Raport.

ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w, materia??w i us?ug 82 068 91 964 19 334 21 017 Zysk/strata z dzia?alno?ci operacyjnej 2 477 6 443 584 1 472 Zysk/strata brutto 2 219 6 114 523 1 397 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 2 103 5 380 495 1 230 Zysk/strata netto z dzia?alno?ci kontynuowanej 2 103 5 465 495 1 249 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 717 7 346 405 1 679 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -3 673 -2 511 -865 -574 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -1 372 -1 545 -323 -353 Przep?ywy pieni??ne netto razem -3 328 3 290 -784 752 Zysk/strata na jedn? akcj? zwyk?? [w z?/ EUR] 2,70 6,66 0,64 1,52 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Aktywa razem 68 594 63 856 16 446 14 434 Zobowi?zania og??em [w tym rezerwy] 33 506 26 656 8 033 6 025 Zobowi?zania d?ugoterminowe 11 052 9 649 2 650 2 181 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 22 454 17 007 5 383 3 844 Kapita? w?asny 35 088 37 200 8 413 8 409 Kapita? w?asny w cz??ci przypadaj?cej udzia?owcom jednostki dominuj?cej 35 088 37 200 8 413 8 409 Kapita? podstawowy 17 520 17 520 4 201 3 960

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze ,
  Przekazuję Wam Raport Roczny za 2017 r., podsumowujący wyniki finansowe Grupy
  Kapitałowej ERG S.A.
  Rok 2017 był dla spółki okresem intensywnych inwestycji zwiększających moce wytwórcze
  firmy o ponad 30%, wliczając w to linię produkcyjną , którą zamierzamy uruchomić w I I kwartale 2018r.
  Jednocześnie spółka kontynuowała prace badawczo -rozwojowe nad nowym produktami foliowymi,
  sukcesywnie wprowad zając je do sprzedaży. Firma utworzyła także nowy dział w pionie produkcyjnym,
  którego głównym celem było podniesienie efektywności poszczególnych linii produktowych. Jego
  prace przełożyły się na zwiększenie wydajności naszego parku maszynowego. Jestem przekonany, że
  te wszystkie prowadzone w 2017 r. projekty pozwolą Spółce na intensywny ro zwój w kolejnych latach.
  W 2017 r. firma wypracowała przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz
  usług na poziomie 82 milionów złotych i wypracowała zysk netto o wartości 2 milionów złotych. ERG
  zanotował niższą sprzedaż niż w 2016 r., przy chody wyniosły wtedy 91,8 miliona , a wpływ na to miały
  głównie 2 czynniki. Z jednej strony nadal ogranicza na była sprzedaż produktów niskomarżowych, z
  drugiej zaś strony w firmie miała miejsce duża rotacją pracowników, sięgająca nawet 30% załogi, która
  wpł ynęła negatywnie na wydajność naszych nowych linii produkcyjnych. Spółka została także poddana
  presji na wzrost wynagrodzeń, a dodatkowy koszt w wysokości 1,5 mln złotych przeznaczonych na
  podwyżki negatywnie wpłynął na zysk ERG u. Warto zaś zaznaczyć, że dzięki uruchomieniu nowych
  programów motywacyjny ch dla pracowników, sytuacja w zakresie zatrudnienia jest obecnie stabilna.
  Podstawowym rynkiem zbytu dla spółki jest rynek krajowy, gdzie sprzedawane jest 84%
  wszystkich wyrobów oferowanych przez ERG S.A., e ksport łącznie stanowi 16% przychodów. Warto
  jednak zauważyć, że w 2017r. spółka poszerzyła liczbę krajów, do których eksportuje swoje produkty.
  Obecnie sprzedaje swoje produkty do 18 krajów m.in. do Niemiec, Finlandii , Włoch czy Austrii ale także
  Rosji, B iałorusi, Ukrainy , Serbii czy Uzbekistanu. Firma prowadzi także bardzo zaawansowane
  proeksportowe działania na kilku innych nowych rynkach.
  Podsumowując chciałbym podkreślić, że mimo słabszych wyników w porównaniu do roku
  2016, firma w omawianym okresie z większyła swoją efektywność, innowacyjność oraz ustabilizowała
  sytuację w zakresie zatrudnienia. Dzięki temu spółka jest w stanie intensywniej niż dotychczas skupić
  się na działaniach prosprzedażowych, głównie za granicami Polski. Jestem przekonany, że opi sane
  powyżej projekty i procesy wpłyną korzystnie na wyniki generowane przez ERG w kolejnych okresach,
  zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej z korzyścią dla naszych
  Akcjonariuszy .
  Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018 roku
  Zarząd ERG S.A. :
  Robert Groborz - Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
  W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ERG S.A.
  w okresie od 1.01.20 17 roku do 31.12.201 7 roku


  Dąbrowa Górnicza 27 kwietnia 201 8 r.


  2

  Spis treści
  =. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsc, gdzie tekst zbioru
  zasad jest publicznie dostępny. ................................ ................................ ................................ ............... 4
  ==. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postan owień zbioru zasad ładu korporacyjnego,
  wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. ................................ ........... 4
  ===. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębio rstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ................................ ................................ ........................ 8
  =V. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
  zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich proce ntowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
  walnym zgromadzeniu. ................................ ................................ ................................ ........................... 9
  V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kont rolne, wraz z opisem tych uprawnień. ................................ ................................ ............................. 9
  V=. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
  wykonywania prawa głosu prz ez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
  dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa
  kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
  wartoś ciowych. ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 9
  V==. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  wartościowych emitenta. ................................ ................................ ................................ ...................... 10
  V===. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
  szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. ................................ ................... 10
  =X. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta. ................................ ................................ .. 10
  X. Sposób działania walnego zgr omadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego
  zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają
  wprost z przepisów prawa. ................................ ................................ ................................ .................... 10
  X=. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
  działania organów zarządzających, nadzorującyc h lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.
  ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 12

  3

  ERG S.A .
  Folpak Sp. z o.o.
  100% udziałów
  Zgodnie z §29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz Załącznikiem do Uchwały Rady
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015
  roku Zarząd ERG S.A. prezentuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2017
  roku.
  Reguły stosowania zasad ładu korporacyjnego zebrane w dokumencie „ Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016 ” stosowane przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Emitenta:
  www.erg.com.pl w zakładce dotyczącej relacji inwestorskich.
  Oświadczenie o stosowaniu w Spółce ERG S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2017 zostało
  sporządzone zgodnie z treścią § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
  2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresow ych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa nie będącego państwem członkowskim.
  ERG S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w której jest podmiotem dominującym. Gru pę Kapitałową Spółki
  w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) tworzą na dzie ń 31.12.201 7 r. oraz na dzień publikacji raportu
  następujące podmioty:
  ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej oraz
  FOLPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako jednostka zależna .
  Schemat Grupy Kapitałowej ERG S.A. (na dzień 31 grudnia 20 17 roku oraz na dzień publikacji
  sprawozdania finansowego)
  Folpak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  W dniu 12 maja 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Folpak Sp. z o.o. W wyniku podjętych
  uchwał został podniesiony kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.900 tys. zł, który dzielił się na 1.900 udziałów
  o wartości 1 tys. zł każdy. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 630 udziałów. Do czasu NWZ kapitał
  zakładowy Folpak Sp. z o.o. dzielił się na 1.230 udziałów o wartości 1 tys. zł każdy. Wpisu o dokonaniu
  podwyższenia kapitału Spółki w Krajowym Rejestrze Sadowym dokonano 10 listopada 20 11 roku. ERG S.A.
  posiadała 1.900 udziałów, co stanowiło 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników. Udziały Folpak Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2007 r. W styczniu
  2011 roku Zakład został przeniesiony do Dąbrowy Górniczej. W związku z tym Walne Zgromadzenie podjęło
  uchwałę o zmianie adresu siedziby, który od dnia 12 maja 2011 roku znajduje się w Dąbrowie Górniczej.
  W ramach działań restrukturyzacyjnych została także podjęta uchwałą o zmianie Zarządu. Do tychczasowego


  4

  Prezesa - Pana Harosława Haskulskiego od dnia 18 maja 2011 roku zastąpili Pan Marcin Agacki i Pan Piotr
  Szewczyk.
  W dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Folpak Sp. z o.o. z siedzibą
  Dąbrowie Górniczej mocą uc hwały nr 1/X==/2012 podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
  z dotychczasowej kwoty 1.900 tys. zł do kwoty 2.350 tys. zł czyli o 450 tys. zł. Podwyższenie to zostało
  dokonane w drodze ustanowienia 450 nowych udziałów, każdy o nominalnej w artości 1 tys. zł. Zaś wszystkie
  nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Folpak objęte zostały przez dotychczasowego
  wspólnika, spółkę ERG S.A. z Dąbrowy Górniczej.
  W związku z rezygnacją Pana Marcina Agackiego z funkcji Członka Zarządu Folp ak Sp. z o.o. z dniem
  31.07.2014 r., od dnia 1.08.2014 r. do dnia 1.01.2015 r. jedynym Członkiem Zarządu Folpak Sp. z o.o. był Pan
  Piotr Szewczyk. W dniu 02.01.2015 r. powołano do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Roberta Groborza.
  W dniu 31.03.2015 r. ze skutkiem na ten sam dzień rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu złożył Pan
  Piotr Szewczyk i tym samym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki Folpak wygląda
  następująco:
  • Prezes Zarządu - Robert Groborz

  ERG S.A. na dzień 31.12.2017 r. przeprowadziła test na utratę wartości spółki zależnej Folpak Sp. z o.o.
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przy przeprowadzaniu testu na trwałą utratę wartości dla udziałów w spółce
  Folpak możliwą do odzyskania wartość tych u działów określono na podstawie wartości użytkowej, obliczonej
  przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych na okres 5 lat oraz stopy dyskonta w wysokości
  5,34% rocznie. Stopa dyskonta ustalona została na poziomie średnioważonego kosztu kapitału dla Spółki
  Dominującej w Grupie Kapitałowej – ERG S.A. Przepływy środków pieniężnych po upływie pięciu lat
  ekstrapolowano stosując stałą roczną stopę wzrostu rzędu 2%.
  Przepływy pieniężne netto zależą od współpracy w zakresie sprzedaży usług pomiędzy Spółką ERG S.A. a Folpak
  Sp. z o.o. Bez tej współpracy wycena spółki Folpak byłaby zdecydowanie niższa.

  Głównym przedmiotem działalności Spółki w 2017 roku była sprzedaż towarów i materiałów oraz intensyfikacja
  procesów zmierzających do rozwoju działalności usługowej.
  I. Wskazanie zasa d ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsc, gdzie tekst
  zbioru zasad jest publicznie dostępny.

  Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, jest dostępny na stronie internetowej
  Spółki ERG S.A.:
  www.erg.com.pl w zakładce: http://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,lad_korporacyjny
  lub w siedzibie Spółki pod adresem:
  42 -520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.
  II. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpi ł od postanowień zbioru zasad ładu
  korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

  Zasada nr I.R.2.
  Zasada nie dotyczy Spółki.
  Komentarz: Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
  charakterze.
  Zasada nr I.Z.1.2.
  Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie.


  5

  Komentarz: Na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone: skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  oraz życiorysy zawodowe członka Zarządu oraz jedynie części członków Rady Nadzorczej. Ponadto na
  stronie internetowej zamieszczone zostały informacje na temat spełnienia kryteriów niezależności
  przez niezależnych członków Rady Nadzorczej.

  Zasada nr I.Z.1.3.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentar z: Zarząd w Spółce jest jednoosobowy, z tego też względu wszelkie zadania Zarządu
  wykonuje jego jedyny członek.

  Zasada nr I.Z.1.10.
  Zasada nie znajduje zastosowania do Spółki.
  Komentarz: Spółka nie podjęła dotąd decyzji dotyczącej publikacji prognoz finansowych.

  Zasada nr I.Z.1.11.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Zgodnie z postanowieniem art. 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki wyboru biegłego rewidenta
  dokonuje Rada Nad zorcza. W Spółce zostały przyjęte Polityka wyboru firmy audytorskiej oraz
  Procedura wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdań finansowych. Dokumenty
  te jednak aktualnie nie są dostępne na stronie internetowej Spółki.
  Zasada nr I.Z.1.15.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Na stronie internetowej ERG S.A. nie została zamieszczona informacja dotycząca
  stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych
  menedżerów. Spółka w pełni je dnak respektuje standardy wynikające z polityki różnorodności.
  Jedynymi kryteriami stosowanymi przy wyborze władz Spółki są wykształcenie oraz doświadczenie
  zawodowe. Płeć, wyznanie, narodowość nie mają żadnego znaczenia przy dokonywaniu selekcji
  kandydató w. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zawartości strony internetowej do wymogów
  określonych w przedmiotowej zasadzie.

  Zasada nr I.Z.1.16.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz nie dysponuje zapisem
  audio i wideo z przebiegu obrad. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy
  przebiegiem obrad, o czym świadczy niska frekwencja na walnych zgromadzeniach, nal eży stwierdzić,
  iż brak wskazanego środka komunikacji z inwestorami nie prowadzi do istotnego ograniczenia,
  utrudnienia, bądź zakłóceń w prowadzeniu rzetelnej polityki informacyjnej. W razie zaistnienia
  potrzeby Zarząd Spółki będzie dążył do wprowadzenia t ej formy komunikacji z inwestorami oraz
  w miarę możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej Spółki.

  Zasada nr I.Z.1.17.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Na stronie internetowej nie są publikowane uzasadnienia d o projektów uchwał.

  Zasada nr I.Z.1.20 .
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.


  6

  Komentarz: Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnego zgromadzenia poprzez zapis w formie
  audio lub wideo. Jak już wskazano powyżej, mając na względzie znikome zainteresow anie
  akcjonariuszy przebiegiem obrad walnego zgromadzenia, wyrażające się niską frekwencją na
  walnych zgromadzenia, należy stwierdzić, iż brak takiego środka komunikacji z inwestorami nie
  ogranicza w żaden sposób prowadzenia rzetelnej polityki informacyjne j. W razie zaistnienia potrzeby,
  Zarząd Spółki. podejmie stosowne kroki w celu wprowadzenia tej formy komunikacji oraz w miarę
  możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej Spółki.

  Zasada nr I.Z.2.
  Zasada nie dotyczy Spółki .
  Komen tarz: Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.

  Zasada nr II.Z.1.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Zarząd w Spółce jest jednoosobowy, z tego też względu wszelkie zadania Zarządu
  wykonuje jego jedyny członek.

  Zasada nr II.Z.7.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W radzie nadzorczej spółki funkcjonują tylko komitet ds. wynagrodzeń i komitet audytu.

  Zasada nr II.Z.11.
  Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie.
  Komentarz: Rada nadzorcza Spółki rozpatruje i opiniuje tylko część spraw mających być przedmiotem
  uchwał walnego zgromadzenia.

  Zasada nr III.Z.6.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Komitet Audytu
  Rady Nadzorczej nie dokonuje rocznej oceny potrzeby dokonania takiego wydzielenia. Za audyt
  wewnętrzny przestrzegania procedur odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek
  organizacyjnych Spółki, a w przypadku wydziałów prod ukcyjnych - Dyrektor Operacyjny.

  Zasada nr IV.Z.2.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Brak uzasadnionej potrzeby powszechnego udostępniania transmisji obrad walnego
  zgromadzenia. Niska frekwencja na Walnych Zgromadzeniach świadczy o znikom ym zainteresowaniu
  akcjonariuszy przebiegiem obrad, co powoduje brak konieczności ich transmisji. W żaden sposób nie
  utrudnia to sprawnego i efektywnego przepływu informacji dotyczących przebiegu walnego
  zgromadzenia. Gdy w przyszłości zaistnieje taka potr zeba, Zarząd Spółki podejmie niezbędne kroki
  w celu udostępnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

  Zasada nr IV.Z.3.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W walnych zgromadzeniach Spółki biorą udział jedynie osoby uprawnione oraz
  obsługujące walne zgromadzenie. Zdaniem Spółki, nie istnieje potrzeba wprowadzania szczególnego
  dostępu do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach dla przedstawicieli mediów. W opini i Spółki,
  obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w


  7

  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaga nych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim, w sposób dostateczny regulują wykonanie
  nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności
  spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań
  kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów, dotyczących przebiegu walnych zgromadzeń,
  Spółka w sposób niezwłoczny udziela stosownych odpowiedzi.

  Zasada nr IV.Z.9.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Projekty uchwał nie są uzasadniane.

  Zasada nr V.Z.5.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Spółka prowadzi stałą współpracę handlową w zakresie dostaw surowca z podmiotem
  posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów. Dostawy realizowane są każdorazowo w oparciu
  o składane zamówienia. Zarząd Spółki nie występuje każdorazowo o wyrażenie zgody na r ealizację
  poszczególnych dostaw.

  Zasada nr V.Z.6.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie określono w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których
  mogłoby dojść do konfliktów interesów, ani też nie określono zasad p ostępowania w obliczu
  konfliktów interesów lub możliwości jego zaistnienia.

  Zasada nr VI.R.1.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń.
  Zasada nr VI.R.2.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Kom entarz: W Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń.
  Zasada nr VI.R.3.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W radzie nadzorczej spółki funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń, a zasada II.Z.7 nie ma
  zastosowania.
  Zasada nr VI.Z.1.
  Zasada nie j est stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce tylko program motywacyjny członków zarządu uzależniony jest od rzeczywistej,
  długoterminowej sytuacji finansowej spółki i osiąganych przez nią wyników.

  Zasada nr VI.Z.2.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce tylko program motywacyjny członków zarządu uzależniony jest od rzeczywistej,
  długoterminowej sytuacji finansowej spółki i osiąganych przez nią wyników. Brak programu
  motywacyjnego dla kluczowych menedżerów. Program motywacyjny c złonków zarządu nie jest
  związany z opcjami ani innymi instrumentami powiązanymi z akcjami spółki.


  8

  Zasada nr VI.Z.4.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń, stąd też nie jest ona publikowana
  w posta ci raportu w sprawozdaniu z działalności. W sprawozdaniu z działalności spółka wykazuje
  jednak wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej, wysokość
  innych świadczeń przysługujących tym członkom oraz średnie wynagrodzenia etato wych
  pracowników emitenta.
  III. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
  wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  Spółka przedstawia sprawozdania sporządzone według Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych
  w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Księgi rachunkowe w Spółce p rowadzone są przez firmę zewnętrzną, przygotowaniem
  i opracowaniem sprawozdania zajmują się pracownicy owej firmy, w skład których wchodzą
  renomowani pracownicy księgowi. Ponadto, obowiązkowej weryfikacji przygotowanej przez biegłego
  rewidenta dokumentacji dokonują Pracownicy i Zarząd ERG S.A.
  Wyniki finansowe Spółki są również na bieżąco monitorowane w trakcie roku obrotowego oraz
  podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki otrzymuje
  od Zarządu okresową informację na temat wyników finansowych oraz bieżącej działalności.
  Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne
  wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych dają podstawę do oceny, iż sprawozdania
  finansowe Spółki sporządz ane są w sposób prawidłowy, rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne
  dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Dane wprowadzane do
  systemów informatycznych przetwarzających je są na bieżąco archiwizowane i nie zachodzi
  niebezpie czeństwo utraty historycznych danych finansowych, które są niezbędne do kontynuowania
  rozliczenia działalności Spółki oraz ustalenia wyniku finansowego.
  Bieżąca działalność Spółki jest kontrolowana w sposób ciągły przez wyspecjalizowanych Pracowników
  Sp ółki pod nadzorem Zarządu. Sporządzane na bieżąco analizy procesów produkcyjnych pozwalają
  podejmować decyzje, które mają na celu ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności.
  Spółka Folpak Sp. z o.o. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
  według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem inwestycji i instrumentów finansowych
  wycenianych według wartości godziwej. Księgi rachunkowe Spółki za rok 201 7 były prowadzone przez
  biuro zewnętrzne ASK – Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , które odpowiedzialne jest za
  przygotowanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.  9

  IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
  wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
  kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich procentowego udz iału w ogólnej
  liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

  Akcjonariat ERG S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień
  31 grudnia 2017 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów na WZA


  Dariusz Purgał 172 034 19,64% 19,64%
  ERG S.A. 106 174 12,12% 12,12%
  Grzegorz Tajak 60 021 6,85% 6,85%
  Metalskład Sp. z o.o. 54 849 6,26% 6,26%
  Paweł Knopik 45 547 5,20% 5,20%
  Pozostały akcjonariat 437 393 49,93% 49,93%
  876 018 100,00% 100,00%

  Akcjonariat ERG S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień
  publikacji sprawozdania finansowego, tj. 27 kwietnia 2018 roku, według informacji posiadanych przez
  Spółkę przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Liczba akcji % kap itału % głosów na WZA


  Dariusz Purgał 172 034 19,64% 19,64%
  ERG S.A. 106 174 12,12% 12,12%
  Grzegorz Tajak 60 021 6,85% 6,85%
  Metalskład Sp. z o.o. 56 307 6,43% 6,43%
  Paweł Knopik 45 547 5,20% 5,20%
  Pozostały akcjonariat 435 935 49,76% 49,76%
  876 018 100,00% 100,00%

  V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

  Wszystkie papiery wartościowe Spółki ERG S.A. są tożsame i nie dają posiadaczom żadnych
  dodatkowych uprawnień.
  VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
  ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określo nej części lub liczby głosów,
  ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy
  współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od
  posiadania papierów wartościowych.

  Według wi edzy posiadanej przez ERG S.A. nie występują ograniczenia w zakresie wykonywania prawa
  głosu przypadających na akcje Spółki, które z najdują się obecnie w obrocie.  10

  VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  warto ściowych emitenta.

  Nie ma ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, ani co do przenoszenia prawa własności
  papierów wartościowych ERG S.A .
  VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
  uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Decyzje o emisji lub wykupie akcji w drodze
  uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie.
  IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

  Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie art. 26.3 pkt.1 Statutu
  Spółki ERG S.A. Rada Nadzorcza ERG S.A. zgodnie z art. 20.2 pkt. 11 ww. dokumentu upoważniona
  jest do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
  Jednolity tekst Statutu Spółki ERG S.A. dostępny jest na stornie internetowej www.erg.com.pl
  w zakładce Inwestor : http://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,lad_korporacyjny oraz w siedzibie
  Spółki pod adresem: 42 -520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.
  X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
  walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie
  nie wynikają wprost z przepisów prawa.

  Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia
  Walne Zgromadzenie ERG S.A. jest organem uchwałodawczym Spółki decydującym o podstawowych
  sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, zastrzeżonych do jego kompetencji w
  postanowieniach Kodeksu Spółek :andlowych oraz w Statucie Spółki.
  W świetle postanowień art. 26.1. oraz 26.2. Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia
  należy w szczególności:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  3) udzielenie abs olutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem
  Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  5) zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
  ograniczonego prawa rzeczowego;
  6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru ;


  11

  7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
  W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
  (trzech czwartych) głosów oddanych (na podstawie art.26.3. Statutu Spółki):
  1) zmiana statut u, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  2) umorzenie akcji;
  3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
  4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
  5) rozwiązanie Spółki;
  6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
  7) podział Spółki;
  8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  przy czym w sprawach wymienionych w pkt. 6,7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały
  muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
  Treść Statutu ERG S.A., określająca w sposób bardziej szczegółowy kompetencje Walnego
  Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonej przez Emitenta: www.erg.com.pl,
  w części poświęconej relacjom inwestorskim oraz w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy
  Chemicznej 6.
  Walne Zgromadzenie Emitenta działa w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek :andlowych,
  Statutu Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą Walnego
  Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2005 roku. Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest
  na stronie interneto wej prowadzonej przez Emitenta www.erg.com.pl w zakładce Inwestor oraz
  w siedzibie Spółki pod adresem: 42 -520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.
  Walne Zgromadzenie ERG S.A. obraduje jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne
  Walne Zgromadze nie zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku
  obrotowego przez uprawnione do tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez
  obowiązujące przepisy prawa. Odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innej miejscow ości
  wskazanej przez Zarząd.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby
  uprawnione do jego zwołania uznają to za konieczne. Zwoływane jest przez Zarząd z własnej
  inicjatywy na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na w niosek akcjonariuszy reprezentujących co
  najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
  Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał w drodze uchwały ustala Zarząd Spółki, gdy jest on
  organem zwołującym Walne Zgromadzenie, a następnie przedstawia Radzie Nadzorcz ej celem
  uzyskania opinii. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a
  następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
  Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadz enie otwiera Prezes Zarządu
  albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Heżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym
  Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego
  Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników. Przewodn iczącym Walnego Zgromadzenia może
  być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoba wybrana


  12

  na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po
  ogłoszeniu wyników wyborów. Przewodniczący s porządza listę obecności zawierającą spis
  uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy osoby uczestniczące w Walnym
  Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz, czy złożone zostały wymagane dokumenty lub
  pełnomocnictwa upoważniające do reprez entowania akcjonariuszy.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta zapadają bezwzględną większością głosów. Zasada ta nie
  ma zastosowania, jeżeli postanowienia Statutu Emitenta lub przepisy prawa dla podjęcia uchwały
  przewidują warunki surowsze niż większoś ć bezwzględna.
  Pozostałe zasady procedowania opisane są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
  Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
  Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają z przepisów Kodeksu Spółek :andlowych
  oraz Statutu Spółki. Fundamentalnym prawem akcjonariuszy jest prawo uczestnictwa w Walnych
  Zgromadzeniach, prawo wykonywania głosu z posiadanych akcji, a także prawo do udziału w zyskach
  Spółki.
  XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotoweg o, oraz opis
  działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich
  komitetów .

  ZARZĄD EMITENTA
  Zarząd Spółki ERG S.A. powołany jest do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Zarząd
  Emitenta prowadzi działaln ość w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności
  Kodeksu Spółek :andlowych i Ustawy o rachunkowości, a także zgodnie z postanowieniami Statutu
  Spółki. Realizacja kompetencji Zarządu Spółki odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu
  korpo racyjnego ujętych w dokumencie „ Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ”. Zarząd
  stosuje się do zasad ładu korporacyjnego z zastrzeżeniami opisanymi w Części ==.
  Sposób działania Zarządu Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz Regulaminu
  Zarządu. Regulamin Zarządu umieszczony został na stronie internetowej www.erg.com.pl w części
  poświęconej relacjom inwestorskim oraz dostępny jest w siedzibie Spółk i w Dąbrowie Górniczej przy
  ulicy Chemicznej 6.
  Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone
  przepisami prawa lub Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia,
  należą do zakresu działań Zarządu. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada
  Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Za rządu
  lub powołuje ich z własnej inicjatywy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje
  się na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. Uchwały Zarządu
  zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oś wiadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie
  z prokurentem. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jeden członek Zarządu samodzielnie
  składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do kompetencji Zarządu należy ustanawianie
  prokury (samoistnej lub łącznej).  13

  Skład Zarządu Emitenta na dzień 31.12.2017 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu:
  Prezes Zarządu - Robert Groborz
  W roku 2017 nie wystąpiły zam iany w składzie Zarządu Spółki.
  Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu zarządzającego Emitenta
  umieszczone zostały na stronie internetowej www.erg.com.pl w części poświęconej relacjom
  inwestorskim, w zakładce na temat ładu korpo racyjnego.
  RADA NADZORCZA EMITENTA
  Rada Nadzorcza Emitenta, w świetle postanowień Statutu oraz Kodeksu Spółek :andlowych, jest
  organem nadzorującym działalność Emitenta.
  Rada Nadzorcza powołana jest ustawowo do pełnienia nadzoru we wszelkich aspekt ach działalności
  Spółki. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
  Prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Spółek
  :andlowych, a także zgodnie z postanowieniami St atutu Spółki. Realizacja kompetencji Rady
  Nadzorczej odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie
  „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ”. Rada Nadzorcza stosuje się do zasad ładu
  korporacyjnego.
  Sposób działania Rady Nadzorczej Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz
  Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej umieszczony został na stronie
  internetowej www.erg.com.pl w zakładce na temat relacji inwestorskich, w części dot yczącej ładowi
  korporacyjnemu oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.
  Zgodnie z postanowieniami art. 20 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należą
  następujące sprawy:
  1) badanie sprawozdania finans owego Spółki oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych
  przez siebie biegłych rewidentów,
  2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  3) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i
  marketingowych Spó łki (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania
  tych planów,
  4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa
  w pkt 1 -3,
  5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarz ądu co do podziału zysków i
  pokrycia strat,
  6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji, udziałów lub innego mienia,
  lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości
  aktywów netto Sp ółki, według ostatniego bilansu,
  7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
  8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
  nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odw ołania członków Zarządu, lub
  gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,


  14

  9) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  10) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. Pełni on swoją funkcję w sposób
  stały, również poza posiedzeniami Rady Nadzorczej. Miejscem urzędowania Przewodnicząc ego Rady
  Nadzorczej jest siedziba Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej, sprawuje w imieniu Rady
  Nadzorczej, bieżący nadzór nad działalnością Spółki.
  Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym
  miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającym odbycie posiedzenia.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku
  kalendarzowym. W dowolnym czasie Rada Nadzorcza może zostać zwołana na nadzwycz ajne
  posiedzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
  Zaprosz enie do udziału w posiedzeniu powinno zawierać: datę, godzinę oraz miejsce posiedzenia,
  planowany porządek obrad.
  Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki mają prawo do składania wniosków o umieszczenie
  poszczególnych spraw w porządku obrad, jeże li wniosek został złożony co najmniej na trzy dni przed
  planowanym terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
  głosów.
  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu ś rodków bezpośredniego porozumiewania się. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie
  dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

  Skład Rady Nadzorcz ej E RG S.A. na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień przekazania raportu:
  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał,
  Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marta Migas,
  Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyż ewicz – Tajak,
  Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Beata Kubiak -Kossakowska,
  Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał.
  W roku 2017 wystąpiły zamiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  W dniu 10 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady
  Nadzorczej Panią =zabelę Wesołowską oraz Pana Marka Migasa i powołało do składu Rady Nadzorczej
  Panią Beatę Kubiak -Kossakowską oraz Panią Martę Migas.
  Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu nad zorującego Emitenta
  umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki: www.erg.com.pl, w części poświęconej relacjom
  inwestorskim.


  15

  Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadają należytą wiedzę
  i doświadczenie konieczne do pe łnienia tej funkcji.
  Komitety Stałe Rady Nadzorczej:
  W strukturze Rady Nadzorczej Emitenta funkcjonują:
  - Komitet Audytu,
  - Komitet ds. Wynagrodzeń.
  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytu oraz Komitetu
  Wynagrodzeń są organami wewnętrznymi Rady Nadzorczej o charakterze opiniodawczo –
  doradczym.
  Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
  1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki
  w imieniu Rady Nadzorczej,
  2) udzielanie bi eżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,
  3) bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych
  z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytyczn ych,
  4) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
  5) monitorowanie ładu korporacyjnego.
  Na dzień 31.12.2017 r. Komitet Audytu działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą
  Rady Nadzorczej z dni a 10 września 2007 r. W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2017 roku
  oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzili:
  - Pani Maria Czyżewicz – Tajak
  powołana Uchwałą 5/V=/2015 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz:
  - Pani Beata Kubiak -Kossakowska (Przewodnicząca Komitetu Audytu),
  - Pani Marta Migas
  powołane Uchwałą 10/OB/V===/2017 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 10 października 2017 r.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza ERG S.A. podjęła Uchwałę w spraw ie przyjęcia
  Regulaminu Komitetu Audytu.
  Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:
  1) przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla
  każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej
  zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
  2) monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu,
  3) przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
  4) zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągania coraz
  lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagradzania.


  16

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Komitetu
  ds. Wyn agrodzeń wchodzili:
  - Pani Anna Koczur -Purgał,
  - Pan Dariusz Purgał
  powołani Uchwałą 6/V=/2015 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz:
  - Pani Marta Migas
  powołana Uchwałą 11/OB/V===/2017 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 10 października 2017 r.

  Skład Zarządu Folpak Sp. z o.o. na dzień bilansowy 31.12.201 7 r. oraz na dzień publikacji
  sprawozdania :
  Robert Groborz – Prezes Zarządu
  W Spółce Folpak Sp. z o.o. nie funkcjonuje Rada Nadzorcza.

  Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018 r.
  Zarząd:  Robert Groborz - Prezes Zarządu ERG S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Przemysł tworzyw sztucznych
  (sektor wg klasyfikacji GPW
  w Warszawie)
  Dąbrowa Górnicza
  (miejscowość)
  [email protected]
  (e-mail)
  48 32 262 32 84
  (fax)
  272242844
  (REGON)
  ERG Spółka Akcyjna
  (pełna nazwa emitenta)
  ERG S.A.
  (skrócona nazwa emitenta)
  42-520
  (kod pocztowy)
  Chemiczna 6
  (adres)
  48 32 264 02 81
  (telefon)
  629-00-11-681
  (NIP)
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  00- 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
  Raport roczny RS 2017
  ( zgodnie z § 82 ust. 1 i § 92 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – Dz. U. z 2014 roku,
  poz. 133 dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej. )
  Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 zawierający skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (PLN).


  Spis treści
  Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3
  Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania 4
  I Stosowane zasady rachunkowości 5
  1.Podstawy konsolidacji 5
  2.Zasady wyceny aktywów i pasywów 5
  3.Kurs EURO użyty do przeliczeń 5
  4.Wybrane dane finansowe 6
  II Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 8
  1.Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 8
  2.Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 10
  3.Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 11
  4.Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 12
  5.Aktywa i zobowiązania warunkowe 13
  6.Dane finansowe wzakresie działalności objętej regulacją inadzorem Urzędu Regulacji Energetyki (Działalność regulowana),
  ujawniane zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy: Prawo Energetyczne
  14
  III =nformacje ogólne 16
  1=nformacje o jednostce dominującej, grupie kapitałowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 16
  2Skład Grupy Kapitałowej 16
  3Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta 17
  4Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe iporównywalne dane finansowe oraz zatwierdzenie
  sprawozdania finansowego
  17
  5Założenie kontynuowania działalności; procedury ładu korporacyjnego 17
  6Waluta sprawozdania oraz zastosowany poziom zaokrągleń 17
  7=nformacja dodatkowa zawierająca istotne zasady (polityka) rachunkowości, oraz inne informacje objaśniające 18
  7.1. Stosowane zasady rachunkowości 18
  7.2. Rzeczowe aktywa trwałe 27
  7.3. Prawo wieczystego użytkowania gruntu wykazane w ewidencji pozabilansowej 28
  7.4. Wartości niematerialne 29
  7.5. Nieruchomości inwestycyjne 30
  7.6. Udziały w jednostkach zależnych 31
  7.7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 31
  7.8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 31
  7.9 Zapasy 31
  7.10. Należności handlowe i pozostałe należności 32
  7.11. =nformacje o odpisach aktualizujących 32
  7.12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32
  7.13. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 33
  7.14. Kapitał własny 33
  7.15. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające inadzorujące
  Emitenta na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób
  34
  7.16. Rezerwy na podatek odroczony i inne 36
  7.17. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 36
  7.18. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 37
  7.19. Kredyty i pożyczki 37
  7.20. Leasing 38
  7.21. =nformacje o posiadanych przez Grupę Kapitałową ERG instrumentach finansowych 39
  7.22. Podatek dochodowy 39
  7.23. Transakcje z podmiotami powiązanymi 39
  7.24. Pozycje pozabilansowe 39
  7.25. Objaśnienia dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych 40
  7.26. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe 40
  7.27. Przychody i koszty finansowe 41
  7.28. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 41
  7.29. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 42
  7.30. =nformacje na temat gospodarowania i zarządzania kapitałem ERG S.A. 43
  7.31. Wycena wartości godziwej 43
  7.32. Informacje o strukturze zatrudnienia 43 7.33. Informacje owartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń udzielonych Członkom
  Zarządu i Rady Nadzorczej
  43
  7.34. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Spółki 43
  7.35. Informacja o wynagrodzeniu za badanie sprawozdania finansowego 43
  7.36. Data zatwierdzenia do publikacji 44
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 2


  ERG S.A.
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Dla Akcjonariuszy ERG S.A.
  Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Zarząd ERG S.A. oświadcza, że zgodnie zjego wiedzą sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ERG za rok 2017
  oraz za rok 2016 sporządzone zostały zgodnie zobowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej. Niniejszy raport odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i
  jasny sytuację majątkową ifinansową Grupy oraz jej wynik finansowy. Oświadczamy również, że „Skonsolidowane
  Sprawozdanie Zarządu” zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz sytuacji Grupy w okresie
  sprawozdawczym, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
  ……………………….
  Prezes Zarządu
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 3


  ERG S.A.
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Dla Akcjonariuszy ERG S.A.
  Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania
  Zarząd ERG S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Grupa Gumułka Audyt
  Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dokonujący badania sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej ERG S.A. został wybrany zgodnie zprzepisami prawa. Oświadczamy również, że podmiot ten
  oraz biegły rewident dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnego iniezależnego raportu
  z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  ……………………….
  Prezes Zarządu
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 4


  I
  1. Podstawy konsolidacji
  2.
  3.

  2017 rok - 4,1709 PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2017 z 29.12.2017)

  2017 rok - 4,2447 PLN / EURO
  2016 rok - 4,3757 PLN / EURO
  Stosowane zasady rachunkowości
  Zasady wyceny aktywów i pasywów
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie ERG S.A. oraz sprawozdania finansowe jej jednostek
  zależnych sporządzone każdorazowo za okres zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Sprawozdania finansowe jednostek
  zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu
  spójnych zasad w oparciu ojednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji izdarzeń gospodarczych o
  podobnym charakterze. Wcelu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności wstosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się
  korekty.
  Wszystkie znaczące salda itransakcje pomiędzy jednostkami Grupy, wtym niezrealizowane zyski wynikające ztransakcji w
  ramach Grupy, zostały wcałości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, że dowodzą wystąpienia
  utraty wartości.
  Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, aprzestają być
  konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółkę dominująca ma miejsce wtedy, gdy posiada ona
  bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów wdanej Spółce, chyba że
  możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi osprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce
  również wtedy, gdy Spółka ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki.
  Transakcje nabycia udziałów mniejszości są rozliczane bez wyliczenia wartości firmy tzn. przez tzw. ruch na kapitałach
  „equity movement”.
  Pozycje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu zcałkowitych dochodów oraz pozycje w skonsolidowanym
  sprawozdaniu zprzepływów pieniężnych –według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
  kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca.
  Stosowane zasady wyceny aktywów ipasywów zostały przedstawione wdalszej części sprawozdania finansowego „wybrane
  dane objaśniające do sprawozdania finansowego”.
  Kurs EURO użyty do przeliczeń
  Pozycje wykazane wskonsolidowanym sprawozdaniu zsytuacji finansowej –wg średniego kursu obowiązującego na dzień
  sporządzania sprawozdania:
  2016 rok - 4,4240 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2016 z 30.12.2016)
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 5


  4. Wybrane dane finansowe
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  narastająco /
  2017 okres od
  2017-01-01 do
  2017-12-31
  narastająco /
  2016 okres od
  2016-01-01 do
  2016-12-31
  narastająco /
  2017 okres od
  2017-01-01 do
  2017-12-31
  narastająco /
  2016 okres od
  2016-01-01 do
  2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  towarów, materiałów i usług 82 068 91 964 19 334 21 017
  Zysk / strata z działalności operacyjnej 2 477 6 443 584 1 472
  Zysk / strata brutto 2 219 6 114 523 1 397
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy
  jednostki dominującej 2 103 5 380 495 1 230
  Zysk / strata netto z działalności
  kontynuowanej 2 103 5 465 495 1 249
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 1 717 7 346 405 1 679
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -3 673 -2 511 -865 -574
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -1 372 -1 545 -323 -353
  Przepływy pieniężne netto, razem -3 328 3 290 -784 752
  Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/
  EUR) 2,70 6,66 0,64 1,52
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa razem 68 594 63 856 16 446 14 434
  Zobowiązania ogółem ( w tym rezerwy) 33 506 26 656 8 033 6 025
  Zobowiązania długoterminowe 11 052 9 649 2 650 2 181
  Zobowiązania krótkoterminowe 22 454 17 007 5 383 3 844
  Kapitał własny 35 088 37 200 8 413 8 409
  Kapitał własny w części przypadającej
  udziałowcom jednostki dominującej 35 088 37 200 8 413 8 409
  Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 201 3 960
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 6


  Grupa Kapitałowa
  ERG S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK OBROTOWY 2017
  Dąbrowa Górnicza, 27.04.2018 rok
  Strona 7


  II
  1.
  stan na stan na
  2017-12-31 2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 38 663 37 513

  Rzeczowe aktywa trwałe 7.2 33 110 32 087
  Grunty 7 7
  Budynki i budowle 6 922 6 061
  Maszyny 25 133 19 860
  Pojazdy mechaniczne 198 173
  Pozostałe 39 40
  Środki trwałe w budowie 811 5 946
  Wartości niematerialne 7.4 1 365 1 559
  Pożyczki i należności 7.21 0 0
  Udziały w jednostkach zależnych 7.6 0 0
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 7.13 1 0
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 7.7 723 403
  Nieruchomości inwestycyjne 7.5 3 464 3 464

  Aktywa obrotowe 29 931 26 343

  Zapasy 7.9 16 283 9 374
  Materiały 6 740 4 961
  Produkty w toku 1 424 1 306
  Wyroby gotowe 7 905 2 877
  Towary 214 230

  Należności handlowe i pozostałe 7.10 12 678 12 756
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 7.23 0 0
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 11 654 12 197
  Pozostałe należności 1 024 559

  Należności z tytułu podatków dochodowych 0 0
  Pożyczki, należności i inne aktywa finansowe 7.21/7.8 0 163
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7.12 311 3 639
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 7.13 659 411
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
  Aktywa ogółem 68 594 63 856
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej NOTA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 8


  stan na stan na
  2017-12-31 2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł
  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 35 088 37 200

  Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki
  dominującej 35 088 37 200

  Kapitał podstawowy 7.14 17 520 17 520
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 13 208 13 208
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0
  Kapitał zapasowy 2 243 2 243
  Kapitał rezerwowy 3 239 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny 2 199 2 199
  Zyski zatrzymane -794 -1 926
  Akcje własne -4 630 -1 424
  Zysk / strata netto 2 103 5 380
  Warranty subskrypcyjne 0 0
  Udziały niekontrolujące 0 0

  ZOBOW=ĄZAN=A OGÓŁEM 33 506 26 656

  Zobowiązania długoterminowe 11 052 9 649
  Rezerwa na podatek odroczony 7.16 3 646 3 458
  Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 7.17 234 208
  Długoterminowe pozostałe rezerwy 0 0
  Długoterminowe zobowiązania finansowe 7.19 1 339 1 289
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7.20 3 592 4 167
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 241 527

  Zobowiązania krótkoterminowe 22 454 17 007
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 7.18 15 141 11 346
  Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 7.19 5 319 2 727
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7.20 1 517 1 378
  Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych 7.18 179 983
  Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 7.17 132 248
  Krótkoterminowe pozostałe rezerwy 157 236
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 89
  Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przezn. do sprzedaży 0 0

  Kapitał własny i zobowiązania ogółem 68 594 63 856
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NOTA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 9


  2.
  2017-01-01
  2017-12-31
  2016-01-01
  2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł

  Przychody działalności operacyjnej 85 882 95 359
  Przychody ze sprzedaży produktów 7.26 79 987 89 397
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7.26 547 732
  Przychody ze sprzedaży usług 7.26 1 534 1 835
  Pozostałe przychody operacyjne 7.28 3 082 1 293
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 719 0
  Skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych 0 1 120
  Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych 13 982
  Koszty działalności operacyjnej 83 405 88 916
  Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej -6 966 -1 201
  Zużycie surowców i materiałów 66 219 69 359
  Usługi obce 4 629 3 241
  Podatki i opłaty 1 002 1 022
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 11 515 10 012
  Amortyzacja 2 786 2 759
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 480 435
  Strata ze sprzedaży aktywów trwałych 0 20
  Pozostałe koszty operacyjne 7.28 3 740 3 269

  Zysk / strata z działalności operacyjnej 2 477 6 443

  Przychody finansowe w tym: 7.27 75 43
  Odsetki 8 35
  Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
  Pozostałe 67 8

  Koszty finansowe w tym: 7.27 333 372
  Odsetki 137 61
  Strata ze zbycia inwestycji 13 0
  Pozostałe 183 311

  Zysk / strata przed opodatkowaniem 2 219 6 114

  Podatek dochodowy 7.22 116 649

  Zysk / strata netto za rok z działalności kontynuowanej 2 103 5 465

  Strata za rok z działalności zaniechanej 0 0
  =nne całkowite dochody: 0 0

  Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0
  Pozostałe dochody 0 0
  Zmiany w nadwyżce z przeszacowania (łącznie z podatkiem odroczonym) 7.29 0 0
  Udział w pozostałych dochodach ogółem jednostek wycenionych metodą praw
  własności 0 0
  Podatek dochodowy od składników innych całkowitych dochodów ogółem 0 0
  Całkowite dochody ogółem 2 103 5 465
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 103 5 380
  Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym 0 85

  Zysk/strata netto 2 103 5 380
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów NOTA
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 10


  3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. wart. nomin.
  Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne
  Zyski zatrzymane (w tym Zysk / strata netto poprzedniego okresu)
  Warranty subskrypcyjne Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny razem
  Saldo na 1 stycznia 2016 roku 17 322 13 208 1 768 300 2 199 -1 406 -1 375 123 492 32 631 Zysk / strata netto za okres 0 0 0 0 0 0 5 380 0 85 5 465
  Razem całkowite dochody 0 0 0 0 0 0 5 380 0 85 5 465 Podział zysku 0 0 721 0 0 0 -1 220 0 0 -499 Skup akcji własnych 0 0 0 0 0 -18 0 0 0 -18 Wycena warr. subskrypcyjnych 0 0 123 0 0 0 0 -123 0 0 Zbycie akcji Bioerg S. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 -577 -577 Przeniesienie dot. zbycia akcji Bioerg S.A. 0 0 -369 0 0 0 369 0 0 0 Emisja akcji - seria E 198 0 0 0 0 0 0 0 0 198 Zakończenie programu skupu akcji własnych 0 0 0 -300 0 0 300 0 0 0 Saldo na 31 grudnia 2016 17 520 13 208 2 243 0 2 199 -1 424 3 454 0 0 37 200
  Saldo na 1 stycznia 2017 roku 17 520 13 208 2 243 0 2 199 -1 424 3 454 0 0 37 200 Zysk / strata netto za okres 0 0 0 0 0 0 2 103 0 0 2 103
  Razem całkowite dochody 0 0 0 0 0 0 2 103 0 0 2 103
  Podział zysku 0 0 0 3 239 0 0 -4 248 0 0 -1 009 Skup akcji własnych 0 0 0 0 0 -3 206 0 0 0 -3 206 Saldo na 31 grudnia 2017 17 520 13 208 2 243 3 239 2 199 -4 630 1 309 0 0 35 088
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 11


  4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  2017-01-01
  2017-12-31
  2016-01-01
  2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk / strata brutto 2 219 6 114
  Korekty razem -502 1 232
  Amortyzacja 2 786 2 759
  Zysk / strata z tytułu różnic kursowych 0 -4
  Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej 317 235
  Zysk / strata z działalności inwestycyjnej 0 -982
  Zmiana stanu rezerw -240 20
  Zmiana stanu zapasów -6 896 450
  Zmiana stanu należności 62 5 408
  Zmiana stanu zobowiązań 4 251 -6 305
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -748 -321
  Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe) 0 0
  Zapłacony podatek dochodowy -34 -28
  Inne korekty 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 717 7 346
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 1 017 3 693
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 851 3 089
  Otrzymane odsetki 6 135
  Spłaty pożyczek udzielonych 160 157
  Zbycie aktywów finansowych 0 312
  Wydatki 4 690 6 204
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 686 6 204
  Nabycie udziałów w jednostkach zależnych 0 0
  Udzielone pożyczki 4 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 673 -2 511
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 4 833 2 359
  Wpływy netto z emisji akcji 0 198
  Kredyty i pożyczki 3 035 2 065
  Dotacja 1 798 96
  Wydatki 6 205 3 904
  Nabycie akcji własnych 3 145 18
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 069 500
  Spłaty kredytów i pożyczek 394 1 879
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 284 1 254
  Odsetki 313 249
  Inne wydatki finansowe 0 4
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 372 -1 545
  Przepływy pieniężne netto razem -3 328 3 290
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 328 3 290
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
  Środki pieniężne na początek okresu 3 639 349
  Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 311 3 639
  O ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
  SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC:
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 12


  5. Aktywa i zobowiązania warunkowe
  Okres wypłaty renty
  Miesieczna kwota renty
  100% żądanej kwoty 4.656 zł
  miesięcznej renty 407.751,73 zł 271.834,48 zł 135.917,24 zł 66% żądanej kwoty 4.656 zł
  miesięcznej renty 284.649,59 zł 189.766,39 zł 94.883,20 zł 33% żądanej kwoty 4.656 zł
  miesięcznej renty 114.301,99 zł 76.201,33 zł 38.100,66 zł
  Renta dożywotnia Renta ośmioletnia Renta do 04.2021 r.
  Wnawiązaniu do wyżej przedstawionych kwot wsytuacji potencjalnego zobowiązania ERG wobec Poszkodowanego, powyżej limitu Ubezpieczyciela,
  najwyższa suma odpowiedzialności Spółki wobec byłego Pracownika wyniosłaby 111,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia idodatkowego
  odszkodowania oraz 407,8 tys. złtytułem dożywotniej renty. Łącznie daje tomaksymalną kwotę ok. 519,3 tys. zł.Horyzont czasowy dożywotniej
  renty skalkulowany został przez Aktuariusza w oparciu o dane GUS dostosowane indywidualnie do opisywanego przypadku.
  Do dnia publikacji niniejszego raportu wstosunku do ERG S.A. nie został wytoczony pozew sądowy ztytułu opisanego zdarzenia. Sprawa na drodze
  sądowej toczy się pomiędzy stronami poszkodowanego Pracownika oraz Ubezpieczyciela ERG S.A., awszystkie wyżej opisane kwestie zostały
  przeanalizowane z uwzględnieniem podejścia ostrożnościowego.
  Spółka ERG S.A. udzieliła zabezpieczeń wpostaci weksli inblanco dla zobowiązań ztytułu leasingu oraz kredytów. Zabezpieczenia opisane sąw
  niniejszym sprawozdaniu - dla kredytów w nocie 7.19, natomiast dla leasingów w nocie 7.20.
  Spółka udzieliła również zabezpieczeń wpostaci weksli inblanco dla podpisanej wdniu 29 grudnia 2016 r.umowy odofinansowanie ześrodków
  unijnych projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii wcelu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów" (dofinansowanie do kwoty
  1.992 tys. zł).
  Wzwiązku zzaistniałym wypadkiem wpracy jednego zpracowników ERG S.A., wstosunku do Spółki pisemnie zgłoszone zostało roszczenie tytułem
  zadośćuczynienia wkwocie 500 tys. złtytułem zwrotu kosztów leczenia wwysokości 18 tys. złoraz comiesięcznej renty. Zracji faktu, żedziałalność
  ERG S.A. ubezpieczona jest wramach odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność ubezpieczeniową do wypłaty
  odszkodowania ztytułu tego zdarzenia. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania poszkodowanemu pracownikowi przyznane zostało przez
  ubezpieczyciela odszkodowanie włącznej kwocie 298 tys. zł.Wskład odszkodowania wchodzi kwota 200 tys. złtytułem zadośćuczynienia, kwota 17
  tys. zł tytułem zwrotu kosztów leczenia oraz 81 tys. zł tytułem łącznej renty.
  W grudniu 2017 r. ERG S.A. powzięła informację, że poszkodowany pracownik złożył pozew sądowy przeciwko Ubezpieczycielowi ERG S.A., żądając:
  - dodatkowej kwoty 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia od Ubezpieczyciela,
  - dodatkowego odszkodowania w wysokości 13,5 tys. zł za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,
  - wyższej kwoty renty na zwiększone potrzeby własne w wysokości 4.7 tys. zł miesięcznie.
  Potencjalne uznanie przez Sąd w/w żądanych przez Poszkodowanego sum wiąże się zprzekroczeniem limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (500
  tys. zł)ztytułu tego typu zdarzenia wramach umowy OC zawartej zERG S.A. ookoło 111,5 tys. zł(bez uwzględnienia żądanej renty 4,7 tys. zł). W
  związku z tym faktem do wypłaty zasądzonych kwot, przekraczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela zobligowana byłaby ERG S.A.
  Spółka stosując podejście ostrożnościowe istarając się skwantyfikować potencjalne zobowiązanie powstające wsytuacji bezpośredniego pozwu
  przeciwko ERG S.A., zwróciła się do Aktuariusza ze zleceniem wyceny renty, którą trzeba by było wówczas sfinansować ze środków własnych.
  Wyliczenie zdyskontowanego potencjalnego przyszłego zobowiązania ztytułu renty dla byłego Pracownika ERG S.A. przedstawione zostało poniżej w
  dziewięciu alternatywnych wariantach:
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 13


  6.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem
  Okres 12 miesięcy zakończony energii energii regulowana nieregulowana 2016 rok 31 grudnia 2016 roku elektrycznej elektrycznej
  Przychody z działalności operacyjnej 553 768 1 321 94 038 95 359
  Koszty działalności operacyjnej: 730 776 1 506 87 411 88 916
  w tym:
  Zużycie materiałów i energii 6 0 6 64 833 64 838
  Usługi obce 70 0 70 3 171 3 241
  Podatki i opłaty 7 0 7 1 015 1 022
  Wynagrodzenie 204 0 204 8 283 8 487
  Świadczenia na rzecz pracowników 51 0 51 1 474 1 525
  Amortyzacja 28 0 28 2 731 2 759
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 435 435
  Pozostałe koszty rodzajowe 0 0 0 3 289 3 289
  Koszty zakupu usług dystrybucyjnych lub przesyłowych 364 776 1 140 2 180 3 320
  Zysk / strata z działalności operacyjnej -177 -8 -185 6 628 6 443
  Koszty i przychody finansowe 0 0 0 -329 -329
  Zysk / strata przed opodatkowaniem -177 -8 -185 6 299 6 114
  Podatek dochodowy 0 0 0 649 649
  Zysk / strata netto -177 -8 -185 5 650 5 465
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem
  na dzień energii energii regulowana nieregulowana 31.12.2016 31 grudnia 2016 roku elektrycznej elektrycznej
  Aktywa trwałe 302 0 302 37 211 37 513
  Aktywa obrotowe 137 210 347 25 996 26 343
  Aktywa razem 439 210 649 63 207 63 856
  Kapitał własny 0 0 0 37 200 37 200
  Zobowiązania ogółem 33 0 33 26 623 26 656
  Pasywa razem 33 0 33 63 823 63 856
  Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Spółki ERG S.A. na temat działalnosci Spółki objetej regulacją i nadzorem Urzędu Regulacji
  Energetyki (działalności regulowanej), ujawnionej zgodnie z art. 44 ust 2 Ustawy: Prawo Energetyczne.
  W poniższych tabelach zaprezentowano dane dotyczące przychodów, kosztów, zysków i strat oraz aktywów i pasywów w podziale na działalność
  regulowaną (działalność gospodarcza w zakresie obrotu energią elektryczną) oraz działalność nieregulowaną.
  Dane finansowe w zakresie działalności objętej regulacją i nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki (Działalność
  regulowana), ujawniane zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy: Prawo Energetyczne.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 14


  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem Okres 12 miesięcy zakończony energii energii regulowana nieregulowana 2017 rok 31 grudnia 2017 roku elektrycznej elektrycznej
  Przychody z działalności operacyjnej 614 654 1 268 84 614 85 882
  Koszty działalności operacyjnej: 711 665 1 376 82 029 83 405
  w tym:
  Zużycie materiałów i energii 6 0 6 56 031 56 037
  Usługi obce 138 0 138 4 491 4 629
  Podatki i opłaty 7 0 7 995 1 002
  Wynagrodzenia 272 0 272 9 718 9 990
  Świadczenia na rzecz pracowników 64 0 64 1 461 1 525
  Amortyzacja 27 0 27 2 759 2 786
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 480 480
  Pozostałe koszty rodzajowe 0 0 0 3 740 3 740
  Koszty zakupu usług dystrybucyjnych lub przesyłowych 197 665 862 2 354 3 216
  Zysk / strata z działalności operacyjnej -97 -11 -108 2 585 2 477
  Koszty i przychody finansowe 0 0 0 -258 -258
  Zysk / strata przed opodatkowaniem -97 -11 -108 2 327 2 219
  Podatek dochodowy 0 0 0 116 116
  Zysk / strata netto -97 -11 -108 2 211 2 103
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem na dzień energii energii regulowana nieregulowana 31.12.2017 31 grudnia 2017 roku elektrycznej elektrycznej
  Aktywa trwałe 404 0 404 38 259 38 663
  Aktywa obrotowe 85 65 150 29 781 29 931
  Aktywa razem 489 65 554 68 040 68 594
  Kapitał własny 0 0 0 35 088 35 088
  Zobowiązania ogółem 47 0 47 33 459 33 506
  Pasywa razem 47 0 47 68 547 68 594
  W systemie księgowym Spółka ERG S.A. prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczanie przychodów i kosztów, zysków i strat dla wykonywanej działalności.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 15


  III. =nformacje ogólne
  1. =nformacje o jednostce dominującej, grupie
  Przedmiotem działalności ERG S.A. jest: - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
  Nr KRS: 0000085389PKD: 2222Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek – przemysł tworzyw sztucznych.
  2. Skład Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. jako podmiot dominujący oraz podmioty zależne:
  Schemat Grupy Kapitałowej ERG S.A.
  Hednostka zależna objęta konsolidacją metodą pełną :
  Folpak Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  Kapitał zakładowy ERG S.A. na 31.12.2017 roku zarejestrowany w KRS wynosi 17.520.360,00 zł. Dzieli się na 876.018 akcji zwykłych
  na okaziciela. Kapitał zakładowy prezentowany w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym na 31.12.2017 r.
  wynosi 17.520.360,00 zł.
  Spółką dominującą jest ERG Spółka Akcyjna, który na dzień 31.12.2017 posiada 100% udziałów w Spółce Folpak Sp. z o. o. Na dzień
  publikacji sprawozdania finansowego udział ERG S.A. w Spółce Folpak sp. z o.o. nie uległ zmianie. Podmioty zależne objęte są
  metodą konsolidacji pełnej.
  Wdniu 12 maja 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Folpak Sp. zo.o. Wwyniku podjętych uchwał został
  podniesiony kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.900 tys. zł, który dzielił się na 1.900 udziałów owartości 1tys. złkażdy.
  Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 630 udziałów. Do czasu NWZ kapitał zakładowy Folpak Sp. zo.o. dzielił się na1.230
  udziałów owartości 1tys. złkażdy. Wpisu odokonaniu podwyższenia kapitału Spółki wKrajowym Rejestrze Sadowym dokonano 10
  listopada 2011 roku. ERG S.A. posiadała 1.900 udziałów, costanowiło 100% kapitału zakładowego i100% głosów naZgromadzeniu
  Wspólników. Udziały Folpak Sp. zo.o. zostały nabyte przez Emitenta wdniu 30kwietnia 2007 r.Wstyczniu 2011 roku Zakład został
  przeniesiony do Dąbrowy Górniczej. Wzwiązku ztym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę ozmianie adresu siedziby, który od
  dnia 12maja 2011 roku znajduje się wDąbrowie Górniczej. Wramach działań restrukturyzacyjnych została także podjęta uchwałą o
  zmianie Zarządu. Dotychczasowego Prezesa -Pana Harosława Jaskulskiego od dnia 18maja 2011 roku zastąpili Pan Marcin Agacki i
  Pan Piotr Szewczyk.
  Wdniu 17grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Folpak Sp. zo.o. zsiedzibą Dąbrowie Górniczej mocą
  uchwały nr1/XII/2012 podjęło decyzję opodwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zdotychczasowej kwoty 1.900 tys. złdo kwoty
  2.350 tys. złczyli o450 tys. zł.Podwyższenie tozostało dokonane wdrodze ustanowienia 450 nowych udziałów, każdy onominalnej
  wartości 1tys. zł. Zaś wszystkie nowe udziały wpodwyższonym kapitale zakładowym spółki Folpak objęte zostały przez
  dotychczasowego wspólnika, spółkę ERG S.A. z Dąbrowy Górniczej.
  Grupę Kapitałową Emitenta w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
  1539 z późn. zm.) tworzą następujące podmioty:
  Rejestracja: Sąd Rejestrowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  - Folpak Sp. z o. o. (dawniej Folpak Ciechanów Sp. z o. o.) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
  Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w której jest podmiotem dominującym.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej, Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 (Dz.U. z 2013
  poz.1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  spółkach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2014 poz. 133). Niniejszy raport finansowy jest
  zgodny z MSR 1 – „Prezentacja sprawozdań finansowych”.
  ERG S.A.
  Folpak Sp.
  z o.o. 100% udziałów
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 16


  Prezes Zarządu – Robert Groborz
  3. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta
  Prezes Zarządu – Robert Groborz
  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał Pierwszy Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marta Migas Drugi Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz -Tajak Drugi Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Beata Kubiak-Kossakowska Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał
  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał Pierwszy Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Migas Drugi Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz -Tajak Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał Członek Rady Nadzorczej – Izabela Wesołowska
  4.
  5.
  6.
  Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania :
  Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 27 kwietnia
  2018 roku:
  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta w 2017 r.Uchwałami nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dnia 10.10.2017 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołani
  zostali: Pani Izabela Wesołowska oraz Pan Marek Migas.
  Walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych
  polskich (o ile nie wskazano inaczej).
  Skład Zarządu Spółki zależnej na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania :
  ERG S.A. na dzień 31.12.2017 r.przeprowadziła metodą DCF test na utratę wartości spółki zależnej Folpak Sp. zo.o. zsiedzibą w
  Dąbrowie Górniczej. Przy przeprowadzaniu testu na trwałą utratę wartości dla udziałów współce Folpak możliwą do odzyskania
  wartość tych udziałów określono na podstawie wartości użytkowej, obliczonej przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów
  pieniężnych na okres 5lat oraz stopy dyskontowej wwysokości 5,34% rocznie. Stopa dyskontowa ustalona została na poziomie
  średnioważonego kosztu kapitału dla Spółki Dominującej wGrupie Kapitałowej –ERG S.A. Wolne przepływy środków pieniężnych
  po upływie pięciu lat ekstrapolowano stosując stałą roczną stopę wzrostu rzędu 2%.
  Przepływy pieniężne netto zależą od współpracy wzakresie sprzedaży usług pomiędzy Spółką ERG S.A. aFolpak Sp. zo.o. Bez tej
  współpracy wycena spółki Folpak byłaby zdecydowanie niższa.
  Niniejsze sprawozdanie zostało opublikowane 27.04.2018.
  Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz
  zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Założenie kontynuowania działalności; procedury ładu korporacyjnego
  Do dnia 10 października 2017 r. skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:
  Uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dnia 10.10.2017 r. do składu Rady Nadzorczej powołane
  zostały: Pani Marta Migas oraz Beata Kubiak-Kossakowska.
  Waluta sprawozdania oraz zastosowany poziom zaokrągleń
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  Spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie
  istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG obejmuje okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku. Porównywalne
  dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przedstawione na dzień 31.12.2016.
  Porównywalne dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym obejmują okres od
  1.01.2016 do 31.12.2016 roku. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obejmują te same
  czasookresy.
  Wzwiązku zrezygnacją Pana Marcina Agackiego zfunkcji Członka Zarządu Folpak Sp. zo.o. zdniem 31.07.2014 r.,oddnia 1.08.2014
  r.do dnia 1.01.2015 r.jedynym Członkiem Zarządu Folpak Sp. zo.o. był Pan Piotr Szewczyk. Wdniu 2.01.2015 r.powołano do
  pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Roberta Groborza. Wdniu 31.03.2015 r.zeskutkiem naten sam dzień rezygnację zpełnienia
  funkcji Członka Zarządu złożył Pan Piotr Szewczyk.
  Grupa Kapitałowa ERG S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego z opisanymi w dokumencie "Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu
  Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej ERG SA w 2017 r." wyjątkami.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 17


  7.
  7. 1. Stosowane zasady rachunkowości
  Oświadczenie o zgodności
  Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości wodniesieniu do podobnych transakcji oraz
  innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U.Nr 33, poz. 259 zpóźn. zmianami) w
  sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niniejsze
  sprawozdanie finansowe idane porównywalne sporządzone zostały zgodnie zobowiązującymi zasadami rachunkowości oraz,
  odzwierciedlają wsposób prawdziwy, rzetelny ijasny sytuację majątkową ifinansową oraz wynik finansowy Grupy
  Kapitałowej ERG S.A.
  Sprawozdanie finansowe zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz sytuacji, wtym opis podstawowych zagrożeń i
  ryzyka. Sporządzone zostało przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości wodniesieniu do podobnych transakcji oraz
  innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w
  zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009 roku wsprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.Nr33, poz. 259, zpóźn. zm.). Sprawozdanie to
  obejmuje okres od1stycznia 2017 roku do31grudnia 2017 roku iokres porównywalny od1stycznia 2016 roku do 31grudnia
  2016 roku.
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany
  zgodnie zprzepisami prawa oraz podmiot ten ibiegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wyrażenia
  bezstronnej iniezależnej opinii obadanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie zobowiązującymi przepisami i
  normami zawodowymi.
  Biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą ERG S.A. Uchwałą nr9/OB/VIII/2017 zdnia 19lipca 2017 roku wsprawie
  wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej
  niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.
  Standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF
  Wokresach rozpoczynających się wdniu 1stycznia 2016 roku ipo dniu 1stycznia 2016 roku obowiązują standardy, zmiany w
  obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”):
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów winnych
  jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje wjednostkach stowarzyszonych iwspólnych przedsięwzięciach” –Jednostki
  inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia zkonsolidacji -zatwierdzone wUE wdniu 22 września 2016 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),• Zmiany doMSSF 11„Wspólne ustalenia umowne” –Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach -zatwierdzone w
  UE wdniu 24 listopada 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2016
  roku lub po tej dacie),• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – =nicjatywa w odniesieniu do ujawnień - zatwierdzone w UE w
  dniu 18 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub
  po tej dacie),• Zmiany doMSR 16„Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38„Aktywa niematerialne” –Wyjaśnienia natemat akceptowalnych
  metod amortyzacyjnych -zatwierdzone wUE wdniu 2grudnia 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),• Zmiany do MSR 16„Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41„Rolnictwo” –Uprawy roślinne -zatwierdzone wUE wdniu 23
  listopada 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2016 roku lub po tej
  dacie),
  • Zmiany do MSR 19„Świadczenia pracownicze” –Programy określonych świadczeń: składki pracownicze -zatwierdzone wUE
  wdniu 17grudnia 2014 roku (obowiązujący wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1lutego 2015 roku lub
  po tej dacie),• Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” –Metoda praw własności wjednostkowych sprawozdaniach
  finansowych -zatwierdzone wUE wdniu 18 grudnia 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie).• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” –dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2,MSSF 3,MSSF 8,MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38)
  ukierunkowane głównie narozwiązywanie niezgodności iuściślenie słownictwa –zatwierdzone wUE wdniu 17grudnia 2014
  roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie),• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” –dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5,MSSF 7,MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na
  rozwiązywanie niezgodności iuściślenie słownictwa -zatwierdzone wUE wdniu 15 grudnia 2015 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie).
  Wyżej wymienione zmiany do istniejących standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki za
  2017 rok.
  Informacja dodatkowa zawierająca istotne zasady (polityka) rachunkowości, oraz inne informacje
  objaśniające
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 18


  Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, a nie weszły jeszcze w życie:
  Następujące standardy iinterpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub
  Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:
  • MSSF 9„Instrumenty finansowe” -zatwierdzony wUE wdniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący wodniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 15 „Przychody zumów zklientami” oraz zmiany do MSSF 15„Data wejścia wżycie MSSF 15” -zatwierdzony wUE w
  dniu 22września 2016 roku (obowiązujący wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2018 roku lub
  po tej dacie).W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie powyższych
  interpretacji, które zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychczas wżycie. W ocenie Zarządu Spółki w/w standardy,
  interpretacje izmiany dostandardów nie miałyby istotnego wpływu nasprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane
  przez Spółkę na dzień bilansowy.
  Standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską:
  • MSSF 14„Odroczone salda zregulowanej działalności” (obowiązujący wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1stycznia 2016 roku lub po tej dacie) –Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego
  tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,• MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie),• Zmiany do MSSF 2„Płatności nabazie akcji” –Klasyfikacja oraz wycena płatności nabazie akcji (obowiązujące wodniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),• Zmiany do MSSF 4„Umowy ubezpieczeniowe” –Zastosowanie MSSF 9„=nstrumenty finansowe” wraz zMSSF 4„=nstrumenty
  ubezpieczeniowe” (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” po raz pierwszy),• Zmiany do MSSF 10„Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28„Inwestycje wjednostkach stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach” –Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem ajego jednostką stowarzyszoną lub
  wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia wżycie zmian została odroczona do momentu zakończenia
  prac badawczych nad metodą praw własności),• Zmiany do MSSF 15 „Przychody zumów zklientami” –Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody zumów zklientami”
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),• Zmiany do MSR 7„Sprawozdanie zprzepływów pieniężnych” –Inicjatywa wodniesieniu do ujawnień (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),• Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” –Ujmowanie aktywów ztytułu odroczonego podatku dochodowego od
  niezrealizowanych strat (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2017 roku lub po
  tej dacie),• Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” –Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” –dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1,MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie
  niezgodności iuściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1stycznia 2017 roku lub po tej dacie, azmiany do MSSF 1iMSR 28 obowiązują wodniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje wwalutach obcych ipłatności zaliczkowe” (obowiązująca wodniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Hednocześnie nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i
  zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.Spółka nie zdecydowała się nawcześniejsze zastosowanie żadnego zprzyjętych przez UE standardów, interpretacji lub zmian,
  które nie weszły dotychczas wżycie. Zarząd Spółki jest wtrakcie analizy ioceny ich wpływu nastosowane przez Spółkę zasady
  (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe Spółki.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 19


  Zasady rachunkowości:
  ● Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia /kosztu wytworzenia pomniejszonych oumorzenie oraz
  wszelkie odpisy aktualizujące ztytułu utraty wartości atakże wwartości przeszacowania do wartości godziwej wzwiązku z
  przejściem w2006 roku na MSR, MSSF. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o
  wszystkie koszty bezpośrednio związane zzakupem iprzystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania.
  Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji inapraw, obciążają
  sprawozdanie z całkowitych dochodów w momencie ich poniesienia.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący:
  Stawka amortyzacyjna Okres
  Budynki i budowle 2,5% - 10% 10-40 lat
  Maszyny 5% - 33,3% 3-20 lat
  Pojazdy mechaniczne 10% - 20% 5-10 lat
  Inne środki trwałe 10% - 20% 5-10 lat
  Heżeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa
  rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem
  ewentualnej utraty wartości. Heżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, awartość
  bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne, do których teaktywa należą jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna
  odpowiada wyższej znastępujących dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej okoszty sprzedaży lub wartości
  użytkowej.
  Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy
  zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza wczasie oraz ryzyka
  związanego zdanym składnikiem aktywów. Wprzypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pieniężnych w
  sposób znacząco samodzielny, wartość odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, doktórego
  ten składnik należy. Odpisy aktualizujące ztytułu utraty wartości sąujmowane wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów w
  pozycji koszt własny sprzedaży. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta zesprawozdania zsytuacji
  finansowej po dokonaniu jej zbycia lub wprzypadku, gdy nie sąspodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z
  dalszego użytkowania takiego składnika aktywów.
  Wszelkie zyski lub straty wynikające zusunięcia danego składnika aktywów zesprawozdania zsytuacji finansowej (obliczone
  jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami zesprzedaży netto awartością bilansową danej pozycji) sąujmowane w
  sprawozdaniu zcałkowitych dochodów wokresie, wktórym dokonano takiego usunięcia. Inwestycje rozpoczęte dotyczą
  środków trwałych będących wtoku budowy lub montażu isąwykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki
  trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.
  ● Koszty finansowania zewnętrznegoKoszty finansowania zewnętrznego ujmowane sąjako koszty wmomencie ich poniesienia wg wzorcowego podejścia ujętego
  w MSR 23.
  ● Nieruchomości inwestycyjneNieruchomości inwestycyjne wycenia się początkowo według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zuwzględnieniem kosztów
  przeprowadzonej transakcji. Po początkowym ujęciu jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne według wartości
  godziwej.
  Zgodnie zMSR 40 jeżeli nieruchomość zajmowana przez właściciela staje się nieruchomością inwestycyjną, która będzie
  wykazywana wwartości godziwej, jednostka stosuje MSR 16 ażdo dnia zmiany sposobu użytkowania tej nieruchomości.
  Ustaloną na ten dzień różnicę pomiędzy wartością bilansową ajej wartością godziwą jednostka traktuje wtaki sposób jak
  przeszacowania zgodnie z MSR 16.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 20


  ● Wartość firmy
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo wyceniana jako różnica między:
  -sumą wartości godziwej przekazanej zapłaty lub kwoty udziałów niesprawujących kontroli wjednostce przejmowanej oraz w
  przypadku połączenia jednostek gospodarczych realizowanego etapami, wartości wdniu przejęcia udziału wkapitale jednostki
  przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmowanej; -awartością netto w dniu przejęcia możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów, zobowiązań izobowiązań
  warunkowych.
  Heżeli różnica wskazana wyżej jest ujemna, otrzymany z niej zysk ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Heżeli połączenie dokonywane jest według danych wstępnych dopuszcza się ujęcia korekty dotyczących faktów iokoliczności,
  które istniały w dniu nabycia jedynie w ciągu 12 miesięcy. Po upływie roku nie dopuszcza się już korekt.Do ceny nabycia wlicza się wartość godziwą wdniu nabycia zobowiązań warunkowych stanowiących część zapłaty. Zmiany
  wysokości warunkowych składników rozliczenia, stanowiących zobowiązania, ujmuje się ogólnie w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów. Wszystkie koszty związane zprzejęciem ujmuje się wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów, z
  wyjątkiem kosztów emisji dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych, które ujmuje się odpowiednia, zgodnie z MSR Po początkowym ujęciu wartość firmy jest pomniejszana o odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości. Test na utratę
  wartości przeprowadza się raz na rok. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.
  ● Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne nabyte wramach oddzielnej transakcji sąujmowane wsprawozdaniu zsytuacji finansowej według
  ceny nabycia. Wartości niematerialne nabyte wramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są ujmowane w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej na dzień przejęcia.
  Po początkowym ujęciu wobec wartości niematerialnych stosuje się model kosztu historycznego. Zwyjątkiem prac
  rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie nie sąujmowane waktywach, a
  nakłady poniesione na ich wytworzenie sąujmowane wciężar sprawozdania zcałkowitych dochodów zaten rok, wktórym
  zostały poniesione. Wartości niematerialne onieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane są
  corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, wodniesieniu do poszczególnych aktywów lub na
  poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wprzypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się coroku,
  czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć outracie ich wartości. Okresy użytkowania sątakże poddawane corocznej
  weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku roku obrotowego.
  Stawka amortyzacyjna Okres
  Wartości niematerialne i prawne 10-20% 5 -10 lat
  ● Koszty prac badawczych i rozwojowych
  Koszty prac badawczych są odpisywane do sprawozdania zcałkowitych dochodów wmomencie poniesienia. Nakłady
  poniesione naprace rozwojowe wykonane wramach danego przedsięwzięcia sąprzenoszone na kolejny okres, jeżeli można
  uznać, żezostaną one wprzyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model
  kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o
  skumulowaną amortyzację iskumulowane odpisy aktualizujące ztytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na
  kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.Koszty prac rozwojowych sąpoddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie –jeśli składnik aktywów nie
  został jeszcze oddany do użytkowania, lub częściej –gdy wciągu okresu sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty
  wartości wskazująca na to, żeich wartość bilansowa może nie być możliwa do odzyskania. Zyski lub straty wynikające z
  usunięcia wartości niematerialnych zesprawozdania zsytuacji finansowej sąwyceniane według różnicy pomiędzy wpływami
  zesprzedaży netto awartością bilansową danego składnika aktywów isąujmowane wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów
  w momencie jego wyksięgowania.
  Stawka amortyzacyjna Okres
  Koszty prac badawczych 5% 20 lat
  ● Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących na utratę ich
  wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje formalnego oszacowania wartości odzyskiwalnej. W
  przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne przewyższa
  jego wartość odzyskiwaną, uznaje się utratę jego wartości idokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu
  wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna jest jedną zdwóch wartości wzależności od tego, która znich jest wyższa:
  wartością godziwą pomniejszoną okoszty zbycia lub wartością użytkową danego składnika aktywów lub ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 21


  ● Instrumenty finansowe
  =nstrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:
  - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
  - =nstrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - Pożyczki i należności,
  - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są toinwestycje ookreślonych lub możliwych do określenia
  płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza ima możliwość utrzymać wposiadaniu do tego
  czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane sąwedług zamortyzowanego kosztu przy użyciu
  metody efektywnej stopy procentowej. Instrumenty finansowe nabyte wcelu generowania zysku dzięki krótkoterminowym
  wahaniom ceny są klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane wwartości godziwej przez wynik finansowy.
  Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej,
  uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Zmiany tych instrumentów finansowych uwzględniane są w
  przychodach lub kosztach finansowych. Pożyczki i należności ujmowane są według zamortyzowanego kosztu.
  Wszystkie pozostałe aktywa finansowe sąaktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży sąujmowane według wartości god
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A.
  za okres od 1.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.
  Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018 roku  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  2
  JEDNOSTKA DOMINUJĄCA:
  ERG S.A.
  Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza Adres Spółki: 42 -520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 Telefon: 32 264 -02 -81, 32 268 -60 -50 Fax: 32 262 -32 -48 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Strona internetowa: www.erg.com.pl

  JEDNOSTKA ZALEŻN A:
  FOLPAK Sp. z o.o.
  Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza
  Adres Spółki: 42 -520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 Telefon: 32 264 -02 -81, 32 268 -60 -50 Fax: 32 262 -32 -48
  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  3
  SPIS TREŚCI
  SPIS TREŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 3
  I. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZADZĄNIU RAPORTU ................................ .............................. 5
  II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A. ................................ ................................ 5
  III. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWYCH ................................ .................. 6
  A. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ .... 8
  B. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYC H LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
  DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM ................ 8
  C. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I
  WARTOŚCIOWYM ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 8
  IV. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A. .......................... 9
  V. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ..... 11
  VI. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
  ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ................................ ............................... 12
  VII. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM
  WARTOŚCIOWYM I ILOSCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODU KTÓW TOWARÓW I USŁUG
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 13
  VIII. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ
  INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z
  OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU
  GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE
  SPRZEDAŻY OG ÓŁEM – NAZWY (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB W
  ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM ................................ ...................... 16
  IX. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY
  KAPITAŁOWEJ ERG S.A. ................................ ................................ ................................ .............................. 19
  X. INFORMACJE O POWIĄZ ANIACH KAPITAŁOWYCH LUB ORGANIZACYJNYCH ERG S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI
  ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ................................ . 20
  XI. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO
  ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ Z ICH KWOTAMI
  ORAZ INFORMACJAMI OKRESLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI – OBOWIĄZEK UZNA JE SIĘ ZA
  SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA W INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ............. 21
  XII. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK ORAZ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 22
  XIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK ORAZ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 24
  XIV. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI ................................ ................................ ................................ . 24
  XV. PORÓWNANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU Z PROGNOZAMI .......................... 24
  XVI. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ .................... 24
  XVII. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W
  PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W
  STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ ..................... 26
  XVIII. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA ROK
  OBROTOWY ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 26
  XIX. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY
  KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 27  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  4
  XX. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO ROCZNE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZACY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA
  PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A. ................................ ................................ 28
  XXI. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU ................................ ................................ ...... 29
  XXII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ................................ ........ 29
  XXIII. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE POMIĘD ZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE
  REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ
  WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA
  EMITENTA ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 29
  XXIV. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZAZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ................................ .............................. 29
  XXV. ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ..................... 30
  XXVI. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI
  WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU
  W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZ BY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W
  OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ................................ ................................ ..... 31
  XXVII. AKCJE BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ................................ ........... 32
  XXVIII. INFORMACJA O UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIAN Y W
  PROPORCJACH POSIADANYCH DOTYCHCZAS AKCJI ................................ ................................ ................... 33
  XXIX. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE
  UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI ................................ ................................ ............. 34
  XXX. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH ................................ ........... 34
  XXXI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ .......... 36
  XXXII. INFORMACJE O BIEGŁYM REWIDENCIE ................................ ................................ ................................ ....... 36
  XXXIII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ................................ .......................... 36

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  5
  I. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘ TE PRZY SPORZADZĄNIU RAPORTU

  Zastosowane zasady rachunkowości opisane zostały w sprawozdaniu finansowym w nocie 7.1 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A.

  II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZ EJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A.

  Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. (dalej: „Grupa”, „Grupa Kapitałowa” , „Grupa ERG S.A.” )
  jest produkcja szerokorozumianych wyrobów z tworzyw sztucznych. W skład grupy wchodzą j ednostka
  dominująca ERG S.A., spółka zale żna FOLPAK Sp. z o.o. oraz spółka zależna BIOERG S.A. (do dnia 29 marca 201 6 r.
  – sprzedaż pakietu akcji BIOERG S.A. przez ERG S.A ).
  Poniżej znajduje się krótka charakterystyka działalności wszystkich Spółek.

  Przedmiotem działalności ERG S.A. jest produkcja na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw
  sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych. Oferta ERG S.A. skierowana jest głównie do dużych
  i średnich klientów instytucjonalnych. Są to podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku k rajowym i zagranicznym,
  liderzy w swoich branżach, o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i szerokich możliwościach rozwoju. Wyroby
  Spółki trafiają głównie do odbiorców z branży poligraficznej, przemysłowej, motoryzacyjnej i spożywczej. Spośród
  szerokiej g amy produktów część kierowana jest również na rynek odbiorców detalicznych. Są to przede
  wszystkim folie ochronne. Produkty ERG S.A. charakteryzują się wysoką i powtarzalną jakością, co zapewnia
  wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001: 20 15 , ISO 22000 :2005 oraz zatrudnianie wykwalifikowanych
  specjalistów z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przychody ze sprzedaży wyrobów foliowych ERG S.A.
  wynoszą 75.634 tys. zł i stanowią 9% wszystkich przychodów ze sprzedaży.
  Podstawowy asortyment wyrobów folio wych oferowanych przez ERG S.A. przedstawia się następująco:
  • Folie do pakowania mrożonek,
  • Folie do laminowania,
  • Folie głębokotłoczone (moletowane),
  • Folie EVA,
  • Folie opakowaniowe,
  • Folie termokurczliwe,
  • Folie ochronne,
  • Worki i woreczki.

  Jako jeden z liczących się producentów na rynku krajowym ERG S.A. oferuje szeroki asortyment obudów do
  akumulatorów rozruchowych do samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników oraz maszyn rolniczych.
  Zainteresowaniem Klientów cieszą się także wytwarzane skrzynki dla p rzemysłu spożywczego. Przychody ze
  sprzedaży wyrobów wtryskowych wynoszą 4. 146 tys. zł i stanowią 5,0 % ogółu wszystkich przychodów ze
  sprzedaży. Główny asortyment oferowanych przez ERG S.A. wyrobów wtryskowych stanowią następujące
  produkty:
  • Obudowy akumula torowe,
  • Skrzynki dla przemysłu spożywczego,
  • Monowieczka do obudów akumulatorowych,
  • Naczynia do ogniw akumulatorowych,
  • Skrzynki transportowe.

  Ponadto, Spółka ERG S.A. jest otwarta na wciąż rosnące wymagania Klientów i potrzeby rynkowe starając się
  sprostać każdemu niestandardowemu zamówieniu Klienta, zarówno wśród wyrobów foliowych, jak
  i wtryskowych.  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  6
  Pozostałe przychody ze sprzedaży łącznie ze sprzedażą handlową wynoszą 2. 291 tys. zł i stanowią 2,7% wszystkich
  przychodów ze sprzedaży.

  Głównym przedmiotem działalności Spółki BIOERG S.A. (do dnia 29 marca 2016 r. , tj. do dnia sprzedaży pakietu
  akcji przez ERG S.A. ) było wprowadzanie na rynek artykułów z tworzyw biodegradowalnych. Przychody netto ze
  sprzedaży za okres od 1 stycznia 2016 do 29 marca 2016 r. BIOERG S.A. wyniosły 367 tys. zł. W omawianym
  okresie BIOERG S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 250 tys. zł.

  Głównym przedmiotem działalności Spółki F olpak Sp. z o.o. w 201 7 roku była sprzedaż towarów i materiałów
  oraz intensyfikacja procesów zmierzają cych do rozwoju działalności usługowej . Przychody netto ze sprzedaży
  w roku 201 7 Spółki wynosiły 273 tys. zł . W omawianym okresie podmiot osiągnął zysk netto w wysokości
  77 tys. zł.

  III. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWYCH

  Wybrane is totne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej
  ERG S.A
  W tabeli poniżej przedstawione zostały pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji majątkowej Grupy
  Kapitałowej ERG S.A., osiągnięte w 201 7 roku wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni:

  Stan na 31.12.201 7 Wskaźnik struktury Stan na 31.12.20 16 Wskaźnik struktury
  Zmiana stanu do okresu poprzedniego
  Kwota Dynamika
  tys. zł r/r %
  AKTYWA
  AKTYWA TRWAŁE 38 663 56,4% 37 513 58, 7% 1 150 3,1%
  Rzeczowe aktywa trwałe 33 110 48,3% 32 087 50,3% 1 023 3,2%
  Wartości niematerialne 1 365 2,0% 1 559 2,4% -194 -12,4%
  Udziały w jednostkach zależnych 0 0,0% 0 0,0% 0 -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 723 1,1% 403 0,6% 320 79,4%
  Nieruchomości inwestycyjne 3 464 5,1% 3 464 5,4% 0 0,0%
  Pożyczki i należności 0 0,0% 0 0,0% 0 -
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 0,0% 0 0,0% 1 -
  AKTYWA OBROTOWE 29 931 43,6% 26 343 41,3% 3 588 13,6%
  Zapasy 16 283 23,7% 9 374 14,7% 6 909 73,7%
  Należności handlowe i pozostałe 12 678 18,5% 12 756 20,0% -78 -0,6%
  Należności z tyt. podatków dochodowych 0 0,0% 0 0,0% 0 -
  Pożyczki i należności 0 0,0% 163 0,3% -163 -100,0%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 311 0,5% 3 639 5,7% -3 328 -91,5%
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 659 1,0% 411 0,6% 248 60,3%
  AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0,0% 0 0,0% 0 -
  AKTYWA OGÓŁEM 68 594 100,0% 63 856 100,0% 4 738 7,4%

  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 35 088 51,2% 37 200 58,3% -2 112 -5,7%
  Kapitał podstawowy 17 520 25,5% 17 520 27,4% 0 0,0%
  Zysk/strata netto 2 103 3,1% 5 380 8,4% -3 277 -60,9%  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  7
  ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 33 506 48,8% 26 656 41,7% 6 850 25,7%
  Zobowiązania długoterminowe 11 052 16,1% 9 649 15,1% 1 403 14,5%
  Zobowiązania krótkoterminowe 22 454 32,7% 17 007 26,6% 5 447 32,0%
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 15 141 22,1% 11 346 17,8% 3 795 33,4%
  Zobowiązania dot. aktywów przeznaczonych do sprzedaży 0 0,0% 0 0,0% 0 -
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 68 594 100,0% 63 856 100,0% 4 738 7,4%

  W tabeli poniżej przedstawione zostały pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy
  Kapitałowej ERG S.A., osiągnięte w 201 7 roku wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni:

  WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01 -31.12.201 7 01.01 -31.12.2016 Wskaźnik
  dynamiki r/r % w tys. zł w tys. zł
  1 2 3 4
  Przychody działalności operacyjnej 85 882 95 359 -9,9%
  Przychody ze sprzedaży produktów 79 987 89 397 -10,5%
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 547 732 -25,3%
  Przychody ze sprzedaży usług 1 534 1 835 -16,4%
  Pozostałe przychody operacyjne 3 082 1 293 100,0%<
  Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby 719 0 -
  Skutki aktualizacji majątku trwałego 0 1 120 -100,0%
  Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych 13 982 -98,7%
  Koszty działalności operacyjnej 83 405 88 916 -6,2%
  Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji
  niezakończonej -6 966 -1 201 100,0%<
  Zużycie surowców i materiałów 66 219 69 359 -4,5%
  Usługi obce 4 629 3 241 42,8%
  Podatki i opłaty 1 002 1 022 -2,0%
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
  pracowników 11 515 10 012 15,0%
  Amortyzacja 2 786 2 759 1,0%
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 480 435 10,3%
  Strata ze sprzedaży aktywów trwałych 0 20 -100,0%
  Pozostałe koszty operacyjne 3 740 3 269 14,4%
  Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 477 6 443 -61,6%
  Przychody finansowe w tym: 75 43 74,4%
  Odsetki 8 35 -77,1%
  Koszty finansowe w tym: 333 372 -10,5%
  Odsetki 137 61 100,0%<
  Zysk/strata przed opodatkowaniem 2 219 6 114 -63,7%
  Podatek dochodowy odroczony 116 649 -82,1%
  Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej 2 103 5 465 -61,5%
  Zysk/strata netto 2 103 5 380 -60,9%
  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  8
  W omawianym okresie Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 85.885 tys. zł.
  Największy udział w tych przychodach miały przychody ze sprzedaży produktów, które w omawianym okresie
  wyniosły 79. 987 tys. zł. Przeważająca część kosztów ponoszonych przez Spółki w ramach Grupy kapitałowej ma
  charakter zmienny. Koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 66.219 tys. zł i st anowią zdecydowaną większość
  poniesionych kosztów . Struktura ponoszonych kosztów wynika bezpośrednio ze specyfiki działalności
  prowadzonej przez Spółki tworzące Grupę Kapitałową . W prezentowanym okresie Grupa osiągnęła zysk z
  działalności operacyjnej na po ziomie 2.477 tys. zł. Rok 2017 Grupa zakończył a zyskiem netto w wysokości 2.103
  tys. zł. Należy uwzględnić, iż w okresie 2016 roku na poziomie sprawozdania skonsolidowanego został rozpoznany
  dodatkowy zysk netto z tytułu sprzedaży akcji w Bioerg S.A., któr a miała miejsce w dniu 29.03.2016 r . Wpływ tej
  transakc ji na zysk netto zrealizowany w Grupie Kapitałowej ERG S.A. w okresie styczeń -grudzień 2016 wyniósł
  981 tys. zł. Po oczyszczeniu wyniku Grupy Kapitałowej za rok 2016 o jednorazową transakcję sprzedaży akcji
  Bioerg S.A. skonsolidowany zysk netto wyniósłby 4.399 tys. zł . Oznacza to spadek skonsolidowanego zysku netto
  o 2. 29 6 tys. zł w roku 2017, w stosunku do 2016 r.

  A. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  W roku 2017 suma bilansowa wyniosła 68.594 tys. zł. i w stosunk u do roku poprzedniego wzrosła o 7, 4%. Wartość
  aktywów trwałych wzrosła o 1. 150 tys. zł. co wynikało przede wszystkim ze wzrostu rzeczowych aktywów
  trwałych w związku z realizowanymi inwestycjami w ERG S.A.(przyjęcie do ewidencji nowych linii produkcyjnych
  w I kwartale 2017 r.). Wartość aktywów obrotowych na koniec 2017 r. wzrosła o 3. 588 tys. zł., na co wpływ miał
  głównie wzrost salda zapasów oraz zmniejszenie salda środków pieniężnych . Saldo środków pieniężnych na
  koniec grudnia 2017 roku wyniosło 311 tys . zł i była to wartość niższa od wartości na koniec roku poprzedniego,
  co wynikało m.in. z wydatków przeznaczonych na skup akcji własnych ERG S.A. (3.145 tys. zł), wypłaconej
  dywidendy (1.009 tys. zł) oraz wydatków związanych z zapłatą zaliczek w ramach in westycji w nowy park
  maszynowy ERG S.A.
  Wartość zobowiązań ogółem na koniec 2017 roku wyniosła 33.5 06 tys. zł i była wyższa o 6.8 50 tys. zł względem
  roku 2016. Wzrost ten był wynikiem m.in. wzrostu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów
  w związku z otrzymaniem przez ERG S.A. dotacji unijnej, a także wzrostu krótkoterminowych zobowiązań
  finansowych.
  56,4 % sumy bilanso wej stanowią aktywa trwałe, których wartość wyniosła 38.663 tys. zł. Aktywa obrotowe
  o wartości 29. 931 tys. zł na koniec 2017 roku stanowią 4 3,6% sumy aktywów Grupy. Kapitał własny stanowi
  51,2% sumy bilansowej, natomiast zobowiązania ogółem stanowią 4 8,8% wartości sumy bilansowej.

  B. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH
  INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
  W DANYM ROKU OBROTOWYM

  Informacja nt. głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapita łowych dokonanych w ramach grupy
  kapitałowej Emitenta w danym roku obrotowym znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  w nocie 7.21.

  C. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM,
  PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM

  Wszystkie pozyc je pozabilansowe opisane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w nocie
  7.24.  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  9
  IV. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  ERG S.A.

  W związku z zaistniałym wypadkiem w pracy jednego z pracowników ERG S.A., w stosunku do Spółki pisemnie
  zgłoszone zostało roszczenie tytułem zadośćuczynienia w kwocie 500 tys. zł tytułem zwrotu kosztów leczenia
  w wysokości 18 tys. zł oraz comiesięcznej ren ty. Z racji faktu, że działalność ERG S.A. ubezpieczona jest w ramach
  odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność ubezpieczeniową do wypłaty
  odszkodowania z tytułu tego zdarzenia. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania posz kodowanemu
  pracownikowi przyznane zostało przez ubezpieczyciela odszkodowanie w łącznej kwocie 298 tys. zł. W skład
  odszkodowania wchodzi kwota 200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, kwota 17 tys. zł tytułem zwrotu kosztów
  leczenia oraz 81 tys. zł tytułem ł ącznej renty.
  W grudniu 2017 r. ERG S.A. powzięła informację, że poszkodowany pracownik złożył pozew sądowy przeciwko
  Ubezpieczycielowi ERG S.A., żądając:
  - dodatkowej kwoty 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia od Ubezpieczyciela,
  - dodatkowego odszkodowa nia w wysokości 13,5 tys. zł za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,
  - wyższej kwoty renty na zwiększone potrzeby własne w wysokości 4,7 tys. zł miesięcznie.
  Potencjalne uznanie przez Sąd w/w żądanych przez Poszkodowanego sum wiąże się z przekro czeniem limitu
  odpowiedzialności Ubezpieczyciela (500 tys. zł) z tytułu tego typu zdarzenia w ramach umowy OC zawartej z ERG
  S.A. o około 111,5 tys. zł (bez uwzględnienia żądanej renty 4,7 tys. zł). W związku z tym faktem do wypłaty
  zasądzonych kwot, przek raczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela zobligowana byłaby ERG S.A.
  Spółka stosując podejście ostrożnościowe i starając się skwantyfikować potencjalne zobowiązanie powstające
  w sytuacji bezpośredniego pozwu przeciwko ERG S.A., zwróciła się do Aktuariu sza ze zleceniem wyceny renty,
  którą trzeba by było wówczas sfinansować ze środków własnych.
  Wyliczenie zdyskontowanego potencjalnego przyszłego zobowiązania z tytułu renty dla byłego Pracownika
  ERG S.A. przedstawione zostało poniżej w dziewięciu alternaty wnych wariantach:

  Okres wypłaty renty Renta dożywotnia Renta ośmioletnia Renta do 4.2021 r. Miesięczna kwota renty
  100% żądanej kwoty
  4.656 zł miesięcznej renty 407.751,73.zł 271.834,48 zł 135.917,24 zł
  66% żądanej kwoty
  4.656 zł miesięcznej renty 284.649,59 zł 189.766,39 zł 94.883,20 zł
  33% żądanej kwoty
  4.656 zł miesięcznej renty 114.301,99 zł 76.201,33 zł 38.100,66 zł

  W nawiązaniu do wyżej przedstawionych kwot w sytuacji potencjalnego zobowiązania ERG wobec
  Poszkodowanego, powyżej limitu Ubezp ieczyciela, najwyższa suma odpowiedzialności Spółki wobec byłego
  Pracownika wyniosłaby 111,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i dodatkowego odszkodowania oraz 407,8 tys. zł
  tytułem dożywotniej renty. Łącznie daje to maksymalną kwotę ok. 519,3 tys. zł. Hory zont czasowy dożywotniej
  renty skalkulowany został przez Aktuariusza w oparciu o dane GUS dostosowane indywidualnie do opisywanego
  przypadku.

  Do dnia publikacji niniejszego raportu w stosunku do ERG S.A. nie został wytoczony pozew sądowy z tytułu
  opisaneg o zdarzenia. Sprawa na drodze sądowej toczy się pomiędzy stronami poszkodowanego Pracownika oraz
  Ubezpieczyciela ERG S.A., a wszystkie wyżej opisane kwestie zostały przeanalizowane z uwzględnieniem
  podejścia ostrożnościowego.

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  10
  Ryzyko nadmiernego wzrostu kosztów
  Koszty zmienne związane z zużyciem materiałów i energii stanowią zdecydowaną większość wszystkich kosztów
  ponoszonych przez Grupę. Ich wzrost związany ze zwiększeniem produkcji może w sposób istotny wpłynąć na
  osiągany wynik finansowy. Kosz ty materiałowe ponoszone przez Grupę są uzależnione od cen surowców
  wykorzystywanych do produkcji. Ceny zakupu poszczególnych komponentów zależą od kilku czynników. Jednym
  z nich jest podaż surowców wykorzystywanych do produkcji. Pewna cześć materiałów wykorz ystywanych
  w procesie produkcyjnym Grupy Kapitałowej, w szczególności ERG S.A. pochodzi z importu. W związku
  z powyższym Spółka i jej Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko kursowe. Ponadto ceny surowców są również
  pośrednio zależne od kursu EUR i USD.
  Do kosztów o charakterze względnie stałych, które w sposób istotny wpływają na wynik finansowy można zaliczyć
  koszty wynagrodzeń. W warunkach gospodarki w Polsce wysokość wynagrodzeń oraz innych uprawnień
  pracowniczych regulowana jest przepisami prawa (prze de wszystkich przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy) .
  Zmiany dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia, wielkości składek opłacanych przez pracodawcę oraz
  aktualny rynkowy trend wzrostu średniego poziomu wynagrodzeń mogą w sposób istotny wpłynąć na wzr ost
  kosztów wynagrodzeń, co może przełożyć się bezpośrednio na wynik finansowy.

  Ryzyko kredytowe
  Gru pa Kapitałowa ERG S.A. współpracuje z trzema bankami w zakresie produktów rozliczeniowych oraz
  kredytowych. Są to banki o ugruntowanej pozycji na polskim r ynku oraz dobrym ratingu długoterminowym IDR
  (dane agencji Fitch Ratings ):
  • Bank Pekao S.A. (rating: A-),
  • ING Bank Śląski S.A. (rating: A),
  • mBank S.A. (rating: BBB ).

  Grupa ERG S.A. stale monitoruje również jakość posiadanych należności, które wynikają z pr owadzonej
  działalności gospodarczej. Stosuje przy tym podejście ostrożnościowe.
  Zestawienie jakości posiadanych przez ERG S.A. należności handlowych oraz tych z tytułu udzielonych pożyczek
  na dzień 31.12.201 7 r. prezentują poniższe tabele:

  Należności handlowe (brutto) w tys. zł zabezpieczenie
  Dobrej jakości nieprzeterminowane 9 170 -
  Dobrej jakości przeterminowane: 2 484 -
  Złej jakości przeterminowane 3 934 odpis 100%
  SUMA 15 58 8 -

  Należności z tyt. udzielonych pożyczek
  wraz z odsetkami (brutto) w tys. zł zabezpieczenie
  Dobrej jakości nieprzeterminowane - -
  Dobrej jakości przeterminowane: - -
  Złej jakości przeterminowane: 303 odpis 100%
  SUMA 303 -

  Dobrej jakości przeterminowane należności handlowe to te, których poziom przeterminowania jest niewielki
  i nie powoduje istotnego ryzyka utraty tych należności oraz należności zabezpieczone kontrolowanymi przez
  ERG S.A. depozytami oraz porozumieniem spłaty, stanowiącymi przedmiot niniejszych należności. W ramach
  realizowanych porozumień wartość tych depozytów przekracza wysokość zaległych należności.

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  11
  Ryzyko związane z makrootoczeniem ekonomicznym Grupy
  Sytuacja makroekonomiczna Polski pośrednio przekłada się na działalność Grupy. Niekorzystne zjawiska
  gospodarcze takie jak inflacja czy bezrobocie, niewielki przyrost PKB pośrednio przekładają się na nastroje
  konsumpcyjne podmiotów indywidualnych oraz preferencje inwestycyjne przedsiębiorstw, co może przyczyniać
  się do zmian w zapotrzebowaniu na produkty ko ntrahentów Grupy, w szczególności ERG S.A. Polityka Rady
  Polityki Pieniężnej, Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji nadzoru finansowego wpływa na
  możliwości pozyskania dodatkowego kapitału (warunki uzyskania kredytów) oraz wysokość kosztów pozyskania
  kapitału (wielkość odsetek i prowizji jakie obciążają kredytobiorcę). Istotne zmiany w tym zakresie mogą
  zwiększyć koszty ponoszone przez Grup ę. Dodatkowym dość istotnym elementem polityki fiskalnej jest złożoność
  i niejednoznaczność przepisów podatkowych.

  Ryzyko związane z sytuac ją ekonomiczną odbiorców Grupy
  Zapotrzebowanie na produkty przemysłowe wytwarzane przez Grupę, a w szczególności ERG S.A. jest ściśle
  uzależnione od popytu na produkty odbiorców Spółki. W związku z powyższym koniunktura i sytuacja
  ekonomiczna w branżach sp ożywczej, motoryzacyjnej, budowlanej, poligraficznej i innych oddziałuje na
  możliwość osiągania przychodów przez Grupę Kapitałową. Odbiorcy ERG S.A. chcąc utrzymać korzystne wyniki
  finansowe poszukują dodatkowych możliwości ograniczenia kosztów, co wymusza niejako na Spółce konieczność
  oferowania coraz to lepszych produktów po bardzo konkurencyjnych cenach. Ewentualne zmniejszenie
  zapotrzebowania na produkty Spółki w sposób negatywny przełoży się na możliwość wypracowania dobrego
  wyniku finansowego. ERG S.A . w celu minimalizacji tego ryzyka stara się wciąż wprowadzać do swojej oferty nowe
  produkty na rynku krajowym i rozwijać sprzedaż eksportową.

  Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych
  Regulacje prawne wpływają na wiele obszarów w których funkcjonuje Grupa. Podstawowe obszary ryzyka w tym
  zakresie dotyczą zmian w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń
  społecznych oraz szeroko rozumianego prawa w ramach obrotu giełdowego. Ze względu na specyfikę
  prowa dzonej działalności regulacje dotyczące ochronny środowiska wpływają na funkcjonowanie Grupy.
  Regulacje i obciążenia finansowe w ramach prawa podatkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  w sposób istotny wpływają na sposób funkcjonowania Grupy Ka pitałowej na rynku oraz wysokość ponoszonych
  zobowiązań podatkowych i kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracodawcy. Regulacje GPW S.A.
  w Warszawie, KNF, KDPW wraz z przepisami krajowymi i europejskimi dotyczącymi funkcjonowania rynku
  kapitał owego wpływają na sposób funkcjonowania Spółki ERG S.A. jako podmiotu giełdowego. W świetle
  zmieniających się przepisów prawa z tym zakresie istnieje przejściowe ryzyko związane z dostosowywaniem się
  Emitenta do nowych wymogów i procedur. Ryzyko to nie będ zie wpływało na osiągane rezultaty finansowe
  prowadzonej działalności. Może natomiast niewątpliwie zmienić sposób funkcjonowania ERG S.A. jako podmiotu
  giełdowego.

  V. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

  Strategia rozwoju Spółki ERG S.A.

  Działania ERG S.A. w najbliższych latach będą koncentrować się na utrzymaniu i poprawie pozycji rynkowej na
  rynku krajowym, koncentrując się przede wszystkim na rynkach niszowych , na których uzyskiwana marża jest
  wyższa od średniej marży w ERG S.A. . Równocz eśnie Spółka planuje dalszą ekspansje eksportową głównie na
  rynki Europy Wschodniej i Zachodniej. Oprócz działań zmierzających do uzyskania większych przychodów ze
  sprzedaży Zarząd podejmuje wiele inicjatyw, których głównym celem jest optymalizacja kosztów produkcji. W
  ramach wyznaczonych długofalowo celów podejmowane są następujące działania:
  • intensyfikacja działań marketingowych oraz ekspansji biznesowej na rynkach niszowych,  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  12
  • spójna i konsekwentna polityka sprzedaży eksportowej,
  • rozszerzanie oferty o inno wacyjne i specjalistyczne produkty,
  • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nowych produktów,
  • prowadzenie działań mających na celu optymalizację kosztów produkcji w oparciu o lepsze
  wykorzystanie istniejących zasobów oraz modernizację i automatyzację procesów produkcyjnych.

  Wszystkie te działania możliwe są do realizacji dzięki zaangażowaniu środków własnych i obcych. Do
  najistotniejszych funduszy obcych można zaliczyć dotacje pozyskiwane w ramach funduszy europejskich oraz
  środki z kredytów i leasing ów.

  Główne kierunki rozwoju opierające się na rozwoju organicznym w następnych latach dla Spółki ERG S.A. to:
  • optymalizacja podstawowych procesów dotyczących logistyki, produkcji, marketingu i sprzedaży,
  • zwiększenie efektywności w wykorzystaniu posiadanyc h zasobów,
  • efektywne wykorzystanie pozyskanych środków z funduszy europejskich,
  • ulepszenie oferty Spółki o innowacyjne produkty w pełni zaspokajające potrzeby klientów,
  • udoskonalenie procesów związanych z zarządzaniem produktami.

  Przewidywana sytuacja finansowa Grupy

  Rok 2017 zakończył się dla Grupy wypracowanym zyskiem netto w wysokości 2.103 tys. zł co oznacza wynik niższy
  w porównaniu do roku 2016, w którym wypracowano 5.465 tys. zł zysku netto (po oczyszczeniu o transakcję
  sprzedaży akcji Bioerg S. A. 4.399 tys. zł zysku netto). Grupa ERG S.A. w 2017 r. osiągnęła dodatni wynik na każdym
  poziomie działalności – zarówno na sprzedaży, na działalności operacyjnej jak i na działalności gospodarczej.
  Na koniec 2017 r. w stosunku do 2016 r. o 5 43 tys. zł sp adł poziom należności handlowych, wzrósł natomiast
  poziom zobowiązań handlowych i pozostałych o 3.7 95 tys. zł. Nastąpił także wzrost zobowiązań
  długoterminowych o 1.40 3 tys. zł - głównie z tytułu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów,
  w zw iązku z wypłatą dotacji unijnej, przeznaczonej na poszerzenie i unowocześnienie parku maszynowego Spółki.

  W roku 2018 Grupa będzie kontynuować prace nad optymalizacją procesów wewnętrznych, których celem
  będzie dalsze budowanie możliwości w zakresie finansowania nowych inwestycji, również przy wsparciu funduszy
  unijnych. Jednocześnie Grupa będzie prowadzić intensywne prace zmierzające do zmniejszenia salda zapasów,
  które na koniec 2017 roku osiągnęło poziom 16.283 tys. zł

  VI. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TO CZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
  POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Na dzień 31.12.201 7 r. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. brak
  jest toczących się przed sądem, or ganem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
  publicznej spraw, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

  W dniu 16 sierpnia 2017 r. dostarczony został pełnomocnikowi ERG S.A. wyrok Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego dotyczący możliwości zaliczenia straty ze sprzedaży przeterminowanych wierzytelności
  ERG S.A. w poczet kosztów uzyskania przychodów.
  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  13
  VII. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ
  Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCI OWYM I ILOSCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH
  PRODUKTÓW TOWARÓW I USŁUG

  Główną część przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ERG S.A. tworzą produkty wytwarzane przez ERG S.A.,
  dlatego poniżej zosta ła zaprezentowana krótka charakterystyka wyrobów oferowanych przez Jednostkę
  Dominującą.

  Wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej ERG S.A. w roku 201 7 wyniosła 82.068 tys. zł i w układzie asortymentowym
  wartość sprzedaży przedstawia się następująco:

  Asortyment
  2017 2016
  Wartość
  (tys. zł)
  Udział w
  sprzedaży %
  Wartość
  (tys. zł)
  Udział w
  sprzedaży %
  Wyroby foliowe 75 841 92,4% 84 87 4 92, 3%
  Wyroby wtryskowe 4 146 5,0% 4 523 4,9 %
  Działalność handlowa 547 0,7% 732 0,8 %
  Pozostałe 1 534 1,9% 1 835 2,0%
  Razem 82 068 100,00 91 964 100,00

  Wartość sprzedaży Spółki ERG S.A. w roku 201 7 wyniosła 82 071 tys. zł. Spadek sprzedaży jest rezultatem
  zmniejszających się przychodów z segmentów rynku o mniejszej marży, z których spółka się wycofuje od kilku lat
  oraz rosnących przychodów z segmentów rynku o wyższej marzy, gener owanych w wyniku oddania do
  użytkowania nowych linii produkcyjnych w latach 2016 i 2017. W układzie asortymentowym wartość sprzedaży
  przedstawia się następująco:

  Asortyment
  2017 2016
  Wartość
  (tys. zł)
  Udział w
  sprzedaży %
  Wartość
  (tys. zł)
  Udział w
  sprzedaży %
  Wyroby foliowe 75 634 92,2% 84 871 90,0%
  Wyroby wtryskowe 4 146 5,0% 4 523 5,9%
  Działalność handlowa 547 0,7% 644 1,7%
  Pozostałe 1 744 2,1% 1 842 2,4%
  Razem 82 071 100,0% 91 880 100,0%

  Wyroby foliowe ERG S.A.
  Asortyment 2017 2016
  Tony Udział % Tony Udział %
  Folia opakowaniowa 6 023 61,8% 6 198 58,2%
  Folia termokurczliwa  1 487 15,2% 1 852 17,4%
  Folia do laminowania i pakowania mrożonek 1 051 10,8% 1 628 15,3%
  Folia ochronna 682 7,0% 798 7,5%
  Folie pozostałe 505 5,2% 177 1,6%
  Razem folie 9 748 100,0% 10 653 100,0%

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  14
  Struktura ilościowa sprzedaży ERG S.A.


  Wykres 1. Wyroby Foliowe – miesięczna sprzedaż ERG S.A. w ujęciu wartościowym (zł) w 201 7 i 201 6

  Sprzedaż wartościowa wyrobów foliowych w 2017 wyniosła 75,6 mln złotych wobec 84,9 mln zł w roku
  poprzednim, co oznacza spadek o 9,2 mln złotych, a więc o 10,9%. Na przestrzeni 2017 roku miesiącami
  o najwyższej wartościowej sprzedaży były marzec, maj oraz czerwiec.

  Wykres 2. Wyroby Foliowe – miesięczna sprzedaż ERG S.A. w ujęciu ilościowym (kg) w 2017 i 2016

  Sprzedaż ilościowa wyrobów foliowych w 2017 roku wyniosła 9,7 tys. ton wobec 10,7 tys. ton w roku 2016, co
  oznacza spadek o 1,0 tys. ton, a więc o 8,6%. Na przestrzeni 2017 roku miesiącami o najwyższej ilościowej
  sprzedaży był marzec, maj i czerwiec.
  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  15
  Wyroby wtryskowe

  Wykres 3. Wyroby Wtryskowe – miesięczna sprzedaż ERG S.A. w ujęciu wartościowym (zł) w roku 201 7 i 201 6

  Sprzedaż wartościowa wyrobów wtryskowych w 2017 wyniosła 4,1 mln złotych wobec 4,5 mln zł w ro ku
  poprzednim, co oznacza spadek o 0,4 mln złotych, a więc o 8,3%. Na przestrzeni 2017 roku miesiącami
  o najwyższej wartościowej sprzedaży były styczeń, sierpień oraz październik.

  Wykres 4. Wyroby Wtryskowe – miesięczna sprzedaż ERG S.A. w ujęciu ilościow ym (kg) w roku 201 7 i 201 6

  Sprzedaż ilościowa wyrobów wtryskowych w 2017 wyniosła 486 ton wobec 524 ton w roku 2016, co oznacza
  spadek o 38 ton, a więc o 7,3%. Na przestrzeni 2017 roku miesiącami o najwyższej ilościowej sprzedaży były
  styczeń, sierpień o raz październik.
  Głównym wyrobem wtryskowym Spółki ERG S.A. w roku 2017 były obudowy akumulatorowe, które stanowiły
  ponad 73% sprzedaży ilościowej wszystkich wyrobów wtryskowych.  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  16

  VIII. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOW E
  I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO
  PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ
  OD BIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB
  DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWY
  (FIRMY) DOSTAW CY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIA Ł W SPRZEDAŻY LUB W ZAOPATRZENIU
  ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM

  Podstawowym rynkiem zbytu wyrobów Grupy jest rynek krajowy, gdzie sprzedawane jest 8 4% wszystkich
  wyrobów oferowanych przez Grupę Kapitałową ERG S.A., eksport łącznie stanowi 1 6% przychodów i
  w zmieniającej się strukturze sprzedaży zbliża się do założonego przez Zarząd poziomu 20%.
  Wśród segmentu wyrobów foliowych ERG S.A. eksport stanowi 1 7% przychodów zaś wśród segmentu wyrobów
  wtryskowych - 2% przychodów . Głównymi kierunkami eksportu pozostają rynki wschodnie. Równocześnie
  prowadzone są intensywne działania, których rezultatem ma być zwiększenie poziomu sprzedaży spółki ERG S.A.
  oraz jej produktów na rynkach Europy Zachodniej oraz USA.

  Wyroby foliowe

  Wykres 5. Procentowy udział w sprzedaży (wartościowo) ERG S.A. z podziałem na branże w 201 7 r.

  Największa sprzedaż wyrobów foliowych realizowana jest do branż poligraficznej i przemysłowej, które stanowią
  odpowiednio 3 1% i 21 % całkowitej wartości sprzedaży produktów foliowych.

  BUDOWLANA
  3% EKSPORT
  17%
  INNE
  8%
  POLIGRAFICZNA
  31%
  PRZEMYSŁOWA
  21%
  SAMOCHODOWA
  6%
  SPOŻYWCZA
  14%  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  17
  Wyroby wtryskowe

  Wykres 6. Procentowy udział w sprzedaży (wartościowo) ERG S.A. z podziałem na branże w 201 7 r.

  Największym odbiorcą wyrobów wtryskowych Spółki jest branża samochodowa i spożywcza, które łącznie
  stanowią 9 6% całkowitej sprzedaży produktów wtryskowych w ujęciu wartościowym.

  Struktura wartościowa sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Grupy Kapitałowej ERG S.A.
  z podziałem na rynek krajowy i zagraniczny:
  201 7 201 6
  tys. zł udział % tys. zł udział %
  Rynek krajowy 69 290 84,4 77 969 84, 8
  Rynek zagraniczny 12 778 15,6 13 995 15,2
  Razem 82 068 100,0 91 964 100,0

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. w badanym okresie odnotowała spadek wartościowy sprzedaży krajowej
  (o 8.679 tys. zł). Wzrósł natomiast udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem (+0,4 p.p.), co jest spójne
  z działaniami sprzedażowymi Grupy, głównie ERG S.A . Produkty Spółki charakteryzują się konkurencyjnością
  zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

  Dane dotyczące spółki zależnej Folpak Sp. z o.o.

  Wartość przychodów ze sprzedaży Folpak Sp. z o.o. w roku 201 7 i 201 6:

  1.01.201 7-31.12.201 7 1.01.201 6-31.12.201 6
  Wartość (tys. zł) Wartość (tys. zł)
  273 402

  Przychód netto ze sprzedaży Spółki Folpak Sp. z o.o. za 201 7 r. był niższy o 32 ,1% od przychodu wypracowanego
  za rok poprzedni. W omawianym okresie Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 7 7,2 tys. zł, wobec
  77,5 tys. zł w roku 2016.

  EKSPORT
  2%
  INNE
  1%
  PRZEMYSŁOWA
  1%
  SAMOCHODOWA
  50%
  SPOŻYWCZA
  46%  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  18
  Dane dotyczące spółki zależnej BIOERG S.A.

  Dane finansowe (w zł) spółki BIOERG S.A. zaprezentowane do dnia sprzedaży pakietu akcji przez ERG S.A., tj. do
  29.03.2016 r. :

  Wyszczególnienie od 01.01.201 7 od 01.01.201 6
  do 31.12 .201 7 do 29.03.201 6


  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, Spółka sprzedana 29.03.2016 r. 227 107,10
  C. Wynik ze sprzedaży Spółka sprzedana 29.03.2016 r. -5 307,89

  F. Wynik z działalności operacyjnej Spółka sprzedana 29.03.2016 r. -5 307,81
  I. Wynik z działalności gospodarczej Spółka sprzedana 29.03.2016 r. 13 920,76
  K. Wynik brutto Spółka sprzedana 29.03.2016 r. 13 920,76
  L. Podatek dochodowy Spółka sprzedana 29.03.2016 r. 3 213,00
  M. Podatek dochodowy odroczony Spółka sprzedana 29.03.2016 r. 1 845,00
  N. Wynik netto (K -L-M) Spółka sprzedana 29.03.2016 r. 8 862,76
  Szczegółowe dane finansowe Spółki BIOERG S.A. za 2016 r. z czasu jej przynależności do Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. takie jak: bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, rachunek przepływów
  pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale znajdują się w Jednostkowym Raporcie Okresowym BIOERG S.A. za
  I kwarta ł 2016 roku.

  ODBIORCY:
  ERG S.A. od wielu lat współpracuje z dużą ilością odbiorców, dzięki czemu może z wyprzedzeniem planować
  politykę produkcji i sprzedaży. Do odbiorców wyrobów foliowych należą klienci reprezentujący branże
  poligraficzną, spożywczą, motoryzacyjną, budowlaną oraz przemysłową. Wyroby wtryskowe znajdują odbiorców
  głównie pośród branży spożywczej oraz motoryzacyjnej. ERG S.A. w formie raportów bieżących przekazuje
  informacje o zawieraniu istotnych w rozumieniu Spółki i przepisów prawa umó w handlowych z odbiorcami .

  DOSTAWCY:
  Ze względu na profil działalności ERG S.A. głównymi dostawcami surowców są producenci polietylenu
  i polipropylenu, zarówno w kraju jak i zagranicą. Pozostali dostawcy to firmy oferujące dodatki uszlachetniające
  (barwniki, koncentraty itp.), a także producenci maszyn, od których ERG S.A. nabywa ele menty majątku trwałego.
  Ponadto Spółka współpracuje z firmami transportowymi oraz innymi niezbędnymi usługodawcami.
  W zdecydowanej większości dostawcy oferują ERG S.A. odroczone terminy płatności. W przypadku płatności
  natychmiastowej Spółka korzysta z rab atów cenowych. ERG S.A. w formie raportów bieżących przekazuje
  informacje o zawieraniu istotnych w rozumieniu Spółki i przepisów prawa umów z dostawcami .

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  19
  IX. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNO ŚCI
  GOSPODARCZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S .A.

  W roku 201 7 oraz na dzień sp orządzenia niniejszego raportu ERG S.A. zawarła różnego rodzaju umowy dotyczące
  kredytów, ubezpieczeń, transakcji handlowych z odbiorcami i dostawcami.

  Informacje dotyczące podpisanych umów i aneksów do umów kredytowych, znajdują się w punkcie XII
  niniejszego sprawozdania.
  Umowy ubezpieczenia majątku zawarte przez ERG S.A. w 201 7 roku
  L.p. Umowa ubezpieczenia zawarta z: Data zawarcia
  umowy Przedmiot ubezpieczenia Wartość
  ubezpieczenia
  Okres
  ubezpieczenia
  1
  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
  i Reasekuracji S.A.
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
  Warta S.A.
  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  30.06.2017 (umowa)
  Ubezpieczenie mienia od
  ryzyk wszystkich 61.218.334,57 zł 01.07.2017 -
  30.06.2018
  2
  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
  i Reasekuracji S.A.
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
  Warta S.A.
  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  30.06.2017 (umowa)
  Ubezpieczenie sprzętu
  elektronicznego od
  uszkodzeń i awarii
  225.613,82 zł 01.07.2017 -
  30.06.2018
  3
  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
  i Reasekuracji S.A.
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
  Warta S.A.
  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  30.06.2017 (umowa) *Ubezpieczenie OC 8.000.000,00 zł 01.07.2017 -
  30.06.2018
  *ubezpieczeniem OC objęta jest także działalność Folpak Sp. z o.o.
  W dniu 1.02.2017 r. jednostka certyfikująca Bureau Veritas Polska nadała spółce ERG S.A. certyfikat ISO 22000
  (nr certyfikatu: PL 006752/P). Wdrożenie normy ISO 22000 w Spółce, poprzedzone było wielomiesięcznymi
  przygotowaniami, w tym dostosowaniem procesów produkcyjno -logistycznych do restrykcyjnych wymagań.
  ERG S.A. od teraz będzie mogła produkować wyroby foliowe, przeznaczone do bezpośredniego kontaktu
  z żywnością.
  Sama norma ISO 22000 ok reśla wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu
  żywnościowym, w tym opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. ERG S.A. jako producent opakowań
  przeznaczonych do kontaktu z żywnością zobowiązany jest do wykazania zdolności ide ntyfikacji i nadzoru nad
  zagrożeniami bezpieczeństwa żywności. Głównym celem normy jest zapewnienie dostarczania zdrowej
  i bezpiecznej żywności.
  Wdrożenie i utrzymywanie zasad systemu, a w efekcie uzyskanie certyfikatu ISO 22000:
  • wzmacnia wizerunek organiz acji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy,
  • stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych,
  • potwierdza zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia dla
  zachowania efektywności.

  ISO 22000 określa wy magania, które pozwalają na:
  • zaplanowanie, wdrożenie, działanie, utrzymanie i aktualizację systemu zarządzania bezpieczeństwem
  żywności, który ma na celu dostarczanie produktów, które zgodnie z ich przeznaczeniem są bezpieczne
  dla odbiorców,  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  20
  • wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,
  • skuteczną komunikację w kwestiach bezpieczeństwa żywności z dostawcami, klientami i innymi
  zainteresowanymi stronami w łańcuchu żywnościowym,
  • zapewnienie, że orga nizacja spełnia deklarowaną polityką bezpieczeństwa żywności, certyfikację
  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przez zewnętrzną organizację, taką jak jednostka
  certyfikująca.

  W dniu 26.07.2017 r. ERG S.A. podpisała ze spółką pod MAM2 S.r.l. (Włoc hy) umow ę, której przedmiotem jest
  dostawa na rzecz E RG linii do produkcji folii wraz z zestawem akcesoriów za łączną cenę w wysokości 873.900 EUR
  (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset euro). Dostawa i uruchomienie w/w linii do produkc ji
  folii wpłynie w sposób znaczący na potencjał gospodarczy Spółki w związku ze wzrostem je j mocy produkcyjnych
  o około 17% . Rozruch w/w linii planowany jest w drugiej połowie drugiego kwartału 2018 roku.

  X. INFORMACJE O POWIĄZANIACH KAPITA ŁOWY CH LUB ORGANIZACYJNYCH ERG S.A.
  Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH
  I ZAGRANICZNYCH

  Schemat Grupy Kapitałowej:

  Grupę Kapitałową ERG S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
  i warun kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) tworzą następujące podmioty:

  *ERG S.A. jako podmiot dominujący oraz podmiot zależny Folpak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrow ie Górniczej


  *na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, tj. 27.04.2018 r.

  Jednostki zależne, objęte konsolidacją metodą pełną:

  Folpak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  W dniu 12 maja 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Folpak Sp. z o.o. W wyniku podjętych
  uchwał został podniesiony kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.900 tys. zł, który dzielił się na 1.900 udziałów
  o wartości 1 tys. zł każdy. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 630 udziałów. Do czasu NWZ kapitał
  zakładowy Folpak Sp. z o.o. dzielił się na 1.230 udziałów o wartości 1 tys. zł każdy. Wpisu o dokonaniu
  podwyższenia kapitału Spółki w Krajowym Rejestrze Sadowym dokonano 10 listopada 20 11 roku. ERG S.A.
  posiadała 1.900 udziałów, co stanowiło 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników. Udziały Folpak Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2007 r. W styczniu 2011
  roku Zakład został przeniesiony do Dąbrowy Górniczej. W związku z tym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę
  o zmianie adresu siedziby, który od dnia 12 maja 2011 roku znajduje się w Dąbrowie Górniczej. W ramach działań
  ERG S.A.
  Folpak Sp. z o.o.
  (100% udziałów)  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  21
  restrukturyzacyjnych została także podjęta uchwałą o zmianie Zarządu. Do tychczasowego Prezesa - Pana
  Jarosława Jaskulskiego od dnia 18 maja 2011 roku zastąpili Pan Marcin Agacki i Pan Piotr Szewczyk.
  W dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Folpak Sp. z o.o. z siedzibą
  Dąbrowie Górniczej mocą uc hwały nr 1/XII/2012 podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
  z dotychczasowej kwoty 1.900 tys. zł do kwoty 2.350 tys. zł czyli o 450 tys. zł. Podwyższenie to zostało dokonane
  w drodze ustanowienia 450 nowych udziałów, każdy o nominalnej w artości 1 tys. zł. Zaś wszystkie nowe udziały
  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Folpak objęte zostały przez dotychczasowego wspólnika, spółkę
  ERG S.A. z Dąbrowy Górniczej.
  W związku z rezygnacją Pana Marcina Agackiego z funkcji Członka Zarządu Folp ak Sp. z o.o. z dniem 31.07.2014 r.,
  od dnia 01.08.2014 r. do dnia 01.01.2015 r. jedynym Członkiem Zarządu Folpak Sp. z o.o. był Pan Piotr Szewczyk.
  W dniu 02.01.2015 r. powołano do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Roberta Groborza. W dniu
  31.03.2015 r. ze skutkiem na ten sam dzień rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu złożył Pan Piotr
  Szewczyk i tym samym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki Folpak wygląda
  następująco:
  • Prezes Zarządu - Robert Groborz

  ERG S.A. na dzień 31.12.2017 r. przeprowadziła metodą DCF test na utratę wartości spółki zależnej Folpak Sp.
  z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przy przeprowadzaniu testu na trwałą utratę wartości dla udziałów
  w spółce Folpak możliwą do odzyskania wartość tych udziałów określono na podstawie wartości użytkowej,
  obliczonej przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych na okres 5 lat oraz stopy dyskontowej
  w wysokości 5,34% rocznie. Stopa dyskontowa ustalona została na poziomie średnioważonego kosztu k apitału
  dla Spółki Dominującej w Grupie Kapitałowej – ERG S.A. Wolne przepływy środków pieniężnych po upływie pięciu
  lat ekstrapolowano stosując stałą roczną stopę wzrostu rzędu 2%.
  Przepływy pieniężne netto zależą od współpracy w zakresie sprzedaży usług pomiędzy Spółką ERG S.A. a Folpak
  Sp. z o.o. Bez tej współpracy wycena spółki Folpak byłaby zdecydowanie niższa.

  Głównym przedmiotem działalności Spółki w 2017 roku była sprzedaż towarów i materiałów oraz intensyfikacja
  procesów zmierzających do rozwoju d ziałalności usługowej.

  XI. INFORMAC JE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB
  JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH
  NIŻ RYNKOWE WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKRESLAJĄCYMI CHARAKTER
  TYCH TRANSAKCJI – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA
  W INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajdują się w skonsolidowany m sp rawozdaniu
  finansowym za rok 201 7 w nocie 7.23 .

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. – Skonsolidowane S prawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  ERG S.A. za rok 201 7
  22
  XII. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK ORAZ
  PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

  Wyszczególnienie pozycji kred ytowych i pożyczkowych ERG S.A. na dzień 31 grudnia 201 7 r. (w tys. zł.)
  Nazwa banku /
  instytucji
  finansowej
  kwota
  przyznanego
  kredytu
  stan
  zadłużenia -
  krótko -
  terminowego
  stan
  zadłużenia -
  długo -
  terminowego
  stan
  zadłużenia
  razem
  termin
  spłaty
  oprocentow
  anie zabezpieczenie transakcji
  Pekao S.A. *
  4.000
  (kredyt w
  rachunku
  bieżącym)
  3.357 0 3.357 30-09-2018
  WIBOR 1M
  + marża
  banku
  Zastaw rejestrowy na
  zapasach, cesja
  wierzytelności na
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

  Oceń raport:


  Pozytywny

  Neutralny

  Negatywny

  Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

  WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
  Informacje o spółce
  Nazwa:ERG SA
  ISIN:PLERGZB00014
  NIP:629-00-11-681
  EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
  Adres: ul. Chemiczna 6 42-520 Dąbrowa Górnicza
  Telefon:+48 32 2640281
  www:www.erg.com.pl
  Kalendarium raportów
  2019-05-27Raport za I kwartał
  2019-09-11Raport półroczny
  2019-11-06Raport za III kwartał
  2019-05-27Raport za I kwartał
  2019-09-11Raport półroczny
  Komentarze o spółce ERG
  2017-12-07 16:35:54
  kubełek
  cuja będzie z tej spółki
  2017-12-07 20:33:17
  Edek
  No słabo to wygląda.
  Raczej szału tutaj nigdy nie będzie :( a szkoda
  2018-05-17 20:16:33
  mak
  bardzo dobra spółka , będzie grubo w tym roku
  2018-05-17 08:46:41
  Kubełek
  JEDNA Z NAJLEPSZYCH INWESTYCJI NA NAJBLIZSZE LATA
  Odpowiedzialność
  prawna

  Zgłoś moderatorowi
  Copyright © 2017 tu Inwestor
  PiriBit Sebastian Urbański
  ul. Okopowa 113/19 p.1
  91-849 Łódź
  NIP: 888-28-35-649