiscale Emigranti
  Zależna od
  Euro -Tax.pl
  S.A.
  119 119
  Razem

  2 490

  - 2 490
  7.1. Udzi ał w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności


  Euro -Tax.pl S.A. dnia 13.06.2016 roku objął udziały spółki Euro -Lohn Sp. z o.o. za kwotę 21 550 zł ; co
  daje procentowy udział 48,97% .

  Eur o-Lohn sp. z o.o. w okresie od 01.01.20 18 do 30.06.201 8r. osiągnął zysk w wysokości 41 tys. zł.

  Udział w wyniku jednostek konsolidowanych metodą praw własności wyniósł 20 tys. zł.  8. Pochodne instrumenty finansowe


  stan na dzi eń 30.06 .201 8

  stan na dzień 30.06 .201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Pochodne instrumenty finansowe

  aktywa

  zobowiązania

  aktywa

  zobowiązania
  Forwardy

  42 58
  Opcje


  Razem

  42 58

  Wyszczególnienie Nominał
  transakcji
  w walucie
  (tys.)
  Wartość bilansowa
  instrumentów
  Termin realizacji Wpływ na
  wynik w
  okresie
  Akty wa
  finansowe
  Zobowiązania
  finansowe
  od do

  Stan na 30.06 .201 8

  Kontrakty forward
  EURO -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  430 39 201 8-01-01 201 8-12-31 2018
  Kontrakty forward
  USD -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  - - -
  Kontrakty forward
  GBP -
  zabezpieczenie
  sprzeda ży
  30 3 201 8-01-01 201 8-12-31 2018
  Stan na 30.06 .2017
  Kontrakty forward
  EURO -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  700 46

  201 7-01-01 201 8-05-31 2018
  Kontrakty forward
  USD -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  - - -
  Kontrakty forward
  GBP -
  zabezpieczenie
  sprzedaży


  90 12

  201 7-01-01 201 8-05-31 2018
  9. Należności handlowe oraz pozostałe należności


  stan na dzień 30.06. 201 8

  stan na dzień 30.06 .201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Należności handlowe

  178 173
  Odpis aktualizujący wartość należności
  Należności handlowe netto

  178 173
  Rozliczenia międzyokresowe (czynne)

  39 78
  Pozostałe należności

  839 612
  Odpis aktualizujący pozostałe należności

  -176 -195
  Należności od podmiotów powiązanych


  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym


  Pożyczki udzielone pozostały m podmiotom  880 668
  Minus część długoterminowa:


  Należności handlowe


  Pozostałe


  Rozliczenia międzyokresowe czynne

  23 45
  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym


  Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom  857 624


  Czę ść krótkoterminowa

  857 624
  10. Środki pieniężne i ich ekwiwalent y


  stan na dzień
  30,06. 201 8

  stan na dzień
  30.06 .201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Środki pieniężne w kasie i w banku

  5 812

  7124
  Krótkoterminowe depozyty bankowe

  2 152

  1 100
  Inne środki pi eniężne 200

  7 964

  8 424

  Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych, w skład środków pieniężnych i kredytu w rachunku
  bieżącym wchodzą:

  okres do
  30.06. 201 8

  okres do
  30.06 .201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  7 964

  8 224
  Kaucja w Alior Bank S.A.

  0

  200

  7 964

  8 424

  11. Kapitał podstawowy

  Poniższa tabela prezentuje dane ilościowe dotyczące kapitału podstawowego.


  stan na dzień
  30.06 .201 8

  stan na dzień
  30.06. 201 7

  000' PLN

  000' PLN

  Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony:

  500

  500
  liczba akcji (w sztukach)

  5 000 000

  5 000 000
  wartość nominalna jednej akcji w PLN

  0,10

  0,10
  Wartość nominalna wszystkich akcji

  500

  500  Wszystkie wyemitowane przez Spółkę dominującą akcje są akcjami zwykłymi be z żadnego uprzywilejowania.
  Wszystkie wyemitowane akcje zostały w całości opłacone.
  12. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

  Poniższa tabela prezentuje składowe pozycji bilansowej zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.


  stan na dzień
  30.06 .201 8
  stan na dzień
  30.06. 2017
  000' PLN 000' PLN
  Zobowiązania handlowe 682 697
  W tym Rozliczenia międzyokresowe (bierne)

  353 441
  Pozostałe zobowiązania

  7 741 7 268
  w tym Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
  Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. leasingu finansowego 20 8
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
  Zobowiązania finansowe - forwardy 42
  8 4 85 7 973
  8 4 85 7 973


  Rozliczenia międzyokresowe b ierne obejmują:


  Stan na dzień
  30.06 .201 8

  Stan na dzień
  30.06 .201 7
  Wyszczególnienie

  000' PLN

  000' PLN
  Rezerwa na prowizje.

  165 131
  Rezerwa na badanie spr. finan

  0 0
  Rezerwa reklama 16 14
  Rezerwa ARK/ETX DE 117 81


  Pozostałe rezerwy
  Rezerwa na wynagrodzenia 55 132
  Rezerwa Dana Lupu 75
  Partnerzy Gewerbe 8
  Razem

  353 441


  Pozostałe zobowiązania obejmują:  Stan na dzień
  30.06 .201 8

  Stan na dzień
  30.06. 20 17
  Wyszczególnienie

  000' PLN

  000' PLN
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

  646 330
  Niewypłacone klientom zwroty podatków i prowizje partnerów

  6 791 6 651
  Zobowiązania publiczno -prawne

  304 287
  Pozostałe


  Razem

  7 741 7 268
  2.4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej
  JEDNOSTKO WY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  za okres od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 201 8
  od 01.01.201 8
  do 30.06.201 8

  od 01.01.201 7
  do 30.06.201 7  Działalność kontynuowana 000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży 344 335
  Koszt własny sprzedaży
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 344 335
  Koszty sprzedaży -24 0
  Koszty ogólnego zarządu -252 -314
  Pozostałe przychody operacyjne 210 4
  Pozostałe koszty operacyjne
  Udział w zyskach jednos tek objętych konsolidacją
  metodą praw własności  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 279 25
  Wynik na działalności finansowej - netto 1 553 1 509
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 832 1 534
  Po datek dochodowy -8 -12
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 824 1 522
  Wynik na działalności zaniechanej
  Zysk netto za okres obrotowy 1 824 1 522

  Przypadający na:
  - właścicielom jednostki 1 824 1 522

  1 824 1 522
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  za okres od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 201 8

  od 01.01.201 8
  do 30.06.201 8

  od 01.01.20 17
  do 30 .06.201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Zysk netto 1 824 1 522
  Inne całkowite dochody netto
  Różnice ku rsowe z przeliczenia operacji zagranicznych 0

  0
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0

  0
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0

  0
  Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości 0

  0
  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek
  stowarzyszonych 0

  0
  =nne całkowite dochody netto 0

  0
  Całkowity dochód 1 824

  1 522
  Przypadający na:
  - właścicielom jednostki 1 824

  1 522

  1 824

  1 522  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 30 czerwca 201 8  Nota 30.06 .201 8 30.06 .2017


  PLN’000

  PLN’000
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe

  0

  0
  Wartości niematerialne

  0

  0
  Wartość firmy

  0

  0
  =nwestycje w jednostkach zależnych

  461

  461
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

  0

  0
  Pozostałe inwestycje w jednostka ch powiązanych

  0

  253
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  2

  0
  Należności handlowe oraz pozostałe należności

  0

  0
  Inne aktywa finansowe

  21

  21


  484

  735
  Aktywa obrotowe
  Zapasy

  0

  0
  Należności handlowe oraz pozostałe nal eżności

  149 141
  Należności z tytułu podatku dochodowego

  0 0
  Pozostałe inwestycje w jednostkach powiązanych 248 0
  Inne aktywa finansowe

  0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  2 171 1 460
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  2 10


  2 570 1 611

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

  0

  0

  Aktywa razem

  3 05 5

  2 346  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 30 czerwca 201 8(c.d.)


  Nota 30.06 .20 18

  30.06 .201 7


  PLN’000

  PLN’000
  Kapitał własn y przypadający właścicielom jednostki
  dominującej
  Kapitał podstawowy

  500

  500
  Udziały
  Kapitał zapasowy -zyski zatrzymane

  681

  175
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
  Zysk netto

  1 824

  1 522
  Akcje własne
  Razem kapitały własne

  3 005

  2 197  Zobowiązanie długoterminowe


  Pożyczki i kredyty bankowe

  0

  0
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego


  0

  2
  Rezerwy długoterminowe

  0

  0
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego


  0

  0


  0

  2  Zobowiązania krótkoterminowe


  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

  38

  132
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

  0

  0
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego


  0

  0
  Krótkoterminowe pożyczki i kred yty bankowe

  0

  0
  Rezerwy krótkoterminowe

  12

  15

  Pasywa razem

  3 05 5

  2 346


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM za okres od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 2018 w okresie porównawczym

  Kapitał podstawowy  Kapitał zapasowy – zyski zatrzymane
  Kapitał zapasowy – nadwyżka ze sprzedaży akcji
  Kapitał zapasowy – agio Akcje własne
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Zysk za okres sprawozdawczy Kapitał własny ogółem

  Na dzień 1 stycznia 20 16 roku
  500 1 143 1 723 3 543
  Efe kty zmian polityki rachunkowości
  Na dzień 1 stycznia 201 6 roku po korekcie 500 1 143 1 723 3 543
  Zysk za okres sprawozdawczy 3 108 3 108
  Emisja akcji
  Podział wyniku 0
  Koszty emisji akcji
  Umorzenie akcj i
  Wypłata dywidendy -976 -1 723 -2 700
  Na 31 grudnia 201 6 roku 500 167 0 0 0 0 3 108 3 775
  Na dzień 1 stycznia 20 17 roku 500 167 3 108 3 775
  Efekty zmian polityki rachunkowości


  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku po korekcie 500 167 3 108 3 775
  Całkowite dochody za okres rozpoznane bezpośrednio w
  kapitale własnym  Zysk za okres sprawozdawczy 3 10 6 3 10 6
  Emisja akcji


  Koszty emisji akcji


  Podział wyniku 8 -8 0
  Wypłata dywidendy -3 100 -3 100
  Zakup akcji własnych


  Umorzenie akcji

  0
  Na 31 grudnia 201 7roku 500 175 0 0 0 0 3 10 6 3 781  Kapitał podstawowy  Kapi tał zapasowy – zyski zatrzymane
  Kapitał zapasowy – nadwyżka ze sprzedaży akcji
  Kapitał zapasowy – agio Akcje własne
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Zysk za okres sprawozdawczy Kapitał własny ogółem

  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku

  500  167

  3 108

  3 775
  Efekty zmian polityki rachunkowości
  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku po korekcie 500 167 3 108 3 775
  Zysk za okres sprawozdawczy 3 106 3 106
  Emisja akcji
  Podział wyniku 8 -8


  Koszty emisji akc ji
  Wypłata dywidendy -3 100 -3 100
  Na 31 grudnia 20 17 roku 500 175 0 3 106 3 781
  Na dzień 1 stycznia 20 18roku 500 175 3 10 6 3 781
  Efekty zmian polityki rachunkowości


  Na dzień 1 stycznia 201 8 roku po korekcie 500 175 3 10 6 3 781
  Całkowite dochody za okres rozpoznane bezpośrednio w
  kapitale własnym
  Zysk za okres sprawozdawczy 1 824 1824
  Emisja akcji


  Koszty emisji akcji


  Podział wyniku 506 -506 0
  Wypłata dywidendy -2 600 -2 600
  Zakup akcji własnych


  Umorzenie akcji


  Na 30 czerwca 2018 roku 500 681 0 0 0 0 1 824 3 005


  Spółka Euro -tax.pl S.A. będąca spó łką dominującą w Grupie Kapitałowej Euro -tax.pl S.A. jest spółką holdingową, osiągająca przychody z tytułu dywidend od
  spółek zależnych oraz usług o zarządzanie (w wysokości 55 tys. miesięcznie).
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  za okre s od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 201 8

  30.06 .201 8 30.06 .201 7
  PLN’000

  PLN’000
  I. Zysk brutto 1832

  1 534
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej


  II. KOREKTY -1 713 -1 520 Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic k ursowych 0


  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 553

  -1 509
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej


  Zmiana stanu rezerw 0

  0
  Zmiana stanu zapasów  Zmiana stanu należności 10

  -2
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14

  3
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -146

  -9
  Gotówka z działalności operacyjnej


  Zapłacony podatek -10

  -2
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 119

  14
  Przepływy środków pieniężnych z dz iałalności inwestycyjnej


  Odsetki otrzymane 20

  28
  Dywidendy otrzymane 1 533 1 481 Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych Odsetki od pożyczek udzielonych 0

  0 Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych


  Wpływy ze sprz edaży podmiotu zależnego


  Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego


  Wydatki na zakup majątku trwałego


  Wydatki na zakup akcji i udziałów w 0

  0
  Udzielenie pożyczek 0

  0
  Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych


  Inne wydatki inwestycy jne 0 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 553 1 509 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

  Dywiden dy wypłacone -2 600 -3 100 Spłata pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z emisji akcji i udziałów Nabycie udziałów (akcji) 0 0 Środki uzyskane z emisji akcji/sprzedaży akcji własnych Odsetki 0 0 Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym =nne wpływy Inne wydatki

  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -928 -1 577 -1 577 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 099 3 037 Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 171 1 460
  2.5. Istotne zastosowane pominięcia lub zniekształcenia pozycji skonsolidowanych
  Nie do tyczy  3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

  Poniżej zostały przedstawione zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych
  okre sach w sposób ciągły, o ile nie podano poniżej.

  Podstawa prawna sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Zarząd Hednostki dominującej sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF na
  podstawie art. 45 ust 1b i 1c ustawy o rachunkowości. Dnia 7 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
  MSR/MSSF. Hednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zgodnie z
  MSR/MSSF, obejmującego całą grupę kapitałową Euro -Tax.pl, jest spółka Euro -Tax.pl S.A. Hednostką dominującą
  wobec Euro -Tax.pl S.A. sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zgodnie z MSR/MSSF była na
  dzień podjęcia uchwały spółka prawa cypryjs kiego Rorison Investments Limited.

  Dane porównywalne

  Do danych porównywalnych zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano
  zasady rachunkowości identyczne jak przyjęte do inf ormacji na dzień 31 grudnia 201 7 i za okres od 1 stycz nia
  201 7 do 31 grudnia 2017 .

  Zasady kontynuacji działalności

  Hednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się
  przewidzieć przyszłości, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. N a dzień sporządzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuacji działalności przez spółki z Grupy kapitałowej.
  Status zatwierdzenia Standardów w UE

  Niniejsze śródroczne skrócone jednostk owe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z
  Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień
  zatwierdzenia n iniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania
  standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad
  rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które wes zły w życie, a standardami MSSF
  zatwierdzonymi przez UE.
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („K=MSF ”).


  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości

  Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Spółka
  nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.

  Zasady prezentacji danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
  za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.

  Zasada przewagi treści ekonomicznej nad forma oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno odzwierciedlać
  informacje ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji, a nie tylko ich formę prawną,

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spółka odrębnie prez entuje
  „Skonsolidowany rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed „skonsolidowanym
  sprawozdaniem z całkowitych dochodów”. „Skonsolidowany rachunek zysków i strat” sporządzany jest w
  wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Skonsolidowa ne sprawozdanie z przepływów pieniężnych” sporządzany
  jest metodą pośrednią.

  Dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w zaokrągleniu do tysiąca
  złotych, o ile nie podano inaczej.

  Walutą prezentacji niniejszego skonsolido wanego sprawozdania finansowego oraz walutą funkcjonalną jest
  polski złoty.

  Zarządzanie ryzykiem finansowym

  Rodzaje ryzyka finansowego są rozpoznawane przez Spółkę i ujawniane w notach do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. W zależności od oceny Zarządu, opartej na analizie sytuacji majątkowej i
  makroekonomicznej Grupy, Zarząd podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia przed danym rodzajem
  ryzyka finansowego lub decyduje o rezydualnym charakterze ryzyka. Podejście do ryzyka finansowego oraz
  powody zastosowania danej koncepcji są ujawniane w notach do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.

  Ważne oszacowania i osądy księgowe

  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR wymaga dokonania
  szacunków i założeń, kt óre wpływają na wielkości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Wszystkie osądy, założenia, a także oszacowania, jakie zostały dokonane na potrzeby niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego są prezentowane w notach do skonsolidowa nego sprawozdania
  finansowego, które stanowią jego integralną część. Oszacowania i osądy poddawane są nieustannej weryfikacji.
  Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej
  sytuacji są zasadne.
  Przyję te szacunki i założenia odzwierciedlają najlepszą wiedzę kierownictwa Spółki, jednakże rzeczywiste
  wielkości mogą różnić się od przewidywanych.
  Poniżej przedstawiono główne założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawowe przyczyny niepewności
  szacunk ów na dzień bilansowy, które niosą znaczące ryzyko konieczności dokonania istotnych korekt wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie następnego roku obrotowego.
  Wielkości szacunkowe dotyczą głównie:
  − okresów ekonomicznej użyteczności środków trwał ych i wartości niematerialnych,
  − wielkości odpisów z tytułu aktualizacji należności,
  − wielkości odpisów z tytułu aktualizacji wartości firmy,
  − wysokości rezerw na świadczenia pracownicze oraz inne rezerwy, w tym z tytułu toczących się
  postępowań sądowych


  − odro czonego podatku dochodowego.  Stosowane zasady rachunkowości

  Zasada zakazu kompensat

  Zasada zakazu kompensat dotyczy zakazu kompensowania aktywów i zobowiązań, chyba, że MSR wymaga lub
  dopuszcza dokonanie kompensaty.


  Przychody ze sprzedaży

  Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych
  i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności
  gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą.

  Przychód ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi, w oparciu o stopień
  zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stanu faktycznego wykonanych prac do całości
  usług do wykonania.

  Przychody z tytułu o dsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z
  metodą efektywnej stopy procentowej.

  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo Spółki do
  otrzymania płatności.

  Koszty

  Spółka uj muje koszty zgodnie z zasadą współmierności i kosztów oraz zasadą ostrożności.

  Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie miejsc powstawania kosztów oraz w układzie rodzajowym, przy
  czym za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w rachunku zysków i strat przyjmuje się wariant
  kalkulacyjny.

  Ponadto kosztami okresu sprawozdawczego, wpływającymi na wynik finansowy są pozostałe koszty operacyjne,
  związane pośrednio z działalnością operacyjną oraz koszty finansowe związane z finansowaniem działalności
  Spółki .

  Leasing

  Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne
  korzyści oraz ryzyko na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing
  operacyjny.

  Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa grupy i są wyceniane
  w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
  leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingod awcy jest prezentowane w
  jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.
  Płatności leasingowe są podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od
  pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do jednostkowego rachunku
  zysków i strat.

  Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciążają koszty metodą liniową przez okres
  leasingu.  Waluty obce

  Transakcje przeprowadzane w waluc ie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na
  dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są
  przeliczane według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty w ynikłe z przeliczenia
  walut są odnoszone bezpośrednio w jednostkowy rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy
  powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości
  godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał z przeszacowania.


  Koszty finansowania zewnętrznego

  Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników
  majątku wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosz tów
  wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego
  użytkowania lub sprzedaży. Do kosztów finansowania zewnętrznego należą koszty odsetek od kredytów i
  pożyczek oraz związane z nimi różnice kursowe .

  Przych ody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków
  zewnętrznych przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku,
  pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji. Wszelkie pozostałe
  koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym
  zostały poniesione.

  Powyższe zasady kapitalizacji nie są stosowane do aktywów wycenianych w wartości godziwej.

  Dot acje

  Dotacji nie ujmuje się aż do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Spółka spełni konieczne warunki
  i otrzyma takie dotacje.

  Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje
  się w sprawoz daniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań (chyba, że war tość dotacji jest istotna wtedy
  wykazuje się je w osobnej pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) i odnosi w rachunek zysków i strat
  systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów.

  Pozostałe dotacje ujmowane są syste matycznie w pozostałych przychodach operacyjnych, w okresie
  niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje
  należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia
  finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie,
  w którym są należne. Zasady właściwe dla rozliczenia dotacji do aktywów trwałych stosuje się także w
  przypadku transakcji nieodpłatnego otrzymania akt ywów trwałych .

  Świadczenia pracownicze

  Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy i
  innych świadczeń opisanych poniżej ujmuje się jako rezerwy, po uwzględnieniu wszelkich kwot już wypłaconych
  i jednocześnie jako koszt okresu, chyba że świadczenie należy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika
  aktywów.

  Świadczenia pracownicze w formie płatnych nieobecności ujmuje jako rezerwy i koszt w momencie wykonania
  pracy przez pracowników, jeżeli wykonan a praca powoduje narastanie możliwych przyszłych płatnych
  nieobecności lub w momencie ich wystąpienia, jeżeli nie ma związku między pracą a narastaniem ewentualnych
  przyszłych płatnych nieobecności.
  Zyski i straty z tytułu korekty założeń dotyczących dłu goterminowych świadczeń pracowniczych powiększają
  pozostałe koszty lub przychody operacyjne w rachunku zysków i strat przez przeciętny przewidywany okres
  zatrudnienia pracowników.

  Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy ujmuje się jako zobowiązani e i koszt wówczas, gdy rozwiązany
  został stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupą) przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego lub
  gdy nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez
  jednostkę pr opozycji zachęcającej do dobrowolnego odejścia z pracy.

  W przypadku programów przewidujących rozliczenie gotówkowe, zobowiązanie równe części dostarczonych
  towarów lub wykonanych usług ujmowane jest według wartości godziwej ustalonej na każdy dzień bilans owy.

  Podatki

  Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony, jeżeli nie został
  ujęty w innych dochodach lub bezpośrednio w kapitałach.

  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (p odstawy opodatkowania)
  danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z
  wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów
  w latach następnych i pozy cji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu oraz
  włączeniem przychodów i kosztów do opodatkowania z lat poprzednich. Obciążenia podatkowe są wyliczane
  w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

  Podatek odr oczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w
  przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im
  wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opoda tkowania.

  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających
  opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości,
  w jakiej jest prawdopodobne, że będzie m ożna pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
  różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa
  powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania
  w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.

  Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a
  w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika
  aktywów lub jego części następuje jego odpis.

  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
  pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stani e się wymagalne. Podatek odroczony jest
  ujmowany w rachunku zysków i strat , poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w
  kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w
  kapitały własne.

  Podatek od towarów i usług

  Przychody/aktywa i koszty/pasywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z
  wyjątkiem:
  • sytuacji, gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do
  odzyskania o d organów podatkowych - wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część kosztów
  nabycia składnika aktywów lub jako koszt,
  • należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.
  Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub wymagająca zapłaty na rzecz organów
  podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako część należności lub zobowiązań.
  Rzeczowe aktywa trwałe

  Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nab ycia lub kosztu wytworzenia)
  pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. Po początkowym ujęciu
  aktywa trwałe wykazywane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonego o odpisy
  amortyzacyjne oraz odpisy z tytu łu utraty wartości.

  Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w
  budowie, od miesiąca następnego, w którym przyjęto środek trwały przez oszacowany okres ekonomicznej
  przydatności tych środków, używ ając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek
  amortyzacji:

  Budynki i budowle 4%
  Maszyny i urządzenia, środki transportu
  oraz pozostałe 10% - 30%

  Amortyzacji podlega wartość, będąca ceną nabycia lub kosztem wytworzenia dane go składnika aktywów.
  Zdaniem Zarządu, wartość końcowa składnika aktywów jest nieistotna, więc Grupa przyjmuje, że wynosi zero .

  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich
  ekonomicznej użyteczności, odpowiedn io jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.

  W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży składnika aktywów, Grupa zaprzestaje jego amortyzowania i
  prezentuje go w pozycji sprawozdania „aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży”.

  Zyski lu b straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane
  jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane
  w rachunku zysków i strat .

  Wartości niematerialne

  Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy realizowany jest ściśle określony projekt,
  jest prawdopodobne, że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne oraz koszty związane z
  projektem mogą być wiarygodnie oszacowa ne.

  Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej
  przydatności.

  W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów,
  koszty prac rozwojowych są ujmowane w r achunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

  Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków i strat jako koszty w
  okresie, w którym zostały poniesione.

  Zakupione licencje na oprogramowanie komputero we aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na
  zakup i przygotowanie do używania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje się przez
  szacowany okres użytkowania oprogramowania nie dłuższy niż 3 lata.


  Nieruchomości inwestycyjne

  Za nie ruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z
  czynszów lub / i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości.
  Nieruchomości inwestycyjne są początkowo wyceniane według ceny naby cia lub kosztu wytworzenia. Przy
  początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji. Nieruchomości inwestycyjne
  wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty wynikająca ze zmiany wartości godziwej
  nieruchomości inwes tycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.  W przypadku nieruchomości inwestycyjnych, będących przedmiotem leasingu, stosowane są takie same zasady
  wyceny, ujmowania i prezentacji, jak w przypadku leasingu finansowego lu b operacyjnego.

  Do nieruchomości inwestycyjnych może być również zaliczone prawo do użytkowania przez leasingobiorcę
  nieruchomości, będących przedmiotem leasingu operacyjnego, jeżeli spełnione są następujące warunki:
  − nieruchomość (do której przysługuje p rawo użytkowania przez leasingobiorcę) w innym wypadku
  spełniałaby również definicję nieruchomości inwestycyjnej,
  − leasing operacyjny jest ujmowany w taki sposób, jakby był leasingiem finansowym,
  − do wyceny prawa do użytkowania przez leasingobiorcę nieruchom ości stosuje się model według
  wartości godziwej.

  Utrata wartości

  Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu
  stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy
  stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w
  celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów
  pieniężnych, które są w zn acznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa,
  analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik
  aktywów.

  W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie uży tkowania, test na utratę wartości
  przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość
  wystąpienia utraty wartości.

  Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejs zona o
  koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Wartość użytkowa odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
  przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową
  wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyfi czne dla danego aktywa.

  Heżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów),
  wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana
  jako pozostałe koszty operacyjne w okresie, w którym wystąpiła.

  W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy
  aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości
  netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w
  poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest pozostałych przychodach operacyjnych.

  Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

  Aktywa trwałe (i grup y aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia
  wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty
  związane ze sprzedażą.

  Aktywa trwałe i grupy aktywów netto kl asyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość
  bilansowa będzie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie w wyniku ich dalszego
  ciągłego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpieni e transakcji
  sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do
  zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Klasyfikacja składnika aktywów
  jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia transakcji sprzedaży w ciągu
  roku od momentu zmiany klasyfikacji.


  Środki pieniężne

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na
  żądanie oraz krótko terminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę,
  dla których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. Rozchód środków pieniężnych w walutach obcych ustala się
  metodą F=FO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło)., za wyjątk iem środków pieniężnych w drodze klientów w
  walucie EUR, gdzie rozchód ustala się metodą szczegółowej identyfikacji.

  Aktywa finansowe

  Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz
  pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w
  momencie początkowego ujęcia.

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy.

  Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do zbycia, jeżeli:

  • został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub
  • stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie,
  zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
  • jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

  Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do zbycia może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w
  wartości godziwej przez wynik finansowy przy ujęciu początkowym, jeż eli:
  • taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych
  okolicznościach; lub
  • składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
  grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z
  udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje
  o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
  • składnik aktywów stanowi część kontraktu zawiera jącego jeden lub więcej wbudowanych
  instrumentów pochodnych, a MSR 39 „=nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza
  klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) jako wycenianego w wartości
  godziwej przez wynik finansowy.

  Aktyw a finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości godziwej, a
  zyski lub straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata netto ujęte w rachunku zysków lub strat
  uwzględniają dywidendy lub odsetki wygenerowa ne przez dany składnik aktywów finansowych.

  Inwestycje utrzymywane do wymagalności

  =nwestycje oraz inne aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o ustalonych lub
  negocjowalnych warunkach płatności oraz ustalonych terminach wymagalności , które Grupa chce i może
  utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności klasyfikuje się jako inwestycje utrzymywane
  do wymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnego oprocentowania
  po pomniejszeniu o utratę wartości, z aś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, które mogą być w posiadaniu Grupy i znajdujące się
  w obrocie na aktywnym rynku, klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wykazuje w wartości


  godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, w
  kapitale z aktualizacji wyceny, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości, odsetek obliczonych przy użyciu
  efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic kursowych dotyczących aktywów pieniężnych,
  które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia
  utraty jej wartości, skumulowany zysk lu b stratę ujętą uprzednio w kapitale z tytułu aktualizacji wyceny ujmuje
  się w rachunku zysków i strat danego okresu. Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do
  sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w chwili uzyskania przez Grupę prawa do ich otrzymania.
  Wartość godziwą aktywów pieniężnych dostępnych do sprzedaży denominowanych w walutach obcych określa
  się przeliczając te waluty po kursie spot na dzień bilansowy. Zmiana wartości godziwej przypadająca na różnice
  kursowe wynikające ze zmiany zamortyzowanego kosztu historycznego danego składnika aktywów
  wykazywana jest w rachunku zysków i strat.

  Pożyczki i należności

  Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o ustalonych lub negocjowalnych warunkach
  płatności nieb ędące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako pożyczki i należności. Wycenia
  się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
  Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności
  krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne.
  Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty
  dyskonta.

  Utrata wartości aktywów finansowych

  Aktyw a finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ocenia się pod
  względem utraty wartości na każdy dzień bilansowy. Aktywa finansowe tracą wartość, gdy istnieją obiektywne
  przesłanki, że zdarzenia, które wystąpiły po początkow ym ujęciu danego składnika aktywów wpłynęły
  niekorzystnie na związane z nim szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne.

  W przypadku akcji nienotowanych na giełdzie, sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, znaczny lub
  długotrwały spadek wartości godziwe j papierów wartościowych poniżej ich kosztu uznaje się za obiektywny
  dowód utraty wartości. Wartość godziwą akcji nienotowanych na giełdzie szacuje się za pomocą powszechnie
  uznanych metod estymacji:

  − ostatnio dostępne ceny transakcyjne na wycenianym skła dniku lokat ustalone pomiędzy niezależnymi
  od siebie i nie powiązanymi ze sobą stronami,
  − metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz metodę
  porównywalnych transakcji,
  − metody dochodowe, a w szczególności metodę zdyskontowa nych przepływów pieniężnych,
  − metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto.

  W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i usług, poszczególne
  aktywa, bada się pod kątem utratę wartoś ci łącznie. Obiektywne dowody utraty wartości dla portfela
  należności obejmują doświadczenie Grupy w procesie windykacji należności. Przesłankami tymi może być
  wzrost liczby nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 dni, a także obserwowalne zmi any w
  warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek z przypadkami nieterminowych spłat
  należności.

  W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po zamortyzowanym koszcie, kwota odpisu z tytułu utraty
  wartości stanowi różnicę pomiędzy war tością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością szacunkowych
  przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę procentową
  składnika aktywów finansowych.

  Wartość bilansową składnika aktywów finansowych pomniejs za się o odpis z tytułu utraty wartości
  bezpośrednio dla wszystkich aktywów tego typu, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których


  wartość bilansową pomniejsza się stosując konto korygujące ich pierwotną wartość. W przypadku stwierdzenia
  nieści ągalności danej należności z tytułu dostaw i usług, odpisuje się ją właśnie w ciężar konta odpisu
  aktualizującego. Natomiast jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną później odzyskane, dokonuje się
  odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany w artości bilansowej konta odpisu
  aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów i kosztów
  operacyjnych.

  Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie obrachunkowym
  kwota odpis u z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to można racjonalnie odnieść do
  zdarzenia mającego miejsce po ujęciu utraty wartości, uprzednio ujęty odpis z tytułu utraty wartości odwraca
  się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość bilan sowa inwestycji w dniu odwrócenia utraty wartości nie
  przekracza kwoty zamortyzowanego kosztu, powstającego gdyby utrata wartości nie została ujęta.

  Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży ujęte
  upr zednio przez wynik finansowy nie podlegają odwróceniu poprzez ten rachunek. Wszelkie zwiększenia
  wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.  Reklasyfikacje aktywów finansowych

  Aktywa finans owe dostępne do sprzedaży mogą podlegać reklasyfikacji do:

  • Pożyczek udzielonych i należności własnych, jeżeli na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby
  definicję pożyczek udzielonych i należności własnych a jednostka ma zamiar i możliwość utrzyma nia
  aktywu w przyszłości lub do terminu wymagalności.

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrumenty pochodne oraz
  aktywa wyceniane według wartości godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, mogą zostać
  przekwalifikowane na następujących zasadach:

  • Przeniesione do aktywów dostępnych do sprzedaży, jeżeli (a) instrument nie jest już przeznaczony do
  sprzedaży lub odkupu w krótkim terminie, (b) na dzień przekwalifikowania aktywa te nie spełniałyby
  definicji p ożyczek udzielonych i należności własnych oraz (c) jednostka nie ma zamiaru i możliwości
  utrzymania aktywu w przyszłości lub do terminu wymagalności,

  • Heżeli instrument nie spełnia definicji pożyczek udzielonych i należności własnych, reklasyfikacja do
  aktywów dostępnych do sprzedaży lub aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności, jest
  możliwa w rzadkich okolicznościach, przez które rozumie się udokumentowaną przez jednostkę
  incydentalną sytuację, w stosunku do której nie należy oczekiwać, że pojawi się w przyszłości lub
  regularnie.

  Powyższe reklasyfikacje odbywają się po wartości godziwej z dnia reklasyfikacji.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów utrzymywanych do
  terminu wymagalności i odwrotnie.

  Wyksięgowanie aktywów finansowych

  Grupa wyksięgowuje składnik aktywów finansowych wyłącznie wtedy, gdy wygasną prawa umowne
  do przepływów pieniężnych generowanych przez taki składnik aktywów, albo gdy składnik aktywów
  finansowych wraz z zasadniczo całym r yzykiem i wszystkimi korzyściami związanymi z jego posiadaniem zostają
  przeniesione na inny podmiot. Heżeli Grupa nie przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i
  wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów i utrzymuje nad nim kontrolę, ujmuje
  zatrzymany udział w takim składniku aktywów i związane z nim zobowiązania z tytułu potencjalnych płatności.
  Heśli natomiast Spółka zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z przeniesionym składnikiem
  aktywów, to nadal ujmuje s tosowny składnik aktywów finansowych.


  Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę

  =nstrumenty dłużne i kapitałowe klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub jako kapitał własny,
  w zależności od treści ustaleń umow nych.

  Instrumenty kapitałowe

  =nstrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po odjęciu
  wszystkich jego zobowiązań. =nstrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę ujmuje się w kwocie
  otrzymanych wpływów po odj ęciu bezpośrednich kosztów emisji.

  =nstrumenty finansowe z opcją sprzedaży mogą być prezentowane jako kapitał własny wtedy i tylko wtedy, gdy
  spełniają wszystkie poniższe warunki:

  (a) ich posiadacz ma prawo do proporcjonalnego udziału w aktywach netto j ednostki w przypadku jej likwidacji;
  (b) dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie instrumenty w
  tej klasie mają identyczne cechy;
  (c) instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiąz ania finansowego; oraz
  (d) suma przewidywanych przepływów pieniężnych przypadających na ten instrument w okresie jego spłaty
  opiera się przede wszystkim o wynik finansowy, zmianę w ujętych aktywach netto lub zmianę wartości godziwej
  ujętych i nieujętych a ktywów netto jednostki (z wyłączeniem oddziaływania samego instrumentu). Wynik
  finansowy lub zmianę ujętych aktywów netto wycenia się w tym celu zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot
  nie może posiadać innych instrumentów, które znacząco zawężałby lub wyznac zały stałą kwotę zwrotu dla
  posiadacza instrumentu finansowego z opcją sprzedaży.

  Kryteria klasyfikacji jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich posiadaczowi
  proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku lik widacji oparte są na tych samych
  zasadach co przedstawione powyżej, z wyjątkiem punktów (c) i (d), które nie mają zastosowania.

  Złożone instrumenty finansowe

  Składniki złożonych instrumentów wyemitowanych przez Grupę klasyfikuje się oddzielnie jako zob owiązania
  finansowe i kapitał własny, zgodnie z treścią zawartej umowy. Wartość godziwą składników stanowiących
  zobowiązania na dzień emisji szacuje się przy użyciu dominującej rynkowej stopy procentowej stosowanej do
  podobnych, niezamiennych instrumentów. Kwotę tę ujmuje się jako zobowiązanie po zamortyzowanym koszcie
  przy użyciu efektywnej stopy procentowej do momentu wygaśnięcia tej kwoty związanego z zamianą lub do
  dnia wymagalności instrumentu. Komponent kapitałowy określa się odejmując wartość zobowią zania od
  ogólnej wartości godziwej złożonego instrumentu kapitałowego. Wartość tę ujmuje się w kapitale własnym po
  uwzględnieniu podatku dochodowego i nie podlega ona późniejszemu przeszacowaniu.

  Zobowiązania wynikające z umów gwarancji finansowej

  Zob owiązania z tytułu gwarancji finansowej wycenia się początkowo w wartości godziwej, a następnie według
  wyższej z dwóch następujących wartości:
  • kwoty zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i
  aktywa warunkowe” or az
  • początkowo ujętej wartości pomniejszonej w odpowiednich przypadkach o umorzenie ujęte zgodnie z
  zasadami ujmowania przychodów.

  Zobowiązania finansowe

  Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy a lbo jako
  pozostałe zobowiązania finansowe.  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako wyceniane w
  wartości godziwej prz ez wynik finansowy. Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia,
  jeżeli:
  • zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;
  • stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Hednostka zarządza łąc znie
  zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
  • jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

  Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do zbycia może zostać sklasyfikowane jako wyceniane w
  wartości godziwej przez wynik finansowy w chwili początkowego ujęcia, jeżeli:
  • taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w
  innych warunkach; lub
  • składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
  grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z
  udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje
  o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
  • stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a
  MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji
  wycenianych w wartości god ziwej przez wynik finansowy.

  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości
  godziwej, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z uwzględnieniem
  odsetek zapłaco nych od danego zobowiązania finansowego.

  Pozostałe zobowiązania finansowe

  Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty transakcji.

  Następnie wycenia się je po za mortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej, a
  koszty odsetkowe ujmuje się metodą efektywnego dochodu.

  Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do
  alokowania kosztów odsetkowy ch w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa faktycznie
  dyskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego zobowiązania lub, w
  razie potrzeby, w okresie krótszym.

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ora z inne zobowiązania powyżej 12 miesięcy wycenia się w kwocie
  wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczący efekt dyskonta.

  Wyksięgowanie zobowiązań finansowych

  Hednostka wyksięgowuje zobowiązania finansowe wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania Spółki
  zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wygasną.

  Instrumenty pochodne

  =nstrumenty pochodne ujmuje się w wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu, a następnie przeszacowuje
  do wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Wynikowy zysk lub st ratę ujmuje się niezwłocznie w rachunku
  zysków i strat, chyba że dany instrument pochodny pełni funkcję zabezpieczenia. W takim przypadku moment
  wykazania zysku lub straty zależy od charakteru powiązania zabezpieczającego. Grupa definiuje określone
  instrum enty pochodne jako zabezpieczenia wartości godziwej wykazanych aktywów i zobowiązań lub


  uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (zabezpieczenia wartości godziwej), zabezpieczenia wysoce
  prawdopodobnych transakcji prognozowanych, zabezpieczenia od ryzyka różnic kursowych
  uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (zabezpieczenia przepływów pieniężnych) lub też jako
  zabezpieczenia inwestycji netto w jednostki działające za granicą.

  =nstrumenty prezentuje się jako aktywa trwałe lub zobowiązania długotermino we, jeśli okres pozostały do
  wymagalności instrumentu przekracza 12 miesięcy i nie przewiduje się, że zostanie on zrealizowany lub
  rozliczony w ciągu 12 miesięcy. Pozostałe instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa obrotowe lub
  zobowiązania krótkotermi nowe.

  Wbudowane instrumenty pochodne

  =nstrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub w umowy niebędące instrumentami
  finansowymi traktowane są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter instrumentu wbudowanego
  oraz ryzyko z n im związane nie jest ściśle powiązane z charakterem umowy bazowej i ryzykiem z niej
  wynikającym i jeżeli umowy bazowe nie są wyceniane według wartości godziwej, której zmiany ujmuje się w
  rachunku zysków i strat.

  Kapitał własny

  Kapitał podstawowy wykazy wany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki
  oraz odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Akcje nabyte i zatrzymane przez nią wyceniane są w cenie nabycia i pomniejszają kapitał własny.

  Kapitał zapasowy – nadwyżka ze spr zedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny
  emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji.
  powstaje również z podziału zysku netto.

  Rezerwy na zobowiązania

  Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypad ku, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
  zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń, jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje
  zmniejszenie zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne spółki oraz można dokonać wiarygodnego
  oszacowania kwoty zobowiązania. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.

  Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Spółka ogłosiła wszystkim zainteresowanym
  stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji..

  Rezerwa na urlopy – pracownikom Grupy przysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych w
  przepisach kodeksu pracy. Koszt urlopów pracowniczych uznaje się na bazie memoriałowej. Zobowiązanie z
  tytułu urlopów pracowniczych ustala się w oparciu o różnicę między faktycznym wykorzystaniu urlopów przez
  pracowników, a stanem jaki wynikałby z wykorzystania proporcjonalnego do upływu czasu.

  Rezerwa na odprawy emerytalne – wynika z Kodeksu pracy i oszacowywana jest na podstawie pewnych
  założeń:
  • Wynagrodzenie – wartość wynagrodzenia poszczególnych pracowników; wskaźnik wzrostu płac oraz
  zaszeregowanie pracowników
  • Analiza rotacji pracowników
  • Stopa procentowa związana z dyskontem wartości zobowiązania
  • =lość pracowników
  Rezerwy na odprawy emerytalne są ustalane co roku prz ez Zarząd Emitenta, a różnice odnoszone są w
  skonsolidowany rachunek zysków i strat.


  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone jest metodą pośrednią.

  Połączenia jednostek gos podarczych

  Zagadnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych reguluje MSSF 3 „Połączenia jednostek
  gospodarczych”. Standard ten nakazuje rozliczenie każdego połączenia za pomocą metody nabycia, polegającej
  na ustaleniu podmiotu przejmującego i p rzejmowanego, ustaleniu wartości godziwej przejmowanych aktywów,
  zobowiązań i zobowiązań warunkowych, określeniu ceny przejęcia oraz wyliczenia wartości firmy. MSSF 3 nie
  ma jednak zastosowania do transakcji pomiędzy podmiotami pozostającymi pod wspólną ko ntrolą (MSSF 3.2 c).
  W tym wypadku Spółka zastosowałaby metodę, skutkującą ujęciem powstającej całkowitej różnicy pomiędzy
  kapitałami własnymi podmiotów przejmowanych, a cenami przejęcia jako korekty kapitału własnego w pozycji
  nierozliczony wynik z lat ub iegłych.  4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w
  okresie objętym raportem, najważniejsze czynniki i zdarzenia w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
  wyniki osiągnięte w okresie którego dotyczy raport kwartalny


  Spr zedaż

  W == kw. 2018 roku Grupa Kapitałowa pozyskała 11,6 tys. nowych klientów na zwrot podatku z
  zagranicy i 2,6 tys. nowych klientów na usługę pozyskania zasiłku (głównie holenderski zasiłek
  zorgtoeslag i zasiłek niemiecki Kindergeld). Grupa Kapitałowa p ozyskała o 0,95 tys. umów
  więcej na zwrot podatku zza granicy w == kw. 2018 roku i 0,35 tys. umów więcej na pozyskanie
  zasiłków w stosunku do == kw. 2017 roku). Największy wpływ na wzrost sprzedanych umów
  miał wzrost sprzedanych umów w spółce rumuńskiej (0 ,9 tys. umów sprzedanych więcej w
  stosunku do II kw. 2018 roku) . Łącznie w pierwszy półroczu 2018 roku, Grupa Kapitałowa
  pozyskała 1,8 tys. więcej umów na zwrot podatku zza granicy w stosunku do wyników
  pierwszego półrocza 2017 i 0,6 tys. umów więcej na po zyskanie zasiłku (wzrost dotyczył przede
  wszystkim zasiłków holenderskich zorgtoeslag).


  24 292 22 519
  5 155 4 529
  2018 ==Q ilościowo 2017 ==Q ilościowo
  Sprzedaż
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo  Wysyłka umów do zagranicznych urzędów

  W == kw. 2018 r. Emitent wysłał do zagranicznych urzędów 2 tys. umów więcej niż w
  analogicznym okresie 2017 roku (1,05 tys . na zwrot podatku zza granicy i 0,95 tys. na
  pozyskanie zasiłku). Główną przyczyną wzrostu była zmiana procesu wysyłki umów na zasiłek
  holenderski zorgtoeslag, która umożliwiła znaczne przyspieszenie procedowania spraw
  (Emitent wysłał 0,9 tys. spraw więce j na zasiłek zorgtoeslag w == kw. 2018 roku w porównaniu
  do analogicznego okresu poprzedniego roku). Łącznie w pierwszy półroczu 2018 roku Emitent
  wysłał 3,5 tys. umów więcej do zagranicznych urzędów, w stosunku do analogicznego okresu
  poprzedniego roku.


  11 683 234 10 577 337
  3 728 011 3 919 825
  2018 ==Q wartościowo 2017 ==Q wartościowo
  Sprzedaż
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo
  13 151
  11 552
  3 165
  1 273
  2018 ==Q ilościowo 2017 ==Q ilościowo
  Wysyłka do urzędów
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo


  Realizacja zwrotu podatku i umów na pozyskanie zasiłków.

  Dominujące źródło przychodów stanowiły wpływy ze świadczenia usługi zwrotu nadpłaconego
  podatku dochodowego oraz uzyskiwania zasiłków osobom, które podejmowały legalne
  zatrudnienie w wybr anych krajach Europy Zachodniej. Przychody te generowane są jako
  prowizja od zrealizowanych zwrotów. W tym zakresie Grupa Kapitałowa jest uzależniona od
  procedur stosowanych w zagranicznych urzędach skarbowych.

  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE KWARTALNE W TYS .PLN II KW. 2018 r. II KW. 2017 r.
  Przychody netto ze sprzedaży 3 391 2 777
  Zysk (strata) netto -59 144  W I= kw. 2018 roku zostało zrealizowanych ok. 2 6 mln PLN zwrotów podatków i zasiłków dla 5, 1
  tys. klientów (34% na zwrot podatku z Niemiec , 2 2% n a zasiłek Kindergeld , 21 % na zwrot
  podatku z Holandii , 7% na zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, 9% na zasiłek zorgtoeslag,
  pozostałe 7% na zwrot podatku z Belgii, =rlandii, Austrii, Danii oraz zasiłki z :olandii i Belgii) W
  I= kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa zrealizowała ok. 0, 85 tys. umów więcej niż w analogicznym
  okresie 2017 roku i zanotowała przychody o 22 % wyższe w porównywaniu do analogicznego
  okresu rok wcześniej .)
  6 288 663
  5 308 551
  2 139 831
  1 487 668
  2018 ==Q wartościowo 2017 ==Q wartościowo
  Wysyłka do urzędów
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo
  Zysk netto Grupy Kapitałowej był niższy (pomimo wyższych przychodów) o 0,2 mln zł w II kw.
  201 8 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. Wpływ na spadek zysku netto miał
  przede wszystkim wzrost poziomu wynagrodzeń o 0,3 mln zł związany z wzrostem zatrudnienia
  w spółce rumuńskiej (z racji dynamicznego wzrostu sprzedaży w spółce rum uńskiej) i wzrostem
  średniego wynagrodzenia, co ma związek z przystosowaniem się do obecnego rynku pracy.
  Wpływ na wzrost kosztów wynagrodzeń miały również wyższe wolumeny na sprzedaży,
  wysyłce i realizacji umów w == kw. 2018 w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.
  Wzrost wolumenu sprzedaży w stosunku do == kw. 2017 spowodował wzrost kosztów sprzedaży
  o 0,25 tys. zł.

  Portfel umów
  Szacowana wycena magazynu (portfela) umów znajdujących się na koniec == kw. 2018 roku w
  zagranicznych urzęda ch skarbowych jest o ponad 1,7 mln zł wyższa w stosunku do wyceny
  magazynu na koniec == kw. 2017 roku. Z jednej strony jest to związane z faktem, iż Grupa
  Kapitałowa Emitenta wysłała prawie 2 tys. umów więcej w == kw. 2018 w stosunku do
  9 576 8 925
  2 174 1 275
  2018 ==Q ilościowo 2017 ==Q ilościowo
  Realizacja
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo
  4 147 000 4 050 000
  2 338 000 1 926 000
  2018 ==Q wartościowo 2017 ==Q wartościowo
  Realizacja
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo


  analogicznego okres u zeszłego roku, a z drugiej strony faktem, iż nie został jeszcze w pełni
  skonsumowany wyższy magazyn umów na koniec 2017 roku w stosunku do końca 2016 roku.

  Sezonowość.

  W latach 2015 -2018 istotnie zmieniła się sezonowość w porównaniu do lat poprz ednich.
  Spółka pozyskuje obecnie więcej umów na produkty wolniej rotujące (zwrot podatku z
  Niemiec, Belgii, Kinderbijslag, Zorgtoeslag, Kindergeld). W przypadku tych usług przesunięcia
  dot. realizacji w stosunku do prostych zwrotów podatków z Wielkiej Bry tanii wynoszą od 3 do
  12 miesięcy. Z tego tytułu zmienił się nieco modeli biznesowy Emitenta. W chwili obecnej w
  pierwszej połowie roku jest sezon na pozyskiwanie klientów, w drugiej połowie roku na
  13 805
  11 659
  4 147 2 800
  2018 ==Q ilościowo 2017 ==Q ilościowo
  Magazyn umów
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo
  6 073 208
  4 965 807
  3 100 972
  2 491 168
  2018 ==Q wartościowo 2017 ==Q wartościowo
  Magazyn umów
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo


  wysyłanie klientów do urzędów skarbowych. Realizacja w du żej mierze przesuwa się na kolejny
  rok. Dodatkowo, zmiany ustawodawstwa holenderskiego w roku 2016, spowodowały iż proces
  realizacji zwrotów podatków z :olandii wydłużył się od 2016 roku o ok. 3 -4 miesiące.

  Kurs walutowy.

  Z tytułu prowadzonej działalnoś ci Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko zmienności
  kursów walutowych, w szczególności GBP i EUR. Umacnianie się polskiego złotego, w której to
  walucie realizowane są zwroty nadpłaconego podatku, przekładać się może na spadek poziomu
  przychodów i zysków generowane z poszczególnych rozliczeń.

  Około 9 3% zwrotów podatku i pozyskanych zasiłków dla klientów Grupy Kapitałowej w II kw.
  2018 roku było realizowanych z :olandii, Niemiec i Belgii - nominowane w EUR (euro), ok. 7%
  zwrotów podatku dla klientów Grupy Kapitałowej było realizowane z Wielkiej Brytanii i
  nominowane w GBP (funt szterling).

  Relatywne osłabianie się złotego w relacji do EUR w == kw. 2018 r. przyczyniło się do
  zwiększenia średniej prowizji realizowanej na jednym kliencie w porównaniu do = k w. 2018
  roku.

  Relatywne osłabianie się złotego w relacji do GBP w == kw. 2018 r. przyczyniło się do
  zwiększenia średniej prowizji realizowanej na jednym kliencie w porównaniu do = kw. 2018
  roku.

  W zakresie zabezpieczenia i minimalizacji skutków wahań k ursu walutowego Spółka stosuje
  politykę zabezpieczeń zakładającą częściowe zabezpieczenie w formie kontraktów
  terminowych dla prowizji od środków będących w procesie postępowania w urzędach
  skarbowych. Zabezpieczany jest kurs złotego w stosunku do przyjęte go budżetu. Ekspozycja w
  kontraktach terminowych jest zawsze skorelowana z rzeczywistą prowizją. W ramach realizacji
  polityki zabezpieczeń walutowych Spółka Zależna Emitenta CUF Sp. z o.o., w której są
  akumulowane zwroty podatków (spółka CUF Sp. z o.o. kon troluje przepływ gotówki z tyt.
  zwrotu podatków), współpracuje z Domem Maklerskim AFS Sp. z o.o. ( wiodącą firmą
  doradztwa finansowego specjalizująca się głównie w kwestiach zarządzania ryzykiem
  finansowym ).

  Na dzień 30.06.2018r. Grupa Kapitałowa posiadała na okres do 31 grudnia 2018 roku
  zabezpieczenia wolumenu prowizji w następującej wysokości:
  − 30 tys. GBP po średnim kursie PLN/GBP 4,8276
  − 430 tys. EUR po średnim kursie PLN/EUR 4,2991

  Na dzień publikacji raportu Grupa Kapitałowa posiadała na okres do 31 grudnia 2018 roku
  zabezpieczenia wolumenu prowizji w następującej wysokości:
  − 30 tys. GBP po średnim kursie PLN/GBP 4,8276
  − 430 tys. EUR po średnim kursie PLN/EUR 4,2991  W I I kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk z tytułu realizacji kontraktów te rminowych w
  wysokości 11 tys. PLN.

  4.1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na koszty


  Koszty pozyskania klientów.

  Ze względu na skalę prowadzonej działalności największy wpływ na koszty mają działania
  związane z pozyskiwaniem klientów. Pozycja kosztów własnych sprzedaży (koszty pozyskania
  klientów) obejmuje wszelkie nakłady związane z prowadzonymi kampaniami marketingowymi.

  Koszty pozyskiwania klientów ponoszone w okresie podpisywania umów z klientami nie są
  skorelowane z bieżącymi przychodami, tzn. k oszt pozyskania klienta jest ponoszony wcześniej
  niż przychody generowane z obsługi danego klienta i pozyskania dla niego zwrotu
  nadpłaconego podatku. Dlatego też w Grupie Kapitałowej występuje niewspółmierność
  ponoszenia kosztów z tytułu pozyskania klient a (ponoszone w = połowie 2018 roku) i osiągania
  przychodów jakie generowane są w efekcie jego obsługi (osiągane w == połowie 2018 roku oraz
  przewidywane na = i == połowę 2019r.).

  Zatrudnienie.

  Hedną z głównych pozycji kosztów działalności Emitenta na po ziomie skonsolidowanym są
  także koszty ogólnego zarządu, w których największy udział mają koszty wynagrodzeń
  pracowników i administracji wewnętrznej. Wielkość zatrudnienia jest skorelowana z
  sezonowością, tzn. w pierwszej połowie roku więcej zasobów jest z aangażowanych w proces
  pozyskiwania klientów (głównie koszty call center), natomiast w drugiej połowie roku zwiększa
  się zatrudnienie w obszarach obsługi posprzedażowej oraz procesowania zwrotów z urzędami
  skarbowymi. W związku ze zmianami na rynku pracy, możliwości dostosowania zatrudnienia do
  sezonu zostały mocno ograniczone, stąd też w ostatnich 2 latach nastąpił wyraźny wzrost
  kosztów zatrudnienia. Wielkość zatrudnienia jest również uzależniona od czasochłonności
  procesów dot. różnych usług oferowanych przez Emitenta. Znacznie bardziej (niekiedy
  kilkukrotnie) czasochłonne są procesy związane z pozyskiwaniem zasiłków i zwrotem podatku z
  Niemiec czy Belgii w stosunku do zwrotów podatków z Anglii. W związku ze zmianami
  ustawodawstwa holenderskiego znacznie bardziej czasochłonny stał się również proces
  odzyskiwania podatku z :olandii. W związku z wydłużeniem procesów dotyczących większości
  oferowanych przez Emitenta usług sezonowość zatrudnienia bardzo się zmniejszyła, ma to
  również związek z faktem, iż w obs łudze pozyskania zasiłków i zwrotu podatków potrzebne są
  coraz większe kompetencje, a więc bardzo ważne jest utrzymanie zespołu wykwalifikowanych
  specjalistów.

  Finansowanie.

  Na dzień 30.06.2018 r. Grupa Kapitałowa posiadała jedną linię kredytową w rachu nku
  bieżącym:

  − CUF Sp. z o.o. limit debetowy w Banku BZWBK S.A. w kwocie 190 tys. PLN
  obowiązujący w okresie od 28 lutego 2018 r. do 27 lutego 2019 r.

  Linie kredytowe są zabezpieczającym źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją
  bieżącej, pod stawowej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Euro -Tax.pl S.A.  5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania
  publikowanych prognoz finansowych

  Spółka Euro -Tax.pl S.A. nie publikowała pr ognoz finansowych na koniec 201 8 roku , ani poszczególne
  kwa rtały 201 8 roku.


  6. Informacje o podejmowanych przez Emitenta działaniach i
  inicjatywach nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem
  kwartalnym

  Grupa Kapitałowa Euro -Tax.pl od 2008 r. kontynuuje realiza cję programu inwestycji, który ma
  na celu usprawnienie procesów niezbędnych do realizacji e -usługi zwrotu podatku, zasiłków, a
  obecnie również i transgranicznej obsługi kadrowej .

  =nwestycje były związane z realizacją takich zamierzeń jak:
  − zwiększenie na kładów na marketing internetowy,
  − pozyskanie wykwalifikowanych pracowników,
  − działania mające na celu zdywersyfikowanie źródeł pozyskiwania klientów (znaczna
  intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania klientów na umowy dot. zasiłków) ..
  − powołanie spółki rumuńskiej i spółki doradztwa podatkowego (a w roku 2014
  podpisanie umowy z Anochin Roters & Kollegen GmbH &Co. KG oraz Steuer -on -line
  Steuerberatungsgesellschaft UG)
  − powołanie spółki Euro -Lohn Sp. z o.o.
  − usprawnienie wewnętrznych systemów informatycznych , zmiana organizacji i
  procesów (wdrożenie Activity Based Costing).
  − wdrożenie jednolitego procesu elektronicznego obiegu dokumentów.  7. Opis Grupy Kapitałowej Emitenta

  Euro -Tax.pl S.A. jest jednostką dominującą w stosunku do trzech Spółek Zależnych, ora z
  współkontrolującą wobec spółki Euro -Lohn Sp. z o.o., wraz z którymi tworzy on Grupę
  Kapitałową Euro -Tax.pl. Spółkami zależnymi i współzależnymi są następujące podmioty:  • Euro -Tax.pl Zwrot Podatku S.A. – największa w Polsce spółka zajmująca się obsług ą
  klientów zainteresowanych odzyskaniem i rozliczeniem nadpłaconego podatku z tytułu
  pracy za granicą. Świadczy usługę e -commerce: spółka koncentruje się na
  pozyskiwaniu klientów za pośrednictwem =nternetu oraz poprzez ca ll center, działa w
  kanale B2C;
  • CUF Sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w procedowaniu i obsłudze zwrotów
  nadpłaconego podatku za pracę za granicą bezpośrednio przed tamtejszymi urzędami
  skarbowymi. Działalność CUF Sp. z o.o. oparta jest o procedowanie zwrotów
  nadpłaconego podatku przez kl ientów zgłoszonych przez Euro -Tax.pl Zwrot Podatku
  S.A. oraz innych partnerów na terenie Polski. CUF Sp. z o.o. działa przede wszystkim w
  kanale B2B;
  • Euro -Lohn Sp. z o.o. - Utworzenie spółki Euro -Lohn sp. z o.o. jest związanie z realizacją
  planów poszerze nia zakresu usług Grupy Euro -tax.pl SA związanych z emigracją
  zarobkową w Europie. Zakres usług oferowanych przez nowo powstałą spółkę dotyczyć
  będzie usług rozliczania płac pracowników delegowanych do pracy w Republice
  Federalnej Niemiec, głównie przez po lskich pracodawców. Wspólnie z niemieckimi
  Partnerami Emitent zamierza wprowadzić na rynek kompleksowe rozwiązania i usługi
  związane z transgranicznym rozliczaniem oddelegowanych pracowników na rynek
  niemiecki. Hednocześnie wprowadzenie tych usług jest kom plementarne z
  dotychczasową główna działalnością Emitenta w zakresie deklaracji rocznych i zwrotu
  podatku dla pracowników pracujących w Republice Federalnej Niemiec. Spółka została
  powołana dnia 13 czerwca 2016 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia
  29 czerwca 2016 roku ;
  • Euro -tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL - Spółka Zależna w Rumunii, która
  koncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze rumuńskojęzycznych klientów
  zainteresowanych zwrotem nadpłaconych zaliczek na podatek za pracę na terenie
  wy branych krajów Unii Europejskiej. Wejście Emitenta na rynek rumuński jest
  elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Euro -Tax.pl związanej z ekspansją


  usług zwrotu podatku za pracę za granicą skierowanych do obywateli krajów E uropy
  Środkowo Wschodnie j (CEE) .

  Wszystkie spółki , poza Euro -Lohn Sp. z o.o., są objęte w sprawozdaniu skonsolidowanym konsolidacją
  przeprowadzoną metodą pełną. Spółka Euro -Lohn Sp. z o.o. jest objęta konsolidacją metodą praw
  własności.  8. Struktura Akcjonariatu Emitenta z wykazem Akcjonariuszy
  posiadających powyżej 5% głosów

  Kapitał zakład owy Euro -Tax.pl S.A. wynosi 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na
  5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN
  (dziesięć grosz y).


  Struktura akcjonariatu pow yżej 5% głosów (stan na dzień 14.08.2018 r.)

  Akcjonariusz

  Liczba
  akcji
  Liczba
  głosów
  Udział
  w
  ogólnej
  liczbie
  akcji
  Udział
  w
  ogólnej
  liczbie
  głosów


  Seria
  Rorison Investments Limited A 2 056 787 2 05 6 787 41,14% 41,14%
  Formonar Investments Limited A 1 250 500 1 250 500 25,01% 25,01%
  Meltham Holdings Limited A 648 213 648 213 12,96% 12,96%
  Bigrista Holdings Limited A 419 500 419 500 8,39% 8,39%
  Zolkiewicz & Partners =nwestycji w Wartość F=Z A 253 2 37 253 237 5,06% 5,06%
  Pozostali akcjonariusze A 371 763 371 763 7,44% 7,44%
  RAZEM 5 000 000 5 000 000 100,00% 100,00%  9. Liczba osób zatrudnionych u Emitenta w omawianym kwartale w
  przeliczeniu na pełne etaty oraz świadczenia pracownicze .

  Świadczenia pracownicze

  Na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień bilansowy składają się:

  stan na dzień
  30.06 .201 8

  stan na dzień
  30.06 .201 7
  000' PLN

  000' PLN
  Świadczenia z tytułu zaległych urlopów 56 70
  Świadczenia z tyt. Wynagrodzeń 64 6 330
  702 400


  okres do
  30.06 .201 8

  okres do
  30.06 .201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Koszty bieżącego zatrudnienia

  -2 896 -2 290
  Koszty ubezpieczeń społecznych

  -217 -131

  -3 113 -2 421

  W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym za trudnieniu (z uwzględnieniem zarządu):


  okres do
  30,06 .201 8

  okres do
  30.06 .201 7

  Liczba
  pracowników

  Liczba
  pracowników
  Pracownicy umysłowi

  11 5

  102

  11 5

  102  10. Oświadczenia Zarządu Emitenta o danych finansowych
  jednostkowych i skonsolidowanych za wartych w raporcie

  Zarząd Spółki Euro -Tax.pl S.A.. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione skrócone
  sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane za II kwartał 201 8 roku oraz dane
  porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego r oku obrotowego, a także dane finansowe
  narastająco, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że pozostałe
  niefinansowe informacje dotyczące działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w okresie objętym
  raportem przedstawiają praw dziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki oraz Grupy
  Kapitałowej Euro -Tax.pl S.A.  Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Euro-Tax.pl SA
ISIN:PLEURTX00012
NIP:9721179258
EKD: 64:20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Szelągowska 25/2-3 61-626 Poznań
Telefon:+48 61 8288102
www:www.euro-tax-sa.pl
Komentarze o spółce EURO-TAX.PL
2019-05-24 02-05-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649