Raport.

EURO-TAX.PL SA (5/2018) Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2018

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  RAPORT KWARTALNY
  SKONSOLIDOWANY

  za okres 01. 01 .201 8 – 31. 03 .201 8
  Spis treści:

  1. =nformacje ogólne
  2. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe.
  3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu
  4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem,
  najważniejsze czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze, mających
  wpływ na wyniki osiągnięte w okresie którego dotyczy raport kwartalny
  5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania pu blikowanych prognoz finansowych
  6. =nformacje o podejmowanych przez Emitenta działaniach i inicjatywach nastawionych na
  wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem
  kwartalnym
  7. Opis Grupy Kapitałowej Emitenta
  8. Struktura A kcjonariatu Emitenta z wykazem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów
  9. Liczba osób zatrudnionych u Emitenta w omawianym kwartale w przeliczeniu na pełne etaty.
  10. Oświadczenia Zarządu Emitenta o danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
  zawartych w raporcie


  1. Informacje ogólne
  1.1. Informacje podstawowe

  1.2. Podstawowe obszary działalności
  Euro -Tax.pl S .A. jest spółką o charakterze holdingowym działającą od połowy 2008 roku, która
  koncentruje się na nadzorze i zarządzaniu Spółkami Zależnymi wchodzącymi w skład Grupy
  Kapitałowej Euro -Tax.pl.

  Grupa Kapitałowa Euro -Tax.pl działa na rynku związanym z emigracją zarobkową Polaków i
  Rumunów. Usługi skierowane są do ok. 5 milionów osób, które legalnie pracowały w Wielkiej
  Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech , Belgii, Austrii , Danii w ciągu ostatnich pięciu lat lub są
  tam zatrudnione obecnie.

  Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Euro -Tax.pl jest pozyskiwanie klientów i
  podejmowanie w ich imieniu czynności przed zagranicznymi urzędami skarbowymi, mających
  na celu złożenie wniosków i procedowanie odzyskania nadpłaconych zaliczek na podatek
  dochodowy, a ponadto oferowanie usług w zakresie pomocy w uzyskiwaniu zasiłków z Niemiec
  i Holandii.

  Grupa Kapitałowa Euro -Tax.pl na poziomie operacyjnym generuje przychody ze świadczenia
  usługi zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego przez Pol aków pracujących poza granicami
  kraju oraz świadczenia usług w zakresie pomocy w uzyskiwani u zasiłków z Niemiec i :olandii

  Dodatkowo, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zajmują się również pośrednictwem
  finansowym przy realizacji czeków skarbowyc h związanych ze zwrotem podatku (działalność
  zaniechana od dnia 1 października 2017 roku a także transgraniczną obsługi kadrowej (Euro -
  Lohn) .

  W związku z brakiem zainteresowania klientów jak również wysokim poziomem
  skomplikowania usługi Grupa Kapitałowa wycofuje się w roku 2017 z prowadzenia
  usługi n iemieckiej księgowości Gewerbe. Z dniem 1 października 2017 roku spółka
  Nazwa Euro -Tax.pl S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: 61 -626 Poznań, ul. Szelągowska 25/2 -3
  Telefon: +48 (61) 828 8102
  Fax: +48 (61) 828 8122
  Strona Internetowa: www.euro -tax -sa.pl
  E-mail: [email protected] -tax.pl
  REGON: 300855761
  NIP: 972 -117 -92 -58
  Numer KRS: 0000311384
  Zarząd: Adam Powiertowski – Prezes Zarządu,
  Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
  Liczba akcji: 5 000 000 akcji serii A


  wycofała się z realizacji czeków skarbowych w ramach usługi euro -czek , w związku z
  brakiem realizacji usługi inkasa warunkowego przez jak ikolwiek z polskich banków.

  1.3. Strategia Euro -Tax.pl S.A.

  W październiku 2016 roku zarząd Euro -tax.pl S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej nową, trzyletnią
  strategię na lata 2017 -2019, zgodnie z którą spółka zamierza skupić się na rozwoju „core
  business” na d otychczasowych rynkach, osiągając w 2019 roku 39 tys. podpisanych umów..
  Dodatkowo spółka zamierza dokonać ekspansji na co najmniej 2 nowe rynki pracownicze oraz
  zdywersyfikować źródła przychodów poprzez rozwój nowych usług związanych z obsługą
  kadrowo -płacową pracowników pracujących za granicą. Zarząd stawia sobie również za cel
  zmianę struktury przychodów, gdzie 10% przychodów będzie pochodziło z usług płatnych na
  zasadzie pre -paid. Zwiększy się również udział klientów, którym Spółka przygotuje P=T 36 na
  potrzeby rozliczenia przed polskim Urzędem Skarbowym.
  Zmianie uległa również misja oraz wizja firmy:
  Misja
  Sprawiamy, że rozliczenia podatkowe i świadczenia socjalne w Europie są bezpieczne i
  korzystne.
  Wizja
  Istniejemy pomiędzy migrantami a urzęd ami i instytucjami zagranicznymi. Wykorzystujemy niszę,
  która istnieje między młodymi mobilnymi Europejczykami, a niedopasowanymi i
  zbiurokratyzowanymi instytucjami w Europie.
  Jesteśmy zespołem ekspertów, który wykorzystuje swoją wiedzę i innowacyjność, ab y dostarczać
  Wam bezpieczne i korzystne deklaracje podatkowe oraz świadczenia socjalne, związane z
  Waszym pobytem zagranicą.
  Poprzez profesjonalne usługi chcemy zbudować z Wami długotrwałą relację, dbając o Wasze
  podatki gdziekolwiek jesteście.

  Zmiany w prowadzonej polityce personalnej:
  W ramach rozwoju polityki personalnej spółka skupia się również na budowaniu własnego zasobu
  :R, który ma na celu usprawnienia procesu rekrutacji pracowników oraz rozwojowi pracowników
  spółki. Zmianie ulegają również syste my motywacyjne kadry managerskiej zapewniające większe
  powiązanie wynagrodzenia pracowników z wynikami Spółki.
  Powyższa strategia została formalnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą dnia 24 listopada 2016
  roku.
  1.4. Organy jednostki dominującej
  W skład Zarz ądu Euro -Tax.pl S.A. na dzień 14. 05.2018 r. wchodzą:
   Adam Karol Powiertowski – Prezes Zarządu
   Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

  W skład Rady Nadzorc zej Euro -Tax.pl S.A. na dzień 14 .05.2018 r. wchodzą:
   Anna Romejko Borkowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Tomasz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej
   Ireneusz Rymaszewski - Członek Rady Nadzorczej
   Tomasz Czuczos – Członek Rady Nadzorczej
   Michał Butscher – Członek Rady Nadzorczej
  2. Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe
  2.1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ
  31. 03 .201 8
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 31 marzec 2018


  31.03 .201 8 31. 03.201 7


  PLN’000

  PLN’000
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe

  145 127
  Wartości niematerialne

  29 52
  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne


  Wartość firmy

  123 123
  =nwestycje w jednostkach zależnych
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

  27


  Pozostałe inwestycje w jednostkach powiązanych
  =nwestycje długoterminowe

  22

  6
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  124 122
  =nne rozliczenia międzyokresowe

  26 52
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 9 0 0
  Inne aktywa finansowe

  0

  15


  496

  497
  Aktywa obrotowe
  Zapasy
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 9 688 748
  Należności z tytułu podatku dochodowego 84 0
  Inne aktywa finansowe

  26 96
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 7 850 9 890
  Rozliczenia międzyokresowe czynne
  8 6 48 10 734

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Aktywa razem

  9 1 44

  11 231
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 31 marzec 201 8 (c.d.)


  31. 03.201 8

  31.03 .201 7


  PLN’000

  PLN’000
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
  Kapitał podstawowy 11 500

  500
  Akcje własne

  0

  0
  Kapitał zapasowy

  1 651

  1 643
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych

  1 3 92

  2 197
  Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

  10

  56
  Kapitał z przeliczenia jednostki zagranicznej

  11

  1
  Zysk netto przypadający jednostce dominującej

  -77

  106
  Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej

  3 487

  4 503
  Udziały niedające kontroli

  -31

  -74
  Razem kapitały własne

  3 456

  4 429
  Zobowiązanie długoterminowe
  Pożyczki i kredyty bankowe

  0

  0
  Obligacje zamienne na akcje

  0

  0
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  16

  27
  Rezerwy długoterminowe

  0

  0
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

  0

  0


  16

  27
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 12 5 593

  6 696
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

  23

  9
  =nne zobowiązania finansowe

  0

  0
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

  0

  0
  Rezerwy krótkoterminowe 12 56

  70


  5 672

  6 775
  Pasywa razem

  9 144

  11 231  2.2. SKRÓCON Y SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Od 01.01.201 8 Od 01.01.201 7
  do 31. 03.201 8 do 31. 03.2017
  Działalność kontynuowana

  000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży 2 3 095 3 199
  Koszt własny sprzedaży 3 -308 -311
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 787 2 888
  Koszty sprzedaży 3 -874 -896
  Koszty ogólnego zarządu 3 -2 122 -1 861
  Pozostałe przychody operacyjne 57 33
  Pozostałe koszty operacyjne -14 -23
  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji


  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166 141
  Działalność finansowa - netto 4 35 26
  Zysk (strata) działalności gospodarczej -131 167
  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności
  19 -9
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -111 158
  Podatek dochodowy 30 -31
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -81 127
  Wynik na działalności zaniechanej 0 0
  Zysk netto za okres obrotowy -81 127

  Przypadający na:


  - właścicielom jednostki dominującej

  -77

  106
  - udziały niekontrolujące

  -4

  21

  -81

  127


  2.3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  za okres od 1 stycznia 201 8 do 31 marzec 20 18

  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 31.03 .201 8

  do 31.03 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Zysk netto

  -81

  127
  Inne całkowite dochody netto
  Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych

  2

  26
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

  -49

  88
  Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości
  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek
  stowarzyszonych
  =nne całkowite dochody netto

  -47

  114
  Całkowity dochód

  -128

  241
  Przypadający na:
  - właścicielom jednostki dominującej

  -132

  220
  - udziały niekontrolujące

  -4

  21

  -128

  241  2.5. SKRÓCONE SPRAWOZDA NIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁA SNYM za okres od 1 stycznia 201 8 do 31 grudnia 201 8 oraz w okresie porównawczym
  Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
  Wynik finansowy okresu obrotowego przypadający jednostce dominującej
  Akcje własne
  Kapitał z przeliczenia jednostki zagranicznej
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
  Kapitały własne przypadające właścicie lom jednostki dominującej
  Saldo na dzień 31.12.201 5 500 2 519 -2 309 2 869 0 5 -3 3 581
  Zmiany w kapitale własnym w roku 201 6
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  -
  Dywidendy

  -976 -1 723 -2 700
  Sprzedaż akcji własnych


  Odpis z zysku
  Inne całkowite dochody

  -30 -28 -58
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  2 869 -2 869 0
  wynik na odkupie udziałów 0
  podział na zapasowy

  100 -100 0 0
  W ynik okresu

  3 461 3 461
  Saldo na dzień 31.12.201 6 500 1 643 -1 264 3 461 0 -25 -32 4 283
  Zmiany w kapitale własnym w roku 201 7

  -

  -
  Zmniejszenie kapitału podstawowego
  Dywidendy

  -3 100 -3 100
  Sprzedaż akcji własnych


  Inne całkowite dochody

  34 91 125
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  3 461 -3461
  podział na zapasowy

  8 -8
  W ynik okresu

  2 302 2 302
  Saldo na dzień 31.12.2017 500 1 651 -911 2 302 0 9 59 3 610  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
  Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej

  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny Razem  Saldo na dzień 31.12.201 5 - 3 581 -131 3 450
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy

  -2 700 -2 700
  Sprzedaż akcji własnych


  Odpis z zysku


  Inne całkowite dochody

  -58 -58
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych


  Przeliczenie jednostki działającej za granicą
  W ynik okresu

  3 461 36 3 497


  Saldo na dzień 31.12.201 6 - 4 283 -96 4 188
  Zmniejszenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy

  -3 100

  -3 100
  Sprzedaż akcji własnych

  0

  0
  Inne całkowite dochody

  125

  125
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  0

  0
  Przeliczenie jednostki działającej za granicą

  0

  0
  W ynik okresu

  2 302

  68

  2 370
  Saldo na dzień 31.12.2017 - 3 611 -27 3 583  Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
  Wynik finansowy okresu obrotowego przypadający jednostce dominującej
  Akcje własne
  Kapitał z przeliczenia jednostki zagranicznej
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
  Kapitały własne przypadające właścicielom jednostki dominującej
  Saldo na dzień 31.12.201 6 500 1 643 -1 264 3 461 0 -25 -32 4 283
  Zmiany w kapitale własnym w roku 201 6
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  -
  Dywidendy

  -3 100 -3 100
  Sprzedaż akcji własnych


  Odpis z zysku
  Inne całkowite dochody

  34 91 125
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  3 461 -3 461 0
  podział na zapasowy 8 -8 0


  Przeliczenie jednostki działającej za granicą


  W ynik okresu

  2 302 2 302
  Saldo na dzień 31.12.201 7 500 1 6 51 -911 2 302 0 9 59 3 610
  Zmiany w kapitale własnym w roku 20 18

  -

  -
  Zmniejszenie kapitału podstawowego


  Dywidendy


  Sprzedaż akcji własnych


  Inne całkowite dochody

  2 -49 -47
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  2 302 -2 302
  Przeliczenie jednostki działającej za granicą


  W ynik okresu

  -77 -77
  Saldo na dzień 31.03.2018 500 1 651 1 392 -77 11 10 3 487  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
  Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej

  Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny Razem  Saldo na dzień 31.12.201 6 - 4 283 -96 4 188
  Podwyższenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy

  -3100 -3100
  Sprzedaż akcji własnych

  0 0


  Odpis z zysku

  91 91
  Inne całkowite dochody
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych

  34 34
  Przeliczenie jednostki działającej za granicą
  W ynik okresu

  2302 68 2370
  Saldo na dzień 31.12.201 7 - 3 611 -27 3 583
  Zmniejszenie kapitału podstawowego

  0

  0
  Dywidendy


  Sprzedaż akcji własnych

  0

  0
  Inne całkowite dochody

  -47 -47
  Przeniesienie do zys ków zatrzymanych


  Przeliczenie jednostki działającej za granicą


  W ynik okresu

  -77

  -4

  -81
  Saldo na dzień 31.12 .2017 - 3 487 -31 3456  2.6. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.201 8-
  31.03 .201 8
  31.03.201 8

  31.03.201 7
  PLN’000

  PLN’000
  I. Zysk brutto -81

  167
  II. KOREKTY -2 892

  -3 744
  Amortyzacja 16

  23
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -18

  -15
  Odpis wartości firmy
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6

  -9
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej


  Zmiana stanu rezerw 16

  -9
  Zmiana stanu zapasów


  Zmiana stanu należności 115

  -80
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów
  -2 987

  -3 533
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12

  -30
  Inne korekty oraz dotacje 35

  -21
  Zapłacony podatek -51

  -70
  Udział w wyniku jednostek konsolidowanych metodą praw
  własności

  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 973

  - 3 577
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


  Odsetki otrzymane 8

  6
  Dywidendy otrzymane 0 0
  Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży 0 0
  Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych 0

  0
  =nne wpływy inwestycyjne 0 2
  Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 0 0
  Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego 0

  0
  Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 0 0
  Wydatki na zakup majątku trwałego -16 -11
  Wydatki na zakup aktyw finansowych 0

  0
  Udzielone pożyczki długoterminowe 0

  0
  Inne wydatki inwestycyjne 0

  0
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8

  -3  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  0

  0
  Dywidendy wypłacone 0

  0
  Spłata pożyczek 0

  0
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -2

  -1
  Wpływy z emisji akcji i udziałów 0

  0
  Nabycie udziałów (akcji) -4

  0
  Środki uzyskane z emisji akcji/sprzedaży akcji własnych 0

  0
  Zaciągnięcie kredytów bankowych 0

  0
  Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 0

  0
  Inne wydatki 0 0
  Odsetki -1 -1
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7

  -2


  Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów
  - 2 98 8

  -3 582
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 838

  13 472
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 850

  9 890


  2.7. WYBRANE DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE.
  1. Segmenty operacyjne

  Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące:

  1. Obsługa zwrotu podatków
  2. =nna działalność finansowa – realizacja czeków (działalność zaniechana w 2017 roku)

  W trakcie roku obrotowego nie zaniechano żadnej działalności.

  Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe
  zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8.

  Przychody i wyniki segmentów

  Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy Kapitałowej w poszczególnych segmentach
  objętych sprawozdawczością:  Przychody

  Zysk w segmencie

  okres do
  31.03.201 8
  okres do
  31.03 .201 7

  okres do
  31. 03.201 8
  okres do
  31. 03.201 7
  Działalność kontynuowana

  000'PLN

  000'PLN

  000'PLN

  000'PLN


  Obsługa zwrotu podatków i uzyskiwania zasiłków

  3 094

  3 188

  -210

  121
  =nna działalność finansowa (działalność zaniechana)

  0

  11

  0

  9
  Razem z działalności kontynuowanej

  3 094

  3 199

  -210

  130
  Przychody finansowe

  55

  28
  Pozostała działalność operacyjna

  45

  11
  Koszty finansowe

  -20

  -2
  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą praw
  własności 19 -9
  Zysk/Strata brutto (działalność zaniechana)

  -111 158
  Podatek dochodowy (działalność kontynuowana i
  zaniechana)

  30

  -31

  Przychody skonsolidowane oraz zysk netto

  3 094

  3 199

  -81

  127

  Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. W trakcie roku obrotowego nie miały
  miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami (podobnie jak w latach wcześniejs zych).

  Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka
  rachunkowości Grupy opisane w nocie nr 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  Aktywa segmentów

  stan na dzień 31. 03.201 8 stan na dzień 31. 03. 201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Obsługa zwrotu podatków

  9 144 11 168
  =nna działalność finansowa (działalność zaniechana)

  63


  Razem aktywa segmentów

  9 144 11 231
  Aktywa niealokowane

  Razem aktywa

  9 144 11 231

  Osoby decyzyjne nadzorują aktywa trwałe, finansowe oraz wartości niematerialne przypadające na
  poszczególne segmenty celem monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz w celu
  dokonania właściwej alokacji zasobów.
  Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty sprawozdawcze przydziela się na podstawie przychodów
  generowanych przez poszczególne segmenty sprawozdawcze.

  Pozostałe informacje o segmentach


  Amortyzacja

  Zwiększenia aktywów trwałych

  stan na dzień
  31.03.201 8
  stan na dzień
  31.03 .201 7

  stan na dzień
  31. 03.201 8
  stan na dzień
  31. 03.201 7

  000 ’PLN

  000 ’PLN

  000 ’PLN

  000 ’PLN
  Obsługa zwrotu podatków 16 23 16 11
  =nna działalność finansowa
  (działalność zaniechana)


  Razem

  16 23 16 11


  Informacje geograficzne

  Grupa działa na dwóch głównych obszarach geograficznych: województwo Wielkopolskie,
  województwo Dolnośląskie.
  Poniżej przedstawiono przychody Grupy oraz aktywa segmentów (aktywa trwałe, z wyjątkiem inwestycji w
  jednostki stowarzyszone, pozostałych długoterminowych aktywów finansowych i aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego) w rozbiciu na poszczególne ob szary geograficzne działalności.


  Przychody

  Aktywa trwałe

  okres do
  31. 03.201 8
  okres do
  31. 03.201 7

  stan na dzień
  31. 03.201 8
  stan na dzień
  31. 03.201 7

  000'PLN

  000'PLN

  000'PLN

  000'PLN
  Dolnośląskie

  1 64G 1 44C

  38 10?
  Wielkopolskie

  1 35B 1 39B

  30D 26?
  Rumunia

  91 36>

  15 @

  13C
  Razem

  3 094 3 199

  496 497


  Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. W trakcie roku obrotowego nie miały
  miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami (podobnie jak w trakcie roku 201 6).

  Informacje o wiodących klientach

  Ze względu na specyfikę świadczonych usług przychody Grupy są rozproszone. Grupa nie posiada wiodących
  klientów.


  2. Przychody ze sprzedaży

  Przychody ze sprzedaży Grupy prezentują się następująco:


  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 31. 03.201 8

  do 31.03 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży towarów
  Przychody ze sprzedaży usług

  3 09B

  3 19G
  Pozostałe przychody  3 094

  3 199


  Przychody ze sprzedaży Grupy są związane z usługami zwrotu podatku z zagranicy i inkasa czeków dla klientów
  krajowych.

  3. Koszty w edług rodzaju

  Koszty według rodzaju prezentują się następująco:

  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 31. 03 .201 8

  do 31. 03 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz
  odpisy z tytułu utraty wartości

  ;16

  ;23
  Zużycie materiałów i energii

  -102

  -78
  Usługi Obce

  ;1 38 C

  ;1 60?
  Podatki i Opłaty

  ;35

  ;30
  Wynagrodzenia

  ;1 49A

  ;1 21E
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

  ;10F

  ;76
  Pozostałe koszty

  ;16C

  ;43
  Razem

  -3 304

  -3 068

  4. Przychody i koszty finansowe

  Poniżej zaprezentowano szczegółową informację w zakresie instrumentów pochodnych oraz wyszczególniono
  koszty i przychody finansowe inne niż wpływ na wynik instrumentów pochodnych.


  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 31.03 .201 8

  do 31.03 .20 17

  000'PLN

  000'PLN
  Zyski i straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych:
  Zysk z realizacji forwardów

  48

  0
  Strata z realizacji forwardów
  Premia opcyjna

  Razem zyski z straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych

  48

  0
  Ogółem zyski/straty ze zbycia inwestycji finansowych

  48 0  Od 01.01.201 8


  Od 01.01.20 17

  do 31.03 .201 8

  do 31.12 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów
  finansowych:
  Pochodne instrumenty finansowe

  -14

  18
  Pochodne instrumenty finansowe

  Razem zyski z straty z tytułu zmiany wartości godziwej

  -14 18


  Koszty finansowe
  Koszty odsetek:
  -kredyty bankowe

  -1 -1
  -umowa leasingu


  Inne -5 -1
  Razem koszty z odsetek

  -20 -2
  Przychody finansowe  -przychody odsetkowe z krótkoterminowych depozytów
  bankowych

  0
  -odsetki od rachunków bankowych

  6

  8
  Inne 1 2
  Razem przychody finansowe

  55

  28


  Wynik finansowy netto

  35

  26
  5. Zyski/straty kursowe netto

  Różnice kursowe odniesione do rachunku zysków i strat uwzględnione zostały w następujących pozycjach:


  Od 01.01.201 8

  Od 01.01.201 7

  do 31.12 .201 8

  do 31.12 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży

  33F 57E
  Koszty finansowe netto  338 577


  6. Dywide nda na akcję
  Na mocy uchwały nr 8 z dnia 5 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać
  wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016 r. w wysokości 3 100 000 zł (co stanowi
  99,7% osiągniętego zysku) , co stanowi 0,62 zł na akcję. U prawnieni do dywidendy byli akcjonariusze
  posiadający akcje serii A. Dniem dywidendy podczas którego była ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do
  dywidendy za rok obrotowy 2016 b ył dzień 14 czerwca 2017 r. Wypłata dywidendy nastąpi ła w dniu 29 czerwca
  2017 r.


  7. Inwestycje w jednostkach zależnych

  Wszystkie jednostki zależne zostały objęte konsolidacją Poniżej przedstawiono informację w zakresie cen
  nabycia udziałów, wyłączonych w trakcie konsolidacji:


  Stan na dzień 31.03 .201 8roku
  Nazwa Spółki
  Stopień
  zależności
  Cena
  nabycia
  Odpis
  aktualizujący
  Wartość
  netto

  CUF Sp. z o.o.
  Zależna od
  Euro ;Tax.pl
  S.A.

  341

  -

  341
  EuroTax Zwrot Podatków
  S.A.
  Zależna od
  CUF Sp. z o.o

  2 030

  -

  2 030
  Euro -tax.ro Servicii Fiscale
  Emigranti
  Zależna od
  Euro ;Tax.pl
  S.A.

  119

  119
  Razem

  2 490

  - 2 490  Stan na dzień 31.03 .201 7roku

  Nazwa Spółki
  Stopień
  zależności
  Cena
  nabycia
  Odpis
  aktualizujący
  Wartość
  netto

  CUF Sp. z o.o.
  Zależna od
  Euro -Tax.pl
  S.A.
  341

  -

  341
  EuroTax Zwrot Podatków S.A. Zależna od CUF
  Sp. z o.o
  2 030

  -

  2 030

  Euro -tax.ro Servicii Fiscale Emigranti
  Zależna od
  Euro -Tax.pl
  S.A.
  119 119
  Razem

  2 490

  - 2 490
  7.1. Udzi ał w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności


  Euro -Tax.pl S.A. dnia 13.06.2016 roku objął udziały spółki Euro -Lohn Sp. z o.o. za kwotę 21 550 zł ; co
  daje procentowy udział 48,97% .

  Euro -Lohn sp. z o.o. w okresie od 01.01.20 18 do 31.12 .201 8r. osiągnął zysk w wysokości 40 tys. zł.

  Udział w wyniku jednostek konsolidowanych metodą praw własności wyniósł 19 tys. zł.  8. Pochodne instrumenty finansowe


  stan na dzień 31. 03.201 8

  stan na dzień 31. 03.201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Pochodne instrumenty finansowe

  aktywa

  zobowiązania

  aktywa

  zobowiązania
  Forwardy

  25 96
  Opcje


  Razem

  25

  96


  Wyszczególnienie Nominał
  transakcji
  w walucie
  (tys.)
  Wartość bilansowa
  instrumentów
  Termin realizacji Wpływ na
  wynik w
  okresie
  Aktywa
  finansowe
  Zobowiązania
  finansowe
  od do

  Stan na 31. 03.201 8

  Kontrakty forward
  EURO -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  580 24 201 8-01-01 201 8-09-30 2018
  Kontrakty forward
  USD -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  - - -
  Kontrakty forward
  GBP -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  57 1 201 8-01-01 201 8-09-30 2018
  Stan na 31. 03.2017
  Kontrakty forward
  EURO -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  460 78

  201 7-01-01 201 7-11-30 2017
  Kontrakty forward
  USD -
  zabezpieczenie
  sprzedaży
  - - -
  Kontrakty forward
  GBP -
  zabezpieczenie
  sprzedaży


  130 18

  2017 -01-01 201 7-11-30 2017
  9. Należności handlowe oraz pozostałe należności


  stan na dzień 31. 03.201 8

  stan na dzień 31. 03.201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Należności handlowe

  32C [email protected]


  Odpis aktualizujący wartość należności


  Należności handlowe netto

  325 162
  Rozliczenia międzyokresowe (czynne)

  51 72
  Pozostałe należności

  604 769
  Odpis aktualizujący pozostałe należności

  -182 -203
  Należności od podmiotów powiązanych

  0 0
  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

  0 0
  Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom

  0 0

  798 800
  Minus część długoterminowa:


  Należności handlowe

  0 0
  Pozostałe

  0 0
  Rozliczenia międzyokresowe czynne

  25 52
  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

  0 0
  Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom

  0 0

  773 748


  Część krótkoterminowa

  773 748
  10. Środki pieniężne i ich ekwiwalent y


  stan na dzień
  31. 03.201 8

  stan na dzień
  31. 03.201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Środki pieniężne w kasie i w banku

  4 70 B

  6 94>
  Krótkoterminowe depozyty bankowe

  3 14D

  @ 95>
  Inne środki pieniężne

  7 850

  9 890

  Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych, w skład środków pieniężnych i kredytu w rachunku
  bieżącym wchodzą:

  okres do
  31. 03.201 8

  okres do
  31. 03.201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  7 D 50

  9 89>
  Kaucja w Alior Bank S.A.

  20>  7 850

  9 890

  11. Kapitał podstawowy

  Poniższa tabela prezentuje dane ilościowe dotyczące kapitału podstawowego.


  stan na dzień
  31.12 .201 8

  stan na dzień
  31.12. 201 7

  000' PLN

  000' PLN

  Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony:

  500

  500
  liczba akcji (w sztukach)

  5 000 000

  5 000 000
  wartość nominalna jednej akcji w PLN

  0,10

  0,10
  Wartość nominalna wszystkich akcji

  500

  500  Wszystkie wyemitowane przez Spółkę dominującą akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania.
  Wszystkie wyemitowane akcje zostały w całości opłacone.
  12. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

  Poniższa tabela prezentuje składowe pozycji bilansowej zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.


  stan na dzień
  31.12 .201 8
  stan na dzień
  31.12 .20 17
  000' PLN 000' PLN
  Zobowiązania handlowe 862 993
  W tym Rozliczenia międzyokresowe (bierne)

  545 631
  Pozostałe zobowiązania

  4 730 5 703
  w tym Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
  Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Leasingu finansowego 24 9
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 0
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
  Zobowiązania finansowe - forwardy 0
  5 616 6 705
  5 616 6 705


  Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują:


  Stan na dzień
  31. 03 .201 8

  Stan na dzień
  31. 03 .201 7
  Wyszczególnienie

  000' PLN

  000' PLN
  Rezerwa na prowizje.

  129 105
  Rezerwa na badanie spr.finan

  45 42
  Rezerwa reklama 54 40
  Rezerwa ARK/ETX DE 69 51


  Pozostałe rezerwy
  Rezerwa na wynagrodzenia 82 355
  Rezerwa Dana Lupu 166 30
  Partnerzy Gewerbe 8
  Razem

  545 631


  Pozostałe zobowiązania obejmują:  Stan na dzień
  31. 03 .201 8

  Stan na dzień
  31. 03 .20 17
  Wyszczególnienie

  000' PLN

  000' PLN
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

  293 355
  Niewypłacone klientom zwroty podatków i prowizje partnerów

  4 05 1 5 120
  Zobowiązania publiczno -prawne

  386 228
  Pozostałe


  Razem

  4 730 5 703
  2.4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  za okres od 1 stycznia 201 8 do 31 marca 201 8
  od 01.01.201 8
  do 31. 03 .201 8

  od 01.01.201 7
  do 31.03 .201 7  Działalność kontynuowana 000'PLN

  000'PLN
  Przychody ze sprzedaży 170 165
  Koszt własny sprzedaży
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 170 165
  Koszty sprzedaży -12 0
  Koszty ogólnego zarządu -124 -154
  Pozostałe przychody operacyjne 15 1
  Pozostałe koszty operacyjne
  Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją
  metodą praw własności  Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 49 12
  Wynik na działalności finansowej - netto 0 1
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 13
  Podatek dochodowy 30 0
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 79 13
  Wynik na działalności zaniechanej
  Zysk netto za okres obrotowy 79 13

  Przypadający na:
  - właścicielom jednostki 79 13

  79 13
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  za okres od 1 stycznia 201 8 do 31 marca 201 8

  od 01.01.201 8
  do 31. 03 .201 8

  od 01.01.20 17
  do 31. 03 .201 7

  000'PLN

  000'PLN
  Zysk netto 79 13
  Inne całkowite dochody netto
  Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych 0

  0
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0

  0
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0

  0
  Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości 0

  0
  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek
  stowarzyszonych 0

  0
  =nne całkowite dochody netto 0

  0
  Całkowity dochód 79

  13
  Przypadający na:
  - właścicielom jednostki 79

  13

  79

  13  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 31 marca 201 8  Nota 31.03 .201 8 31.03 .2017


  PLN’000

  PLN’000
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe

  0

  0
  Wartości niematerialne

  0

  0
  Wartość firmy

  0

  0
  =nwestycje w jednostkach zależnych

  461

  461
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

  0

  0
  Pozostałe inwestycje w jednostkach powiązanych

  0

  253
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  31

  7
  Należności handlowe oraz pozostałe należności

  0

  0
  Inne aktywa finansowe

  21

  22


  513

  743
  Aktywa obrotowe
  Zapasy

  0

  0
  Należności handlowe oraz pozostałe należności

  188 156
  Należności z tytułu podatku dochodowego

  0 0
  Pozostałe inwestycje w jednostkach powiązanych 248
  Inne aktywa finansowe

  0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  3 145 3 005
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  5 6


  3 586 3 167

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

  0

  0

  Aktywa razem

  4 099

  3 910  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 31 marca 201 8(c.d.)


  Nota 31. 03 .20 18

  31. 03 .201 7


  PLN’000

  PLN’000
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki
  dominującej
  Kapitał podstawowy

  500

  500
  Udziały
  Kapitał zapasowy -zyski zatrzymane

  176

  167
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych

  3 105

  3 108
  Zysk netto

  79

  13
  Akcje własne
  Razem kapitały własne

  3 860

  3 788  Zobowiązanie długoterminowe


  Pożyczki i kredyty bankowe

  0

  0
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego


  0

  0
  Rezerwy długoterminowe

  0

  0
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego


  0

  0


  0

  0  Zobowiązania krótkoterminowe


  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

  227

  107
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

  0

  0
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego


  0

  0
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

  0

  0
  Rezerwy krótkoterminowe

  12

  15

  Pasywa razem

  4 099

  3 910


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM za okres od 1 stycznia 201 8 do 3 1 marca 2018 w okresie porównawczym

  Kapitał podstawowy  Kapitał zapasowy – zyski zatrzymane
  Kapitał zapasowy – nadwyżka ze sprzedaży akcji
  Kapitał zapasowy – agio Akcje własne
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Zysk za okres sprawozdawczy Kapitał własny ogółem

  Na dzień 1 stycznia 20 16 roku
  500 1 143 1 723 3 543
  Efekty zmian polityki rachunkowości
  Na dzień 1 stycznia 201 6 roku po korekcie 500 1 143 1 723 3 543
  Zysk za okres sprawozdawczy 3 108 3 108
  Emisja akcji
  Podział wyniku 0
  Koszty emisji akcji
  Umorzenie akcji
  Wypłata dywidendy -976 -1723 -2 700
  Na 31 grudnia 201 6 roku 500 167 0 0 0 0 3 108 3 775
  Na dzień 1 stycznia 20 17 roku 500 167 3 108 3 775
  Efekty zmian polityki rachunkowości


  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku po korekcie 500 167 3 108 3775
  Całkowite dochody za okres rozpoznane bezpośrednio w
  kapitale własnym  Zysk za okres sprawozdawczy 3 10 6 3 10 6
  Emisja akcji


  Koszty emisji akcji


  Podział wyniku 8 -8 0
  Wypłata dywidendy -3 100 -3 100
  Zakup akcji własnych


  Umorzenie akcji

  0
  Na 31 grudnia 201 7roku 500 175 0 0 0 0 3 10 6 3 781  Kapitał podstawowy  Kapitał zapasowy – zyski zatrzymane
  Kapitał zapasowy – nadwyżka ze sprzedaży akcji
  Kapitał zapasowy – agio Akcje własne
  Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Zysk za okres sprawozdawczy Kapitał własny ogółem

  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku

  500  167

  3 108

  3 775
  Efekty zmian polityki rachunkowości
  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku po korekcie 500 167 3 108 3 775
  Zysk za okres sprawozdawczy 3 106 3 106
  Emisja akcji
  Podział wyniku 8 -8


  Koszty emisji akcji
  Wypłata dywidendy -3 100 -3 100
  Na 31 grudnia 20 17 roku 500 175 0 3 106 3 781
  Na dzień 1 stycznia 20 18roku 500 175 3 10 6 3 781
  Efekty zmian polityki rachunkowości


  Na dzień 1 stycznia 201 7 roku po korekcie 500 175 3 10 6 3 781
  Całkowite dochody za okres rozpoznane bezpośrednio w
  kapitale własnym
  Zysk za okres sprawozdawczy 79 78
  Emisja akcji


  Koszty emisji akcji


  Podział wyniku 3 106 3 106
  Wypłata dywidendy
  Zakup akcji własnych


  Umorzenie akcji


  Na 31 marca 2018 roku 500 175 0 0 0 3 106 79 3 860


  Spółka Euro -tax.pl S.A. będąca spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Euro -tax.pl S.A. jest spółką holdingową, osiągająca przychody z tytułu dywidend od
  spółek zależnych oraz usług o zarządzanie (w wysokości 55 tys. miesięcznie).
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  za okres od 1 stycznia 201 8 do 31 marca 201 8

  31.03 .201 8 31. 03.201 7
  PLN’000

  PLN’000
  I. Zysk brutto 49

  13
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej


  II. KOREKTY -3 -47 Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0


  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0

  -1
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej


  Zmiana stanu rezerw 0

  0
  Zmiana stanu zapasów  Zmiana stanu należności -17

  -9
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16

  0
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 39

  -35
  Gotówka z działalności operacyjnej


  Zapłacony podatek -9

  -2
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46

  -33
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


  Odsetki otrzymane 0

  1
  Dywidendy otrzymane 0 0 Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych Odsetki od pożyczek udzielonych 0

  0
  Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych


  Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego


  Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego


  Wydatki na zakup majątku trwałego


  Wydatki na zakup akcji i udziałów w 0

  0
  Udzielenie pożyczek 0

  0
  Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych


  Inne wydatki inwestycyjne 0 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 1 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

  Dywidendy wypłacone 0 0 Spłata pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z emisji akcji i udziałów Nabycie udziałów (akcji) 0 0 Środki uzyskane z emisji akcji/sprzedaży akcji własnych Odsetki 0 0 Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym =nne wpływy Inne wydatki

  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 46 -32 -32 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3099 3 037 Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 145 3 005
  2.5. Istotne zastosowane pominięcia lub zniekształcenia pozycji skonsolidowanych
  Nie dotyczy  3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

  Poniżej zostały przedstawione zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych
  okresach w sposób ciągły, o ile nie podano poniżej.

  Podstawa prawna sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Zarząd Hednostki dominującej sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF na
  podstawie art. 45 ust 1b i 1c ustawy o rachunkowości. Dnia 7 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie sporządzania skonsol idowanego sprawozdania finansowego zgodnie
  MSR/MSSF. Hednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zgodnie z
  MSR/MSSF, obejmującego całą grupę kapitałową Euro -Tax.pl, jest spółka Euro -Tax.pl S.A. Hednostką dominującą
  wobec Euro -Tax.pl S.A. sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zgodnie z MSR/MSSF była na
  dzień podjęcia uchwały spółka prawa cypryjskiego Rorison =nvestments Limited.

  Dane porównywalne

  Do danych porównywalnych zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawo zdaniu finansowym zastosowano
  zasady rachunkowości identyczne jak przyjęte do inf ormacji na dzień 31 grudnia 2016 i za okres od 1 stycznia
  201 7 do 31 grudnia 2017 .

  Zasady kontynuacji działalności

  Hednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się
  przewidzieć przyszłości, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuacji działalności przez spółki z Grupy kapitałowej.
  Status zatwierdzenia Standardów w UE

  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSS F”), w szczególności zgodnie z
  Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania
  standardów MSSF oraz prowa dzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad
  rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF
  zatwierdzonymi przez UE.
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez R adę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („K=MSF”).


  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości

  Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Spółka
  nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.

  Zasady prezentacji danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodni e z zasadą kosztu historycznego,
  za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.

  Zasada przewagi treści ekonomicznej nad forma oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno odzwierciedlać
  informacje ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji, a nie tylko ich formę prawną,

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spółka odrębnie prezentuje
  „Skonsolidowany rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed „skonsolidowanym
  sprawozdaniem z całkowitych dochodów”. „Skonsolidowany rachunek zysków i strat” sporządzany jest w
  wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych” sporządzany
  jest metodą pośrednią.

  Dane finansowe w skonsolidowany m sprawozdaniu finansowym prezentowane są w zaokrągleniu do tysiąca
  złotych, o ile nie podano inaczej.

  Walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz walutą funkcjonalną jest
  polski złoty.

  Zarządzanie ryzykiem finansowym

  Rodzaje ryzyka finansowego są rozpoznawane przez Spółkę i ujawniane w notach do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. W zależności od oceny Zarządu, opartej na analizie sytuacji majątkowej i
  makroekonomicznej Grupy, Zarząd podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia przed danym rodzajem
  ryzyka finansowego lub decyduje o rezydualnym charakterze ryzyka. Podejście do ryzyka finansowego oraz
  powody zastosowania danej koncepcji są ujawniane w notach do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.

  Ważn e oszacowania i osądy księgowe

  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR wymaga dokonania
  szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Wszystkie osądy, założenia, a ta kże oszacowania, jakie zostały dokonane na potrzeby niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego są prezentowane w notach do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, które stanowią jego integralną część. Oszacowania i osądy poddawane są nieustan nej weryfikacji.
  Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej
  sytuacji są zasadne.
  Przyjęte szacunki i założenia odzwierciedlają najlepszą wiedzę kierownictwa Spółki, jednakże rzeczywiste
  wielkości m ogą różnić się od przewidywanych.
  Poniżej przedstawiono główne założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawowe przyczyny niepewności
  szacunków na dzień bilansowy, które niosą znaczące ryzyko konieczności dokonania istotnych korekt wartości
  bilansowyc h aktywów i zobowiązań w trakcie następnego roku obrotowego.
  Wielkości szacunkowe dotyczą głównie:
   okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych,
   wielkości odpisów z tytułu aktualizacji należności,
   wielkości odpisów z tytułu aktualizacji wartości firmy,
   wysokości rezerw na świadczenia pracownicze oraz inne rezerwy, w tym z tytułu toczących się
  postępowań sądowych


   odroczonego podatku dochodowego.  Stosowane zasady rachunkowości

  Zasada zakazu kompensat

  Zasada zakazu kompens at dotyczy zakazu kompensowania aktywów i zobowiązań, chyba, że MSR wymaga lub
  dopuszcza dokonanie kompensaty.


  Przychody ze sprzedaży

  Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych
  i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności
  gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą.

  Przychód ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi, w oparciu o stopień
  zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stanu faktycznego wykonanych prac do całości
  usług do wykonania.

  Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z
  metodą efektywnej stopy pro centowej.

  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo Spółki do
  otrzymania płatności.

  Koszty

  Spółka ujmuje koszty zgodnie z zasadą współmierności i kosztów oraz zasadą ostrożności.

  Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie miejsc powstawania kosztów oraz w układzie rodzajowym, przy
  czym za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w rachunku zysków i strat przyjmuje się wariant
  kalkulacyjny.

  Ponadto kosztami okresu sprawozdawczego, wpływającymi na wynik finansowy są pozostałe koszty operacyjne,
  związane pośrednio z działalnością operacyjną oraz koszty finansowe związane z finansowaniem działalności
  Spółki.

  Leasing

  Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne
  korzyści oraz ryzyko na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing
  operacyjny.

  Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa grupy i są wyceni ane
  w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
  leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w
  jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozyc ji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.
  Płatności leasingowe są podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od
  pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do jednostkowego rachunku
  zysków i strat.

  Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciążają koszty metodą liniową przez okres
  leasingu.  Waluty obce

  Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na
  dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są
  przeliczane według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia
  walut są odnoszone bezpośrednio w jednostkowy rachunek zys ków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy
  powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości
  godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał z przeszacowania.


  Koszty finansowania zewnętrznego

  Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników
  majątku wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów
  wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa t e są zasadniczo gotowe do zamierzonego
  użytkowania lub sprzedaży. Do kosztów finansowania zewnętrznego należą koszty odsetek od kredytów i
  pożyczek oraz związane z nimi różnice kursowe .

  Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowan ia pozyskanych środków
  zewnętrznych przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku,
  pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji. Wszelkie pozostałe
  koszty finansowania zewnętrzn ego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym
  zostały poniesione.

  Powyższe zasady kapitalizacji nie są stosowane do aktywów wycenianych w wartości godziwej.

  Dotacje

  Dotacji nie ujmuje się aż do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Spółka spełni konieczne warunki
  i otrzyma takie dotacje.

  Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje
  się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań (chy ba, że wartość dotacji jest istotna wtedy
  wykazuje się je w osobnej pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) i odnosi w rachunek zysków i strat
  systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów.

  Pozostałe dotacje ujmowan e są systematycznie w pozostałych przychodach operacyjnych, w okresie
  niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje
  należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia
  finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie,
  w którym są należne. Zasady właściwe dla rozliczenia dotacji do aktywów trwałych stosuje się także w
  przypadku transakcji nieodpłatnego otrz ymania aktywów trwałych .

  Świadczenia pracownicze

  Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy i
  innych świadczeń opisanych poniżej ujmuje się jako rezerwy, po uwzględnieniu wszelkich kwot już wypł aconych
  i jednocześnie jako koszt okresu, chyba że świadczenie należy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika
  aktywów.

  Świadczenia pracownicze w formie płatnych nieobecności ujmuje jako rezerwy i koszt w momencie wykonania
  pracy przez pracowników, jeże li wykonana praca powoduje narastanie możliwych przyszłych płatnych
  nieobecności lub w momencie ich wystąpienia, jeżeli nie ma związku między pracą a narastaniem ewentualnych
  przyszłych płatnych nieobecności.
  Zyski i straty z tytułu korekty założeń dotyc zących długoterminowych świadczeń pracowniczych powiększają
  pozostałe koszty lub przychody operacyjne w rachunku zysków i strat przez przeciętny przewidywany okres
  zatrudnienia pracowników.

  Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy ujmuje się jako z obowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany
  został stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupą) przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego lub
  gdy nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez
  jednostkę propozycji zachęcającej do dobrowolnego odejścia z pracy.

  W przypadku programów przewidujących rozliczenie gotówkowe, zobowiązanie równe części dostarczonych
  towarów lub wykonanych usług ujmowane jest według wartości godziwej ustalonej na każdy dz ień bilansowy.

  Podatki

  Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony, jeżeli nie został
  ujęty w innych dochodach lub bezpośrednio w kapitałach.

  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku poda tkowego (podstawy opodatkowania)
  danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z
  wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów
  w latach następn ych i pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu oraz
  włączeniem przychodów i kosztów do opodatkowania z lat poprzednich. Obciążenia podatkowe są wyliczane
  w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

  Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w
  przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im
  wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia pods tawy opodatkowania.

  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających
  opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości,
  w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
  różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa
  powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składni ka aktywów lub zobowiązania
  w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.

  Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a
  w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski pod atkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika
  aktywów lub jego części następuje jego odpis.

  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
  pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowią zanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest
  ujmowany w rachunku zysków i strat , poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w
  kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w
  kapitały własne.

  Podatek od towarów i usług

  Przychody/aktywa i koszty/pasywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z
  wyjątkiem:
  • sytuacji, gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do
  odzyskania od organów podatkowych - wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część kosztów
  nabycia składnika aktywów lub jako koszt,
  • należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.
  Kwota netto podatku od towa rów i usług możliwa do odzyskania lub wymagająca zapłaty na rzecz organów
  podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako część należności lub zobowiązań.
  Rzeczowe aktywa trwałe

  Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według koszt u (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia)
  pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. Po początkowym ujęciu
  aktywa trwałe wykazywane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonego o odpisy
  amortyzacyjne oraz od pisy z tytułu utraty wartości.

  Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w
  budowie, od miesiąca następnego, w którym przyjęto środek trwały przez oszacowany okres ekonomicznej
  przydatności tych śr odków, używając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek
  amortyzacji:

  Budynki i budowle 4%
  Maszyny i urządzenia, środki transportu
  oraz pozostałe 10% - 30%

  Amortyzacji podlega wartość, będąca ceną nabycia lub kosztem wytwo rzenia danego składnika aktywów.
  Zdaniem Zarządu, wartość końcowa składnika aktywów jest nieistotna, więc Grupa przyjmuje, że wynosi zero .

  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich
  ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.

  W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży składnika aktywów, Grupa zaprzestaje jego amortyzowania i
  prezentuje go w pozycji sprawozdania „aktywa trwałe przeznaczone d o sprzedaży”.

  Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane
  jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane
  w rachunku zysków i strat .

  Wartości niematerialne

  Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy realizowany jest ściśle określony projekt,
  jest prawdopodobne, że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne oraz koszty związane z
  projektem mogą b yć wiarygodnie oszacowane.

  Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej
  przydatności.

  W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów,
  koszty prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

  Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków i strat jako koszty w
  okresie, w którym zostały poniesione.

  Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na
  zakup i przygotowanie do używania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje się przez
  szacowany okres użytkowania oprogramowania nie dłuższy niż 3 lata.


  Nieruch omości inwestycyjne

  Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z
  czynszów lub / i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości.
  Nieruchomości inwestycyjne są początkowo wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy
  początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji. Nieruchomości inwestycyjne
  wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty wynikająca ze zmiany wartości g odziwej
  nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.  W przypadku nieruchomości inwestycyjnych, będących przedmiotem leasingu, stosowane są takie same zasady
  wyceny, ujmowania i prezentacji, jak w przypa dku leasingu finansowego lub operacyjnego.

  Do nieruchomości inwestycyjnych może być również zaliczone prawo do użytkowania przez leasingobiorcę
  nieruchomości, będących przedmiotem leasingu operacyjnego, jeżeli spełnione są następujące warunki:
   nieruchomo ść (do której przysługuje prawo użytkowania przez leasingobiorcę) w innym wypadku
  spełniałaby również definicję nieruchomości inwestycyjnej,
   leasing operacyjny jest ujmowany w taki sposób, jakby był leasingiem finansowym,
   do wyceny prawa do użytkowania przez leasingobiorcę nieruchomości stosuje się model według
  wartości godziwej.

  Utrata wartości

  Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu
  stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na m ożliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy
  stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w
  celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepły wów
  pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa,
  analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik
  aktywów.

  W przypadku wartości niematerialny ch o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości
  przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość
  wystąpienia utraty wartości.

  Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wart ości: wartość godziwa pomniejszona o
  koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Wartość użytkowa odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
  przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową
  wartość pieniądz a w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.

  Heżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów),
  wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana
  jako pozostałe koszty operacyjne w okresie, w którym wystąpiła.

  W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy
  aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, ni e wyższej jednak od wartości
  netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w
  poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest pozostałych przychodach operacyjnych.

  Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

  Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia
  wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty
  związane ze sprzedażą.

  Aktywa t rwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość
  bilansowa będzie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie w wyniku ich dalszego
  ciągłego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wył ącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji
  sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do
  zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Klasyfikacja składnika aktywów
  jako prz eznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia transakcji sprzedaży w ciągu
  roku od momentu zmiany klasyfikacji.


  Środki pieniężne

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na
  żądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę,
  dla których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. Rozchód środków pieniężnych w walutach obcych ustala się
  metodą F=FO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło)., za wyjątkiem środków pieniężnych w drodze klientów w
  walucie EUR, gdzie rozchód ustala się metodą szczegółowej identyfikacji.

  Aktywa finansowe

  Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz
  pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakter u i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w
  momencie początkowego ujęcia.

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy.

  Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do zbycia, jeżeli:

   został zakupiony przede wszystkim w celu odsprze daży w niedalekiej przyszłości; lub
   stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie,
  zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
   jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

  Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do zbycia może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w
  wartości godziwej przez wynik finansowy przy ujęciu początkowym, jeżeli:
   taka klasyfikacja eliminuje lub znac ząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych
  okolicznościach; lub
   składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
  grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziw ej zgodnie z
  udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje
  o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
   składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych
  instru mentów pochodnych, a MSR 39 „=nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza
  klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) jako wycenianego w wartości
  godziwej przez wynik finansowy.

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości godziwej, a
  zyski lub straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata netto ujęte w rachunku zysków lub strat
  uwzględniają dywidendy lub odsetki wygenerowane przez dany składnik aktywów finansowych .

  Inwestycje utrzymywane do wymagalności

  =nwestycje oraz inne aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o ustalonych lub
  negocjowalnych warunkach płatności oraz ustalonych terminach wymagalności, które Grupa chce i może
  utrzymywać do mo mentu osiągnięcia wymagalności klasyfikuje się jako inwestycje utrzymywane
  do wymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnego oprocentowania
  po pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, które mogą być w posiadaniu Grupy i znajdujące się
  w obrocie na aktywnym rynku, klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wykazuje w wartości


  godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian wartoś ci godziwej ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, w
  kapitale z aktualizacji wyceny, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości, odsetek obliczonych przy użyciu
  efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic kursowych dotyczących akty wów pieniężnych,
  które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia
  utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę ujętą uprzednio w kapitale z tytułu aktualizacji wyceny ujmuje
  się w rachunku zysków i strat danego okresu. Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do
  sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w chwili uzyskania przez Grupę prawa do ich otrzymania.
  Wartość godziwą aktywów pieniężnych dostępnych do sprzedaży denominowanych w wa lutach obcych określa
  się przeliczając te waluty po kursie spot na dzień bilansowy. Zmiana wartości godziwej przypadająca na różnice
  kursowe wynikające ze zmiany zamortyzowanego kosztu historycznego danego składnika aktywów
  wykazywana jest w rachunku zyskó w i strat.

  Pożyczki i należności

  Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o ustalonych lub negocjowalnych warunkach
  płatności niebędące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako pożyczki i należności. Wycenia
  się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
  Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności
  krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieisto tne.
  Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty
  dyskonta.

  Utrata wartości aktywów finansowych

  Aktywa finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ocenia się pod
  względem utraty wartości na każdy dzień bilansowy. Aktywa finansowe tracą wartość, gdy istnieją obiektywne
  przesłanki, że zdarzenia, które wystąpiły po początkowym ujęciu danego składnika aktywów wpłynęły
  niekorzystnie na związane z nim szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne.

  W przypadku akcji nienotowanych na giełdzie, sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, znaczny lub
  długotrwały spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu uznaje się za obiektywny
  dowód utraty wartości. Wartość godziwą akcji nienotowanych na giełdzie szacuje się za pomocą powszechnie
  uznanych metod estymacji:

   ostatnio dostępne ceny transakcyjne na wycenianym składniku lokat ustalone pomiędzy niezależnymi
  od siebie i nie powiązanymi ze sobą stronami,
   meto dy rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz metodę
  porównywalnych transakcji,
   metody dochodowe, a w szczególności metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
   metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto.

  W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i usług, poszczególne
  aktywa, bada się pod kątem utratę wartości łącznie. Obiektywne dowody utraty wartości dla portfela
  należności obejmują doświadczenie Grupy w procesie windykacji należności. Przesłankami tymi może być
  wzrost liczby nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 dni, a także obserwowalne zmiany w
  warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek z przypadkami nietermino wych spłat
  należności.

  W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po zamortyzowanym koszcie, kwota odpisu z tytułu utraty
  wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością szacunkowych
  przyszłych przepływów pie niężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę procentową
  składnika aktywów finansowych.

  Wartość bilansową składnika aktywów finansowych pomniejsza się o odpis z tytułu utraty wartości
  bezpośrednio dla wszystkich aktywów tego typu, z wyją tkiem należności z tytułu dostaw i usług, których


  wartość bilansową pomniejsza się stosując konto korygujące ich pierwotną wartość. W przypadku stwierdzenia
  nieściągalności danej należności z tytułu dostaw i usług, odpisuje się ją właśnie w ciężar konta od pisu
  aktualizującego. Natomiast jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną później odzyskane, dokonuje się
  odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany wartości bilansowej konta odpisu
  aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycj i pozostałych przychodów i kosztów
  operacyjnych.

  Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie obrachunkowym
  kwota odpisu z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to można racjonalnie odnieść do
  zdarzenia mającego miejsce po ujęciu utraty wart ości, uprzednio ujęty odpis z tytułu utraty wartości odwraca
  się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość bilansowa inwestycji w dniu odwrócenia utraty wartości nie
  przekracza kwoty zamortyzowanego kosztu, powstającego gdyby utrata wartości nie została uj ęta.

  Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży ujęte
  uprzednio przez wynik finansowy nie podlegają odwróceniu poprzez ten rachunek. Wszelkie zwiększenia
  wartości godziwej następujące po wystąpieniu ut raty wartości ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.  Reklasyfikacje aktywów finansowych

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą podlegać reklasyfikacji do:

   Pożyczek udzielonych i należności własnych, jeżeli na dzień przekwalifikowania akty wa te spełniałyby
  definicję pożyczek udzielonych i należności własnych a jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania
  aktywu w przyszłości lub do terminu wymagalności.

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrument y pochodne oraz
  aktywa wyceniane według wartości godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, mogą zostać
  przekwalifikowane na następujących zasadach:

   Przeniesione do aktywów dostępnych do sprzedaży, jeżeli (a) instrument nie jest już przeznaczony d o
  sprzedaży lub odkupu w krótkim terminie, (b) na dzień przekwalifikowania aktywa te nie spełniałyby
  definicji pożyczek udzielonych i należności własnych oraz (c) jednostka nie ma zamiaru i możliwości
  utrzymania aktywu w przyszłości lub do terminu wymagaln ości,

   Heżeli instrument nie spełnia definicji pożyczek udzielonych i należności własnych, reklasyfikacja do
  aktywów dostępnych do sprzedaży lub aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności, jest
  możliwa w rzadkich okolicznościach, przez które rozumie si ę udokumentowaną przez jednostkę
  incydentalną sytuację, w stosunku do której nie należy oczekiwać, że pojawi się w przyszłości lub
  regularnie.

  Powyższe reklasyfikacje odbywają się po wartości godziwej z dnia reklasyfikacji.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów utrzymywanych do
  terminu wymagalności i odwrotnie.

  Wyksięgowanie aktywów finansowych

  Grupa wyksięgowuje składnik aktywów finansowych wyłącznie wtedy, gdy wygasną prawa umowne
  do przepływów pieniężnych generowanych przez taki składnik aktywów, albo gdy składnik aktywów
  finansowych wraz z zasadniczo całym ryzykiem i wszystkimi korzyściami zw iązanymi z jego posiadaniem zostają
  przeniesione na inny podmiot. Heżeli Grupa nie przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i
  wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów i utrzymuje nad nim kontrolę, ujmuje
  zatrzymany udział w takim składniku aktywów i związane z nim zobowiązania z tytułu potencjalnych płatności.
  Heśli natomiast Spółka zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z przeniesionym składnikiem
  aktywów, to nadal ujmuje stosowny składnik aktywów finansowyc h.


  Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę

  =nstrumenty dłużne i kapitałowe klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub jako kapitał własny,
  w zależności od treści ustaleń umownych.

  Instrumenty kapitałowe

  Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po odjęciu
  wszystkich jego zobowiązań. =nstrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę ujmuje się w kwocie
  otrzymanych wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji.

  =nstrumenty finansowe z opcją sprzedaży mogą być prezentowane jako kapitał własny wtedy i tylko wtedy, gdy
  spełniają wszystkie poniższe warunki:

  (a) ich posiadacz ma prawo do proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji ;
  (b) dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie instrumenty w
  tej klasie mają identyczne cechy;
  (c) instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiązania finansowego; oraz
  (d) suma pr zewidywanych przepływów pieniężnych przypadających na ten instrument w okresie jego spłaty
  opiera się przede wszystkim o wynik finansowy, zmianę w ujętych aktywach netto lub zmianę wartości godziwej
  ujętych i nieujętych aktywów netto jednostki (z wyłączeni em oddziaływania samego instrumentu). Wynik
  finansowy lub zmianę ujętych aktywów netto wycenia się w tym celu zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot
  nie może posiadać innych instrumentów, które znacząco zawężałby lub wyznaczały stałą kwotę zwrotu dla
  posiada cza instrumentu finansowego z opcją sprzedaży.

  Kryteria klasyfikacji jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich posiadaczowi
  proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku likwidacji oparte są na tych samych
  zasadach co przedstawione powyżej, z wyjątkiem punktów (c) i (d), które nie mają zastosowania.

  Złożone instrumenty finansowe

  Składniki złożonych instrumentów wyemitowanych przez Grupę klasyfikuje się oddzielnie jako zobowiązania
  finansowe i kapitał własn y, zgodnie z treścią zawartej umowy. Wartość godziwą składników stanowiących
  zobowiązania na dzień emisji szacuje się przy użyciu dominującej rynkowej stopy procentowej stosowanej do
  podobnych, niezamiennych instrumentów. Kwotę tę ujmuje się jako zobowiąza nie po zamortyzowanym koszcie
  przy użyciu efektywnej stopy procentowej do momentu wygaśnięcia tej kwoty związanego z zamianą lub do
  dnia wymagalności instrumentu. Komponent kapitałowy określa się odejmując wartość zobowiązania od
  ogólnej wartości godziwej złożonego instrumentu kapitałowego. Wartość tę ujmuje się w kapitale własnym po
  uwzględnieniu podatku dochodowego i nie podlega ona późniejszemu przeszacowaniu.

  Zobowiązania wynikające z umów gwarancji finansowej

  Zobowiązania z tytułu gwarancji finansowej wycenia się początkowo w wartości godziwej, a następnie według
  wyższej z dwóch następujących wartości:
   kwoty zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i
  aktywa warunkowe” oraz
   początkowo ujętej wartości pomniejszonej w odpowiednich przypadkach o umorzenie ujęte zgodnie z
  zasadami ujmowania przychodów.

  Zobowiązania finansowe

  Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansow y albo jako
  pozostałe zobowiązania finansowe.  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako wyceniane w
  wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia,
  jeżeli:
   zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;
   stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Hednostka zarządza łącznie
  zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
   jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

  Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do zbycia może zostać sklasyfikow ane jako wyceniane w
  wartości godziwej przez wynik finansowy w chwili początkowego ujęcia, jeżeli:
   taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w
  innych warunkach; lub
   składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
  grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z
  udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w r amach której informacje
  o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
   stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a
  MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) d o pozycji
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości
  godziwej, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i st rat z uwzględnieniem
  odsetek zapłaconych od danego zobowiązania finansowego.

  Pozostałe zobowiązania finansowe

  Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty transakc ji.

  Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej, a
  koszty odsetkowe ujmuje się metodą efektywnego dochodu.

  Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązan ia i do
  alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa faktycznie
  dyskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego zobowiązania lub, w
  razie potrzeby, w okresie krótszym.

  Zobo wiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania powyżej 12 miesięcy wycenia się w kwocie
  wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczący efekt dyskonta.

  Wyksięgowanie zobowiązań finansowych

  Hednostka wyksięgowuje zobowiązania finansowe wyłącznie w ówczas, gdy odpowiednie zobowiązania Spółki
  zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wygasną.

  Instrumenty pochodne

  =nstrumenty pochodne ujmuje się w wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu, a następnie przeszacowuje
  do wartości godziwej na każdy d zień bilansowy. Wynikowy zysk lub stratę ujmuje się niezwłocznie w rachunku
  zysków i strat, chyba że dany instrument pochodny pełni funkcję zabezpieczenia. W takim przypadku moment
  wykazania zysku lub straty zależy od charakteru powiązania zabezpieczająceg o. Grupa definiuje określone
  instrumenty pochodne jako zabezpieczenia wartości godziwej wykazanych aktywów i zobowiązań lub


  uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (zabezpieczenia wartości godziwej), zabezpieczenia wysoce
  prawdopodobnych transakcji progn ozowanych, zabezpieczenia od ryzyka różnic kursowych
  uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (zabezpieczenia przepływów pieniężnych) lub też jako
  zabezpieczenia inwestycji netto w jednostki działające za granicą.

  =nstrumenty prezentuje się jako aktywa trwałe lub zobowiązania długoterminowe, jeśli okres pozostały do
  wymagalności instrumentu przekracza 12 miesięcy i nie przewiduje się, że zostanie on zrealizowany lub
  rozliczony w ciągu 12 miesięcy. Pozostałe instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa o brotowe lub
  zobowiązania krótkoterminowe.

  Wbudowane instrumenty pochodne

  =nstrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub w umowy niebędące instrumentami
  finansowymi traktowane są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter instrumentu wbudowanego
  oraz ryzyko z nim związane nie jest ściśle powiązane z c harakterem umowy bazowej i ryzykiem z niej
  wynikającym i jeżeli umowy bazowe nie są wyceniane według wartości godziwej, której zmiany ujmuje się w
  rachunku zysków i strat.

  Kapitał własny

  Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki
  oraz odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Akcje nabyte i zatrzymane przez nią wyceniane są w cenie nabycia i pomniejszają kapitał własny.

  Kapitał zapasowy – nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartośc i nominalnej powstaje z nadwyżki ceny
  emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji.
  powstaje również z podziału zysku netto.

  Rezerwy na zobowiązania

  Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy na Grupie ciąży istnieją cy obowiązek (prawny lub
  zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń, jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje
  zmniejszenie zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne spółki oraz można dokonać wiarygodnego
  oszacowania kwoty zobowiązania. N ie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.

  Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Spółka ogłosiła wszystkim zainteresowanym
  stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji..

  Rezerwa na urlopy – pracownikom Grupy p rzysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych w
  przepisach kodeksu pracy. Koszt urlopów pracowniczych uznaje się na bazie memoriałowej. Zobowiązanie z
  tytułu urlopów pracowniczych ustala się w oparciu o różnicę między faktycznym wykorzystaniu urlopó w przez
  pracowników, a stanem jaki wynikałby z wykorzystania proporcjonalnego do upływu czasu.

  Rezerwa na odprawy emerytalne – wynika z Kodeksu pracy i oszacowywana jest na podstawie pewnych
  założeń:
   Wynagrodzenie – wartość wynagrodzenia poszczególnych pr acowników; wskaźnik wzrostu płac oraz
  zaszeregowanie pracowników
   Analiza rotacji pracowników
   Stopa procentowa związana z dyskontem wartości zobowiązania
   =lość pracowników
  Rezerwy na odprawy emerytalne są ustalane co roku przez Zarząd Emitenta, a różnice odnoszone są w
  skonsolidowany rachunek zysków i strat.


  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone jest metodą pośrednią.

  Połączenia jednostek gospodarczych

  Zagadnienia związane z połączeniami jednostek gospodarczych reguluje MSSF 3 „Połączenia jednostek
  gospodarczych”. Standard ten nakazuje rozliczenie każdego połączenia za pomocą metody nabycia, polegającej
  na ustaleniu podmiotu przejmującego i przejmowanego, ustaleniu wartości godziwej przejmowanych aktywów,
  zobowiązań i zobowiązań warunkowych, określeniu ceny przejęcia oraz wyliczenia wartości firmy. MSSF 3 nie
  ma jednak zastosowania do transakcji pomiędzy podmiotami pozostającymi pod wspólną kontrolą (MSSF 3.2 c).
  W t ym wypadku Spółka zastosowałaby metodę, skutkującą ujęciem powstającej całkowitej różnicy pomiędzy
  kapitałami własnymi podmiotów przejmowanych, a cenami przejęcia jako korekty kapitału własnego w pozycji
  nierozliczony wynik z lat ubiegłych.  4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w
  okresie objętym raportem, najważniejsze czynniki i zdarzenia w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
  wyniki osiągnięte w okresie którego dotyczy raport kwartalny  Sprzedaż

  W I kw. 2018 roku Grupa Kapitałowa pozyskała 11 tys. nowych klientów na zwrot podatku z
  zagranicy i 2,3 tys. nowych klientów na usługę pozyskania zasiłk u (głównie holenderski zasiłek
  zorgtoeslag i zasiłek niemiecki Kindergeld). Grupa Kapitałowa pozyskała o 0,8 tys. umów więcej
  na zwrot podatku zza granicy w I kw. 2018 roku i 0,2 tys. umów więcej na pozy skanie zasiłków
  w stosunku do I kw. 2017 roku) . Największy wpływ na wzrost sprzedanych umów miał wzrost
  sprzedanych umów w spółce rumuńskiej (1 tys. umów sprze danych więcej w stosunku do = kw.
  2018 roku)

  12 660 11 837
  2 511 2 243
  2018 1Q ilościowo 2017 1Q ilościowo
  Sprzedaż
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo
  Wysyłka umów do zagranicznych urzędów

  W I kw. 2018 r. Emitent wysłał do z agranicznych urzędów 1,7 tys. umów więce j niż w
  analogicznym okresie 2017 roku (0,5 tys. na zwrot podatku zza granicy i 0,9 tys. na pozyskanie
  zasiłku) . Główną przyczyną wzrostu była zmiana procesu wysyłki umów na zasiłek holenderski
  zorgtoeslag, która umożliwiła znaczne przyspieszenie procedowania spraw (Emitent wysłał
  ponad 900 spraw więcej na zasiłek zorgtoeslag w = kw. 2018 rok u w porównaniu do
  analogicznego okresu poprzedniego roku).  5 745 366 5 560 965
  1 759 939 1 776 426
  2018 1Q wartościowo 2017 1Q wartościowo
  Sprzedaż
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo
  4 458
  3 911
  1 231
  295
  2018 1Q ilościowo 2017 1Q ilościowo
  Wysyłka do urzędów
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo  Realizacja zwrotu podatku i umów na pozyskanie zasiłków.

  Dominujące źródło przychodów stanowiły wpływy ze świadczenia usługi zwrotu nadpłaconego
  podatku dochodowego oraz uzyskiwania zasi łków osobom, które podejmowały legalne
  zatrudnienie w wybranych krajach Europy Zachodniej. Przychody te generowane są jako
  prowizja od zrealizowanych zwrotów. W tym zakresie Grupa Kapitałowa jest uzależniona od
  procedur stosowanych w zagranicznych urzędach skarbowych.

  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE KWARTALNE W TYS .PLN I KW. 2018 r. I KW. 2017 r.
  Przychody netto ze sprzedaży 3 095 3 199
  Zysk (strata) netto -81 127  W I kw. 201 8 roku zostało zrealizowanych ok. 23 mln PLN zwrotów podatków i zasiłków dla 5,6
  tys. klientów (32% na zasiłek Kindergeld , 27 % na zwrot podatku z Niemiec , 14 % na zwrot
  podatku z Holandii 10 % na zwr ot podatku z Wielkiej Brytanii , 7 % na zasiłek zorgtoeslag ,
  pozostałe 10 % na zwrot podatku z Belgii, Irlandii, Austrii, Danii oraz zasiłki z :olandii i Belgii) W
  I kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa zrealizowała ok. 0,5 tys. umów więce j niż w analogicznym
  okresie 201 7 roku lecz zanotowała przychody o 4 % niższe w porównywaniu do analogicznego
  okresu rok wcześniej ,) co jest związane p rzede wszystkim z niższą marżą uzyskiwaną w 1 kw.
  2018 z zasiłków niemieckich Kindergeld, jak i niższego kursu walutowego EUR/PLN
  2 073 306 1 866 359
  897 046
  579 416
  2018 1Q wartościowo 2017 1Q wartościowo
  Wysyłka do urzędów
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo

  Zysk netto Grupy Kapitałowej był niższy o 0, 2 mln zł w I kw. 201 7 r. w stosunk u do
  analogicznego okresu w 2017 r. Wpływ na spadek zysku netto miał przede wszystkim przede
  wszystkim niższy poziom przychodów o 0,1 mln zł, jak również wzrost poziomu wynagrodzeń o
  0,3 mln zł związany z wzrostem zatrudnienia w spółce rumuńskiej (z racji dynamicznego
  wzrostu sprzedaży w spó łce rumuńskiej) i wzrostem średniego wynagrodzenia, co ma związek z
  przystosowaniem się do obecnego rynku pracy.
  Portfel umów
  Szacowana wycena magazynu (portfela) umó w znajdujących się na koniec 1 kw. 2018 roku w
  zagranicznych urzędach skarbowych jest o ponad 1,15 mln zł wyższa w stosunku do wyceny
  magazynu na koniec 1 kw. 2017 roku . Z jednej strony jest to związane z faktem, iż Grupa
  Kapitałowa Emitenta wysłała prawie 1,7 tys. umów więcej w 1 kw. 2018 w st osunku do
  4 068 3 737
  1 061 876
  2018 1Q ilościowo 2017 1Q ilościowo
  Realizacja
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo
  1 966 000 1 917 000
  1 129 000 1 282 000
  2018 1Q wartościowo 2017 1Q wartościowo
  Realizacja
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo


  analogicznego okresu zeszłego roku, a z drugiej strony faktem, iż nie został jeszcze w pełni
  skonsumowany wyższy magazyn umów na koniec 2017 roku w stosunku do końca 2016 roku.
  Sezonowość.

  W latach 2015 -2018 istotnie zmieniła się sezonowość w porównaniu do lat poprzednich.
  Spółka pozyskuje obecnie więcej umów na produkty wolniej rotujące (zwrot podatku z
  Niemiec, Belgii, Kinderbijslag, Zorgtoeslag, Kindergeld). W przypadku tych usług przesunięcia
  dot. realizac ji w stosunku do prostych zwrotów podatków z Wielkiej Brytanii wynoszą od 3 do
  12 miesięcy. Z tego tytułu zmienił się nieco modeli biznesowy Emitenta. W chwili obecnej w
  pierwszej połowie roku jest sezon na pozyskiwanie klientów, w drugiej połowie roku na
  9 507
  7 091
  3 201 2 468
  2018 1Q ilościowo 2017 1Q ilościowo
  Magazyn umów
  Podatki ilościowo Zasiłki ilościowo
  3 755 201
  3 007 722
  2 597 966
  2 210 628
  2018 1Q wartościowo 2017 1Q wartościowo
  Magazyn umów
  Podatki wartościowo Zasiłki wartościowo


  wysyłanie klientów do urzędów skarbowych. Realizacja w dużej mierze przesuwa się na kolejny
  rok. Dodatkowo, zmia ny ustawodawstwa holenderskiego w roku 2016, spowodowały iż proces
  realizacji zwrotów pod atków z :olandii wydłużył się od 2016 roku o ok. 3 -4 mi esiące.

  Kurs walutowy.

  Z tytułu prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko zmienności
  kursów walutowych, w szczególności GBP i EUR. Umacnianie się polskiego złotego, w której to
  walucie realizowane są zwroty nadpłaconego podatku, przekładać się może na spadek poziomu
  przychodów i zysków generowane z poszczególnych rozliczeń.

  Około 90% zwrotów podatku i pozyskanych zasiłków dla klientów Grupy Kapitałowej w I kw.
  2018 roku było realizowanych z :olandii, Niemiec i Belgii - nominowane w EUR (euro), ok. 10 %
  zwrotów podatku dla klientów Grupy Kapitałowej było realizowane z Wielkiej Brytanii i
  nominowane w GBP (funt szterling).

  Relatywne umacnianie się złotego w relacji do EUR w I kw. 201 8 r. przyczyniło się do
  zmniejszenia średniej prowizji realizowanej na je dnym kliencie w porówn aniu do I V kw. 2017
  roku.

  Relatywne umacnianie się złotego w relacji do GBP w I kw. 2018 r. przyczyniło się do
  zmniejszenia średniej prowizji realizowanej na j ednym kliencie w porównaniu do IV kw. 2017
  roku.

  W zakresie zabezpieczenia i minimalizacji skutków wahań kursu walutowego Spółka stosuje
  politykę zabezpieczeń zakładającą częściowe zabezpieczenie w formie kontraktów
  terminowych dla prowizji od środków będących w procesie postępowania w urzędach
  skarbowych. Zabezpieczany jest kurs złotego w stosunku do przyjętego budżetu. Ekspozycja w
  kontraktach terminowych jest zawsze skorelowana z rzeczywistą prowizją. W ramach realizacji
  polit yki zabezpieczeń walutowych Spółka Zależna Emitenta CUF Sp. z o.o., w której są
  akumulowane zwroty podatków (spółka CUF Sp. z o.o. kontroluje przepływ gotówki z tyt.
  zwrotu podatków), współpracuje z Domem Maklerskim AFS Sp. z o.o. ( wiodącą firmą
  doradztwa finansowego specjalizująca się głównie w kwestiach zarządzania ryzykiem
  finansowym ).

  Na dzień 3 1.03.2017 r. Grupa Kapitałowa posiadała na okres do 30 września 2018 roku
  zabezpieczenia wolumenu prowizji w następującej wysokości:
   35 tys. GBP po średnim kursie PLN/GBP 4,8077
   400 tys. EUR po średnim kursie PLN/EUR 4, 2982

  Na dzień publikacji raportu Grupa Kapitałowa posiadała na okres do 31 grudnia 2018 roku
  zabezpieczenia wolumenu prowizji w następującej wysokości:
   50 tys. GBP po śred nim kursie PLN/GBP 4,8233
   620 tys. EUR po średnim kursie PLN/EUR 4,2913  W I kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk z tytułu realizacji kontraktów terminowych w
  wysokości 48 tys. PLN.

  4.1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na koszty


  Koszty pozyskania klientów.

  Ze względu na skalę prowadzonej działalności największy wpływ na koszty mają działania
  związane z pozyskiwaniem klientów. Pozycja kosztów własnych sprzedaży (koszty pozyskania
  klientów) obejmuje wszelkie nakłady związane z prowadzonymi kampaniami marketing owymi.

  Koszty pozyskiwania klientów ponoszone w okresie podpisywania umów z klientami nie są
  skorelowane z bieżącymi przychodami, tzn. koszt pozyskania klienta jest ponoszony wcześniej
  niż przychody generowane z obsługi danego klienta i pozyskania dla ni ego zwrotu
  nadpłaconego podatku. Dlatego też w Grupie Kapitałowej występuje niewspółmierność
  ponoszenia kosztów z tytułu pozyskania kli enta (ponoszone w = połowie 2018 roku) i osiągania
  przychodów jakie generowane są w efekcie jego obs ługi (osiągane w == p ołowie 2018 roku oraz
  przewidywane na I i I = połowę 2019 r.).

  Zatrudnienie.

  Hedną z głównych pozycji kosztów działalności Emitenta na poziomie skonsolidowanym są
  także koszty ogólnego zarządu, w których największy udział mają koszty wynagrodzeń
  pracownik ów i administracji wewnętrznej. Wielkość zatrudnienia jest skorelowana z
  sezonowością, tzn. w pierwszej połowie roku więcej zasobów jest zaangażowanych w proces
  pozyskiwania klientów (głównie koszty call center), natomiast w drugiej połowie roku zwiększa
  się zatrudnienie w obszarach obsługi posprzedażowej oraz procesowania zwrotów z urzędami
  skarbowymi. W związku ze zmianami na rynku pracy, możliwości dostosowania zatrudnienia do
  sezonu zostały mocno ograniczone, stąd też w ostatnich 2 latach nastąpił wyraź ny wzrost
  kosztów zatrudnienia. Wielkość zatrudnienia jest również uzależniona od czasochłonności
  procesów dot. różnych usług oferowanych przez Emitenta. Znacznie bardziej (niekiedy
  kilkukrotnie) czasochłonne są procesy związane z pozyskiwaniem zasiłków i zwrotem podatku z
  Niemiec czy Belgii w stosunku do zwrotów podatków z Anglii. W związku ze zmianami
  ustawodawstwa holenderskiego znacznie bardziej czasochłonny stał się również proces
  odzyskiwania podatku z Holandii. W związku z wydłużeniem procesów dotycz ących większości
  oferowanych przez Emitenta usług sezonowość zatrudnienia bardzo się zmniejszyła, ma to
  również związek z faktem, iż w obsłudze pozyskania zasiłków i zwrotu podatków potrzebne są
  coraz większe kompetencje , a więc bardzo ważne jest utrzyman ie zespołu wykwalifikowanych
  specjalistów.

  Finansowanie.

  Na dzień 31. 03.2018 r. Grupa Kapitałowa posiadała dwie linie kredytowe w rachunkach
  bieżących:
   CUF Sp. z o.o. limit debetowy w Banku BZWBK S.A. w kwocie 190 tys. PLN
  obowiązujący w okresie od 28 lutego 201 8 r. do 27 lutego 2019 r.

  Linie kredytowe są zabezpieczającym źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją
  bieżącej, podstawowej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Euro -Tax.pl S.A.  5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowan ia
  publikowanych prognoz finansowych

  Spółka Euro -Tax.pl S.A. nie publikowała pr ognoz finansowych na koniec 201 8 roku , ani poszczególne
  kwartały 201 8 roku.


  6. Informacje o podejmowanych przez Emitenta działaniach i
  inicjatywach nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem
  kwartalnym

  Grupa Kapitałowa Euro -Tax.pl od 2008 r. kontynuuje realizację programu inwestycji, który ma
  na celu usprawnienie procesów niezbędnych do realizacji e -usługi zwrotu podatku, zasiłków, a
  obecnie również i transgranicznej obsługi kadrowej .

  =nwestycje były związane z realizacją takich zamierzeń jak:
   zwiększenie nakładów na marketing internetowy,
   pozyskanie wykwalifikowanych pracowników,
   działania mające na celu zdywersyfikowanie źródeł pozyskiwania klientów (znaczna
  intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania klientów na umowy dot. zasiłków) ..
   powołanie spółki rumuńskiej i spółki doradztwa podatkowego (a w roku 2014
  podpisanie umowy z Anochin Roters & Kollegen GmbH &Co. KG oraz Steuer -on -line
  Steuerberatungsgesellschaft UG)
   powołanie spółki Euro -Lohn Sp. z o.o.
   usprawnienie wewnętrznych systemów informatycznych, zmiana organizacji i
  procesów (wdrożenie Activity Based Costing).
   wdrożenie jednolitego procesu elektronicznego obiegu dokumentów.  7. Opis Grupy Kapitałowej Emitenta

  Euro -Tax.pl S.A. jest jednostką dominującą w stosunku do trzech Spółek Zależnych, oraz
  współkontrolującą wobec spółki Euro -Lohn Sp. z o.o., wraz z którymi tworzy on Grupę
  Kapitałową E uro -Tax.pl. Spółkami zależnymi i współzależnymi są następujące podmioty:   Euro -Tax.pl Zwrot Podatku S.A. – największa w Polsce spółka zajmująca się obsługą
  klientów zainteresowanych odzyskaniem i rozliczeniem nadpłaconego podatku z tytułu
  pracy za granicą. Świadczy usługę e -commerce: spółka koncentruje się na
  pozyskiwaniu klient ów za pośrednictwem =nternetu oraz poprzez ca ll center, działa w
  kanale B2C;
   CUF Sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w procedowaniu i obsłudze zwrotów
  nadpłaconego podatku za pracę za granicą bezpośrednio przed tamtejszymi urzędami
  skarbowymi. Działalność CUF Sp. z o.o. oparta jest o procedowanie zwrotów
  nadpłaconego podatku przez klientów zgłoszonych przez Euro -Tax.pl Zwrot Podatku
  S.A. oraz innych partnerów na terenie Polski. CUF Sp. z o.o. działa przede wszystkim w
  kanale B2B;
   Euro -Lohn Sp. z o.o. - Utworzenie spółki Euro -Lohn sp. z o.o. jest związanie z realizacją
  planów poszerzenia zakresu usług Grupy Euro -tax.pl SA związanych z emigracją
  zarobkową w Europie. Zakres usług oferowanych przez nowo powstałą spółkę dotyczyć
  będzie usług rozliczania płac pracowników delegowanych do pracy w Republice
  Federalnej Niemiec, głównie przez polskich pracodawców. Wspólnie z niemieckimi
  Partnerami Emitent zamierza wprowadzić na rynek kompleksowe rozwiązania i usługi
  związane z transgranicznym rozliczaniem oddelegowa nych pracowników na rynek
  niemiecki. Hednocześnie wprowadzenie tych usług jest komplementarne z
  dotychczasową główna działalnością Emitenta w zakresie deklaracji rocznych i zwrotu
  podatku dla pracowników pracujących w Republice Federalnej Niemiec. Spółka z ostała
  powołana dnia 13 czerwca 2016 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia
  29 czerwca 2016 roku ;
   Euro -tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL - Spółka Zależna w Rumunii, która
  koncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze rumuńskojęzycznych klientó w
  zainteresowanych zwrotem nadpłaconych zaliczek na podatek za pracę na terenie
  wybranych krajów Unii Europejskiej. Wejście Emitenta na rynek rumuński jest
  elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Euro -Tax.pl związanej z ekspansją


  usług zwrotu poda tku za pracę za granicą skierowanych do obywateli krajów E uropy
  Środkowo Wschodniej (CEE) .

  Wszystkie spółki , poza Euro -Lohn Sp. z o.o., są objęte w sprawozdaniu skonsolidowanym konsolidacją
  przeprowadzoną metodą pełną. Spółka Euro -Lohn Sp. z o.o. jest objęta konsolidacją metodą praw
  własności.  8. Struktura Akcjonariatu Emitenta z wykazem Akcjonariuszy
  posiadających powyżej 5% głosów

  Kapitał zakład owy Euro -Tax.pl S.A. wynosi 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na
  5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN
  (dziesięć groszy).


  Struktura akcjonariatu pow yżej 5% głosów (stan na dzień 14.05 .2018 r.)

  Akcjonariusz

  Liczba
  akcji
  Liczba
  głosów
  Udział
  w
  ogólnej
  liczbie
  akcji
  Udział
  w
  ogólnej
  liczbie
  głosów


  Seria
  Rorison Investments Limited A 2 056 787 2 056 787 41,14% 41,14%
  Formonar Investments Limited A 1 250 500 1 250 500 25,01% 25,01%
  Meltham Holdings Limited A 648 213 648 213 12,96% 12,96%
  Bigrista Holdings Limited A 419 500 419 500 8,39% 8,39%
  Zolkiewicz & Partners =nwestycji w Wartość F=Z A 253 237 253 237 5,06% 5,06%
  Pozostali akcjonariusze A 371 763 371 763 7,44% 7,44%
  RAZEM 5 000 000 5 000 000 100,00% 100,00%  9. Liczba osób zatrudnionych u Emitenta w omawianym kwartale w
  przeliczeniu na pełne etaty oraz świadczenia pracownicze .

  Świadczenia pracownicze

  Na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień bilansowy składają się:

  stan na dzień
  31. 03.201 8

  stan na dzień
  31. 03.201 7
  000' PLN

  000' PLN
  Świadczenia z tytułu zaległych urlopów 56 70
  Świadczenia z tyt. Wynagrodzeń 386 355
  442 425


  okres do
  31. 03.201 8

  okres do
  31. 03.201 7

  000' PLN

  000' PLN
  Koszty bieżącego zatrudnienia

  ;1 49A ;1 21E
  Koszty ubezpieczeń społecznych

  ;10F ;76

  -1 602 -1 293

  W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu (z uwzględnieniem zarządu):


  okres do
  31.03 .201 8

  okres do
  31. 03.201 7

  Liczba
  pracowników

  Liczba
  pracowników
  Pracownicy umysłowi

  ?13

  99

  113

  99  10. Oświadczenia Zarządu Emitenta o danych finansowych
  jednostkowych i skonsolidowanych zawartych w raporcie

  Zarząd Spółki Euro -Tax.pl S.A.. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione skrócone
  sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane za I kwartał 201 8 roku oraz dane
  porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego, a także dane finansowe
  narastająco, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że pozostałe
  niefinansowe informacje dotyczące działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w okresie objętym
  raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki oraz Grupy
  Kapitałowej Euro -Tax.pl S.A.  Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Euro-Tax.pl SA
ISIN:PLEURTX00012
NIP:9721179258
EKD: 64:20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Szelągowska 25/2-3 61-626 Poznań
Telefon:+48 61 8288102
www:www.euro-tax-sa.pl
Komentarze o spółce EURO-TAX.PL
2019-05-20 18-05-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649