Raport.

ERGIS SA (9/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmianie udziału OFE PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. OFE PZU informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku po rozliczeniu transakcji sprzedaży 1.200 akcji Emitenta dokonanej w dniu 27 lutego 2018 roku, jego udział spadł poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Liczba akcji posiadanych przez OFE PZU przed zmianą wynosiła 7.682.971 akcji Spółki, co stanowiło 20,001 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.682.971 głosów, stanowiących 20,001 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS.
Aktualnie OFE PZU posiada 7.681.771 akcji Spółki, co stanowi 19,998 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 7.681.771 głosów, stanowiących 19,998 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. Uwzględniając akcje własne skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu ERGIS, OFE PZU posiada obecnie 20,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ergis.
Zgodnie z deklaracją OFE PZU:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki ERGIS S.A.,
- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. DZ.U. poz. 1382 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami),
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. Ustawy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ergis SA
ISIN:PLEUFLM00017
NIP:573-00-03-999
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Tamka 16 00-349 Warszawa
Telefon:+48 22 8280410
www:www.ergis.eu
Kalendarium raportów
2020-04-28Raport roczny
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ERGIS
2020-04-02 05-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649