Raport.

ERBUD SA (33/2021) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej Umowy o wartości 27,4 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dębnica Kaszubska oraz otrzymanie polecenia rozpoczęcia prac.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2020r. , 30 września 2020 roku oraz 25 marca 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnych, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Informacja poufna z dnia 4 czerwca 2020r. dotyczyła zawarcia umowy warunkowej, której treść Emitent przekazuje poniżej. Informacje poufne z dnia 30 września 2020 roku oraz 25 marca 2021 r. dotyczyły zawarcia aneksów do tej umowy wydłużających datę, do której inwestor powinien przedstawić polecenie rozpoczęcia prac oraz zwiększenia wartości kontraktu.
Przyczyną ujawnienia opóźnionych informacji poufnych jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2020r. Emitent działając w Konsorcjum z firmą ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A ) z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) zawarł znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:
1. Data zawarcia kontraktu: 4 czerwca 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): DK Farma Wiatrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 27.397.329,14 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dębnica Kaszubska;
5. Termin realizacji Umowy: 4 kwietnia 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności 19 kwietnia 2022r.
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 3 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności 19 kwietnia 2027r.
9. Kary:
- za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości kontraktu;
- za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
- za opóźnienia w realizacji kontraktu - 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów dotyczących realizacji kontraktu - 3.000 PLN za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek - 5.000 PLN za każdy dzień opóźnienia;
Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 25% całkowitej ceny kontraktu.
10. Uwagi:
Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wartość robót realizowanych przez Emitenta nie przekroczy 25% wartości kontraktu.
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 4 maja 2021 działając w Konsorcjum z firmą ONDE S.A (dawniej PBDI S.A.) z/s w Toruniu (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) potwierdził otrzymanie od Zamawiającego - DK Farma Wiatrowa Sp. z o. o. pisemnego polecenia rozpoczęcia prac.
W związku z powyższym został spełniony warunek wejścia w życie Umowy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Erbud SA
ISIN:PLERBUD00012
NIP:879-017-22-53
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Puławska 300A 02-819 Warszawa
Telefon:+48 22 5487000
www:www.erbud.pl
Kalendarium raportów
2021-09-02Raport półroczny
2021-11-08Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ERBUD
2017-12-27 20:32:00
kati
Dlaczego znajdują się tu komunikaty dotyczące Interbud Lublin a nie ERBUD SA?
2017-12-28 11:46:10
iGPW
Problem z mieszaniem komunikatów dwóch spółek został rozwiązany.
Przepraszamy za problemy.
2017-12-28 12:30:36
dizi
Na temat naganiaczy, tj. analityków Domów Maklerskich mam wyrobione zdanie. Klasycznym przykładam obrazującym merytoryczne przygotowanie ,,analityków” są analitycy DM BDM, którzy jeszcze nie tak dawno w raporcie z 3 marca 2017 r. podwyższyli cenę docelową akcji Erbudu do 35 zł. ,,Uważamy, że przy naszych prognozach wycena Erbudu nie jest wygórowana” – napisano w raporcie. Zerkam teraz na aktualną cenę akcji, i co widzę: 20,21 zł/akcję. Jak to się ma do prognozowanych 35 zł/akcję? Jak można pomylić się ponad 42%???. Co zatem zawodowo powinni robić wspomniani ,,analitycy”? Podpowiadam: rowy kopać, a nie zajmować się wróżeniem. Wygląda to przecież gorzej niż przy grze w 3 karty, gdzie przekupionych klakierów wokół mobilnego ,,stolika”, podpuszczających graczy, również nigdy nie brakowało. W przypadku, gdy ktoś naprawdę będzie zainteresowany akcjami Erbud S.A., to nie będzie czytał ,,prognoz” analityków tylko np. będzie na bieżąco śledził MÓJ ERBUD na facebooku, nie zawadzi również przejrzeć tam wpisy archiwalne. MÓJ ERBUD pozwoli potencjalnym nabywcom lub pechowym właścicielom akcji Erbudu poznawać prawdziwe przyczyny pikowania tych akcji w dół. Nie wolno dawać nabierać się ,,analitykom”, których wróżby nawet we wspomnianej grze w 3 karty zdałyby się psu na budę. Tylko MÓJ ERBUD na facebooku prawdę Ci powie o ERBUD S.A.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor