Raport.

ENTER AIR SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Enter Air S.A.

  Jednostkowe s prawozdanie finansowe
  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 9  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  2
  Jednostkowe s prawozdanie finansowe Spółki Enter Air S.A.
  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 9

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe sk ładające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku
  i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów
  pieniężnych oraz not i pozostałych informacji objaśniających zostało sporządzo ne zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finanso wej i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:


  Elementy jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie poniżej w
  następującej kolejności :

  Jednostkowe s prawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
  do 31 grudnia 201 9 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 25.887 tys. zł.
  Jednostkowe s prawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 201 9, które po stronie aktywów i pasywów
  pokazuje kwotę 179. 928 tys. zł .
  Jednostkowe s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
  do 31 grudnia 201 9, wykazujące wzrost kapitałów o 13. 606 tys. zł .
  Jednostkowe s prawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do
  31 grudnia 201 9, wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 10.405 tys. zł .
  Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego


  Grzegorz Polaniecki Mariusz O lechno
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  [podpis elektroniczny] [podpis elektroniczny]  Marcin Kubrak Andrzej Kobielski
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  [podpis elektroniczny] [podpis elektroniczny]
  Warszawa, 22 maja 2020

  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  3
  SP=S TREŚC=

  1 List prezesa ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 4
  2 Oświadczenia zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ . 5
  3 Wybrane d ane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego ................... 6
  4 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 ............................... 7
  4.1 Hednostkowe sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów ................................ ................................ 7
  4.2 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ..................... 8
  4.3 Hednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ....... 9
  4.4 Hednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ .......... 10
  5 Wprowadzenie d o jednostkowego sprawozdania finansowego ................................ ............................. 11
  5.1 Dane organizacyjne jednostki ................................ ................................ ................................ ................... 11
  5.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ................................ ................................ ................................ .... 11
  5.3 Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego ................................ ................................ 11
  5.4 Zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe ................................ ................................ ....... 11
  5.5 Noty do jednostkowego sprawozdania fin ansowego sporządzonego za okres sprawozdawczy od
  1 stycznia do 31 grudnia 2019 ................................ ................................ ................................ .................. 29
  6 Informacje dodatkowe do sp rawozdania finansowego ................................ ................................ ........... 40
  6.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ... 40
  6.2 =stotne zmiany wartości kwot szacunkowych prezentowanych w po przednich okresach śródrocznych
  bieżącego roku obrotowego lub w poprzednich latach obrotowych oraz korekty poprzednich okresów
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 40
  6.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej ................................ ................................ ..... 41
  6.4 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym ................................ ................................ .......................... 41
  6.5 Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ............................. 41
  6.6 Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ................. 42
  6.7 Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 43
  6.8 Wynagrodzenie firmy audytorskiej ................................ ................................ ................................ ........... 43
  6.9 Segmenty ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 43


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  4
  1 LIST PREZESA

  Szanowni Państwo,
  mam przyjemność przedstawić sprawozdanie finansowe Enter Air S.A. za 2019 rok. Hesteśmy pierwszą polską Grupą
  lotniczą notowaną na Warszawski ej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie zadebiutowaliśmy już ponad cztery
  lata temu. Od d nia debiutu do końca 2019 roku kurs akcji naszej firmy urósł kilkukrotnie, a Grupa systematycznie
  poprawia swoje wyniki finansowe, realizując skutecznie wszystkie za łożenia. Nawet dziś w obliczu kryzysu
  pandemicznego, kurs akcji firmy jest stabilny.
  Rynek lotniczy na którym działamy nie jest łatwy. Od 10 lat co roku spadała na rynek turystyczny jakaś „plaga”, w
  postaci katastrof, wybuchów wulkanów, ruchów wolnościow ych, wojen i zamachów, kryzysów imigracyjnych, czy
  wysokich cen paliwa. Mimo to, branża utr zymywała dynamiczny trend wzrostowy popytu. Gdy jedne kierunki
  wakacyjne s ą mniej popularne, dzięki dużej dywersyfikacji geograficznej, pozycję liderów szybko i skut ecznie
  przejmują inne kraje. Rozwój rynku turystycznego postępuje trwale mimo negatywnych c zynników takich jak
  wahania cen ropy, wahania kursów walut oraz ciągły wzr ost obciążeń fiskalnych i kosztownych procedur i
  obowiązków nakładanych na branżę turystycz ną. Nasz model biznesowy został zaprojektowany w czasie kryzysu i
  na razie jest odporny na większość zagrożeń i negatywnych trendów dzięki czemu Grupa zanotowała kol ejny dobry
  rok w 2019.
  Rok 2019 był rokiem umacniania się pozycji Enter Air w Polsce i za granicą. Umocniliśmy się szczególnie na rynku
  brytyjskim, skandyn awskim, izraelskim i francuskim, pozostając niekwestionowanym liderem na rynku polskim.
  Naszą mocną stroną jest oferowanie wysokiej jakości usług przewozowych w przystępnej cenie. Dzięki tem u udaje
  nam się zdobywać coraz więcej udziału na kluczowych rynkach Europy. Marka Enter Air jest rozpoznawana i
  ceniona za granicą jako solidna polska marka. Hesteśm y jednym z największych eksporterów usług w Polsce,
  przynoszącym zyski podatkowe dla rodzim ego budżetu. Dzięki przewagom modelu biznesowego, Grupa Enter Air
  S.A. poprawiła obroty i w yniki finansowe w stosunku do roku 2018. Znacząco wzrosła obecność Grupy z a granicą.
  W związku z powyższym poprawił się także wynik jednostkowy w Spółce Enter Air S. A. Przychody Spółki wyniosły
  32 mln zł a zysk operacyjny 30.485 tys. zł.
  Minione 12 miesięcy było dobrze wykorzystaną szansą na intensywny rozwój Grupy, dający wyśmienitą podstawę
  do dalszego wzrostu i ekspansji zagranicznej. Grupa jest zarządzana niewie lkim, dobrze zorganizowanym i bardzo
  profesjonalnym zespołem ludzi, który dzięki precyzyjnie zdefinio wanym zadaniom, wytwarza wartość dodaną z
  ponadprzecię tną wydajnością, zwiększając trwale wartość dla akcjonariuszy. Mamy ambicje pozostania najlepszym
  biz nesem lotniczym w Polsce oraz motywację do dalszego zdobywania pozycji na rynkach zagranicznych.
  Rok 2020 rozpoczął się bardzo dobrze i Grupa zanotowała w styczniu i lutym wzrost operacji, jednakże w marcu,
  z powodu pandemii COVID -19, dotychczasowe progno zy na resztę 2020 roku stały się mało prawdopodobne.
  Ograniczenie w ruchu lotniczym praktycznie z dni a na dzień uziemiło flotę Enter Air. Wprawdzie wykonyw ane są
  sporadyczne rejsy cargo, oraz operacje zlecane przez rządy i instytucje krajów EU, jednakże je st tylko znikomy
  procent ruchu jaki jest konieczny dla utrzymania rentownej działalności przy potencj ale produkcyjnym Enter Air.
  W przypadku normalnego prz ewoźnika lotniczego B2C, nagłe zatrzymanie działalności powoduje presję
  płynnościową zarówno po stron ie kosztowej (zaległe płatności za otrzymane usługi), jak i przychodowej (zwroty za
  bilety za niewyko nane rejsy). Dzięki modelowi biznesowemu Enter Air opa rtemu na przedpłatach (zarówno
  przychody, jak również koszty) powyższe problemy nie występują, co ist otnie zwiększa odporność Enter Air na
  sytuacje kryzysowe.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania trudno jest określić jakie będą skutki krótkofalow e i długofalowe
  wystąpienia pandemii. Spółka jest przygotowana na różne scenariusze, wydaje się, że w sytuacji kryzysowej model
  biznesowy Enter Air powinien być dość odporny. Mimo zawirowań, popyt na na szą usługę, jako nisko -kosztowego
  przewoźnika, spodzie wany jest na dobrym poziomie w całej Europie, co jest dobrym prognostykiem naszego
  przetrwania a takż e potencjalnego, dalszego wzrostu w kolejnych latach.


  Z poważaniem ,
  Grzegorz Polaniecki  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  5
  2 OŚW=ADCZEN=A ZARZĄDU

  =nformacja Zarządu Spółki Enter Air S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej została dołączona do niniejszego
  sprawozdania w formie dodatkoweg o dokumentu.
  Również oświadczenie Zarząd u Spółki dotyczące danych finansowych zostało dołączone do niniejszego
  sprawozdania w formie odrębnego dokumentu.
  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  6
  3 WYBRANE DANE F=NANSOWE, ZAW=ERAHĄCE PODSTAWOWE POZYCHE SPRAWOZDAN=A F=NANS OWEGO
  Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych
  Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według ustalonego przez NBP kursu
  wymiany złotego na EUR obowiązującego na dzień 31.12.2019 r., tj. 4,2585 PLN/EUR i dane porównywalne na
  dzień 31.12.2018 r., tj. 4,3 PLN/EUR.
  Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienię żnych
  przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni
  dzień każd ego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za okres 12 miesięcy zakończony 3 1.12.2019 r.
  – 4,3018 PLN/EUR i dane porównywalne za okres 12 miesięcy zakończony 31.1 2.2018 r. – 4,2669 PLN/EUR.

  Za ok r e s: Za ok r e s: Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8 od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8 do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' E U R 0 0 0 ' E U R
  Spr a w oz da ni e z c a łk ow i t y c h doc hodów
  Przychody netto ze sprzedaży 32.000 24.000 7.439 5.625
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31.977 24.000 7.433 5.625
  Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 30.485 22.590 7.087 5.294
  Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 25.887 19.665 6.018 4.609
  Spr a w oz da ni e z pr z e pły w ów pi e ni ę ż ny c h
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114.453 12.665 26.606 2.968
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (91.767) - (21.332) -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12.281) (9.649) (2.855) (2.261)
  P r z e pły w y pi e ni ę ż ne ne t t o r a z e m 1 0 .4 0 5 3 .0 1 6 2 .4 1 9 707
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8 3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' E U R 0 0 0 ' E U R
  Spr a w oz da ni e z sy t ua c j i f i na nsow e j
  Aktywa trwałe 133.999 42.218 31.466 9.818
  Aktywa obrotowe 45.929 121.872 10.785 28.342
  Kapitał podstawowy 17.544 17.544 4.120 4.080
  Kapitał własny 172.301 158.695 40.460 36.906
  Zobowiązania długoterminowe 6.349 5.318 1.491 1.237
  Zobowiązania krótkoterminowe 1.278 77 300 18


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  7
  4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 201 9
  4.1 Jednostkowe s prawozdanie z wyniku i całkowitych docho dów


  Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z nota mi do sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cz ęść.

  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  N O T A 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  D z i a ła l ność k ont y nuow a na
  Przychody ze sprzedaży 5.5.1 32.000 24.000
  Koszt własny sprzedaży 5.5.2 (23) -
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y 3 1 .9 7 7 2 4 .0 0 0
  Koszty sprzedaży - -
  Koszty ogólnego zarządu 5.5.2 (1.492) (1.410)
  Pozostałe przychody operacyjne - -
  Pozostałe koszty operacyjne - -
  Zy sk ( st r a t a ) na dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j 3 0 .4 8 5 2 2 .5 9 0
  Przychody/Koszty finansowe - netto 5.5.3 1.501 1.714
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m 3 1 .9 8 6 2 4 .3 0 4
  Podatek dochodowy 5.5.4 (6.099) (4.639)
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o z dz i a ła l nośc i k ont y nuow a ne j 2 5 .8 8 7 1 9 .6 6 5
  Wy ni k na dz i a ła l nośc i z a ni e c ha ne j - -
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o z a ok r e s obr ot ow y 2 5 .8 8 7 1 9 .6 6 5
  P oz ost a łe c a łk ow i t e doc hody :
  P oz y c j e , k t ór e ni e z ost a ną pr z e ni e si one do w y ni k u - -
  P oz y c j e , k t ór e m og ą by ć pr z e ni e si one do w y ni k u - -
  P oz ost a łe c a łk ow i t e doc hody / st r a t y z a r ok obr ot ow y - -
  Sum a c a łk ow i t y c h doc hodów 2 5 .8 8 7 1 9 .6 6 5
  Zy sk / st r a t a ne t t o na 1 a k c j ę w z łot y c h
  -zwykły i rozwodniony 5.5.5 1,48 1,12


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  8
  4.2 Jednostkowe s prawozdanie z sytuacji finansowej


  Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cz ęść.

  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  N O T A 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a t r w a łe
  Rzeczowe aktywa trwałe 5.5.7 356 -
  =nwestycje w jednostkach zależnych 5.5.8 133.543 41.775
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.5.16 100 443
  Należności pozostałe 5.5.9 - -
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe 1 3 3 .9 9 9 4 2 .2 1 8
  A k t y w a obr ot ow e
  Należności handlowe oraz pozostałe 5.5.10 31.601 117.872
  Bieżące aktywa podatkowe 5.5.11 82 167
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5.5.12 14.176 3 771
  Rozliczenia międzyokresowe 5.5.13 70 62
  Ra z e m A k t y w a obr ot ow e 4 5 .9 2 9 1 2 1 .8 7 2
  A k t y w a k l a sy f i k ow a ne j a k o pr z e z na c z one do z by c i a - -
  A k t y w a r a z e m 1 7 9 .9 2 8 1 6 4 .0 9 0
  K a pi t a ł w ła sny
  Kapitał podstawowy 5.5.14 17.544 17.544
  Kapitał zapasowy 5.5.15 132.872 125.488
  Zyski zatrzymane (4.002) (4.002)
  Wynik okresu 25.887 19.665
  Ra z e m k a pi t a ły w ła sne 1 7 2 .3 0 1 1 5 8 .6 9 5
  Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.5.16 6.080 5.318
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 5.5.17 269 -
  Ra z e m Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e 6 .3 4 9 5 .3 1 8
  Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 5.5.18 90 44
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 1.022 -
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 5.5.17 87 -
  Rezerwy krótkoterminowe 5.5.19 79 33
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e 1 .2 7 8 77
  Zobow i ą z a ni a z w i ą z a ne be z pośr e dni o z a k t y w a m i
  t r w a ły m i k l a sy f i k ow a ny m i j a k o pr z e z na c z one do z by c i a - -
  P a sy w a r a z e m 1 7 9 .9 2 8 1 6 4 .0 9 0


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  9
  4.3 Jednostkowe s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym  Sprawozdanie z e zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.
  N ot a K a pi t a ł
  podst a w ow y
  K a pi t a ł
  z a pa sow y
  Zy sk i
  z a t r z y m a ne
  Wy ni k
  ok r e su
  Ra z e m
  k a pi t a ły
  w ła sne
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Sa l do na dz i e ń 3 1 .1 2 .2 0 1 7 1 7 .5 4 4 1 2 4 .2 8 8 ( 4 .0 0 2 ) 1 0 .8 4 9 1 4 8 .6 7 9
  Zm i a ny w k a pi t a l e w ła sny m w r ok u 2 0 1 8
  Podwyższenie kapitału podstawowego, agio - - - - -
  Dywidendy 5.5.6 - - - (9.649) (9.649)
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych i na
  kapitał zapasowy 5.5.15 - 1.200 - (1 200) -
  Wynik okresu - - - 19.665 19.665
  Sa l do na dz i e ń 3 1 .1 2 .2 0 1 8 1 7 .5 4 4 1 2 5 .4 8 8 ( 4 .0 0 2 ) 1 9 .6 6 5 1 5 8 .6 9 5
  Zm i a ny w k a pi t a l e w ła sny m w r ok u 2 0 1 9
  Podwyższenie kapitału podstawowego, agio - - - - -
  Dywidendy 5.5.6 - - (12.281) (12.281)
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych i na
  kapitał zapasowy 5.5.15 - 7.384 - (7.384) -
  Wynik okresu - - - 25.887 25.887
  Sa l do na dz i e ń 3 1 .1 2 .2 0 1 9 1 7 .5 4 4 1 3 2 .8 7 2 ( 4 .0 0 2 ) 2 5 .8 8 7 1 7 2 .3 0 1


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  10
  4.4 Jednostkowe s prawozdanie z przepływów pieniężnych


  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.
  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  P r z e pły w y śr odk ów pi e ni ę ż ny c h z dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o 3 1 .9 8 6 2 4 .3 0 4
  K or e k t y r a z e m
  Amortyzacja 89 -
  Zapłacony podatek dochodowy (3.886) (3.893)
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - (2)
  Zmiana stanu rezerw 46 -
  Zmiana stanu należności 86.272 (7.740)
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 401 (16)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (9) 12
  Inne korekty - -
  82.913 (11.639)
  Śr odk i pi e ni ę ż ne ne t t o z dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j 1 1 4 .8 9 9 1 2 .6 6 5
  P r z e pły w y śr odk ów pi e ni ę ż ny c h z dz i a ła l nośc i i nw e st y c y j ne j
  Wy da t k i
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (446)
  Z aktywów finansowych, w tym: (91.767) -
  w jednostkach powiązanych (91.767) -
  (92.213) -
  Śr odk i pi e ni ę ż ne ne t t o z dz i a ła l nośc i i nw e st y c y j ne j ( 9 2 .2 1 3 ) -
  P r z e pły w y śr odk ów pi e ni ę ż ny c h z dz i a ła l nośc i f i na nsow e j
  Wy da t k i
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (12.281) (9.649)
  (12.281) (9.649)
  Śr odk i pi e ni ę ż ne ne t t o z dz i a ła l nośc i f i na nsow e j ( 1 2 .2 8 1 ) ( 9 .6 4 9 )
  Zw i ę k sz e ni e ne t t o śr odk ów pi e ni ę ż ny c h i i c h e k w i w a l e nt ów 1 0 .4 0 5 3 .0 1 6
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego 3 .7 7 1 753
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych - 2
  Śr odk i pi e ni ę ż ne i i c h e k w i w a l e nt y na k oni e c ok r e su spr a w oz da w c z e g o 1 4 .1 7 6 3 .7 7 1


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  11
  5 WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  5.1 Dane organizacyjne jednostki
  Enter Air S. A. ("Spółka") została utwo rzona zgodnie ze statutem Spó łki w formie aktu notarialnego z dnia
  07.11.2012 roku jako Laruna =nvestments S.A i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Kr ajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000441533. Spółka została utworzona na czas nieokreślony.
  Zgodnie ze statutem Spółki przedmiotem działalności Spółki jest między innymi działalność holdingowa z
  wyłączeniem holdingów finansowych.
  W dniu 22 grud nia 2014 nazwa spółki został zmieniona na Enter Air S.A. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie
  przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74 .

  5.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  Skład Zarządu Spółki:
  − Grzegorz Wojciech Polaniecki od 17.12.2014
  − Mariusz Ole chno od 17.12.2014
  − Marcin Andrzej Kubrak od 17.12.2014
  − Andrzej Przemysław Kobielski od 17.12.2014

  Skład Rady Nadzorczej:
  − Ewa Kubrak od 17.12.2014
  − Piotr Przedwojewski od 17.12.2014
  − Hoanna Braulińska -Wójcik od 13.05.2015
  − Paweł Brukszo od 13.05. 2015
  − Patrycja Koźbiał od 10.06.2015
  − Dariusz Górski od 24.06.2019
  − Krzysztof Kaczmarczyk od 24.06.2019
  − Marek Młotek -Kucharczyk od 17.05.2016 do 24.06.2019
  − Michał Wnorowski od 12.05.201 7 do 23.06.2019

  Do dnia publikacji niniejszego raportu skład Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

  5.3 Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019. Dane porównawcze
  obejmują okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
  Sprawoz danie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  (MSR), Międzyn arodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi
  =nterpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ( zwanymi dalej MSR oraz łącznie
  zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej).
  Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone także zgodnie z § 71 Rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie in formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna wania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  5.4 Zasady (polityka) rachunkowości i metody oblicz eniowe
  Przyjęte w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki Enter Air zasady rachunkowości są zgodne z zasadami
  stosowanymi w porównywalnym, poprzednim roku obrotowym , za wyjątkiem nowych i zmienionych standardów,
  które mają zastosowanie dla okresów rozpocz ynających się w dniu lub po 1 stycznia 201 9 r.  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  12
  Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  Niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w zakresie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, biorąc pod uwagę toczący się w UE proc es wprowadzania
  standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę z asad
  rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF
  zatwierdzon ymi przez UE.
  MSSF obejmują stan dardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („K=MSF”).

  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozda nia finansowego są spójne z tymi, które
  zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok za kończony 31 grudnia 2018 roku, z
  wyjątkiem zastosowania nowych standardów i interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych
  rozpoczynających si ę w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku.


  Zmiany do istniejących standardów zastosowane po raz pierwszy w spraw ozdaniu finansowym Spółki:
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz pierwszy następujące nowe standardy oraz zmiany
  do obowiązujących standardów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.:
  • MSSF 16 „Leasing” obowiązuje dla okresów roczn ych rozpoczynających się 1 sty cznia 2019 r. lub po tej
  dacie. Nowy standard ustanowił zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu.
  Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa
  oraz zobowiązania z tytułu obo wiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 zniósł klasyfikację leasingu
  operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadził jeden model dla ujęcia księgowego
  leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca jest zobowiązany ująć:
  o aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12
  miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz
  o amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego w
  sprawozdaniu z wyników.
  MSS F 16 w znaczącej części powtórzył regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez
  leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje klasyfikację w podziale na leasing
  operacyjny i leasing finansowy oraz odp owiednio różnicuje ujęcie księ gowe.
  • Zmiany do MSSF 9: Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem. Zmiana do MSSF 9
  obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie, z
  możliwością jej wcześniejsz ego zastosowania. Na skutek zmiany do MSSF 9, jednostki będą mogły
  wyceniać aktywa finansowe z tak zwanym prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzeniem według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne
  całkowite dochody, jeżeli spełniony jest określony warune k - zamiast dokonywania wyceny według
  wartości godziwej przez wynik finansowy. Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe.
  • Zmiany do MSR 28 "=nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych prze dsięwzięciach". Zmiana
  obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie.
  Zmiany do MSR 28 "=nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach"
  wyjaśniają, że w odniesieniu do długoterminow ych udziałów w jednostce stowarzyszone j lub wspólnym
  przedsięwzięciu, do których nie stosuje się metody praw własności, spółki stosują MSSF 9. Dodatkowo
  Rada opublikowała również przykład ilustrujący zastosowanie wymogów MSSF 9 i MSR 28 do
  długoterminowych udziałów w jednostce stowarzyszonej l ub wspólnym przedsięwzięciu. Zmiany nie
  mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  • KIMSF 23: Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego. K=MSF 23 wyjaśnia wymogi w
  zakresie rozpoznania i wyceny zawarte w MSR 12 w sytuacji niepewności związ anej z ujęciem podatku


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  13
  dochodowego. K=MSF 23 wyjaśnia ujęcie podatku dochodowego, w przypadku gdy nie ma pewności, czy
  zastosowane przez jednostkę podejście podatkowe zostanie zaakceptowane przez organy podatkowe.
  W pr zypadku gdy jest prawdopodobne, że org any podatkowe zaakceptują zastosowane podejście
  podatkowe, należy ująć podatki w sprawozdaniu finansowym spójnie z zeznaniami podatkowymi bez
  odzwierciedlenia niepewności w ujęciu podatku bieżącego i odroczonego. W prz eciwnym wypadku
  podstawę opodatkowania (lub stratę podatkowa), wartości podatkowe oraz niewykorzystane straty
  podatkowe należy ująć w kwocie, która w lepszy sposób odzwierciedli rozstrzygnięcie niepewności, przy
  wykorzystaniu metody jednego najbardziej pra wdopodobnego wyniku lub metody wartośc i oczekiwanej
  (sumy ważonych prawdopodobieństwem możliwych rozwiązań). Przy ocenie prawdopodobieństwa
  akceptacji jednostka powinna założyć, że organy podatkowe dokonają weryfikacji niepewnego ujęcia
  podatkowego oraz ma ją pełną wiedzę o tym zagadnieniu. Spó łka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ
  na sprawozdanie finansowe.
  • Roczne zmiany do MSSF 2015 - 2017. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  opublikowała w grudniu 2017 r. "Roczne zmiany MSSF 2015 -2017", kt óre wprowadzają zmiany do 4
  standardów : MSSF 3 "Połączenia jednostek", MSSF 11 "Wspólne ustalenia umowne", MSR 12 "Podatek
  dochodowy" oraz MSR 23 "Koszty finansowania zewnętrznego". Poprawki zawierają wyjaśnienia oraz
  doprecyzowują wytyczne standardów w z akresie ujmowania oraz wyceny. Zmiany nie mają istotnego
  wpływu na sprawozdanie finansowe.
  • MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Zmiany do MSR 19 obowiązują dla okresów rocznych
  rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Poprawki do standardu określają
  wymogi związane z ujęciem księgowym modyfikacji, ograniczenia lub rozliczenia programu określonych
  świadczeń. Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.


  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, jakie zo stały już wydane przez RMSR i zatwierdzone
  przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie:
  • Zmiany dotyczące r eformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej w Unii Europejskiej
  wprowadzające zmiany następujących standardów:
  − MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmow anie i wycena
  − MSSF 7 Instrumen ty finansowe: ujawnianie informacje
  − MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Zmiany będą obwiązywać od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.
  • Ponadto w dniu 29.11.2019 zatwierdzono zmiany, skutkujące mo dyfikacją ter minu „istotne” mającą na
  celu przekazywania informacji finansowych , następujących standardów:
  − MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
  − MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
  • Oraz wynikające ze zmian w odni esieniach do założeń koncepcyjnych w MSSF (zastąpienie odniesień do
  poprzednich założeń). Zmiany będą obwiązywać od pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się
  dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.
  • Zmiana do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzię ć” definicja przedsięwzi ęcia (obowiązująca w odniesieniu do
  połączeń, w przypadku których data przyjęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego
  rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później oraz w odniesieniu do nabyc ia aktywów, które
  nastąp iło w dniu rozpoczęcia w /w okresu rocznego lub później),


  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do
  stosowania w UE:
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odn iesieniu do okresów rocz nych
  rozpoczynających 1 się stycznia 2021 roku lub po tej dacie),


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  14
  • Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Klasyfikacja zobowiązań jako długo i
  krótkoterminowe (opublikowano 23 stycznia 2020) – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoc zynających się 1 stycznia 2023 lub później.

  Według szacunków Spółki, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie
  miałyby istotnego wpływu na s prawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień
  bilansow y.

  Analiza wpływu MSSF 16 „Leasing” na sprawozdani e finansowe Spółki
  Z dniem 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy standard dotyczący leasingu - MSSF 16 -Leasing, który określił
  zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania dotyczące leasingu. M SSF 16 zniósł klasyfikację leasingu
  operacyjnego i leasingu finansowego z godną z MSR 17 i wprowadził jeden model dla ujęcia księgowego leasingu
  przez leasingobiorcę. Spółka , korzystając z zapisów par. C1 MSSF 16, zdecydowała się zastosować MSSF 16 do
  okres ów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019, a korzystając z zapisów par. C5 lit. b) MSSF 16
  wdrożyła standard w tej właśnie dacie bez przekształcania danych porównawczych.
  W związku z nowym standardem , do ksiąg Spółki wprowadzono praw o do uż ytkowa nia dotyczące najmu lokal u
  będącego jej siedzibą . Standard MSSF 16 nie wpłynął znacząco na kwoty prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowe j, nie zmienił też istotnie sprawozdani a z całkowitych dochodów.


  Wpływ K=MSF 23 „Niepewność co do ujęc ia podatku dochodowego” na sprawozdan ie finansowe Spółki
  Na dzień bilans owy w Spółce nie zidentyfikowano ryzyka co do sposobu ujęcia i wyceny aktywów i zobowiązań z
  tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.


  Waluta funkcjonalna i waluta sprawoz dawcza
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
  funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych,
  chyba, że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.


  Kontynuacja działalności
  Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego , czyli co najmnie j do dnia 31.12.201 9 roku.
  Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby
  na istnienie znaczącej niepewności co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności w okresie co najmniej
  12 mie sięcy po dniu bilans owym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego
  ograniczenia dotychczasowej działalności.
  Wpływ pandemii COV=D -19 na działalność Spółki w roku 2020 został opisany w nocie dotyczącej zdarzeń po dniu
  bilansowym. Zarząd Spółki ocenia , iż nie jest to zdarzenie, które wskazuje na znaczącą niepewność odnośnie do
  zdolności do kontynuowania działalności.


  Kursy walut obcych
  Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach
  obcych przy jęto następujące kursy walut obcych w złotych:

  EUR USD GBP
  31.12.2018 4,3000 3,7597 4,7895
  31.12.2019 4,2585 3,7977 4,9971


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  15
  Zasady rachunkowości przyjęte i stosowane przez Spółkę

  Metody wyceny aktywów i pasywów
  Składniki aktywów i pasywów prezentuje się i wycenia w sposób przedstawiony poniżej.

  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowy majątek trwały stanowią zasoby kontrolowane przed Spółkę w wyniku zdarzeń z przeszłości, z których
  według oczekiwań Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne i k tóre są u trzymywane w celu wykorzystania ich w
  procesie produkcyjnym lub w dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania ich do używania innym
  podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz którym towarzyszy oczekiwanie, iż
  będą wyko rzystywane przez czas dłuższy niż rok.
  Pozycje rzeczowego majątku trwałego są ujmowane jako składnik aktywów, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo,
  że Spółka uzyska przyszłe korzyści ekonomicznie związane ze składnikiem aktywów oraz cenę nabycia lu b koszt
  wytworzenia składnika aktywów można wycenić w wiarygodny sposób.

  Okres użytkowania rzeczowego aktywa trwałego jest:
  a) okresem czasu, w którym według przewidywań, dany składnik aktywów będzie użytkowany przez
  jednostkę lub
  b) liczbą jednostek produkcji lub podobnych jednostek, które według przewidywań jednostka uzyska z
  danego składnika aktywów.
  Rzeczowe aktywa trwałe są prezentowane w sprawozdaniu finansowym w podziale na następujące grupy:
  • grunty, budynki i budowle,
  • środki transportu i urządzenia,
  • środ ki trwałe w budowie,
  • wyposażenie i inne aktywa trwałe.


  Amortyzacja
  Rzeczowe składniki majątku trwałego są amortyzowane metodą liniową w sposób systematyczny na przestrzeni
  okresu użytkowania.
  Ustalając stawki amortyzacyjne Spółka bierze pod uwagę:
  • okre s i tryb konsumpcji korzyści ekonomicznych, uwzględniających warunki t echnologiczne, komercyjne
  i ekonomiczne,
  • powiązanie lub zależność danego składnika z innymi składnikami o krótszym okresie użytkowania,
  • wartość końcową po jego użytkowaniu,
  • ograniczenia prawne.
  Okres użytkowania składnika aktywów rozumie się jako oczekiwan a przydatność składnika aktywów dla Spółki.


  Używanie obcych środków trwałych na podstawie umowy leasingu (umowy dzierżawy)
  Umowa leasingowa jest to umowa lub część umowy, w której pr zekazuje się prawo do użytkowania składnika
  aktywów (bazowe go składnika aktywów) przez dany okres w zamian za wynagrodzenie.
  Leasing finansowy jest to leasing przenoszący zasadniczo całe ryzyko i pożytki wynikające z posiadania bazowego
  składnika aktywów.
  Leasing operacyjny jest to leasing, na mocy którego zasadniczo nie następuje przeniesienie całego ryzyka i
  pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika aktywów.

  Okres leasingu to nieodwołalny okres, przez który leasingobiorca ma prawo do użytkowa nia bazowego składnika
  aktywów, wraz z:
  a) okresami, n a które można przedłużyć leasing, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że
  leasingobiorca skorzysta z tego prawa; oraz


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  16
  b) okresami, w których można wypowiedzieć leasing, jeżeli można z wystarczając ą pewnością założyć, że
  leasingobiorca nie skorzysta z tego prawa.
  Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania to składnik aktywów, który reprezentuje prawo leasingobiorcy
  do użytkowania bazowego składnika aktywów przez okres leasingu.

  Opłaty leasingo we to opłaty do konywane przez leasingobiorcę na rzec z leasingodawcy z tytułu prawa do
  użytkowania bazowego składnika aktywów w okresie leasingu obejmujące:
  a) stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o zachęty leasingow e;
  b) zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indek su lub stawki;
  c) cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca
  skorzysta z tej opcji; oraz
  d) kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leas ingu przewidziano, że leasingobiorca
  może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.


  Ujmowanie
  W dacie rozpoczęcia jednostka, jako leasingobiorca, ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz
  zobowiązanie z tytułu leasingu.


  Początkowa wy cena
  W dacie rozpoczęcia leasingobiorca wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania według kosztu.
  Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania powinien obejmować:
  a) kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
  b) wszelkie opłat y leasingowe z apłacone w d acie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie
  otrzymane zachęty leasingowe,
  c) wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę, oraz
  d) szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasing obiorcę w związku z demont ażem i
  usunięciem bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się
  znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez
  warunki leasingu, chyba że te koszty są ponoszone w celu wytworzen ia zapasów. Hednostka przyjmuje
  na siebie obowiązek pokrycia tych kosztów w dacie rozpoczęcia albo w wyniku używania bazowego
  składnika aktywów przez dany okres.
  W dacie rozpoczęcia jednostka wycenia zobowiązanie z tytułu leasing u w wysokości wartości bieżącej opłat
  leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy
  procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje
  krańc ową stopę proc entową leasingobiorcy.
  W dacie rozpoczęcia opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują następujące
  opłaty za prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów podczas okresu leasingu, które pozostają do
  zapłaty w tej dacie:
  a) stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne
  zachęty leasingowe;
  b) zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem
  tego indeksu lub tej s tawki zgodnie z ich wartością w dacie rozpoczęcia,
  c) kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
  d) cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca
  skorzysta z tej opcji, o raz
  e) kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca
  może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.

  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  17
  Późniejsza wycena
  Po dacie rozpoczęcia jednostka wycenia składnik aktywów z tytułu p rawa do użytkow ania, stosując model kosztu.
  W celu zastosowania modelu kosztu składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się według kosztu:
  a) pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) i łączne straty z tytułu utraty wartości; ora z
  b) skorygowaneg o z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu.
  Po dacie rozpoczęcia wycenia się zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez:
  c) zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu,
  d) zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz
  e) zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia ws zelkiej ponownej oceny lub zmiany
  leasingu.

  Leasing powoduje naliczanie amortyzacji akty wów podlegających amortyzacji, a także kosztów finansowych w
  każdym z okresów obrotowych. Zasady amortyzacji aktywów podlegających amortyzacji będących przedmiotem
  lea singu są spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych aktywów Spółki podlegają cych
  amortyzacji. W przypadku braku wystarczającej pewności, że Spółka uzyska tytuł własn ości przed końcem okresu
  leasingu, dany składnik aktywów umarzany jest przez k rótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres
  użytkowania.


  Inwestycje w jednostkach zależnych
  Na dzień powstania inwestycje w jednostkach zależnych wycenia się według ceny nabycia, zgodnie z MSR 27. Na
  dzień bilansowy inwestycje w jednostkach zależnych wycenia się według ceny nabycia skorygowanej o odpisy z
  tytułu trwałej utraty wartości .


  Instrumenty finansowe
  =nstrumentami finansowymi są aktywa finansowe i zobowiązania finansowe.
  Hednostka ujmuje składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy staje się związana postanowieniami umowy instrumentu.
  Hednostka zaprzestaje ujmowania składnika aktywów finansowych wtedy i tylko wtedy, gdy:
  1. wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych; lub
  2. przenosi składnik aktywów finansowych, a przen iesienie spełnia warunki zaprzestania ujmowani a
  zgodnie MSSF 9.
  Hednostka przenosi składnik aktywów finansowych wtedy i tylko wtedy, gdy:
  • przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych;
  lub
  • zatrzymuje umowne pr awa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych,
  ale przyjmuje na siebie zobowiązanie umowne do przekazania przepływów pieniężnych na rzecz jednego
  lub większej liczby odbiorców.
  Hednostka usuwa zobowiązanie finansowe (lub część zobowiązania finansowego) ze sprawozdania z sytuac ji
  finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy zobowiązanie przestało istnieć - to znaczy wt edy, gdy obowiązek określony
  w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.


  Klasyfikacja i początkowe ujęcie
  Składnik aktywó w finansowych jest klasyfikowany jako wyceniany po początkowym ujęciu w zamortyzowanym
  koszcie albo w wartości godziwej przez inne całkowite dochody bądź w wartości godziwej przez wynik finansowy
  na podstawie:
  a) modelu biznesowego jednostki w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz
  b) charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych dla składnika aktywów finans owych.


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  18
  Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:
  a) składnik akty wów finansowy ch jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest
  utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwa nia przepływów pieniężnych wynikających z umowy;
  b) warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w ok reślonych
  terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty główne j i odsetek od kwoty głównej
  pozostałej do spła ty.
  Składnik aktywów finansowych jest wyceniany w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, jeżeli spełnione
  są oba poniżs ze warunki:
  a) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest
  zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników
  aktywów finansowych; oraz
  b) warunki umowy dotyczącej składn ika aktywów finansowych powoduj ą powstawanie w określonych
  terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głów nej i odsetek od kwoty głównej
  pozostałej do spłaty.
  Wszystkie zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane po początko wym ujęciu w zamortyzowany m
  koszcie, z wyjątkiem:
  a) zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy;
  b) zobowiązań finansowych powstałych w wyniku przeniesienia składnika aktywów finansowych, który nie
  kwalifikuje się do zaprzestani a ujmowania, lub wtedy, gdy ma zastosowanie podejście wynikające z
  utrzymania zaangażowania;
  c) umów gwarancji finansowy ch;
  d) zobowiązań do udzielenia pożyczki oprocentowanej poniżej rynkowej stopy procentowej;
  e) warunkowej zapłaty ujętej przez jednostkę przejmu jącą w ramach połączenia jednostek.


  Przeklasyfikowanie
  Przeklasyfikowania wszystkich aktywów finansowych dokonuje się wtedy i tylko wtedy, gdy zmienia się model
  biznesowy w zakresie zarządzania aktywami finansowymi. Przeklasyfikowanie dotyczy wszystkich aktywów
  finansowych, na które zmiana modelu miała wpływ.
  Nie dokonuje się przeklasyfikowania żadnych zobowi ązań finansowych.


  Wycena
  Z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, w momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych
  lub zobowiąz anie finansowe wyceniane są w wartości godziwej, którą w przypadku aktywów finansowych lub
  zobowiązań finans owych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy powiększa się lub
  pomniejsza o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przypisa ć do nabycia lub emisji tych aktywów
  finansowych lub zobowiązań finansowych.
  W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, które nie mają istotnego komponentu finansowania (ustalonego
  zgodnie z MSSF 15), wycenia się je w momencie początkowego ujęcia w ic h cenie transakcyjnej.


  Wycena po początkowym ujęciu
  Po początkowym ujęciu wycenia się składnik aktywów finansowych:
  a) w zamortyzowanym koszcie;
  b) w wartości godziwej przez inne całkowite dochody;
  c) wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Określone w MSSF 9 w ymogi w zakresie ut raty wartości są odpowiednio stosowane .
  Po początkowym ujęciu wycenia się zobowiązanie finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy lub w
  zamortyzowanym koszcie (pozostałe zobowiązania) , co jest nieodwołalnie wyznaczone w momenci e
  początkowego ujęcia.  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  19
  Utrata wartości
  Zgodnie z zapisam i MSSF 9 stosuje się koncepcję szacowania przewidywanej straty na wartości aktywów
  finansowych. Huż w momencie ujmowania instrumentu po raz pierwszy szacuje się przewidywane straty przy
  pomocy 3 -stopniowego modelu ryzyk kredytowych. Szacowanie strat wartości aktywów finansowych
  przeprowadzane jest w następujący ch krokach :
  a) stwierdzenie, że ryzyko kredytowe jest niskie lub brak pogorszenia jakości kredytowej danego aktywa
  pozwala na kalkulacje należn ych odsetek od wartości brutto (niepomniejszonej o os zacowane straty)
  oraz szacowanie strat w perspektywie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego,
  b) stwierdzenie, że ryzyko kredytowe wzrosło, aczkolwiek nadal brak dowodów utraty wartości aktywa
  pozwal a nadal kalkulować należne odsetki od wartości brutto (niepomniejszonej o oszacowane straty),
  jednak zarazem zobowiązuje do oszacowania strat wartości aktywa w perspektywie całego okresu jego
  funkcjonowania,
  c) stwierdzenie obiektywnych dowodów utraty wartoś ci instrumentu oznacza, ze należne odsetki możn a
  kalk ulować jedynie od wartości netto (pomniejszonej o oszacowane straty) a jednocześnie utratę
  wartości należy oszacować w perspektywie całego okresu jego funkcjonowania danego instrumentu.
  MSSF 9 dopuszcz a uproszczenia w przypadku szacowania przyszłych stra t w odniesieniu do krótkoterminowych
  należności handlowych, które nie zawierają elementu finansowego (należności z tytułu sprzedaży lub leasingu).
  W tych przypadkach jednostka odstępuje od analizy ryzyka kredytowego, a jedynie szacuje straty z tytułu utrat y
  wartości w perspektywie całego okresu funkcjonowania tego instrumentu. Ocenę ryzyka niewypłacalności
  jednostka przeprowadza w sytuacji braku wywiązania się z zobowiązania przez kontrahenta po upływie 3 65 dni
  od dnia wymagalności należności. Ocena ryzyka i ewentualne odpisy dotyczą należności handlowych w relacji z
  odbiorcami.


  Zyski i straty
  Zysk lub stratę na składniku aktywów finansowych lub zobowiązaniu finansowym, wycenianym w wartości
  godziwej, u jmuje się w wyniku finansowym, chyba że składnik lub zobowiązanie jest:
  a) częścią powiązania zabezpieczającego;
  b) inwestycją w instrument kapitałowy i jednostka postanowiła wykazywać zyski i straty z tej inwestycji w
  innych całkowitych dochodach;
  c) zobowiązaniem finansowym w yznaczonym jako wyceniane w wartości god ziwej przez wynik finansowy,
  a jednostka jest zobowiązana do wykazania w innych całkowitych dochodach skutków zmiany ryzyka
  kredytowego dla tego zobowiązania;
  d) składnikiem aktywów finansowych wycenianym w wartości godziwej przez inne całkowite do chody, a
  jednostka jest zobowiązana do ujęcia określonych zmian wartości godziwej w innych całkowitych
  dochodach.
  Dywidendy ujmuje się w wyniku finansowym tylko wtedy, gdy:
  a) powstaje uprawnienie jednostki do otrzy mania dywidendy;
  b) istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne związane z dywidendą; oraz
  c) wysokość dywidendy można wycenić w wiarygodny sposób.
  Zysk lub stratę na wycenianym w zamortyzowanym koszcie składniku aktywów finansowych, k tóry nie jest częścią
  powi ązania zabezpieczającego, ujmuje się w wyniku finansowym, gdy zaprzestano ujmowania tego składnika,
  poprzez amortyzację lub w celu ujęcia zysków lub strat z tytułu utraty wartości. Zysk lub stratę na wycenianym w
  zamortyzowanym ko szcie zobowiązaniu finanso wym, które nie jest częścią powiązania zabezpieczającego, ujmuje
  się w wyniku finansowym, gdy zaprzestano ujmowania danego zobowiązania finansowego, oraz poprzez
  amortyzację.

  Zasady ujmowania, klasyfikacji i wyceny instrumentów f inansowych w roku poprzedn im zostały opisane w
  jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 201 8 r.

  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  20
  Pozostałe aktywa trwałe
  Do pozostałych aktywów trwałych (długoterminowych) zalicza się wszystkie składniki aktywów, które nie spełniają
  żadnego z pon iższych kryteriów:
  a) oczekuje się, że zostaną zrealizowane lub przeznaczone do sprzedaży lub zużycia w toku normalnego
  cyklu operacyjnego jednostki,
  b) są w posiadaniu jednostki przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
  c) oczekuje się, że zostaną zrealizowane w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego,
  d) stanowią składniki środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów chyba, że występują ograniczenia
  dotyczące ich wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej
  dwunastu miesięcy od dnia bil ansowego.
  Zgodnie z powyższym, w pozycji tej należy wykazać należności lub ich części, których termin spłaty nastąpi w
  okresie dłuższym niż 1 rok od daty bilansowej i które nie zostaną zrealizowane w toku normalnego cyklu
  operacyjnego jednostki an i nie są przede wszystkim przeznaczone do obrotu.
  Pozostałe aktywa trwałe obejmują także wydatki poniesione na dzień bilansowy, stanowiące koszty dotyczące
  przyszłych okresów (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów), mając na uwadze zasady istotności i
  ostro żności.
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych mogą dotyczyć w
  szczególności kosztów o znaczącej wartości, takich jak np. koszty ubezpieczeń.


  Wycena
  Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wy magającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Wartość
  należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
  aktualizującego.
  Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do
  kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Na dzień bilansowy
  odpisy aktualizujące wartość należności wykazuje się netto z odpowiednimi pozycjami należności
  długoterminowych.
  Nal eżno ści i pożyczki, które stanowią umowne prawo do otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika
  aktywów finansowych od innej jednostki zaliczane są do aktywów finansowych. W momencie początkowego
  ujęcia wycenia się je w wartości godziwej. Początkowe ujęcie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług
  następuje według wartości godziwej zapłaty należnej. Heżeli płatność jest odroczona, to wartość godziwa zapłaty
  może być niższa niż nominalna wartość należnych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów. W takiej sytuacji
  wartość godziwą zapłaty ustala się dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę
  procentową. Kalkulacyjną stopę procentową w sposób najprostszy ustala się na poziomie:
  a) dominującej stopy procentowej stosowanej do pod ob nego instrumentu finansowego wyemitowanego
  przez wystawcę posiadającego podobną wiarygodność kredytową
  lub
  b) stopy procentowej dyskontującej wartość nominalną instrumentu finansowego do bieżącej,
  gotówkowej ceny sprzedaży towarów lub usług.
  Różnicę pomięd zy nominalną a godziwą wartością należności ujmuje się jako przychód z tytułu odsetek.
  Po początkowym ujęciu aktywa te są wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Zaliczki, które nie zostaną zrealizowa ne poprzez otrzymanie środków pieniężnych bądź innych aktywów
  finansowych, nie stanowią aktywów finansowych i są wyceniane w wartości nominalnej otrzymanych środków
  lub ekwiwalentów pieniężnych. Zgodnie z powyższym, zapłacone zaliczki w walucie nie są ani dyskontowane ani
  wyceniane na dzień bilansowy.

  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  21
  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe wycenia się na dzień ich powstania, a także na dzień bilansowy w cenie nabycia.
  Odpis pozostałych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w koszty danego okresu sprawozdawczego
  Spółki dokonywany jest stosownie do upływu cza su. Czas i sposób rozliczania kosztów jest każdorazowo
  uzasadniany charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.


  Należności krótkoterminowe
  Dany składnik aktywów zalicz a się do aktywów obrotowych, jeśli spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  a) oczekuje się, że zostanie zrealizowany lub przeznaczony do sprzedaży lub zużycia w toku normalnego
  cyklu operacyjnego jednostki,
  b) jest w posiadaniu jednostki przede wszys tkim z przeznaczeniem do obrotu,
  c) oczekuje się, że zostanie zreali zowany w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego,
  d) stanowi składnik środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, chyba że występują ograniczenia
  dotyczące jego wymiany, czy wykorzystania do z aspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej
  dwunastu miesię cy od dnia bilansowego.
  Zgodnie z powyższym, w pozycji tej należy wykazać należności lub ich części, których termin spłaty nastąpi w
  okresie krótszym niż 1 rok od daty bilansowej oraz takie, które zostaną zrealizowane w toku normalnego cyklu
  operacyjnego jednostki albo są przede wszystkim przeznaczone do obrotu.


  Wycena
  Należności i pożyczki, które stanowią umowne prawo do otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika
  aktywów finansow ych od innej jednostki zaliczane są do aktywów finansowych. W momencie początkowego
  ujęcia pożyczki wycenia się w zamortyzowanym koszcie, natomiast początkowe ujęcie należności z tytułu
  sprzedaży towarów i usług następuje według ceny transakcyjnej (jeśli n ie ma istotnego komponentu
  finansowego).
  Zalic zki, które nie zostaną zrealizowane poprzez otrzymanie środków pieniężnych bądź innych aktywów
  finansowych, są aktywami niepieniężnymi i są wyceniane w wartości nominalnej otrzymanych środków lub
  ekwiwalentów pieniężnych. Zgodnie z powyższym, zapłacone zal iczki w walucie nie są ani dyskontowane ani
  wyceniane na dzień bilansowy.
  Heżeli jednak płatność nie jest istotnie odroczona to należności są ujmowane i wykazywane według kwot
  pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na należności (zgodnie z M SSF 9, jednostka odstępuje
  od analizy ryzyka kredytowego i szacuje straty z tytułu utraty wartości w perspektywie całego okresu
  funkcjonowania instrumentu, ocenę ryzyka niewypłacalności przeprowadza w sytuacji braku wywiązania się z
  zobowiązania przez kont rahenta po upływie 365 dni od dnia wymagalności należności).
  Heżeli należność główną powiększono o odsetki karne naliczone w związku z niedotrzymaniem terminu zapłaty,
  wartość tych odsetek należy zaprezentować w przychodach finansowych w momencie ich nalic zenia.
  Na dzień bilansowy należności (poza opisanymi wyżej zaliczkami, które są aktywami niepieniężnymi) wyrażone w
  walutach obcych należy przeliczyć po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty
  przez Narodowy Bank Polski. Jedn ostk a zobowiązan a jest podać stosowany kurs wyceny. Różnice kursowe z
  wyceny należności należy zaliczać do przychodów lub kosztów finansowych.
  Należności handlowe na koniec każdego roku obrotowego inwentaryzuje się metodą potwierdzania sald.
  Wszystkie nal eżności krótkoterminowe i długoterminowe od spółek z Grupy muszą zostać potwierdzone
  wzajemnie na dzień sporządzania sprawozdań finansowych.  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  22
  Aktualizacja wyceny należności
  Zgodnie z punktem 5.1.3 MSSF 9 początkowa wycena należności z tytułu dostaw i usług jest dokonana wg ceny
  transakcyjnej jeśli nie zawierają one istotnego komponentu finansowego. Następnie przeprowadzana jest ocena
  ewentualnej utraty wartości z użyciem upro szczonego modelu oczekiwanych strat kredytowych.
  Wartość należności podlega a ktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie
  dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w następujących przypadkach:
  a) posiadania należności o d dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości nie
  ob jętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem – zgłoszonych likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi
  w postępowaniu upadłościowym,
  b) posiadania należności od dłużników, w stosunku do kt órych oddalony został wniosek o ogłoszenie
  upadłości a majątek dłużnika nie wy starcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w
  pełnej wysokości należności,
  c) dysponowania należnościami kwestionowanymi przez dłużników lub gdy dłużnicy zalegają z ich zapłatą,
  natomiast ocena sytuacji majątkowej i finansowej danego dłużnika wskazuje, że ściągnięcie należności
  w kwocie umownej nie jest możliwe -
  d) w wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem spłaty należności,
  e) posiadania należności prz eterminowanych (o okresie przeterminowania powyżej 12 miesięcy) lub nie
  przete rminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w wysokości
  wiarygodnie oszacowanych kwot odpisów na nieściągalne należności - 100%.
  Ponadto wartość należ ności przeterminowanych ulega spisaniu na podstawie protokołu (podpisanego prz ez
  Zarząd) stwierdzającego, iż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem
  wierzytelności są równe albo wyższe od kwoty należności.
  Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjny ch lub
  kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja.
  Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizu jące wartość należności powoduje
  zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktua lizującego, wartości danej należności oraz
  związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
  Należności umorzone, prz edawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich
  wartość, natom iast w przypadkach, gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej
  wysokości, należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych k osztów operacyjnych lub finansowych.
  Należności wykazuje się w bilansie w pełnej wysokości, równ ież wówczas, gdy istnieje jednoczesne zobowiązanie
  wobec tego samego kontrahenta.


  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne obejmują aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Ekwiwalenty
  środków pieniężnych są krótk oterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone
  kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi n a nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Przez krótkoterminowe
  inwestycje należy rozumieć inwestycje do trzech miesięcy.
  Do ekwiwalentów środków trwałych należy zaliczyć lokaty, weksle obce, czeki, obligacje. Do środków pieniężnych
  i ich ekwiwalentów nie zal icza się krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących oraz krótkoterminowych
  inwestycji w akcje.
  Krajowe środki pieniężne wykazu je się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na
  dzień bilansowy wycenia się po kursie średni m Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty.
  Rozchód środków pieniężnych w walutach obcych odbywa się metodą F=FO. Różnice kursowe p owstałe w związku
  z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych wyrażonych w walutach ujmuje się następująco:
  a) dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów finansowych,
  b) ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych.
  Do środków pienięż nych o ograniczonej możliwości dysponowania zalicza się środki pieniężne stanowiące
  zabezpieczenie zobowiązań warunkowych na wyodrębnionym rachunku bankowym.  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  23
  Operacje na rachunkach bankowych podlegają wycenie według przypisanych im kursów walut:
  Rodzaj o peracji Kurs waluty stosowany do wyceny
  Rachunek walutowy
  1. Wpływ należności z tytułu sprzedaży na
  rachunek walutowy
  kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego
  dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu należności
  2. Wpływ waluty zakupio nej w banku kurs sprzedaży banku obsługującego Spółkę lub kurs
  negocjowany (w przypadku przewalutowania)
  3. Zapłata zobowiązania z tytułu zakupu towarów
  lub usług (wypływ waluty)
  kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego
  dnia roboczego poprzedza jącego dzień zapłaty
  zobowiązań
  4. Odsprzedaż waluty do banku kurs kupna banku lub kurs negocjowany (w przypadku
  przewalutowania)
  Pozostałe operacje
  1. Przychody - otrzymane odsetki
  kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień uzyskania
  przychodu
  2. Koszty - prowizje i opłaty bankowe
  kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski z dnia poprzedzaj ącego dzień poniesienia
  kosztu
  Lokaty
  Gdy z rachunku walutowego na lokatę przekazywan e są własne środki pieniężne, operację tę wycenia się według
  kursu, jaki zastosowano do wyceny wpływu waluty na własny rachunek walutowy. Hest to wyłącznie
  przemieszczenie waluty pomiędzy rachunkami bankowymi jednostki, w wyniku którego wartość posiadanych
  przez jednostkę środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej nie ulega zmianie.
  Heśli na lokatę przekazywane są waluty pochodzące z różnych wpływów, a zatem przeliczone na złote według
  różnych kursów walut, wówczas do wyceny środków przelanych na loka tę stosuje się metodę F=FO.
  Również likwidacja lokaty przeliczana jest według "kur su historycznego", tj. tego samego, jaki zastosowano
  do wyceny waluty w dniu założenia lokaty.
  W związku z tym, że wycena waluty przekazywanej na lokatę oraz wycofywanej z lokaty odbywa się według
  kursu historycznego, nie powstaną na tych operacjach różnice kursowe. Również w świetle prawa podatkowego,
  takie różnice kursowe w wyniku przekazania waluty na lokatę nie powstaną.


  Kapitały własne
  Kapitał własny stanowi udzi ał pozostały w aktywach Spółki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań (a ktywa netto).
  Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  W kapitale zapasowym Spółka ujmuje:
  a) premie z tytułu emisji akcji po ceni e przewyższającej ich wartość nominalną, pomniejszoną o koszty
  emisji,
  b) zyski z lat ubiegłych w kwotach przeznaczonych na ten kapitał na podstawie uchwał Walnych
  Zgromadzeń Akcjonariuszy.
  Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny odnosi się:
  a) skutki przesz acowania inwestycji finansowych zakwalifikowanych jako przeznac zone do sprzedaży,
  powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio
  przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  24
  wyceny, jeżeli kwota różnicy z przesza cowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał
  (fundusz). Różnice między ceną rynkową a niższą ceną inwestycji odnosi się na przychody finansowe z
  chwilą sprzedaży inwestycji lub jej przekwalifikowania z długoterminowych do krótkotermino wych
  wycenianych według cen rynkowych,·
  b) odroczony podatek dochodowy dotyczący operacji rozliczanych z kapitałem własnym jest ujmowany w
  pozycji której dotyczy (na przykład dla aktywów finansowy ch dostępnych do sprzedaży w pozycji kapitał
  rezerwowy z aktual izacji wyceny),
  c) skutki aktualizacji wyceny środków trwałych,
  d) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, których wycenę uprzednio aktualizowano.
  Na kapitał własny w pozycji „zysk i zatrzymane ” odnosi się:
  a) niepodzielony zysk (nie pokrytą stratę) z lat ubiegłych
  b) korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie których
  sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za przedstawiające syt uację
  majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,
  c) skutki zmian zasad wyceny.


  Rezerwy
  Rezerwy stanowią zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.
  Rezerwy tworzone są, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (p rawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający
  ze zda rzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
  wypływu środków, z którymi związane są korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania
  kwoty te go zobowiązania.
  Kwota rezerwy stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia istniejącego
  obowiązku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota
  rezerwy odpowiada bieżącej w artości nakładów, które będą niezbędne d o wypełnienia obowiązku. Stopa
  dyskonta ustalana jest przed opodatkowaniem i odzwierciedla bieżące oprocentowanie występujące na rynku
  kapitałowym oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem pasywów.
  W przypa dku, gdy Spółka posiada odpowiednie prze słanki, że część przewidywanych strat zostanie zwróconych,
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmuje kwotę netto, natomiast w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  rezerwę i oczekiwaną należność wykazuje odrębnie – w szyku otwartym.
  Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów:
  a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona w związku z występowaniem dodatnich
  różnic pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podat kową,
  b) rezerwy na świadczenia pracownicze ,
  c) pozostałe rezerwy.
  Rezerwy na świadczenia pracownicze są tworzone i rozwiązywane w ciężar kosztów działalności operacyjnej.
  Rezerwy na odprawy emerytalne są szacowane metodą aktuarialną.
  Pozostałe rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacy jnych lub kosztów finansowych, w
  zależności od okoliczności, z których strata wynika.
  Rezerwę zmniejsza faktyczne powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona.
  Spółka weryfikuje stan rezerw na każd y dzień bilansowy. Nieuzasadniona rezerw a podlega rozwiązaniu na dobro
  pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych, a rozwiązanie rezerw utworzonych w
  okresie sprawozdawczym powoduje korektę odpowiednich kosztów.
  Rezerwy prezentowane są w podziale na długo i krótkoterminowe. Rezerwy krótkoterminowe stanowią rezerwy,
  których wykorzystanie przewiduje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Rezerwy, których termin
  wykorzystania przewidywany jest powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do długoterminowych.


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  25
  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
  Spółka księguje skutki podatkowe transakcji w taki sam sposób, w jaki księguje same transakcje lub inne zdarzenia.
  Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bi eżący (C=T) oraz podatek odroczony.
  Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do
  odliczenia od podatk u dochodowego ze względu na:
  a) ujemne różnice przejściowe,
  b) przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych oraz
  c) przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwo ty przewidzianej w przyszłośc i do odliczenia od
  podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
  zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego jest wery fikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku
  kiedy zachodzi wątpliwość osiągnięcia przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające zapłaty w
  przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewi dzianej do zapłacenia
  w przyszłości w związku z dodatnimi różnicami przejściowych. Wartość bilansowa rezerw z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z ty tułu odrocz onego podatku dochodowego
  wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą stosowane, gdy składnik
  aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
  podatkowe), które obow iązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na dzień bilansowy.
  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku odnoszone są bezpośrednio w kapitał własny, jeśli podatek
  odroczony dotyczy pozycji, które w tym samym lub innym okresie zmniejszyły lub zwiększ yły bezpośrednio
  kapitały własne.
  Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych
  bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany
  bezpo średnio w k apitały własne.
  Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w
  przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów
  lub jego części, na stępuje jeg o odpis.
  Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  zgodnie z MSR 12, nie dyskontuje się.
  Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny
  do przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego.


  Zobowiązania
  Zobowiązania dz ieli się na zobowiązania krótko i długoterminowe.
  Zobowiązanie zaliczyć należy do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  a) oczekuje się, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki lub
  b) jest w posiadaniu przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu lub
  c) jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego lub


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  26
  d) jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania przez
  okres co najmniej dwunastu miesi ęcy od dnia bilansowego.
  Wszystkie pozostałe zobowiązania zaliczać należy do zobowiązań długoterminowych.


  Zobowiązania handlowe i pozostałe
  W zobowiązaniach krótkoterminowych w pozycji zobowiązania handlowe i pozostałe Spółka ujmuje zobowiązania
  związa ne z zakupem dla działalności operacyjnej materiałów, dóbr, robót, usług, zobowiązania publiczno -prawne,
  zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, a także zobowiązania o charakterze inwestycyjnym.
  Zobowiązania z tytułu sprzedaży towarów i usłu g wycenia się nie r zadziej niż na dzień bilansowy w kwocie
  wymagającej zapłaty, wraz z należnymi odsetkami.


  Zobowiązania w walutach obcych
  Zgodnie z MSR 21, wszelkie dodatnie i ujemne różnice kursowe dotyczące aktywów i zobowiązań pieniężnych są
  ujmowan e w rachunku zysków i strat.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na
  ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Operacje zakupu skutkujące
  powstawanie m zobowiązań w walu tach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
  przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej na ten dzień przez Narodowy Bank Polski,
  chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ust alony zostanie inny kurs. Operacje
  gospodarcze w walutach obcych, stanowiące uregulowania zobowiązań z rachunku bankowego, ujmuje się w
  księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia
  poprzedzającego z apłatę zobowiązania .
  Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny lub przy
  uregulowaniu zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do „kosztów lub przychodów finansowych”
  lub, w uzasadnionych przypadkach, do koszt ów wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie,
  wartości niematerialnych lub kosztu wytworzenia.
  Zgodnie z par. 16 MSR 21 zaliczki stanowią pozycje niepieniężne, które wyceniane są na koniec okresu
  sprawozdawczego według kursu z dnia zawarci a transakcji ( tj. kursu historycznego) za wyjątkiem pozycji
  wycenianych w wartości godziwej.


  Aktywa i zobowiązania warunkowe
  Warunkowy składnik aktywów stanowi możliwy składnik aktywów, który powstanie na skutek zdarzeń przeszłych
  oraz którego istnie nie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub nie wystąpienia jednego lub
  wielu niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki.
  Aktywa warunkowe podlegają bieżącej ocenie. W przypadku, gdy zaistnienie wpływu kor zyści ekonomicznych
  stało się praktycznie pewne składnik aktywów i odnośny przychód są ujmowane w okresie, w którym nastąpiła
  zmian a. W przypadku uprawdopodobnienia wypływu środków Spółka na dzień bilansowy podaje krótki opis
  charakteru aktywów warunkowych oraz o ile to możliwe wiarygodnie oszacowane skutki finansowe.
  Zobowiązanie warunkowe stanowi:
  a) możliwy obowiązek, który powstanie na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie
  potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub nie wystąpienia jed nego lub wielu niepewnych
  przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki lub
  b) obecny obowiązek, który powstanie na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany, ponieważ nie
  jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków za wierających w sobie korzyści
  ekonomiczne lub kwoty obowiązku nie można w wystarczająco wiarygodny sposób wycenić.


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  27
  Na dzień bilansowy Spółka przedstawia w odniesieniu do każdego zobowiązania warunkowego krótki opis
  charakteru zobowiązania oraz, jeśli jest to możliwe, wiarygodnie oszacowaną wartość skutków finansowych,
  przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wystąpienia wypływu środków oraz
  możliwości uzyskania zwrotów.
  Zobowiązania podlegają bieżącej ocenie w celu ustalenia cz y wypływ środków zawierających w sobie korzyści
  ekonomiczne stał się prawdopodobny. W przypadku uprawdopodobnienia wypływu środków Spółka tworzy
  rezerwę w okresie, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie.


  Zasady ustalania wyniku finansowego
  Wynik finanso wy
  Spółka sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów w wersji kalkulacyjnej.
  Na wynik finansowy netto składa si ę:
  a) wynik działalności operacyjnej Spółki z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów
  operacyjnych,
  b) wynik z operacji finanso wych,
  c) obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  podatku odroczonego.


  Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów, świadczenia usł ug z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń,
  bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych
  produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia powiększoną
  o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych (zarządu) , kosztów sprzedaży oraz
  pozostałych kosztów operacyjnych.
  Przez pozostałe przychody i koszty operacyjne należy rozumieć koszty i przychody związane pośrednio z
  działalnością operacyjną Spółki.


  Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodam i finansowymi a kosztami finansowymi.
  Spółka przyjmuje zastosowanie metody netto do prezentacji wyniku na transakcjach w postaci zysku lub straty,
  w zakresie:
  a) zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartości niematerialne, środki trwałe, środki trwałe w
  bu dowie) – w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych,
  b) zbycia inwestycji (długo i krótkoterminowych aktywów finansowych) – w przychodach lub kosztach
  fin ansowych,
  c) różnic kursowych (nadwyżki różnic dodatnich nad ujemnymi i odwrotnie) – w przychodach lub kosztach
  finansowych.


  Świadczenie usług
  Przychody rozpoznaje się w momencie spełnienia zobowiązania .
  Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia spełnianego w miarę upływu czasu ujmuje się przychody w
  miarę upływu czasu, mierząc stopień całkowitego spełnienia tego zobowiązania do wykonania świadczenia.
  Celem pomiaru jest określenie postępu w spełnianiu zobowiązania jednostki do przeniesienia kontro li nad
  dobrami lub usługami przyrzeczonymi klientowi (tj. stopnia spełnienia zobowią zania do wykonania świadczenia).


  Przychody finansowe
  Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych,
  prowizje i ods etki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  28
  rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finans owej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
  dodatnie różnice kursowe, różnice kursowe z działalności finans owej (per saldo), przywrócenie utraconej wartości
  inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek.


  Koszty działalności operacyjnej
  Koszty zużytych materiałów, towarów i wyrobów gotowych Spółka ujmuje w tym samym okresie w jakim są
  ujmowane przychody ze sprzedaży tych składników zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów.
  Spółka prowadzi ewidencję kosztów działa lności podstawowej w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym. Koszty
  w pierwszej kolejności grupowane są w układzie według rodzajów n a kontach zespołu 4, a dla potrzeb
  sporządzania sprawozdań finansowych rozliczane są koszty według celów.


  Koszty finansowe
  Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie
  zobowiązań, utworzone rezer wy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w cenie
  nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów w artościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne, odpisy
  aktualizujące należności odsetkowe oraz wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto i różnice kursowe z
  działalności finansowej (per saldo), oraz w przypadku leasingu finansowego inne opłaty za wyją tkiem rat
  kapitałowych.


  Wypłata dywidend
  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo ak cjonariuszy do
  otrzymania płatności.


  Transakcje w walutach obcych
  Transakcje przeprowadzane w walutach obcych są ujmowane po przeliczeniu na walutę funkcjonalną przy
  zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Dzień zawarcia transakcj i to dzień, w którym
  transakcja po raz pierwszy spełnia warunki ujęcia jej zgodnie z MSSF.
  W przychodach finansowyc h wykazywana jest nadwyżka zysków kursowych nad stratami kursowymi, a w
  kosztach finansowych nadwyżka strat kursowych nad zyskami kursowymi środków pieniężnych wynikająca z
  transakcji bankowych. Niezrealizowane różnice kursowe od należności z tytułu dostaw i usług a także od
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług ujmowane są odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.
  Różnice kursowe zrea lizowane wykazywane są w części operacyjnej sprawozdania z dochodów . Taka prezentacja
  jest konsekwentnie stosowana od lat i w roku 2019 nie uległa zmianie.


  Podatek dochodowy
  Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowe go od osób prawnych oraz
  zmiana stanów aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.


  Przepływy pieniężne
  Spółka sporządzając sprawozdanie z przepływów pieniężnych wychodzi od zysku netto. Podatek prezentowany
  jest w odrębnej pozycji rachun ku przepływów pieniężnych: Podatek zapłacony.
  Sprawozdawczość według segmentów
  =nformacje dotyczące segmentów działalności Spółka prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  29
  Prezentacja sprawozdań finansowych
  Sprawozdanie finansowe prezentowan e jest zgodnie z MSR 1. Spółka prezentuje odrębnie Sprawozdanie z wyniku
  i całko witych dochodów , które zamieszczone jest bezpośrednio przed Sprawozdaniem z sytuacji finansowej .
  Sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów prezentowane jest w wariancie kal kulacyjnym, natomiast
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest met odą pośrednią.
  W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Spółka
  prezentuje skorygowany okres porównawczy oraz odpowiednie wyjaśni enia do wprowadzanych korekt
  zamieszcza w notach do sprawozdania .  5.5 Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
  do 31 grudnia 201 9
  5.5.1 Przychody ze sprzedaży

  Enter Air S.A. uzyskuje przychody z tytułu opłaty licencyjnej dotyczącej znaku firmowego będącego jej własnością ,
  całość tych przychodów jest uzyskiwana od spółki zależnej – Enter Air Sp. z o.o. . Przychód ten jest bezpośrednio
  skorelowany z przychodem spółki Enter Air Sp. z o.o., ponieważ na podstawie zawartej między tymi podmiotami
  umowy za każde 100.000 tys. zł przychodu spółki Enter Air Sp. z o.o., spółka Enter Air S.A. uzyskuje 2.000 tys. zł
  przychod u z tytułu ww. opłaty. Zgodnie z umową wynagrodzenie jest obliczane na podstawie obrotu wykazanego
  w zatwierdzonym rocznym sprawozdan iu finansowym Enter Air Sp. z o.o. Przychody są ujmowane w wartości
  nominalnej.


  5.5.2 Koszty według rodzaju  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody z tytułu opłat licencyjnych 32.000 24.000
  3 2 .0 0 0 2 4 .0 0 0 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Amortyzacja 89 -
  Usługi obce 768 825
  Podatki i opłaty 7 26
  Wynagrodzenia 548 410
  Ubezpieczenia społeczne 45 26
  Pozostałe koszty 124 123
  Róznice kursowe (66) -
  1 .5 1 5 1 .4 1 0
  Koszty ogólnego zarządu 1.492 1.410
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 -
  1 .5 1 5 1 .4 1 0


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  30
  5.5.3 Przychody i koszty finansowe


  Pozostałe przychody finansowe w 2018 roku obejmowały odsetki od spółki zależnej Enter Air Sp. z o.o. z tytułu
  wpła t na dostawy samolotów B737MAX -8, wniesionych przez Spółkę . W roku 2019 pozycja ta nie wystą piła z e
  względu na zawartą w s tyczniu 2019 roku umowę cesji tych wierzytelności na Enter Air Sp. z o.o .


  5.5.4 Podatek dochodowy

  Zast osowan a stawka podatku dochodowego (część bieżąca oraz odroczona) w prezentowany m okres ie wyniosła 19%.
  Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z wynikiem
  finansowym: Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  P r z y c hody f i na nsow e
  Odsetki od środków na rachunkach bankowych - -
  Różnice kursowe 2.280 2
  Pozostałe przychody finansowe - 3.989
  2 .2 8 0 3 .9 9 1 K osz t y f i na nsow e
  Koszty odsetek od leasingu 411 -
  Różnice kursowe - 2.277
  Pozostałe koszty finansowe 368 -
  779 2 .2 7 7
  O g ółe m k osz t y / pr z y c hody f i na nsow e ne t t o 1 .5 0 1 1 .7 1 4 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Podatek bieżący 4.994 3.172
  Podatek odroczony 1.105 1.467
  6 .0 9 9 4 .6 3 9


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  31


  5.5.5 Zysk przypadający na jed ną akcję
  Podstawowy zysk na udział wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej
  ważonej liczb y akcji zwykłych w trakcie roku.
  Wskaźnik zysku na akcję kształtuje się następująco:

  Szczegóły dotycząc e emisji akcji mające miejsce w 2014 i 2015 zo stały podane w nocie 5.5. 14.
  Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby
  nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potenc jalnych akcji zwykłych. Spółka nie
  posiada składników powodujących rozwodnie nie potencjalnych akcji a w latach 201 9 i 201 8 nie nastąpiła zmiana
  ilości wyemitowanych akcji .


  5.5.6 Dywidenda
  W 2 kwartale 201 9 roku nastąpiła wypłata dywidendy za rok 201 8. Pozos tała część zysku została przeniesiona na
  kapitał zapasowy. Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zy sk pr z e d opoda t k ow a ni e m 3 1 .9 8 6 2 4 .3 0 4
  Podatek wyliczony wg stawek krajowych, mających
  zastosowanie do dochodów w poszczególnych krajach 6.077 4.618
  Podatek od dochodów niepodlegających opodatkowaniu (763) (1.898)
  Podatek od kosztów niestanowiących kosztów
  uzyskania przychodów (320) 452
  Strata podatkowa podlegająca odliczeniu - -
  Inne - -
  O bc i ą ż e ni e w y ni k u f i na nsow e g o z t y t ułu poda t k u
  doc hodow e g o bi e ż ą c e g o 4.994 3.172
  Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku
  dochodowego odroczonego 1.105 1.467
  O bc i ą ż e ni a w y ni k u f i na nsow e g o z t y t ułu poda t k u
  doc hodow e g o r a z e m : 6 .0 9 9 4 .6 3 9
  Efektywna stopa podatkowa 19% 19% Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 25.887 19.665
  Liczba akcji na koniec okresu 17.543.750 17.543.750
  P odst a w ow y z y sk na j e de n a k c j ę ( z w y k ły i
  r oz w odni ony ) w z łot y c h 1 ,4 7 5 6 1 ,1 2 1 0


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  32

  W okresie objętym sprawozdan iem spółka wykazała zysk netto w kwocie 25.887 tys. zł. Ze względu na kryzys
  związany z koronawirusem Zarząd Spółki na dzień sprawozdania nie rekomenduje wypłaty dywidendy


  5.5.7 Rzeczowe aktywa trwałe – aktywa z tytułu prawa do użyt kowania
  Rzeczowe aktywa trwałe obejmują wyłącznie prawa z tytułu użytkowania powierzchni biurowej będącej siedzib ą
  Spółki wprowadzone na dzień 1 stycznia 2019 roku w związku z pierwszym zastosowaniem MSSF 16.


  5.5.8 =nwestycje w jednostkach zależnych

  =nwestycje w jednostkach zależnych dotyczą udziałów w spółce Enter Air Sp. z o.o. W roku 2019 miało mie jsce
  podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce na kwotę 91.768 tys. zł , wszystkie nowe udziały zostały objęte przez
  Enter Air S.A.
  Enter Air s p. z o.o. została pierwszy raz zarejestrowana w dniu 15.10.2009 pod nazwą Seagle Air Poland sp. z.o.o. ,
  zmiana nazwy na Enter Air m iała miejsce w dniu 02.12.2009. Przedmiotem działalności Enter Air sp. z o.o. jest
  obsługa rynku krajowego i rynków zagranic znych w zakresie usług międzynarodowego czarte ru lotniczego.
  Szczegółowe informacje na temat jednostek zależnych i stowarzyszonych z Enter Air Sp z o.o. zostały
  zaprezentowane w tabeli poniżej.
  Zgodnie z oceną Zarządu nie nastąpiła utrata wartości inwesty cji w Enter Air Sp. z o.o. Kwota wypłaconej dywidendy w (PLN) 12.280.625,00
  =lość akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy 17.543.750
  Dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,70 G ru n t y ,
  b u d y n k i i
  b u d o w l e
  Ś ro d k i
  t ra n s p o rt u i
  u rz ą d z en i a
  Ś ro d k i
  t rw a ł e w
  b u d o w i e
  Wy p o s a ż e-
  n i e i i n n e
  a k t y w a
  t rw a ł e R a z em
  0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 8
  Wartość księgowa netto koniec okresu - - - - -
  O k r e s od 1 st y c z ni a do 3 1 g r udni a 2 0 1 9
  Wartość księgowa netto na początek okresu - - - - -
  MSSF 16 - pierwsze zastosowanie 445 445
  Zwiększenia - - - - -
  Zmniejszenia - - - - -
  Amortyzacja (89) - - - (89)
  Wartość księgowa netto na koniec okresu 356 - - - 356
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9
  Koszt (brutto) 445 - - - 445
  Umorzenie iłączne dotychczasowe odpisy ztytułu
  utraty wartości (89) - - - (89)
  Wartość księgowa netto koniec okresu 356 - - - 356 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  =nwestycje w jednostkach zależnych 133.543 41.775
  1 3 3 . 5 4 3 4 1 . 7 7 5


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  33


  5.5.9 Należności pozostałe – długoterminowe
  Na dzień 31 grudnia 2018 roku należność z tytułu zaliczek wpłaconych do firmy Boeing została przeklasyfikowana
  do części krótkoterminowej. Spółka zależna od Enter Air S.A. – Enter Air Sp. z o.o. odebrała 2 samoloty B737 -8
  Max. Pierwszy z nich został odebrany w grudniu 2018, a drugi w s tyczniu 20 19 roku. W styczniu 2019 roku zawarta
  została umowa cesji wierzytelności przenosząca prawa do wpłaconych do firmy Boeing zaliczek (PDP, czyli Pre -
  Delivery Payment ) ze Spółki Enter Air S.A. na Spółkę Enter Air Sp. z o.o.


  5.5.10 Należności handlowe oraz pozostał e - krótkoterminowe

  Należności handlowe dotyczą głównie opłaty licencyjnej – należność o d spółki zależnej Enter Air Sp. z o.o.
  Należności te zostały zdyskontowane zgodnie z zapisami MSSF 9.
  5.5.11 Należności podatkowe


  5.5.12 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty


  m i e j sc e
  si e dz i by
  spółk i
  pr oc e nt
  posi a da ny c h
  udz i a łów
  pr oc e nt
  posi a da ny c h
  g łosów
  m e t oda
  k onsol i da c j i
  Enter Air sp. z o.o. Warszawa 100% 100% pełna
  Hednostki zależne od Enter Air Sp. z o.o
  Enter Air Services sp. z o.o. Warszawa 100% 100% pełna
  EnterAir.cz s.r.o. Mosnov 100% 100% pełna
  Enter Air International LTD Dublin 100% 100% pełna
  Enter Air Executive services Warszawa 100% 100% pełna
  Jednostka stowarzyszona z Enter Air Sp. z o.o.
  Chair Airlines Zurych 49% 49% praw własności St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Należności handlowe 31.601 24.007
  Nalezności z tytułu odsetek - 3.989
  PDP Boeing - 89 876
  3 1 . 6 0 1 1 1 7 . 8 7 2 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Nadpłata podatku VAT 82 167
  82 167 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Środki pieniężne w kasie i w banku 14.176 3 771
  1 4 . 1 7 6 3 . 7 7 1


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  34
  5.5.13 Rozliczenia międzyokresowe


  5.5.14 Kapitał podstawowy
  Akcjonariusze Enter Air S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na dzień 31 grudnia 201 9:

  Powyższa informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu sp orządzona została na podstawie następujących dokumentów:
  • wykazów przekazywanych emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie w
  trybie art. A rt. 406 3 § 8 kodeksu spółek handlowych,
  • informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze real izacji przez nich obowiązków nałożonych na
  akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich postanowień ustaw z dnia 29.07.2005 r., tj.: St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Rozliczenie VAT naliczony - -
  Pozostałe rozliczenia kosztów 70 62
  70 62 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony (‘000 PLN) 17.544 17.544
  Liczba akcji (w sztukach) 17.543.750 17.543.750
  Wartość nominalna jednej akcji (PLN) 1 1
  Wa r t ość nom i na l na w sz y st k i c h a k c j i ( ‘0 0 0 P L N ) 1 7 . 5 4 4 1 7 . 5 4 4 Se r i a L i c z ba sz t . D a t a Re j e st r a c j i
  St a n na 1 st y c z ni a 2 0 1 9 w t y m :
  A – Kapitał zakładowy 100.000
  B - za udziały Enter Air Sp. z o.o. 10.443.747 09/02/2015
  B - za znak towarowy 3
  C – Oferta publiczna 7.000.000 30/12/2015
  Ra z e m 1 7 .5 4 3 .7 5 0
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9 1 7 .5 4 3 .7 5 3 ENT Investments Ltd 9.206.087
  Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 1.874.000
  Fundusze zarządzane przez =nvestors Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.505.919
  OFE Generali 1.602.835
  U dz i a ł w k a pi t a l e
  z a k ła dow y m i og ól ne j
  l i c z bi e g łosów
  L i c z ba a k c j i
  8,58%
  9,14%
  A k c j ona r i usz
  52,48%
  10,68%


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  35
  ustawy o ofercie publicz nej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy o obrocie instrumentami
  finansowymi,
  • zawiadomień przekazywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emi tenta w trybie art. 19 ust.
  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
  sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę
  2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i R ady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
  2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173 , str. 1 z późn. zm.).
  Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa przewidujące szczególny tryb oraz zasady powiadamiania spółki
  publicznej na temat zmiany stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy wyłącznie po przekroczeniu ustawowych
  progów takiej zmiany, n ie można wykluczyć, iż rzeczywisty stan posiadania akcji przez akcjonariuszy nieznacznie
  różni się od stanu przedstawionego powyżej.
  Spółka nie posiada równi eż informacji by w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji
  niniejszego raportu nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Ws zystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowani a co
  do uczestnictwa w podziale zysku.


  5.5.15 Kapitał zapasowy


  5.5.16 Podatek odroczony  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu 125.488 124.288
  - w tym agio 86.652 86.652
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji - -
  Koszty emisji akcji serii C - -
  Przeniesienie zysku z poprzedniego okresu na kapitał
  zapasowy 7.384 1.200
  St a n na k oni e c ok r e su 1 3 2 . 8 7 2 1 2 5 . 4 8 8 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a z t y t ułu odr oc z one g o poda t k u doc hodow e g o:
  - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 100 443
  100 443
  Zobow i ą z a ni a z t y t ułu odr oc z one g o poda t k u
  doc hodow e g o:
  - zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego przypadające do uregulowania
  w ciągu 12 miesięcy
  6.080 5.318
  6 . 0 8 0 5 . 3 1 8


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  36
  Zmiany stanu brutto odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się następująco:

  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku przedstawione
  zostały w tabela ch poniżej.

  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego


  Aktywa z tytułu odr oczonego podatku dochodowego  5.5.17 Zobowiązania z tytułu leasingu
  Zobowiązania z tytułu lea singu wykazane w pasywach bilansu związane są z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2019
  roku standardu MSSF 16 - leasing i dotyczą najmu od jednostki zależnej Enter Air Sp. z o.o powierzchni biurowej
  będącej siedzibą Spółki. St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  St a n na poc z ą t e k ok r e su 4.875 3.408
  Obciążenie wyniku finansowego 1.105 1.467
  Pomniejszenie kapitału własnego - -
  St a n na k oni e c ok r e su 5 . 9 8 0 4 . 8 7 5 Wy c e na
  bi l a nsow a
  O pła t a
  l i c e nc y j na P oz ost a łe Ra z e m
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 7 - 3 . 4 2 0 - 3 . 4 2 0
  Wpływ na wynik finansowy - 1.140 758 1.898
  Wpływ na kapitał własny - - - -
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 8 - 4 . 5 6 0 758 5 . 3 1 8
  Wpływ na wynik finansowy - 1.520 (758) 762
  Wpływ na kapitał własny - - - -
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9 - 6 . 0 8 0 - 6 . 0 8 0 ZU S do
  z a pła t y w
  na st ę pny m
  m i e si ą c u
  Wy na g r o-
  dz e ni a do
  w y pła t y w
  na st e pny m
  m i e si a c u
  Wy c e na
  bi l a nsow a
  St r a t a
  poda t k ow a P oz ost a łe Ra z e m
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 7 1 5 - - 6 12
  Wpływ na wynik finansowy (1) (1) 433 - - 431
  Wpływ na kapitał własny - - - - - -
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 8 - 4 433 - 6 443
  Wpływ na wynik finansowy 2 1 (433) - 87 (343)
  Wpływ na kapitał własny - - - - - -
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9 2 5 - - 93 100


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  37

  Nowy standard zniósł klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodną z MSR 17 i wprowadził
  jeden model dla ujęcia księgowe go leasingu przez leasingobiorcę.
  Spółka , korzystając z zapisów par. C1 MSSF 16, zdecydowała się zastosować MSSF 16 do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019, a korzystając z zapisów par. C5 lit. b) MSSF 16 wdrożyła
  standard w tej w łaśnie dacie bez przekształcania danych porównawczych. Wartość prawa do użytkowania została
  wyceniona w wysokości równej kwocie zobowiązania leasingowego określ onego jako bieżąca wartość przyszłych
  płatności stałych opłat leasingowych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta równej 1,7 %.


  Poniższa tabela przedstawia wartości, jakie zostały ujęte w księgach Spółki w związku z wdrożeniem standardu.


  Wpływ standardu na wyniki za cały 2019 rok pokazuje kolejna tabela. St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zobow i ą z a ni a z t y t ułu pr a w a do uż y t k ow a ni a
  a k t y w ów , w y m a g a l ne w c i ą g u:
  jednego roku 92 -
  dwóch do pięciu lat 276 -
  powyżej pięciu lat - -
  368 -
  Pomniejszone o przyszłe odsetki: (12) -
  Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań 356 - S t a n n a d z i eń S t a n n a d z i eń
  3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 0 1 . 0 1 . 2 0 1 9
  p rz ed z m i a n ą p o z m i a n i e
  A k t y w a t r w a łe , w t y m :
  Rzeczowe aktywa trwałe - 445 445
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe 4 2 . 2 1 8 445 4 2 . 6 6 3
  Ra z e m A k t y w a obr ot ow e 1 2 1 . 8 7 2 - 1 2 1 . 8 7 2
  A k t y w a r a z e m 1 6 4 . 0 9 0 445 1 6 4 . 5 3 5
  Ra z e m K a pi t a ły w ła sne 1 5 8 . 6 9 5 - 1 5 8 . 6 9 5
  Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e , w t y m :
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego - 355 355
  Ra z e m Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e 5 . 3 1 8 355 5 . 6 7 3
  Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e , w t y m :
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego - 90 90
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e 77 90 167
  P a sy w a r a z e m 1 6 4 . 0 9 0 445 1 6 4 . 5 3 5
  Wp ł y w M S S F 1 6
  n a s p ra w o z d a n i e
  z s y t . f i n a n s o w ej
  D a n e
  p rz ek s z t a ł c o n e


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  38


  5.5.18 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

  Średni termin pł atności zobowiązań handlowych wynosi 30 dni. Spółka posiada zasady zarz ądzania ryzykiem
  finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie.


  5.5.19 Rezerwy


  5.5.20 Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
  Spółka nie zatrudnia pracowników etatowych w związku z tym nie występują zobowiązania z tytułu świadczeń
  emerytalnych.  Z a o k res : Z a o k res :
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 9
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 9
  0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN
  D z i a ła l ność k ont y nuow a na
  Przychody ze sprzedaży 32.000 32.000
  Koszt własny sprzedaży, w tym: 66 (23)
  amortyzacja aktywa z tytułu prawa do użytkowania - (89)
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y 3 2 . 0 6 6 3 1 . 9 7 7
  Koszty ogólnego zarządu, w tym: (1.584) (1.584)
  raty leasingu operacyjnego (koszty najmu) (92) -
  Zy sk ( st r a t a ) na dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j 3 0 . 4 8 2 3 0 . 3 9 3
  Koszty/przychody finansowe - netto, w tym: 1.504 1.501
  odsetki od zobowiązań z tyt. prawa do użytkowania aktywów - (7)
  wycena zobowiązań z tytułu prawa do użytkowania aktywów - 4
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m 3 1 . 9 8 6 3 1 . 8 9 4
  B e z w d ro ż o n e g o
  M S S F 1 6
  Z w d ro ż o n y m
  M S S F 1 6 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zobowiązania handlowe 32 20
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 23 17
  Zobowiązanie z tytułu podatku VAT - -
  Inne w tym wobec ZUS i PIT 35 7
  90 44 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Długoterminowe - -
  Krótkoterminowe 79 33
  79 33


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  39
  5.5.21 Zob owiązania warunkowe
  Enter Air S.A. jest gwarantem spłaty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego samolot ów Boeing 737 MAX -8
  przez Spółkę Enter Air Sp . z o.o. Łączna wartość zobowiązania Enter Air Sp. z o.o. z tytułu leasingu tych samolotów
  na dzień 31.12 .2019 to 276 milionów zł otych .

  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  40
  6 INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  6.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Transakcje pomiędzy Spółką i podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.


  Transakcje handlowe
  W latach 201 8-201 9 nie wys tąpi ły żadne transakcje z podmiotem dominującym.
  W roku 201 9 Spółka zawarła następujące transakcje z podmiotem powiązanym Enter Air sp. z o.o.

  Zakupy i sprzedaż usług odbywały się w oparciu o ceny rynkowe.


  Salda rozrachunków z podmiotami powiązanymi na dzień bilansowy wyglądają następująco :

  6.2 =stotne zmiany wartości kwot szacunkowych prezentowanych w poprzednich okresach śródrocznych
  bieżącego roku obrotowego lub w poprzednich latach obrotowych oraz korekty poprzednich okres ów
  W roku 201 9 nie dokonywano korekt dotyczących poprzednich okresów.
  W roku 2019 dokonano zmiany prezentacji w rachunku przepływów pieniężnych – poprzednio punktem wyjścia
  był wynik netto, obecnie jest to wynik brutto. Prezentacja została zmieniona zaró wno w 2019 jak i w 2018 roku.
  Szczegóły zmian dokonanych w danych dotyczących roku 2018 zostały przedstawia poniższa tabela.
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Za k upy usług
  - koszty dotyczące najmu biura będącego
  siedzibą Enter Air S.A. 92 92
  - inne koszty finansowe 367 -
  Spr z e da ż usług
  - opłata licencyjna 32.000 24.000
  - odsetki dotyczące finansowania Enter Air
  Sp.z o.o. - 3.989 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  N a l e ż nośc i od j e dnost e k pow i ą z a ny c h:
  Enter Air sp. z o.o. / należności z tytułu dostaw i usług 32.000 27.989
  3 2 . 0 0 0 2 7 . 9 8 9
  Zobow i ą z a ni a w obe c j e dnost e k pow i ą z a ny c h:
  Enter Air sp. z o.o. / zobowiązania z tytułu leasingu 356 -
  356 -


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  41


  6.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej
  Wynagrodzenia Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej zostały ustanowione w oparciu o politykę wynagradzania
  członków organów Grupy Kapitałowej Enter Air. Polityka ta został a zatwierdzona w trakcie posiedzenia Rady
  Nadzorczej Spółki w dn. 23. 12.2015. Na tej podstawie w 201 9 roku wypłacono wynagrodzenia w następującej
  wysokości:


  6.4 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
  W okresie objętym sprawozdaniem Enter Air S.A. nie udzielała pożyczek jednostkom powiązanym.
  W roku 201 9 jak również w latach poprzednich nie udzielano pożyczek, gw arancji ani poręczeń Członkom Zarządu,
  Rady Nadzorczej.


  6.5 Instrumenty finansowe
  Szczegółowy opis ryzyk wynikających z instrumentów finansowych znajduje się w sprawozdaniu z działalności
  zarządu w p unkcie 14.


  D a ne
  opubl i k ow a ne
  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 8 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 8 k or e k t a do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  P r z e pły w y śr odk ów pi e ni ę ż ny c h z
  dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o - br ut t o 1 9 .6 6 5 4 .6 3 9 2 4 .3 0 4
  K or e k t y r a z e m
  Amortyzacja - - -
  Zapłacony podatek dochodowy (3.172) (721) (3.893)
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (2) - (2)
  Zmiana stanu rezerw 1.464 (1.464) -
  Zmiana stanu należności (7.838) 98 (7.740)
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 2.533 (2.549) (16)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15 (3) 12
  Inne korekty - - -
  (7.000) (4.639) (11.639)
  Śr odk i pi e ni ę ż ne ne t t o z dz i a ła l nośc i
  ope r a c y j ne j 1 2 .6 6 5 - 1 2 .6 6 5 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Wynagrodzenie Zarządu 240 240
  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 312 199


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  42
  Kategorie instrumentów finansowych


  6.6 Zdarzenia po dniu bilansowym
  Nie wystąpiły żadne wydarzenia mające wpływ na informacje prezentowane w sprawozd aniu.
  W dniu 27 stycznia 2020 roku pomiędzy Enter Air S.A. (Pożyczkodawca) i Enter Air Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca)
  została zawarta umowa pożyczki pomostowej. Celem pożyczki jest sfinansowanie p odatku VAT od transakcji
  wykupu przez Enter Air Sp. z o.o. sa molotu Boeing 737 -800, która to transakcja została sfinansowana w ramach
  leasingu zwrotnego z firmą Pekao Leasing Sp. z o.o. Kwota pożyczki to 11 mPLN, ostateczny termin spłaty to 30
  czerwca 202 0.

  Ponieważ przychody Enter Air S.A. są mocno skorelowane z działalnością spółki zależnej – Enter Air Sp. z o.o. ,
  poniżej opisano zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na działalność spółki zależnej .
  W dniu 24 stycznia 2020 roku Spółka zależna od Enter Air S.A. – Enter Air Sp. z o.o. nabyła od Avenger Flight
  Group, LLC 45 udziałów stanowiących 45% udziałów w kapitale zakładowym spółki CL122 Sp. z o.o. Przedmiotem
  działalności spółki CL122 Sp. z o.o. je st prowadzenie lotniczego centrum szkoleniowego zlokalizowanego w
  Warszawie przy wykorzystaniu symulatora lotu typu B737NG Series 7000XR. Kontrolę kapitałową i operacyjną
  nad CL122 Sp. z o.o. sprawuje Avenger Flight Group Europe Corp, posiadająca 55% udzia łów w jej kapitale
  zakładowym.
  Ze względu na zdarzenia lotnicze z udziałem samolotów B737MAX, w 2019 roku pol skie i europejskie władze
  lotnicze zdecydowały o czasowym wstrzymaniu operacji samolotami tego typu, do czasu wyjaśnienia przyczyn i
  wdrożenia działań korygujących. Na moment zło żenia niniejszego sprawozdania termin wznowienia operacji
  samolotami tego typu nie jest znany. Samoloty B737MAX stanowią jedynie 9% floty Spółki zależnej od Enter
  Air S.A – Enter Air Sp. z o.o. , dlatego wpływ na realizację programu przewozowego nie będzie istotny.

  Od początku 2020 roku świat żyje wiadomościami o pandemii COVID -19 . Główne źródło przychodów Enter Air
  S.A. jest uzależnione od operacji gospodarczych wywoływanych przez spółkę zależną Enter Air Sp. z o.o.
  Ograniczenia w ruchu lotniczym praktycznie z dnia na dzień uziemił y flotę jednostki zależnej . Wprawdzie
  wykonywane są sporadyczne rejsy cargo, repatriacyjne i rządowe , jednakże to jest tylko znikomy procent ruchu
  jaki jest konieczny dla utrzymania rentownej działalności przy potencjale produkcyjnym Enter Air. Dzięki
  modelowi biznesowemu Enter Air opartemu na przedpłatach (i przychody i koszty) odporność Enter Air na
  sytuacje kryzysowe wydaje się być dość znaczna .
  Mimo dość znaczącego uzależnienia Enter Air S.A. od osiągania przychodów przez spółkę zależną, działalność
  Enter Air S.A. jest dobrze zabezpieczon a na przy szłość – na dzień sporządzenia sprawozdania posiada następujące
  środki na rachunkach bankowych: 1,5 tys. USD, 9 tys. EUR oraz 1.668 ,8 tys. zł . W ocenie Zarządu Spółki środki te
  są wystarczające dla finansowania działalności Spółki w okresie co najm niej 12 miesię cy od dnia bilansowego , nie
  oczekuje się by fakt nielatania przez Enter Air Sp. z o.o. wpłynął na utratę wartości inwestycji w tej spółce .
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a f i na nsow e w y c e ni a ne w z a m or t y z ow a ny m
  k osz c i e
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14.176 3 771
  Należności handlowe oraz pozostałe - krótkoterminowe 31.601 117 872
  Należności pozostałe - długoterminowe - -
  4 5 . 7 7 7 1 2 1 . 6 4 3
  P oz ost a łe z obow i ą z a ni a f i na nsow e
  Zobowiązania handlowe 90 44
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 356 -
  446 44


  ENTER AIR S.A.
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  43
  6.7 Sprawy sądowe
  Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania , przed Sądem Okręgowym w Warszawie, toczy się jedna
  spraw a sądow a z udziałem Spółki i Enter Air Sp. z o.o. Przedmiotem sporu jest roszczenie o zaniechanie
  rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste byłych pracowników Spółki Enter Air Sp. z o.o.
  Kwota roszczenia t o 250.000 PLN na rzecz każdego z p ozwanych (łącznie 500.000 PLN) tytułem zadośćuczynienia
  za naruszenie dóbr osobistych oraz o zaniechanie działań naruszających dobra osobiste . Post ępowanie nie jest
  prawomocnie zakończone .
  Zarząd stoi na stan owisku, że nawet w razie nałożenia przez Sąd A pelacyjny kary , ryzyko obciążenia Spółki jest
  niskie, gdyż podjęte zostały wszystkie możliwe działania mające na celu wykonanie postanowienia o
  zabezpieczeniu , co powinno skutkować odmową uwzględnienia wniosku o nałożenie kary.


  6.8 Wynagrodzenie firmy audy torskiej
  Firma audytorska została wybrana przez Radę Nadzorczą Enter Air S.A. uchwałą z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie
  wyboru firmy audytorskiej do badania:
  • sprawozdania finansowego Spółki Enter Air S.A. za 2019 i 2020 rok,
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 oraz 2020 rok (łącznie z
  przeglądem).

  Hako firmę audytorską do badania sprawozdań finansowych wybrano firmę PKF Consult sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
  w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 477.
  Umowę zawarto w dniu 1 sierpnia 2019 r. na czas określony, niezbędny do wykonania ba dania sprawozdania
  finansowego.
  Wynagrodzenie audytora w okresach sprawozdawczych kształtowało się ogółem następująco:


  6.9 Segmenty
  Spółka prowa dzi działalność holdingową w obrę bie Grupy K apitałowej Enter Air i w obrębie jej działalności
  występuje tylko jeden segment. W o kresie objętym sprawozdaniem Spółka uzyskała przychody z tytułu opłaty
  licencyjnej od jednostki zależnej . Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Badanie sprawozdań finansowych 38 33
  Przeglądy i inne usługi poświadczające 26 63
  Pozostałe usługi - -
  64 96


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik


  www.enterair.pl
  __________________________________________________________________________________________
  1
  ______________________________________ ______________________________ _____ ___________ _____
  Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Rob otników 74, 02 -146 Warszawa, zarejestrowana
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533,
  kapitał zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 52726873 50, R EGON: 146414470


  Warsz awa , dnia 22 maja 2020 r oku

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EN TER AIR S.A.

  Zarząd spółki Enter Air Spółka Akcyjna z s iedzibą w War szawie (02 - 256), przy ul. Komitetu
  Obrony Robotników 74, wpisan ej do Rejestru Przedsiębiorc ów prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Wars zawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS: 0000441533 , kapitał zakładowy 17.543.750 zł, („Spółka ”) na
  podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku w sprawie inform acji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane
  porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami
  rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę
  majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy.
  Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  Zarz ąd Spółki :

  Gr zegorz Polaniecki Marcin Kubrak Mariusz Olechno Andrzej Kobielsk i
  Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Za rządu Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik


  www.enterair.pl
  ____ ______________________________________________________________________________________
  1
  ____________________________________________________________________ _____ ___________ _____
  Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Rob otn ików 74, 02 -146 Warszawa, zarejestrowana
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533,
  kapitał zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 52726873 50, R EGON: 146414470


  Warszawa , dnia 22 ma ja 2020 roku
  INFORMACJA ZARZĄDU ENTER AIR S.A.
  W SPR AWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
  Zarząd Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka ”) z zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1pkt 7 oraz
  §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 ma rca 2018r. w sprawie informacji bi eżących
  i okresowych przekazywanych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa ni ebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ,
  na podstawie oświadczenia Rady Nadzor czej Enter Air S.A. informuje, że:
  1) Rada Nadzorcza dokonała wyb oru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania
  finansowego Spółki za 201 9 rok zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
  wyboru firmy audytorskiej,

  2) wybrana firma audy torska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
  do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, standardami wy konywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

  3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepis y związane z rotacją firmy audytorskiej
  i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

  4) Spółka pos iada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
  świadc zenia na rzecz Emitenta i Grupy przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
  audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
  warunk owo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

  Zarząd Enter Air S.A.

  Grzegorz Polaniecki Marcin Kubrak Mariusz Olechno Andrzej Kobielski
  Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU
  Z DZ=AŁALNOŚC= SPÓŁK= ENTER A=R S.A.

  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  2

  SP=S TREŚC=

  1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ................................ ........................... 4
  2. OMÓW=EN=E PODSTAWOWYCH W=ELKOŚC= EKONOMICZNO -FINANSOWYCH, WSKAZANIE CZYNN=KÓW
  I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE ................................ ................................ ................................ .................... 4
  2.1. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ .............. 4
  2.2. SYTUACJA MAJĄTKOWA I KAPITAŁOWA SPÓŁKI ................................ ................................ ................... 6
  3. CHARAKTERYSTYKA CZYNN=KÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁK= ORAZ RYZYK I ZAGROŻEŃ ORAZ
  OMÓW=EN=E PERSPEKTYW ROZWOJU DZ=AŁALNOŚC= W NAHBL=ŻSZYM ROKU OBROTOWYM ................................ .... 7
  3.1. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ ............................. 8
  3.2. RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY I Z OTOCZENIEM RYNKOWYM ................................ ...... 8
  3.3. OTOCZENIE RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ....................... 12
  3.4. LOTNICZE PRZEWOZY CZARTEROWE W POLSCE ................................ ................................ ................ 13
  3.5. POLSKI RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH JAKO GŁÓWNY CZYNNIK DETERMINUJĄCY SYTUACJĘ NA
  RYNKU PRZEWOZÓW CZARTEROWYCH ................................ ................................ ............................. 14
  4. OŚW=ADCZEN=E O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................ ................................ .............. 14
  4.1. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI SYSTEMÓW KONTROLI
  WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................... 14
  4.2. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA SPÓŁKA ................................ ............. 15
  4.3. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY
  AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO
  UDZIAŁU W KAPI TALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO
  UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ................................ ........... 16
  4.4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE
  UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ ................................ .................... 17
  4.5. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK
  OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY
  GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁ OSU LUB ZAPISY,
  ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI
  WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ....................... 17
  4.6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ ................. 18
  4.7. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH
  UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI ...... 18
  4.8. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI ................................ ................................ ......... 18
  4.9. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW
  AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄ CE Z
  REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE
  INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA ................................ 18
  4.10. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ
  OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKI
  ORAZ ICH KOMITETÓW ................................ ................................ ................................ ...................... 19
  4.11. OPIS POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI STOSOWANEJ DO ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH,
  ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W ODNIESIENIU DO ASPEKTÓW TAKICH JAK
  NA PRZYKŁAD WIEK, PŁEĆ LUB WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, CELÓW TEJ POLITYKI
  RÓŻNORODNOŚCI, SPOSOBU JEJ REALIZACJI ORAZ SKUTKÓW W DANYM OKRESIE
  SPRAWOZDAWCZYM ................................ ................................ ................................ ......................... 22
  5. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚC=WYM DLA POSTĘPOWAN=A
  ARB=TRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ................................ ................................ ................ 22
  6. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYC: DLA DZ=AŁALNOŚC= EMITENTA ................................ . 22
  7. INFORMACJE O POW=ĄZAN=AC: ORGANIZACYJNYCH LUB KAP=TAŁOWYC: EMITENTA ................................ ... 22


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  3

  8. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENT A LUB HEDNOSTKĘ OD NIEGO
  ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POW=ĄZANYM= NA INNYCH WARUNKACH N=Ż RYNKOWE ................................ ................ 23
  9. INFORMACJE O ZAC=ĄGN=ĘTYC: I WYPOWIED ZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH
  DOTYCZĄCYC: KREDYTÓW I POŻYCZEK ................................ ................................ ................................ ........................ 23
  10. INFORMACJE O POŻYCZKAC: UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM ................................ ................ 23
  11. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZEN=AC:
  I GWARANCJACH, W TYM PODMIOTOM POW=ĄZANYM ................................ ................................ ............................. 23
  12. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI ................................ ................................ ................................ ................ 23
  13. OBHAŚN=EN=E RÓŻN=C POM=ĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI, A WCZEŚN=E J PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI
  WYN=KÓW ZA DANY ROK ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 23
  14. OCENA ZARZĄDZAN=A ZASOBAMI FINANSOWYMI ................................ ................................ .............................. 23
  14.1. KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ................................ ................................ ................... 24
  14.2. RYZYKO RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ............................. 24
  14.3. POZOST AŁE RODZAJE RYZYKA CENOWEGO ................................ ................................ ........................ 24
  14.4. RYZYKO KREDYTOWE ................................ ................................ ................................ ......................... 24
  15. OCENA MOŻL=WOŚC= REALIZACJI ZAM=ERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAP=TAŁOWYC: ........ 24
  16. OCENA CZYNN=KÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAHĄCYC: WPŁYW NA DZ=AŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI
  FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 25
  17. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZAN=A PRZEDS=ĘB=ORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ
  KAP=TAŁOWĄ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 25
  18. UMOWY ZAWARTE M=ĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAHĄCYM= ................................ ......................... 25
  19. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD I KORZYŚC= ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ................................ ........... 25
  20. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOW=ĄZAN=AC: WYN=KAHĄCYC: ZE ŚW=ADCZEŃ DLA BYŁYC: OSÓB
  ZARZĄDZAHĄCYC:, NADZORUHĄCYC: ALBO BYŁYC: CZŁONKÓW ORGANÓW ADM=N=STRUHĄCYC: ....................... 26
  21. AKCJE EMITENTA I PODM=OTÓW POW=ĄZANYC: BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAHĄCYC:
  I NADZORUHĄCYC: ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 26
  22. INFORMACJE O UMOWACH MOGĄCYC: W PRZYSZŁOŚC= SPOWODOWAĆ ZMIANY W STRUKTURZE KAP=TAŁU
  AKCYJNEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 27
  23. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH ................................ ................. 27
  24. INFORMACJE O FIRMIE AUDYTORSKIEJ ................................ ................................ ................................ ................ 27
  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  4

  1. OGÓLNE =NFORMACHE O SPÓŁCE
  Enter Air S. A. ("Spółka" lub „Emitent”) została utworzona zgodnie ze statutem Spółki w formie aktu notarialnego
  z dnia 07.11.2012 roku jako Laruna =nvestments S.A i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000441533.
  W dniu 22 grudnia 2014 nazwa Spółki został zmieniona na Enter Air S.A. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie
  przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74 .
  Od 15 stycznia 2016 roku Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


  Skład Zarządu Spółki:
  − Grzegorz Wojciech Polaniecki od 17.12.2014
  − Mariusz Olechno od 17.12.2014
  − Marcin Andrzej Kubrak od 17.12.2014
  − Andrzej Przemysław Kobielski od 17.12.2014

  Skład Rady Nadzorczej:
  − Ewa Kubrak od 17.12.2014
  − Piotr Przedwojewski od 17.12.2014
  − Hoanna Braulińska -Wójcik od 13.05.2015
  − Paweł Brukszo od 13.05.2015
  − Patrycja Koźbiał od 10.06.2015
  − Dariusz Górski od 24 .06.2019
  − Krzysztof Kaczmarczyk od 24.06.2019
  − Marek Młotek -Kucharczyk od 17.05.2016 do 24.06.2019
  − Michał Wnorowski od 12.05.2017 do 23.06.2019

  Do dnia publikacji niniejszego raportu skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.


  2. OMÓW=EN=E PODSTAWOWYC: W=ELKOŚC= EKONOM=CZNO -F=NANSOWYC:, WSKAZAN=E CZYNN=KÓW
  I ZDARZEŃ O N=ETYPOWYM C:ARAKTERZE
  Wybrane dane finansowe zaprezentowane poniżej zostały również przeliczone na euro i zaprezentowane w
  sprawozdaniu finansowym Spółki Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 201 9 do 31 grudnia 201 9 wraz z danymi
  porównywalnymi za poprzedzający rok obrotowy.

  2.1. Ocena działalności Spółki
  Sprawozdanie Zarządu z Działalności należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 201 9 rok.


  2.1.1. Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży Spółki prezentują się następująco:
  W 201 9 roku spółka rozpoznała przychody z tytułu opłaty licencyjnej za użytkowanie znaku to warowego Enter Air
  przez Enter Air sp. z o.o. będącą spółką zależną od Spółki. Począwszy od 2017 roku, na mocy Aneksu , zwiększona Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody z tytułu opłat licencyjnych 32.000 24.000
  3 2 .0 0 0 2 4 .0 0 0


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  5

  została opłata, którą Spółka zależna Enter Air sp. z o.o. jako licencjobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Enter
  Air S.A. z tytułu udzielenia licencji za używanie znaku towarowego. Aktualna wysokość opłaty to 2.000.000 zł +
  VAT, za każde przekroczone 100.000.000 zł (sto milionów złotych) całkowitego obrotu licencjobiorcy wynikającego
  z zatwierdzonego rocznego sprawozdania fin ansowego Licencjobiorcy za rok obrotowy, za który naliczana jest
  opłata. Poprzednio obowiązująca opłata wynosiła 1.000.000 zł za każde przekroczone 100.000.000 zł całkowitego
  obrotu licencjobiorcy wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finanso wego Licencjobiorcy za rok
  obrotowy, za który naliczana jest opłata .


  2.1.2. Koszty według rodzaju

  W 201 9 roku Spółka poniosła koszty w wysokości 1 .515 tys. zł, na które w 51% składał się koszt usług obcych,
  głównie związanych z funkcjonowaniem podmiotu na Giełdzie Papierów Wartościowych a także dotyczących
  obsługi prawnej , oraz w 36% koszt wynagrodzeń. Pozostałe 13 % kosztów poniesionych przez Spółkę stanowiły
  koszty amortyzacji, ubezpieczeń społ ecznych, podatków i opłat oraz pozostałe.


  2.1.3. Przychody i koszty finansowe

  Przychody finansowe w 201 9 roku wyniosły 2.2 80 tys. zł i były niższe niż w roku poprzednim, w którym wy niosły
  zgodnie ze sprawozdaniem 3.991 tys. zł . W roku 2019 przychody finansowe dotyczą tylko dodatnich różnic
  kursowych , podczas gdy w roku 2018 były wynikiem naliczenia odsetek związanych z finansowaniem Spółki Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Amortyzacja 89 -
  Usługi obce 768 825
  Podatki i opłaty 7 26
  Wynagrodzenia 548 410
  Ubezpieczenia społeczne 45 26
  Pozostałe koszty 124 123
  Róznice kursowe (66) -
  1 .5 1 5 1 .4 1 0
  Koszty ogólnego zarządu 1.492 1.410
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 -
  1 .5 1 5 1 .4 1 0 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  P r z y c hody f i na nsow e
  Odsetki od środków na rachunkach bankowych - -
  Różnice kursowe 2.280 2
  Pozostałe przychody finansowe - 3.989
  2 .2 8 0 3 .9 9 1
  K osz t y f i na nsow e
  Koszty odsetek 411 -
  Różnice kursowe - 2.277
  Pozostałe koszty finansowe 368 -
  779 2 .2 7 7
  O g ółe m k osz t y / pr z y c hody f i na nsow e ne t t o 1 .5 0 1 1 .7 1 4


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  6

  zależnej Enter Air Sp. z o.o. . W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 8 roku wystąpiły koszty finansowe w
  kwocie 2.277 tys. zł i dotyczyły ujemnych różnic kursowych, w bieżącym okresie koszt y finansowe w kwocie
  368 tys. zł dotyczą pozostałych kosztów a 411 tys. zł to o dsetki wynikające z wdrożenia MSSF 16 i rozpoznania w
  księgach najmu powierzchni biurowej będącej siedzibą spółki.


  2.2. Sytuacja majątkowa i kapitałowa Spółki

  2.2.1. Aktywa
  W tabeli poniżej zaprezentowano aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 201 9 roku.

  W roku 201 9 suma aktywów Spółki wyniosła 179. 928 tys. zł ( 10 % wzrost wobec stanu na koniec 201 8 roku).
  W przeważającej części na aktywa trwałe spółki składają się inwestycje w jednostkach zależnych – są to udziały w
  Enter Air Sp. z o.o ., których wzrost w roku 2019 jest związany z podwyższeniem kapitału w tejże spółce.
  Rzeczowe aktywa trwałe o wartości 356 tys. zł, które pojawiły się w roku 2019 to prawa do użytkowania aktywów
  – najem powierzchni biurowej rozpoznany w księgach w związku z wdrożeniem standardu MSSF 16.
  Najbardziej istotną pozycją aktywów obrotowych są krótkoterminow e nal eżności handlow e. W roku 201 8 składały
  się na nie w dużej mierze przedpłat y na dostawę nowych samolotów , w styczniu 2019 roku prawo do nich zostało
  przeniesione do Enter Air Sp. z o.o. na mocy zawartej między spółkami umowy cesji wierzytelności .
  Do pozostałych składników aktywów obrotowych należały środki pieniężne i ekwiwalenty , które wzrosły znacząco ,
  bo o 10.405 tys. zł, w porównaniu do stanu na koniec roku 2018.


  2.2.2. Pasywa
  W poniższej tabeli przedstawiono źródła finansowania Spółki na dzień 31 grudnia 201 9 roku. St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a t r w a łe
  Rzeczowe aktywa trwałe 356 -
  =nwestycje w jednostkach zależnych 133.543 41.775
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100 443
  Należności pozostałe - -
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe 1 3 3 .9 9 9 4 2 .2 1 8
  A k t y w a obr ot ow e
  Należności handlowe oraz pozostałe 31.601 117.872
  Bieżące aktywa podatkowe 82 167
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14.176 3.771
  Rozliczenia międzyokresowe 70 62
  Ra z e m A k t y w a obr ot ow e 4 5 .9 2 9 1 2 1 .8 7 2
  A k t y w a k l a sy f i k ow a ne j a k o pr z e z na c z one do z by c i a - -
  A k t y w a r a z e m 1 7 9 .9 2 8 1 6 4 .0 9 0


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  7


  Głównym źródłem finansowania Spółki jest kapitał własny, stanowiący 9 6% pasywów.
  W trakcie 201 9 roku wartość kapitałów własnych wzrosła o 13. 606 tys. zł ( 9%) w porównaniu z ubiegłym rokiem
  obrotowym. Na koniec grudnia 201 9 roku kapitały własne Spółki wynosiły 172. 301 tys. zł, wobec 158.695 tys. zł na
  dzień 31 grudnia 201 8. =stotną pozycj ę w strukturze kapitałów własnych stanowi kapitał zapasowy, który wzrósł o
  7.384 tys. zł w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym i wyniósł 132.872 tys. zł. Znaczącą rolę w strukturze
  kapitałów własnych stanowi także kapitał podstawowy w wysokości 17.544 tys. zł (1 0% kapitałów własnych Spółki).
  W roku 2017 dokonano korekty wyniku z lat ubiegłych, która była związana z błędnym ujęciem zaliczek na dostawy
  nowych samolotów jako aktywów pieniężnych, które podlegają wycenie na koniec okresu według kursu na ost atni
  dzień okresu, za który przygotowywane jest sprawozdanie. Po przeanalizowaniu dotychczasowego podejścia
  Zarząd uznał zaliczki te nie spełniały jednak przesłanek do traktowania ich jako aktywa pieniężne.
  W strukturze zobowiązań zaobserwowano rosnący u dział zobowiązań długoterminowych , których zdecydowaną
  większość stanowią zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W strukturze pasywów na koniec
  roku 201 9 stanowią one 80% wszystkich zobowiązań, podczas gdy w ubiegłym roku stanowiły 99 %.
  W roku 2019 w pasywach pojawiły się zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (269 tys. zł to zobowiązania
  długoterminowe, 87 tys. zł - krótkoterminowe). Zobowiązania te są wynikiem wdro żenia MSSF 16.  3. C:ARAKTERYSTYKA CZYNN=KÓW =STOTNYC: DLA ROZWOHU SPÓŁK= ORAZ RYZYK = ZAGROŻEŃ ORAZ
  OMÓW=EN=E PERSPEKTYW ROZWOHU DZ=AŁALNOŚC= W NAHBL=ŻSZYM ROKU OBROTOWYM
  Enter Air S.A. jest spółką holdingową nie narażoną bezpośrednio na istotne ryzyka dl a rozwoju Spółki. Hednakże z
  uwagi na charakter działalności istotny wpływ na jej rozwój mają pośrednio ryzyka mające wpływ na rozwój całej
  Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. Zarząd Enter Air S.A. uznał zatem za konieczne omówienie ryzyk istotnych dla
  rozwoj u Grupy Kapitałowej.
  W 2019 roku Grupa Enter Air zajmowała na rynku polskim pozycję lidera przewozów czarterowych. Aktywnie
  działała też na rynkach Zachodniej Europy takich jak Francja, :iszpania, Skandynawia oraz Czechy i =zrael. 2019 rok
  był kolejnym rokiem wzrostu skali działalności oraz poprawy wyników Grupy w szczególności na rynku polskim. St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  K a pi t a ł w ła sny
  Kapitał podstawowy 17.544 17.544
  Kapitał zapasowy 132.872 125.488
  Zyski zatrzymane (4.002) (4.002)
  Wynik okresu 25.887 19.665
  Ra z e m k a pi t a ły w ła sne 1 7 2 .3 0 1 1 5 8 .6 9 5
  Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.080 5.318
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 269 -
  Ra z e m Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e 6 .3 4 9 5 .3 1 8
  Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 90 44
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 1.022 -
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 87 -
  Rezerwy krótkoterminowe 79 33
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e 1 .2 7 8 77
  Zobow i ą z a ni a z w i ą z a ne be z pośr e dni o z a k t y w a m i
  t r w a ły m i k l a sy f i k ow a ny m i j a k o pr z e z na c z one do z by c i a - -
  P a sy w a r a z e m 1 7 9 .9 2 8 1 6 4 .0 9 0


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  8

  Głównym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na rozwój Grupy jest stabilny, duży rynek przewozów
  czarterowych w Europie, który Grupa zdobywa dzięki nowoczesnemu, nisko -kosztowemu oraz wysoce
  efektywnemu modelowi biznesowemu, dającemu przewagę konkurencyjną w stosunku do innych linii lotniczych.
  Hedną z podstaw sukcesu Grupy jest umiejętne zarządzanie i niwelowanie ryzyk występujących w branży.


  3.1. Perspektywy rozwoju działalności
  Emitent jest spółką rosnącą w sektorze przewozów turystycznych w Europie. Bazowym rynkiem dla Grupy Enter
  Air jest rynek polski, który rośnie stabilnie od kilku lat. Hednak głównym kierunkiem rozwoju dla Grupy jest rynek
  Europy Zachodniej, gdzie podstawą w zrostu jest przewaga cenowa jaką zapewnia model biznesowy Grupy.
  Zagraniczni konkurenci mają dużo wyższą bazę kosztową oraz zwykle tradycyjną organizację, która nie może
  konkurować z nowoczesnym modelem operatora lotniczego Enter Air.
  Barierą dla bardzie j dynamicznego niż dotychczas wejścia na rynki wysokomarżowe jest dla Grupy brak
  bezpośredniego dostępu do kanałów sprzedaży B2C.
  W maju 2019 r. Grupa Kapitałowa Enter Air S.A. nabyła 49.9% akcji w spółce Germania Flug AG (obecnie: Chair
  Airlines AG) z si edzibą w Glattbruggu. Spółka Chair Airlines AG jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą
  działalność lotniczą na podstawie koncesji lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem
  lotniczym. Spółka od 5 -ciu lat prowadzi przewozy regularne i czarterowe z wykorzystaniem 3 samolotów Airbus
  A319, operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na bliskim wschodzie.
  Przeprowadzenie powyższej transakcji jest zgodne ze strategią rozwoju Grupy Enter Air, gdyż pozw oli Grupie na
  ekspansję na niemieckojęzyczne rynki.
  Grupa monitoruje rozwój rynków wschodzących (np. Azji) pod kątem potencjalnej ekspansji, natomiast oceniamy,
  iż rynki te są nadal niestabilne, a poziom cen nie gwarantuje uzyskania marż dających szanse na zwrot z
  ewentualnej inwestycji.
  W 2017 roku Grupa rozpoczęła certyfikację własnej obsługi technicznej samolotów. Certyfikat został wydany przez
  Urząd Lotnictwa Cywilnego w marcu 2018. Grupa ma nadzieję na znaczne oszczędności w kosztach obsługi
  technicznej, zwiększając w ten sposób także obroty w Grupie.


  3.2. Ryzyka związane z działalnością Grupy i z otoczeniem rynkowym
  3.2.1. Ryzyko związane z realizacją strategii
  Celami strategicznymi Grupy są: (i) koncentracja działalności na dochodowej części rynku; (ii) odnowienie floty
  samolotów; (iii) dalsza ekspansja na rynki zagraniczne oferujące wyższe marże oraz mniejszą sezonowość niż rynek
  polski; (iv) wprowadzenie w przyszłości nowego produktu w postaci sprzedaży bloków miejsc w samolocie (w
  przypadku wystąpienia rentownego popytu) oraz (v) wprowadzenie nowej na pol skim rynku usługi „pakietowania
  dynamicznego produktu turystycznego” (w momencie wystąpienia rentownego popytu).
  Strategia Grupy polega na utrzymaniu rentowności poprzez zarządzanie nisko -kosztowym modelem biznesowym
  dopasowanym do wymagań rynku. Szczególnie w zakresie skali działalności oraz zakresu usług. Model taki jest
  odporny na wahania koniunktury.
  W chwili obecnej brak jest negatywnych przesłanek dla realizacji strategii. Grupa jest dobrze przygotowana
  poprzez posiadaną aktualnie pozycję st rategiczną i pełną gotowość operacyjno -handlową oraz wiedzę w danym
  zakresie. Ryzyko, że Grupa może nie osiągnąć planowanych celów strategicznych z uwagi na będące poza jej
  kontrolą czynniki wewnętrzne i zewnętrzne o charakterze gospodarczym, regulacyjnym, prawnym, finansowym
  lub operacyjnym, jest oceniane jako niewielkie.


  3.2.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
  Na działalność Grupy mają wpływ czynniki makroekonomiczne dotyczące zarówno polskiej jak i światowej
  gospodarki. W szczególności na poziom popytu na loty czarterowe, związane z turystycznymi wyjazdami
  zagranicznymi, wpływ mają m.in. takie czynniki makroeko nomiczne jak: (i) dynamika PKB; (ii) dynamika poziomu


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  9

  dochodów rozporządzalnych; (iii) poziom bezrobocia oraz (iv) dynamika poziomu zadłużenia gospodarstw
  domowych. =nne czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność Grupy to m.in.: (i) inflacja; (ii) poziom
  stóp procentowych; (iii) poziom produkcji przemysłowej; (iv) kursy walut oraz (v) polityka fiskalna i monetarna
  państwa.
  Grupa rozpoczęła swoją działalność w czasie kryzysu rynkowego i jej model biznesowy jest dostosowany do
  panujących warunków i ryzyk makroekonomicznych. Grupa na przestrzeni ostatnich lat korzystała z przewag
  wobec konkurencji narażonej na ryzyka rynkowe, skutecznie wypierając ją z wielu rynków europejskich.


  3.2.3. Ryzyko związane z atakami terrorystycznymi i konfliktami militarnymi
  Hednym z czynników mających wpływ na popyt na usługi turystyczne oraz loty czarterowe związane
  z międzynarodowymi wyjazdami turystycznymi jest ryzyko związane z atakami terrorystycznymi oraz konfliktami
  militarnymi. Niepewna sytuacja w danym r egionie, rozumiana jako zwiększone prawdopodobieństwo ataków
  terrorystycznych czy konfliktów militarnych lub też wystąpienie przedmiotowych zjawisk, może ograniczyć
  zainteresowanie danym kierunkiem turystycznym. Grupa, dzięki swojej dywersyfikacji rynkowej oraz bardzo
  szerokiej ofercie tras, przenosi swoje operacje z rejonów zagrożonych do rejonów niedotkniętych kryzysem, takich
  jak np. Wyspy Kanaryjskie i :iszpania, Grecja, Bułgaria, Sardynia, Sycylia, Chorwacja, itp.
  Potencjalne zwiększenie percepcji poz iomu ryzyka przez turystów może mieć wpływ na przynajmniej krótkotrwały
  spadek przychodów sektora turystycznego i lotniczego. Kluczowym elementem minimalizacji powyższego ryzyka
  jest dla Grupy szeroka dywersyfikacja geograficzna świadczonych usług, oraz br ak trwałej zależności od
  określonych rynków, wpływająca na elastyczność oferty.


  3.2.4. Ryzyko związane z epidemiami i katastrofami naturalnymi
  Katastrofy naturalne oraz epidemie chorób zakaźnych mają negatywny wpływ na popyt na usługi turystyczne oraz
  loty czarterowe związane z międzynarodowymi wyjazdami turystycznymi w szczególności do regionów świata
  dotkniętych przedmiotowymi zdarzeniami nadzw yczajnymi. Katastrofy naturalne oddziałują na psychologiczne
  postrzeganie danego miejsca przez turystów jako lokalizacji o podwyższonym ryzyku. Efekt ten jest z reguły
  krótkoterminowy. Dany region może jednak stracić znaczenie jako kierunek turystyczny na dłuższy okres z uwagi
  na fakt, iż katastrofy naturalne często niszczą infrastrukturę turystyczną znajdującą się na tym obszarze.
  Wystąpienie epidemii i katastrof naturalnych w regionach świata, do których loty wykonuje Grupa, może mieć
  negatywny wpływ na d ziałalność, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Grupy. Grupa operuje do ponad
  250 destynacji w 36 krajach, co daje jej dużą dywersyfikację rynkową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w
  poszczególnych regionach turystycznych.
  Ograniczenia w ruchu lotniczym z spowodowane pandemią COVID -19 praktycznie z dnia na dzień uziemiły flotę
  Enter Air oraz innych przewoźników . Wykonywane sporadyczne rejsy cargo, repatriacyjne i rządowe są tylko
  znikomy m procent em ruchu jaki jest konieczny dla utrzymania rento wnej działalności przy potencjale
  produkcyjnym Enter Air. Model biznesowy Enter Air opart y na przedpłatach ( zarówno przychody , jak i koszty)
  istotnie zwiększa odporność Grupy na sytuacje kryzysowe.
  Dzięki modelowi biznesowemu Enter Air opartemu na przedpłatach (i przychody i koszty) odporność Enter Air na
  sytuacje kryzysowe wydaje się być dość znaczna. Należy podkreślić, że Enter Air powstał w czasie największego
  światowego kryzysu XX= wieku, wykorzy stując w roku 2009 bankructwa konkurentów oraz niestabilną sytuację
  rynku. Model biznesowy był od początku zaprojektowany do istniejących warunków kryzysowych i dlatego dziś
  Enter Air jest jedną z niewielu firm, która nie musi przechodzić restrukturyzacji, a jedynie korzysta z elastyczności
  swojego modelu biznesowego. Niewiele firm na świecie było w stanie w ciągu dwóch tygodni znacząco zmniejszyć
  swoje i zahibernować swoją działalność. Niewiele też firm jest w stanie w pełni elastycznie dopasowywać swoje
  zasoby operacyjne do zapotrzebowania rynku. Natomiast model Enter Air pozwala dodawać do operacji
  pojedyncze samoloty i dodawać nawet pojedyncze rejsy czy trasy w pełni elastycznie. Bardzo ważnym elementem
  wspomnianego wyżej modelu biznesowego jest struktu ra kosztów w Enter Air, które poza opłatami leasingowymi,
  technicznymi i częścią stałą pensji personelu są kosztami zmiennymi.


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  10

  Umowy z tour operatorami są standardowymi umowami jakie Enter Air zawiera od 10 lat. Umowy są
  zabezpieczone depozytami lub gwar ancjami bankowymi. Każdy rejs jest przedpłacany, a pieniądze uzyskane z
  przedpłaty od tour operatora są przez Enter Air używane na dokonanie przedpłat za paliwo, handling, opłaty
  portowe oraz inne usługi. Enter Air nie musi wykonywać lotów i ponosić kosztó w, jeśli dany lot nie został
  przepłacony. Dzięki temu minimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów przelotu w przypadku braku środków od tour
  operatora. Sytuacja tour operatorów, z którymi współpracuje Enter Air jest dobra i Zarząd nie widzi obecnie
  zagrożenia u padłości naszych klientów.
  W ramach analizy dotyczącej kontynuowania działalności Zarząd wziął pod uwagę szereg scenariuszy rynkowych
  jakie mogą wystąpić w związku z pandemią COV=D -19. Analizowano scenariusze zakładające powrót do latania
  szybki, wolny oraz scenariusz zakładający, ż e do końca roku nie będzie latania. W każdym scenariuszu rozpatrzono
  możliwości dopasowywania skali zasobów, a tym samym skali kosztów stałych do skali działalności. Z
  przeprowadzonych analiz wynika, iż Grupa posiada wystarczające środki własne oraz możliw ości pozyskania
  środków dodatkowych by przetrwać w każdym scenariuszu. Model biznesowy pozwala na elastyczne dopasowanie
  się do warunków rynkowych.
  W połowie maja 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dotyczące otwierania turystyki i trans portu.
  Działania KE mają na celu stopniowe otwieranie granic wewnątrz Unii Europejskiej przy jednoczesnym stosowaniu
  różnych środków bezpieczeństwa, takich jak maseczki, żele dezynfekujące czy dystans społeczny (jednakże nie
  rekomenduje się pozostawiania c zęści miejsc wolnych na pokładzie samolotu). Większość krajów dotkniętych
  pandemią, takich jak Bułgaria, Grecja, Włochy, :iszpania, Portugalia, Egipt, Tunezja czy Turcja, jest znacząco
  uzależniona od turystyki, w związku z czym planowane jest otwarcie rynk u od czerwca/lipca 2020 roku oraz
  wdrożenie programów wspierających turystykę. Touroperatorzy, z którymi współpracuje Enter Air planują
  rozpoczęcie operacji w takim właśnie okresie. Aktualne informacje na temat otwierania poszczególnych krajów
  można znaleź ć na stronie Eurocontroli: https://www.eurocontrol.int/covid19 .


  3.2.5. Ryzyko związane z konkurencją
  Rynek przewozów lotniczych jest bardzo konkurencyjny. Bezpośrednimi konkurentami Grupy są inne linie lotnicze
  koncentrujące swoją działalność na wykonywaniu lotów czarterowych z lub do Polski na rzecz biur podróży.
  Zgodnie z publikacją Urzędu Lotnictwa Cywilnego za 3 kwar tały 2019 roku największe linie lotnicze koncentrujące
  swoją działalność na wykonywaniu lotów czarterowych z lub do Polski na rzecz biur podróży, to: (i) Enter Air (29,2%
  udziału w rynku); (ii) Ryanair Sun (20,1% udziału w rynku); (iii) Smartwings (d. Trav el Service (18%)). Łącznie trzy
  powyższe linie czarterowe obsługują prawie 67,3% rynku. Pozostałe 32,7% rynku jest obsługiwane przez
  kilkanaście linii lotniczych, w tym Onur Air, LOT Polish Airlines, Blue Panorama Airlines, Nouvelair Tunisie czy
  Bulgarian Air Charter. Zaostrzenie konkurencji na rynku lotów czarterowych z lub do Polski na rzecz biur podróży
  może wpłynąć na zwiększenie presji na obniżenie cen przelotów, co mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność
  Grupy. Należy jednak zaznaczyć, iż kontrakt acja programu handlowego Grupy odbywa się z kilkunastomiesięcznym
  wyprzedzeniem dając możliwość na wdrożenie działań korygujących w przypadku wystąpienia potencjalnie
  niekorzystnej koniunktury. W przypadku realizacji negatywnego scenariusza np. na rynku po lskim, Grupa ma
  możliwość przerzucenia swojej pojemności przewozowej na rynki zagraniczne. Grupa ciągle zwiększa stopień
  dywersyfikacji rynkowej, dążąc do parytetu 50/50 wolumenu usług na rynku rodzimym w stosunku do eksportu
  usług.
  Coraz bardziej akty wne na rynku przewozów wakacyjnych są tanie linie lotnicze oraz tradycyjne linie lotnicze
  oferujące bilety grupowe na rejsach regularnych, lub też świadczące usługi czarterowe w ramach wolnej
  pojemności przewozowej. Ryzyko dla Grupy związane z tanimi linia mi lotniczymi, związane jest m.in. z możliwością
  rezygnacji przez niektórych klientów z usług biur podróży na rzecz samodzielnych wyjazdów zagranicznych przy
  wykorzystaniu tanich linii lotniczych jako środka transportu. Hest to część rynku, która stale się rozwija. Zarówno
  Enter Air, jak i biura podróży oferują od kilku lat przeloty dla pasażerów niekorzystających z pakietów „All
  =nclusive”. Grupa jest przygotowana do dalszego rozszerzenia swojej oferty przelotów dla turystów
  indywidualnych, jest to jednak nadal rynek niszowy, który dopiero się rozwija.

  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  11

  3.2.6. Ryzyko związane z katastrofami lotniczymi
  Samolot jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Zgodnie z danymi podanymi przez European
  Transport Safety Council w raporcie „ Transport safety performance in the EU. A stati stical overview ” wskaźnik
  określający śmiertelność na 100 mln pasaże rokilometrów wynosi 0,035 dla samolotu, 0,035 dla pociągu, 0,07 dla
  autobusu, 0,25 dla statku, 0,7 dla samochodu, 5,4 dla roweru, 6,4 dla ruchy pieszego oraz 13,8 dla motocykli.
  Samolot można uznać za najbardziej bezpieczny środek transportu w porównaniu do alternatywnych środków
  transportu, jednak nie można wykluczyć wystąpienia katastrofy lotniczej z udziałem samolotu należącego do
  Grupy. Wystąpienie takiego zdarzenia mogłoby mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Grupy. Dlatego też
  Grupa kontraktuj e co roku, na rynku w Londynie, wysoki poziom ubezpieczenia od skutków zdarzeń i wypadków
  lotniczych.
  Poza ryzykiem związanym z możliwością wystąpienia katastrofy lotniczej z udziałem samolotu należącego do
  Grupy, Grupa jest również narażona na ryzyko z wiązane z wystąpieniem katastrof lotniczych dotyczących innych
  linii lotniczych, które mogą przełożyć się na spadek popytu na usługi Grupy.


  3.2.7. Ryzyko związane z cenami paliw i wysokością podatków nakładanych na paliwa
  Model biznesowy Grupy zakłada przenoszenie większości ryzyka związanego z ceną paliw na czarterującego.
  Standardowa umowa czarterowa opiewa na cenę za fotel, opartą o bazową cenę paliwa oraz o dopłatę paliwową
  zależną od jego aktualnych cen na rynku.
  Ponieważ dopłata jest wyliczana na okres przyszłego miesiąca na podstawie średniej ceny paliwa z poprzedniego
  miesiąca, Grupa jest narażona na ryzyko dynamicznego wzrostu ceny paliwa w okresie dwóch miesięcy.
  Ewentualny gwałtowny wzrost cen paliw spowoduje wzrost cen przelotów, co mogłoby przełożyć się na ogólny
  spadek popytu na rynku, jednak od rozpoczęcia działalności Grupy Zarząd nie obserwował spadku popytu na
  oferowane przez Grupę usługi, nawet w okresach kiedy ceny paliw były relatywnie wysokie. Grupa nie wyklucza
  stosowania mechaniz mów zabezpieczających ceny paliwa w przypadku wystąpienia dynamicznej zmienności cen
  na światowych rynkach.


  3.2.8. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży i zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy
  Rynek lotów czarterowych związanych z turystycznymi wyjazdami zag ranicznymi cechuje się bardzo dużą
  sezonowością. W trakcie sezonu letniego Grupa wykorzystuje całą posiadaną flotę, natomiast zimą ponad połowa
  samolotów pozostaje na ziemi. Grupa wykorzystuje ten okres na wykonywanie koniecznych przeglądów, jednakże
  jej p rzepływy pieniężne maleją i w celu terminowego regulowania wszystkich zobowiązań bieżących niezbędne
  jest otrzymanie linii kredytowej. Grupa na bieżąco monitoruje wskaźniki zadłużenia i posiada wiarygodną historię
  kredytową.
  Istotna z punktu widzenia sez onowości jest realizowana przez Grupę strategia zwiększania obecności na rynkach
  zagranicznych, które cechują się inną sezonowością niż obserwowana na rynku polskim. Udział przychodów
  uzyskiwanych na rynkach zagranicznych w okresie zimowym jest znacząco wi ększy niż w sezonie letnim.


  3.2.9. Ryzyko konieczności wypłaty odszkodowań
  Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2014 r.
  („Rozporządzenie 261/2004”), każdy pasażer linii lotniczych ma prawo domagać się odszkodowania od
  przewoźnika lotniczego w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład wbrew jego woli, odwołania lotu lub dużego
  opóźnienia lotu. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Rozporządzeniu 261/2004, pasażerowi
  przysługuje prawo do odszkodowan ia w wysokości: od 250 do 600 EUR w zależności od długości lotu
  wewnątrzwspólnotowego, jednak jedynie gdy zdarzenie nie jest wynikiem nadzwyczajnych okoliczności, których
  przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Zjawisko zakłóceń rejsów jest w
  skali działalności Grupy zjawiskiem niewielkim . W 201 9 roku odsetek wszystkich rejsów poważnie opóźnionych
  (bez względu na przyczynę) był poniżej 1%.


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  12

  3.2.10. Ryzyko wahań kursu walutowego
  Grupa prowadzi swoją działalność na różnych rynkac h zagranicznych, wobec czego generowane przychody oraz
  ponoszone przez niego koszty są denominowane w różnych walutach, przede wszystkim w USD, w mniejszym zaś
  stopniu w EUR, GBP czy PLN.
  W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko walutowe, Grupa odpowiedni o równoważy proporcje przychodów i
  wydatków w poszczególnych walutach oraz zawiera umowy zabezpieczające przed ryzykiem zmiany kursu lub
  korzysta ze specjalnych linii kredytowych w walutach odpowiadających przepływom.
  W 2019 roku zdecydowana większość prz ychodów i kosztów była denominowane w walutach obcych.


  3.2.11. Ryzyko niewypłacalności partnerów handlowych Grupy
  Płynność finansowa Grupy jest w dużym stopniu uzależniona od kondycji finansowej jej kluczowych kontrahentów,
  odpowiedzialnych za istotną część jej przychodów. Ewentualna niewypłacalność kluczowych partnerów
  handlowych Grupy może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz wyniki
  działalności. Grupa monitoruje kondycję finansową swoich partnerów handlowych, a ponadto znakomita
  większość kosztów usługi jest przez kontrahentów przedpłacana, co zmniejsza ekspozycję na ryzyko
  niewypłacalności. Należy również dodać, że Grupa otrzymuje od swoich klientów, w szczególności od biur podróży
  depozyty za zabezpieczenie zawartego kontraktu.


  3.2.12. Ryzyko związane z ochroną środowiska
  Sektor lotniczy podlega wielu regulacjom prawnym w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności
  dotyczącym ochrony przed hałasem czy emisją dwutlenku węgla.
  Na mocy Dyrektywy 2008/101, sek tor lotniczy został włączony do Europejskiego Systemu :andlu Emisjami („EU
  ETS”). Od 2012 r. linie lotnicze zostały obowiązane do zakupu części uprawnień do emisji. Obowiązkiem tym objęto
  wszystkie loty kończące lub rozpoczynające się na lotnisku znajdując ym się na terytorium Unii Europejskiej. EU ETS
  dla lotnictwa wymaga wyliczania tzw. wielkości emisji dwutlenku węgla, a jego uczestnicy są zobowiązani do
  zakupu większości uprawnień emisyjnych na rynku giełdowym oraz na specjalnie organizowanych aukcjach.
  Wymogi związane z ochroną środowiska wiążą się z koniecznością zakupu przez Grupę uprawnień do emisji CO 2.
  Należy zaznaczyć, że Grupa dokonała w poprzednich latach modyfikacji samolotów wyposażając wszystkie
  B737 -800 w winglety (skrzydełka aerodynamiczne na końcu skrzydła), co wpłynęło na poprawę właściwości
  aerodynamicznych samolotu, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie hałasu. Grupa ma
  zamontowane na swojej flocie lżejsze fotele pasażerskie, co pozwala na zmniejszenie wagi samolotu, czy li
  zmniejszenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Grupa wdrożyła mechanizm dopłaty za emisję CO 2 na wzór
  dopłaty paliwowej, zmniejszający ryzyko związane z opłatami w tym zakresie.
  Działalność Spółki podlega również ograniczeniom w zakresie poziom u hałasu nakładanym przez administrację
  lotnisk w miejscach, do których Spółka lata. Nowej generacji samoloty, zamówione przez Spółkę, mają znacząco
  niższy poziom hałasu i emisji CO 2.


  3.3. Otoczenie rynkowe
  3.3.1. Rynek pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce
  Kondycja Grupy jako uczestnika rynku przewozów lotniczych jest częściowo zależna od całościowej kondycji
  polskiego rynku, zarówno lotów czarterowych, jak i regularnych. Mimo tego, że są to dwa różne rynki, czynniki
  wzrostu dla obydwu są podobne.


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  13

  3.3.2. Wielkość polskiego rynku przewozów lotniczych
  Od 2010 roku, czyli od wejścia Enter Air na rynek, liczba pasażerów korzystających z transportu powietrznego w
  polskich portach lotniczych stale rośnie. Według danych opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
  wszystkie lotniska w Polsce obsłużyły w c iągu 3 kwartałów 2019 roku 37.597 tys. pasażerów, notując wzrost w
  stosunku do 3 kwartałów roku 2018 wynoszący o 6 %. Zgodnie z prognozami Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  zaprezentowanymi w kwietniu 2012 roku, w latach 2014 -2030 liczba ta będzie wzrastać średni orocznie o 5,1% i w
  2030 roku przekroczy wyniesie 60 mln pasażerów. Enter Air posiada bazy operacyjne strategicznie rozmieszczone
  w największych polskich portach, co pozwala mu na obsłużenie całej Polski.


  3.3.3. Struktura rynku przewozów lotniczych w Polsce
  Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w 2019
  roku stanowiły tanie linie lotnicze, wyprzedzając regularnych przewoźników oraz przewoźników czarterowych pod
  względem liczby obsłużonych pasażeró w.
  W 2019 roku linie Enter Air należały do czołówki przewoźników pod względem wielkości przewozów z polskich
  portów lotniczych (4 miejsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów), biorąc pod uwagę zarówno
  przewoźników regularnych, jak i czarterowych . Ponadto Grupa posiada wiodącą pozycję na wyodrębnionym rynku
  przewozów czarterowych. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, największe udziały
  w 2019 roku (3 kwartały) w łącznym rynku przewozów lotniczych należały do Ryanair, Po lskich Linii Lotniczych LOT,
  Wizz Air, Enter Air oraz Lufthansy.


  3.3.4. Sezonowość sektora przewozów lotniczych w Polsce
  Polski rynek pasażerskich przewozów lotniczych cechuje się znacznymi zmianami liczby przewiezionych pasażerów
  w poszczególnych miesiącach r oku. Według danych ULC opublikowanych w raporcie „Analiza przewozów w
  polskich portach lotniczych w trzecim kwartale 2019 roku”, istotna część ruchu lotniczego przypada na miesiące
  sezonu letniego (od czerwca do października). Grupa dopasowuje swój model b iznesowy do sezonowości rynku,
  głównie poprzez dywersyfikację na rynki o odmiennej sezonowości oraz dopasowanie floty do wielkości rynku w
  zimie.


  3.3.5. Bogacenie się społeczeństwa jako jeden z głównych czynników decydujących o rozwoju rynku lotniczego
  Wskaźnik mobilności polskiego społeczeństwa w ostatnich latach, wyrażony jako liczba podróży samolotem
  przypadająca na jednego mieszkańca , pozostawał na bardzo niskim poziomie względem krajów Europy Zachodniej.
  Według danych opublikowanych prze z Eurostat, w 2018 roku w całej Unii Europejskiej (UE -28) drogą lotniczą
  przewieziono 1.106 milionów pasażerów (wzrost o 6,1% w stosunku do roku 2017).
  W przypadku Polski wzrost liczby przewiezionych drogą lotniczą pasażerów w 2018 w stosunku do roku 2017
  wyniósł 16,1%, co potwierdza, iż wraz z dalszym wzrostem gospodarczym Polski liczba pasażerów powinna
  wzrastać.


  3.4. Lotnicze przewozy czarterowe w Polsce
  Polski rynek przewozów czarterowych znajduje się obecnie w relatywnie wczesnej fazie rozwoju. . Według danych
  opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w ciągu 3 kwartałów 2019 roku linie czarterowe na polskim
  rynku obsłużyły 4,5 miliona pasażerów . Bez względu na zawirowania na rynkach turystycznych, Grupa od wielu lat
  dynamicznie i stale rośnie, głównie dzięki ekspansji na rynkach zagranicznych oraz szerokiej ofercie destynacji
  turystycznych.

  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  14

  3.4.1. Główne linie lotnicze na polskim rynku przewozów cz arterowych
  Grupa jest jednym z czołowych podmiotów na rynku lotów czarterowych w Polsce. Według danych ULC, w ciągu 3
  kwartałów 2019 roku Grupa przewiozła 1.325.688 pasażerów (29,2% udział w rynku przewozów czarterowych).


  3.4.2. Konkurenci Grupy
  Polski rynek lotów czarterowych podzielony jest w większości pomiędzy trzech największych przewoźników, którzy
  według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2019 roku (3 kwartały) odpowiadali łącznie za prawie 70% rynku.
  W ocenie Zarządu Enter Air wyróżnia s ię na tle pozostałych przewoźników m.in.: stabilnością działalności oraz
  gwarancją długotrwałej współpracy z biurami podróży, gdyż jako polski podmiot Grupa zawsze będzie traktowała
  rynek polski priorytetowo. Enter Air dysponuje preferowaną, nowoczesną flo tą samolotów, która oferuje
  maksymalny dostępny zasięg i najwyższą konfigurację miejsc, pozwalając na oferowanie pełnego pakietu tras bez
  trudności z obsługą całości zapotrzebowania zgłaszanego przez biura podróży. Oprócz trzech czołowych graczy na
  rynku l otów czarterowych z Polski obecnych jest również szereg innych czarterowych linii lotniczych przylatujących
  do Polski z krajów Basenu Morza Śródziemnego w czasie sezonu letniego, a także przewoźnicy nisko -kosztowi i
  tradycyjni.
  Strategia Grupy uwzględnia obecność konkurencji, potrzebnej do obsłużenia rynku w sezonie letnim, gdyż
  utrzymywanie dużej floty dopasowanej pod obsłużenie sezonu letniego przez Grupę wiązałoby się ze zbyt dużymi
  kosztami w czasie zimy. Flota Grupy dopasowana jest zatem w większym st opniu do sezonu zimowego, podczas
  gdy flota znacznej części mniejszych konkurentów Grupy, dopasowana jest do sezonu letniego. Według Grupy
  konkurencja jest zatem potrzebna do utrzymywania optymalnego poziomu rentowności Grupy i z tego powodu
  nie zamierza w sposób znaczący zwiększać udziału w rynku lotów czarterowych z Polski w stosunku do obecnego
  poziomu. W związku z bankructwami linii lotniczych na przestrzeni ostatnich lat oraz wciąż słabej kondycji
  niektórych przewoźników, Grupa nie wyklucza, że fala ba nkructw i konsolidacji może być kontynuowana przez
  następnych kilka lat, co jest dla niej szansą na wykorzystanie swojego wydajnego modelu biznesowego i
  zdobywanie za jego pomocą nowych rynków.


  3.5. Polski rynek usług turystycznych jako główny czynnik determi nujący sytuację na rynku przewozów
  czarterowych
  Głównymi odbiorcami usług Grupy są touroperatorzy mający potrzebę zapewnienia swoim klientom transportu
  do zagranicznych kurortów turystycznych. Biura podróży wynajmują zazwyczaj cały samolot wraz z załogą. Sytuacja
  na rynku usług turystycznych jest główną determinantą koniunktury na rynku przewozów czarterowych i w
  znaczącej mierze to ona leży u podstaw potencjalnego wzrostu sektora.
  Rynek usług turystycznych w ostatnich latach stabilizuje się i kon soliduje wokół najsilniejszych marek.  4. OŚW=ADCZEN=E O STOSOWAN=U ŁADU KORPORACYHNEGO
  4.1. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych
  Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresową sprawozdawczość finansową i zapewnienie informacji
  zarządczej odpowiedzialny jest Pion Finansowy z Dyrektorem Finansowym, nadzorowany przez D yrektora
  Generalnego Spółki dominującej.
  Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnej formy audytorskiej, ich weryfikacji pod kątem
  kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych , dokonuje Dyrektor Finansowy, który z
  ramienia Zarządu jest odpowiedzialny za proces sprawozdawczości finansowej.


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  15

  Grupa sporządza sprawozdania finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami
  ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.


  4.2. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka
  W 201 9 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spó łek Notowanych na
  GPW, ustalonych Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
  dnia13 października 2015 r.
  Zbiór zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w
  zakładce ład korporacyjny ( https://www.gpw.pl/dobre -praktyki ).
  Spółka nie stosuje innych dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego w zakresie wykraczającym poza wymogi
  prawa krajowego oraz wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
  Spółka odstąpiła o następujących zasad (oznaczonych literą „Z”) i rekomendacji (oznaczonych literą „R”) ładu
  korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalonych Uchwałą nr
  26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia13 października 2015 r.:

  • =.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz
  spółki oraz jej kl uczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak
  płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki
  różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozda wczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie
  realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
  Komentarz :
  Emitent nie posiada szczegółowych wytycznych i regulacji w zakresie polityki różnorodności, jednak emitent
  dobierając osoby mające pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów, bierze
  pod uwagę przede wszystkim ich kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje branżowe, nie
  kierując się przy tym kryteriami niedozwolo nymi, w szczególności kryterium płci czy wieku. Powyższe ma na
  celu jak najlepsze dopasowanie kadry menedżerskiej do potrzeb emitenta oraz najbardziej efektywne
  spełnianie zadań przed nimi stawianych. Emitent przestrzega obowiązujących przepisów prawa w za kresie
  niedyskryminacji oraz równego traktowania. Zgodnie z przyjętymi w Grupie zasadami, funkcje członków
  Zarządu powierzone są akcjonariuszom założycielom Enter Air sp. z o.o., będącymi jednocześnie twórcami
  modelu biznesowego, pozycji i wartości Grupy. Emitent zapewnia zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w
  Radzie Nadzorczej.

  • =.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie
  7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
  Komentarz:
  W związku z tym, iż emitent nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego
  Zgromadzenia, nie przewiduje także umieszczania na stronie internetowej informacji o planowanej transmisji
  obrad Walnego Zgromadzenia. Emitent będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w
  formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki
  zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

  • =.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych W=G20 lub mWIG40, zapewnia
  dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w
  zasadzie =.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli
  przemawia za tym struktura ich akcjon ariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
  Komentarz:
  Emitent zamierza jedynie częściowo wdrożyć powyższą zasadę i prowadzić stronę internetową w języku
  angielskim, z wyłączeniem tłumaczenia raportów bieżących i okresowych. W ocenie Emitenta stosowanie
  częściowo powyższej zasady nie wpłynie negatywnie na komunikację z inwestorami ani na realne pogorszenie


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  16

  praw akcjonariuszy. Ponadto, nie przemawia za tym struktura akcjonariatu. Hednocześnie wprowadzenie
  powyższej zasady spowoduje dla emitenta znaczące obciążenia organizacyjne i finansowe.

  • =V.R.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawn ego
  przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna
  umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w
  szczególności poprzez: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzen ia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną
  komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad
  Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3)
  wykonywanie, osobiście lu b przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia
  Komentarz :
  Rekomendacja nie jest stosowana. Emitent nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, gdyż wiąże się to ze znaczącymi trudno ściami technicznymi oraz
  obciążeniami finansowymi, a przy obecnej strukturze akcjonariatu nie wydaje się uzasadnione. Zastosowanie
  się do rekomendacji w obecnej sytuacji stwarzałoby ryzyka związane z możliwymi przerwami w dwustronnej
  komunikacji, brakiem t ransmisji obrazu i dźwięku lub innymi problemami technicznymi, co stwarzałoby ryzyko
  zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

  • =V.Z.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
  dostępną transmisję obra d Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Komentarz:
  Emitent nie przewiduje możliwości rejestrowania i transmitowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
  w czasie rzeczywistym. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie
  zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis
  przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

  • V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do
  konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego
  zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i
  rozwiązywania konfliktów interesó w, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału
  w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
  Komentarz:
  Emitent, ze względu na swój rozmiar, nie wprowadza szczegółowych regulacji wewnętrznych w sprawie
  kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów. Emitent przestrzega
  bezwzględnie obowiązujących regulacji prawa, w tym przepisów kodeksu spółek handlowych, dotyczących
  sprzeczności interesów, a zapisy zawarte w dokum entach korporacyjnych dotyczące unikania konfliktu
  interesów, w tym w szczególności obowiązku wstrzymywania się od głosu w razie występowania konfliktu
  interesów oraz kompetencje Rady Nadzorczej do wyrażania zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi
  są wystarczającymi środkami zapewniającymi zapobieganie konfliktom interesów.

  Raportem bieżącym nr EB= 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport
  dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
  2016".  4.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem
  liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z
  nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariusze Enter Air S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu:


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  17


  Powyższa informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez akcjonariuszy (w tym będących członkami organów
  emitenta) posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu sporządzona została
  na podstawie następujących dokumentów:
  • wykazów przekazywanych emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie w
  trybie art. Art. 4063 § 8 kodeksu spółek handlowych,
  • informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na
  akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich postanowień ustaw z dnia 29.07.2005 r., tj.: ustawy
  o of ercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • zawiadomień przekazywanych przez osoby pełniące obowiązki za rządcze u emitenta w trybie art. 19 ust.
  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Euro pejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.
  UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).
  Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa przewidujące szczególny tryb oraz zasady powiadamiania spółki
  publicznej na temat zmiany stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy wyłącznie po przekroczeniu ustawowych
  progów takiej zmiany, nie można wykluczyć, iż rzeczywisty stan posiadania akcji przez akcjonariuszy nieznacznie
  różni się od stanu przedstawionego powyżej.
  Spółka nie p osiada również informacji by w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji
  niniejszego raportu nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu S półki.


  4.4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz
  z opisem tych uprawnień
  Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania co do uczestnictwa
  w podzia le zysku. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją
  szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są
  określone przepisami Kodeksu spółek handlo wych oraz innymi przepisami prawa.
  Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.


  4.5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania
  prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące
  wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane
  z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych
  Statut Spółki nie przewiduj e żadnych ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji.

  ENT Investments Ltd 9.206.087
  Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 1.874.000
  Fundusze zarządzane przez =nvestors Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.505.919
  OFE Generali 1.602.835
  8,58%
  9,14%
  A k c j ona r i usz
  52,48%
  10,68%
  U dz i a ł w k a pi t a l e
  z a k ła dow y m i og ól ne j
  l i c z bi e g łosów
  L i c z ba a k c j i


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  18

  4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki
  Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Spółki są zbywalne. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie
  przenoszalności akcji.
  Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, do
  których zalicza się w szczególności członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, podlega ogra niczeniom przewidzianym
  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć
  na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
  Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr
  173, str. 1 z późn. zm.) (Rozporządzenie MAR).
  Ograniczenia mają na celu zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych oraz manipulacji na rynku i
  obejmują zakaz do konywania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta transakcji na swój rachunek
  ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych
  emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres
  zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na
  koniec roku rozliczeniowego (art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR).


  4.7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
  prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się co najmniej z jednego członka.
  Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada
  Nadzorcza może odwołać poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji.
  Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na wspóln ą kadencję. Wszyscy
  członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu
  ma prawo i obowiązek prowadzenia bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy Spółki nie przekraczające zakresu
  zwykłych czynności i na leżące do zakresu jego kompetencji, chyba że przed załatwieniem takiej sprawy choćby
  jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu. W takim przypadku wymagane jest
  podjęcie uchwały Zarządu.
  Członek Zarządu jest obowiązany poinform ować Zarząd oraz Radę Nadzorczą o powstaniu sytuacji, w której
  mógłby wystąpić lub wystąpił konflikt interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
  głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
  Zarządowi n ie przysługuje prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.


  4.8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki
  Zmiana Statutu Enter Air S.A. wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz
  zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowy m Rejestrze Sądowym.
  Zasady dotyczące większości głosów wymaganej do zmiany Statutu Spółki określają przepisy kodeksu Spółek
  handlowych. Co do zasady, uchwały dotyczące zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów.


  4.9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu
  ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki
  regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wp rost z przepisów prawa
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia określają w zasadniczej części przepisy kodeksu spółek handlowych.
  W dniu 17 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. uchwałą nr 19 uchwaliło Regulamin Walnego
  Zgromadzenia Enter Air SA. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie korporacyjnej Enter Air, zakładka relacje
  inwestorskie / kontakt/materiały (http://ir.enterair.pl/wp -content/uploads/2015/06/Regulamin -WZA -Enter -Air -
  SA.pdf).


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  19

  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat,
  c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  d) podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego,
  e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  f) zmiany Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  g) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  h) rozwiązani e i likwidacja Spółki,
  i) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  j) zmiana przedmiotu działalności gospodarczej,
  k) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywiden dy na raty,
  l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
  nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  m) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  n) tworzenie, użycie i likwidacja kapit ałów rezerwowych;
  o) umorzenie akcji;
  p) oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

  Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub udziału
  w prawie uży tkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej emitenta oraz w sposób
  określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicz nej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Ogłoszenia dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzen ia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez
  akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku
  ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobow iązana zapewnić
  akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia
  Spółkę za pośrednictwem adresu p oczty elektronicznej: [email protected], zgodnie z § 8 Regulaminu.
  Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
  Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udziele nia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
  pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  4.10. Skład osobowy i zmiany, które w nim z aszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania
  organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów
  4.10.1. Zarząd Spółki
  Skład Zarządu Enter Air S.A. w roku 2019 był niezmienny i składał się z następujących osób:
  1. Pan Grzegorz Polaniecki
  2. Pan Marcin Kubrak
  3. Pan Mariusz Olechno
  4. Pan Andrzej Kobielski  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  20

  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do
  zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki nie
  zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym Statutem dla pozostałych organów Spółki.
  Kompetencje i zasady pracy Zarządu Enter S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  1. Statut Spółki Enter Air SA (dostępny na stronie internetowej Spółki)
  2. Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki)
  3. Kodeks spółek handlowych


  4.10.2. Rada Nadzorcza
  Na dzień 1 stycznia 2019 r. stan Rady Nadzorczej Enter Air S.A. był następujący:
  1. Pani Ewa Kubrak
  2. Pani Hoanna Braulińska -Wójcik
  3. Pani Patrycja Koźbiał
  4. Pan Paweł Brukszo
  5. Pan Piotr Przedwojewski
  6. Pan Michał Wnorowski (do 23.06.2019)
  7. Pan Marek Młotek -Kucharczyk (do 24.06.2019)

  Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
  1. Pani Ewa Kubrak
  2. Pani Hoanna Braulińska -Wójcik
  3. Pani Patrycja Koźbiał
  4. Pan Paweł Brukszo
  5. Pan Piotr Przedwojewski
  6. Pan Dariusz Górski (od 24.06.2019)
  7. Pan Krzysztof Kaczmarczyk (od 24.06.2019)

  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorc zej Enter Air S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  1. Statut Spółki Enter Air SA (dostępny na stronie internetowej Spółki)
  2. Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki)
  3. Kodeks spółek handlowych


  4.10.3. Komitet Audytu
  W dniu 11 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, w skład którego wchodzą następujący
  członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Pan Piotr Przedwojewski (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pani Patrycja
  Koźbiał i Pani Hoanna Braulińska -Wójcik. W dniu 2 6 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza powołała na członka Komitetu
  Audytu także Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.
  Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, o których mowa w dokumencie „Dobre
  praktyki spółek notowanych na GPW 2016”.
  Pan Piotr Przedwojewski posiada wykształcenie wyższe. W 2014 r. zakończył postępowanie kwalifikacyjne na
  biegłego rewidenta w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów (wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13016).
  Pan Piotr Przedwojewski rozpoczynał karie rę zawodową w 1998 r. w Pracowni Sieci Komputerowych Centrum
  Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej, gdzie pracował do 2008 r. W latach
  2008 -2010 pracował w Strategia :orwath Audit, a następnie w latach 2010 -2012 w BDO. Od 2012 r. współpracuje
  z IQ TAX oraz jest Dyrektorem Departamentu Finansowego w Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
  Pani Patrycja Koźbiał posiada wykształcenie wyższe. Rozpoczęła karierę zawodową w 1998 r. jako asystent biegłego
  rewidenta w BDO. W latach 1999 -2007 pracowała w Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy (dawniej: Moore Stephens
  Smoczyński i Partnerzy) jako konsultant, starszy konsultant, a następnie manager ds. audytu. W latach 2007 -2009
  Pani Patrycja Koźbiał zajmowała stanowisko managera ds. audyt u w Kancelarii Porad Finansowo -Księgowych dr


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  21

  Piotr Rojek, a w latach 2010 -2011 stanowisko konsultanta w BTFG Audit. Ponadto Pani Patrycja Koźbiał jest
  wspólnikiem spółki =Q Tax 1, w której również pełni funkcję prezesa zarządu.
  Pani Joanna Aleksandra Brau lińska -Wójcik posiada wykształcenie wyższe. W roku 2009 ukończyła Kurs dla
  Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Hoanna Braulińska -Wójcik
  rozpoczęła karierę zawodową w 2003 r. jako prawnik w spółce COBRA METAL POLSKA. Nas tępnie pracowała jako
  prawnik w spółce Annacond Enterprises, gdzie od 2011 do 2014 r. pełniła również funkcję członka rady nadzorczej.
  W latach 2013 – 2015 Pani Hoanna Braulińska -Wójcik pracowała jako dyrektor ds. rozwoju w spółce Energopol
  Serwis, a nastę pnie, do chwili obecnej, w spółce Poltransgaz. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej w spółkach
  Energorozwój oraz EGESA Grupa Energetyczna, przewodniczącą rady nadzorczej w spółce CAM MED=A, prezesem
  zarządu w spółce Era =nternational oraz wiceprezesem za rządu w spółce Polnaftrans.
  Krzysztof Kaczmarczyk posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej :andlowej w Warszawie
  ze specjalizacją finanse i rachunkowość, był też słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki
  Międzynarodowe. W latach 1999 -2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy
  Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W
  okresie 2008 -2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W
  latach 2010 - 2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012 -2015
  pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorz e naziemnej sieci
  radiowo -telewizyjnej w Polsce. W latach 2016 - 2019 Doradca Zarządu KG:M Polska Miedź S.A. Obecnie
  zawodowo, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Niemalże 15 -letnie
  doświadczenie nadzorcze zdobywał zasia dając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie.

  =nformacja na temat świadczenia dozwolonych usług przez audytora na rzecz Emitenta
  Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badani a Spółki, podmiot powiązany z firmą
  audytorską oraz członkowie sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio
  ani pośrednio na rzecz Spółki ani jednostek powiązanych żadnych usług niebędących czynnościami rewizji
  finansowej z wyjątkiem usług wskazanych w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
  firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po
  przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu zgody przez
  Komitet Audytu.

  Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej oraz polityki w zakresie świadczenia dozwolonych usług przez
  firmę audytorską
  Obowiązująca w Enter Sir S.A. polityka wyboru firmy audytorskiej zakłada, że firmę audytorską wybiera Rada
  Nadzorcza kierując się rekomendacją Komitetu Audytu. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest w oparciu o
  przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, w szczególności:
  1) Bezstronność, niezależność, rz etelność i wiarygodność podmiotu.
  2) Doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego.
  3) Proponowany skład zespołu i harmonogram przeprowadzenia czynności rewizji finansowej przez firmę
  audytorską zapewniający rzetelne i terminowe wykonanie tych czynności.
  4) Zakres proponowanej współpracy firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta z Zarządem i
  Radą Nadzorczą, a w szczególności z Komitetem Audytu.
  5) Pozycja na rynku usług audytorskich.
  6) Zapropo nowane wynagrodzenie firmy audytorskiej za świadczone usługi, nie zawierające komponentów
  warunkowych
  Firma audytorska wybierana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat z uwzględnieniem obowiązkowej rotacji, zgodnie z
  wymogami określonymi w art. 66 Ustawy o r achunkowości.
  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  22

  4.11. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących
  emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie
  zawodowe, celów tej polityki różnorodn ości, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie
  sprawozdawczym
  Spółka informuje, iż nie opracowała polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących,
  zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wie k, płeć lub wykształcenie i
  doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie
  sprawozdawczym. Decyzje o wyborze składu zarządu, rady nadzorczej oraz obsadzania stanowisk kluczowych
  menedżerów znaj dują się w gestii uprawnionych organów (=.Z.1.15 DP 2016). Spółka dąży do zapewnienia
  wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze wykształcenia, wieku, płci i doświadczenia zawodowego.
  W odniesieniu do członków organów Spółki oraz jej kluczowyc h menedżerów Spółka zatrudnia pracowników,
  oceniając ich doświadczenie zawodowe, staż pracy, posiadane wykształcenie stosownie do zakresu zadań dla
  danego stanowiska.  5. WSKAZAN=E POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚC=WYM DLA POSTĘPOWAN=A
  ARB=TRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADM=N=STRACH= PUBL=CZNEH
  Na moment sporządzenia sprawozdania, przed Sądem Okręgowym w Warszawie, toczy się jedna sprawa sądowa
  z udziałem Spółki i Enter Air Sp. z o.o. Przedmiotem sporu jest roszczenie o zaniechanie rozpowszechniania treści
  naruszających dobra osobiste byłych pracowników Spółki Enter Air Sp. z o.o.
  Kwota roszczenia to 250.000 PLN na rzecz każdego z pozwanych (łącznie 500.000 PLN) ty tułem zadośćuczynienia
  za naruszenie dóbr osobistych oraz o zaniechanie działań naruszających dobra osobiste. Postępowanie nie jest
  prawomocne.
  Zarząd stoi na stanowisku, że nawet w razie podjęcia przez Sąd Apelacyjny nałożenia kary, ryzyko obciążenia Spó łki
  jest niskie, gdyż podjęte zostały wszystkie możliwe działania mające na celu wykonanie postanowienia o
  zabezpieczeniu, co powinno skutkować odmową uwzględnienia wniosku o nałożenie kary.  6. =NFORMACHE O ZAWARTYC: UMOWAC: ZNACZĄCYC: DLA DZ=AŁALNOŚC= EM=TENTA
  W 2019 roku Spółka Enter Air S.A nie zawarła żadnych istotnych umów.  7. INFORMACJE O POW=ĄZAN=AC: ORGAN=ZACYHNYC: LUB KAP=TAŁOWYC: EM=TENTA
  Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Enter Air S.A. oraz Enter Air Sp. z o.o. (100% posiadanych
  udziałów przez spółkę dominującą) wraz z jej Grupą Kapitałową.
  Grupa kapitałowa Enter Air Sp. z o.o. obejmuje jednostkę dominującą Enter Air sp. z o.o. oraz następujące spółki
  zależne:
  • Enter Air Services sp. z o.o. została utworzona 24 maja 2012 roku, jako nowa spółka, w której Enter Air sp.
  z o.o. objęła 100% udziałów.
  • EnterAir.cz.s.r.o. została utworzona 20 lipca 2012 roku, jako nowa spółka, w które j Enter Air sp. z o.o.
  objęła 100% udziałów.
  • Enter Air =nternational LTD została utworzona 2 stycznia 2014 roku, jako nowa spółka, w której
  Enter Air sp. z o.o. objęła 100% udziałów.
  • Enter Air Executive Services sp. z o.o. utworzona 28 sierpnia 2014 roku, jako nowa spółka, w której Enter
  Air sp. z o.o. objęła 60% udziałów. W dniu 24 lipca 2015 Enter Air sp. z o.o. odkupiła udziały pozostające
  poza kontrolą i od tej daty posiada 100% udziałów Enter Air Executive Services sp. z o.o.
  • Chair Airlines AG , jednostk a zaklasyfikowana jako stowarzyszon a – spółka prawa szwajcarskiego z siedzibą
  w Glattbruggu. Chair Airlines (poprzednio Germania Flug AG) o d 5 -ciu lat prowadzi przewozy regularne i


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  23

  czarterowe z wykorzystaniem 3 samolotów Airbus A319, operuje na rynkach europejskich oraz
  popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na bliskim wschodzie.
  Hednostką dominującą nad Enter Air S.A. jest ENT =nvestments Ltd.  8. =NFORMACHE O =STOTNYC: TRANSAKCHAC: ZAWARTYC: PRZEZ EM=TENTA LUB HEDNOSTKĘ OD N=EGO
  ZALEŻ NĄ Z PODM=OTAM= POW=ĄZANYM= NA =NNYC: WARUNKAC: N=Ż RYNKOWE
  Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach rynkowych stosowanych dla
  transakcji z innymi podmiotami.  9. =NFORMACHE O ZAC=ĄGN=ĘTYC: = WYPOW=EDZ=ANYC: W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH
  DOTYCZĄCYC: KREDYTÓW = POŻYCZEK
  W 201 9 roku Spółka nie była stroną żadnych umów kredytowych.  10. INFORMACJE O POŻYCZKAC: UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
  W okresie objętym sprawozdaniem Enter Air S.A. nie udzielała pożyczek jednostkom powiązanym.
  W okresie objętym sprawozdaniem nie udzielono pożyczek członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej.  11. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZEN=AC:
  I GWARANCHAC:, W TYM PODM=OTOM POW=ĄZANYM
  Enter Air S.A. jest gwarantem spłaty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego samolot ów Boeing 737 MAX -8 przez
  Spółkę Enter Air Sp. z o.o.  12. WYKORZYSTAN=E WPŁYWÓW Z EM=SH=
  Enter Air S.A. wykorzystuje środki pozyskane z emisji na dokonanie przedpłat na zakup nowych samolotów Boeing.
  Dwa z zamówionych samolotów zostały już dostarczone, a zwrócone środki zostały ponownie użyte na kolejne
  samoloty.  13. OBHAŚN=EN=E RÓŻN=C POM=ĘDZY WYN=KAM= F=NANSOWYM=, A WCZEŚN=EH PUBL=KOWANYM= PROGNOZAM=
  WYN=KÓW ZA DANY ROK
  Spółka nie publikowała prognoz wyników na 201 9 rok.
  14. OCENA ZARZĄDZAN=A ZASOBAM= F=NANSOWYM=
  W związku z prowadzoną działalnością holdingową w 201 9 roku Spółka nie była narażona na istotne ryzyka. W
  ocenie zarządu nie występuje ryzyko niewywiązywanie się przez Spółkę ze zobowiązań.  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  24

  14.1. Kategorie instrumentów finansowych


  14.2. Ryzyko rynkowe
  14.2.1. Ryzyko stóp procentowych
  W 201 9 roku Spółka nie zaciągała zobowiązań odsetkowych w związku z tym nie była narażona na ryzyko zmiany
  stóp procentowych. Spółka będzie w przyszłości zaciągać zobowiązania związane ponoszeniem kosztów
  odsetkowych co spowoduje powstanie ryzyka związanego ze zm ianą wysokości ponoszonych kosztów.


  14.2.2. Wrażliwość na wahania stóp procentowych
  Spółka Enter Air S.A. nie jest narażona obecnie na ryzyko zmienności stóp procentowych.


  14.3. Pozostałe rodzaje ryzyka cenowego
  W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała inwestycji w papiery wartościowe i nie posiada
  ekspozycji na ryzyko związane ze zmianą cen papierów wartościowych.


  14.4. Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Spółka
  poniesi e straty finansowe. Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od jednostki zależnej
  w związku z tym ryzyko kredytowe związane jest z ryzykiem kredytowym dla tej jednostki zależnej. Ryzyko
  kredytowe dotyczące środków płynnych i instrumentów pochodnych jest ograniczone, ponieważ kontrahentami
  Spółki są banki o wysokim rat ingu kredytowym przyznawanym przez międzynarodowe agencje ratingowe.  15. OCENA MOŻL=WOŚC= REAL=ZACH= ZAM=ERZEŃ =NWESTYCYHNYC:, W TYM =NWESTYCH= KAP=TAŁOWYC:
  Spółka skupia swoje wysiłki na rozwijaniu poczynionych wcześniej inwestycji zgodnie z założeniami
  zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym. Brak jest obecnie zagrożeń mogących mieć wpływ na przyszłą realizacji
  planów inwestycyjnych.


  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a f i na nsow e w y c e ni a ne w z a m or t y z ow a ny m
  k osz c i e
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14.176 3 771
  Należności handlowe oraz pozostałe - krótkoterminowe 31.601 117 872
  Należności pozostałe - długoterminowe - -
  4 5 . 7 7 7 1 2 1 . 6 4 3
  P oz ost a łe z obow i ą z a ni a f i na nsow e
  Zobowiązania handlowe 90 44
  Zobowiązania z tytułu leasingu 356 -
  446 44


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  25

  16. OCENA CZYNN=KÓW = N=ETYPOWYC: ZDARZEŃ MAHĄCYC: WPŁYW NA DZ=AŁALNOŚĆ ORAZ WYN=K=
  FINANSOWE
  W związku z prowadzoną działa lnością holdingową w 20 19 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ
  na wynik działalności.
  Ze względu na zdarzenia lotnicze z udziałem samolotów B737MAX, w 2019 roku polskie i europejskie władze
  lotnicze zdecydowały o czasowym wstrzymaniu opera cji samolotami tego typu, do czasu wyjaśnienia przyczyn i
  wdrożenia działań korygujących. Na moment złożenia niniejszego sprawozdania termin wznowienia operacji
  samolotami tego typu nie jest znany. Samoloty B737MAX stanowią jedynie 9% floty Spółki zależnej – Enter Air
  Sp. z o.o ., dlatego wpływ na realizację programu przewozowego nie będzie istotny .  17. ZM=ANY W PODSTAWOWYC: ZASADAC: ZARZĄDZAN=A PRZEDS=ĘB=ORSTWEM EM=TENTA = HEGO GRUPĄ
  KAP=TAŁOWĄ
  Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje swoją politykę zarządzania dbając o jak najlepszą jej jakość i efektywność.
  Cały czas udoskonalane są procedury mające na celu zoptymalizowanie procesu zarządzania i efektywny przepływ
  informacji w Spółce oraz wymianę informacji w grupie kapitałowej oraz z najbliższym ot oczeniem Spółki.
  Obowiązki informacyjne narzucone w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji Spółki dodatkowo sprawiają, że
  Spółka jest transparentna, wszelkie decyzje podejmowane są w odpowiednim czasie i mają na celu dobro Spółki.
  W 201 9 roku nie wprowa dzono istotnych zmian w polityce zarządzania przedsiębiorstwem.  18. UMOWY ZAWARTE M=ĘDZY EM=TENTEM A OSOBAM= ZARZĄDZAHĄCYM=
  Spółka nie zawierała z osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji
  lub zwolnienia z zajmowan ego stanowiska  19. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD = KORZYŚC= ZARZĄDU = RADY NADZORCZEH
  Wynagrodzenia Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej zostały ustanowione w oparciu o politykę wynagradzania
  członków organów Grupy Kapitałowej Enter Air. Polityka ta została zatw ierdzona w trakcie posiedzenia Rady
  Nadzorczej Spółki w dn. 23.12.2015.
  Zarząd i Rada Nadzorcza Enter Air S.A. otrzymywali w 201 9 roku wynagrodzenia w następujących wysokościach:
  H o n o ra ri u m
  Z a rz ą d u
  H o n o ra ri u m R a d y
  N a d o rc z ej R a z em
  Kobielski Andrzej 60 000 60 000
  Kubrak Marcin 60 000 60 000
  Olechno Mariusz 60 000 60 000
  Polaniecki Grzegorz 60 000 60 000
  Braulińska-Wójcik Hoanna 47 484 47 484
  Brukszo Paweł 45 045 45 045
  Koźbiał Patrycja 47 484 47 484
  Kubrak Ewa 47 484 47 484
  Przedwojewki Piotr 47 484 47 484
  Górski Dariusz 20 490 20 490
  Kaczmarczyk Krzysztof 20 490 20 490
  Młotek-Kucharczyk Marek 17 807 17 807
  Wnorowski Michał 17 807 17 807
  R a z em 2 4 0 . 0 0 0 3 1 1 . 5 7 5 5 5 1 . 5 7 5


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  26

  20. =NFORMACHE O WSZELK=C: ZOBOW=ĄZAN=AC: WYN=KAHĄCYC: ZE ŚW=ADCZEŃ DLA BYŁYC: OSÓB
  ZARZĄDZAHĄCYC:, NADZORUHĄ CYC: ALBO BYŁYC: CZŁONKÓW ORGANÓW ADM=N=STRUHĄCYC:
  Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób
  zarządzających, nadzorujących i byłych członków organów administrujących.  21. AKCJE EM=TENTA = PODM=OTÓW POW=ĄZANYC: BĘDĄCE W POS=ADAN=U OSÓB ZARZĄDZAHĄCYC:
  I NADZORUHĄCYC:
  Poniższa tabela zawiera zestawienie ilości akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących:


  Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy (w tym będących członkami organów
  Spółki) sporządzona została na pod stawie następujących dokumentów:
  • wykazów przekazywanych Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie
  art. Art. 406 3 § 8 kodeksu spółek handlowych,
  • informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na
  akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich postanowień ustaw z dnia 29.07.2005 r., tj.: ustawy
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  • zawiadomień przekazywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta w trybie art. 19 ust.
  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.
  UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

  Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa przewidujące szczególny tryb oraz zasady powiadamiania spółki
  publicznej na temat zmiany stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy wyłącznie po przekroczeniu ustawowych
  progów takiej zmiany, nie można wykluczyć, iż rze czywisty stan posiadania akcji przez akcjonariuszy innych niż
  osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta nieznacznie różni się od stanu przedstawionego powyżej.
  Zarząd nie posiada informacji by w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji
  niniejszego raportu nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i
  nadzorujących.
  N a z w a Ak c j o n a ri u s z a S t a n o w i s k o Li c z b a a k c j i i g ł o s ó w
  n a WZ
  U d z i a ł w k a p i t a l e
  z a k ł a d o w y m i o g ó l n ej
  l i c z b i e g ł o s ó w
  bezpośrednio 1 3 . 6 2 8 0,08%
  pośrednio (przez ENT
  Investments Ltd.) 6 . 8 9 1 . 1 4 8 39,28%
  bezpośrednio 3 . 9 8 7 0,02%
  pośrednio (przez ENT
  Investments Ltd.) 2 . 3 1 4 . 9 3 9 13,20%
  Pan Mariusz Olechno Członek Zarządu 426.900 2,43%
  Pan Andrzej Kobielski Członek Zarządu 452.086 2,58%
  Pani Ewa Kubrak Członek Rady Nadzorczej 1.400 0,01%
  Pan Marcin Andrzej Kubrak Członek Zarządu
  Pan Grzegorz Wojciech Polaniecki Członek Zarządu


  ENTER AIR S.A.
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  27

  22. =NFORMACHE O UMOWAC: MOGĄCYC: W PRZYSZŁOŚC= SPOWODOWAĆ ZM=ANY W STRUKTURZE KAP=TAŁU
  AKCYJNEGO
  Informacja zawarta w p unkcie 21 zawiera wszelkie informacje, jakie były dostępne Emitentowi na moment
  sporządzenia sprawozdania i uwzględnia również transakcje zawarte pomiędzy dniem bilansowym a datą
  sporządzenia sprawozdania.  23. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCH= PRACOWN=CZYC:
  W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na akcjach Emitenta.  24. INFORMACJE O FIRMIE AUDYTORSKIEJ
  Firma audytorska została wybrana przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyboru firmy
  audytorskiej, do badania:
  • sprawozdania finansowego Spółki Enter Air S.A. za 2019 i 2020 rok,
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 oraz 2020 rok (łącznie z
  przeglądem).
  Hako firmę audytorską do badania sprawozdań fina nsowych wybrano firmę PKF Consult sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
  w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 477.
  Umowę zawarto w dniu 1 sierpnia 2019 r. na czas określony, niezbędny do wykonania badania sprawozdania
  finansowego. Wynagrodzenie au dytora zostało opisane w nocie 6.8 sprawozdania finansowego.

  Warszawa, 22 maja 2020  Grzegorz Polaniecki Mariusz Olechno
  Członek Zarządu Członek Zarządu  Marcin Kubrak Andrzej Kobielski
  Członek Zarządu Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Enter Air SA
ISIN:PLENTER00017
NIP:5272687350
EKD: 51.10 transport lotniczy pasażerski
Adres: Al. Krakowska 106 02-256 Warszawa
Telefon:+48 22 3551570
www:www.enterair.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ENTER AIR
2020-09-28 02-09-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649