Raport.

ERG SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w, materia??w i us?ug 82 071 91 880 19 335 20 998 Zysk/strata z dzia?alno?ci operacyjnej 2 382 5 350 561 1 223 Zysk/strata brutto 2 129 4 932 502 1 127 Zysk/strata netto 2 024 4 248 477 971 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 527 6 925 360 1 583 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -3 528 -1 005 -831 -230 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -1 372 -2 558 -323 -585 Przep?ywy pieni??ne netto razem -3 373 3 362 -795 768 ?rednia wa?ona liczba akcji zwyk?ych [w szt.] 778 778 807 610 778 778 807 610 Zysk/strata na jedn? akcj? zwyk?? [w PLN/ EUR] 2,60 5,26 0,61 1,20 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Aktywa razem 70 323 65 683 16 860 14 847 Zobowi?zania og??em [w tym rezerwy] 33 526 26 695 8 038 6 034 Zobowi?zania d?ugoterminowe 11 054 9 648 2 650 2 181 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 22 472 17 047 5 388 3 853 Kapita? w?asny 36 797 38 988 8 822 8 813 Kapita? podstawowy 17 520 17 520 4 201 3 960

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Przemysł tworzyw sztucznych
  (sektor wg klasyfikacji GPW
  w Warszawie)
  Dąbrowa Górnicza
  (miejscowość)
  [email protected]
  (e-mail)
  48 32 262 32 84
  (fax)
  272242844
  (REGON)
  ERG Spółka Akcyjna
  (pełna nazwa emitenta)
  ERG S.A.
  (skrócona nazwa emitenta)
  42-520
  (kod pocztowy)
  Chemiczna 6
  (adres)
  48 32 264 02 81
  (telefon)
  629-00-11-681
  (NIP)
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO00- 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
  Raport roczny R 2017
  (zgodnie z § 82 ust. 1 i § 91 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku – Dz. U. z 2014 roku, poz. 133
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
  Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 zawierający sprawozdanie finansowe według
  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (PLN).


  Spis treści
  Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego 3
  Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania 4
  I Stosowane zasady rachunkowości 5
  1.Zasady wyceny aktywów i pasywów 5
  2.Kurs EURO użyty do przeliczeń 5
  3.Wybrane dane finansowe 5
  II Sprawozdanie finansowe 7
  1.Sprawozdanie z sytuacji finansowej 7
  2.Sprawozdanie z całkowitych dochodów 9
  3.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 10
  4.Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 11
  5.Aktywa i zobowiązania warunkowe 12
  6.Dane finansowe wzakresie działalności objętej regulacją inadzorem Urzędu Regulacji Energetyki (Działalność regulowana),
  ujawniane zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy: Prawo Energetyczne 13
  III =nformacja dodatkowa zawierająca istotne zasady (polityka) rachunkowości, oraz inne informacje objaśniające 15
  1Informacje o jednostce oraz sprawozdaniu finansowym 15
  2Powiązania kapitałowe 15
  3Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta 15
  4Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe 16
  5Założenie kontynuowania działalności 16
  6Waluta sprawozdania oraz zastosowany poziom zaokrągleń 16
  7Procedury ładu korporacyjnego 16
  8Wybrane dane objaśniające do sprawozdania finansowego 17
  8.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów 17
  8.2. Rzeczowe aktywa trwałe 26
  8.3. Prawo wieczystego użytkowania gruntu w ewidencji pozabilansowej 28
  8.4. Wartości niematerialne 28
  8.5. Nieruchomości inwestycyjne 29
  8.6. Udziały w jednostkach zależnych 30
  8.7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 30
  8.8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 31
  8.9. Zapasy 31
  8.10. Należności handlowe i pozostałe należności 31
  8.11. =nformacje o odpisach aktualizujących 32
  8.12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32
  8.13. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 32
  8.14. Kapitał własny 33 8.15. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające inadzorujące
  Emitenta na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób
  34
  8.16. Rezerwy na podatek odroczony i inne 35
  8.17. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 35
  8.18. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 36
  8.19. Kredyty i pożyczki 37
  8.20. Leasing 38
  8.21. Informacje o posiadanych przez ERG S.A. instrumentach finansowych 39
  8.22. Podatek dochodowy 40
  8.23. Transakcje z podmiotami powiązanymi 41
  8.24. Objaśnienia dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych 41
  8.25. Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów oraz usług 41
  8.26. Przychody i koszty finansowe 42
  8.27. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 42
  8.28. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 43
  8.29. =nformacje na temat gospodarowania i zarządzania kapitałem ERG S.A. 44
  8.30. Wycena wartości godziwej 44
  8.31. Informacje o strukturze zatrudnienia 44 8.32. =nformacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń udzielonych Członkom Zarządu
  i Rady Nadzorczej 44
  8.33. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Spółki 45
  8.34. Informacja o wynagrodzeniu za badanie sprawozdania finansowego 45
  8.35. Wydarzenia po dniu bilansowym 45
  8.36. Data zatwierdzenia do publikacji 46
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 2


  ERG S.A.
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Dla Akcjonariuszy ERG S.A.
  Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego
  Zarząd ERG S.A. oświadcza, że zgodnie zjego wiedzą sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok 2017 idane porównywalne
  za rok 2016 sporządzone zostały zgodnie zobowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości przyjętymi
  do stosowania w Unii Europejskiej. Niniejszy raport odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny ijasny sytuację
  majątkową ifinansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Oświadczamy również, że „Sprawozdanie Zarządu” zawiera
  prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz sytuacji Spółki wokresie sprawozdawczym, wtym opis podstawowych ryzyk i
  zagrożeń.
  ……………………….
  Prezes Zarządu
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 3


  ERG S.A.
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Dla Akcjonariuszy ERG S.A.
  Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania
  Zarząd ERG S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Grupa Gumułka Audyt Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dokonujący badania sprawozdania finansowego ERG S.A. został
  wybrany zgodnie zprzepisami prawa. Oświadczamy również, że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego
  badania spełniali warunki do wydania bezstronnego iniezależnego raportu zbadania, zgodnie zwłaściwymi przepisami
  prawa.
  ……………………….
  Prezes Zarządu
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 4


  I.
  1.
  2.


  2017 rok - 4,2447 PLN / EURO
  2016 rok - 4,3757 PLN / EURO
  3. Wybrane dane finansowe
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  narastająco /
  2017 okres od
  2017-01-01 do
  2017-12-31
  narastająco /
  2016 okres od
  2016-01-01 do
  2016-12-31
  narastająco /
  2017 okres od
  2017-01-01 do
  2017-12-31
  narastająco /
  2016 okres od
  2016-01-01 do
  2016-12-31
    w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  towarów, materiałów i usług 82 071 91 880 19 335 20 998
  Zysk / strata z działalności operacyjnej 2 382 5 350 561 1 223
  Zysk / strata brutto 2 129 4 932 502 1 127
  Zysk / strata netto 2 024 4 248 477 971
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 1 527 6 925 360 1 583
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -3 528 -1 005 -831 -230
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -1 372 -2 558 -323 -585
  Przepływy pieniężne netto, razem -3 373 3 362 -795 768
  Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/
  EUR) 2,60 5,26 0,61 1,20
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa, razem 70 323 65 683 16 860 14 847
  Zobowiązania ogółem (w tym rezerwy) 33 526 26 695 8 038 6 034
  Zobowiązania długoterminowe 11 054 9 648 2 650 2 181
  Zobowiązania krótkoterminowe 22 472 17 047 5 388 3 853
  Kapitał własny 36 797 38 988 8 822 8 813
  Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 201 3 960
  2016 rok - 4,4240 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2016 z 30.12.2016)
  Pozycje wykazane wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów oraz pozycje sprawozdania zprzepływów pieniężnych –według
  kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni
  dzień miesiąca.
  Stosowane zasady rachunkowości
  Zasady wyceny aktywów i pasywów
  Stosowane zasady wyceny aktywów ipasywów zostały przedstawione wdalszej części sprawozdania finansowego „Wybrane
  dane objaśniające do sprawozdania finansowego”.
  Kurs EURO użyty do przeliczeń
  Pozycje wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej – wg średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania
  2017 rok - 4,1709 PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2017 z 29.12.2017)
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 5


  ERG S.A.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK OBROTOWY 2017
  Dąbrowa Górnicza, 27.04.2018 rok
  Strona 6


  II.
  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  stan na stan na
  2017-12-31 2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 40 520 39 487
   
  Rzeczowe aktywa trwałe 8.2 33 161 32 128
  Grunty 7 7
  Budynki i budowle 6 922 6 061
  Maszyny 25 184 19 901
  Pojazdy mechaniczne 198 173
  Pozostałe 39 40
  Środki trwałe w budowie 811 5 946
  Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  Wartości niematerialne 8.4 1 518 1 712
  Pożyczki i należności 8.21 0 140
  Udziały w jednostkach zależnych 8.6 1 487 1 487
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 8.13 1 0
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 8.7 889 556
  Nieruchomości inwestycyjne 8.5 3 464 3 464
   
  Aktywa obrotowe 29 803 26 196
   
  Zapasy 8.9 16 213 9 248
  Materiały 6 740 4 871
  Produkty w toku 1 424 1 306
  Wyroby gotowe 7 905 2 967
  Towary 144 104
   
  Należności handlowe i pozostałe 8.10 12 672 12 745
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 2 0
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 11 646 12 186
  Pozostałe należności 1 024 559
   
  Pożyczki, należności i inne aktywa finansowe 8.21/8.8 0 163
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8.12 258 3 630
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 8.13 660 410
  Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży 0 0
  Aktywa ogółem 70 323 65 683
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NOTA
  Sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 7


  stan na stan na
  2017-12-31 2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł
  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 36 797 38 988
   
  Kapitał podstawowy 8.14 17 520 17 520
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 13 208 13 208
  Kapitał zapasowy 2 243 2 243
  Kapitał rezerwowy 3 239 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny 2 199 2 199
  Zyski zatrzymane 994 994
  Akcje własne -4 630 -1 424
  Zysk / strata netto 2 024 4 248
  Warranty subskrypcyjne 8.15 0 0
   
  ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 33 526 26 695
   
  Zobowiązania długoterminowe 11 054 9 648
  Rezerwa na podatek odroczony 8.16 3 648 3 456
  Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 8.17 234 208
  Długoterminowe pozostałe rezerwy 0 0
  Długoterminowe zobowiązania finansowe 8.19 1 339 1 290
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 8.20 3 592 4 167
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 241 527
   
  Zobowiązania krótkoterminowe 22 472 17 047
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 8.18 15 159 11 385
  Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8.19 5 319 2 727
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 8.20 1 517 1 378
  Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych 179 983
  Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 8.17 132 248
  Krótkoterminowe pozostałe rezerwy 157 236
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 9 90
  Kapitał własny i zobowiązania ogółem 70 323 65 683
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NOTA
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 8


  2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  2017-01-01 -
  2017-12-31
  2016-01-01 -
  2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł    
  Przychody działalności operacyjnej 85 885 94 292
  Przychody ze sprzedaży produktów 8.25 79 780 89 394
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 8.25 547 644
  Przychody ze sprzedaży usług 8.25 1 744 1 842
  Pozostałe przychody operacyjne 8.27 3 082 1 292
  Skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych 0 1 120
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 719 0 Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych 8.27 13 0
  Koszty działalności operacyjnej 83 503 88 942
  Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej -6 966 -1 201
  Zużycie surowców i materiałów 66 219 69 359
  Usługi obce 4 824 3 465
  Podatki i opłaty 998 1 019
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 11 433 9 859
  Amortyzacja 2 775 2 755
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 480 391
  Strata ze sprzedaży aktywów trwałych 8.27 0 20
  Pozostałe koszty operacyjne 8.27 3 740 3 275  
  Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 382 5 350      
  Przychody finansowe w tym: 8.26 80 49
  Odsetki 8 45
  Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
  Pozostałe 72 4
  Koszty finansowe w tym: 8.26 333 467
  Odsetki 137 70
  Strata ze zbycia inwestycji 0 88
  Pozostałe 196 309  
  Zysk/strata przed opodatkowaniem 2 129 4 932  
  Podatek dochodowy 8.22 105 684  
  Zysk/strata netto za rok z działalności kontynuowanej 2 024 4 248      
  Strata za rok z działalności zaniechanej 0 0      
  Inne całkowite dochody: 0 0      
  Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0
  Pozostałe dochody 0 0
  Zmiany w nadwyżce z przeszacowania (łącznie z podatkiem odroczonym) 0 0 Udział w pozostałych dochodach ogółem jednostek wycenionych metodą
  praw własności 0 0
  Podatek dochodowy od składników innych całkowitych dochodów ogółem 0 0
  Razem inne całkowite dochody po opodatkowaniu 2 024 4 248      
  Całkowite dochody ogółem 2 024 4 248      
  Zysk/strata netto 2 024 4 248
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 778 778 807 610
  Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,60 5,26
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych i rozwadniających (w szt.) 866 100 866 100
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję (w zł) 2,60 5,26
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW NOTA
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 9


  3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. wart. nomin.
  Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne
  Zyski zatrzymane (w tym wynik netto poprzedniego okresu)
  Warranty subskrypcyjne Kapitał własny razem
  Saldo na 1 stycznia 2016 17 322 13 208 1 399 300 2 199 -1 406 1 914 123 35 059
  Zysk/strata netto za okres 0 0 0 0 0 0 4 248 0 4 248 Razem całkowite dochody 0 0 0 0 0 0 4 248 0 4 248
  Skup akcji własnych 0 0 0 0 0 -18 0 0 -18
  Podział zysku 0 0 721 0 0 0 -1 220 0 -499
  Podwyższenie akcji - emisja serii E 198 0 0 0 0 0 0 0 198
  Ujęcie wyceny warrantów subskr. 0 0 123 0 0 0 0 -123 0
  Program skupu akcji własnych 0 0 0 -300 0 0 300 0 0
  Saldo na 31 grudnia 2016 17 520 13 208 2 243 0 2 199 -1 424 5 242 0 38 988
  Saldo na 1 stycznia 2017 17 520 13 208 2 243 0 2 199 -1 424 5 242 0 38 988
  Zysk/strata netto za okres 0 0 0 0 0 0 2 024 0 2 024
  Razem całkowite dochody 0 0 0 0 0 0 2 024 0 2 024
  Skup akcji własnych 0 0 0 0 0 -3 206 0 0 -3 206
  Podział zysku 0 0 0 3 239 0 0 -4 248 0 -1 009 Saldo na 31 grudnia 2017 17 520 13 208 2 243 3 239 2 199 -4 630 3 018 0 36 797
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 10


  4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  2017-01-01 -
  2017-12-31
  2016-01-01 -
  2016-12-31
  w tys. zł w tys. zł
     
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk/strata brutto 2 129 4 932
  Korekty razem -602 1 993
  Amortyzacja 2 775 2 755
  Zysk/strata z tytułu różnic kursowych 0 -3
  Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej 312 225
  Zysk/strata z działalności inwestycyjnej 0 87
  Zmiana stanu rezerw -252 27
  Zmiana stanu zapasów -6 965 420
  Zmiana stanu należności 57 5 473
  Zmiana stanu zobowiązań 4 241 -6 563
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -749 -407
  Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe) 0 0
  Zapłacony podatek dochodowy -21 -21
  Inne korekty 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 527 6 925
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 1 161 5 721
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 851 3 089
  Otrzymane odsetki 10 145
  Spłaty pożyczek udzielonych 300 387
  Zbycie aktywów finansowych 0 2 100
  Wydatki 4 689 6 726
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 685 6 486
  Nabycie udziałów w jednostkach zależnych 0 0
  Inne wydatki inwestycyjne 4 240
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 528 -1 005
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 4 833 2 359
  Wpływy netto z emisji akcji 0 198
  Dotacja 1 798 96
  Kredyty i pożyczki 3 035 2 065
  Wydatki 6 205 4 917
  Nabycie akcji własnych 3 145 18
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 069 500
  Spłaty kredytów i pożyczek 394 2 878
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 284 1 254
  Odsetki 313 263
  Inne wydatki finansowe 0 4
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 372 -2 558
  Przepływy pieniężne netto razem -3 373 3 362
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 372 3 361
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 1
  Środki pieniężne na początek okresu 3 630 269
  Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 258 3 630
  O ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 11


  5. Aktywa i zobowiązania warunkowe
  Okres wypłaty rentyMiesieczna kwota renty100% żądanej kwoty 4.656 zł
  miesięcznej renty 407.751,73 zł 271.834,48 zł 135.917,24 zł 66% żądanej kwoty 4.656 zł
  miesięcznej renty 284.649,59 zł 189.766,39 zł 94.883,20 zł 33% żądanej kwoty 4.656 zł
  miesięcznej renty 114.301,99 zł 76.201,33 zł 38.100,66 zł
  Renta dożywotnia Renta ośmioletnia Renta do 04.2021 r.
  W nawiązaniu do wyżej przedstawionych kwot wsytuacji potencjalnego zobowiązania ERG wobec Poszkodowanego, powyżej limitu
  Ubezpieczyciela, najwyższa suma odpowiedzialności Spółki wobec byłego Pracownika wyniosłaby 111,5 tys. złtytułem zadośćuczynienia i
  dodatkowego odszkodowania oraz 407,8 tys. złtytułem dożywotniej renty. Łącznie daje tomaksymalną kwotę ok. 519,3 tys. zł.Horyzont
  czasowy dożywotniej renty skalkulowany został przez Aktuariusza woparciu odane GUS dostosowane indywidualnie do opisywanego
  przypadku.
  Do dnia publikacji niniejszego raportu wstosunku do ERG S.A. nie został wytoczony pozew sądowy ztytułu opisanego zdarzenia. Sprawa na
  drodze sądowej toczy się pomiędzy stronami poszkodowanego Pracownika oraz Ubezpieczyciela ERG S.A., awszystkie wyżej opisane kwestie
  zostały przeanalizowane z uwzględnieniem podejścia ostrożnościowego.
  Spółka ERG S.A. udzieliła zabezpieczeń wpostaci weksli inblanco dla zobowiązań ztytułu leasingu oraz kredytów. Zabezpieczenia opisane są
  w niniejszym sprawozdaniu - dla kredytów w nocie 8.19, natomiast dla leasingów w nocie 8.20.
  Spółka udzieliła również zabezpieczeń wpostaci weksli inblanco dla podpisanej wdniu 29 grudnia 2016 r.umowy odofinansowanie ze
  środków unijnych projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów"
  (dofinansowanie do kwoty 1.992 tys. zł).
  Wzwiązku zzaistniałym wypadkiem wpracy jednego zpracowników ERG S.A., wstosunku do Spółki pisemnie zgłoszone zostało roszczenie
  tytułem zadośćuczynienia wkwocie 500 tys. złtytułem zwrotu kosztów leczenia wwysokości 18 tys. złoraz comiesięcznej renty. Zracji faktu,
  że działalność ERG S.A. ubezpieczona jest w ramach odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność
  ubezpieczeniową do wypłaty odszkodowania ztytułu tego zdarzenia. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania poszkodowanemu
  pracownikowi przyznane zostało przez ubezpieczyciela odszkodowanie włącznej kwocie 298 tys. zł.Wskład odszkodowania wchodzi kwota
  200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, kwota 17 tys. zł tytułem zwrotu kosztów leczenia oraz 81 tys. zł tytułem łącznej renty.
  Wgrudniu 2017 r.ERG S.A. powzięła informację, żeposzkodowany pracownik złożył pozew sądowy przeciwko Ubezpieczycielowi ERG S.A.,
  żądając:
  - dodatkowej kwoty 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia od Ubezpieczyciela,
  - dodatkowego odszkodowania w wysokości 13,5 tys. zł za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,
  - wyższej kwoty renty na zwiększone potrzeby własne w wysokości 4.7 tys. zł miesięcznie.
  Potencjalne uznanie przez Sąd w/w żądanych przez Poszkodowanego sum wiąże się zprzekroczeniem limitu odpowiedzialności
  Ubezpieczyciela (500 tys. zł)ztytułu tego typu zdarzenia wramach umowy OC zawartej zERG S.A. ookoło 111,5 tys. zł(bez uwzględnienia
  żądanej renty 4,7 tys. zł). W związku ztym faktem do wypłaty zasądzonych kwot, przekraczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela
  zobligowana byłaby ERG S.A.
  Spółka stosując podejście ostrożnościowe istarając się skwantyfikować potencjalne zobowiązanie powstające wsytuacji bezpośredniego
  pozwu przeciwko ERG S.A., zwróciła się do Aktuariusza zezleceniem wyceny renty, którą trzeba by było wówczas sfinansować ześrodków
  własnych.
  Wyliczenie zdyskontowanego potencjalnego przyszłego zobowiązania ztytułu renty dla byłego Pracownika ERG S.A. przedstawione zostało
  poniżej w dziewięciu alternatywnych wariantach:
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 12


  6.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem
  Okres 12 miesięcy zakończony energii energii regulowana nieregulowana 2016 rok 31 grudnia 2016 roku elektrycznej elektrycznej
  Przychody z działalności operacyjnej 553 768 1 321 92 971 94 292
  Koszty działalności operacyjnej: 730 776 1 506 87 437 88 942 w tym:Zużycie materiałów i energii 6 0 6 64 937 64 942 Usługi obce 70 0 70 3 395 3 465 Podatki i opłaty 7 0 7 1 012 1 019 Wynagrodzenie 204 0 204 8 130 8 334 Świadczenia na rzecz pracowników 51 0 51 1 474 1 525 Amortyzacja 28 0 28 2 727 2 755 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 391 391 Pozostałe koszty rodzajowe 0 0 0 3 295 3 295
  Koszty zakupu usług dystrybucyjnych lub przesyłowych 364 776 1 140 2 076 3 216
  Zysk / strata z działalności operacyjnej -177 -8 -185 5 535 5 350
  Koszty i przychody finansowe 0 0 0 -418 -418
  Zysk / strata przed opodatkowaniem -177 -8 -185 5 117 4 932
  Podatek dochodowy 0 0 0 684 684
  Zysk / strata netto -177 -8 -185 4 433 4 248
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem
  na dzień energii energii regulowana nieregulowana 31.12.2016 31 grudnia 2016 roku elektrycznej elektrycznej
  Aktywa trwałe 302 0 302 39 185 39 487 Aktywa obrotowe 137 210 347 25 849 26 196 Aktywa razem 439 210 649 65 034 65 683
  Kapitał własny 0 0 0 38 988 38 988 Zobowiązania ogółem 33 0 33 26 662 26 695 Pasywa razem 33 0 33 65 650 65 683
  Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Spółki na temat działalności Spółki objetej regulacją i nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki
  (działalności regulowanej), ujawnionej zgodnie z art. 44 ust 2 Ustawy: Prawo Energetyczne
  W poniższych tabelach zaprezentowano dane dotyczące przychodów, kosztów, zysków i strat oraz aktywów i pasywów w podziale na działalność
  regulowaną (działalność gospodarcza w zakresie obrotu energią elektryczną) oraz działalność nieregulowaną.
  Dane finansowe w zakresie działalności objętej regulacją i nadzorem Urzedu Regulacji Energetyki (Działalność
  regulowana), ujawniane zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy: Prawo Energetyczne.
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 13


  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem Okres 12 miesięcy zakończony energii energii regulowana nieregulowana 2017 rok 31 grudnia 2017 roku elektrycznej elektrycznej
  Przychody z działalności operacyjnej 614 654 1 268 84 617 85 885
  Koszty działalności operacyjnej: 711 665 1 376 82 127 83 503 w tym:Zużycie materiałów i energii 6 0 6 56 031 56 037 Usługi obce 138 0 138 4 686 4 824 Podatki i opłaty 7 0 7 991 998 Wynagrodzenia 272 0 272 9 636 9 908 Świadczenia na rzecz pracowników 64 0 64 1 461 1 525 Amortyzacja 27 0 27 2 748 2 775 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 480 480 Pozostałe koszty rodzajowe 0 0 0 3 740 3 740
  Koszty zakupu usług dystrybucyjnych lub przesyłowych 197 665 862 2 354 3 216
  Zysk / strata z działalności operacyjnej -97 -11 -108 2 490 2 382
  Koszty i przychody finansowe 0 0 0 -253 -253
  Zysk / strata przed opodatkowaniem -97 -11 -108 2 237 2 129
  Podatek dochodowy 0 0 0 105 105
  Zysk / strata netto -97 -11 -108 2 132 2 024
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Dystrybucja Sprzedaż Działalność Działalność Razem na dzień energii energii regulowana nieregulowana 31.12.2017 31 grudnia 2017 roku elektrycznej elektrycznej
  Aktywa trwałe 404 0 404 40 116 40 520 Aktywa obrotowe 85 65 150 29 653 29 803 Aktywa razem 489 65 554 69 769 70 323
  Kapitał własny 0 0 0 38 988 38 988 Zobowiązania ogółem 47 0 47 26 648 26 695 Pasywa razem 47 0 47 65 636 65 683
  W systemie księgowym Spółka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczanie przychodów i kosztów, zysków i strat dla wykonywanej działalności.
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 14


  III. Informacje podstawowe
  1.
  ERG Spółka Akcyjna
  ul. Chemiczna 6
  42-520 Dąbrowa Górnicza
  Nr KRS: 000085389
  Przedmiotem działalności ERG S.A. jest:
  2. Powiązania kapitałowe
  3. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta
  Prezes Zarządu – Robert Groborz
  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał
  Pierwszy Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marta Migas
  Drugi Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz -Tajak
  Drugi Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Beata Kubiak-Kossakowska
  Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał
  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał
  Pierwszy Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Migas
  Drugi Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz -Tajak
  Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał
  Członek Rady Nadzorczej – =zabela Wesołowska
  Informacje o jednostce oraz sprawozdaniu finansowym
  Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 27
  kwietnia 2018 roku:
  Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania :
  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta w 2017 r.
  Uchwałami nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dnia 10.10.2017 r. ze składu Rady Nadzorczej
  odwołani zostali: Pani =zabela Wesołowska oraz Pan Marek Migas.
  Do dnia 10 października 2017 r. skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:
  Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 sporządzone zostało zgodnie zMiędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zdnia 28 czerwca
  2013 (Dz.U. z2013 poz. 1382), ustawą oofercie publicznej iwarunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009
  roku wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.z2014
  poz. 133). Niniejszy raport finansowy jest zgodny z MSR 1 – „Prezentacja sprawozdań finansowych”.
  Spółką dominującą jest ERG Spółka Akcyjna, która na dzień 31.12.2017 roku posiada 100% udziałów w spółce Folpak Sp. z
  o.o. Na dzień publikacji sprawozdania finansowego udział ERG S.A. w Spółce Folpak Sp. z o.o. nie uległ zmianie. Dokładne
  informacje na temat powiązań kapitałowych można uzyskać z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
  Uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dnia 10.10.2017 r. do składu Rady Nadzorczej
  powołane zostały: Pani Marta Migas oraz Beata Kubiak-Kossakowska.
  Rejestracja: Sąd Rejestrowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  PKD: 2222Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.
  Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek – przemysł tworzyw sztucznych.
  - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
  - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
  - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 15


  4.
  5. Założenie kontynuowania działalności
  6.
  7. Procedury ładu korporacyjnego
  ERG S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zopisanymi w dokumencie "Oświadczenie ostosowaniu Zasad Ładu
  Korporacyjnego w ERG SA w 2017 r." wyjątkami.
  Sprawozdanie finansowe Spółki ERG S.A. obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku. Porównywalne dane finansowe
  dotyczące sprawozdania zsytuacji finansowej zostały przedstawione na dzień 31.12.2016 r.Porównywalne dane finansowe
  dotyczące sprawozdania zcałkowitych dochodów, sprawozdania zprzepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w
  kapitale własnym obejmują okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.
  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę ERG S.A.
  w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności
  wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
  Walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach
  złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
  Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe
  Waluta sprawozdania oraz zastosowany poziom zaokrągleń
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 16


  8.
  8. 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów
  Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości wodniesieniu do podobnych transakcji oraz innych
  zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.
  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U.Nr 33, poz. 259 zpóźn. zmianami) wsprawie
  informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niniejsze sprawozdanie finansowe i
  dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie zobowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz, odzwierciedlają wsposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy
  Sprawozdanie finansowe zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz sytuacji, wtym opis podstawowych zagrożeń iryzyka.
  Sporządzone zostało przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości wodniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń
  następujących w zbliżonych okolicznościach.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie zMiędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz wzakresie wymaganym przez
  rozporządzenie Ministra Finansów zdnia 19 lutego 2009 roku wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych (Dz. U.Nr33, poz. 259, zpóźn. zm.). Sprawozdanie toobejmuje okres od 1stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku i okres porównywalny od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z
  przepisami prawa oraz podmiot ten ibiegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i
  niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  Biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą ERG S.A. Uchwałą nr9/OB/VIII/2017 zdnia 19lipca 2017 roku wsprawie wyboru
  biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i
  obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.
  Standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF
  W okresach rozpoczynających się wdniu 1stycznia 2016 roku ipo dniu 1stycznia 2016 roku obowiązują standardy, zmiany w
  obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”):
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów winnych jednostkach”
  oraz MSR 28 „Inwestycje wjednostkach stowarzyszonych iwspólnych przedsięwzięciach” –Jednostki inwestycyjne: zastosowanie
  zwolnienia zkonsolidacji -zatwierdzone wUE wdniu 22 września 2016 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 11„Wspólne ustalenia umowne” –Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach -zatwierdzone wUE w
  dniu 24listopada 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2016 roku lub po tej
  dacie),
  • Zmiany do MSR 1„Prezentacja sprawozdań finansowych” –Inicjatywa wodniesieniu do ujawnień -zatwierdzone wUE wdniu 18
  grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 16„Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38„Aktywa niematerialne” –Wyjaśnienia natemat akceptowalnych metod
  amortyzacyjnych -zatwierdzone wUE wdniu 2grudnia 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu dookresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 16„Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41„Rolnictwo” –Uprawy roślinne -zatwierdzone wUE wdniu 23listopada
  2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 19„Świadczenia pracownicze” –Programy określonych świadczeń: składki pracownicze -zatwierdzone wUE wdniu
  17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany doMSR 27„Jednostkowe sprawozdania finansowe” –Metoda praw własności wjednostkowych sprawozdaniach finansowych
  -zatwierdzone wUE wdniu 18grudnia 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia
  2016 roku lub po tej dacie).
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” –dokonane zmiany wramach procedury wprowadzania
  dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2,MSSF 3,MSSF 8,MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na
  rozwiązywanie niezgodności iuściślenie słownictwa –zatwierdzone wUE wdniu 17grudnia 2014 roku (obowiązujące wodniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie),
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” –dokonane zmiany wramach procedury wprowadzania
  dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5,MSSF 7,MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i
  uściślenie słownictwa -zatwierdzone wUE wdniu 15 grudnia 2015 roku (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie).
  Wyżej wymienione zmiany do istniejących standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki za 2017 rok.
  Informacja dodatkowa zawierajaca istotne dane (polityka) rachunkowości oraz inne dane objaśniajace
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 17


  Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, a nie weszły jeszcze w życie:
  Następujące standardy iinterpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds.
  =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:
  • MSSF 9„Instrumenty finansowe” -zatwierdzony wUE wdniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący wodniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 15 „Przychody zumów zklientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia wżycie MSSF 15” -zatwierdzony wUE wdniu 22
  września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Wokresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie powyższych interpretacji,
  które zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychczas wżycie. Wocenie Zarządu Spółki w/w standardy, interpretacje izmiany do
  standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
  Standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską:
  • MSSF 14 „Odroczone salda zregulowanej działalności” (obowiązujący wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2016 roku lub po tej dacie) –Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego
  standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
  • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 2„Płatności na bazie akcji” –Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji (obowiązujące wodniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 4„Umowy ubezpieczeniowe” –Zastosowanie MSSF 9„=nstrumenty finansowe” wraz zMSSF 4„=nstrumenty
  ubezpieczeniowe” (obowiązujące wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w
  momencie zastosowania MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” po raz pierwszy),
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje wjednostkach stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach” –Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem ajego jednostką stowarzyszoną lub
  wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia wżycie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac
  badawczych nad metodą praw własności),
  • Zmiany do MSSF 15 „Przychody zumów zklientami” –Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody zumów zklientami” (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany doMSR 7„Sprawozdanie zprzepływów pieniężnych” –Inicjatywa wodniesieniu doujawnień (obowiązujące wodniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 12„Podatek dochodowy” –Ujmowanie aktywów ztytułu odroczonego podatku dochodowego od niezrealizowanych
  strat (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” –Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązujące wodniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” –dokonane zmiany wramach procedury wprowadzania
  dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1,MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności iuściślenie
  słownictwa (zmiany do MSSF 12obowiązują wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2017 roku lub po tej
  dacie, azmiany do MSSF 1iMSR 28obowiązują wodniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie),• Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje wwalutach obcych ipłatności zaliczkowe” (obowiązująca wodniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Hednocześnie nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów izobowiązań
  finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.
  Spółka nie zdecydowała się nawcześniejsze zastosowanie żadnego zprzyjętych przez UE standardów, interpretacji lub zmian, które nie
  weszły dotychczas wżycie. Zarząd Spółki jest wtrakcie analizy ioceny ich wpływu na stosowane przez Spółkę zasady (polityki)
  rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe Spółki.
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 18


  Zasady rachunkowości:
  Rzeczowe aktywa trwałe:
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane sąwedług ceny nabycia /kosztu wytworzenia pomniejszonych oumorzenie oraz wszelkie odpisy
  aktualizujące ztytułu utraty wartości atakże wwartości przeszacowania do wartości godziwej wzwiązku zprzejściem w2006 roku na
  MSR, MSSF. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną owszystkie koszty bezpośrednio związane
  zzakupem iprzystosowaniem składnika majątku dostanu zdatnego do używania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego
  do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają sprawozdanie z całkowitych dochodów w momencie ich poniesienia.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący:
  Stawka amortyzacyjna Okres
  Budynki i budowle 2,5% - 10% 10-40 lat
  Maszyny 5% - 33,3% 3-20 lat
  Pojazdy mechaniczne 10% - 20% 5-10 lat
  Inne środki trwałe 10% - 20% 5-10 lat
  Heżeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, żewartość bilansowa rzeczowych
  aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty
  wartości. Heżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, żemogła nastąpić utrata wartości, awartość bilansowa przekracza szacowaną
  wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, doktórych teaktywa należą
  jest obniżana dopoziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej znastępujących dwóch wartości: wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej.
  Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne sądyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu
  stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza wczasie oraz ryzyka związanego zdanym
  składnikiem aktywów. Wprzypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pieniężnych wsposób znacząco samodzielny,
  wartość odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego ten składnik należy. Odpisy
  aktualizujące ztytułu utraty wartości sąujmowane wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów wpozycji koszt własny sprzedaży. Dana
  pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta zesprawozdania zsytuacji finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w
  przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów.
  Wszelkie zyski lub straty wynikające zusunięcia danego składnika aktywów zesprawozdania zsytuacji finansowej (obliczone jako
  różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami zesprzedaży netto awartością bilansową danej pozycji) sąujmowane wsprawozdaniu z
  całkowitych dochodów wokresie, wktórym dokonano takiego usunięcia. Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w
  toku budowy lub montażu isąwykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe wbudowie nie podlegają
  amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.
  Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu
  dostosowywanego składnika aktywów, sączęścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Pozostałe koszty
  finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszt.
  Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne wycenia się początkowo według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zuwzględnieniem kosztów
  przeprowadzonej transakcji. Po początkowym ujęciu jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne według wartości godziwej.
  Zgodnie zMSR 40jeżeli nieruchomość zajmowana przez właściciela staje się nieruchomością inwestycyjną, która będzie wykazywana w
  wartości godziwej, jednostka stosuje MSR 16ażdodnia zmiany sposobu użytkowania tej nieruchomości. Ustaloną naten dzień różnicę
  pomiędzy wartością bilansową a jej wartością godziwą jednostka traktuje w taki sposób jak przeszacowania zgodnie z MSR 16.
  Aktywa przeznaczone do zbycia
  Aktywa przeznaczone do zbycia ujmuje się w osobnej pozycji "Aktywa przeznaczone do zbycia" i jeżeli takie występują, odpowiednio
  "Zobowiązania powiązane z aktywami przeznaczonymi do zbycia" i wycenia się je w wartości księgowej po pomniejszeniu do wartości
  godziwej po uwzględnieniu kosztów zbycia.
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 19


  Wartość firmy
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo wyceniana jako różnica między:
  -sumą wartości godziwej przekazanej zapłaty lub kwoty udziałów niesprawujących kontroli wjednostce przejmowanej oraz wprzypadku
  połączenia jednostek gospodarczych realizowanego etapami, wartości wdniu przejęcia udziału wkapitale jednostki przejmowanej,
  należącego poprzednio do jednostki przejmowanej;
  -a wartością netto w dniu przejęcia możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych.
  Heżeli różnica wskazana wyżej jest ujemna, otrzymany z niej zysk ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Heżeli połączenie dokonywane jest według danych wstępnych dopuszcza się ujęcia korekty dotyczących faktów iokoliczności, które
  istniały w dniu nabycia jedynie w ciągu 12 miesięcy. Po upływie roku nie dopuszcza się już korekt.
  Do ceny nabycia wlicza się wartość godziwą wdniu nabycia zobowiązań warunkowych stanowiących część zapłaty. Zmiany wysokości
  warunkowych składników rozliczenia, stanowiących zobowiązania, ujmuje się ogólnie wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów.
  Wszystkie koszty związane zprzejęciem ujmuje się wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów, zwyjątkiem kosztów emisji dłużnych lub
  kapitałowych papierów wartościowych, które ujmuje się odpowiednia, zgodnie z MSR 39 i MSR 32.
  Po początkowym ujęciu wartość firmy jest pomniejszana oodpisy aktualizacyjne ztytułu trwałej utraty wartości. Test na utratę
  wartości przeprowadza się raz na rok. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.
  Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne nabyte wramach oddzielnej transakcji są ujmowane wsprawozdaniu zsytuacji finansowej według ceny
  nabycia. Wartości niematerialne nabyte wramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej sąujmowane wsprawozdaniu zsytuacji
  finansowej według wartości godziwej na dzień przejęcia.Po początkowym ujęciu wobec wartości niematerialnych stosuje się model kosztu historycznego. Zwyjątkiem prac rozwojowych,
  wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie nie sąujmowane waktywach, anakłady poniesione naich
  wytworzenie są ujmowane wciężar sprawozdania zcałkowitych dochodów za ten rok, wktórym zostały poniesione. Wartości
  niematerialne onieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie sąużytkowane sącorocznie poddawane weryfikacji pod kątem
  ewentualnej utraty wartości, wodniesieniu do poszczególnych aktywów lub napoziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne.
  Wprzypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się coroku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć outracie ich
  wartości. Okresy użytkowania sątakże poddawane corocznej weryfikacji, awrazie potrzeby, korygowane zefektem od początku roku
  obrotowego.
  Stawka amortyzacyjna Okres
  Wartości niematerialne i prawne 10% - 20% 5-10 lat
  Koszty prac badawczych i rozwojowych
  Koszty prac badawczych sąodpisywane do sprawozdania zcałkowitych dochodów wmomencie poniesienia. Nakłady poniesione na
  prace rozwojowe wykonane wramach danego przedsięwzięcia sąprzenoszone nakolejny okres, jeżeli można uznać, żezostaną one w
  przyszłości odzyskane. Popoczątkowym ujęciu nakładów naprace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby
  składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych oskumulowaną amortyzację iskumulowane odpisy
  aktualizujące ztytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres sąamortyzowane przez przewidywany okres
  uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.
  Koszty prac rozwojowych sąpoddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie –jeśli składnik aktywów nie został
  jeszcze oddany do użytkowania lub częściej –gdy wciągu okresu sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca
  nato, żeich wartość bilansowa może nie być możliwa do odzyskania. Zyski lub straty wynikające zusunięcia wartości niematerialnych
  zesprawozdania zsytuacji finansowej sąwyceniane według różnicy pomiędzy wpływami zesprzedaży netto awartością bilansową
  danego składnika aktywów i są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie jego wyksięgowania.
  Stawka amortyzacyjna Okres
  Koszty prac badawczych 5% 20 lat
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 20


  Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych
  Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących na utratę ich wartości. W
  przypadku istnienia takiej przesłanki, Spółka dokonuje formalnego oszacowania wartości odzyskiwalnej. Wprzypadku, gdy wartość
  bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwaną, uznaje się
  utratę jego wartości idokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna jest
  jedną zdwóch wartości wzależności od tego, która znich jest wyższa: wartością godziwą pomniejszoną okoszty zbycia lub wartością
  użytkową danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne.
  Instrumenty finansowe
  =nstrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:
  -Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
  -=nstrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  -Pożyczki i należności oraz
  -Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności sątoinwestycje ookreślonych lub możliwych do określenia płatnościach
  oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza ima możliwość utrzymać wposiadaniu do tego czasu. Aktywa
  finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane sąwedług zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej
  stopy procentowej. Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są
  klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane wwartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty finansowe wyceniane
  wwartości godziwej przez wynik finansowy sąwyceniane wwartości godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową nadzień bilansowy.
  Zmiany tych instrumentów finansowych uwzględniane sąwprzychodach lub kosztach finansowych. Pożyczki inależności ujmowane są
  według zamortyzowanego kosztu.
  Wszystkie pozostałe aktywa finansowe sąaktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne dosprzedaży
  sąujmowane według wartości godziwej, nie potrącając kosztów transakcji, uwzględniając ich wartość rynkową nadzień bilansowy. W
  przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku ibraku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej
  metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane sąwcenie nabycia skorygowanej oodpis ztytułu
  utraty wartości. Dodatnią iujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą aceną nabycia, po pomniejszeniu opodatek odroczony,
  aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość
  godziwa może być ustalona winny wiarygodny sposób), odnosi się na kapitał rezerwowy zaktualizacji wyceny. Spadek wartości
  aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do sprawozdania zcałkowitych dochodów jako koszt
  finansowy.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane sąjako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność
  przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.Aktywa finansowe wyceniane wwartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane sądo aktywów obrotowych, jeżeli Zarząd ma
  zamiar zrealizować jewciągu 12miesięcy od dnia bilansowego. Nabycie isprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane sąnadzień
  dokonania transakcji. Wmomencie początkowego ujęcia sąone wyceniane po cenie nabycia, czyli wwartości godziwej, obejmującej
  koszty transakcji. Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi wwartości godziwej przez wynik
  finansowy, sąwyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Instrument finansowy
  zostaje usunięty zesprawozdania zsytuacji finansowej, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany
  instrument finansowy; zazwyczaj ma tomiejsce wprzypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych
  przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią.
  Wbudowane instrumenty pochodne sąoddzielane od umów itraktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli wszystkie znastępujących
  warunków są spełnione:
  -charakter ekonomiczny iryzyko wbudowanego instrumentu nie sąściśle związane zekonomicznym charakterem iryzykiem umowy, w
  którą dany instrument jest wbudowany;-samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicję instrumentu pochodnego;
  -instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany wwartości godziwej, azmiany jego wartości godziwej nie sąodnoszone do
  sprawozdania z całkowitych dochodów. Wbudowane instrumenty pochodne sąwykazywane wpodobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które nie sąuznane za
  instrumenty zabezpieczające.Zakres, wktórym zgodnie zMSR 39cechy ekonomiczne iryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego wwalucie obcej
  sąściśle powiązane zcechami ekonomicznymi iryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również
  sytuacje gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych narynku
  dla danej transakcji.
  Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok obrotowy 2017 Strona 21


  Zapasy
  Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.
  Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca istanu –zarówno wodniesieniu do
  bieżącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób:
  -materiały - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”;
  -produkty gotowe iprodukty wtoku -koszt bezpośrednich materiałów irobocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów
  produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, zwyłączeniem kosztów finansowania
  zewnętrznego.
  -towary - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”;
  Odpisy ztytułu aktualizacji wartości ujmowane sąwkosztach podstawowej działalności. Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania
  jest szacowana cena sprzedaży dokonywana wtoku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona okoszty wykończenia iszacowane
  koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Odpisy aktualizujące zapasy, poza porównaniem do ceny sprzedazy netto, obejmuja także procedurę analizy wiekowej zapasów i
  uwzględniają w wycenie efektów ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym (regranulacji).
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Należności ztytułu dostaw iusług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od30do180 dni, sąujmowane iwykazywane według
  kwot pierwotnie zafakturowanych, zuwzględnieniem rezerwy na nieściągalne należności. Rezerwa na należności wątpliwe
  oszacowywana jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są
  odpisywane do sprawozdania z całkowitych dochodów w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.
  W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza wczasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie
  prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto
  odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Heżeli zastosowana została metoda polegająca na
  dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne ilokaty krótkoterminowe wykazane wsprawozdaniu zsytuacji finansowej obejmują środki pieniężne wbanku iw
  kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.
  Saldo środków pieniężnych iich ekwiwalentów wykazane wrachunku przepływów pieniężnych składa się zokreślonych powyżej
  środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne
  rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane sąwwysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
  sprawozdawczy.
  Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
  W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki ipapiery dłużne są ujmowane według ceny nabycia
  odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej okoszty związane zuzyskaniem kredytu lub
  pożyczki.
  Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki ipapiery dłużne sąnastępnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane zuzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie
  uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania.Zyski istraty sąujmowane wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów zchwilą usunięcia zobowiązania zesprawozdania zsytuacji
  finansowej, a także w wyniku naliczania odpisu.
  Rezerwy
  Rezerwy tworzone sąwówczas, gdy naSpółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający zezdarzeń
  przeszłych, igdy pra
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze ,
  Przekazuję Wam Raport Roczny za 2017 r., podsumowujący wyniki finansowe ERG S.A.
  Rok 2017 był dla spółki okresem intensywnych inwestycji zwiększających moce wytwórcze
  firmy o ponad 30%, wliczając w to linię produkcyjną , którą zamierzamy uruchomić w I I kwartale 2018r.
  Jednocześnie spółka kontynuowała prace badawczo -rozwojowe nad nowym produktami foliowymi,
  sukcesywnie wprowad zając je do sprzedaży. Firma utworzyła także nowy dział w pionie produkcyjnym ,
  którego głównym celem było podniesienie efektywności poszczególnych linii produktowych. Jego
  prace przełożyły się na zwiększenie wydajności naszego parku maszynowego. Jestem przekonany, że
  te wszystkie prowadzone w 2017 r. projekty pozwolą Spółce na inten sywny rozwój w kolejnych latach.
  W 2017 r. firma wypracowała przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz
  usług na poziomie 82 milionów złotych i wypracowała zysk netto o wartości 2 milionów złotych. ERG
  zanotował niższą sprzedaż niż w 2016 r., przychody wyniosły wtedy 91,8 miliona , a wpływ na to miały
  głównie 2 czynniki. Z jednej strony nadal ogranicza na była sprzedaż produktów niskomarżowych, z
  drugiej zaś strony w firmie miała miejsce duża rotacją pracowników, sięgająca nawet 30% załogi, k tóra
  wpłynęła negatywnie na wydajność naszych nowych linii produkcyjnych. Spółka została także poddana
  presji na wzrost wynagrodzeń, a dodatkowy koszt w wysokości 1,5 mln złotych przeznaczonych na
  podwyżki negatywnie wpłynął na zysk ERG u. Warto zaś zaznac zyć, że dzięki uruchomieniu nowych
  programów motywacyjny ch dla pracowników, sytuacja w zakresie zatrudnienia jest obecnie stabilna.
  Podstawowym rynkiem zbytu dla spółki jest rynek krajowy, gdzie sprzedawane jest 84%
  wszystkich wyrobów oferowanych przez ERG S.A., eksport łącznie stanowi 16% przychodów. Warto
  jednak zauważyć, że w 2017r. spółka poszerzyła liczbę krajów, do których eksportuje swoje produkty.
  Obecnie sprzedaje swoje produkty do 18 krajów m.in. do Niemiec, Finlandii , Włoch czy Austrii ale także
  Rosji, Białorusi, Ukrainy , Serbii czy Uzbekistanu. Firma prowadzi także bardzo zaawansowane
  proeksportowe działania na kilku innych nowych rynkach.
  Podsumowując chciałbym podkreślić, że mimo słabszych wyników w porównaniu do roku
  2016, firma w omawianym o kresie zwiększyła swoją efektywność, innowacyjność oraz ustabilizowała
  sytuację w zakresie zatrudnienia. Dzięki temu spółka jest w stanie intensywniej niż dotychczas skupić
  się na działaniach prosprzedażowych, głównie za granicami Polski. Jestem przekonany , że opisane
  powyżej projekty i procesy wpłyną korzystnie na wyniki generowane przez ERG w kolejnych okresach,
  zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej z korzyścią dla naszych
  Akcjonariuszy .
  Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018 roku
  Zarz ąd:
  Robert Groborz - Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ERG S.A.
  w okresie od 1.01.201 7 roku do 31.12.201 7 roku  Dąbrowa Górnicza 27 kwietnia 201 8 r.


  2

  Spis treści
  =. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsc, gdzie tekst zbioru
  zasad jest publicznie dostępny. ................................ ................................ ................................ ............... 3
  ==. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego,
  wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. ................................ ........... 3
  ===. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
  skons olidowanych sprawozdań finansowych. ................................ ................................ ........................ 7
  =V. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji w raz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
  zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
  walnym zgromadzeniu. ................................ ................................ ................................ ........................... 7
  V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. ................................ ................................ ............................. 8
  V=. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
  wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
  dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa
  kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
  wartościowych. ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 8
  V==. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  wartościowych emitenta. ................................ ................................ ................................ ........................ 8
  V===. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
  szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. ................................ ..................... 8
  =X. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta. ................................ ................................ .... 8
  X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego
  zgromadzenia, jeżeli t aki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają
  wprost z przepisów prawa. ................................ ................................ ................................ ...................... 9
  X=. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
  działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów
  ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 11


  3

  Zgodnie z §29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz Załącznikiem do Uchwały Rady
  Giełdy Papierów Wartościow ych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015
  roku Zarząd ERG S.A. prezentuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 201 7
  roku.
  Reguły stosowania zasad ładu korporacyjnego zebrane w dokumencie „ Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016 ” stosowane przez Spółkę dostępne są na stro nie internetowej Emitenta:
  www.erg.com.pl w zakładce dotyczącej relacji inwestorskich.
  Oświadczenie o stosowaniu w Spółce ERG S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 201 7 zostało
  sporządzone zgodnie z treścią § 91 ust . 5 pkt . 4 Rozporządzenia Ministra Fina nsów z dnia 19 lutego
  2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa nie będącego państwem członkowskim.
  I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsc, gdzie tekst
  zbioru zasad jest publicznie dostępny.

  Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, jest dostępny na stronie internetowej
  Spółki ERG S.A.:
  www.erg.com.pl w zakładce : http://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,lad_korporacyjny
  lub w siedzibie Spółki pod adresem:
  42 -520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.
  II. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu
  korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

  Zasada nr I.R.2.
  Zasada nie dotyczy Spółki.
  Komentarz: Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
  charakterze.
  Zasada nr I.Z.1.2.
  Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie.
  Komentarz: Na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone: skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  oraz życiorysy zawodowe czł onk a Zarządu oraz jedynie części członków Rady Nadzorczej . Ponadto na
  stronie internetowej zamieszczone zostały informacje na temat spełnienia kryteriów niezależności
  przez niezależnych członków Rady Nadzorczej.

  Zasada nr I.Z.1.3.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Zarząd w Spółce jest jednoosobowy, z tego też względu wszelkie zadania Zarządu
  wykonuje jego jedyny członek.

  Zasada nr I.Z.1.10.
  Zasada nie znajduje zastosowania do Spółki.
  Komentarz: Spółka nie podjęła dotąd decyzji dotyczącej publikacji prognoz finansowych.  4

  Zasada nr I.Z.1.11.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Zgodnie z postanowieniem art. 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki wyboru biegłego rewidenta
  dokonuje Rada Nad zorcza. W Spółce zostały przyjęte Polityka wyboru firmy audytorskiej oraz
  Procedura wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdań finansowych. Dokumenty
  te jednak aktualnie nie są dostępne na stronie internetowej Spółki.
  Zasada nr I.Z. 1.15.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Na stronie internetowej ERG S.A. nie została zamieszczona informacja dotycząca
  stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych
  menedżerów. Spółka w pełni je dnak respektuje standardy wynikające z polityki różnorodności.
  Jedynymi kryteriami stosowanymi przy wyborze władz Spółki są wykształcenie oraz doświadczenie
  zawodowe. Płeć, wyznanie, narodowość nie mają żadnego znaczenia przy dokonywaniu selekcji
  kandydató w. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zawartości strony internetowej do wymogów
  określonych w przedmiotowej zasadzie.

  Zasada nr I.Z.1.16.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz nie dysponuje zapisem
  audio i wideo z przebiegu obrad. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy
  przebiegiem obrad, o czym świadczy niska frekwencja na walnych zgromadzeniach, należy stwierdzić,
  iż brak wskazanego środka komunikacji z inw estorami nie prowadzi do istotnego ograniczenia,
  utrudnienia, bądź zakłóceń w prowadzeniu rzetelnej polityki informacyjnej. W razie zaistnienia
  potrzeby Zarząd Spółki będzie dążył do wprowadzenia tej formy k omunikacji z inwestorami oraz
  w miarę możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej Spółki.

  Zasada nr I.Z.1.17.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Na stronie internetowej nie są publikowane uzasadnienia do projektów uchwał.

  Zasada nr I.Z.1.20 .
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnego zgromadzenia poprzez zapis w formie
  audio lub wideo. Jak już wskazano powyżej, mając na względzie znikome zainteresowanie
  akcjonariuszy przebiegiem obrad waln ego zgromadzenia, wyrażające się niską frekwencją na
  walnych zgromadzenia, należy stwierdzić, iż brak takiego środka komunikacji z inwestorami nie
  ogranicza w żaden sposób prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej. W razie zaistnienia potrzeby,
  Zarząd S półki. podejmie stosowne kroki w celu wprowadzenia tej formy komunikacji oraz w miarę
  możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej Spółki.

  Zasada nr I.Z.2.
  Zasada nie dotyczy Spółki .
  Komentarz: Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.

  Zasada nr II.Z.1.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.


  5

  Komentarz: Zarząd w Spółce jest jednoosobowy, z tego też względu wszelkie zadania Zarządu
  wykonuje jego jedyny członek.

  Zasada nr II.Z.7.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W radzie nadzorczej spółki funkcjonują tylko komitet ds. wynagrodzeń i komitet audytu.

  Zasada nr II.Z.11.
  Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie.
  Komentarz: Rada nadzorcza Spółki rozpatruje i opiniuje tylko część spraw mających być przedmiotem
  uchwał walnego zgromadzenia.

  Zasada nr III.Z.6.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Komitet Audytu
  Rady Nadzorczej nie dokonuje rocznej oceny potrzeby dokonania takiego wydzielenia. Za audyt
  wewnętrzny przestrzegania procedur odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek
  organizacyjnych Spółki , a w przypadku wydziałów produ kcyjnych - Dyrektor Operacyjny .

  Zasada nr IV.Z.2.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Brak uzasadnionej potrzeby powszechnego udostępniania transmisji obrad walnego
  zgromadzenia. Niska frekwencja na Walnych Zgromadzeniach świadczy o znikomy m zainteresowaniu
  akcjonariuszy przebiegiem obrad, co powoduje brak konieczności ich transmisji. W żaden sposób nie
  utrudnia to sprawnego i efektywnego przepływu informacji dotyczących przebiegu walnego
  zgromadzenia. Gdy w przyszłości zaistnieje taka potrz eba, Zarząd Sp ółki podejmie niezbędne kroki
  w celu udostępnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

  Zasada nr IV.Z.3.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W walnych zgromadzeniach Spółki biorą udział jedynie osoby uprawnione oraz
  obsługujące walne zgromadzenie. Zdaniem Spółki, nie istnieje potrzeba wprowadzania szczególnego
  dostępu do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach dla przedstawicieli mediów. W opinii Spółki,
  obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkows kim, w sposób dostateczny regulują wykonanie
  nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności
  spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań
  kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów, dotyczących przebiegu walnych zgromadzeń,
  Spółka w sposób niezwłoczny udziela stosownych odpowiedzi.

  Zasada nr IV.Z.9.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: Projekty uchwał nie są uzasadniane.

  Zasada nr V.Z.5.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.


  6

  Komentarz: Spółka prowadzi stałą współpracę handlową w zakresie dostaw surowca z podmiotem
  posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów. Dostawy realizo wane są każdorazowo w oparciu
  o składane zamówienia. Zarząd Spół ki nie występuje każdorazowo o wyrażenie zgody na realizację
  poszczególnych dostaw.

  Zasada nr V.Z.6.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie określono w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których
  mogłoby dojść do konfliktów interesów, ani też nie określono zasad postępowania w obliczu
  konfliktów interesów lub możliwości jego zaistnienia.

  Zasada nr VI.R.1.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń.
  Zasada nr VI.R.2.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń.
  Zasada nr VI.R.3.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W radzie nadzorczej spółki funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń, a zasada II.Z.7 nie ma
  zastosowania.
  Zasada nr VI.Z.1.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce tylko program motywacyjny członków zarządu uzależniony jest od rzeczywistej,
  długoterminowej sytuacji finansowej spółki i osiąganych przez nią wyników.

  Zasa da nr VI.Z.2.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce tylko program motywacyjny członków zarządu uzależniony jest od rzeczywistej,
  długoterminowej sytuacji finansowej spółki i osiąganych przez nią wyników. Brak programu
  motywacyjnego dla kluczowych menedżerów. Program motywacyjny członków zarządu ni e jest
  związany z opcjami ani innymi instrumentami powiązanymi z akcjami spółki.

  Zasada nr VI.Z.4.
  Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.
  Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń, stąd też nie jest ona publikowana
  w postaci raportu w spra wozdaniu z działalności. W sprawozdaniu z działalności spółka wykazuje
  jednak wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej, wysokość
  innych świadczeń przysługujących tym członkom oraz średnie wynagrodzenia etatowych
  pracowników emitenta.  7

  III. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
  wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  Spółka przedstawia sp rawozdania sporządzone według Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych
  w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Księgi rachunkowe w Spółce prowadzone są pr zez firmę zewnętrzną, przygotowaniem
  i opracowaniem sprawozdania zajmują się pracownicy owej firmy, w skład których wchodzą
  renomowani pracownicy księgowi. Ponadto, obowiązkowej weryfikacji przygotowanej przez biegłego
  rewidenta dokumentacji dokon ują Praco wnicy i Zarząd ERG S.A.
  Wyniki finansowe Spółki są również na bieżąco monitorowane w trakcie roku obrotowego oraz
  podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki otrzymuje
  od Zarządu okresową informację na temat wynikó w finansowych oraz bieżącej działalności.
  Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne
  wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych dają podstawę do oceny, iż sprawozdania
  finansowe Spółki sporządzane są w sposób prawidłowy, rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne
  dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Dane wprowadzane do
  systemów informatycznych przetwarzających je są na bieżąco archiwizowane i nie zachodzi
  niebezpieczeństwo utraty historycznych danych finansowych, które są niezbędne do kontynuowania
  rozliczenia działalności Spółki oraz ustalenia wyniku finansowego.
  Bieżąca działalność Spółki jest kontrolowana w sposób ciągły przez wyspecjalizowanych Pracowników
  Spółki pod nadzor em Zarządu. Sporządzane na bieżąco analizy procesów produkcyjnych pozwalają
  podejmować decyzje, które mają na celu ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności.
  IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
  wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
  w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich procentowego udziału w ogólnej
  liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

  Akcjonariat posiadaj ący co najmniej 5% głosów na Walnym Zgrom adzeniu na dzień 31 grudnia
  201 7 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów na WZA


  Dariusz Purgał 172 034 19,64% 19,64%
  ERG S.A. 106 174 12,12% 12,12%
  Grzegorz Tajak 60 021 6,85% 6,85%
  Metalskład Sp. z o.o. 54 849 6,26% 6,26%
  Paweł Knopik 45 547 5,20% 5,20%
  Pozostały akcjonariat 437 393 49,93% 49,93%
  876 018 100 ,00 % 100 ,00 %  8

  Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji
  sprawozdania finansowego, tj. 27 kwietnia 201 8 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę
  przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów na WZA


  Dariusz Purgał 172 034 19,64% 19,64%
  ERG S.A. 106 174 12,12% 12,12%
  Grzegorz Tajak 60 021 6,85% 6,85%
  Metalskład Sp. z o.o. 56 307 6,43% 6,43%
  Paweł Knopik 45 547 5,20% 5,20%
  Pozostały akcjonariat 435 935 49,76% 49,76%
  876 018 100,00% 100,00%
  V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

  Wszystkie papiery wartościowe Spółki ERG S.A. są tożsame i nie dają posiadaczom żadnych
  dodatkowych uprawnień.
  VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
  ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określ onej części lub liczby głosów,
  ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy
  współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od
  posiadania papierów wartościowych.

  Według w iedzy posiadanej przez Spółkę nie występują ograniczenia w zakresie wykonywania prawa
  głosu przypadających na akcje spółki, które znajdują się obecnie w obrocie.
  VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  warto ściowych emitenta.

  Nie ma ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, ani co do przenoszenia papierów
  wartościowych.
  VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
  uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia dec yzji o emisji lub wykupie akcji.

  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Decyzje o emisji lub wykupie akcji w drodze
  uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie.
  IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

  Zmiana Statutu Spółki n ależy do kompetencji Walnego Zgromad zenia, zgodnie art. 26.3 pkt .1 Statutu
  Spółki ERG S.A. Rada Nadzorcza ERG S.A. zgodnie z art. 20.2 pkt . 11 ww. dokumentu upoważniona
  jest do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
  Hednolity tekst Statutu Spółki ERG S.A. dostępny jest na stornie internetowej www. erg.com.pl
  w zakładce Inwestor : http://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,lad_korporacyjny oraz w siedzibie
  Spółki pod adresem: 42 -520 D ąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.


  9

  X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
  walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin zo stał uchwalony, o ile informacje w tym zakresie
  nie wynikają wprost z przepisów prawa.

  Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia
  Walne Zgromadzenie Emitenta jest organem uchwałodawczym Spółki decydującym o podstawowych
  sprawach istotnych z punktu wi dzenia funkcjonowania Spółki, zastrzeżonych do jego kompetencji w
  postanowieniach Kodeksu Spółek :andlowych oraz w Statucie Spółki.
  W świetle postanowień art. 26.1. oraz 26.2. Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia
  należy w szczególności:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem
  Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  5) zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
  ograniczonego prawa rzeczowego;
  6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji .
  W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
  (trzech czwartych) głosów oddanych (na podstawie art.26.3. Statutu Spółki):
  1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  2) umorzenie akcji;
  3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
  4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
  5) rozwiązan ie Spółki;
  6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
  7) podział Spółki;
  8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością .
  przy czym w sprawach wymienionych w pkt. 6,7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały
  muszą jednoc ześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
  Treść Statutu Emitenta, określająca w sposób bardziej szczegółowy kompetencje Walnego
  Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonej przez Emitenta: www.erg.com.pl,


  10

  w częś ci poświęconej relacjom inwestorskim oraz w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy
  Chemicznej 6.
  Walne Zgromadzenie Emitenta działa w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek :andlowych,
  Statutu Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadz enia przyjętego uchwałą Walnego
  Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2005 roku . Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest
  na stronie internetowej prowadzonej przez Emitenta www.erg.com.pl w zakładce Inwestor oraz
  w siedzibie Spółki pod adresem: 42 -520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.
  Walne Zgromadzenie Emitenta obraduje jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku
  obrotowego przez uprawnione d o tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez
  obowi ązujące przepisy prawa. Odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innej miejscowości
  wskazanej przez Zarząd.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub oso by
  uprawnione do jego zwołania uznają to za konieczne. Zwoływane jest przez Zarząd z własnej
  inicjatywy na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co
  najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
  Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał w drodze uchwały ustala Zarząd Spółki, gdy jest on
  organem zwołującym Walne Zgromadzenie, a następnie przedstawia Radzie Nadzorczej celem
  uzyskania opinii. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a
  następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
  Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
  albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Heżeli żadna z tych osób nie jest obecna n a Walnym
  Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego
  Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może
  być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu. Osoba wybrana
  na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po
  ogłoszeniu wyników wyborów. Przewodniczący sporządza listę obecności zawierającą spis
  uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy osoby uc zestniczące w Walnym
  Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz, czy złożone zostały wymagane dokumenty lub
  pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta zapadają bezwzględną większością głosów. Zasada ta nie
  ma zastosowania, jeżeli postanowienia Statutu Emitenta lub przepisy prawa dla podjęcia uchwały
  przewidują warunki surowsze niż większość bezwzględna.
  Pozostałe zasady procedowania opisane są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
  Prawa ak cjonariuszy i sposób ich wykonywania
  Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają z przepisów Kodeksu Spółek :andlowych
  oraz Statutu Spółki. Fundamentalnym prawem akcjonariuszy jest prawo uczestnictwa w Walnych
  Zgromadzeniach, prawo wykonywania gł osu z posiadanych akcji, a także prawo do udziału w zyskach
  Spółki.  11

  XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
  działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich
  komi tetów.

  ZARZĄD EMITENTA
  Zarząd Spółki powołany jest do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Zarząd Emitenta
  prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Spółek
  Hand lowych i Ustawy o rachunkowości, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Realizacja
  kompetencji Zarządu Spółki odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych
  w dokumencie „ Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ”. Zarząd stosuje się do z asad ładu
  korporacyjnego z zastrzeżeniami opisanymi w Części == .
  Sposób działania Zarządu Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz Regulaminu
  Zarządu. Regulamin Zarządu umieszczony został na stronie internetowej www.erg.com.pl w części
  poświ ęconej relacjom inwestorskim oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy
  ulicy Chemicznej 6.
  Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeni em przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone
  przepisami prawa lub St atutem do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia,
  należą do zakresu działań Zarząd u. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada
  Nadzorcza powołuje Prezes a Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu
  lub powołuje ich z własnej inicjatywy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje
  się na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. Uchwały Zarządu
  zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie
  z prokurentem. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jede n członek Zarządu samodzielnie
  składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do kompetencji Zarządu należy ustanawianie
  prokury (samoistnej lub łącznej).
  Skład Zarządu Emitenta na dzień 31.1 2.201 7 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu :
  Prezes Zarządu - Robert Groborz
  W roku 201 7 nie wystąpiły zamiany w składzie Zarządu Spółki.
  Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu zarządzającego Emitenta
  umieszczone zostały na stronie internetowej www.erg.com.pl w części p oświęconej relacjom
  inwestorskim, w zakładce na temat ładu korporacyjnego.
  RADA NADZORCZA EMITENTA
  Rada Nadzorcza Emitenta, w świetle postanowień Statutu oraz Kodeksu Spółek :andlowych, jest
  organem nadzorującym działalność Emitenta.
  Rada Nadzorcza powołana jest ustawowo do pełnienia nadzoru we wszelkich aspektach działalności
  Spółki. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
  Prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Spółek
  :andlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Realizacja kompetencji Rady
  Nadzorczej odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie


  12

  „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ”. Rada Nadz orcza stosuje się do zasad ładu
  korporacyjnego.
  Sposób działania Rady Nadzorczej Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz
  Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej umieszczony został na stronie
  internetowe j www.erg.com.pl w za kładce na temat relacji inwestorskich, w części dotyczącej ładowi
  korporacyjnemu oraz dostępny jest w siedz ibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.
  Zgodnie z postanowieniami art. 20 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należą
  na stępujące sprawy:
  1) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych
  przez siebie biegłych rewidentów,
  2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  3) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gos podarczej, planów finansowych i
  marketingowych Spółki (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania
  tych planów,
  4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa
  w pkt 1 -3,
  5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i
  pokrycia strat,
  6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji, udziałów lub innego mienia,
  lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości
  aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
  7) powoływan ie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
  8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
  nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub
  gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
  9) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  10 ) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości ,
  11 ) ustalanie je dnolitego tekstu Statutu.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. Pełni on swoją funkcję w sposób
  stały, również poza posiedzeniami Rady Nadzorczej. Miejscem urzędowania Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej jest siedziba Spółki. Przew odniczący Rady Nadzorczej, sprawuje w imieniu Rady
  Nadzorczej, bieżący nadzór nad działalnością Spółki.
  Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym
  miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwi ającym odbycie posiedzenia.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku
  kalendarzowym. W dowolnym czasie Rada Nadzorcza może zostać zwołana na nadzwyczajne
  posiedzenie. Przewodniczący Rady Nadzorcze j, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.


  13

  Zaproszenie do udziału w posiedzeniu powinno zawiera ć: datę, godzinę oraz miejsce posiedzenia,
  planowany porządek obrad.
  Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki mają prawo do składania wniosków o umieszczenie
  poszczególnych spraw w porządku obrad, jeżeli wniosek został złożony co najmniej na trzy d ni przed
  planowanym terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
  głosów.
  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Podej mowanie uchwał w tym trybie nie
  dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

  Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31.12.201 7 r. oraz na dzie ń przekazania raportu :
  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał,
  Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marta Migas,
  Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz – Tajak ,
  Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Beata Kubiak -Kossakowska ,
  Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał .
  W roku 2017 wystąpiły zamiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  W dniu 10 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady
  Nadzorczej P anią =zabelę Wesołowską oraz Pana Marka Migasa i powołało do składu Rady Nadzorczej
  Panią Beatę Kubiak -Kossakowsk ą oraz Panią Martę Migas.
  Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu nadzorującego Emitenta
  umieszczone zostały na stroni e internetowej Spółki: www.erg.com.pl, w części poświęconej relacjom
  inwestorskim.
  Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Ra dy Nadzorczej Spółki posiadają należytą wiedzę
  i doświadczenie koniecz ne do pełnienia tej funkcji.
  Komitety Stałe Rady Nadzorc zej :
  W strukturze Rady Nadzorczej Emitenta funkcjonują:
  - Komitet Audytu,
  - Komitet ds. Wynagrodzeń.
  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytu oraz Komitetu
  Wynagrodzeń są organami wewnętrznymi Rady Nadzorczej o charakterze opiniodawczo –
  doradczym.
  Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
  1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnę trznego i zewnętrznego Spółki
  w imieniu Rady Nadzorczej,
  2) udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,


  14

  3) bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzen iach związanych
  z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
  4) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
  5) monitorowanie ładu korporacy jnego .
  Na dzień 31.12.2017 r. Komitet Audytu działa ł w oparciu o Regulamin Organizacyjny prz yjęty uchwałą
  Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2007 r. W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  oraz na dzień sporządz enia niniejszego raportu wchodz ili:
  - Pani Maria Czyżewicz – Tajak
  powołana Uchwałą 5/V=/2015 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz:
  - Pani Beata Kubiak -Kossakowska (Przewodnicząca Komitetu Audytu),
  - Pan i Marta Migas
  powołane Uchwałą 10/OB/V===/2017 Rady Nadzo rczej Spółki ERG S.A. z dnia 10 października 2017 r.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza ERG S.A. p odjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia
  Regulaminu Komitetu Audytu.
  Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:
  1) przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla
  każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej
  zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
  2) monitorowania praktyk w zakresie wyna grodzeń i ich poziomu,
  3) przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
  4) zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągania coraz
  lepszych wyników przez Spółkę oraz ich spraw iedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagradzania.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień sporządzenia niniejsze go raportu w skład Komitetu
  ds. Wynagrodzeń wchod zili:
  - Pani Anna Koczur -Purgał,
  - Pan Dariusz Purgał
  powołani Uchwałą 6/V=/2015 Rady N adzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz:
  - Pani Marta Migas
  powołana Uchwałą 11/OB/V===/2017 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 10 października 2017 r.

  Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018 r.
  Zarząd:

  Robert Groborz - Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ERG S.A.
  za okres od 1.01. 201 7 r. do 31.12.201 7 r.

  Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018 roku  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  2
  SPIS TREŚCI
  SPIS TREŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 2
  I. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZADZĄNIU RAPORTU ................................ .............................. 4
  II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ ...... 4
  III. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWYCH ................................ .................. 5
  IV. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI ERG S.A. ................................ .............................. 7
  V. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ................................ ................................ ............................. 10
  VI. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
  ARBITRAŻOWEGO LUB ORGA NEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ................................ ............................... 10
  VII. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM
  WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 11
  VIII. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ
  INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI W TOWARY I USŁUGI, Z
  OKRE ŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU
  GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE
  SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWY (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB W
  ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM ................................ ...................... 14
  IX. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ERG S.A. ........ 16
  X. INFORMACJE O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH LUB ORGANIZACYJNYCH ERG S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI
  ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ................................ . 17
  XI. INFORMACJE O ISTOTNYCH T RANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO
  ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ Z ICH KWOTAMI
  ORAZ INFORMACJAMI OKRESLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA
  SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA W INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ............. 18
  XII. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK ORAZ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 19
  XIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK ORAZ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21
  XIV. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI ................................ ................................ ................................ . 21
  XV. PORÓWNANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU Z PROGNOZAMI .......................... 21
  XVI. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI SPÓŁKI ................................ ................................ ............ 21
  XVII. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W
  PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W
  STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ ..................... 23
  XVIII. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA ROK
  OBROTOWY ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 23
  XIX. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYC H CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU
  PRZEDSIĘBIORSTWA ................................ ................................ ................................ ................................ ... 23
  XX. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO ROCZNE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCY CH W ZNACZACY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA
  PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE ERG S.A. ................................ ................................ ................................ .... 25
  XXI. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU ................................ ................................ ...... 25
  XXII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ................................ ........ 26
  XXIII. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE
  REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGN ACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ
  WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA
  EMITENTA ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 26
  XXIV. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZAZĄDZAJĄCYCH I NAD ZORUJĄCYCH ................................ .............................. 26  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  3
  XXV. ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ..................... 27
  XXVI. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIAD AJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI
  WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU
  W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W
  OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA W ALNYM ZGROMADZENIU. ................................ ................................ ..... 28
  XXVII. AKCJE BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ................................ ........... 28
  XXVIII. INFORMACJA O UMOWACH, W WYN IKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W
  PROPORCJACH POSIADANYCH DOTYCHCZAS AKCJI ................................ ................................ ................... 30
  XXIX. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE
  UPRAWNIENIA KONTRO LNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI ................................ ................................ ............. 31
  XXX. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH ................................ ........... 31
  XXXI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANIC ZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ .......... 33
  XXXII. INFORMACJE O BIE GŁYM REWIDENCIE ................................ ................................ ................................ ....... 33
  XXXIII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ................................ .......................... 33

  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  4
  I. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘ TE PRZY SPORZADZĄNIU RAPORTU

  Zastosowane zas ady rachunkowości opisane zostały w sprawozdaniu finansowym w nocie 8.1 jednostkowego
  sprawozdania finansowego ERG S.A.

  II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI

  Przedmiotem działalności ERG S .A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) jest produkcja na szeroką ska lę nowoczesnych
  wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych. Oferta ERG S .A. skierowana jest
  głównie do dużych i średnich klientów instytucjonalnych. Są to podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku
  krajowym i zagranicznym, lider zy w swoich branżach, o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i szerokich
  możliwościach rozwoju. Wyroby Spółki trafiają głównie do odbiorców z branży poligraficznej, przemysłowej,
  motoryzacyjne j i spożywczej. Spośród szerokiej gamy produktów część kierowana jest również na rynek
  odbiorców detalicznych. Są to przede wszystkim folie ochronne. Produkty ERG S.A. charakteryzują się wysoką i
  powtarzalną jakością, co zapewnia wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:20 15 , ISO 22000 :2005 oraz
  zatrudnianie wykwa lifikowanych specjalistów z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przychody ze
  sprzedaży wyrobów foliowych ERG S.A. wynoszą 75 .634 tys. zł i stanowią 9 2,2 % wszystkich przychodów ze
  sprzedaży.
  Podstawowy asortyment wyrobów foliowych oferowanych przez ERG S.A. przedstawia się następująco:
  • Folie do pakowania mrożonek,
  • Folie do laminowania,
  • Folie głębokotłoczone (moletowane),
  • Folie EVA,
  • Folie opakowaniowe ,
  • Folie termokurczliwe ,
  • Folie ochronne,
  • Worki i woreczki .

  Jako jeden z liczących się producentów na ryn ku krajowym ERG S.A. oferuje szeroki asortyment obudów do
  akumulatorów rozruchowych do samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników oraz maszyn rolniczych.
  Zainteresowaniem Klientów cieszą się także wytwarzane skrzynki dla przemysłu spożywczego . Przychody ze
  sprzedaży wyrobów wtryskowych wynoszą 4 .146 tys. zł i stanowią 5,0% ogółu wszystkich przychodów ze
  sprzedaży. Główny asortyment oferowanych przez ERG S .A. wyrobów wtryskowych stanowią następujące
  produkty:
  • Obudowy akumulatorowe,
  • Skrzynki dla przemysłu s pożywczego,
  • Monowieczka do obudów akumulatorowych,
  • Naczynia do ogniw akumulatorowych,
  • Skrzynki transportowe.

  Ponadto, Spółka ERG S .A. jest otwarta na wciąż rosnące wymagania Klientów i potrzeby rynkowe starając się
  sprostać każdemu niestandardowemu zamówi eniu Klienta, zarówno wśród wyrobów foliowych, jak
  i wtryskowych.
  Pozostałe przychody ze sprzedaży łącznie ze sprzedażą handlową wynoszą 2. 291 tys. zł i stanowią 2, 7% wszystkich
  przychodów ze sprzedaży.
  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  5
  III. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWYCH

  Wybrane , istotne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej.


  Stan na 31.12.2017 Wskaźnik struktury Stan na 31.12.2016 Wskaźnik struktury
  Zmiana stanu do okresu poprzedniego
  Wartość Dynamika
  tys. zł r/r %
  AKTYWA
  AKTYWA TRWAŁE 40 520 57,6% 39 487 60,1% 1 033 2,6%
  Rzeczowe aktywa trwałe 33 161 47,2% 32 128 48,9% 1 033 3,2%
  Wartości niematerialne 1 518 2,2% 1 712 2,6% -194 -11,3%
  Pożyczki i należności 0 0,0% 140 0,2% -140 -100,0%
  Udziały w jednostkach zależnych 1 487 2,1% 1 487 2,3% 0 0,00%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 889 1,3% 556 0,9% 333 59,9%
  Nieruchomości inwestycyjne 3 464 4,9% 3 464 5,3% 0 0,0%
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 0,00 % 0 0,00% 1 0,0%
  AKTYWA OBROTOWE 29 803 42,4% 26 196 39,9% 3 607 13,8%
  Zapasy 16 213 23,1% 9 248 14,1% 6 965 75,3%
  Należności handlowe i pozostałe 12 672 18,0% 12 745 19,4% -73 -0,6%
  Pożyczki i należności 0 0,0% 163 0,3% -163 -100,0%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 258 0,4% 3 630 5,5% 3 372 -92,9%
  Rozliczenia m iędzyokresowe kosztów 660 0,9% 410 0,6% 250 61,0%
  AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
  AKTYWA OGÓŁEM 70 323 100,0% 65 683 100,0% 4 640 7,1%

  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 36 797 52,3% 38 988 59,4% -2 191 -5,6%
  Kapitał podstawowy 17 520 24,9% 17 520 26,7% 0 0,0%
  Zysk/strata netto 2 024 2,9% 4 248 6,5% 2 224 -52,4%
  ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 33 526 47,7% 26 695 40,6% 6 831 25,6%
  Zobowiązania długoterminowe 11 054 15,7% 9 648 14,7% 1 406 14,6%
  Zobowiązania krótkoterminowe 22 472 32,0% 17 047 26,0% 5 425 31,8%
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 15 159 21,6% 11 385 17,3% 3 774 33,1%
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 70 323 100,0% 65 683 100,0% 4 640 7,1%

  W roku 201 7 suma bilansowa wyniosła 70.323 tys. zł. i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 7,1%. Wartość
  aktywów trwałych wzrosła o 1.033 tys. zł. co wynikało przede wszystkim ze wzrostu rzeczowych aktywów
  trwałych w związku z realizowanymi inwestycjami (przyjęcie do ewidencji nowych linii produkcyjnych w I kwartale
  201 7 r.). Wartość aktywów obrotowych na koniec 201 7 r. wzrosła o 3.607 tys. zł., na co wpływ miał głównie
  wzrost salda zapasów oraz zmniejszenie salda środków pieniężnych . Saldo środków pieniężnych na koniec
  grudnia 201 7 roku wyniosło 258 tys. zł i była to wartość niższa od wartości na koniec roku poprzedniego , co
  wynikało m.in. z wydatków przeznaczonych na skup akcji własnych (3.145 tys. zł), wypłaconej dywidendy (1.009
  tys. zł) oraz wydatków związanych z zapłatą zaliczek w ramach inwestycji w nowy park mas zynowy.  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  6
  Wartość zobowiązań ogółem na koniec 201 7 roku wyniosła 33.526 tys. zł i była wyższa o 6.831 tys. zł względem
  roku 201 6. Wzrost ten był wynik iem m.in. wzrostu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów
  w związku z otrzymaniem dotacji un ijnej, a także wzrostu krótkoterminowych zobowiązań finansowych .
  57,6 % sumy bilansowej stanowią aktywa trwałe, których wartość wyniosła 40.520 tys. zł. A ktywa obrotowe
  o wartości 2 9.803 tys. zł na koniec 201 7 roku stanowią 42,4 % sumy aktywów Spółki. Kapit ał własny stanowi 5 2,3 %
  sumy bilansowej, natomiast zobowiązania ogółem stanowią 4 7,7 % wartości sumy bilansowej.

  Wybrane, istotne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów.

  W omawianym okresie Spółka osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na po ziomie 85.885 tys. zł.
  Największy udział w tych przychodach miały przychody ze sprzedaży produktów, które w omawianym okresie
  wyniosły 79.780 tys. zł. Przeważająca część kosztów ponoszonych przez Spółkę ma charakter zmienny. Koszty
  zużycia materiałów i ene rgii wynoszą 66.219 tys. zł i stanowią zdecydowaną większość kosztów ponoszonych
  przez Emitenta. Struktura ponoszonych kosztów wynika bezpośrednio ze specyfiki działalności prowadzonej
  przez Emitenta. W prezentowanym okresie Spółka osiągnęła zysk z działal ności operacyjnej na poziomie 2.382
  tys. zł. Rok 2017 Emitent zakończył zyskiem netto w wysokości 2.024 tys. zł.

  W tabeli poniżej przedstawione zostały pozycje sprawozdania z całkowitych do chodów ERG S .A., osią gnięte
  w 201 7 roku wraz z danymi porównawczym i za rok poprzedni.

  WYSZCZEGÓLNIENIE 1.01-31.12.2017 1.01-31.12.2016 Wskaźnik dynamiki r/r %
  w tys. zł w tys. zł
  1 2 3 4
  Przychody działalności operacyjnej 85 885 94 292 -8,9%
  Przychody ze sprzedaży produktów 79 780 89 394 -10,8%
  Przychody ze sprze daży towarów i materiałów 547 644 -15,1%
  Przychody ze sprzedaży usług 1 744 1 842 -5,3%
  Pozostałe przychody operacyjne 3 082 1 292 100,0%<
  Skutki aktualizacji majątku trwałego 0 1 120 -100,0%
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 719 0 -
  Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych 13 0 -
  Koszty działalności operacyjnej 83 503 88 942 -6,1%
  Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej -6 966 -1 201 100,0%<
  Zużycie surowców i materiałów 66 219 69 359 -4,5%
  Usługi obce 4 824 3 465 39,2%
  Podatki i opłaty 998 1 019 -2,1%
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 11 433 9 859 16,0%
  Amortyzacja 2 775 2 755 0,7%
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 480 391 22,8%
  Strata ze sprzedaży aktywów trwałych 0 20 -100,0%
  Pozostałe koszty o peracyjne 3 740 3 275 14,2%
  Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 382 5 350 -55,5%
  Przychody finansowe w tym: 80 49 63,3%
  Odsetki 8 45 -82,2%  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  7
  Koszty finansowe w tym: 333 467 -28,7%
  Odsetki 137 70 95,7%
  Zysk/strata przed opodatkowaniem 2 129 4 932 -56,8%
  Podatek dochodowy 105 684 -84,6%
  Zysk/strata netto 2 024 4 248 -52,4%


  IV. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI ERG S .A.

  W związku z zaistniałym wypadkiem w pracy jednego z pracowników ERG S.A., w stosunku do Spółki pisemnie
  zgłoszone zostało roszczenie tytułem zadośćuczynienia w kwocie 500 tys. zł tytułem zwrotu kosztów leczenia
  w wysokości 18 tys. zł oraz comiesięcznej renty. Z racji faktu, że działalność ERG S.A. ubezpieczona jest w ramach
  odpowiedzialności cywilnej , Ubezpiec zyciel uznał swoją odpowiedzialność ubezpieczeniową do wypłaty
  odszkodowania z tytułu tego zdarzenia. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania poszkodowanemu
  pracownikowi przyznane zostało przez ubezpieczyciela odszkodowanie w łącznej kwocie 298 tys. zł . W skład
  odszkodowania wchodzi kwota 200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, kwota 17 tys. zł tytułem zwrotu kosztów
  leczenia oraz 81 tys. zł tytułem łącznej renty.
  W grudniu 2017 r. ERG S.A. powzięła informację, że poszkodowany pracownik złożył pozew sądo wy przeciwko
  Ubezpieczycielowi ERG S.A., żądając :
  - dodatkowej kwoty 300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia od Ubezpieczyciela,
  - dodatkowego odszkodowania w wysokości 13,5 tys. zł za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty ,
  - wyższej kwoty renty na z większone potrzeby własne w wysokości 4 ,7 tys. zł miesięcznie.
  Potencjalne uznanie przez Sąd w/w żądanych przez Poszkodowanego sum wiąże się z przekroczeniem limitu
  odpowiedzialności Ubezpieczyciela (500 tys. zł) z tytułu tego typu zdarzenia w ramach umowy OC zawartej z ERG
  S.A. o ok oło 111,5 tys. zł (bez uwzględnienia żądanej renty 4 ,7 tys. zł). W związku z tym faktem do wypłaty
  zasądzonych kwot, przekraczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela zobligowana byłaby ERG S.A.
  Spółka stosując podejście ostrożn ościowe i starając się skwantyfikować potencjalne zobowiązanie powstające
  w sytuacji bezpośredniego pozwu przeciwko ERG S.A. , zwróciła się do Aktuariusza ze zleceniem wyceny renty,
  którą trzeba by było wówczas sfinansować ze środków własnych.
  Wyliczenie zd yskontowanego potencjalnego przyszłego zobowiązania z tytułu renty dla byłego Pracownika
  ERG S.A. przedstawione zostało poniżej w dziewięciu alternatywnych wariantach:

  Okres wypłaty renty Renta dożywotnia Renta ośmioletnia Renta do 4.2021 r. Miesięczna k wota renty
  100% żądanej kwoty
  4.656 zł miesięcznej renty 407.751,73.zł 271.834,48 zł 135.917,24 zł
  66% żądanej kwoty
  4.656 zł miesięcznej renty 284.649,59 zł 189.766,39 zł 94.883,20 zł
  33% żądanej kwoty
  4.656 zł miesięcznej renty 114.301,99 zł 76.201 ,33 zł 38.100,66 zł

  W nawiązaniu do wyżej przedstawionych kwot w sytuacji potencjalnego zobowiązania ERG wobec
  Poszkodowanego , powyżej limitu Ubezpieczyciela, najwyższa suma odpowiedzialności Spółki wobec byłego
  Pracownika wyniosłaby 111,5 tys. zł tytułe m zadośćuczynienia i dodatkowego odszkodowania oraz 407,8 tys. zł
  tytułem dożywotniej renty. Łącznie daj e to maksymalną kwotę ok. 519, 3 tys. zł. Horyzont czasowy dożywotniej
  renty skalkulowany został przez Aktuariusza w oparciu o dane GUS dostosowane indyw idualnie do opisywanego
  przypadku.
  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  8

  Do dnia publikacji niniejszego raportu w stosunku do ERG S.A. nie został wytoczony pozew sądowy z tytułu
  opisanego zdarzenia. Sprawa na drodze sądowej toczy się pomiędzy stronami poszkodowanego Pracownika oraz
  Ubezpiecz yciela ERG S.A. , a wszystkie wyżej opisane kwestie zostały przeanalizowane z uwzględnieniem
  podejścia ostrożnościowego.

  Ryzyko nadmiernego wzrostu kosztów
  Koszty zmienne związane z zużyciem materiałów i energii stanowią zdecydowaną większość wszystkich ko sztów
  ponoszonych przez Spółkę. Ich wzrost związany ze zwiększeniem produkcji może w sposób istotny wpłynąć na
  osiągany wynik finansowy. Koszty materiałowe ponoszone przez Spółkę są uzależnione od cen surowców
  wykorzystywanych do produkcji. Ceny zakupu pos zczególnych komponentów zależą od kilku czynników . Jednym
  z nich jest podaż surowców wykorzystywanych do produkcji. Pewna cześć materiał ów wykorzystywanych
  w procesie produkcyjnym ERG S.A. pochodzi z importu. W związku z powyższym Spółka i jej Grupa Kapita łowa
  jest narażona na ryzyko kursowe. Ponadto ceny surowców są również pośrednio zależne od kursu EUR i USD.
  Do kosztów o charakterze względnie stałych, które w sposób istotny wpływają na wynik finansowy można zaliczyć
  koszty wynagrodzeń. W warunkach gospo darki w Polsce wysokość wynagrodzeń oraz innych up rawnień
  pracowniczych regulowana jest przepisami prawa (przede wszystkich p rzepisami zawartymi w Kodeksie P racy) .
  Zmiany dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia, wielkości skła dek opłacanych przez pra codawcę oraz
  aktualny rynkowy trend wzrostu średniego poziomu wynagrodzeń mogą w sposób istotny wpłynąć na wzrost
  kosztów wynagrodzeń, co może przełożyć się bezpośrednio na wynik finansowy.

  Ryzyko kredytowe
  ERG S.A. współpracuje z trzema bankami w zakresi e produktów rozliczeniowych oraz kredytowych. Są to banki
  o ugruntowanej pozycji na polskim rynku oraz dobrym ratingu długoterminowym IDR (dane agencji Fitch
  Ratings ):
  • Bank Pekao S.A. (rating: A-),
  • ING Bank Śląski S.A. (rating: A),
  • mBank S.A. (rating: BBB ).

  Spółka ERG S.A. stale monitoruje również jakość posiadanych należności, które wynikają z prowadzonej
  działalności gospodarczej. Stosuje przy tym podejście ostrożnościowe.
  Zestawienie jakości posiadanych należności handlowych oraz tych z tytułu udzielon ych pożyczek na dzień
  31.12.201 7 r. prezentuj ą poniższe tabele :

  Należności handlowe (brutto) w tys. zł zabezpieczenie
  Dobrej jakości nieprzeterminowane 9 16 4 -
  Dobrej jakości przeterminowane: 2 484 -
  Złej jakości przeterminowane 3 934 odpis 100%
  SUMA 15 582 -

  Należności z tyt. udzielonych pożyczek wraz
  z odsetkami (brutto) w tys. zł zabezpieczenie
  Dobrej jakości nieprzeterminowane - -
  Dobrej jakości przeterminowane: - -
  Złej jakości przeterminowane: 303 odpis 100%
  SUMA 303 -

  Dobrej jakości przet erminowane należności han dlowe to te , których poziom pr zeterminowania jest niewielki
  i nie powoduje istotnego ryzyka utraty tych należności oraz należności zabezpieczone kontrolowanymi przez  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  9
  ERG S.A. depozytami oraz porozumieniem spłaty, stanowiącymi pr zed miot niniejszych należności. W ramach
  realizowanych porozumień wartość tych depozytów przekracza wysokość zaległych należności.

  Ryzyko związane z planowanymi inwestycjami i udziałem w nowych projektach
  Spółka ERG S.A. podejmuje wiele działań, których głów nym celem jest zwiększenie wielkości sprzedaży w grupach
  produktów o ponadprzeciętnej marży oraz poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach krajowych i
  zagranicznych.

  Otoczenie w którym funkcjonuje ERG S.A. w sposób istotny wpływa na sytuację f inansową Emitenta. Osiągany
  wynik finansowy zależy od następujących elementów otoczenia Spółki: sytuacji makroekon omi cznej w Polsce ,
  kondycji główny ch kontrahentów Spółki, kondycji ekonomicznej w segmencie tworzyw sztucznych w Polsce oraz
  regulacji prawnyc h.

  Ryzyko związane z makro otoczeniem ekonomicznym Spółki
  Sytuacja makroekonomiczna Polski pośrednio przekłada się na działalność Spółki. Niekorzystne zjawiska
  gospodarcze takie jak inflacja czy bezrobocie , niewielki przyrost PKB pośrednio przekładają się na nastroje
  konsumpcyjne podmiotów indywidualnych oraz preferencje inwestycyjne przedsiębiorstw, co może przyczyniać
  się do zmian w zapotrzebowaniu na produkty kontrahentów Spółki ERG S.A . Polityka Rady Polityki Pieniężnej,
  Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji nadzoru finansowego wpływa na możliwości pozyskania
  dodatkowego kapitału (warunki uzyskania kredytów) oraz wysokość kosztów pozyskania kapitału (wielkość
  odsetek i prowizji jakie obciążają kredytobiorcę). Istotne zmiany w tym zakresie mog ą zwiększyć koszty
  ponoszone przez Spółkę. Dodatkowym dość istotnym elementem polityki fiskalnej jest złożoność
  i niejedno znaczność przepisów podatkowych .

  Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną odbiorców Spółki
  Zapotrzebowanie na produkty przemysłowe wytw arzane przez Spółkę jest ściśle uzależnione od popytu na
  produkty odbiorców Spółki . W związku z powyższy m koniunktura i sytuacja ekonomiczna w branżach spożywczej,
  motoryzacyjnej, budowlanej, poligraficznej i innych oddziałuje na możliwość osiągania przych odów przez Spółkę.
  Odbiorcy ERG S.A. chcąc utrzymać korzystne wyniki finansowe poszukują dodatkowych możliwości ograniczenia
  kosztów , co wymusza niejako na Spółce konieczność oferowania coraz to lepszych produktów po bardzo
  konkurencyjnych cenach. Ewentual ne zmniejszenie zapotrzebowania na produkty Spółki w sposób negatywny
  przełoży się na możliwość wypracowania dobrego wyniku finansowego. ERG S .A. w celu minimalizacji tego ryzyka
  stara się wciąż wprowadzać do swojej oferty nowe produkty na rynku krajowym i rozwijać sprzedaż eksportową .

  Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych
  Regulacje prawne wpływają na wiele obszarów w których funkcjonuje Spółka. Podstawowe obszary ryzyka w tym
  zakresie dotyczą zmian w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń
  społecznych oraz szeroko rozumianego prawa w ramach obrotu giełdowego. Ze względu na specyfikę
  prowadzonej działalności regulacje dotyczące ochronny środowiska wpływają na funkcjonowanie Spółki.
  Regulacje i obciążenia finansowe w ramach prawa podatkowego oraz prawa pr acy i ubezpieczeń społecznych
  w sposób istotny wpływają na sposób funkcjonowania Emitenta na rynku oraz wysokość ponoszonych
  zobowiązań podatkowych i kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracoda wcy. Regulacje GPW S.A.
  w Warszawie, KNF, KDPW wraz z przepisami krajowymi i europejskimi dotyczącymi funkcjonowania rynku
  kapitałowego wpływają na sposób funkcjonowania Spółki jako podmiotu giełdowego. W świetle zmieniających
  się przepisów prawa z tym zak resie istnieje przejściowe ryzyko związane z dostosowywaniem się Emitenta do
  nowych wymogów i procedur. Ryzyko to nie będzie wpływało na osiągane rezultaty finansowe prowadzonej
  działalności . Może natomiast niewątpliwie zmieni ć sposób funkcjonowania Spółki jako podmiotu giełdowego.

  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  10
  V. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

  Działania ERG S.A. w najbliższych latach będą koncentrować się na utrzymaniu i poprawie pozy cji rynkowej na
  rynku krajowym, koncentrując się przede wszystkim na rynkach niszowych , na których uzyskiwana marża jest
  wyższa od średniej marży w ERG S.A . Równocześnie Spółka planuje dalszą ekspansje eksportową . Oprócz działań
  zmierzających do uzyskania wi ększych przychodów ze sprzedaży Zarząd podejmuje wiele inicjatyw , których
  głównym celem j est optymalizacja kosztów produkcji. W ramach wyznaczonych długofalowo celów
  podejmowane są następujące działania:
  • intensyf ikacja działań marketingowych oraz ekspansji biznesowej na rynkach niszowych,
  • spójna i konsekwentna polityka sprzedaży eksportowej,
  • rozszerzanie oferty o innowacyjne i specjalistyczne produkty,
  • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nowych produktów ,
  • prowadzenie działań mających na celu optymalizację kosztów produkcji w oparciu o lepsze
  wykorzystanie istniejących zasobów oraz moderniza cję i automatyzację procesów produkcyjnych.

  Wszystkie te działania możliwe są do realizacji dzięki zaangażowaniu środków własnych i obcych. Do
  najistotniejszych funduszy obcych można zaliczyć dotacje pozyskiwane w ramach funduszy europejskich oraz
  środki z kredytów i leasingów .

  Główne kierunki rozwoju opierające się na rozwoju organicznym w następnych latach dla Spółki ERG S.A. to:
  • optymalizacja podstawowych procesów dotyczących logistyki, produkcji, marketingu i sprzedaży ,
  • zwiększenie efektywności w wyko rzystaniu posiadanych zasobów ,
  • efektywne wykorzystanie pozyskanych środków z funduszy europejskich ,
  • ulepszenie oferty Spółki o innowacyjne produkty w pełni zaspokajające potrzeby klientów,
  • udoskonalenie procesów związanych z zarządzaniem produktam i.

  Przew idywana sytuacja finansowa Spół ki

  Ro k 201 7 zakończył się dla Spółki wypracowanym zyskiem netto w wysokości 2.024 tys. zł co oznacza wynik niższy
  w porównaniu do roku 2016, w którym wypracowano 4.248 tys. zł zysku netto . ERG S.A. w 201 7 r. osiągnęła
  dodatn i wynik na każdym poziomie działalności – zarówno na sprzedaży, na działalności operacyjnej jak i na
  działalności gospodarczej.
  Na koniec 201 7 r. w stosunku do 201 6 r. o 538 tys. zł spadł poziom należności handlowych , w zrósł natomiast
  poziom zobowiązań han dlowych i pozostałych o 3.774 tys. zł. Nastąpił także wzrost zobowiązań
  długote rminowych o 1.406 tys . zł - głównie z tytułu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów ,
  w związku z wypłatą dotacji unijnej, przeznaczonej na poszerzeni e i unowocze śnienie parku maszynowego Spółki.

  W roku 201 8 Spółka będzie kontynuować prace nad optymalizacją procesów wewnętrznych, których celem
  będzie dalsze budowanie możliwości w zakresie finansowania nowych inwestycji, również przy wsparciu funduszy
  unijnych. Jed nocześnie Spółka będzie prowadzić intensywne prace zmierzające do zmniejszenia salda zapasów,
  które na koniec 2017 roku osiągnęło poziom 16. 213 tys. zł.

  VI. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
  POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO L UB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. oraz na dzień sporządzenia raportu brak jest toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej spraw, których wartoś ć
  stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  11

  W dniu 16 sierpnia 2017 r. dostarczony został pełnomocnikowi ERG S.A. wyrok Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego dotyczący możliwości zaliczenia straty ze sprzedaży przeterminowanych wierzytelności
  ERG S.A. w poc zet kosztów uzyskania przychodów.

  VII. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ
  Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCI OWYM I ILOŚ CIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH
  PRODUKTÓW , TOWARÓW I USŁUG

  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materia łów oraz usług za 201 7 rok wyniosły 82.071 tys. zł i były
  niższe o 9.809 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Spadek przychodów ze sprzedaży ogółem głównie
  spowodowany był spadkiem przychodów ze sprzedaży produktów – ich wartość za 201 7 rok wyniosła
  79 .78 0 tys. zł. Sprzedaż dwóch największych grup produktowych ERG S.A. wyniosła odpowiednio: 75.634 tys. zł
  (wyroby foli owe ) oraz 4. 146 tys. zł (wyroby wtryskowe). Spadek sprzedaży jest rezultatem zmniejszających się
  przychodów z segmentów rynku o mniejszej marży, z których spółka się wycofuje od kilku lat oraz rosnących
  przychodów z segmentów rynku o wyższej marzy, generowanych w wyniku oddania do użytkowania nowych linii
  produkcyjnych w latach 2016 i 2017.

  W układzie asortymentowym wartość sprzedaży przeds tawia się następująco:

  Asortyment
  2017 2016
  Wartość
  (tys. zł)
  Udział w
  sprzedaży %
  Wartość
  (tys. zł)
  Udział w
  sprzedaży %
  Wyroby foliowe 75 634 92,2 % 84 871 90,0 %
  Wyroby wtryskowe 4 146 5,0% 4 523 5,9 %
  Działalność handlowa 547 0,7 % 644 1,7%
  Pozostał e 1 744 2,1 % 1 842 2,4 %
  Razem 82 071 100,0 % 91 880 100,0 %

  Wyroby foliowe

  Struktura ilościowa sprzedaży
  Asortyment 201 7 201 6
  Tony Udział % Tony Udział %
  Folia opakowaniowa 6 023 61,8 % 6 198 58,2 %
  Folia termokurczliwa  1 487 15,2 % 1 852 17,4 %
  Foli a do laminowania i pakowania mrożonek 1 051 10,8% 1 628 15,3%
  Folia ochronna 682 7,0% 798 7,5 %
  Folie pozostałe 505 5,2% 177 1,6 %
  Razem folie 9 748 100 ,0% 10 653 100 ,0%

  Spółka sprzedała w 201 7 roku 9.748 ton wyrobów foliowych wobec 10. 653 ton w roku po przednim. Odnotowano
  zatem spadek ilości sprzedaży o 8,5 % w stosunku do roku 201 6. Największy udział w sprzedaży ilościowej
  stanowią folie opakowaniowe ( 61,8 %).
  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  12
  Wykres 1. Wyroby Foliowe – miesięczna sprzedaż w ujęciu wartościowym (zł) w 2017 i 2016

  Spr zedaż wartościowa wyrobów foliowych w 201 7 wyniosła 75,6 mln złotych wobec 84,9 mln zł w roku
  poprzednim, co oznacza spadek o 9,2 mln złotych, a więc o 10,9 %. Na przestrzeni 201 7 roku miesiącami
  o najwyższej wartościowej sprzedaży były marzec , maj oraz cze rwiec .

  Wykres 2 . Wyroby Foliowe – miesięczna sprzedaż w ujęciu ilościowym (kg) w 201 7 i 201 6

  Sprzedaż ilościowa wyrobów foliowych w 201 7 roku wyniosła 9,7 tys . ton wobec 10, 7 tys . ton w roku 201 6, co
  oznacza spadek o 1,0 tys. ton, a więc o 8,6 %. Na prze strzeni 201 7 roku miesiącami o najwyższej ilościowej
  sprzedaży był marzec , maj i czerwiec .
  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  13
  Wyroby wtrysk owe

  Wykres 3. Wyroby Wtryskowe – miesięczna sprzedaż w ujęc iu wartościowym (zł) w roku 20 17 i 201 6

  Sprzedaż wartościowa wyrobów wtryskowych w 20 17 wyniosła 4,1 mln złotych wobec 4,5 mln zł w roku
  po przednim, co oznacza spadek o 0, 4 mln złotych, a więc o 8,3%. Na prz estrzeni 201 7 roku miesiącami
  o najwyższej wartościowej sprzedaży były styczeń, sierpień oraz październik .

  Wykres 4. Wyroby Wtryskowe – miesięczna sprzedaż w uj ęciu ilościowym (kg) w roku 201 7 i 2016

  Sprzedaż ilościowa wyrobów wtryskowych w 201 7 wyniosła 486 ton wobec 524 ton w roku 201 6, co oznacza
  spadek o 38 ton, a więc o 7,3%. Na przestrzeni 201 7 roku miesiącami o najwyższej ilościow ej sprzedaży były
  styczeń, sierpień oraz październik .
  Głównym wyrobem wtryskowym Spółki ERG S .A. w roku 201 7 były obudowy akumulatorowe, które stanowiły
  ponad 73% sprzedaży ilościowej wszystkich wyrobów wtryskowych.  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  14

  VIII. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UW ZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE
  I ZAGRANICZNE ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPAT RZENIA W MATERIAŁY DO
  PRODUKCJI W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ
  OD BIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB
  DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWY
  (FIRMY) DOSTAW CY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIA Ł W SPRZEDAŻY LUB W ZAOPATRZENIU
  ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM

  Podstawowym rynkiem zbytu jest rynek krajowy, gdzie sprzedawane jest 84% wszystkich wyrobów oferowanych
  przez ERG S.A., eksport łącznie stanowi 16% przychodów i w zmieniającej się strukturze sprzedaży zbliża się do
  założonego przez Zarząd poziomu 20%. Wśród segmentu wyrobów foliowych ERG S.A. eksport stanowi 17%
  przychodów zaś wśród segmentu wyrobów wtryskowych - 2% przychodów. Głównymi kierunkami eksportu
  pozostają rynki wschodnie. Równocześnie prowadzone są intensywne działania, których rezultatem ma być
  zwiększenie poziomu sprzedaży spółki ERG S.A. na rynkach Europy Zach odniej oraz USA.

  Wyroby foliowe

  Wykres 5. Procentowy udział w sprzedaży (wartościowo) z podziałem na branże w 201 7 r.

  Największa sprzedaż wyrobów foliowych realizowana jest do branż poligraficznej i przemysłowej, które stanowią
  odpowiednio 31% i 21% ca łkowitej wartości sprzedaży produktów foliowych.

  BUDOWLANA
  3% EKSPORT
  17%
  INNE
  8%
  POLIGRAFICZNA
  31%
  PRZEMYSŁOWA
  21%
  SAMOCHODOWA
  6%
  SPOŻYWCZA
  14%  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  15
  Wyroby wtryskowe

  Wykres 6. Procentowy udział w sprzedaży (war tościowo) z podziałem na b ranże w 201 7 r.

  Największym odbiorcą wyrobów wtryskowych Spółki jest branża samochodowa i spożywcza, które łącznie
  stanowią 96% całkowitej sprzedaży produktów wtryskowych w ujęciu wartościowym.

  Struktura wartościowa sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług ERG S .A. z podziałem na rynek
  krajowy i zagraniczny:
  201 7 201 6
  tys. zł udział % tys. zł udział %
  Ryne k krajowy 69 293 84,4 77 885 84, 8
  Rynek zagraniczny 12 778 15,6 13 995 15,2
  Razem 82 071 100,0 91 880 100,0

  ERG S.A. w badanym okresie odnotowała spadek wartościowy sprzedaży krajowej (o 8.592 tys. zł). Wzrósł
  natomiast udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem (+0,4 p.p.), co jest spójne z działaniami
  sprzedażowymi ERG S.A. Produkty Spółki charakteryzują się konkurencyjnością zarówno na rynku krajowym jak
  i zagranicznym.

  ODBIORCY:
  ERG S.A. od wielu lat współpracuje z dużą ilością odbiorców , dz ięki czemu może z wyprzedzeniem planować
  politykę produkcji i sprzedaży . Do odbiorców wyrobów foliowych należą klienci reprezentujący branże
  poligraficzną, spożywczą, motoryzacyjną, budowlaną oraz przemysłową. Wyroby wtryskowe znajdują odbiorców
  głównie po śród branży spożywczej oraz motoryzacyjnej. ERG S.A. w formie raportów bie żących przekazuje
  informacje o zawier aniu istotnych w rozumieniu Spółki i przepisów prawa umów handlowych z odbiorcami .

  DOSTAWCY:
  Ze względu na profil działalności Spółki głównymi d ostawcami surowców są producenci polietylenu
  i polipropylenu , zarówno w kraju jak i zagranicą . Pozostali dostawcy to firmy oferujące dodatki uszlachetniające
  (barwn iki, koncentraty itp.) , a także producenci maszyn, od których ERG S.A . nabywa elementy mająt ku trwałego.
  Ponadto Spółka współpracuje z firmami transportowymi oraz in nymi niezbędnymi usługodawcami.
  W zdecydowanej większości dostawcy oferują ERG S.A. odroczone terminy płatności. W przypadku płatności
  natychmiastowej Spółka korzysta z rabatów cenowy ch. ERG S.A. w formie raportów bieżących przekazuje
  informacje o zawieraniu istotnych w rozumieniu Spółki i przepisów prawa umów z dostawcami .

  EKSPORT
  2%
  INNE
  1%
  PRZEMYSŁOWA
  1%
  SAMOCHODOWA
  50%
  SPOŻYWCZA
  46%  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  16
  IX. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNO ŚCI
  GOSPODARCZEJ ERG S .A.

  W roku 201 7 oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka zawarł a różnego rodzaju umowy dotyczące
  kredytów , ubezpieczeń , transakcji handlowych z odbiorcami i dostawcami.

  Informacje dotyczące podpisanych umów i aneksów do umów kredytowych , znajdują się w punkcie XII
  niniejs zego sprawozdania.
  Umowy ubez pieczenia majątku zawarte przez ERG S.A. w 201 7 roku
  L.p. Umowa ubezpieczenia zawarta z: Data zawarcia
  umowy Przedmiot ubezpieczenia Wartość
  ubezpieczenia
  Okres
  ubezpieczenia
  1
  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
  i Reasekuracji S.A.
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
  Warta S.A.
  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  30.06.2017 (umowa)
  Ubezpieczenie mienia od
  ryzyk wszystkich 61.218.334,57 zł 1.07.2017 -
  30.06.2018
  2
  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
  i Reasekuracji S.A.
  Towarzystwo Ubezp ieczeń i Reasekuracji
  Warta S.A.
  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  30.06.2017 (umowa)
  Ubezpieczenie sprzętu
  elektronicznego od
  uszkodzeń i awarii
  225.613,82 zł 1.07.2017 -
  30.06.2018
  3
  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
  i Reasekuracji S.A.
  Towarzystwo Ubezpie czeń i Reasekuracji
  Warta S.A.
  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  30.06.2017 (umowa) Ubezpieczenie OC 8.000.000,00 zł 1.07.2017 -
  30.06.2018

  W dniu 1.02. 2017 r. jednostka certyfikująca Bureau Veritas Polska nadała spółce ERG S.A. certyfikat ISO 22000
  (nr certyfikatu: PL 006752/P). Wdrożenie normy ISO 22000 w Spółce, poprzedzone było wielomiesięcznymi
  przygotowaniami, w tym dostosowaniem procesów produkcyjno -logistycznych do restrykcyjnych wymagań.
  ERG S.A. od teraz będzie mogła produkować wyroby foliowe, przeznaczone do bezpośredniego kontaktu
  z żywnością.
  Sama norma ISO 22000 określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu
  żywnościowym, w tym opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. ERG S.A. jako producent opakowań
  przez naczonych do kontaktu z żywnością zobowiązany jest do wykazania zdolności identyfikacji i nadzoru nad
  zagrożeniami bezpieczeństwa żywności. Głównym celem normy jest zapewnienie dostarczania zdrowej
  i bezpiecznej żywności.
  Wdrożenie i utrzymywanie zasad sys temu, a w efekcie uzyskanie certyfikatu ISO 22000:
  • wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy,
  • stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych,
  • potwierdza zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia dla
  zachowania efektywności.

  ISO 22000 określa wymagania, które pozwalają na:
  • zaplanowanie, wdrożenie, działanie, utrzymanie i aktualizację systemu zarządzania bezpieczeństwem
  żywności, który ma na celu dostarczanie produktów, k tóre zgodnie z ich przeznaczeniem są bezpieczne
  dla odbiorców,
  • wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  17
  • skuteczną komunikację w kwestiach bezpieczeństwa żywności z dostawcami, klientami i innymi
  zaintereso wanymi stronami w łańcuchu żywnościowym,
  • zapewnienie, że organizacja spełnia deklarowaną polityką bezpieczeństwa żywności, certyfikację
  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przez zewnętrzną organizację, taką jak jednostka
  certyfikująca.

  W dniu 2 6.07.2017 r. ERG S.A. podpisała ze spółką pod MAM2 S.r.l. (Włochy) umowę, której przedmiotem jest
  dostawa na rzecz ERG linii do produkcji folii wraz z zestawem akcesoriów za łączną cenę w wysokości 873.900 EUR
  (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset euro). Dostawa i uruchomienie w/w linii do produkcji
  folii wpłynie w sposób znaczący na potencjał gospodarczy Spółki w związku ze wzrostem jej mocy produkcyjnych
  o około 17%. Rozruch w/w linii planowany jest w drugiej połowie drugiego kwartału 2018 roku.

  X. INFORMACJE O POWIĄZANIACH KAPITA ŁOWY CH LUB ORGANIZACYJNYCH ERG S.A.
  Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH
  I ZAGRANICZNYCH

  Schemat Grupy Kapitałowej:

  Grupę Kapitałową ERG S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 16 us tawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) tworzą następujące podmioty:

  *ERG S.A. jako podmiot dominujący oraz podmiot zależny Folpak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej


  *na dzień 31.12 .201 7 r. oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, tj. 27.04 .201 8 r.

  Jednostki zależne, objęte konsolidacją metodą pełną:

  Folpak Sp. z o.o. z siedzibą w D ąbrowie Górniczej
  W dniu 12 maja 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Folpak Sp. z o.o. W wyniku podjętych
  uchwał został podniesiony kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.900 tys. zł, który dzielił się na 1.900 udziałów
  o wartości 1 tys. zł k ażdy. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 630 udziałów. Do czasu NWZ kapitał
  zakładowy Folpak Sp. z o.o. dzielił się na 1.230 udziałów o wartości 1 tys. zł każdy. Wpisu o dokonaniu
  podwyższenia kapitału Spółki w Krajowym Rejestrze Sadowym dokona no 10 listopada 2011 roku. ERG S.A.
  posiadała 1.900 udziałów, co stanowiło 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników. Udziały Folpak Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2007 r. W styczniu 2011
  roku Zakład zo stał przeniesiony do Dąbrowy Górniczej. W związku z tym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę
  o zmianie adresu siedziby, który od dnia 12 maja 2011 roku znajduje się w Dąbrowie Górniczej. W ramach działań
  restrukturyzacyjnych została także podjęta uchwałą o z mianie Zarządu. Dotychczasowego Prezesa - Pana
  Jarosława Jaskulskiego od dnia 18 maja 2011 roku zastąpili Pan Marcin Agacki i Pan Piotr Szewczyk.
  ERG S.A.
  Folpak Sp. z o.o.
  (100% udziałów)  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  18
  W dniu 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Folpak Sp. z o.o. z siedzibą
  Dąbrowie Górniczej mocą uchwały nr 1/XII/2012 podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
  z dotychczasowej kwoty 1.900 tys. zł do kwoty 2.350 tys. zł czyli o 450 tys. zł. Podwyższenie to zostało dokonane
  w drodze ustanowienia 450 nowych udziałów, ka żdy o nominalnej wartości 1 tys. zł. Zaś wszystkie nowe udziały
  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Folpak objęte zostały przez dotychczasowego wspólnika, spółkę
  ERG S.A. z Dąbrowy Górniczej.
  W związku z rezygnacją Pana Marcina Agackiego z funkcji Cz łonka Zarządu Folpak Sp. z o.o. z dniem 31.07.2014 r.,
  od dnia 1.08.2014 r. do dnia 1.01. 2015 r. jedynym Członkiem Zarządu Folpak Sp. z o.o. był Pan Piotr Szewczyk. W
  dniu 2.01. 2015 r. powołano do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Roberta Groborza. W dniu 31.03.2015 r.
  ze skutkiem na ten sam dzień rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu złożył Pan Piotr Szewczyk i tym
  samym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki Folpak wygląda następująco:
  • Prezes Zarządu - Robert Grob orz

  ERG S.A. na dzień 31.12.201 7 r. przeprowadziła metodą DCF test na utratę wartości spółki zależnej Folpak Sp.
  z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przy przeprowadzaniu testu na trwałą utratę wartości dla udziałów
  w spółce Folpak możliwą do odzyskan ia wartość tych udziałów określono na podstawie wartości użytkowej,
  obliczonej przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych na okres 5 lat oraz stopy dyskont owej
  w wysokości 5,34 % rocznie. Stopa dyskontowa ustalona została na poziomie średniowa żonego kosztu kapitału
  dla Spółki Dominującej w Grupie Kapitałowej – ERG S.A. Wolne przepływy środków pieniężnych po upływie pięciu
  lat ekstrapolowano stosując stałą roczną stopę wzrostu rzędu 2%.
  Przepływy pieniężne netto zależą od współpracy w zakresie s przedaży usług pomiędzy Spółką ERG S.A. a Folpak
  Sp. z o.o. Bez tej współpracy wycena spółki Folpak byłaby zdecydowanie niższa .

  Głównym przedmiotem działalności Spółki w 2017 roku była sprzedaż towarów i materiałów oraz intensyfikacja
  procesów zmierzających do rozwoju działalności usługowej.

  XI. INFORMAC JE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB
  JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI P OWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH
  NIŻ RYNKOWE WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKRESLAJĄCYMI CHARAKTER
  TYCH TRANSAKCJI – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA
  W INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Informacje o transakcjach z podmio tami powiązanymi znajdują się w jednostkowym sp rawozdaniu finansowym
  za rok 201 7 w nocie 8.23 .
  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  19
  XII. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK ORAZ
  PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

  Wyszczególnienie pozycji kred ytowych na dzień 31 grudnia 201 7 r. ( w tys. zł.)
  Nazwa banku /
  instytucji
  finansowej
  kwota
  przyznane
  go
  kredytu
  stan
  zadłużenia -
  krótko -
  terminowe go
  stan
  zadłużenia -
  długo -
  terminowe go
  stan
  zadłużenia
  razem
  termin
  spłaty
  oprocentow
  anie zabezpieczenie transakcji
  Pekao S.A. *
  4.0 00
  (kredyt w
  rachunku
  bieżącym)
  3.357 0 3.357 30-09-2018
  WIBOR 1M
  + marża
  banku
  Zastaw rejestrowy na
  zapasach, cesja
  wierzytelności na
  wybranych kontrahentach,
  cesja praw z polisy
  ubezpieczenia zastawionych
  rejestrem zapasów oraz
  weksel in blanco
  ING Bank
  Śląski S.A. **
  2.000
  (kredyt w
  rachunku
  bieżącym)
  1.187 0 1.187 05-03-2019
  WIBOR 1M
  + marża
  banku
  Oświadczenie o poddaniu
  się egzekucji w trybie art.
  777 § 1 pkt 5 KPC
  ING Bank
  Śląski S.A. 2.506 775 1.339 2.114 30-04-2021
  WIBOR 1M
  + marża
  banku
  Oświadczenie o poddaniu
  się egzekucji w trybie art.
  777 § 1 pkt 5 KPC, zastaw
  rejestrowy na maszynach
  produkcyjnych wraz z cesją
  praw z polisy ubezpieczenia
  tych maszyn
  ING Bank
  Śląski S.A. ***
  do kwoty
  2.200 0 0 0 12-09-2021
  WIBOR 1M
  + marża
  banku
  Oświadczenie o poddaniu
  się egzek ucji w trybie art.
  777 § 1 pkt 5 KPC, hipoteka
  umowna na jednej z
  nieruchomości ERG S.A.
  wraz z cesją praw z polisy
  ubezpieczenia tej
  nieruchomości
  RAZEM 5.319 1.339 6.658

  *W dniu 29 września 201 7 roku ERG S.A. zawarła z Bankiem Pekao S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku
  bieżącym na kwotę 4.000 tys. zł. Aneks prolonguje dostępność kredytu do dnia 30 września 201 8 r. na
  niezmienionych dotąd warunkach finansowania i zabezpieczeń spłaty.

  **Dodatkowo, w dniu 19 grudnia 201 7 r. Spółka zawarł a z ING Ban kiem Śląski m S.A. aneks techniczny do umowy
  o kredyt złotowy w rachunku bankowym, który prolong ował udostępnienie kredytu w kwocie 2.000 tys. zł do
  dnia 5 marca 201 8 r. W lutym 2018 r. na podstawie złożonego wniosku kredytowego przez ERG S.A. Bank wydał
  po zytywną decyzję o prolongowaniu niniejszego kredytu do dnia 5.03.2019 r. na niezmienionych warunkach
  finansowania i zabezpieczeń spłaty.

  *** W dniu 19 grudnia 2017 r. ERG S.A. podpisała umowę kredytu inwestycyjnego z ING Bankiem Śląskim S.A.
  Kredyt w łącz nej wysokości 2.200 tys. zł przeznaczony będzie na częściowe finansowanie inwestycji w park
  maszynowy przy dodatkowym udziale środków unijnych (komunikat giełdowy nr 43/2017 z dnia 2.11.2017) oraz
  środków własnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2018 r. Powiększenie parku maszynowego
  zwiększy moce produkcyjne ERG S.A. o około 17%.
  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  20
  Na dzień bilansowy 31.12.2017 r. ERG S.A. nie wypłaciła żadnej z transz niniejszego kredytu. Na dzień publikacji
  niniejszego raportu ERG S.A. uruchomiła transze na łączną wartość 1.634,5 tys. zł. Po uruchomieniu przez
  ING Bank Śląski S.A. wszystkich transz kredytu, Spółka rozpocznie ratalną spłatę zobowiązania.

  Wyszczególnienie pozycji leasi ngowych na dzień 31 grudnia 201 7 r. (w tys. zł.)
  nazwa banku /
  instytucji f inansowej
  kwota
  umowy
  stan
  zadłużenia -
  krótko -
  terminowego
  stan
  zadłużenia -
  długo -
  terminowego
  stan
  zadłużenia
  razem
  termin spłaty Przedmiot leasingu
  Pekao Leasing
  Sp. z o.o. 2.701 464 252 716 11-06-2019 Linia produkcyjna do
  rozdmuchu folii
  Pekao Leasi ng
  Sp. z o.o. 2.645 478 1.455 1.933 12-02-2021 Linia produkcyjna do
  rozdmuchu folii
  mLeasing Sp. z o.o. 2.284 414 1.256 1.670 15-02-2021 Linia produkcyjna do
  rozdmuchu folii
  mLeasing Sp. z o.o. * 178 34 132 166 15-06-2022 Maszyna do recyklingu
  mLeas ing Sp. z o.o. * 377 72 284 356 31-07-2022 Układ chłodzenia
  mLeasing Sp. z o.o. * 283 55 213 268 31-07-2022 System centralnego
  podawania surowca
  RAZEM 1.517 3.592 5.109

  *W dniu 10.07.2017 r. ERG S.A. podpisała trzy umowy leasingowe na łączną warto ść 839 tys. zł netto. Umowy
  dotyczą finansowania przez leasingodawcę trzech nowych maszyn. Przedmiotowe urządzenia są maszynami
  usprawniającymi proces produkcji, a także umożliwiającymi stabilny rozwój mocy produkcyjnych w połączeniu
  z inwestycjami w nowe linie produkcyjne. Okres leasingu każdej z ww. umów wynosi 60 miesięcy.
  Wszystkie urządzenia zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych i w związku z tym rozpoczęła się spłata rat
  kapitałowo -odsetkowych z tytułu leasingu.

  Znaczące postanowienia umów leasingowych:
  • okres leasingu wynosi zazwyczaj 5 lat,
  • podstawę ustalania kwoty warunkowych opłat leasingowych stanowi WIBOR – dla umów
  nominowanych w zło tych powiększony o marżę Leasingodawcy ,
  • w umowach leasi ngowych zawarta jest opcja wykupu przedmiotu leas ingu po zakończeniu okresu
  umowy,
  • z postanowień umownych nie wynikają ograniczenia dotyczące dodatkowego zadłużenia ani
  dodatkowych umów leasingowych.

  Informacje o zaciągniętych pożyczkach
  Zawarta umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. op isana powyżej. ERG S.A. nie zaciągał a
  żadnych pożyczek w roku 2017.


  ERG S.A. – Sprawozdanie Zarządu z działalności ERG S.A. za rok 201 7
  21
  XIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH KREDYTACH , UMOWACH POŻYCZEK ORAZ
  PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

  W oparciu o umowę z dnia 24 marca 2016 roku ERG S.A. udzieliła pożyczki firmie Folpak Sp. z o .o. w wysokości
  240 tys. zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki był wystawiony
  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał całej pożyczki został spłacony,
  natomiast należn e odsetki w pozostałej kwocie zostały uregulowane przez Folpak Sp. z o.o. w styczniu 2018 r.
  Tym samym na dzień publikacji niniejszego raportu cała pożyczka została spłacona.

  W okresie od stycznia 20 17 r. do grudnia 20 17 r. Emitent nie udzielił pożyczek , poręczeń ani gwarancji .

  XIV. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI

  W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanego z nim programu opcji
  menadżerskich przyjętych uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w latach poprzednich (opisa ne w pkt
  XXVIII niniejszego sprawozdania) w dniu 16 czerwca i 1 lipca 2016 r. ERG S.A. wydała w sumie 9.918 szt. akcji serii
  E o wartości nominalnej 20 zł za sztukę. Akcje wydane zostały w postaci materialnej.

  Zgodnie z Regulaminem Programu Opcji Menadże rskich osoby uprawnione mogły wymienić posiadane warranty
  serii A, na akcje ERG S.A. serii E w stosunku 50:1 (50 warrantów subskrypcyjnych uprawniało do objęcia 1 akcji).

  W dniu 15 czerwca 2016 r. do Spółki ERG S.A wpłynęło oświadczenie jednej z osób upr awnionych o zrzeczeniu
  się 36 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A i rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych warrantów.
  16 czerwca 2016 r. dokonano przez osobę uprawnioną wymiany posiadanych 487.900 sztuk warrantów
  subskrypcyjnych serii A na 9 .758 akcji serii E.
  W lipcu 2016 r. dokonano przez dwie pozostałe osoby uprawnione wymiany posiadanych w sumie 8.000 sztuk
  warrantów subskrypcyjnych serii A na 160 akcji serii E.
  W dniu 5 lipca 2016 r. do Spółki ERG S.A wpłynęło oświadczenie ostatniej z osób uprawnionych o zrzeczeniu się
  4.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A i rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych warrantów.

  W wyniku realizacji w dniach od 16 czerwca 2016 r. do 1 lipca 2016 r. praw wynikających z objętych warrantów
  subskrypcyjn
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ERG SA
ISIN:PLERGZB00014
NIP:629-00-11-681
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Chemiczna 6 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon:+48 32 2640281
www:www.erg.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-06Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
Komentarze o spółce ERG
2017-12-07 16:35:54
kubełek
cuja będzie z tej spółki
2017-12-07 20:33:17
Edek
No słabo to wygląda.
Raczej szału tutaj nigdy nie będzie :( a szkoda
2018-05-17 20:16:33
mak
bardzo dobra spółka , będzie grubo w tym roku
2018-05-17 08:46:41
Kubełek
JEDNA Z NAJLEPSZYCH INWESTYCJI NA NAJBLIZSZE LATA
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649