Raport.

ENTER AIR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Szanowni Państwo,

  mam prz yjemność przedstawić sprawozdanie Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za 2019 rok. Jesteśmy pierwszą
  polską Grupą lotniczą notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie zadebiutowaliśmy już
  ponad cztery lata temu. Od dnia debiutu kurs akcji naszej firmy urósł kilkukrotnie, a Grupa systematycznie
  poprawia swoje wyniki finansowe , realizując skutecznie wszystkie założenia. Nawet dziś w obliczu kryzysu
  pandemicznego, kurs akcji firmy jest stabilny.
  Rynek lotnicz y na którym działamy nie jest łatwy. Od 10 lat co roku spadała na rynek turystyczny jakaś „plaga”, w
  postaci katastrof, wybuchów wulkanów, ruchów wolnościowych, wojen i zamachów, kryzysów imigracyjnych, czy
  wysokich cen paliwa. Mimo to, branża utrzymywała dynamiczny trend wzrostowy popytu. Gdy jedne kierunki
  wakacyjne są mniej popularne, dzięki dużej dywersyfikacji geograficznej, pozycję liderów szybko i skutecznie
  przejmują inne kraje. Rozwój rynku turystycznego postępuje trwale mimo negatywnych czynników takich jak
  wahania cen ropy, wahania kursów walut oraz ciągły wzrost obciążeń fiskalnych i kosztownych procedur i
  obowiązków nakładanych na branżę turystyczną. Nasz model biznesowy został zaprojektowany w czasie kryzysu i
  na razie jest odporny na większość zagrożeń i negatywnych trendów dzięki czemu Grupa zanotowała kolejny dobry
  rok w 2019.
  Rok 2019 był rokiem umacniania się pozycji Enter Air w Polsce i za granicą. Umocniliśmy się szczególnie na rynku
  brytyjskim, skandynawskim, izraelskim i francuskim, p ozostając niekwestionowanym liderem na rynku polskim.
  Naszą mocną stroną jest oferowanie wysokiej jakości usług przewozowych w przystępnej cenie. Dzięki temu udaje
  nam się zdobywać coraz więcej udziału na kluczowych rynkach Europy. Marka Enter Air jest roz poznawana i
  ceniona za granicą jako solidna polska marka. Jesteśmy jednym z największych eksporterów usług w Polsce,
  przynoszącym zyski podatkowe dla rodzimego budżetu. Dzięki przewagom modelu biznesowego, Grupa Enter Air
  S.A. poprawiła obroty i wyniki fin ansowe w stosunku do roku 2018. Znacząco wzrosła obecność Grupy za granicą.
  W związku z powyższym poprawił się także wynik Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. Przychody Grupy wyniosły
  1.614.657 tys. zł, a zysk za okres obrotowy wyniósł 84.991tys. zł.
  Minione 12 miesięcy było dobrze wykorzystaną szansą na intensywny rozwój Grupy, dający wyśmienitą podstawę
  do dalszego wzrostu i ekspansji zagranicznej. Grupa jest zarządzana niewielkim, dobrze zorganizowanym i bardzo
  profesjonalnym zespołem ludzi, który dzięki p recyzyjnie zdefiniowanym zadaniom, wytwarza wartość dodaną z
  ponadprzeciętną wydajnością, zwiększając trwale wartość dla akcjonariuszy. Mamy ambicje pozostania najlepszym
  biznesem lotniczym w Polsce oraz motywację do dalszego zdobywania pozycji na rynkach zagranicznych.
  Rok 2020 rozpoczął się bardzo dobrze i Grupa zanotowała w styczniu i lutym wzrost operacji, jednakże w marcu,
  z powodu pandemii COVID -19, dotychczasowe prognozy na resztę 2020 roku stały się mało prawdopodobne.
  Ograniczenie w ruchu lotniczy m praktycznie z dnia na dzień uziemiło flotę Enter Air. Wprawdzie wykonywane są
  sporadyczne rejsy cargo, oraz operacje zlecane przez rządy i instytucje krajów EU, jednakże jest tylko znikomy
  procent ruchu jaki jest konieczny dla utrzymania rentownej działa lności przy potencjale produkcyjnym Enter Air.
  W przypadku normalnego przewoźnika lotniczego B2C, nagłe zatrzymanie działalności powoduje presję
  płynnościową zarówno po stronie kosztowej (zaległe płatności za otrzymane usługi), jak i przychodowej (zwroty z a
  bilety za niewykonane rejsy). Dzięki modelowi biznesowemu Enter Air opartemu na przedpłatach (zarówno
  przychody, jak również koszty) powyższe problemy nie występują, co istotnie zwiększa odporność Enter Air na
  sytuacje kryzysowe.
  Na dzień publikacji ni niejszego sprawozdania trudno jest określić jakie będą skutki krótkofalowe i długofalowe
  wystąpienia pandemii. Grupa jest przygotowana na różne scenariusze, wydaje się, że w sytuacji kryzysowej model
  biznesowy Enter Air powinien być dość odporny. Mimo zawi rowań, popyt na naszą usługę, jako nisko -kosztowego
  przewoźnika, spodziewany jest na dobrym poziomie w całej Europie, co jest dobrym prognostykiem naszego
  przetrwania a także potencjalnego, dalszego wzrostu w kolejnych latach.

  Z poważaniem
  Grzegorz Polaniecki  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik


  www.enterair.pl
  __________________________________________________________________________________________
  1
  ______________________________________ ______________________________ _____ ___________ _____
  Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Rob otników 74, 02 -146 Warszawa, zarejestrowana
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533,
  kapitał zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 52726873 50, R EGON: 146414470


  Warsz awa , dnia 22 maja 2020 r oku

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EN TER AIR S.A.

  Zarząd spółki Enter Air Spółka Akcyjna z s iedzibą w War szawie (02 - 256), przy ul. Komitetu
  Obrony Robotników 74, wpisan ej do Rejestru Przedsiębiorc ów prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Wars zawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS: 0000441533 , kapitał zakładowy 17.543.750 zł, („Spółka ”) na
  podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku w sprawie inform acji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane
  porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami
  rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę
  majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy.
  Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  Zarz ąd Spółki :

  Gr zegorz Polaniecki Marcin Kubrak Mariusz Olechno Andrzej Kobielsk i
  Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Za rządu Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik


  www.enterair.pl
  ____ ______________________________________________________________________________________
  1
  ____________________________________________________________________ _____ ___________ _____
  Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Rob otn ików 74, 02 -146 Warszawa, zarejestrowana
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533,
  kapitał zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 52726873 50, R EGON: 146414470


  Warszawa , dnia 22 ma ja 2020 roku
  INFORMACJA ZARZĄDU ENTER AIR S.A.
  W SPR AWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
  Zarząd Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka ”) z zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1pkt 7 oraz
  §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 ma rca 2018r. w sprawie informacji bi eżących
  i okresowych przekazywanych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa ni ebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ,
  na podstawie oświadczenia Rady Nadzor czej Enter Air S.A. informuje, że:
  1) Rada Nadzorcza dokonała wyb oru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania
  finansowego Spółki za 201 9 rok zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
  wyboru firmy audytorskiej,

  2) wybrana firma audy torska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
  do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, standardami wy konywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

  3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepis y związane z rotacją firmy audytorskiej
  i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

  4) Spółka pos iada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
  świadc zenia na rzecz Emitenta i Grupy przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
  audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
  warunk owo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

  Zarząd Enter Air S.A.

  Grzegorz Polaniecki Marcin Kubrak Mariusz Olechno Andrzej Kobielski
  Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Sprawozdanie zarządu z działalności

  Grupa K apitałowa Enter A ir S.A .
  za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  2

  SP=S TREŚC=
  1 OGÓLNE =NFORMACHE O GRUP=E ................................ ................................ ................................ ........................... 5
  2 OMÓW=EN=E PODSTAWOWY C: W=ELKOŚC= EKONOM=CZNO -F=NANSOWYC:, WSKAZAN=E CZYNN=KÓW =
  ZDARZEŃ O N=ETYPOWYM C:ARAKTERZE ORAZ OMÓW=EN=E PERSPEKTYW ROZWOHU DZ=AŁALNOŚC= W
  NAHBL=ŻSZYM ROKU OBROTOWYM ................................ ................................ ................................ ....................... 7
  2.1 OCENA DZ=AŁALNOŚC= GRUPY ................................ ................................ ................................ ................................ . 7
  2.1.1 Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 7
  2.1.2 Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 8
  2.1.3 Pozostałe przychody i koszty opera cyjne oraz odpisy na szacowane ................................ ................................ .... 9
  2.1.4 Przychody i koszty finans owe ................................ ................................ ................................ ................................ 10
  2.2 C:ARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW = PASYWÓW SKONSOL=DOWANEGO B=LANSU ................................ ................ 11
  2.2.1 Aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 11
  2.2.2 Pasywa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 11
  2.3 WAŻN=EHSZE ZDARZEN=A MAHĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZ=AŁALNOŚĆ ORAZ WYN=K= F=NANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH
  EMITENTA W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYC: WPŁYW HEST MOŻL=WY W NASTĘPNYC: LATAC: ................................ ................ 13
  2.3.1 Wzrost liczby podróży samolotem wśród Polaków ................................ ................................ .............................. 13
  2.3.2 Oczekiwany dalszy rozw ój europejskiego rynku usług turystycznych ................................ ................................ . 14
  2.3.3 Zmiana stawek za uprawnienia do emisji CO2 ................................ ................................ ................................ ...... 14
  3 C:ARAKTERYSTYKA CZYNN=KÓW =STOTNYC: DLA ROZWOHU GRUPY OR AZ RYZYK I ZAGROŻEŃ .................... 14
  3.1 C:ARAKTERYSTYKA POL=TYK= W ZAKRES=E K=ERUNKÓW ROZWOHU GRUPY KAP=TAŁOWEH EM=TENTA ................................ ... 14
  3.2 PERSPEKT YWY ROZWOHU DZ=AŁALNOŚC= ................................ ................................ ................................ ................. 15
  3.3 RYZYKA ZW=ĄZAN E Z DZ=AŁALNOŚ C=Ą GRUPY I Z OTOCZENIEM RYNKOWYM ................................ ................................ ... 15
  3.3.1 Ryzyko związane z realizacją strategii ................................ ................................ ................................ .................... 15
  3.3.2 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną ................................ ................................ ................................ .. 16
  3.3.3 Ryzyko zwią zane z atak ami terrorystycznymi i konfliktami militarnymi ................................ .............................. 16
  3.3.4 Ryzyko związane z epidemiami i katastrofami naturalnymi ................................ ................................ ................. 16
  3.3.5 Ryzyko związane z konkurencją ................................ ................................ ................................ ............................. 17
  3.3. 6 Ryzyko związane z katastrofami lotniczymi ................................ ................................ ................................ ........... 18
  3.3.7 Ryzyko związane z cenami paliw i wysokością podatków nakładanych na paliwa ................................ .............. 18
  3.3.8 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży i zapotrzebowaniem n a kapitał obrotowy ................................ .... 18
  3.3.9 Ryzyko konieczności wypłaty odszkodowań ................................ ................................ ................................ ......... 19
  3.3.10 Ryzyko wahań kursu walutowego ................................ ................................ ................................ .......................... 19
  3.3.11 Ryzyko niewypłacalności partnerów handlowych Grupy ................................ ................................ ..................... 19
  3.3.12 Ryzyko związane z ochroną środowiska ................................ ................................ ................................ ................ 19
  3.4 OTOCZENIE RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 20
  3.4.1 Rynek pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce ................................ ................................ ............................ 20
  3.4.2 Wielkość polskiego rynku przewozów l otniczych ................................ ................................ ................................ . 20
  3.4.3 Struktura rynku przewozów lotniczych w Polsce ................................ ................................ ................................ .. 20
  3.4.4 Sezonowość sektora przewozów lotniczych w Polsce ................................ ................................ .......................... 20
  3.4.5 Bogacenie się społeczeństwa jako jeden z głównych czynników decydujących o rozwoju rynku lotniczego ... 20
  3.5 LOTNICZE PRZEWOZY CZARTEROWE W POLSCE ................................ ................................ ................................ ........ 21
  3.5.1 Główne linie lotnicze na polskim rynku przewoz ów czarterowych ................................ ................................ ..... 21
  3.5.2 Konkurenci Grupy ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 21
  3.6 POLSK= RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYC: HAKO GŁÓWNY CZYNN=K DETERM=NUHĄCY SYTUACHĘ NA RYNKU PRZEWOZÓW
  CZARTEROWYCH ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 21
  4 OŚW=ADC ZENIE O STOSOWAN=U ŁADU KORPORACYJNEGO ................................ ................................ .............. 22


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  3

  4.1 OP=S GŁÓWNYC: CEC: STOSOWANYC: W PRZEDS=ĘB=ORSTW=E SPÓŁK= SYSTEMÓW KONTROL= WEWNĘTRZNEH = ZARZĄDZAN=A
  RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZAN=A SPRAWOZDAŃ F=NANSOWYC: = SKONSOL =DOWANYC: SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWYCH ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 22
  4.2 ZB=ÓR ZASAD ŁADU KORPORACYHNEGO , KTÓREMU PODLEGA GRUPA ................................ ................................ ........... 22
  4.3 WSKAZAN=E AKCHONAR=USZY POS=ADAHĄCYC: BEZPOŚREDN=O LUB POŚREDN=O ZNACZNE PAK=ETY AKCH= WRAZ ZE W SKAZANIEM
  LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI , =C: PROCENTOWEGO UDZ=AŁU W KAPIT ALE ZAKŁADOWYM , L=CZBY GŁOSÓW Z N=C:
  WYN=KAHĄCYC: = =C: PROCENTOWEGO UDZ=AŁU W OGÓLNEH L=CZB=E GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ............................... 24
  4.4 WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH P AP=ERÓW WARTOŚC=OWYC: , KTÓRE DAHĄ SPECHALNE UPRAWN=EN=A KONTROLNE , WRAZ
  Z OP=SEM TYC: UPRAWN=EŃ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 24
  4.5 WSKAZAN=E WSZELK=C: OGRAN=CZEŃ ODNOŚN=E DO WYKONYWAN=A PRAWA G ŁOSU , TAKICH JAK OGRANICZENIE
  WYKONYWAN =A PRAWA GŁOSU PRZEZ POS=ADACZY OKREŚLO NEH CZĘŚC= LUB L=CZBY GŁOSÓW , OGRAN=CZEN=A CZASOWE DOTYCZĄCE
  WYKONYWAN=A PRAWA GŁOSU LUB ZAP=SY , ZGODN=E Z KTÓRYM= , PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁK= , PRAWA KAP=TAŁOWE ZW=ĄZANE Z
  PAPIERAMI WARTOŚC=OWYM= SĄ ODDZ=ELONE OD POS=ADAN =A PAP=ERÓW WARTOŚC=OWYC: ................................ ..................... 25
  4.6 WSKAZAN=E WSZELK=C: OGRAN=CZEŃ DOTYCZĄCYC: PRZENOSZEN=A PRAWA WŁASNOŚC= PAP=ERÓW WARTOŚC=OWYC: SPÓŁK=
  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 25
  4.7 OP=S ZASAD DOTYCZĄCYC: POWOŁYWAN=A = ODWOŁYWAN=A OSÓB ZARZĄDZAHĄCYC: ORAZ =C: UPRAWN=EŃ , W
  SZCZEGÓLNOŚC= P RAWO DO PODHĘC=A DECYZH= O E MISJI LUB WYKUPIE AKCJI ................................ ................................ ............. 25
  4.8 OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁK= ................................ ................................ ................................ . 25
  4.9 SPOSÓB DZ=AŁAN=A WALNEGO ZGROMADZENI A I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I
  SPOSOBU ICH WYKONYWANIA , W SZCZEGÓLNOŚC= ZASADY WYN=KAHĄCE Z REGULAM=NU WALNEGO ZGROMADZENIA , HEŻEL= TAK=
  REGULAM=N ZOSTAŁ UC:WALONY , O ILE INFORMACJ E W TYM ZAKRES=E N=E WYN=KAHĄ WPROST Z PRZEP =SÓW PRAWA ..................... 26
  4.10 SKŁAD OSOBOWY = ZM=ANY , KTÓRE W N=M ZASZŁY W C=ĄGU OSTATN=EGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OP=S DZ=AŁAN=A
  ORG ANÓW ZARZĄDZAHĄCYC: , NADZORUHĄCYC: LUB ADM=N=STRUHĄCYC: SPÓŁK= ORAZ =C: KOM=TETÓW ................................ ...... 27
  4.10.1 Zarząd Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 27
  4.10.2 Rada Nadzorcza ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 27
  4.10.3 Komitet Audytu ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 27
  4.11 OP=S POL=TYK= RÓŻNORODNOŚC= STOSOWANEH DO ORGANÓW ADM=N=STRUHĄCYC: , ZAR ZĄDZAHĄCYC: = NADZORUHĄC YCH
  EMITENTA W ODNIESIENIU DO ASPEKTÓW TAK=C: HAK NA PRZYKŁAD W=EK , PŁEĆ LUB WYKSZTAŁCEN=E = DOŚW=ADCZEN=E ZAWODOWE ,
  CELÓW TEH POL=TYK= RÓŻNORODNOŚC= , SPOSOBU JEJ REALIZACJI ORAZ SKUTKÓW W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM .............. 29
  5 WSKAZAN=E POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚC=WYM DLA POSTĘPOWAN=A
  ARB=TRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADM=N=STRACH= PUBL=CZNEH ................................ ................................ ...... 29
  6 =NFORMACHE O ZAWARTYC: UMOWAC: ZNACZĄCYC: DLA DZ=AŁALNOŚC= EM=TENTA ................................ 30
  6.1 UMOWY Z TOUROPERATORAMI ................................ ................................ ................................ ............................ 30
  6.1.1 Umowa z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. ................................ ................................ ................................ .................... 30
  6.1.2 Umowa z TUI Poland Sp. z o.o. ................................ ................................ ................................ .............................. 30
  6.1.3 Załącznik do umowy z TU= Polan d Sp. z o.o. ................................ ................................ ................................ .......... 31
  6.1.4 Umowa z Rainbow Tours S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ 31
  6.1.5 Aneks do umowy z ITAKA HOLDINGS Sp. z o. o. ................................ ................................ ................................ .... 31
  6.2 UMOWY INWESTYCYJNE ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 32
  6.2.1 Umow a inwestycyjna dotycząca inwestycji w spółkę Germania Flug AG (obecnie Chair Airlines AG) .............. 32
  6.2.2 Finalizacja umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG (obecnie Chair Airlines AG)
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 32
  6.3 UMOWY LEASINGU ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 32
  6.3.1 Umowa z Pekao Leasing ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 32
  6.4 POZOSTAŁE UMOWY ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 32
  6.4.1 Chair Airlines AG – umowa we t lease ................................ ................................ ................................ .................... 32
  7 INFO RMACJE O POW=ĄZAN=AC: ORGAN=ZACYHNYC: LUB KAP=TAŁOWYC: EM=TENTA ................................ .. 33
  8 =NFORMACHE O =STOTNYC: TRANSAKCHAC: ZAWARTYC: PRZEZ EM=TENTA LUB HEDNOSTKĘ OD N=EGO
  ZALEŻNĄ Z PODM=OTAM= POW=ĄZANYM= NA =NNYC: WARUNKAC: N=Ż RYNKOWE ................................ ...... 33
  9 =NFORMACHE O ZAC=ĄGN=ĘTYC: = WYPOW=EDZ=ANYC: W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWAC:
  DOTYCZĄCYC: KREDYTÓW = POŻYCZEK ................................ ................................ ................................ .............. 33


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  4

  9.1 UMOWY Z M BANK S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 33
  9.2 UMOWY Z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (POPRZEDNIO RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.) ................................ ......... 34
  9.3 UMOWY Z ING ŚLĄSK= POLSKA S.A. ................................ ................................ ................................ ..................... 34
  10 INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKAC: ................................ ................ 35
  11 INFORMACJE O U DZ=ELONYC: = OTRZYMANYC: W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZEN=AC: =
  GWARANCHAC:, W TYM PODM=OTOM POW=ĄZANYM ................................ ................................ ..................... 35
  12 OP=S STRUKTURY GŁÓWNYC: LOKAT KAP=TAŁOWYC: LUB GŁÓWNYC: =NWESTYCH= KAP=TAŁOWYC:
  DOKONANYC: W RAMAC: GRUPY KAP=TAŁOWEH EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM .................... 36
  13 WYKORZYSTAN=E WPŁYWÓW Z EM=SH= ................................ ................................ ................................ ................ 36
  14 OBHAŚN=EN=E RÓŻN=C POM=ĘDZY WYN=KAM= F=NANSOWYM=, A WCZEŚN=EH PUBL=KOWANYM= PROGNOZAM=
  WYN=KÓW ZA DANY ROK ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 36
  15 OCENA ZARZĄDZAN=A ZASOBAM= F=NANSOWYM= ................................ ................................ .............................. 36
  15.1 ZARZĄDZAN=E RYZYK=EM KAP=TAŁOWYM ................................ ................................ ................................ ................. 36
  15.2 KATEGOR=E =NSTRUMENTÓW F=NANSOWYC: ................................ ................................ ................................ .......... 37
  15.3 RYZYKO RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 37
  15.3.1 Ryzyko zmiany kursów walut ................................ ................................ ................................ ................................ . 37
  15.3.2 Wrażliwość na ryzyko zmiany kursów walut ................................ ................................ ................................ ......... 38
  15.3.3 Ryzyko stóp procentowych ................................ ................................ ................................ ................................ .... 38
  15.3.4 Wrażliwość na wahania stóp procentowych ................................ ................................ ................................ ......... 39
  15.4 POZOSTAŁE RODZAHE RYZYKA CENOWEGO ................................ ................................ ................................ .............. 39
  15.5 RYZYKO KREDYTOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 39
  15.6 ZARZĄDZAN=E RYZYK=EM PŁYNNOŚC= ................................ ................................ ................................ ...................... 39
  16 OCENA MOŻL=WOŚC= REAL=ZACH= ZAM=ERZEŃ =NWESTYCYHNYC:, W TYM =NWESTYCH= KAP=TAŁOWYC: ....... 39
  17 OCENA CZYNN=KÓW = N=ETYPOWYC: ZDARZEŃ MAHĄCYC: WPŁYW NA DZ=AŁALNOŚĆ ORAZ WYN=K=
  FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 40
  18 ZMIANY W PO DSTAWOWYC: ZASADAC: ZARZĄDZAN=A PRZEDS=ĘB=ORSTWEM EM=TENTA = HEGO GRUPĄ
  KAP=TAŁOWĄ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 40
  19 WSZELK=E UMOWY ZAWARTE M=ĘDZY EM=TENTEM A OSOBAM= ZARZĄDZAHĄCYM= ................................ ....... 40
  20 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD = KORZYŚC= ZARZĄDU = RADY NADZORCZEH ................................ ........... 40
  21 =NFORMACHE O WSZELK=C: ZOBOW=ĄZAN=AC: WYN=KAHĄCYC: ZE ŚW=ADCZEŃ DLA BYŁYC: OSÓB
  ZARZĄDZAHĄCYC:, NADZORUHĄCYC: ALBO BYŁYC: CZŁONKÓW ORGANÓW ADM=N=STRUHĄCYC: ............. 41
  22 AKC HE EM=TENTA = PODM=OTÓW POW=ĄZANYC: BĘDĄCE W POS=ADAN=U OSÓB ZARZĄDZAHĄCYC:
  I NADZORUHĄCYC: ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 41
  23 =NFORMACHE O UMOWAC: MOGĄCYC: W PRZYSZŁOŚC= SPOWODOWAĆ ZM=ANY W STRUKTURZE KAP=TAŁU
  AKCYJNEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 42
  24 =NFORMACHE O SYSTEM=E KONTROL= PROGRAMÓW AKCH= PRACOWNICZYCH ................................ ................. 42
  25 INFORMACJE O FIRMIE AUDYTORSKIEJ ................................ ................................ ................................ ................ 42  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  5

  1 OGÓLNE =NFORMACHE O GRUP=E

  Enter Air S. A. ("Spółka") została utworzona zgodnie ze statute m Spółki w formie aktu notarialnego z dnia
  07.11.2012 roku jako Laruna =nvestments S.A i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądoweg o, pod numerem K RS 0000441533.
  W dniu 22 grudnia 2014 nazwa Spółki został zmieniona na Enter Air S.A.
  Dnia 22 grudnia 2014 roku Spółka objęła 100% udziałów w Enter Air Sp. z o.o. Objęcie udziałów nastąpiło w trybie
  art. 430, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 oraz 433 § 2 KS:, tj. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  poprzez emis ję akcji serii B pokrytą wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w kapitale zakład owym Enter
  Air Sp. z o.o. oraz znaku towarowego Enter Air. Kapitał zakładowy Enter A ir S.A. został podwyższony o kwotę
  10.443.750 zł tj. do kwoty 10.543 .750 zł. Cena nominalna 1 akcji wyniosła 1 zł, a emisyjna 4 zł. Akcje zostały objęte
  przez dotychczasowy ch akcjonariuszy Spółki. W związku z tym od dnia przeprowadzenia transakcji Spółka o bjęła
  kontrolę nad Enter Air sp. z o.o. i tym samym stała się jednostką dominującą w stosunku do Enter Air sp. z o.o. i jej
  jednostek zależnych.
  Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74 .
  Od 15 stycznia 2016 roku Spółk a jest notowana na Warszawskie j Giełdzie Papierów Wartościowych.


  Skład Zarządu Spółki:
  − Grzegorz Wojciech Polaniecki od 17.12.2014
  − Mariusz Olechno od 17.12.2014
  − Marcin Andrzej Kubrak od 17.12.2014
  − Andrzej Przemysław Kobielski od 17.12.2014


  Skład Rady Nadzorczej:
  − Ewa Kubrak od 17.12.2014
  − Piotr Przedwojewski od 17.12.2014
  − Hoanna Braulińska -Wójcik od 13.05.2015
  − Paweł Brukszo od 13.05.2015
  − Patr ycja Koźbiał od 10.06.2015
  − Dariusz Górski od 24.06.2019
  − Krzysztof Kaczmarczyk od 24.06.2019
  − Mar ek Młotek -Kucharczyk od 17.05.2016 do 24.06.2019
  − Michał Wnorowski od 12.05.2017 do 23.06.2019

  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.


  =nformacje o Grupie Kapitałowej
  Na kolejnej stronie przedstaw iono graficzną strukturę Grupy Kapitałowej emitenta z uwzględnieniem posiadanych
  udziałów . Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jednostkę dominującą i wszystkie podmioty zależne .

  Zgodnie ze statutem Spółki dominującej przedmiotem dział alności Sp ółki jest między innymi:
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
  funduszów emerytalnych.

  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  6


  Przedmiotem działalności Enter Air sp. z o.o. jest obsługa rynku krajowego i rynków zagranicznych w zakresie usług
  międzynarodowego czarteru lotniczego.

  Spółki zależne: Enter Air Services Sp. z o.o. i Enter Air Executive Services Sp. z o.o. p rowadzą działalność wspierającą
  na rzecz Enter Air sp. z o.o. w poszczególnych seg mentach działalności:
  • Spółka Enter Air Services Sp. z o.o. prowadzi działalność wspierającą w zakresie obsługi sprzedaży
  pokładowej na pokładach samolotów Enter Air sp. z o.o . oraz zatrudniania członków personelu
  kokpitowego i pokładowego wykonującego oper acje lotnicze dla ww. przewoźnika. Począwszy od 3
  kwartału 2017 spółka prowadzi także działa lność wspierającą w zakresie obsługi technicznej floty Enter
  Air – przeglądów i na praw bieżących. Od kwietnia 2018 roku spółka obsługuje technicznie flotę Enter Air
  zgodnie z uzyskanym certyfikatem Part -145. W związku z nakładami na rozwój działalności obs ługi
  technicznej samolotów dokonano podwyższenia kapitału w kwocie 7.000 tys. PLN.
  • Spółka Enter Air Executive Services Sp. z o.o. wspiera Spółkę nadrzędną w zakresie przewozu załóg i
  dowozu części zamiennych do samolotów oraz mechaników w przypadku problem ów technicznych poza
  głównymi bazami, posiadanym przez nią samolotem dyspozycyjnym .

  Spółki EnterAir.cz.s.r.o. i Enter Air =nternational Limited nie prowadzą obecnie działalności operacyjnej.

  W raportowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej emitenta.
  W Grupie nie dokonano połączenia jednos tek, przejęcia ani też sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, nie
  dokonywano również podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
  W maju 2019 roku Enter Air Sp. z o.o. dokonała inwestycji w spółkę Germania Flug AG (obecnie Chair Airlines AG)
  z siedzibą w Glattbruggu. Na mocy umowy Enter Air Sp. z o.o. objęła 1.499 akcji Spółki Chair, stanowiących łącznie
  49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Chair Airlines AG została zakwalifikowana jako jednostka
  stowarzyszona.

  Enter Air S.A.
  Enter Air Sp. z o.o.
  Warszawa (Polska) 100 % udziałów
  Enter Air Services Sp. z o.o. Warszawa (Pol ska) 100 % udziałów

  Enter Air Executive Services Sp. z o.o. Warszawa (Polska) 100 % udziałów

  Enter Air.cz.s.r.o. Mošnov (Czechy) 100 % udziałów

  Enter Air International Limited Dublin (Irlandia) 100 % udziałów
  Chair Airlines AG (jednostka stowar zyszona) Glattbrugg (Szwajcaria ) 49 % udziałów


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  7

  2 OMÓW=EN=E PODSTAW OWYC: W=ELKOŚC= EKONOM=CZNO -F=NANSOWYC:, WSKAZAN=E CZYNN=KÓW =
  ZDARZEŃ O N=ETYPOWYM C:ARAKTERZE ORAZ OMÓW=EN=E PERSPEKTYW ROZWOHU DZ=AŁALNOŚC= W
  NAHBL=ŻSZYM ROKU OBROTOWYM

  Wybrane dane finansowe zaprezentowane poniżej został y również przeliczone na euro i zaprezentowane w
  sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 201 9 do 3 1 grudnia 201 9 wraz
  z danymi porównywalnymi za poprzedzający rok obrotowy.


  2.1 Ocena działalności Grupy
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy nale ży czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozda niem finansowym
  za rok 201 9.


  2.1.1 Przychody ze sprzedaży
  Przychody Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. generowane są głównie z tytułu świadczenia usług przewozów
  lotniczych na rynku czarterowym. Przychody z tego tyt ułu stanowi ły w 201 9 roku 97 % wszystkich przychodów
  uzyskanych przez Grupę. Pozostałą część przychodów stanowią zyski z tytułu sprzedaży towarów.
  Przychody ze sprzedaży Grupy prezentują się następująco:

  Przychody netto ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły łącznie 1.614.657 tys. zł, co oznacza wzrost o 25 % (318.515
  tys. zł) w porównaniu z kwotą 1.296.142 tys. zł za rok 2018. Wzrost przychodów w 2019 w porównaniu do 2018
  roku związany był głównie z istotnym wzrostem wykonywanych operacji.
  Analizując poziom przychodów ze sprzedaży należy brać pod uwagę zmienność kursów walut oraz ceny pali wa
  lotniczego. W 201 9 roku średni kurs USD/PLN wynosił 3,84 podczas gdy w analogicznym okresie roku 201 8 kurs
  ten wynosił 3,61 .
  Usługi świadczone przez Grupę są jednorodne, dlatego też Grupa nie klasyfikuje ich według poszczególnych grup.


  Informacje g eograficzne
  Enter Ai r jest przewoźnikiem mającym znaczny udział w przewozach czarterowych zarówno na rynku krajowym ,
  jak też zagranicznym. Dzięki temu Grupa dywersyfikuje źródła przychodów, ograniczając jednocześnie ryzyko
  utraty dochodu w wyniku spadku p opytu w jednym kraju. Tym samym Grupa rozróżnia przychody ze sprzedaży
  usług wg podziału klientów na krajowych i zagranicznych.
  Zgodnie z t ym podziałem pr zychody dzielą się następująco:
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody ze sprzedaży towarów 54.785 44.257
  Przychody ze sprzedaży usług 1.559.872 1.251.885
  1 .6 1 4 .6 5 7 1 .2 9 6 .1 4 2 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Krajowi 1.161.392 960.858
  Zagraniczni 398.480 291.027
  1 .5 5 9 .8 7 2 1 .2 5 1 .8 8 5


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  8

  Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. W trakcie roku obrotowego nie miały
  miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmenta mi (podobnie jak w latach poprzednich).
  Nie istnieje jednoznaczne przypisanie jakiegokolwiek aktywa Grupy do któregokolwiek obszaru geograficznego.
  Zdecydowana większość aktywów Grupy mogą być swobodnie przemieszczane i generować przychody w dowolnie
  wybr anym miejscu na świecie .


  =nformacje o wiodących klientach
  Głównymi odbiorcami usług Grupy są touroperatorzy oraz konsolidatorzy / brokerzy, będący pośrednikiem
  pomiędzy Grupą, a touroperatorami, konsolidujący zapotrzebowanie biur podróży na miejsca w sa molocie. Grupa
  współpracuje głównie z polskimi klientami, ale w portfelu odbiorców znajdują się również podmioty m.i n. z Czech,
  =zraela czy Szwecji. Podkreślić należy, że Enter Air współpracuje jedynie z wybranymi biurami podróży /
  konsolidatorami o stabil nej sytuacji finansowej, co pozwala zabezpieczyć się Grupie przed nieoczekiwaną utratą
  jednego z kontrahentów.
  Poniżej zaprezentowano podział przychodów ze sprzedaży w roku 201 9 według odbiorców, których procentowy
  udział w przychodach ze sprzedaży w 201 9 roku przekroczył 5%:

  Żaden z wyżej wymienionych odbiorców nie ma powiązań kapitałowych z Emiten tem.


  2.1.2 Koszty według rodzaju
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Touroperator 1 515.300 423.715
  Touroperator 2 282.194 237.460
  Touroperator 3 183.893 179.482
  Touroperator 4 150.412 144.630
  Touroperator 5 104.049 116.025
  Touroperator 6 96.910 -
  Pozostali 227.114 150.573
  1 .5 5 9 .8 7 2 1 .2 5 1 .8 8 5 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Amortyzacja 173.193 32.264
  Zużycie materiałów i energii 517.921 447.707
  Usługi obce 643.166 573.203
  Podatki i opłaty 2.002 1.920
  Wynagrodzenia 35.379 28.252
  Świadczenia na rzecz pracownika 4.021 3.241
  Ubezpieczenia społeczne 5.949 5.557
  Wyjazdy służbowe 4.751 4.621
  Pozostałe koszty 8.443 31.956
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45.770 35.971
  Różnice kursowe (501) 2.416
  1 .4 4 0 .0 9 4 1 .1 6 7 .1 0 8


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  9


  Grupa amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych ujęła w całości w pozycji koszt wy tworzenia
  sprzedanych produktów i usług za wyjątkiem amo rtyzacji samolotów Boeing 737 -MAX w kwocie 1.304 tys. zł,
  których amortyzacja za 2, 3 i 4 kwartał2019 roku (czyli w okresie ich tymczasowego wyłączenia z eksploatacji)
  została ujęta w kosztach zarządu .. W 2019 roku koszty działalności operacyjnej wynosiły 1.440.094 tys. zł, co
  stanowiło wzrost o 23,4 % w stosu nku do 2018 roku. Zmiana poziomu kosztów związana jest z dwoma istotnymi
  czynnikami. Podobnie jak w przypadku przychodów istotnym czynnikiem kszt ałtującym koszty jest ilość
  wykonanych operacji, która z nacznie wzrosła w omawianym okresie. Drugim jest kształt owanie się cen paliwa
  stanowiącego główny koszt funkcjonowania każdej linii lotniczej. Wzrost o 70.214 tys. zł odnotowano w pozycji
  zużycie mate riałów i energii wynikający z wspomnianych wcześniej dwó ch czynników kształtujących koszty, czyli
  zwiększenie il ości operacji oraz wzrost cen paliw. Znaczący wzrost kosztów o 69.963 tys. zł w porównaniu do roku
  ubiegłego odnotowano w pozycji usług obcych, zmiana spowodowana jest wzrostem ilości operacji i wyko nanych
  godzin lotu. W związku ze wzrostem ilości eksploa towanych samolotów oraz przede wszystkim ze względu na
  zmianę prezentacji leasingów, istotnej zmianie uległ koszt amortyzacji, który zwiększył s ię o 140.929 tys. zł. Wpływ
  zmiany prezentacji leasingów opisany został w sprawozdaniu finansowym w nocie dotycz ącej wdrożonego w 2019
  roku nowego standardu MSSF 16.

  W 2019 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 212.115 tys. zł i był o 30,4 % ( 49.506 tys. zł) wyższy niż w 2018 roku,
  w którym z kolei wyniósł 162 .609 tys. zł. Czynnikiem wpływającym na wzrost zysku brutto ze sprzedaży w 2019
  roku było zwiększenie skali działalności Grupy. Ponadto wspomniany powyżej nowy standard MSSF 16
  spowodował, że ko szty leasingu operacyjnego, wykazywane przed 2019 rokiem w kos ztach sprzedaży, zostały
  przekonwertowane na amortyzację w kosztach sprzedaży oraz na odsetki od leasingów w kosztach finansowych.


  2.1.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz odpisy na szacow ane


  W roku 2019 zaobserwowano spadek pozostałych przychodów operacyjnych z poziomu 844 tys. zł w 2018 roku do
  458 tys. zł (spadek o 45,7% ). Koszty sprzedaży 993 1.957
  Koszty ogólnego zarządu 36.559 31.618
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45.770 35.971
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów = usług 1.356.772 1.097.562
  1 .4 4 0 .0 9 4 1 .1 6 7 .1 0 8 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Odszkodowania i kary otrzymane 231 134
  Inne 227 710
  458 844 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Koszty napraw - 234
  Należności spisane 1.294 -
  Strata na ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5.023 -
  Pozostałe koszty 879 156
  7 .1 9 6 390
  Odpis na szacowane straty kredytowe (715) 14.092
  ( 7 1 5 ) 1 4 .0 9 2


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  10

  W działalności operacyjnej odnotowano znaczący spadek pozostałych kosztów operacyjnych. W roku 2019
  wynosiły one łączn ie 6.481 tys. zł podczas gdy rok wcześniej 14. 482 tys. zł. Wyższe koszty w 2018 r. były efek tem
  utworzenia odpisu na szacowane straty kredytowe dotyczącego należności przeterminowanych powyżej 12
  miesięcy oraz na jedną należność sporną. Główną pozycją kos ztową w 2019 r. jest ujemny wynik na sprzedaży
  wycofanych z eksploatacji silników lotniczych.
  Zysk na działalności operacyjnej za 2019 rok wyniósł 168.540 tys. zł stanowiąc wzrost o 46,1% (53.144 tys. zł)
  względem 115.396 tys. zł w 2018 roku. Do wzrostu zysku na działalności operacyjnej w 2019 roku przyczynił się
  wzrost skali działalności Grupy.


  2.1.4 Przychody i koszty finansowe

  Przychody finansowe w 2019 roku wyniosły 1.833 tys. zł i były o 1.472 tys. zł wyższe niż w roku poprzednim, w
  którym wyniosły 361 tys. zł. Główne czynniki wzrostu w tej pozycji to odsetki od pożyczki udzielonej do Chair oraz
  dod atnia korekta dyskonta depozytów.
  Koszty finansowe w 2019 roku osiągnęły poziom 76.696 tys. zł i były wyraźnie wyższe niż w 2018 roku, w którym
  wyniosły 35.017 tys. zł. Ponad dwukrotny wzrost kosztów finansowych był spowodowany przede wszystkim
  wdrożenie m MSSF 16, implikującym prezentację wszystkich leasingów (również leasingu operacyjnego) w RZiS jako
  amortyzacji i odsetek.
  Zysk netto w roku 2019 cechował się dodatnią dynamiką wzrostu. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia
  2019 roku zysk netto wy generowany przez Grupę wyniósł 84.991 tys. zł i był o 20.572 tys. zł (31,9%) wyższy niż w
  analogicznym okresie zakończonym 3 1 grudnia 2018 roku, w którym wyniósł 64.419 tys. zł. Czynnikiem
  decydującym o wzroście wyniku netto była większa niż w roku poprzed zającym skala działalności Grupy oraz
  uwzględnienie 14,1 mln zł łącznego efektu nabycia szwajcarskiej spółki Chair.


  P r z y c hody f i na nsow e : Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Odsetki od rachunków bankowych 221 251
  Odsetki od pożyczek udzielonych 829 -
  Pozostałe przychody finansowe 783 110
  1 .8 3 3 361
  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  K osz t y f i na nsow e : Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Koszty odsetek od:
  Kredytów bankowych 1.490 846
  Leasingów finansowych 57.949 13.219
  Inne 3.114 363
  Różnice kursowe 8.568 16.775
  Prowizje od kredytów 1.318 373
  Pozostałe koszty finansowe 4.257 3.441
  7 6 .6 9 6 3 5 .0 1 7
  O g ółe m k osz t y f i na nsow e ne t t o ( 7 4 .8 6 3 ) ( 3 4 .6 5 6 )


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  11

  2.2 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu
  2.2.1 Aktywa
  W tabeli poniżej zaprezentowano aktywa Grupy na dzień 3 1 grudnia 201 9 roku.

  W roku 2019 suma aktywów Grupy wyniosła 1.729.657 tys. zł (wzrost o 50 % wo bec stanu na koniec 2018 roku).
  Do głównych składników majątku trwałego Grupy należą rzeczowe aktywa trwałe, na które w przeważającej części
  składają się samoloty użytkowane przez Grupę w ramach leasingu, oraz należności handlowe oraz p ozostałe. Udział
  rzeczowych aktywów trwałych w strukturze majątku trwałego Grupy na koniec 2019 roku wynosił 92%
  (odpowiednio: 86% na koniec 2018 roku), natomiast należności długoterminowych 7% (odpowiednio 14% na
  koniec 2018 roku).
  W 2019 roku Grupa odno towała istotny wzr ost rzeczowych aktywów trwałych. Na koniec 2019 roku ich wartość
  osiągnęła poziom 1.389.182 tys. zł (wzrost o 70,4% względem stanu z 31 grudnia 2018 roku). Wzrost rzeczowych
  aktywów trwałych spowodowany był wzrostem ilości eksploatowanych samolotów oraz wd rożeniem standardu
  MSSF 16 w wyniku czego leasing operacyjny samolotów zaczął być prezentowany jako aktywo trwałe.
  Do głównych składników aktywów bieżących należały krótkoterminowe należności handlowe oraz środki pieniężne
  i ich ekwiwale nty. Udział należn ości handlowych w strukturze aktywów obrotowych na 31 grudnia 2019 roku
  wyniósł 45% (35% w roku poprzednim), natomiast środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 41,7 % (48 % w roku
  poprzednim).
  Wartość aktywów obrotowych w 201 9 roku zanoto wała wzrost o 2.94 5 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku
  wartość aktywów obrotowych wyniosła 212.020 tys. zł.
  Rozliczenia międzyokresowe spadły do 5.495 tys. zł na koniec analizowanego okresu, co stanowi spadek o 77,8 %
  w porównaniu do roku poprzednieg o. To również jest efekt wdrożenia MSSF 16 w wyniku którego RMK związane
  z leasingiem operacyjnym zostało przeniesione do zysków zatrzymanych.


  2.2.2 Pasywa
  W poniższej tabeli przedstawiono źród ła finansowania Grupy na dzień 3 1 grudnia 201 9 roku. D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a t r w a łe
  Rzeczowe aktywa trwałe 1.389.182 815.099
  Wartości niematerialne i prawne 994 249
  Inwestycje 21.756 -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - .0
  Należności pozostałe 105.705 129.491
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe 1 .5 1 7 .6 3 7 9 4 4 .8 3 9
  A k t y w a obr ot ow e
  Zapasy 6.029 4.932
  Inne aktywa finansowe 15.624 -
  Należności handlowe oraz pozostałe 95.619 73.183
  Bieżące aktywa podatkowe 788 5.792
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 88.465 100.414
  Rozliczenia międzyokresowe 5.495 24.754
  Ra z e m A k t y w a obr ot ow e 2 1 2 .0 2 0 2 0 9 .0 7 5
  A k t y w a r a z e m 1 .7 2 9 .6 5 7 1 .1 5 3 .9 1 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  12


  Struktura źródeł finansowania Grupy w analizowanym okresie nie uległa ist otnej zm ianie w porównaniu z rokiem
  poprzednim. Udział kapitałów własnych ogółem w sumie pasywów na koniec 2019 roku wyniósł 20,9% wobec
  26,2% na koniec 2018 roku, natomiast udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniósł 79,1% wobec 73,8%
  na koniec pop rzednieg o roku.
  W trakcie 2019 roku wartość kapitałów własnych wzrosła o 59.064 tys. zł w porównaniu z ubiegłym rokiem
  obrotowym. Na koniec grudnia 2019 roku kapitały własne Grupy wynosiły 361.595 tys. zł, wobec 302.531 tys. zł
  na dzień 31 grudnia 2019. = stotną p ozycję w strukturze kapitałów własnych stanowi kapitał zapasowy, który wzrósł
  o 19,5% w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym i wyniósł 331.320 tys. zł. Na koniec grudnia 2018 roku
  wartość kapitału zapasowego wynosiła 277.140 tys. zł. Znaczącą r olę w st rukturze kapitałów własnych stanowi
  także wynik z bieżącego okresu w wysokości 84.991 tys. zł, który stanowi 23,5% kapitałów własnych. Wartość
  zysków zatrzymanych jest ujemna i wynosi -33.604 tys. zł (odpowiednio: -17.916 tys. zł na koniec 2018 rok u).
  W s trukturze zobowiązań nie wystąpiły istotne zmiany. Udział zobowiązań długoterminowych wyniósł 55,1%
  w sumie pasywów (49,5% w roku poprzednim). Zobowiązania długoterminowe stanowiły na dzień 31 grudnia 2019
  69,7% zobowiązań ogółem i wyniosły 953.351 tys. zł (odpowi ednio: 67,1% i 571.515 tys. zł na koniec roku
  poprzedniego). Wzrost zobowiązań długoterminowych związany był gównie zwiększeniem ilości eksploatowanych
  samolotów oraz wdrożeniem standardu MSSF 16 skutkującego tu wykazaniem przyszłych płatno ści z ty tułu
  rów nież leasingu operacyjnego jako zobowiązań leasingowych. Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu
  leasingu wzrosła z 488.461 tys. zł do 873.677 tys. zł. D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  K a pi t a ł w ła sny
  Kapitał podstawowy 17.544 17.544
  Kapitał zapasowy 331.320 277.140
  Rozliczenie połączenia (38.655) (38.655)
  Zyski zatrzymane (33.604) (17.916)
  Wynik okresu 84.991 64.419
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1) (1)
  K a pi t a ł w ła sny pr z y pa da j ą c y w ła śc i c i e l om j e dnost k i
  dom i nuj ą c e j 3 6 1 .5 9 5 3 0 2 .5 3 1
  U dz i a ły ni e k ont r ol uj ą c e - -
  Ra z e m k a pi t a ły w ła sne 3 6 1 .5 9 5 3 0 2 .5 3 1
  Zobow i ą z a ni a dług ot e r m i now e
  Pożyczki i kredyty bankowe 1.007 1.800
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29.199 20.583
  Rezerwy długoterminowe 1.865 1.669
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 873.677 488.461
  Rozliczenia międzyokresowe 47.603 59.002
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a dług ot e r m i now e 9 5 3 .3 5 1 5 7 1 .5 1 5
  Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 120.921 134.301
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 4.205 3.920
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 199.283 61.331
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 31.166 21.081
  Rezerwy krótkoterminowe .960 6.026
  Rozliczenia międzyokresowe 13.912 18.082
  Zobowiązania do wykonania świadczenia 44.264 35.127
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e 4 1 4 .7 1 1 2 7 9 .8 6 8
  Zobow i ą z a ni a z w i ą z a ne be z pośr e dni o z a k t y w a m i
  t r w a ły m i k l a sy f i k ow a ny m i j a k o pr z e z na c z one do z by c i a - -
  P a sy w a r a z e m 1 .7 2 9 .6 5 7 1 .1 5 3 .9 1 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  13

  Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły istotnie w 2019 roku o 134.843 tys. zł (48%) by na 31 grudnia 2019 roku
  osiągnąć poziom 414.711 tys. zł (odpowiednio: 279.868 tys. zł na koniec roku poprzedniego). Podobnie jak w
  zobowiązaniach długoterminowych, również tutaj główny czynnik wzrostu to zobowiązania z tytułu leasingu
  samolotów przekszt ałcone d o wymogó w MSSF 16.


  2.3 Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na dzi ałalność oraz wyniki finansowe Grupy K apitałowej
  emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach
  Grupa nie jest narażona na poważne negatywne skutki związa ne z poszczególnymi rynkami dzięki swojej szerokiej
  dywers yfikacji geograficznej. Grupa ma w swojej ofercie szeroki wachlarz alternatywnych destynacji dlatego też
  spadek popytu na przewozy do wybran ych krajów zagrożonych terroryzmem lub zawirowaniami polit ycznymi nie
  przekłada się bezpośrednio na spadek popytu na usługi świadczone przez Grupę. Elastyczny model biznesowy i
  operacyjny pozwala zakładać, że tak jak w poprzednich latach Grupa nie będzie n arażona na zawirowania na
  rynkach turystycznych w takim st opniu jak na przykład linie regularne.
  Grupa ma model biznesowy, w którym ceny surowców mają dużo mniejszy wpływ na wyniki finansowe niż w
  modelach linii tradycyjnych. Cena ropy praktycznie ma jed ynie wpływ na mniejszy lub większy wolumen obrotów
  spółki. Grupa oczekuje stopniowego wzrostu cen ropy na światowyc h rynkach, a stosowany model zabezpieczenia
  powinien nadal być skuteczny.
  Ze względu na zdarzenia lotnicze z udziałem samolotów B737MAX, po lskie i europejskie władze lotnicze
  zdecydowały o czasowym wstrzymaniu operacji samolotami tego typu, do czasu wyjaś nienia przyczyn i wdrożenia
  działań korygujących. Na moment złożenia niniejszego sprawozdania termin wznowienia operacji samolotami tego
  typ u nie jest znany. Samoloty B737MAX stanowią jedynie 9% flo ty Grupy, dlatego wpływ na realizację programu
  przewozoweg o nie jest istotny.
  W maju 2019 r. Grupa Kapitałowa Enter Air S.A. nabyła 49.9% akcji w spółce Germania Flug AG (obecnie: Chair
  Airlines AG) z siedzibą w Glattbruggu. Spółka Chair Airlines AG jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą
  działalność lotniczą na podstawie konces ji lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem
  lotniczym. Spółka od 5 -ciu lat prowadzi przewozy regularne i czarterowe z wykorzystaniem 3 samolotów Airbus
  A319 , operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afr yce i na bliskim wschodzie.
  Przeprowadzenie powyższej transakcji jest zgodne ze strategią rozwoju Grupy Enter Air, gdyż pozwoli Grupie na
  ekspansję na niemieckojęzyczne rynki.
  W 2016 roku Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej , co ost atecznie nastąpiło w styczniu 2020
  roku . Grupa stara się utrzymywać poziom zaangażowania na rynku brytyjskim na ograniczonym poziomie.
  Na początku 2017 swoje plany wejścia na r ynek czarterowy w Polsce ogłosił RyanAir tworząc spółkę RyanAir Sun ,
  która jesi enią 2019 roku zmieniła nazwę na Buzz . Rozpoczęcie działalności przewozowej nowej firmy miało miejsce
  jeszcze w czerwcu 2018 roku, jednakże jej udział w rynku nadal jest niewiel ki.


  2.3.1 Wzrost liczby podróży samolotem wśród Polaków
  Według danych zaprezentowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego liczba pasażerów obsługiwanych w polskich
  portach lotniczych do 2020 roku wzrośnie o 7,7 %, natomiast między 2020, a 2030 rokiem średniorocz ny wzrost
  wyniesie 5,5%. Mobilność Polaków jest według Eurostatu kilkakrotnie niższa od średnich europejskich. Należy
  oczekiwać, że wraz ze wzrostem zamożności Polaków, wskaźnik mobilności będzie doganiał standardy europejskie.
  ULC prognozuje, iż do roku 2 030 ruch lotniczy w Polsce prawie podwoi się. Według d anych opublikowanych przez
  Urząd Lotnictwa Cywilnego, wszystkie lotniska w Polsce obsłużyły w ciągu 3 kwartałów 201 9 roku 37.597 tys.
  pasażerów, notując wzrost w stosunku do 3 kwartałów roku 201 8 wynos zący o 6%.
  Powyższe szacunki nie biorą pod uwagę sytua cji kryzysowej wywołanej pandemią COV=D -19. Może ona wpłynąć
  na zaburzenie szybkiego wzrostu ruchu, jednak uważamy, iż takie zawirowanie nastąpi jedynie w krótkim
  horyzoncie czasowym i w ciągu kilkunast u miesięcy rynek wróci do naturalnego tempa wzrostu i prognozowanych
  wolumenów.
  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  14

  2.3.2 Oczekiwany dalszy rozwój europejskiego rynku usług turystycznych
  Podstawowa działalność Grupy w znaczącej mierze oparta jest na koniunkturze na europejskim rynku usług
  turystycznych. Najsilniejszym czynnikiem determinującym aktywność turystyczną gospodarstw domowych w
  Europie jest poziom ich dochodów, a zatem wraz z dalszym rozwojem gospodarczym w EU oczekuje się wzrostu
  aktywności turystycznej i zwiększenia popytu na usł ugi Grupy.
  W grudniu 2018 roku Grupa od ebrała 1 nowy samolot Boeing 737 -8 MAX, drugi natomiast został odebrany w
  styczniu 2019 roku. W ramach tej samej umowy z producentem, do roku 2024 Grupa zamierza nabyć łącznie
  jeszcze 4 nowe samoloty Boeing 737 -8 MAX , których termin przyjęcia do użytkowani a zaplanowany jest
  odpowiednio 4 kwartał 2020 roku (1 samolot), 1 kwartał 2021 roku (1 samolot) oraz 1 kwartał 2022 roku (1
  samolot) i 1 kwartał 2023 (1 samolot). Ze względu na czasowe uziemienie MAXów oraz wstrzyman ie produkcji,
  które miało miejsce w 2019 roku, jest prawdopodobne, że dostawy w/w samolotów zostaną odsunięte w czasie.
  Spółka jest w kontakcie z producentem w tej sprawie, jednak na dzień sprawozdania żadne decyzje nie zostały
  uzgodnione.
  Nowe samoloty ma ją zapewnić poprawę efektywności kosztow ej oraz poprawę efektywności przychodowej,
  głównie dzięki oszczędniejszym silnikom oraz mniejszym nakładom czasu i środków na obsługę techniczną. Spółka
  spodziewa się także, iż poprawa jakości oferowanego produktu u możliwi ekspansję na rynki takie jak Szw ajcaria i
  Niemcy.


  2.3.3 Zmiana stawek za uprawnienia do emisji CO2
  Na mocy Dyrektywy 2008/101, sektor lotniczy został włączony do Europejskiego Systemu :andlu Emisjami („EU
  ETS”). Od 2012 r. linie lotnicze zostały obowi ązane do zakupu części uprawnień do emisji. Obowiązkiem tym objęto
  wszystkie loty kończące lub rozpoczyn ające się na lotnisku znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej. EU ETS
  dla lotnictwa wymaga wyliczania tzw. wielkości emisji dwutlenku węgla, a j ego uczestnicy są zobowiązani do
  zakupu większości uprawnień emisyjnych na rynku giełdowym oraz na specj alnie organizowanych aukcjach.
  Grupa terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań odnośnie opłat za emisje CO2 zgodnie z obowiązującymi w
  tym zakresie przepisami.  3 C:ARAKTERYSTYKA CZYNN=KÓW =STOTNYC: DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ RYZYK I ZAGROŻEŃ

  W 201 9 roku Grupa Enter Air zajmowała na rynku polskim pozycję lidera przewozów czarterowych . Aktywnie
  działała też na rynkach Zachodniej Europy takich jak Francja, Hiszpania, Skandynawia oraz Czechy i Izrael. 201 9 rok
  był kolejnym rokiem wzrostu skali działalno ści oraz poprawy wyników Grupy w szczególności na rynku polskim.
  Głównym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na rozwój Grupy jest stabilny, duży rynek przewo zów
  czarterowych w Europie, który Grupa zdobywa dzięki nowoczesnemu, nisko -kosztowemu oraz wysoce
  efektywnemu modelowi biznesowemu, dającemu przewagę konkurencyjną w stosunku do innych linii lotniczych.
  Hedną z podstaw sukcesu Grupy jest umiejętne zarządza nie i niwelowanie ryzyk występujących w branży.


  3.1 Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta
  W 201 9 roku Grupa Enter Air posiadała największy udział w rynku przewozów czarterowych. Według danych ULC,
  w ciągu 3 kwar tałów 201 9 roku Spółka przewiozła 1.352.688 pasażerów ( 29,2 % udział w rynku przewozów
  czarterowych ).
  W ciągu 3 kwartałów 2019 roku polscy klienci najczęściej wybierali Grecję – 26,1% udziału w rynku, drugim
  turystycznym kierunkiem jest Turcja – 25,9%, na t rzecim miejscu Bułgaria – 10,5 %, a na c zwartym Hiszpania z
  udziałem 9,8 %. Powyższe dane potwierdzają przewidywania Grupy odnośnie atrakcyjności kierunków i pokrywają
  się udziałem destynacji w portfolio Grupy.
  Polski rynek lotów czarterowych podzielony je st w większości pomiędzy trzech największych przewoźników, którzy
  według d anych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 201 9 roku (3 kwartały) odpowiadali łącznie za prawie 70% rynku.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  15

  Grupa w ocenie Zarządu wyróżnia się na tle pozostałych przewoźników m.in.: stabiln ością działalności oraz
  gwarancją długotrwałej współpracy z biurami podróż y, gdyż jako polski podmiot Spółka zawsze będzie traktowała
  rynek polski priorytetowo. Enter Air dysponuje preferowaną, nowoczesną flotą samolotów, która oferuje
  maksymalny dostępny zasięg i najwyższą konfigurację miejsc, pozwalając na oferowanie pełnego p akietu tras bez
  trudności z obsługą całości zapotrzebowania zgłaszanego przez biura podróży. Oprócz trzech czołowych graczy na
  rynku lotów czarterowych z Polski obecnych jest również szereg innych czarterowych linii lotniczych przylatujących
  do Polski z kr ajów Basenu Morza Śródziemnego w czasie sezonu letniego, a także przewoźnicy nisko -kosztowi i
  tradycyjni.
  =stotnym czynnikiem dla rozwoju było także wprowadzenie w grudniu 2015 roku Grupy na Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie. Emisja akcji na Giełdzie wzmocniła znacząco prestiż i rozpoznawalność marki, oraz
  stabilność finansową Grupy poprzez podniesienie kapitałów własnych. Ponadto kurs akcji systematycznie wzrasta,
  co świadcz y o atrakcyjności wyemitowanych papierów wartościowych .


  3.2 Perspektywy rozwoju działalności
  Emitent jest spółką rosnącą w sektorze przewozów turystycznych w Europie. Bazowym rynkiem dla Grupy Enter
  Air jest rynek polski, który rośnie stabilnie od kilku lat . Hednak głównym kierunkiem rozwoju dla Grupy jest rynek
  Europy Zacho dniej, gdzie podstawą wzrostu jest przewaga cenowa jaką zapewnia model biznesowy Grupy.
  Zagraniczni konkurenci mają dużo wyższą bazę kosztową oraz zwykle tradycyjną organizację, która nie może
  konkurować z nowoczesnym modelem operatora lotniczego Enter Air .
  Barierą dla bardziej dynamicznego niż dotychczas wejścia na rynki wysokomarżowe jest dla Grupy brak
  bezpośredniego dostępu do kanałów sprzedaży B2C.
  W maju 2019 r. Grupa Kapitałowa E nter Air S.A. nabyła 49.9% akcji w spółce Germania Flug AG (obecnie: Chair
  Airlines AG) z siedzibą w Glattbruggu. Spółka Chair Airlines AG jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą
  działalność lotniczą na podstawie koncesji lotniczej wydanej przez szwajc arski organ nadzoru nad rynkiem
  lotniczym. Spółka od 5 -ciu lat prowad zi przewozy regularne i czarterowe z wykorzystaniem 3 samolotów Airbus
  A319, operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na bliskim wschodzie.
  Prze prowadzenie powyższej transakcji jest zgodne ze strategią rozwoju Gru py Enter Air, gdyż pozwoli Grupie na
  ekspansję na niemieckojęzyczne rynki.
  Grupa monitoruje rozwój rynków wschodzących (np. Azji) pod kątem potencjalnej ekspansji, natomiast oceniamy,
  iż rynki te są nadal niestabilne, a poziom cen nie gwarantuje uzyskani a marż dających szanse na zwrot z
  ewentualnej inwestycji.
  W 2017 roku Grupa rozpoczęła certyfikację własnej obsługi technicznej samolotów. Certyfikat został wydany przez
  Urząd Lotnictwa Cywilnego w marcu 2018. Grupa ma nadzieję na znaczne oszczędności w k osztach obsługi
  technicznej, zwiększając w ten sposób także obroty w Grupie.


  3.3 Ryzyka związane z działalnością Grupy i z otoczeniem rynkowym
  3.3.1 Ryzyko związane z realizacją strategii
  Cel ami strategicznymi Grupy są: (i) koncentracja działalności na dochodowej części rynku; (ii) odnowienie floty
  samolotów; (iii) dalsza ekspansja na rynki zagraniczne oferujące wyższe marże oraz mniejszą sezonowość niż rynek
  polski; (iv) wprowadzenie w przysz łości nowego produktu w postaci sprzedaży blok ów miejsc w samolocie (w
  przypadku wystąpienia rentownego popytu) oraz (v) wprowadzenie nowej na polskim rynku usługi „pakietowania
  dynamicznego produktu turystycznego” (w momencie wystąpienia rentownego popytu ).
  Strategia Grupy polega na utrzymaniu rento wności poprzez zarządzanie nisko -kosztowym modelem biznesowym
  dopasowanym do wymagań rynku. Szczególnie w zakresie skali działalności oraz zakresu usług. Model taki jest
  odporny na wahania koniunktury.
  W chwil i obecnej brak jest negatywnych przesłanek dla realizacji strategii. Grupa jest dobrze przygotowana
  poprzez posiadaną aktualnie pozycję strategiczną i pełną gotowość operacyjno -handlową oraz wiedzę w danym
  zakresie. Ryzyko, że Grupa może nie osiągną ć plano wanych celów strategicznych z uwagi na będące poza jej


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  16

  kontrolą czynniki wewnętrzne i zewnętrzne o charakterze gospodarczym, regulacyjnym, prawnym, finansowym
  lub operacyjnym, jest oceniane jako niewielkie.


  3.3.2 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomi czną
  Na działalność Grupy mają wpływ czynniki makroekonomiczne dotyczące zarówno polskiej jak i światowej
  gospodarki. W szczególności na poziom popytu na loty czarterowe, związane z turystycznymi wyjazdami
  zagranicznymi, wpływ mają m.in. takie czynniki ma kroekon omiczne jak: (i) dynamika PKB; (ii) dynamika poziomu
  dochodów rozporządzalnych; (iii) poziom bezrobocia oraz (iv) dynamika poziomu zadłużenia gospodarstw
  domowych. =nne czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność Grupy to m.in.: (i) inflacja ; (ii) poziom
  stóp procentowych; (iii) poziom produkcji przemysłowej; (iv) kursy walut oraz (v) polityka fiskalna i monetarna
  państwa.
  Grupa rozpoczęła swoją działalność w czasie kryzysu rynkowego i jej model biznesowy jest dostosowany do
  panujących waru nków i ryzyk makroekonomicznych. Grupa na przestrzeni ostatnich lat korzystała z przewag
  wobec konkurencji narażonej na ryzyka rynkowe, skutecznie wypierając ją z wielu rynków europejskich.


  3.3.3 Ryzyko związane z atakami terrorystycznymi i konfliktami militarnymi
  Jednym z czynników mających wpływ na popyt na usługi turystyczne oraz loty czarterowe związane
  z międzynarodowymi wyjazdami turystycznymi jest ryzyko związane z atakami terrorystycznymi oraz konfliktami
  militarnymi. Niepewna sytuac ja w danym regionie, rozum iana jako zwiększone prawdopodobieństwo ataków
  terrorystycznych czy konfliktów militarnych lub też wystąpienie przedmiotowych zjawisk, może ograniczyć
  zainteresowanie danym kierunkiem turystycznym. Grupa, dzięki swojej dywersyfika cji rynkowej oraz bardzo
  szerokiej ofercie tras, przenosi swoje operacje z rejonów zagrożonych do rejonów niedotkniętych kryzysem, takich
  jak np. Wyspy Kanaryjskie i :iszpania, Grecja, Bułgaria, Sardynia, Sycylia, Chorwacja, itp.
  Potencjalne zwiększenie p ercepcji poziomu ryzyka pr zez turystów może mieć wpływ na przynajmniej krótkotrwały
  spadek przychodów sektora turystycznego i lotniczego. Kluczowym elementem minimalizacji powyższego ryzyka
  jest dla Grupy szeroka dywersyfikacja geograficzna świadczonych us ług, oraz brak trwałej zal eżności od
  określonych ryn ków, wpływająca na elastyczność oferty.


  3.3.4 Ryzyko związane z epidemiami i katastrofami naturalnymi
  Katastrofy naturalne oraz epidemie chorób zakaźnych mają negatywny wpływ na popyt na usługi turystyczn e oraz
  loty czarterowe zwi ązane z międzynarodowymi wyjazdami turystycznymi w szczególności do regionów świata
  dotkniętych przedmiotowymi zdarzeniami nadzwyczajnymi. Katastrofy naturalne oddziałują na psychologiczne
  postrzeganie danego miejsca przez turystó w jako lokalizacji o podwy ższonym ryzyku. Efekt ten jest z reguły
  krótkoterminowy. Dany region może jednak stracić znaczenie jako kierunek turystyczny na dłuższy okres z uwagi
  na fakt, iż katastrofy naturalne często niszczą infrastrukturę turystyczną znajd ującą się na tym obszarze.
  Wystąpienie epidemii i ka tastrof naturalnych w regionach świata, do których loty wykonuje Grupa, może mieć
  negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Grupy. Grupa operuje do ponad
  250 destynacji w 36 krajach, co daje jej d użą dywersyfikację rynkową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w
  poszczególnych regionach turystycznych .
  Ograniczenia w ruchu lotniczym z spowodowane pandemią COV=D -19 praktycznie z dnia na dzień uziemiły flotę
  Enter Air oraz innych przewoźników. Wykony wane sporadyczne rejsy cargo, repatriacyjne i rządowe są tylko
  znikomym procentem ruchu jaki jest konieczny dla utrzymania rentownej działalności przy potencjale
  produkcyjnym Enter Air. Zjawisko pandemii COV=D 19 jest zagrożeniem dla wyników Grupy w 2 kwar tale 2020 oraz
  może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy w całym 2020 roku w przypadku dalszego niekontrolow anego
  rozwoju wirusa w Europie i basenie Morza Śródziemnego. Model biznesowy Enter Air oparty na przedpłatach
  (zarówno przychody, jak i koszty) isto tnie zwiększa odporność Grupy na sytuacje kryzysowe.
  Dzięki modelowi biznesowemu Enter Air opartemu na prze dpłatach (i przychody i koszty) odporność Enter Air na
  sytuacje kryzysowe wydaje się być dość znaczna. Należy podkreślić, że Enter Air powstał w cza sie największego


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  17

  światowego kryzysu XX= wieku, wykorzystując w roku 2009 bankructwa konkurentów oraz niestab ilną sytuację
  rynku. Model biznesowy był od początku zaprojektowany do istniejących warunków kryzysowych i dlatego dziś
  Enter Air jest jedną z niewi elu firm, która nie musi przechodzić restrukturyzacji, a jedynie korzysta z elastyczności
  swojego modelu biz nesowego. Niewiele firm na świecie było w stanie w ciągu dwóch tygodni znacząco zmniejszyć
  swoje i zahibernować swoją działalność. Niewiele też firm jest w stanie w pełni elastycznie dopasowywać swoje
  zasoby operacyjne do zapotrzebowania rynku. Natomiast m odel Enter Air pozwala dodawać do operacji
  pojedyncze samoloty i dodawać nawet pojedyncze rejsy czy trasy w pełni elastycznie. Bardzo ważnym elemen tem
  wspomnianego wyżej modelu biznesowego jest struktura kosztów w Enter Air, które poza opłatami leasingowy mi,
  technicznymi i częścią stałą pensji personelu są kosztami zmiennymi.
  Umowy z tour operatorami są standardowymi umowami jakie Enter Air zawiera od 10 lat. Umowy są
  zabezpieczone depozytami lub gwarancjami bankowymi. Każdy rejs jest przedpłacany, a pieniądze uzyskane z
  przedpłaty od tour operatora są przez Enter Air używane n a dokonanie przedpłat za paliwo, handling, opłaty
  portowe oraz inne usług i. Enter Air nie musi wykonywać lotów i ponosić kosztów, jeśli dany lot n ie został
  przepłacony. Dzięki temu minimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów przelotu w przypadku braku środków o d tour
  operatora. Sytuacja tour operatorów, z którymi współpracuje Enter Air jest dobra i Zarząd nie widzi obecnie
  zagrożenia upadłości naszych kl ientów.
  W ramach analizy dotyczącej kontynuowania działalności Zarząd wziął pod uwagę szereg scenariuszy ry nkowych
  jakie mogą wystąpić w związku z pandemią COV=D -19. Analizowano sc enariusze zakładające powrót do latania
  szybki, wolny oraz scenariusz zak ładający, że do końca roku nie będzie latania. W każdym scenariuszu rozpatrzono
  możliwości dopasowywania skali zasobów, a tym samym skali kosztów stałych do skali działalności. Z
  prze prowadzonych analiz wynika, iż Grupa posiada wystarczające środki własne oraz możliwości pozyskania
  środków dodatkowych by przetrwać w każdym scenariuszu. Model biznesowy pozwala na e lastyczne dopasowanie
  się do warunków rynkowych.
  W połowie maja 2020 r oku Komisja Europejsk a przedstawiła zalecenia dotyczące otwierania turystyki i transportu.
  Działania KE mają na celu stopniowe otwieranie granic wewnątrz Unii Europejskiej przy jednoc zesnym stosowaniu
  różnych środków bezpieczeństwa, takich jak maseczki, że le dezynfekujące czy dystans społeczny (jednakże nie
  rekomenduje się pozo stawiania części miejsc wolnych na pokładzie samolotu). Większość krajów dotkniętych
  pandemią, takich jak Bułg aria, Grecja, Włochy, :iszpania, Portugalia, Egipt, Tunezja czy Turcja, j est znacząco
  uzależniona od turystyki, w związku z czym planowane jest ot warcie rynku od czerwca/lipca 2020 roku oraz
  wdrożenie programów wspierających turystykę. Touroperatorzy, z kt órymi współpracuje Enter Air planują
  rozpoczęcie operacji w takim właśnie okresie. Aktualne informacje na temat otwierania poszczególnych krajów
  można znaleźć na stronie Eurocontroli: https://www.eurocont rol.int/covid19 .


  3.3.5 Ryzyko związane z konkurencją
  Rynek przewozów lotnic zych jest bardzo konkurencyjny. Bezpośrednimi konkurentami Grupy są inne linie lotnicze
  koncentrujące swoją działalność na wykonywaniu lotów czarterowych z lub do Polski na rzecz biur podróży.
  Zgodnie z publikacją Urzędu Lotnictwa Cyw ilnego za 3 kwartały 2 019 roku największe linie lotnicze koncentrujące
  swoją działalność na wykonywaniu lotów czarterowych z lub do Polski na rzecz biur podróży, to: (i) Enter Air ( 29,2%
  udziału w rynku); (ii) Ryanair Sun (20,1% udziału w rynku ); (iii) Sma rtwings (d. Travel Ser vice ( 18 %) ). Łącznie trzy
  powyższe linie czarterowe obsługują prawie 67,3 % rynku. Pozostałe 32,7 % rynku jest obsługiwane przez
  kilkanaście linii lotniczych, w tym Onur Air , LOT Polish Airlines , Blue Panorama Airlines, Nouvelair Tunisi e czy
  Bulgarian Air Ch arter. Zaostrzenie konkurencji na rynku lotów czarterowych z lub do Polski na rzecz biur podróży
  może wpłynąć na zwiększenie presji na obniżenie cen przelotów, co mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność
  Grupy. Należy jednak zaznac zyć, iż kontraktacja p rogramu handlowego Gru py odbywa się z kilkunastomiesięcznym
  wyprzedzeniem dając możliwość na wdrożenie działań korygujących w przypadku wystąpienia potencjalnie
  niekorzystnej koniunktury. W przypadku realizacji negatywnego scenariusza np. na rynku polskim, Grupa ma
  możliwość przerzucenia swojej pojemności przewozowej na rynki zagraniczne. Grupa ciągle zwiększa stopień
  dywersyfikacji rynkowej, dążąc do parytetu 50/50 wolumenu usług na rynku rodzimym w stosunku do eksportu
  usług.
  Coraz bardziej aktywne na rynku przewozów wakacyjnych są tanie linie lotnicze oraz tradycyjne linie lotnicze
  oferujące bilety grupowe na rejsach regularnych, lub też świadczące usługi czarterowe w ramach wolnej


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  18

  pojemności przewozowej. Ryzyko dla Grupy zwią zane z tanimi liniami lot niczymi, związane jest m.in. z możliwością
  rezygnacji przez niektórych klientów z usług biur podróży na rzecz samodzielnych wyjazdów zagranicznych przy
  wykorzystaniu tanich linii lotniczych jako środka transportu. Hest to część ryn ku, która stale się rozwi ja. Zarówno
  Enter Air, ja k i biura podróży oferują od kilku lat przeloty dla pasażerów niekorzystających z pakietów „All
  =nclusive”. Grupa jest przygotowana do dalszego rozszerzenia swojej oferty przelotów dla turystów
  indywidualny ch, jest to jednak nadal rynek niszowy, który dopiero się rozwija.


  3.3.6 Ryzyko związane z katastrofami lotniczymi
  Samolot jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Zgodnie z danymi podanymi przez European
  Transport Safety Council w raporcie „ Transport safety performa nce in the EU. A stati stical overview ” wskaźnik
  określający śmiertelność na 100 mln pasażerokilometrów wynosi 0,035 dla samolotu, 0,035 dla pociągu, 0,07 dla
  autobusu, 0,25 dla statku, 0,7 dla samochodu, 5,4 dla roweru, 6,4 dla ruc hu pieszego oraz 13,8 dla motocykli.
  Samolot można uznać za najbardziej bezpieczny środek transportu w porównaniu do alternatywnych środków
  transportu, jednak nie można wykluczyć wystąpienia katastrofy lotniczej z udziałem samolotu należącego do
  Grupy. W ystąpienie takiego zdarze nia mogłoby mieć negatywn y wpływ na kondycję finansową Grupy. Dlatego też
  Grupa kontraktuje co roku, na rynku w Londynie, wysoki poziom ubezpieczenia od skutków zdarzeń i wypadków
  lotniczych.
  Poza ryzykiem związanym z możliwości ą wystąpienia katastrofy lotniczej z udziałem samo lotu należącego do
  Grupy, Grupa jest również narażona na ryzyko związane z wystąpieniem katastrof lotniczych dotyczących innych
  linii lotniczych, które mogą przełożyć się na spadek popytu na usługi Grupy.


  3.3.7 Ryzyko związane z cenami paliw i wysokością poda tków nakładanych na paliwa
  Model biznesowy Grupy zakłada przenoszenie większości ryzyka związanego z ceną paliw na czarterującego.
  Standardowa umowa czarterowa opiewa na cenę za fotel, opartą o bazową cenę paliwa oraz o dopłatę pal iwową
  zależną od jego aktualny ch cen na rynku.
  Ponieważ dopłata jest wyliczana na okres przyszłego miesiąca na podstawie średniej ceny paliwa z poprzedniego
  miesiąca, Grupa jest narażona na ryzyko dynamicznego wzrostu ceny pa liwa w okresie dwóch miesięcy.
  Ewentualny gwałtowny wzrost cen paliw spowoduje wzrost cen przelotów, co mogłoby przełożyć się na ogólny
  spadek popytu na rynku, jednak od rozpoczęcia działalności Grupy Zarząd nie obserwował spadku popytu na
  oferowane przez Grupę usługi, nawet w okresac h kiedy ceny paliw były relaty wnie wysokie. Grupa nie wyklucza
  stosowania mechanizmów zabezpieczających ceny paliwa w przypadku wystąpienia dynamicznej zmienno ści cen
  na światowych rynkach.


  3.3.8 Ryzyko związane z sezonowością spr zedaży i zapotrzebowaniem na k apitał obrotowy
  Rynek lotów czarterowych związanych z turystycznymi wyjazdami zagranicznymi cechuje się bardzo dużą
  sezonowością. W trakcie sezonu letniego Grupa wykorzystuje całą posiadaną flotę, natomiast zimą ponad połowa
  samolotów pozostaje na ziemi. Grupa wykorzystuje ten okres na wykonywanie koniecznych przeglądów, jednakże
  jej przepływy pieniężne maleją i w celu terminowego regulowania wszystkich zobowiązań bieżących niezbędne
  jest otrzymanie linii kredytowej. Grupa na bieżąco monitoruje wskaźniki z adłużenia i posiada wiarygodną historię
  kredytową.
  =stotna z punktu widzenia sezonowości jest realizowana przez Grupę strategia zwiększania obecności na rynkach
  zagranicznych, które cechują się inną sezonowością niż obserwow ana na rynku polskim. Udział p rzychodów
  uzyskiwanych na rynk ach zagranicznych w okresie zimowym jest znacząco większy niż w sezonie letnim.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  19

  3.3.9 Ryzyko konieczności wypłaty odszkodowań
  Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2014 r.
  („Rozpo rządzenie 261/2004”), każdy pasażer linii lotniczych ma prawo domagać się odszkodowania od
  przewoźni ka lotniczego w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład wbre w jego woli, odwołania lotu lub dużego
  opóźnienia lotu. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazan ych w Rozporządzeniu 261/2004, pasażerowi
  przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości: od 250 do 600 EUR w zależności od długości lotu
  wewnątrzwspólnotow ego, jednak jedynie gdy zdarzenie nie jest wynikiem nadzwyczajnych okoliczności, których
  przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Zjawisko zakłóceń rejsów jest w
  ska li działalności Grupy zjawiskiem niewielkim. W 201 9 roku odsetek wszystkich rejsów poważnie opóźnionych
  (bez wzglę du na przyczynę) był poniżej 1%.


  3.3.10 Ryzyk o wahań kursu walutowego
  Grupa prowadzi swoją działalność na różnych rynkach zagranicznych, wobec czego generowane przychody oraz
  ponoszone przez niego kos zty są denominowane w różnych walutach, przede wszystkim w USD, w mniejszym zaś
  stopniu w EUR, GBP c zy PLN.
  W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko walutowe, Grupa odpowiednio równoważy proporcje przychodów i
  wydatków w poszczególnych walutach oraz zawiera umowy zabezpieczające przed ryzykiem zmiany kursu lub
  korzysta ze specjalnych linii kredytowych w walutach odpowiadających przepływom .
  W 201 9 roku zdecydowana większość przychodów i kosztów była denominowane w walutach obcych.


  3.3.11 Ryzyko niewypłacal ności partnerów handlowych Grupy
  Płynność finansowa Grupy jest w dużym stopniu uzależniona od kondycji f inansowej jej kluczowych kontrahentów,
  odpowiedzialnych za istotną częś ć jej przychodów. Ewentualna niewypłacalność kluczowych partnerów
  handlowych Gru py może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz wyniki
  działalnośc i. Grupa monitoruje kondycję finansową swoich partnerów handlowych, a ponadto znakomita
  większość kosztów usługi jest przez kontrahentów przedpłacana, co zmniejsza ekspozycję na ryzyko
  niewypłacalności. Należy również dodać, że Grupa otrzymuje od swoich kl ientów, w szczególności od biur podróży
  depozyty za zabezpieczenie zawartego kontraktu.


  3.3.12 Ryzyko związane z ochroną środowiska
  Sektor lotniczy podlega wielu regulacjom prawnym w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności
  dotyczącym ochrony przed h ałasem czy emisją dwutlenku węgla.
  Na mocy Dyrektywy 2008/101, sektor lotniczy został włączony do Europejskiego Systemu :andlu Emisjami („EU
  ETS”). Od 2012 r. linie lotnicze zostały obowiązane do zakupu części uprawnień do emisji. Obowiązkiem tym objęto
  wszystkie loty kończące lub rozpoczynające się na lotnisku znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej. EU ET S
  dla lotnictwa wymaga wyliczani a tzw. wielkości emisji dwutlenku węgla, a jego uczestnicy są zobowiązani do
  zakupu większości uprawnień emisyjn ych na rynku giełdowym oraz na specjalnie organizowanych aukcjach.
  Wymogi związane z ochroną środowiska wiążą się z koniecznością zakupu przez Grupę uprawnień do emisji CO 2.
  Należy zaznaczyć, że Grupa dokonała w poprzednich latach modyfikacji samolotów w yposażając wszystkie
  B737 -800 w winglety (skrzydełka aerodynamiczne na końcu skrzydła), co wpłynęło na poprawę właściwości
  aerodynamicznych samo lotu, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie hałasu. Grupa ma
  zamontowane na swojej flocie lżejsz e fotele pasażerskie, co pozwala na zmniejszenie wagi samolotu, czyli
  zmniejszenie zużycia paliwa i emisji dwutl enku węgla. Grupa wdrożyła mecha nizm dopłaty za emisję CO 2 na wzór
  dopłaty paliwowej, zmniejszający ryzyko związane z opłatami w tym zakresie.
  Działalność Spółki podlega również ograniczeniom w zakresie poziomu hałasu nakładanym przez administrację
  lotnisk w miejscach, do których Spółk a lata. Nowej generacji samoloty, zamówione przez Spółkę, mają znacząco
  niższy poziom hałasu i emisji CO 2.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  20

  3.4 Otoc zenie rynkowe
  3.4.1 Rynek pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce
  Kondycja Grupy jako uczestnika rynku przewozów lotniczych jest częściowo zależna od całościowej kondycji
  polskiego rynku, zarówno lotów czarterowych, jak i regularnych. Mimo tego, że są to dw a różne rynki, czynniki
  wzrostu dla obydwu są podobne.


  3.4.2 Wielkość polskiego rynku przewozów lotniczych
  Od 2010 roku, czyli od wejścia Enter Air na rynek, liczba pasażerów korzystających z transportu powietrznego w
  polskich portach lotniczych stale rośnie . Według danych opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
  wszystkie lotniska w Polsce obsłużyły w ciągu 3 kwartałów 201 9 roku 37.597 tys. pasażerów, notując wzrost w
  stosunku do 3 kwartałów roku 201 8 wynoszący o 6%. Zgodnie z prognozami Urzędu Lotni ctwa Cywilnego
  zaprezentowanymi w kw ietniu 2012 roku, w latach 2014 -2030 liczba ta będzie wzrastać średniorocznie o 5,1% i w
  203 0 roku przekroczy wyniesie 60 mln pasażerów. Enter Air posiada bazy operacyjne strategicznie rozmieszczone
  w największych polski ch portach, co pozwala mu na obsłużenie całej Polski.


  3.4.3 Struktura rynku przewozów lotniczych w Polsce
  Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w 201 9
  roku stanowiły tanie linie lotnicze, wyprze dzając regularnych przewoźników oraz przewoź ników czarterowych pod
  względem liczby obsłużonych pasażerów.
  W 201 9 rok u linie Enter Air należały do czołówki przewoźników pod względem wielkości przewozów z polskich
  portów lotniczych ( 4 miejsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów), biorąc pod uwagę zarówno
  przewoźników regularnych, jak i czarterowych. Ponadto Grupa posiada wiodącą pozycję na wyodrębnionym rynku
  przewozów czarterowych. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, n ajwiększe udziały
  w 201 9 roku (3 kwartały) w łącznym rynku przewozów lotniczych należały do Ryanair, Polskich Linii Lo tniczych LOT,
  Wizz Air, Enter Air oraz Lufthansy .


  3.4.4 Sezonowość sektora przewozów lotniczych w Polsce
  Polski rynek pasażerskich przewozów lotniczych cechuje się znacznymi zmi anami liczby przewiezionych pasażerów
  w poszczególnych miesiącach roku. Według danych ULC opublikowanych w raporcie „Analiza przewozów w
  polskich portach lotniczych w trzecim kwartale 201 9 roku”, istotna część ruchu lotn iczego przypada na miesiące
  sezo nu letniego (od czerwca do października). Grupa dopasowuje swój model biznes owy do sezonowości rynku,
  głównie poprzez dywersyfikację na rynki o odmiennej sezonowości oraz dopasowanie floty do wielkości rynku w
  zimie.


  3.4.5 Bogac enie się społeczeństwa jako jeden z głównych czynników decydujących o rozwoju rynku lotniczego
  Wskaźnik mob ilności polskiego społeczeństwa w ostatnich latach, wyrażony jako liczba podróży samolotem
  przypadająca na jednego mieszkańca, pozostawał na bardzo niskim poziomie względem krajów Europy Zachodniej.
  Według danych opublikowanych przez Eurostat, w 2018 roku w całej Unii Europejskiej (UE -28) drogą lotniczą
  przewieziono 1.106 milionów pasażerów (wzrost o 6,1% w stosunku do roku 2017) .
  W przypadku Polski wzrost liczby przewiezionych drogą lotniczą pasażerów w 201 8 w stosunku do roku 201 7
  wyniósł 16, 1%, co potwierdza, iż wraz z dalszym wzrostem gospodarczym Polski liczba pasażerów powinna
  wzrastać.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  21

  3.5 Lotnicze przewozy czarterowe w Polsce
  Polski rynek pr zewozów czarterowych znajduje się obecnie w relatywnie wczesnej fazie rozwoju. Według danych
  opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w ciągu 3 kwartałów 201 9 roku linie czarterowe na polskim
  rynku obsłużyły 4, 5 miliona pasażerów. Bez względu na za wirowania na rynkach turystycznych, G rupa od wielu lat
  dynamicznie i stale rośnie, głównie dzięki ekspansji na rynkach zagranicznych oraz szerokiej ofercie destynacji
  turystycznych.


  3.5.1 Główne linie lotnicze na polskim r ynku przewozów czarterowych
  Grupa jest jednym z czołowych podmiotów na rynku lotów czarterowych w Polsce. Według danych ULC, w ciągu 3
  kwartałów 201 9 roku Grupa przewiozła 1. 325.688 pasażerów ( 29,2 % udział w rynku przewozów czarterowych).


  3.5.2 Konkurenci Gr upy
  Polski rynek lotów czarterowych podzielony jest w większości pomiędzy trzech największych przewoźników, którzy
  według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 201 9 roku (3 kwartały) odpowiadali łącznie za prawie 70% rynku.
  W ocenie Zarządu Enter Air wyróż nia się na tle pozostałych przewoźnik ów m.in.: stabilnością działalności oraz
  gwarancją długotrwałej współpracy z biurami podróży, gdyż jako polski podmiot Grupa zawsze będzie traktowała
  rynek polski priorytetowo. Enter Air dysponuje preferowaną, nowoczesną flotą samolotów, która oferuje
  maks ymalny dostępny zasięg i najwyższą konfigurację miejsc, pozwalając na oferowanie pełnego pakietu tras bez
  trudności z obsług ą całości zapotrzebowania zgłaszanego przez biura podróży. Oprócz trzech czołowych graczy na
  rynku lotów czarterowych z Polski obecn ych jest również szereg innych czarterowych linii lotniczych przylatujących
  do Polski z krajów Basenu Morza Śródziemnego w c zasie sezonu letniego, a także przewoźnicy nisko -kosztowi i
  tradycyjni.
  Strategia Grupy uwzględnia obecność konkurencji, potrzebnej do obsłużenia rynku w sezonie letnim, gdyż
  utrzymywanie du żej floty dopasowanej pod obsłużenie sezonu letniego przez Grupę wiązałoby się ze zbyt dużymi
  kosztami w czasie zimy. Flota Grupy dopasowana jest zatem w większym stopniu do sezonu zimowego, podcza s
  gdy flota znacznej części mniejszych konkurentów Grupy, dopasowana jest do sezonu letniego. Według Grupy
  konkurencja jest zatem potrzebna do utrzymywania optymalnego poziomu rentowności Grupy i z tego powodu
  nie zamierza w sposób znaczący zwiększać udzia łu w rynku lotów czarterowych z Polski w stosunku do obecnego
  poziomu. W związku z bankructwami linii lotniczych na przestrz eni ostatnich lat oraz wciąż słabej kondycji
  niektórych przewoźników, Grupa nie wyklucza, że fala bankructw i konsolidacji może być kontynuowana przez
  następnych kilka lat, co jest dla niej szansą na wykorzystanie swojego wydajnego modelu biznesowego i
  zdo bywanie za jego pomocą nowych rynków.


  3.6 Polski rynek usług turystycznych jako główny czynnik determinujący sytuację na rynku przewoz ów
  czarterowych
  Głównymi odbiorcami usług Grupy są touroperatorzy mający potrzebę zapewnienia swoim klientom transportu
  do zagranicznych kurortów turystycznych. Biura podróży wynajmują zazwyczaj cały samolot wraz z załogą. Sytuacja
  na rynku usług turystyc znych jest główną determinantą koniunktury na rynku przewozów czarterowych i w
  znaczącej mierze to ona leży u podstaw potencjalnego wzrostu sektora.
  Rynek usług turystycznych w ostatnich latach stabilizuje się i konsoliduje wokół najsilniejszych marek.

  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  22

  4 OŚW=ADCZEN=E O STOSOWAN=U ŁADU KORPORACYHNEGO

  4.1 Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych
  Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresową sprawozdawczość finansową i zapewnienie informacji
  zarządczej odpowiedzialny jest Pion Finansowy z Dyrektorem Finansowym, nadzorowany przez Dyrektora
  Generalnego Spółki dominującej .
  Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależne j formy audytorskiej , ich weryfikacji pod kątem
  kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, dokonuje Dyrektor Finansowy, który z
  ramienia Zarządu jest odpowiedzialny za proces sprawozdawczości finansowej.
  Grupa sporządza sprawozdani a finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi int erpretacjami
  ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.


  4.2 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Grupa
  W roku Spółka dominująca stosował a zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek
  Notowanych na GPW, ustalonych Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. z dnia13 października 2015 r.
  Zbiór zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w
  zakładce ład korporacyjny ( https://www.gpw.pl/dobre -praktyki )
  Enter Air S.A. nie stosuje innych dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego w zakresie wykraczającym poza
  wymogi prawa krajowego oraz wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowa nych na GPW 2016.
  Emitent odstąpił od nast ępujących zasad (oznaczonych literą „Z”) i rekomendacji (oznaczonych literą „R”) ładu
  korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalonych Uchwałą nr
  26/1413/2015 Rady Nadzorczej Gie łdy Papierów W artościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.:
  • =.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różn orodności w odniesieniu do władz
  spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak
  płeć, k ierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki
  różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie
  realizuje p olityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internet owej wyjaśnienie takiej decyzji.
  Komentarz :
  Emitent nie posiada szczegółowych wytycznych i regulacji w zakresie polityki różnorodności, jednak emitent
  dobierając osoby mające pełnić funkcje w Zar ządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowych me nedżerów, bierze
  pod uwagę przede wszystkim ich kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje branżowe, nie
  kierując się przy tym kryteriami niedozwolonymi, w szczególności kryterium płci czy wieku. Powyż sze ma na
  celu jak najlepsze dopasowanie kad ry menedżerskiej do potrzeb emitenta oraz najbardziej efektywne
  spełnianie zadań przed nimi stawianych. Emitent przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie
  niedyskryminacji oraz równego traktowania. Zgo dnie z przyjętymi w Grupie zasadami, funkcje członków
  Zarządu powierzone są akcjonariuszom założycielom Enter Air sp. z o.o., będącymi jednocześnie twórcam i
  modelu biznesowego, pozycji i wartości Grupy. Emitent zapewnia zrównoważony udział kobiet i mężczyz n w
  Radzie Nadzorczej.

  • =.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie
  7 dni przed datą waln ego zgromadzenia,
  Komentarz:
  W związku z tym, iż emitent nie przewiduje możliwości rejestrowania prz ebiegu obrad Walnego
  Zgromadzenia, nie przewiduje także umieszczania na stronie internetowej informacji o planowanej transmisji


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  23

  obrad Walnego Zgromadzenia. Emitent będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w
  formie zapisu audio oraz udo stępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki
  zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

  • =.Z.2. Spółka, której akcje zak walifikowane są do indeksów giełdowych W=G20 lub mW=G40, zapewnia
  dostępność swojej strony internetow ej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w
  zasadzie =.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indek sów, jeżeli
  przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalnoś ci.
  Komentarz:
  Emitent zamierza jedynie częściowo wdrożyć powyższą zasadę i prowadzić stronę internetową w języku
  angielskim, z wyłączeniem tłumaczenia ra portów bieżących i okresowych. W ocenie Emitenta stosowanie
  częściowo powyższej zasady nie wpłynie ne gatywnie na komunikację z inwestorami ani na realne pogorszenie
  praw akcjonariuszy. Ponadto, nie przemawia za tym struktura akcjonariatu. Hednocześnie wpro wadzenie
  powyższej zasady spowoduje dla emitenta znaczące obciążenia organizacyjne i finansowe.

  • IV.R .2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
  przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu ś rodków komunikacji elektronicznej, powinna
  umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w
  szczeg ólnośc i poprzez: 1) transmisję obrad Walnego Z gromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną
  komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mo gą wypowiadać się w toku obrad
  Walnego Z gromadzenia, przebywając w m iejscu innym niż miejsce o brad Walnego Z gromadzenia, 3)
  wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocni ka, prawa głosu w toku Walnego Z gromadzenia
  Komentarz :
  Rekomendacja nie jest stosowana. Emitent nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, gdyż wiąże się to ze znaczącymi trudnościami technicznymi oraz
  obciążeniami finansowymi, a przy obe cnej strukturze akcjonariatu nie wydaje się uzasadnio ne. Zastosowanie
  się do rekomendacji w obecnej sytuacji stwarzałoby ryzyka związane z możliwymi przerwami w dwustronnej
  komunikacji, brakiem transmisji obrazu i dźwięku lub innymi problemami technicznymi , co stwarzałoby ryzyko
  zaskarżenia uchwał Walnego Zg romadzenia.

  • =V.Z.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszec hnie
  dostępną transmisję obrad Walnego Z gromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Komentarz:
  Emi tent nie przewiduje możliwości rejestrowania i transm itowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
  w czasie rzeczywistym. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie
  zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgroma dzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis
  prz ebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

  • V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do
  konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu k onfliktu interesów lub możliwości jego
  zaistnienia. R egulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i
  rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału
  w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konflikte m interesów.
  Komentarz:
  Emitent , ze względu na swój rozmiar, nie wprowadza szczegółowych regulacji wewnętrznych w sprawie
  kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów. Emitent przestrzega
  bezwzględnie obowiązujących regulacji prawa, w tym przepisów kodeksu spółek handlowych, dotyczących
  sprzeczności interesów, a zapisy zawarte w dokumentach korporacyjnych dotyczące unikania konfliktu
  interesów, w tym w szczególności obow iązku wstrzymywania się od głosu w razie występowania konfliktu
  interesów oraz kompetencje Rady Nadzorczej do wyrażania zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi
  są wystarczającymi środkami zapewniającymi zapobieganie konfliktom interesów .  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  24

  Raportem bie żącym nr EB= 1/2016 z dnia 28 sty cznia 2016 r. Spółka dominująca przekazała do wiadomości
  publicznej raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016".


  4.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadając ych bezpośrednio lub pośrednio zn aczne pakiety akcji wraz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
  liczby głosów z nich wynikający ch i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Wal nym
  Zgromadzeniu
  Akcjonariusze E nter Air S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu:

  Powyższa informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez akcjonariuszy (w tym będących członkami organów
  emitenta) posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu sporządzona została
  na podstawie następujących dokumentów:
  • wykazów przekazywanych emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie w
  trybie art. Art. 4063 § 8 kodeksu spółek handlowych,
  • informacji uzyskanyc h od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na
  akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich postanowień ustaw z dnia 29.07.2005 r., tj.: ustawy
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorg anizo wanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • zawiadomień przekazywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta w trybie art. 19 ust.
  1 Rozporządzenia Parlamentu Europ ejski ego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.
  UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).
  Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa przewidujące szczególny tryb oraz zasady powiadamiania spółki
  publicznej na temat zmiany stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy wyłącznie po przekroczeniu us tawow ych
  progów takiej zmiany, nie można wykluczyć, iż rzeczywisty stan posiadania akcji przez akcjonariuszy nieznacznie
  różni się od stanu przedstawionego powyżej.
  Spółka dominująca nie posiada również informacji by w okresie następującym po okresie spraw ozdaw czym, do
  dnia publikacji niniejszego raportu nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


  4.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, któ re da ją specjalne uprawnienia kontrolne, wraz
  z opisem tych uprawnień
  Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania co
  do uczestnictwa w podziale zysku. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zak resie związanych z nimi praw. ENT Investments Ltd 9.206.087
  Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 1.874.000
  Fundusze zarządzane przez =nvestors Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.505.919
  OFE Generali 1.602.835
  A k c j ona r i usz L i c z ba a k c j i
  U dz i a ł w k a pi t a l e
  z a k ła dow y m i
  og ól ne j l i c z bi e
  g łosów
  52,48%
  10,68%
  8,58%
  9,14%


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  25

  Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z
  akcjami są określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa.
  Na każdą akcję przyp ada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.


  4.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania
  prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące
  wykon ywani a prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane
  z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych
  Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji.


  4.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki
  Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Spółki są zbywalne. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie
  przenoszalności akcji.
  Przenos zenie prawa własności papierów wartościowych emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, do
  których zalicza się w szczególności członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, podlega ograniczeniom przewidzianym
  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskie go i Ra dy (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć
  na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
  Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr
  173, str. 1 z późn. zm.) (Rozporządzenie MAR).
  Ograniczenia mają na celu zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych oraz manipulacji na rynku i
  obejmują zakaz dokonywania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta t ransakc ji na swój rachunek
  ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych
  emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres
  zamknięty 30 dni ka lendarz owych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na
  koniec roku rozliczeniowego (art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR).


  4.7 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
  prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się co najmniej z jednego członka.
  Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada
  Nadzorcza może odwołać poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji.
  Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Wszyscy
  członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu
  ma prawo i obowiązek prowadzenia bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy Spółki nie przekraczające zakresu
  zwykłych czynności i należące do zakresu jego kompetencji, chyba że przed załatwieniem takiej sprawy choćby
  jeden z pozos tałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu. W takim przypadku wymagane jest
  podjęcie uchwały Zarządu.
  Członek Zarządu jest obowiązany poinformować Zarząd oraz Radę Nadzorczą o powstaniu sytuacji, w której
  mógłby wystąpić lub wystąpił konfli kt interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
  głosowania nad uchwałą w sprawie, w której za istniał konflikt interesów.
  Zarządowi nie przysługuje prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.


  4.8 Opis zasad zmiany statutu l ub umowy Spółki
  Zmiana Statutu Enter Air S.A. wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz
  zar ejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  26

  Zasady dotyczące większości głosów wymaganej do zmiany Statutu Spółki określ ają przepisy kodeksu Spółek
  handlowych. Co do zasady, uchwały dotyczące zmiany statutu zapada większością trzech czwar tych głosów.


  4.9 Sposób działania Walnego Z gromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i
  sposobu ich wykonywania , w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Z gromadzenia, jeżeli taki
  regulamin został uchwalony, o ile i nformacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia określają w zasadniczej części przep isy kodeksu spółek handlowych.
  W dniu 17 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. uchwałą nr 19 uchwaliło Regulamin Walnego
  Zgromadzenia Enter Air SA. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie korporacyjnej Enter Air, zakładka
  relacje inwe storskie / kontakt / materiały (http://ir.enterair.pl/wp -content/uploads/2015/06/Regulamin -WZA -
  Enter -Air -SA.pdf).
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz
  sprawoz dania Zarządu z działalności Spółki;
  b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat,
  c) udzielenie absol utorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  d) podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego,
  e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  f) zmiany Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  g) połączenie, przekształcenie oraz podział Sp ółki,
  h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  i) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowan iu zarządu albo nadzoru,
  j) zmiana przedmiotu działalności gospodarczej,
  k) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożeni e wypłaty dywidendy na raty,
  l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
  nich ogranic zonego prawa rzeczowego;
  m) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  n) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  o) umorzenie akcji;
  p) oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nad zorczą.

  Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub udz iału
  w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na s tronie internetowej emitenta oraz w sposób
  określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Ogłoszeni a dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez
  akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków k omunikacji elektronicznej. W przypadku
  ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką in formację, Spółka jest zobowiązana zapewnić
  akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektroni cznej. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia
  Spółk ę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected], zgodnie z § 8 Regulaminu.
  Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgr omadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
  Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnict wo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
  pełno mocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowan ym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  27

  4.10 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów
  zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów
  4.10.1 Zarząd Spółki
  Skład Zarządu Enter Air S.A. w roku 201 9 był niezmienny i składał się z następujących osób:
  1. Pan Grzegorz Polaniecki
  2. Pan Marcin Kubrak
  3. Pan Mariusz Olechno
  4. Pan Andrzej Kobielski

  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do
  zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki nie
  zastrzeżonych Kodeksem sp ółek handlowych lub niniejszym Statutem dla pozostałych organów Spółki.
  Kompetencje i zasady pracy Z arządu Enter S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  1. Statut Spółki Enter Air SA (dostępny na stronie internetowej Spółki)
  2. Regulamin Zarządu (d ostępny na stronie internetowej Spółki)
  3. Kodeks spółek handlowych


  4.10.2 Rada Nadzorcza
  Na dzień 1 stycznia 201 9 r. stan Rady Nadzorczej Enter Air S.A. był następujący :
  1. Pani Ewa Kubrak
  2. Pani Hoanna Braulińska -Wójcik
  3. Pani Patrycja Koźbiał
  4. Pan Paweł Bruk szo
  5. Pan Piotr Przedwojewski
  6. Pan Michał Wnorowski (do 2 3.06.2019)
  7. Pan Marek Młotek -Kucharczyk (do 24.06.2019)

  Na dzień 31 grudnia 201 9 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
  1. Pani Ewa Kubrak
  2. Pani Hoanna Braulińska -Wójcik
  3. Pani Patrycja Koźbiał
  4. Pan Paweł Brukszo
  5. Pan Piotr Przedwojewski
  6. Pan Dariusz Górski (od 24.06.2019)
  7. Pan Krzysztof Kaczmarczyk (od 24.06.2019)

  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej Enter Air S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  1. Statut Spółki Enter Air SA (dostępny na s tronie internetowej Spółki)
  2. Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki)
  3. Kodeks spółek handlowych


  4.10.3 Komitet Audytu
  W dniu 11 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, w skład którego wchodzą następujący
  członkowie Ra dy Nadzorczej Spółki: Pan Piotr Przedwojewski (Przewodn iczący Komitetu Audytu), Pani Patrycja
  Koźbiał i Pani Hoanna Braulińska -Wójcik. W dniu 26 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza powołała na członka Komitetu
  Audytu także Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.
  Wszysc y członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, o których mowa w dokumencie „Dobre
  praktyki spółek notowanych na GPW 2016”.
  Pan Piotr Przedwojewski posiada wykształcenie wyższe. W 2014 r. zakończył postępowanie kwalifikacyjne na
  biegłego re widenta w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów (wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13016).


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  28

  Pan Piotr Przedwojewski rozpoczynał karie rę zawodową w 1998 r. w Pracowni Sieci Komputerowych Centrum
  Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obron y Narodowej, gdzie pracował do 2008 r. W latach
  2008 -2010 pracował w Strategia :orwath Audit, a następnie w latach 2010 -2012 w BDO. Od 2012 r. współpracuje
  z IQ TAX oraz jest Dyrektorem Departamentu Finansowego w Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
  Pani Patrycja Koźbiał posiada wykształcenie wyższe. Rozpoczęła karierę zawodową w 1998 r. jako asystent biegłego
  rewidenta w BDO. W latach 1999 -2007 pracowała w Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy (dawniej: Moore Stephens
  Smoczyński i Partnerzy) jako kons ultant, starszy konsultant, a następnie manager ds. audytu. W latach 2007 -2009
  Pani Patrycja Koźbiał zajmowała stanowisko managera ds. audyt u w Kancelarii Porad Finansowo -Księgowych dr
  Piotr Rojek, a w latach 2010 -2011 stanowisko konsultanta w BTFG Audit. Ponadto Pani Patrycja Koźbiał jest
  wspólnikiem spółki =Q Tax 1, w której również pełni funkcję prezesa zarządu.
  Pani Joanna Aleksandra Brau lińska -Wójcik posiada wykształcenie wyższe. W roku 2009 ukończyła Kurs dla
  Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Sp ółek z udziałem Skarbu Państwa. Hoanna Braulińska -Wójcik
  rozpoczęła karierę zawodową w 2003 r. jako prawnik w spółce COBRA METAL POLSKA. Nas tępnie pracowała jako
  prawnik w spółce Annacond Enterprises, gdzie od 2011 do 2014 r. pełniła również funkcję członk a rady nadzorczej.
  W latach 2013 – 2015 Pani Hoanna Braulińska -Wójcik pracowała jako dyrektor ds. rozwoju w spółce Energopol
  Serwis, a nastę pnie, do chwili obecnej, w spółce Poltransgaz. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej w spółkach
  Energorozwój oraz E GESA Grupa Energetyczna, przewodniczącą rady nadzorczej w spółce CAM MED=A, prezesem
  zarządu w spółce Era =nternational oraz wiceprezesem za rządu w spółce Polnaftrans.
  Krzysztof Kaczmarczyk posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej :an dlowej w Warszawie
  ze specjalizacją finanse i rachunkowość, był też słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki
  Międzynarodowe. W latach 1999 -2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy
  Dyrektora Departamentu An aliz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W
  okresie 2008 -2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W
  latach 2010 - 2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012 -2015
  pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorz e naziemnej sieci
  radiowo -telewizyjnej w Polsce. W latach 2016 - 2019 Doradca Zarządu KG:M Polska Miedź S.A. Obecnie
  zawodowo, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Niemalże 15 -letnie
  doświadczenie nadzorcze zdobywał zasia dając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Informacja na temat świadczenia dozwolonych usług przez audytora na rzecz Emitenta
  Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badani a Spółki, podmiot powiązany z firmą
  audytorską oraz członkowie sieci, do której należy biegły rewident lub firma aud ytorska, nie świadczą bezpośrednio
  ani pośrednio na rzecz Spółki ani jednostek powiązanych żadnych usług niebędących czynnościami rewizji
  finansowej z wyjątkiem usług wskazanych w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
  firmac h audytorskich oraz nadzorze publicznym, w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po
  przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu zgody przez
  Komitet Audytu.

  Główne założenia polityki wyboru firm y audytorskiej oraz polityki w zakresie świadczenia dozwolonych usług przez
  firmę audytorską
  Obowiązująca w Enter Sir S.A. polityka wyboru firmy audytorskiej zakłada, że firmę audytorską wybiera Rada
  Nadzorcza kierując się rekomendacją Komitetu Audytu. Wy bór firmy audytorskiej dokonywany jest w oparciu o
  przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, w szczególności:
  1) Bezstronność, niezależność, rz etelność i wiarygodność podmiotu.
  2) Doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego.
  3) Proponowany skład zespołu i harmonogram przeprowadzenia czynności rewizji finansowej przez firmę
  audytorską zapewniający rzetel ne i terminowe wykonanie tych czynności.
  4) Zakres proponowanej współpracy firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta z Zarządem i
  Radą Nadzorczą, a w szczególności z Komitetem Audytu.
  5) Pozycja na rynku usług audytorskich.
  6) Zaproponowane wynagrodzeni e firmy audytorskiej za świadczone usługi, nie zawierające komponentów
  warunkowych


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  29


  Firma audytorska wybierana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat z uwzględnieniem obowiązkowej rotacji, zgodnie z
  wymogami określonymi w art. 66 Ustawy o rachunkowości.


  4.11 Op is polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących
  emitenta w odniesie niu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie
  zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie
  sprawozdawczym
  Zarząd Grupy informuje, iż nie została opracowana polityka r óżnorodności stosowana do organów
  administrujących, zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub
  wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków
  w danym okresie sprawozdawczym. Decyzje o wyborze składu zarządu, rady nadzorczej oraz obsadzania stanowisk
  kluczowych menedżerów znajdują się w gestii uprawnionych organów (=.Z.1.15 DP 2016). Grupa dąży do
  zapewnienia wszechstronności i różnorodności szc zególnie w obszarze wykształcenia, wieku, płci i doświadczenia
  zawodowego. W odniesieniu do członków organów Grupy oraz jej kluczowych menedżerów Grupa zatrudnia
  pracowników, oceniając ich doświadczenie zawodowe, staż pracy, posiadane wykształcenie stosown ie do zakresu
  zadań dla danego stanowiska.  5 WSKAZAN=E POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚC=WYM DLA POS TĘPOWAN=A
  ARB=TRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADM=N=STRACH= PUBL=CZNEH
  Na moment sporządzenia sprawozdania, przed Sądem Okręgowym w Warszawie, to czy się jedna sprawa sądowa
  z udziałem Spółki Enter Air S.A. i Enter Air Sp. z o.o. :
  • Przedmiotem sporu jest roszczenie o zaniechanie rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste
  byłych pracowników Spółki Enter Air Sp. z o.o. Kwota roszczenia to 25 0.000 PLN na rzecz każdego z
  pozwanych (łącznie 500.000 PLN) tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz o
  zaniechanie działań naruszających dobra osobiste. Postępowanie nie jest prawomocne.
  Zarząd stoi na stanowisku, że nawet w razie podję cia przez Sąd Apelacyjny nałożenia kary, ryzyko
  obciążenia Spółki jest niskie, gdyż podjęte zostały wszystkie możliwe dz iałania mające na celu wykonanie
  postanowienia o zabezpieczeniu, co powinno skutkować odmową uwzględnienia wniosku o nałożenie
  kary.

  Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się następujące sprawy sądowe z udziałem Spółki Enter Air
  Sp. z o.o. :
  • Sprawy, których przedmiotem są odszkodowania pasażerskie z tytułu opóźnienia operacji lotniczych lub
  opóźnienia w dostarczeniu bagażu.
  • Roszczeni e przeciwko Spółce Enter Air Sp. z o. o. o: (i) zapłatę kwoty 4.441.403,80 GBP (stanowiącej
  równowartość 5.487 .633,42 USD) obejmującej powiększone o odsetki naliczone do dnia 8 lutego 2019 r.
  kwoty z tytułu świadczonych usług; (ii) zapłatę dalszych odsetek w wysokości 1% miesięcznie oraz (iii)
  zwrot kosztów postępowania. Roszczenie jest obecnie dochodzone przez są dem angielskim.
  W odpowiedzi na ww. pozew, Enter Air Sp. z o.o. wniósł o oddalenie roszczeń i złożył powództwo
  wzajemne żądając zapłaty na swoją r zecz łącznie kwoty ok. 3.033.901,18 USD z tytułu zryczałtowanego
  odszkodowania umownego oraz dodatkowych koszt ów.
  Strony są obecnie po wymianie dwóch rund pism, oczekują na posiedzenie organizacyjne sądu
  angielskiego i odbyło się pierwsze spotkanie negocj acyjne. Zdaniem Zarządu Hednostki dominującej
  roszczenie przeciwko Enter Air jest bezzasadne. Zarząd ocenia, iż Gru pa Kapitałowa nie będzie
  zobowiązana do wypłaty kontrahentowi żadnych istotnych kwot z tytułu roszczenia.
  • Roszczenie Spółki Enter Air Sp. z o. o. o zapłatę odszkodowania w sprawie toczącej się przez Sądem
  Okręgowym w Warszawie. Pozew został złożony pismem z dnia 17 grudnia 2018 roku, a wartość
  przedmiotu sporu to 1.415.607,00 PLN.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  30

  • Postepowanie karne, w którym Spółka Enter Air Sp. z o. o. jes t stroną pokrzywdzoną działaniem
  przestępnym, w skutek którego poniosła szkodę w wysokości 2.660.243 PLN. Spółka do chodzi nałożenia
  na sprawców obowiązku naprawienia szkody.
  • Roszczenie Spółki Enter Air Sp. z o. o. o odszkodowanie w wysokości 3.450.057,30 USD. W dniu 3 stycznia
  2019 roku Sąd = instancji wydał wyrok oddalający powództwo Spółki w całości. Spółka wniosła apelację i
  oczekuje na wyznaczenie rozprawy.
  • Roszczenie przeciwko Enter Air Sp. z o. o. o zapłatę solidarnie łącznej kwoty w wysokości 11.6 31.326 PLN
  tytułem zwrotu depozytu i opłat, zapłaty kary umownej oraz odszkodowania w związku z naruszeniem
  postano wień umów dotyczących obsługi lotów czarterowych realizowanych przy użyciu statków
  powietrznych Enter Air sp. z o.o. Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.  6 =NFORMACHE O ZAWARTYC: UMOWAC: ZNACZĄCYC: DLA DZ=AŁALNOŚC= EM=TENTA
  Za kryte rium znaczącej umowy Grupa przyjmuje 10% przychodów za okres czterech ostatnich kwartałów
  obrotowych jeżeli umowy dotyczą działalności operac yjnej emitenta (umowy zakupu usług transportowych,
  noclegowych, kredyty na finansowanie bieżącej działalności itp.) oraz 10% kapitałów własny ch w pozostałych
  przypadkach (inwestycje długoterminowe, inne).
  Za znaczące umowy w 201 9 roku Grupa uznała:

  6.1 Umowy z touroperatorami
  6.1.1 Umowa z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o.
  1 lutego 2019 roku, pomiędzy spółką Enter Air Sp. z o.o. a =TAKA :OLD=NGS Sp. z o.o. zawarta została dwuletnia
  Umowa Charteru dotycząca usług charterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnoś cią podstawową
  Enter Air Sp. z o.o. jako przewoźnika lo tniczego. Umowa Charteru została zawarta na czas określony do dnia 30
  kwietnia 2021 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu
  w przedmiotowym okresie.
  Wartość szacunkowa Umowy w pierwszym roku j ej obowiązywania, dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2019
  oraz Zima 2019/2020, wynosi ok. 75.000.000 USD, co stanowi równowartość 279.322.500 zł według kursu
  średniego NBP z dnia 1 lutego 2019 r. wyn oszącego 3,7243.
  Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb
  rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu Umowy będą realizowane
  na bieżąco i zgodnie z harm onogramem poszczególnych lotów. Umowa ni e zawiera postanowień nietypowych,
  które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air Sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour
  operatorami.

  6.1.2 Umowa z TUI Poland Sp. z o.o.
  W dniu 18 października 2019 pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. a TUI Pol and Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta
  została dwuletnia Umowa Czarteru Lotniczego dotycząca usług charterowych na sezon y Lato 2010 - Zima
  2020/2021 oraz Lato 2021 - Zima 2021/2022 , która to umowa jest bezpoś rednio związana z działalnością
  podst awową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30
  kwietnia 2022 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu
  w przedmiotowym okresie.
  Wartość szacunkowa Umowy w pierwszym roku jej obowiązywania, dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2020
  oraz Zima 2020/2021 wynosi ok. 147.850. 000 USD , co stanowi równowartość 569.266.855 zł według kursu
  średniego NBP z dnia 18 października 2019 r. wynosz ącego 3,8503 . Wartość szacunkowa w drugim roku jej
  obowiązywania dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2021 oraz Zima 2021/2022 wyniesie nie mniej niż ok.
  147.850.000 USD , co stanowi równowartość 569.266.855 zł według kursu śred niego NBP z dnia 18 październ ika
  2019 wynoszącego 3,8503.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  31

  Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb
  rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Umowa nie zawiera pos tanowień nietypowych,
  które o dbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach
  zawieranych z touroperatorami.

  6.1.3 Załącznik do umowy z TUI Poland Sp. z o.o.
  W dniu 18 października 2019 roku zawarty został Załącznik nr 3 do Umowy Czarteru zawartej przez Enter Air Sp.
  z o.o. z TUI Poland S p. z o.o. wprowadzający zmiany do Umowy na sezon Lato 2019 – Zima 2019/2020. Umowa
  została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 roku i reguluje zasady świadczenia prz ez Enter Air
  Sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Załącznika nr 3
  wprowadz iło zmiany w zakresie programu bazowego Zima 2019/2020, zaś pozostałe zapisy Umowy pozosta ły bez
  zmian.
  Wartość szacunkowa Umow y w zakresie programu bazowego Zima 2019/2020 po wprowadzonej Załącznikiem
  nr 3 zmianie wynosi ok. 31.370.000 USD, co stanowi równowartość 120.783.910 zł według kursu średniego NBP
  na dzień 18 października 2019 r. wynoszącego 3,8503.
  Umowa nie zawi era postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp.
  z o.o. w podobnych umowach z touroperatorami.

  6.1.4 Umowa z Rainbow Tours S.A.
  W dniu 04 grudnia 2019 roku pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. Rainbow Tours S.A. zawarta zo stała Umowa Czarteru
  (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2020
  oraz zima 2020/21 , która to umowa jest bezpośrednio związ ana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o.
  jako przewoźn ika lotniczego.
  Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2021 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter
  Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmi otowym okresie.
  Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 49.800.000 USD, co stanowi równowartość 192.462.060 zł według kursu
  średniego NBP nadzień 04 grudnia 2019 roku wynoszącego 3,8647 . Na wartość świadczeń wynikających z Umowy
  wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne
  składniki kosztów.
  Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air Sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez
  Rainbow Tours S p. z o.o., których w ysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dan y
  rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków
  stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z to uroperatorami.

  6.1.5 Aneks do umowy z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o.
  W dniu 05 gru dnia 2019 roku zawarty został Aneks nr 3 do Umowy C zarteru zawartej przez spółkę Enter Air
  Sp. z o.o. z =TAKA :OLD=NGS Sp. z o.o. w dniu 01 lutego 2019 roku i dotyczącej usług czarterowych, która to umowa
  jest bezpośrednio związana z działalnością podstawo wą Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego.
  Aneks określił zakres uzgodnionego programu handlowego dotyczącego następnego roku obowiązywania Umowy
  Czarteru obejmujące go sezon Lato 2020 i Zima 2020/21. Zgodnie z Aneksem wartość programu handlowego
  wyn osi ok. 74 .000 .000 USD , co stanowi równowartość 285 .388 .400 zł według kursu średniego NBP z dnia 05
  grudnia 2019 r. wynoszącego 3,8566.
  Aneks nie zmieni ł pozostałych isto tnych warunków współpracy i rozliczeń zawartych w łączącej strony Umowie
  Czarter u. Ponadto Aneks nie wprowadz ił do ww. Umowy postanowień nietypowych, które odbiegałyby od
  warunków stosowanych przez Enter Air Sp. z o.o. we współpracy z touroperatorami.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  32

  6.2 Umowy inwestycyjne
  6.2.1 Umowa inwestycyjna dotycząca inwestycji w spółkę Germa nia Flug AG (obecnie Chair Airlines AG)
  W dniu 3 maja 2019 r. Enter Air sp. z o.o. zawarła z Albex Aviation AG z siedzibą w Zürichu (Szwajcaria) oraz osobami
  fizycznymi umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji w spółkę Germania Flug AG (obecnie Chair Airl ines AG) z
  siedzibą w Glatt bruggu (Szwajcaria).
  Germania Flug AG jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność lotniczą na podstawie koncesji
  lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem lotniczym (Bundesamt für Zivilluftfahrt -Federal
  Office of Civil Aviation –FOCA). Spółka od 5 -ciu lat prowadzi przewozy regularne i czarterowe z wykorzystaniem 3
  samolotów Airbus A319 i jest podmiotem niepowiązanym z niemiecką grupą Germania AG. Zespół Germania Flug
  AG liczy ponad 100 osób wraz z załogami lotniczymi. Operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach
  wakacyjnych w Afryce i na bliskim wschodzie.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy =nwestycyjnej, Enter Air obejmie 49% akcji w podwyższonym kapitale
  zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.000.000 USD.

  6.2.2 Finalizacja umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG (obecnie Chair Airlines
  AG)
  W dniu 24 maja 2019 r. miała miejsce finalizacja umowy inwestycyjnej pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. a Albex
  Aviation AG z siedzibą w Zürichu (Szwajcaria) oraz osobami fizycznymi dotyczącej inwestycji w spółkę Germania
  Flug AG (obecnie Chair Airlines AG) z siedzibą w Glattbruggu (Szwajcaria). Tym samym Enter Air objął 1.499
  nowych akcji imiennych Spół ki stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.


  6.3 Umowy leasingu
  6.3.1 Umowa z Pekao Leasing
  Enter Air Sp. z o.o. uzyskała w grudniu 2019 roku finansowanie w formie leasingu zwrotnego od Pekao Leasing
  Sp. z o.o. samolotu uprze dnio nabytego od leasingodawcy finansowego PKO Leasing S.A .
  Okres leasingu wskazany w umowie pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. (jako Korzystającym) a Pekao Leasing Sp. z o.o.
  (jako Finansującym) został określony na 60 miesięcy . Przedmiotem umowy jest samolot Boeing B737 -800 o
  numerze producenta MSN 28073 wraz z silnikami. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów
  postanowienia i nakłada na korzystającego m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych oraz
  utrzymywanie i użytkowanie statku pow ietrznego zgodnie z przepisami lotniczymi. Warunki umowy nie odbiegają
  od warunków powszechnie sto sowanych dla tego typu umów.
  Zabezpieczenie umowy stanowi ą dwa weksle in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania
  przedmiot u leasing u oraz kaucja zabezpieczająca w wysokości trzech rat leasingowych.
  Umowa leasingu wygasa wraz z dniem wy magalności ostatniej raty leasingowej przewidzianej na dzień 12 stycznia
  2025 r. Łączna k wota zobowiązania wynikająca z umowy leasingu wynosi (wraz z odsetkami) 26. 295 tys. USD.


  6.4 Pozostałe umowy
  6.4.1 Chair Airlines AG – umowa wet lease
  Enter Air Sp. z o.o. zawarła w dniu 09 kwietnia 2019 roku umowę najmu samolotów Airbus A319 w formule ACM=.
  Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 czerwca do 30 września 2019 roku. Ostateczna wartość
  kosztów wynikających z niniejszej umowy za c ały 2019 rok wyniosła 2.211 tys. zł.

  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  33

  7 INFORMACJE O POW=ĄZAN=AC: ORGAN=ZACYHNYC: LUB KAP=TAŁOWYC: EM=TENTA
  Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Enter Air S.A. oraz Enter Air Sp. z o.o. (100% posiadanych
  udziałów przez spółkę dominującą) wraz z j ej G rupą Kapitałową .
  Grupa kapitałowa Enter Air Sp. z o.o. obejmuje jednostkę dominującą Enter Air sp. z o.o. oraz następujące spółki
  zależne:
  • Enter Air Services sp. z o.o. została utworzona 24 maja 2012 roku, j ako nowa spółka, w której Enter Air sp.
  z o.o. objęła 100% udziałów.
  • EnterAir.cz.s.r.o. została utworzona 20 lipca 2012 roku, jako nowa spółka, w której Enter Air sp. z o.o.
  objęła 100% udziałów.
  • Enter Air Intern ational LTD została utworzona 2 stycznia 2014 roku, j ako nowa spółka, w której
  Enter Air sp. z o.o. objęła 100% udziałów.
  • Enter Air Executive Services sp. z o.o. utworzona 28 sierpnia 2014 roku, jako nowa spółka, w której Enter
  Air sp. z o.o. objęła 60% ud ziałów. W dniu 24 lipca 2015 Enter Air sp. z o.o. odkupiła udziały poz ostające
  poza kontrolą i od tej daty posiada 100% udziałów Enter Air Executive Services sp. z o.o.  8 =NFORMACHE O =STOTNYC: TRANSAKCHAC: ZAWARTYC: PRZEZ EM=TENTA LUB HEDNOSTKĘ OD N=EGO
  ZALEŻNĄ Z PODM=OTAM= POW=ĄZANYM= NA =NNYC: WARUNKAC: N=Ż RYNKOWE
  W ramach Grupy Kapitałowej zawiera ne są transakcje sprzedaży. Wszystkie transakcje odbywają się na warunkach
  rynkowych stosowanych dla transakcji z innymi podmiotami.  9 =NFORMACHE O ZAC=ĄGN =ĘTYC: = WYPOW=EDZ=ANYC: W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWAC:
  DOTYCZĄCYC : KREDYTÓW = POŻYCZEK
  W 201 9 roku Grupa kontynuowała współpracę bankami finansującymi jej działalność. Grupa posiadała następujące
  istotne umowy finansowe:

  9.1 Umowy z mBank S.A.
  Na mo cy aneksu do umowy ramowej zawart ego w listopadzie 201 9 roku pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. a mBank
  S.A. udostępniona została Spółce linia kredytowa w wysokości 2.000.000 USD, ważna do 2 7 listopada 20 20 roku,
  której celem jest finansowanie bieżącej działaln ości Spółki.
  W umowie strony uzgodn iły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpieczeń, w tym w szczególności
  weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Dodatkowo w grudniu 2019 pomiędzy stronami podpisana została umowa o kredyt w rac hunku bieżącym
  udostępniony na rachunkach w PLN, EUR, USD, GBP. Zgodnie z umową kwota kredytu w rachunku bieżącym nie
  może przekroczyć: 10.000.000 USD w okresie do 05.02.2020 ; 15 .000.000 USD w okresi e od 06.02.2020 do
  04.06.2020 ; 10 .000.000 USD w okresie o d 05.06.2020 do 05.07.2020; 5.000.000 USD w okresie od 06.07.2020 do
  05.11.2020, 10.000.000 USD w okresie od 06.11.2020 do 04.02.2021 oraz 1 5.000.000 USD w okresie od
  05.02.2021 do końca obowiązywani a umowy, tj. 03.06.2021 . Oprocentowanie kredytu jest nast ępujące: W=BOR
  ON powiększony o marżę banku dla wykorzystania w PLN, L=BOR ON powiększony o marżę banku dla wykorzystania
  w USD , EUR lub GBP , odsetki naliczane są miesięcznie i płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w
  okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty.
  W umowie strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpieczeń, w tym w szczególności
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji o kwoty 22.500 .000 USD.
  Um owy zawierają standardowe dla tego typu umów postanowieni a, w tym dotyczące m.in. obowiązku
  wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymania przez Enter Air Sp. z o.o. określonych wskaźników
  finansowych na ustalonym w umowach poziomie, a także zo bowiązania do przekazywania Bankowi określonych
  informacj i dotyczących sytuacji finansowej spółki. Ponadto Enter Air Sp. z o.o. w umowach zobowiązała się do


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  34

  utrzymywania średniomiesięcznych wpływów łącznie na wskazane w umowach rachunki bieżące Enter Air S p. z
  o.o. prowadzone przez mBank na określonym w umowach poziomie, jak również do niezaciągania zobowiązań
  finansowych bez zgody mBanku.

  9.2 Umow y z BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Raiffeisen Bank Polska S.A.)
  W lipcu 2019 pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. a BNP Paribas Bank Polska S.A. zawart y został aneks d o umowy
  dotyczącej odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, która to umowa była pierwotnie zawarta w kwietniu
  2018 .
  Na podstawie powyższych umów BNP Paribas Bank Polska S.A. udzielił Enter Air Sp. z o.o. odnawialnego kredytu
  w rachunku bieżącym w maksym alnej wysokości 13.500.000 USD, dostępnego do wykorzystania zarówno w formie
  gotówkowej jak i bezgotówkowej, w terminie do 30 czerwca 2020 roku.
  Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej L=BOR 1M powiększonej o marżę banku.

  Umowa przewiduje standardowy katalog zabezpieczeń kredytu. Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikające
  z kredytu odnawialnego stanowią w szczególności: cesja wierzytelności z tytułu rea lizacji dwóch umów z
  kontrahentami oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgro madzonymi na obecnych i przyszłych
  rachunkach Enter Air Sp. z o.o. otwartych i prowadzonych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.. Dodatkowym
  zabezpieczeniem wierzytelności Ba nku jest weksel in blanco.
  Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowien ia określające obowiązki stron oraz warunki
  wypłaty i wykorzystania kredytu, w tym dotyczące m.in. obowiązku wykorzystania kredytu zgodnie z
  przeznaczeniem, utrzymania prze z Enter Air Sp. z o.o. określonych wskaźników zadłużenia oraz wskaźników
  finansowych na ustalonym w umowie poziomie. Ponadto, Enter Air Sp. z o.o. zobowiązała się w umowie do
  przeprowadzania obrotów miesięcznych na rachunkach bankowych prowadzonych w Raiff eisen Banku na
  określonym w umowie poziomie.

  9.3 Umowy z ING Bank Śląski Polska S.A.
  Na podstawie zawartego w grudniu 2019 aneksu do umowy wieloproduktowej z grudnia 2014, =NG Bank Śląski S.A .
  udzielił Enter Air Sp. z o.o. odnawialnego kredytu w maksymalnej wysokości: 10. 000.000 USD na okres do dnia 06
  maja 2021 r. z przeznaczeniem na fina nsowanie bieżącej działalności gospodarczej. Limit kredytowy został
  udzielony Enter Air Sp. z o.o. do wykor zystania w formie kredytów obrotowych na rachunkach bankowych
  prowadzonych przez ING Bank lub akredytyw udzielonych przez ING Bank na zlecenie Enter Air Sp. z o.o. w USD.
  Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej L=BOR dla jednomiesięcznych d epozytów
  międzybankowych powiększonej o marżę =NG Banku.
  Umowa przewiduje standardowy katalog zabezpieczeń kredytu. Zabezpieczenie wierzytelności = NG Banku
  wynikające z kredytu odnawialnego, kredytów obrotowych oraz akredytyw stanowią, w szczególności ce sja
  wierzytelności z monitoringiem z tytułu realizacji trzech umów z kontrahentami oraz pełnomocnictwo do
  dysponowania środkami zgromadzonymi na obec nych i przyszłych rachunkach Enter Air Sp. z o.o. otwartych i
  prowadzonych przez ING Bank (w PLN, EUR i USD ).
  Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia określające obowiązki stron oraz warunki
  wypłaty i wykorzystania kredytu, w tym dotyc zące m.in. obowiązku wykorzystania kredytu zgodnie z
  przeznaczeniem, utrzymania przez Enter Air Sp. z o.o. określonych wskaźników zadłużenia oraz wskaźników
  finansowych na ustalonym w umowie poziomie, a także zobowiązania do przekazywania =NG Bankowi okreś lonych
  informacji dotyczących Enter Air Sp. z o.o. Ponadto, Enter Air Sp. z o.o. zobowiązała się w umowie d o
  przeprowadzania obrotów miesięcznych na rachunkach bankowych prowadzonych w =NG Banku na określonym w
  umowie poziomie przychodów netto, a także do niedokonywania bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku
  obciążeń składników majątku, których łączna wartość przekracza 500.000 PLN, niezaciągania zobowiązań
  przekraczających łącznie kwotę 500.000 PLN w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę
  trzecią na innej podstawie prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody =NG Banku oraz niezaciągania bez up rzedniej
  zgody =NG Banku żadnych zobowiązań finansowych wobec innych instytucji finansowych (z wyjątkiem umów
  leasingu lub wynajmu samolotów).


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  35

  Na p odstawie umowy, Enter Air Sp. z o.o. zobowiązała się do informowania =NG Banku o każdorazowej planowanej
  zm ianie organizacyjnej, modelu biznesowego, składu właścicielskiego lub zakresu prowadzonej działalności na 7
  dni przed dokonaniem takiej czynności.  10 INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKAC:
  W okresie objętym sprawozdaniem Enter Air S.A. nie udzielał a pożyczek jednost ce zależn ej, ani też innym
  zewnętrznym podmiotom.
  W dniu 9 marca 2015 roku Spółka Enter Air Sp. z o.o udzieli ła spó łce zależnej – Enter Air Services Sp. z o.o. pożyczki
  na zakup nieruchomości :

  Pożyczka ta pozostała nierozliczona na zakończenie omawianego roku obrot owego . Jest ona oprocentowana
  według stopy W=BOR 3M powiększonej o 1%. Strony uzgodniły pierwotnie termin spłaty pożyczki na 8 marca 2020
  r., jednakże na mocy aneksu do umowy za wartego w marcu 2020 roku termin spłaty pożyczki został przeniesiony
  na marzec 2021.

  W okresie objętym sprawozdaniem Spółka Enter Air sp. z o.o udzieliła nowe pożyczki podmiotowi
  stowarzyszonemu Chair Airlines AG. Pożyczki zostały udzielone w walucie, ich wartość na dzień 31.12.2019 roku
  to 3.500 tys. USD. Zgodnie z zapisami umów pożyczkob iorca na koniec umowy spłaca całość kapitału i naliczone
  odsetki (odsetki nie są kapitalizowane w okresie umowy), nie występują również żadne dodatkowe opłaty i
  prowizje.


  W okresie objętym sprawozdaniem nie udzielono pożyczek członkom Zarządu ani Radzie N adzorczej .  11 INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZEN=AC: =
  GWARANCHAC:, W TYM PODM=OTOM POW=ĄZANYM
  Poniżej przedstawiono zestawienie otwartych akredytyw wg stanu na 31 grudnia 201 9: E nt e r A i r Se r v i c e s Sp. z o.o. Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu 1 .1 4 7 1 .1 4 7
  Kwota nowo - udzielonych pożyczek - -
  Spłata udzielonych pożyczek - -
  Stan na koniec okresu 1 .1 4 7 1 .1 4 7 C ha i r A i r l i ne s A G Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu - -
  Kwota nowo - udzielonych pożyczek 36.303 -
  Naliczone odsetki 813
  Spłata udzielonych pożyczek (23.011) -
  Stan na koniec okresu 1 4 .1 0 5 -


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  36
  12 OP=S STRUKTURY GŁÓWNYC: LOKAT KAP=TAŁOWYC: LUB GŁÓWNYC: =NWESTYCH= KAP=TAŁOWYC:
  DOKONANYCH W RAMAC: GRUPY KAP=TAŁOWEH EM=TENTA W DANY M ROKU OBROTOWYM
  W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Kapitałowa Enter Air S.A. nabyła 49.9% akcji w spółce Germania Flug AG
  (obecnie: Chair Airlines AG) z siedzibą w Glattbruggu. Więcej szczegółów na ten temat zo stało opisanych w
  punkcie 6.2 niniejszego sprawozdania.  13 WYKORZYSTAN=E WPŁYWÓW Z EM=SH=
  Enter Air S.A. wykorzystuje środki pozyskane z emisji na dokonanie przedpłat na zakup nowych samolotów Boeing.
  Dwa z zamówionych samolotów zostały już dostarczone, a zwrócone środki zostały ponownie użyte n a kolejne
  samoloty. W = kwartale 2019 roku Grupa wpłaciła łącznie 4.532 tys. USD tytułem przedpłat do Boeinga, jednak
  dalsze płatności zostały przez Grupę wstrzymane ze względu na uziemienie samolotów przez władze lotnicze.
  Grupa planuje wznowienie płatnoś ci dopiero po powrocie samolotów do latania.  14 OBHAŚN=EN=E RÓŻN=C POM=ĘDZY WYN=KAM= F=NANSOWYM=, A WCZEŚN=EH PUBL=KOWANYM=
  PROGNOZAM= WYN=KÓW ZA DANY ROK
  Emitent nie pu blikował prognoz wyników na 201 9 rok.  15 OCEN A ZARZĄDZAN=A ZASOBAM= F=NANSOWYM=
  Dzia łalność prowadzon a przez Grupę naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego , ryzyko rynkowe w
  tym głównie ryzyko kursów walut oraz ryzyko zmiany stóp procentowych , ryzyko kredytowe oraz ryzyk o płynności.
  Ogólne zasady, którymi kieruje się Grupa przy zarządzaniu ryzykiem skupiają się na nieprzewidywalności rynków
  finansowych i podejmowaniu działań minimalizujących potencjalnie negatywne wpływy na wynik finansowy
  Grupy. Grupa stara się przenosić dające się określić ryzyka na swoich dostawców i odb iorców. Takie podejście
  przekłada się na możliwą do osiągnięcia rentowność z drugiej strony ogranicza zaangażowanie Grupy w działania
  zarządzania ryzykiem. Grupa wykorzystuje również pochodne in strumenty finansowe w celu zabezpieczenia się
  przed niektórymi zagrożeniami. W ocenie zarządu nie występuje ryzyko niewywiązywania się przez Grupę ze
  zobowiązań.

  15.1 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
  Rynek lotów czarterowych związanych z turystycznymi wyjazdami zagranicznymi cechuje się bardzo dużą
  sezonowością. W trakcie sezonu letniego Grupa wykorzystuje całą posiadaną flotę, natomiast zimą wykorzystanie
  to spada o ok. 30%. Grupa wykorzystuje ten okres na wykonywanie koniecznych przeglądów, jednakże j ego
  przepływy pieniężne maleją i w celu terminowego opłacenia wszystkich badań niezbędne jest otrzymanie linii B en ef i c j en t K w o t a
  SASOF IV (A2) AVIATION IRELAND 19.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  546.000 USD
  546.000 USD
  C el D a t a
  z a mk n i ęc i a
  800.000 USD
  546.000 USD
  546.000 USD


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  37

  kredytowej. Grupa na bieżąco monitoruje wskaźniki zadłużenia i posiada wiarygodną historię kredytową. Ogólna
  strategia działania Grupy nie zmieni ła się od 2012 roku. Struktura kapitałowa Grupy obejmuje zadłu żenie , na które
  składają się kredyty , środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej, w tym udziały, kapitały zapasowe.


  15.2 Kategorie instrumentów finansowych


  15.3 Ryzyko rynkowe
  15.3.1 Ryzyko zmiany kursów walut
  Grupa prowadzi swoją działalność na różnych rynkach zagranicznych, wobec czego ceny jej usług oraz ponoszone
  przez nią koszty są denominowane w różnych walu tach, przede wszy stkim w USD, w mniejszym zaś stopniu w EUR,
  GBP czy PLN.
  Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z możliwości niedopasowania poziomu przychodów i wydatków w różnych
  walu tach, co może narazić Grupę na straty w przypadku niekorzystnego ukształtowania się kursu wymiany
  poszczególnych walut. W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko walutowe Grupa odpowiednio równoważy
  proporcje przychodów i wydatków w poszczególnych walutach oraz korzysta ze specjalnych linii kredytowych.
  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki
  dominującej 3 6 1 .5 9 5 3 0 2 .5 3 1
  Kredyty i pożyczki razem 32.173 22.881
  Zobowiązanie z tytułu leasingu 1.072.960 549.792
  Razem zadłużenie odsetkowe 1.105.133 572.673
  Współc z y nni k z a dłuż e ni a odse t k ow e g o 3 ,1 1 ,9 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a f i na nsow e w y c e ni a ne w z a m or t y z ow a ny m
  k osz c i e
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 88.465 100.414
  Inne aktywa finansowe 15.624 -
  Należności handlowe oraz pozostałe - krótkoterm. 95.619 73.183
  Należności pozostałe - długoterminowe 105.705 129.491
  3 0 5 . 4 1 3 3 0 3 . 0 8 8
  P oz ost a łe z obow i ą z a ni a f i na nsow e
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 120.921 134.301
  Kredyty 32.173 22.881
  Leasingi finansowe 1.072.960 549.792
  1 . 2 2 6 . 0 5 4 7 0 6 . 9 7 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  38

  15.3.2 Wrażliwość na ryzyko zmiany kursów w alut
  Wrażliwość na ryzyko kursowe dotyczy trzech obszarów w obrębie działalności Grupy. Pierwszy to stała ekspozycja
  na PLN sięgająca do 20 0 mln PLN. Jest to kwota, którą Grupa musi zakupić w ciągu roku by pokryć koszty ponoszone
  w tej walucie i w tym cel u musi sprzedać EUR , USD lub GBP.  Drugim obszarem jest możliwość utraty war tości aktywów długoterminowych denominowanych w USD.


  Kolejnym obszarem j est wpływ zmiany kursu USD i EUR wobec PLN na wycenę zo bowiązań z tytułu leasingu.
  15.3.3 Ryzyko stóp procentowych
  Ryzyko stóp procentowych, na jakie j est narażon a Grupa, dotyczy głównie zobowiązań z tytułu leasingu
  finansowego.


  k ur s P L N / U SD 3,5477 3,5977 3,6477 3,6977 3,7477 3,7977
  Za pot r z e bow a ni e na P L N
  ( w t y s.P L N ) 2 0 0 .0 0 0 56.375 55.591 54.829 54.088 53.366 52.663
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr (2.781) (2.741) (2.703) (2.670) (2.635) -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr (13.169) k ur s U SD / P L N 3,5477 3,5977 3,6477 3,6977 3,7477 3,7977
  N a l e z nośc i dług ot e r m i now e
  ( w t y s.U SD ) 2 7 .1 5 6 96.341 97.699 99.057 100.415 101.773 103.130
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr 1 358 1 358 1 358 1 358 1 357 -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr 6.789 k ur s U SD / P L N 3,5477 3,5977 3,6477 3,6977 3,7477 3,7977
  Zobow i a z a ni a z t y t ułu
  l e a si ng u ( w t y s.U SD ) 2 5 0 .6 8 8 889.366 901.900 914.435 926.969 939.503 952.038
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr 12.534 12.535 12.534 12.534 12.535 -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr 62.672 k ur s E U R/ P L N 4,0085 4,0585 4,1085 4,1585 4,2085 4,2585
  Zobow i a z a ni a z t y t ułu
  l e a si ng u ( w t y s.E U R) 2 8 .0 7 5 112.539 113.942 115.346 116.750 118.154 119.557
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr 1.403 1.404 1.404 1.404 1.403 -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr 7.018


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  39

  15.3.4 Wrażliwość na wahania stóp procentowych
  Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę, wzrost średniorocznych stóp procentowych L=BOR o 0,1 p.p.
  spowodowałby wzrost obciążeń o dsetkowych w okresie sprawozdawczym o ok. 5.690 tys. PLN. Natomiast wzrost
  średniorocznych stóp procentowych EUR=BOR o 0,1 p.p. spowodowałby wzrost obciążeń odsetkowych w okresie
  sprawozdawczym o ok. 760 tys. PLN.


  15.4 Pozostałe rodzaje ryzyka cenowego
  W ok resie objętym sprawozdaniem Grupa nie dokonywała inwestycji w papiery wartościowe i nie posiada
  ekspozycji na ryzyko związ ane ze zmianą cen papierów wartościowych.


  15.5 Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań u mownych, w wyniku czego Grupa
  poniesie straty finansowe. Grupa stosuje zasadę pode jmowania współpracy wyłącznie z kontrahentami o
  sprawdzonej wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie jako narzędzie
  redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Na należności z tytułu dostaw i usług
  składają się kwoty należ ne od nie dużej liczby klientów, Prowadzi się bieżącą ocenę stanu należności. Grupa nie jest
  narażona na istotne ryzyko kredytowe wobec pojedyn czego kontrahenta. Ryzyko kredytowe dotyczące środków
  płynnych i instrumentów pochodnych jest ograniczone, poniewa ż kontrahentami Grupy są banki o wysokim
  ratingu kredytowym przyznawanym przez międzynarodowe agencje ratingowe.


  15.6 Zarządzanie ryzykiem płynn ości
  Prognozowanie przepływów pieniężnych realizowane jest przez dział finansowy Grupy, który monitoruje kroczące
  prognozy wymogów dotyczących płynności w celu zagwarantowania, że posiada ona wystarczające środki
  pieniężne dla zaspokojenia potrzeb operac yjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczającej rezerwy w postaci
  niewypłaconych gwarantowany ch linii kredytowych. Takie prognozowanie uwzględnia plany grupy w zakresie
  zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, konieczność przestrzegania warunków zaci ągniętych zobowią zań,
  zgodności z wewnętrznymi i docelowymi wskaźnikami bilansowymi oraz, jeśli znajdują zastosowanie,
  przestrzeganie właściwych wymogów regulacyjnych bądź prawnych.


  Wskaźniki płynności dla Grupy  16 OCENA MOŻL=WOŚC= REAL=ZACH= ZAM=ERZEŃ =NWESTYCYHNYC:, W TYM =NWESTYCH= KAP=TAŁOWYC:
  Grupa zamierza skupić swoje wysiłki na roz wijaniu poczynionych wcześniej inwestycji zgodnie z założeniami
  zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym . Brak jest obecnie zagrożeń mogących mieć wpływ na przyszłą realizacji
  planów inwestycyjnych . St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  płynność = Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,51 0,75
  płynność == Aktywa obrotowe-zapasy / zobowiązania krótkoterminowe 0,50 0,73
  płynność === Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania
  krótkoterminowe 0,21 0,36
  D a n e
  p rz ek s z t a ł c o n e


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  40

  17 OCENA CZYNN=KÓW I NIETYPOWYCH ZD ARZEŃ MAHĄCYC: WPŁYW NA DZIA ŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI
  FINANSOWE
  W 201 9 roku nie miały miejsca nietypowe zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na działalność oraz wyniki
  finansowe Grupy Kapitałowej emitenta zarówno w analizowanym okresie, jak też w kolejnych latach obrotowych.
  Ze wzglę du na zdarzenia lotnicze z udziałem sam olotów B737MAX, polskie i europejskie władze lotnicze
  zdecydowały o czasowym wstrzymaniu operacji samolotami tego typu, do czasu wyjaśnienia przyczyn i wdrożenia
  działań korygujących. Na moment złożenia niniejszego sp rawozdania termin wznowienia operacji s amolotami tego
  typu nie jest znany. Samoloty B737MAX stanowią jedynie 9% floty Grupy, dlatego wpływ na realizację programu
  przewozowego nie będzie istotny.  18 ZM=ANY W PODSTAWOWYC: ZASADAC: ZARZĄDZAN=A PRZEDS=ĘB=ORSTW EM EM=TENTA = HEGO GRUPĄ
  KAP=TAŁOWĄ
  Zarząd Grupy konsekwentnie realizuje swoją politykę zarządzania dbając o jak najlepszą jej jakość i efektywność.
  Cały czas udoskonalane są procedury mające na celu zoptymalizowanie procesu zarządzania i efektywny przepł yw
  informacji w Gr upie or az wymianę informacji w G rupie Kapitałowej oraz z najbliższym otoczeniem Grupy.
  Obowiązki informacyjne narzucone w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji Spółki dodatkowo sprawiają, że
  Spółka jest transparentna, wszelkie decyzje podejmowane są w odpowied nim czasie i mają na celu dobro Spółki.
  W 201 9 roku nie wprowadzono istotnych zmian w polityce zarządzania przedsiębiorstwem.  19 WS ZELK=E UMOWY ZAWARTE M=ĘDZY EM=TENTEM A OSOBAM= ZARZĄDZAHĄCYM=
  Grupa nie zawierała z osobami zarząd zającymi umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji
  lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska .  20 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD = KORZYŚC= ZARZĄDU = RADY NADZORCZEH
  Wynagrodzenia Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej zostały ustanowione w oparciu o politykę wynagradzania
  członków organów Grupy Kapitałowej Enter Air. Polityka ta została zatwierdzona w trakcie posiedzenia Rady
  Nadzorczej Spółki w dn. 23.12.2015.
  Członkowie Zarządu Spółki Enter Air S.A pełnią jednocześn ie funkcję członków Zarządu w S półce Enter Air Sp. z o.o.
  oraz Dyrektorów Pionów Enter Air Sp. z o.o.
  Z tego tytułu w 2019 roku zostały wypłacone następujące honoraria:
  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i c z ł o n k a
  z a rz ą d u En t er
  Ai r S p . z o . o .
  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i
  D y rek t o ró w
  P i o n u En t er Ai r
  S p . z o . o . - s t a ł e
  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i
  D y rek t o ró w
  P i o n u En t er Ai r
  S p . z o . o . -
  z m i en n e
  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i c z ł o n k a
  z a rz ą d u En t er
  Ai r S . A.
  Ra z e m
  Marcin Kubrak 60.000 829.500 550.000 60.000 1.499.500
  Grzegorz Polaniecki 60.000 829.500 555.128 60.000 1.504.628
  Andrzej Kobielski 60.000 829.500 551.171 60.000 1.500.671
  Mariusz Olechno 60.000 829.500 736.700 60.000 1.686.200
  Ra z e m 2 4 0 .0 0 0 3 .3 1 8 .0 0 0 2 .3 9 2 .9 9 9 2 4 0 .0 0 0 6 .1 9 0 .9 9 9


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  41

  Zarząd i Rada Nadzorcza E nter Air S.A. otrzymywali w 201 9 roku wynagrodzenia w następujących wysokościach:  21 INFORMACJE O WSZELK=C: ZOBOW=ĄZAN=AC: WYN=KAHĄCYC: ZE ŚW=ADCZEŃ DLA BYŁYC: OSÓB
  ZARZĄDZAHĄCYC:, NADZORUHĄCYC: ALBO BYŁYC: CZŁONKÓW ORGANÓW ADM=N=STRUHĄCYC:
  Żadna ze Spół ek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej emitenta nie posiada zobowiązań wynikających z
  emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących i byłych członków
  organów administrujących.  22 AKCJE EMITENTA I PODMIOT ÓW PO W=ĄZANYC: BĘDĄCE W POS=ADAN=U OSÓB ZARZĄDZAHĄCYC:
  I NADZORUHĄCYC:
  Poniższa tabela zawiera zestawienie ilości akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących:
  H onor a r i um
  Za r z ą du
  H onor a r i um
  Ra dy N a dor c z e j Ra z e m
  Kobielski Andrzej 60.000 60.000
  Kubrak Marcin 60.000 60.000
  Olechno Mariusz 60.000 60.000
  Polaniecki Grzegorz 60.000 60.000
  Braulińska-Wójcik Hoanna 47.484 47.484
  Brukszo Paweł 45.045 45.045
  Koźbiał Patrycja 47.484 47.484
  Kubrak Ewa 47.484 47.484
  Przedwojewki Piotr 47.484 47.484
  Górski Dariusz 20.490 20.490
  Kaczmarczyk Krzysztof 20.490 20.490
  Młotek-Kucharczyk Marek 17.807 17.807
  Wnorowski Michał 17.807 17.807
  Ra z e m 2 4 0 .0 0 0 3 1 1 .5 7 5 5 5 1 .5 7 5 N a z w a A k c j ona r i usz a St a now i sk o L i c z ba a k c j i i g łosów
  na WZ
  U dz i a ł w k a pi t a l e
  z a k ła dow y m i og ól ne j
  l i c z bi e g łosów
  bezpośrednio 1 3 . 6 2 8 0,08%
  pośrednio (przez ENT
  Investments Ltd.) 6 . 8 9 1 . 1 4 8 39,28%
  bezpośrednio 3 . 9 8 7 0,02%
  pośrednio (przez ENT
  Investments Ltd.) 2 . 3 1 4 . 9 3 9 13,20%
  Pan Mariusz Olechno Członek Zarządu 426.900 2,43%
  Pan Andrzej Kobielski Członek Zarządu 452.086 2,58%
  Pani Ewa Kubrak Członek Rady Nadzorczej 1.400 0,01%
  Pan Marcin Andrzej Kubrak Członek Zarządu
  Pan Grzegorz Wojciech Polaniecki Członek Zarządu


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  42

  Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy (w tym będący ch członkami organów
  Spółki) sporządzona została na podstawie następujących d okumentów:
  • wykazów przekazywanych Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie
  art. Art. 406 3 § 8 kodeksu spółek handlowych,
  • informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na
  akcjona riuszy spółek publicznych mocą odpowiednich postanowień ustaw z dnia 29.07.2005 r., tj.: ustawy
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo wanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i usta wy o obrocie instrumentami finansowymi;
  • zawiadomień przekazywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta w trybie art. 19 ust.
  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejski ego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na r ynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.
  UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).
  Z uwagi na obowiązujące pr zepisy prawa przewidujące szczególny tryb oraz zasady powiadamiania spółki
  publicznej na temat zmiany stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy wyłącznie po przekroczeniu ustawowych
  progów takiej zmiany, nie można wykluczyć, iż rzeczywisty stan posiadania akcji przez akcjonariuszy innych niż
  osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta nieznacznie różni się od stanu przedstawionego powyżej.
  Zarząd nie posiad a informacji by w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji
  niniejszego r aportu nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i
  nadzorujących.  23 =NFORMACHE O UMOWAC: MOGĄCYC: W PRZYSZŁOŚC= SP OWODOWAĆ ZM=ANY W STRUKTURZE
  KAP=TAŁU AKCYHNEGO
  Informacja zawarta w punkcie 22 zawiera wszelkie informacje, jakie były dostępne Emitentowi na moment
  sporządzenia sprawozdania i uwzględnia również transakcje zawarte pomiędzy dniem bilansowym a datą
  sporządzenia sprawozdania.  24 INFORMACHE O SYSTEM=E KONTROL= PROGRAMÓW AKCH= PRACOWN=CZYC:
  W spółkach G rupy nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na akcjach Emitenta.  25 INFORMACJE O FIRMIE AUDYTORSKIEJ
  Firma audytorska został a wybran a przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 10 lipca 2019 r . w sprawie wyboru firmy
  audytorskiej , do badania :
  • sprawozdani a finansowego Spółki Enter Air S.A. za 2019 i 2020 rok,
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 oraz 2020 rok (łącznie z
  przeglądem).
  Hako firmę audytorską do badania sprawozdań finansowych wybrano firmę PKF Consult sp. z o.o . Sp. k. z siedzibą
  w Warszawie, wpisaną na listę firm au dytorskich pod nr 477.
  Umowę zawarto w dniu 1 sierpnia 2019 r. na czas określony, niezbędny do wykonania badania sprawozdania
  finansowego. Wynagrodzenie audytora zostało opisane w nocie 6.13 sprawoz dania finansowego.

  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SPRA WOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  43


  Warszawa, 22 maja 2020


  Grzegorz Polaniecki Mariusz Olechno
  Członek Zarządu Członek Zarządu  Marcin Kubrak Andrzej Kobielski
  Członek Zarządu Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Grupa Kapitało w a Enter Air S.A.
  za okres od 1 stycznia 201 9 do 31 grudnia 201 9
  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  2

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH ENTER A=R S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
  201 9 DO 31 G RUDNIA 201 9

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z
  wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania
  z przepływów pieniężnych oraz not i pozostałych informacji objaśni ających zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardam i Sprawozdawczości Finansowej i przedstawione w niniejszym dokumencie
  w następującej kolejności:


  Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy
  od 1 stycznia do 31 grudnia 201 9 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 84.991 tys. zł.

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 201 9, które po stronie aktywów i
  pasywów pokazuje kwotę 1.72 9.657 tys. zł.

  Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31
  grudnia 201 9, wykazujący wzrost kapitałów o 59.064 tys. zł .

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia
  201 9, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 11.949 tys. zł .

  Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego


  Grzegorz Polaniecki Mariusz Olechno
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  [podp is elektronicz ny] [podpis elektronicz ny]
  Marcin Kubrak Andrzej Kobielski
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  [podpis elektronicz ny] [podpis elektronicz ny]  Warszawa, 22 maja 20 20


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  3

  SP=S TREŚC=

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. z a okres od 1 stycznia 2019 do 31
  grudnia 2019 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 2
  1 List prezesa ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 4
  2 Oświadczenia zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
  3 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 5
  4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 styczn ia do 31 grudnia 2019 .......................... 6
  4.1 Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów ................................ .......................... 6
  4.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji f inansowej ................................ ................................ ................ 7
  4.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ .. 8
  4.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ...... 9
  5 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ....................... 10
  5.1 Dane organizacyjne jednostki dominującej ................................ ................................ .............................. 10
  5.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ................................ ................................ ................................ .... 10
  5.3 Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta ................................ ................................ .......................... 11
  5.4 Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej ................................ ................................ ........................... 12
  5.5 Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego ................................ ................................ 14
  5.6 Zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe ................................ ................................ ....... 14
  5.7 Zasady konsolidacji ................................ ................................ ................................ ................................ .... 39
  5.8 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1
  stycznia do 31 grudnia 2019 ................................ ................................ ................................ ..................... 40
  6 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ........... 66
  6.1 =stotne zmiany wartości kwot szacunkowych prezentowanych w poprzednich okresach śródrocznych
  bieżącego roku obrotowego lub w poprzednich latach obrotowych ................................ ..................... 66
  6.2 Transakcje z podmiotami powiązan ymi ................................ ................................ ................................ ... 70
  6.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej ................................ ................................ ..... 72
  6.4 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym ................................ ................................ .......................... 73
  6.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Głównego Akcjonariusza ................................ ........... 74
  6.6 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej ................................ ................................ .............................. 74
  6.7 Transakcje ze spółką Student Club Sp. z o.o. ................................ ................................ ............................ 74
  6.8 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ .... 74
  6.9 Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ............................. 75
  6.10 Wycena w wartości godziwej ................................ ................................ ................................ .................... 79
  6.11 Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ................. 79
  6.12 Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 81
  6.13 Wynagrodzenie firmy audytorskiej ................................ ................................ ................................ ........... 81
  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  4

  1 LIST PREZESA

  List prezesa został dołączony do niniejszego sprawo zdania w formie osobnego dokumentu.


  2 OŚW=ADCZEN=A ZARZĄDU

  =nformacja Zarządu Spółki dominującej - Enter Air S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej została dołączona do
  niniejszego sprawozdania w formie dodatkowego dokumentu.
  Również oświadczenie Zarz ądu Spółki dominującej oświadcza dotyczące danych finansowych zostało dołączone do
  niniejszego sprawozdania w formie odrębnego dokumentu.
  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  5

  3 WYBRANE DANE F=NANSOWE, ZAW=ERAHĄCE PODSTAWOWE POZYCHE SKONSOL=DOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych
  Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej pr zeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany
  złotego na EUR obowiązującego na dzień 31.12.201 9 r., tj. 4, 2585 PLN /EUR i dane porównywalne na dzień
  31.12.201 8 r., tj. 4,3 PLN /EUR .
  Poszczególne pozycje sprawozdani a z całkowitych dochodów oraz sprawoz dania z przepływów pieniężnych
  przeli czono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni
  dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za okres 12 miesię cy zakończony 31.12.201 9 r.
  – 4,3018 PLN /EUR i dane porównywalne za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.201 8 r. – 4,2669 PLN /EUR .  Dane Dane
  przekształcone przekształcone
  Za okres: Za okres: Za okres: Za okres:
  od 01.01.2019 od 01.01.2018 od 01.01.2019 od 01.01.2018
  do 31.12.2019 do 31.12.2018 do 31.12.2019 do 31.12.2018
  000'PLN 000'PLN 000' EUR 000' EUR
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Przychody netto ze sprzedaży 1.614.657 1.296.142 375.345 303.767
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 212.115 162.609 49.308 38.109
  Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 168.540 115.396 39.179 27.044
  Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 84.991 64.419 19.757 15.097
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 325.803 199.659 75.736 46.793
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11.042) (81.514) (2.567) (19.104)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (326.710) (76.604) (75.947) (17.953)
  Przepływy pieniężne netto razem (11.949) 41.541 (2.778) 9.736
  Dane Dane
  przekształcone przekształcone
  Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
  000' PLN 000' PLN 000' EUR 000' EUR
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Rzeczowe aktywa trwałe 1.389.182 815.099 326.214 189.558
  Aktywa obrotowe 212.020 209.075 49.787 48.622
  Kapitał podstawowy 17.544 17.544 4.120 4.080
  Kapitał własny 361.595 302.531 84.911 70.356
  Zobowiązania długoterminowe 953.351 571.515 223.870 132.910
  Zobowiązania krótkoterminowe 414.711 279.868 97.384 65.086


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  6

  4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 201 9
  4.1 Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów


  Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łąc znie z notami do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cz ęść.
  Szczegółowe informacje nt. przekształcenia danych porównawczych zostały zawarte w punkcie 6.1 n iniejszego sprawozdania.
  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  N O T A 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  D z i a ła l ność k ont y nuow a na
  Przychody ze sprzedaży 1,2 1.614.657 1.296.142
  Koszt własny sprzedaży 3 (1.402.542) (1.133.533)
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y 2 1 2 .1 1 5 1 6 2 .6 0 9
  Koszty sprzedaży 3 (993) (1.957)
  Koszty ogólnego zarządu 3 (36.559) (31.618)
  Pozostałe przychody operacyjne 4 458 844
  Pozostałe koszty operacyjne 5 (7.196) (390)
  Odpis na szacowane straty kredytowe 5 715 (14.092)
  Zy sk ( st r a t a ) na dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j 1 6 8 .5 4 0 1 1 5 .3 9 6
  Koszty/przychody finansowe - netto 6 (74.863) (34.656)
  Wynik rozliczenia jednostek wycenianych metodą praw własności pkt. 5.4 14.162 -
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m 1 0 7 .8 3 9 8 0 .7 4 0
  Podatek dochodowy 7 (22.848) (16.321)
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o z dz i a ła l nośc i k ont y nuow a ne j 8 4 .9 9 1 6 4 .4 1 9
  Wy ni k na dz i a ła l nośc i z a ni e c ha ne j - -
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o z a ok r e s obr ot ow y 8 4 .9 9 1 6 4 .4 1 9
  P oz ost a łe c a łk ow i t e doc hody / st r a t y z a r ok obr ot ow y - -
  Sum a c a łk ow i t y c h doc hodów 8 4 .9 9 1 6 4 .4 1 9
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o pr z y pa da j ą c y ( a ) :
  udziałowcom jednostki dominującej 84.991 64.419
  udziałowcom niekontrolującym - -
  C a łk ow i t y doc hód og ółe m pr z y pa da j ą c y :
  udziałowcom jednostki dominującej 84.991 64.419
  udziałowcom niekontrolującym - -
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o na 1 a k c j ę / udz i a ł w z łot y c h
  pr z y pa da j ą c y dl a udz i a łow c ów j e dnost k i dom i nuj ą c e j
  zwykły i rozwodniony (w złotych) 10 4,8445 3,6719


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  7

  4.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuac ji finansowej
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analiz ować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, które stanowią jego integralną cz ęść.
  Szczegółowe informacje nt. przekształcenia danych porównawczych zostały zawarte w pu nkcie 6.1 niniejszego sprawozdania. D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  N O T A 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a t r w a łe
  Rzeczowe aktywa trwałe 11 1.389.182 815.099
  Wartości niematerialne i prawne 12 994 249
  Inwestycje 14 21.756 -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 - -
  Należności pozostałe 15 105.705 129.491
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe 1 .5 1 7 .6 3 7 9 4 4 .8 3 9
  A k t y w a obr ot ow e
  Zapasy 16 6.029 4.932
  Inne aktywa finansowe 14 15.624 -
  Należności handlowe oraz pozostałe 17 95.619 73.183
  Bieżące aktywa podatkowe 18 788 5.792
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 88.465 100.414
  Rozliczenia międzyokresowe 20 5.495 24.754
  Ra z e m A k t y w a obr ot ow e 2 1 2 .0 2 0 2 0 9 .0 7 5
  A k t y w a r a z e m 1 .7 2 9 .6 5 7 1 .1 5 3 .9 1 4
  K a pi t a ł w ła sny
  Kapitał podstawowy 21 17.544 17.544
  Kapitał zapasowy 22 331.320 277.140
  Rozliczenie połączenia 23 (38.655) (38.655)
  Zyski zatrzymane 24 (33.604) (17.916)
  Wynik okresu 84.991 64.419
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 25 (1) (1)
  K a pi t a ł w ła sny pr z y pa da j ą c y w ła śc i c i e l om j e dnost k i
  dom i nuj ą c e j 3 6 1 .5 9 5 3 0 2 .5 3 1
  U dz i a ły ni e k ont r ol uj ą c e - -
  Ra z e m k a pi t a ły w ła sne 3 6 1 .5 9 5 3 0 2 .5 3 1
  Zobow i ą z a ni a dług ot e r m i now e
  Pożyczki i kredyty bankowe 29 1.007 1.800
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 29.199 20.583
  Rezerwy długoterminowe 30 1.865 1.669
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu i inne finansowe 28 873.677 488.461
  Rozliczenia międzyokresowe 31 47.603 59.002
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a dług ot e r m i now e 9 5 3 .3 5 1 5 7 1 .5 1 5
  Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 27, 33 120.921 134.301
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 4.205 3.920
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu i inne finansowe 28 199.283 61.331
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 29 31.166 21.081
  Rezerwy krótkoterminowe 30 960 6.026
  Rozliczenia międzyokresowe 31 13.912 18.082
  Zobowiązania do wykonania świadczenia 32 44.264 35.127
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e 4 1 4 .7 1 1 2 7 9 .8 6 8
  P a sy w a r a z e m 1 .7 2 9 .6 5 7 1 .1 5 3 .9 1 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  8

  4.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na leży analizować łącznie z nota mi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.
  Szczegółowe informacje nt. przekształcenia danych porównawczych zostały zawarte w punkcie 6.1 niniejszego sprawozdania
  K a pi t a ł
  podst a w ow y
  K a pi t a ł
  z a pa sow y
  Roz l i c z e ni e
  połą c z e ni a
  Zy sk i
  z a t r z y m a ne
  Wy ni k
  ok r e su
  Róż ni c e
  k ur sow e z
  pr z e l i c z e ni a
  K a pi t a ł w ła sny
  pr z y pa da j ą c y
  w ła śc i c i e l om
  j e dnost k i
  dom i nuj ą c e j
  U dz i a ły
  ni e k on-
  t r ol uj ą c e
  Ra z e m
  k a pi t a ły
  w ła sne
  N O T A 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Sa l do na dz i e ń 3 1 .1 2 .2 0 1 7 opubl i k ow a ne 1 7 .5 4 4 2 2 8 .7 5 0 ( 3 8 .6 5 5 ) ( 4 .1 0 2 ) 5 8 .3 9 0 ( 1 ) 2 6 1 .9 2 6 - 2 6 1 .9 2 6
  Wdrożenie polityki komponentowej (9.764)
  Korekty błędów z lat ubiegłych - - - (2.947) (1.273) - (4.220) - (4.220)
  Sa l do na dz i e ń 3 1 .1 2 .2 0 1 7 ( pr z e k sz t a łc one ) 1 7 .5 4 4 2 2 8 .7 5 0 ( 3 8 .6 5 5 ) ( 7 .0 4 9 ) 4 7 .3 5 3 ( 1 ) 2 4 7 .9 4 2 - 2 4 7 .9 4 2
  Zm i a ny w k a pi t a l e w ła sny m w r ok u 2 0 1 8
  Dywidendy 9 - - - - (9.649) - (9.649) - (9.649)
  Wdrożenie polityki komponentowej - - - (9.764) 9.764 - - - -
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych ina
  kapitał zapasowy 22 - 48.390 - 170 (48.741) - (181) - (181)
  Korekty błędów z lat ubiegłych 24 (1.273) 1.273 - - - -
  Wynik okresu - - - - 64.419 - 64.419 - 64.419
  Sa l do na dz i e ń 3 1 .1 2 .2 0 1 8 ( pr z e k sz t a łc one ) 1 7 .5 4 4 2 7 7 .1 4 0 ( 3 8 .6 5 5 ) ( 1 7 .9 1 6 ) 6 4 .4 1 9 ( 1 ) 3 0 2 .5 3 1 - 3 0 2 .5 3 1
  Zm i a ny w k a pi t a l e w ła sny m w r ok u 2 0 1 9
  Dywidendy 9 - - - - (12.281) - (12.281) - (12.281)
  Wdrożenie polityki komponentowej - - - (624) 624 - .0 - .0
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych ina
  kapitał zapasowy 22 - 54.180 - - (53.970) - 210 - 210
  Korekty błędów z lat ubiegłych 24 (1.208) 1.208 - - - -
  Wdrożenie MSSF16 11, 36 (13.856) - - (13.856) - (13.856)
  Wynik okresu - - - - 84.991 - 84.991 - 84.991
  Sa l do na dz i e ń 3 1 .1 2 .2 0 1 9 1 7 .5 4 4 3 3 1 .3 2 0 ( 3 8 .6 5 5 ) ( 3 3 .6 0 4 ) 8 4 .9 9 1 ( 1 ) 3 6 1 .5 9 5 - 3 6 1 .5 9 5


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  9

  4.4 Skonsolidowane spr awozdanie z przepływów pieniężnych

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, które stanowią jego integralną cz ęść.
  Szczegółowe informacje nt. przekształcenia danych porównawczych zostały zawarte w punkcie 6.1 niniejszego sprawozd ania. Dane przekształcone
  Za okres: Za okres:
  od 01.01.2019 od 01.01.2018
  noty objaśniające - punkt 6.8 do 31.12.2019 do 31.12.2018
  000' PLN 000' PLN
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) brutto 107.839 80.740
  Korekty razem
  Amortyzacja 173.193 32.264
  Zapłacony podatek dochodowy (10.976) (15.749)
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4.402 16.019
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59.944 13.958
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (3.638) 30
  Zmiana stanu rezerw (4.871) (3.998)
  Zmiana stanu zapasów (1.097) (993)
  Zmiana stanu należności (2.283) 11.131
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (9.747) 44.909
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12.826 25.239
  Inne korekty 211 (3.891)
  217.964 118.919
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 325.803 199.659
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 94.818 -
  Z aktywów finansowych, w tym: - 251
  w jednostkach powiązanych 23.011 -
  w pozostałych jednostkach - 251
  117.829 251
  Wydatki
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (83.450) (81.765)
  Udzielone pożyczki (37.822) -
  Inne wydatki inwestycyjne (7.599) -
  (128.871) (81.765)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11.042) (81.514)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy
  Kredyty i pożyczki 9.292 19.585
  9.292 19.585
  Wydatki
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (12.281) (9.649)
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego z wyłączeniem odsetek (262.964) (72.221)
  Odsetki (59.439) (14.319)
  Inne wydatki finansowe (1.318) -
  (336.002) (96.189)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (326.710) (76.604)
  Zwiększenie /zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (11.949) 41.541
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego 100.414 58.873
  W tym wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych - 310
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 88.465 100.414


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  10

  5 WPROWADZENIE DO SKONSO LIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  5.1 Dane organizacyjne jednostki dominującej
  Enter Air S.A. ("Spółka") została utworzona zgodnie ze statutem Spół ki w formie aktu notarialnego z dnia
  07 listopada 2012 roku jako Laruna Investments S.A . i została wpisana do Rejestru Przedsi ębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000441533 w dniu 2 7 listopada 2012 . W dniu 22 grudnia 2014 nazwa spółki został a
  zmien iona na Enter Air S.A.
  Dnia 22 grudnia 2014 roku Spółka objęła 100% udziałów w Enter Air sp. z o.o. Objęcie udziałów nastąpiło w trybie
  art. 430, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 oraz 433 § 2 KS:, tj. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  poprzez e misję akcji serii B pokr ytą wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Enter
  Air sp. z o.o. oraz znaku towarowego Enter Air. Kapitał zakładowy Enter Air S.A. został podwyższony o kwotę
  10.443.750 zł tj. do kwoty 10.543.750 zł. Cena nominalna 1 akcji wynio sła 1 zł, a emisyjna 4 zł. Akcje zostały objęte
  przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W związku z tym od dnia przeprowadzenia transakcji Spółka objęła
  kontrolę nad Enter Air sp. z o.o. i tym samym stała się jednostką dominując ą w stosunku do Enter Ai r sp. z o.o. i jej
  jednostek zależnych.
  W dniu 23 lutego 2015 podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Enter Air S.A. w drodze emisji akcji
  zwykłych serii C w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd ę
  Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja akcji nastąpiła w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu Art.
  431 § 2 pkt 3 KS: przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
  ofercie publi cznej i warunkach wprowa dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz sp ółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz.1539 ze zm.). W grudniu 2015 roku Enter Air S.A. w oparciu
  o ofertę publiczną wyemitowała 7.000.000 akcji serii C. Oferta została zakońc zona w dniu 8 grudnia 2015 roku.
  Cena nominalna 1 akcji wyniosła 1 zł, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 14 zł. 14 grudnia był pierwszym
  dniem notowań Praw do Akcji na Warszawskiej Gie łdzie Papierów Wartościowych. W dniu 30 grudnia 2015 Sąd
  rej estrowy dokonał rejestracji podwyższ enia kapitału zakładowego Enter Air S .A.
  Prospekt emisyjny do zapowiadanej emisji akcji serii D jest w trakcie zatwierdzania przez Komisję Nadzoru
  Finansowego. Decyzja co do harmonogramu emisji z ostanie podjęta po zatwi erdzeniu prospektu.
  Siedziba Spółki mie ści się w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74 .


  5.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

  Skład Zarządu Spółki:
  − Grzegorz Wojciech Polaniecki od 17.12.2014
  − Mariusz Olechno od 17. 12.2014
  − Marcin Andrzej Kubrak od 17.12.2014
  − Andrzej Przemysław Kobielski od 17.12.2014

  Skład Rady Nadzorczej:
  − Ewa Kubrak od 17.12.2014
  − Piotr Przedwojewski od 17.12.2014
  − Hoanna Braulińska -Wójcik od 13.05.2015
  − Paweł Brukszo od 13.05.2015
  − Patrycja Koźbiał od 10.06.2015
  − Dariusz Górski od 24.06.2019
  − Krzysztof Kaczmarczyk od 24.06.2019
  − Marek Młotek -Kucharczyk od 17.05.2016 do 24.06.2019
  − Michał Wnorowski od 12.05.2017 do 23.06.2019

  Do dnia publikacji niniejszego raportu skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  11

  5.3 Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta
  Poniżej przedstawiono graficzną strukturę Grupy Kapitałowej emitenta z uwzględnieniem posiadanych udziałów:
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obej muje jednostkę dominującą i wszystkie jej podmioty zależne oraz ,
  wycenioną metodą praw własności , jednostkę stowarzyszoną .
  Zgodnie ze statutem jednostki dominującej przedmiotem działalności jest między innymi:
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dz iałalności gospodarczej i zarządzania;
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfiko wana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
  funduszów emerytalnych.

  Przedmiotem działalności Enter Air sp. z o.o. jest obsługa rynku krajowego i rynków zagra nicznych w zakresie usług
  międzynarodowego czarteru lotniczego.
  Spółki zależne: Enter Air Services Sp. z o.o. i Enter Air Executive Services Sp. z o.o. prowadzą działalność wspierającą
  na rzecz Enter Air sp. z o.o. w poszczególnych segmentach działalności :
  • Spółka Enter Air Services Sp. z o.o. prowadzi działalność wspierającą w zakresie obsługi sprzedaży
  pokła dowej na pokładach samolotów Enter Air sp. z o.o. oraz zatrudniania członków personelu
  kokpitowego i pokładowego wykonującego operacje lotnicze dla ww . przewoźnika. Począwszy od 3
  kwartału 2017 spółka prowadzi także działalność wspierającą w zakresie obsłu gi technicznej floty Enter
  Air – przeglądów i napraw bieżących. Od kwietnia 2018 roku spółka obsługuje technicznie flotę Enter Air
  zgodnie z uzyskanym certyfikatem Part -145. W związku z nakładami na rozwój działalności obsługi
  technicznej samolotów dokonan o podwyższenia kapitału w kwocie 7.000 tys. PLN.
  • Spółka Enter Air Executive Services Sp. z o.o. wspiera Spółkę nadrzędną w zakresie przewozu załóg i
  dowozu części zamiennych do samolotów oraz mechaników w przypadku problemów technicznych poza
  głównymi baza mi, posiadanym przez nią samolotem dyspozycyjnym.
  Spółki EnterAir.cz.s.r.o. i Enter Air =nternational Limited nie prowadzą obecnie działalności opera cyjnej.
  Chair Airlines AG jest jednostką stowarzyszoną, więcej szczegółów na jej temat zostało zawartych w punkcie 5.4
  niniejszego sprawozdania.
  Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. zostały utworzone na czas nieoznaczony.  Enter Air S.A.
  Enter A ir Sp. z o.o.
  Warszawa (Polska) 100 % udziałów
  Enter Air Services Sp. z o.o. Warszawa (Polska) 100 % udziałów

  Enter Air Executive Services Sp. z o.o. Warszawa (Polska) 100 % udziałów

  Enter Air.cz.s.r.o. Mošnov (Czechy) 100 % udziałów

  Enter Air International Limited Dublin (Irlandia) 100 % udziałów
  Chair Airlines AG (jednostka stowarzyszona) Glattbrugg (Szwajcaria ) 49 % udziałów


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  12

  5.4 Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej
  W 2019 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Enter Air S. A. W Grupie nie dokonano
  połączenia jednostek, przejęcia ani też sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej , nie dokonywano również podziału,
  restrukturyzacji i zaniecha nia działalnośc i.

  Nabycie udziałów w Chair Airlines AG
  W maju 2019 r. Grupa Kapitałowa Enter Air S.A. nabyła 49.9% akcji w spółce Germania Flug AG (obecnie: Chair
  Airlines AG) z siedzibą w Glattbruggu. Zarząd Jednostki Dominuj ącej ocenił , iż nie posiada kontroli nad jednostką
  w rozumieniu zapisów MSSF 10.
  Chair Airlines AG została zaklasyfikowana jako podmiot stowarzyszony m.in. ze względu na poniższe czynniki:
  ▪ Enter Air nie sprawuje władzy w rozumieniu MSSF 10.7 (a) – Enter Air nie ma możliwości bieżącego
  kierowania działaniami mającymi z naczący wpływ na wyniki finansowe Chair Airlines AG; liczba
  posiadanych akcji i tym samym praw głosów nie daje Enter Air możli wości sprawowania władzy; ani
  Zarząd, ani kluczowy personel kiero wniczy Chair nie jest powiązany z Enter Air.
  ▪ Enter Air nie ma możliwości wywierania wpływu na przypisane mu wyniki finansowe (MSSF 10.7 (c)) a
  ekspozycja na zmienne wyniki Chair ogranicza się tylko do przypadającego mu udziałowi w wyniku
  finansowym (MSSF 1 0.7 (b)).
  ▪ Wprawdzie umowa inwestycyjna zawiera opcję nabycia przez Enter Air w przeciągu 3 lat większego
  pakietu akcji (łącznie do 80%), które można rozumieć jako potencjalne znaczące prawa g łosu
  (MSSF 10, B47), niemniej jednak Spółka nie planuje z tego pr awa skorzystać , gdyż traktuje opcję jedynie
  jako prawa ochronne.
  Hednocześnie Grupa posiada w stosunku do Chair Airlines AG, tzw. znaczący wpływ zdefiniowany w MSR 28 jako
  władza pozwalaj ąca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na temat polityki fi nansowej i operacyjnej
  jednostki, w której dokonano inwestycji, n iepolegająca jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad
  polityką tej jednostki. W oparciu o powyższe, inwestycję w akcje w Chair Airlines AG ujmowane są jako inwestycje
  w jednostki stowarzyszone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i wyceniane metodą praw własności.
  Sprzedającym akcje był Albex Aviation AG z siedzibą w Zürichu oraz osoby fizyczne. Spółka do dnia nabycia ww.
  akcji nie posiadała innych akcji w spółce Chair Airlin es AG. Cena transakcyjna wyniosła 1 50 tysięcy franków
  szwajcarskich za 49,9% akcji i o t aką kwotę został podni esiony kapitał własny Spółki Chair Airlines AG. Dodatkowo
  Enter Air Sp. z o.o. w ramach transakcji nabycia akcji dokonała dopłaty do kapitału Spół ki Chair o wartości 1.857
  tysięcy franków szwajcarskich. Po nabyciu akcji Spółce Chair Airlines AG udzielono pożyczek wspierających
  działalność o łącznej wartości 6.500 tysięcy dolarów amerykańskich , ich saldo na dzień 31.12.2019 to 3.500 tys.
  USD.
  Spółka Chair Airlines AG jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność lotniczą na podstawie koncesji
  lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem lotniczym. Spółka od 5 -ciu lat prowadzi przewozy
  regularne i czarterowe z wykorzyst aniem 3 samolotów Airbus A319, operuje na rynkach europejskich oraz
  popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryc e i na Bliskim Wschodzie.
  Przeprowadzenie powyższej transakcji jest zgodne ze strategią rozwoju Grupy Enter Air, gdyż pozwoli Grupie na
  ekspansj ę na niemieckojęzyczne rynki.

  Rozliczenie nabycia udziałów w Chair Airlines AG metodą praw własności
  Po upadku spółki matki, Spółka Chair Airlines AG ciągu 2019 roku odbudow yw ała zasoby związane z obiegiem
  informacji finansowych . Sprawozdanie finansoweg o za pełny 2019 rok zostało zbadane przez biegłego rewidenta
  Panarex Revisions + Treuhand AG w celu spełnienia obowiązków wynikających ze Swiss Code Obligations i uzyskało
  opinię bez zastrzeżeń.
  Z uwagi na ograniczenia systemowe i trudności z dostępem do danych wynikłe po upadku spółki matki,
  przedstawiony na dzień rozliczenia tzw. znaczącego wp ływu bilans oraz rachunek zysków i strat zawiera istotne
  szacunki . Szacunki te dotyczą głównie kosztów ponoszonych w okresie przed dniem nabycia udziałów przez G rup ę
  Kapitałową Enter Air, a których nie udało się w potwierdzić w istotnym zakresie z dokument ami źródłowymi. Należy
  zaznaczyć jednak że s zacunki te zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki do końca 2019 roku.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  13

  Mimo powyżej opisanych szacunków, łąc zny wpływ ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym G rupy
  spółki Chair metodą praw w łasności jest taki sam niezależnie od mogących wystąpić błędów w przedstawionych
  danych na 31 maja 2019 roku – ponieważ łączny zysk z ujęcia Chair metod ą praw własno ści składa się z zysku na
  okazyjnym przejęciu oraz udziału w zmianie kapitałów własnych od 3 1 maja do 31 grudnia 2019 r.

  W ramach dostosowywania standardów rachunkowości obowiązujących w obu podmiotach, w sprawozdaniu
  spółki Chair rozpoznano aktywa z tytu łu praw do użytkowania samolotów oraz zobowiązania z tego tytułu (MSSF
  16). Nie zidentyfikowano innych istotnych różnic w zakresie stosowanych standardów wyceny.
  Ponadto w ramach procedury rozliczenia nabycia tzw. znaczącego wpływu dokonano wyceny do wart ości godziwej
  i wprowadzenia do sprawozdania Chair tzw. slotów lotniskowych będących w posiadaniu Chair na lotnisku w
  Zurichu (slot jest przedziałem czasu na start i lądowanie w porcie lotniczym ). Według Grupy Enter Air w związku
  ze znacznym wzrostem ruchu lotniczego na świecie w ostatnich 10 latach, przy jednoczesnym braku poprawy
  przepustowości portów lotnicz ych (szczególnie popularnych , do których należy zaliczyć Zurich), sloty są niezwykle
  cennymi wartościami niematerialnymi, które mogą decydować o decy zjach inwestycyjnych w podmioty z branży
  lotniczej.

  Poniżej zaprezentowano szczegóły dotyczące rozliczeni a nabycia udziałów metodą praw własności (w tys. PLN) :

  W kolejnej tabeli zaprezentowano dane finansowe spółki Chair Airlines AG według stanu na dzień 31.12.2019
  przekształcone do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości .
  Udział w wartosci godziwej aktywów netto (49%) na dzień nabycia 24.682
  Cena nabycia 7.599
  Zysk na okazyjnym przejęciu 17.083
  Wartośc udziałów C:A=R metodą MPW (49% kapitału własnego
  Chair na dzień 31.12.2019) 21.761
  Udział w zmianie kapitałów własnych w okresie 31.05-31.12.2019 (2.921) 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a t r w a łe
  Środki trwałe 702
  Prawa do użytkowania 76.400
  Wartości niematerialne 155.296
  Aktywa finansowe 10.082
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe @ B @ .4 F >
  A k W X w a obr ot ow e , w W X m H
  Środki pieniężne 23.508
  Ra z e m A k t y w a obr ot ow e B A .8 B F
  RA ZE Ó A k W X w a @ F D .3 @ F
  K a pi t a ł w ła sny B A .5 @ A
  Zobow i ą z a ni a i r e z e r w y dług ot e r m i now e , w t y m :
  Rezerwy na podatek odroczony 30.449
  Z tyt. leasingu 57.153
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a i r e z e r w y dług ot e r m i now e ? ? C .0 C ?
  Zobow i ą z a ni a i r e z e r w y k r ót k ot e r m i now e , w t y m :
  Z tyt. dostaw i usług 32.653
  Z tyt. leasingu 19.887
  =nne zobowiązania 4.141
  Rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania do wykonania świadczenia 6.976
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a i r e z e r w y k r ót k ot e r m i now e ? @ E .7 C B
  RA ZE Ó P a sy w a @ F D .3 @ F


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  14

  Wartości niematerialne i prawne zaprezentowane w powyższej tabeli dotyczą slotów lotniskowych.

  Wynik finansowy spółki Chair za okres 01.01 -31.12.2019 wyniósł -7.849 tys. CHF (strata) , co jest rezultatem
  szeregu zdarzeń jakie miały miejsce w roku 2019 , a przede wszystkim upadłości spółki matki i konieczności
  poniesienia istotnych kosztów związanych z „usamodzielnieniem się”.
  Enter Air w szedł do grona udziałowców Chair w maju 2 019 , kiedy to Spółka Chair była w złym stanie, aczkolwiek z
  dobrymi perspektywami. Ówczesny inwestor (Albex ) poszukiwał wspólnika branżowego, który wniósłby
  doświadczenie i pomógł w restrukturyzacji. Chair Airlines były zbyt małą linią by samodzielnie staw ić czoła
  konkurencji na rynku szwajcarskim, który jest zdominowany przez grupę Lufthansy.
  Enter Air szukał od dłuższego czasu możliwości wejścia na rynki niemieckojęzyczne, jednak budowa własnej firmy
  wiązała się d użym ryzykiem i kosztami. Pomimo nieunikn ionych kosztów restrukturyzacji Chair był o wiele tańszą
  opcją niż budowa własnej spółki od zera. Chair wybrał jak najszybszą ścieżkę restrukturyzacji, ponosząc duże koszty
  w pierwszych 12 miesiącach. Poczynione kro ki restrukturyzacyjne uelastyczniły model biznesowy firmy i istotnie ją
  wzmocniły.

  W 2019 roku Spółka Chair Airline AG nie wypłacała dywidend do Enter Air Sp. z o.o.


  5.5 Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi
  z nimi =nterpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europej skiej (zwanymi dalej MSR oraz łącznie
  zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej).
  Prezentowane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone także zgodnie z § 71
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marc a 20 18 r. w sp rawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


  5.6 Zasady (polityka) rachunkowości i metod y obliczeniowe
  Przyjęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Enter Air S.A. zasady rachunkowości są
  zgodne z zasadami stosowanymi w porównywalnym, poprzednim roku obrotowym , za wyjątkiem nowych i
  zmienio nych standardów, które mają zast osowanie dla okresów rozpoczynaj ących się w dniu lub po 1 stycznia
  201 9 r.

  Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgo dnie z Międzynarodowymi
  Standard ami Sprawozdawczości Fina nsowej (MSSF) w zakresie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania
  standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zak resie stosowanych przez Spółkę zasad
  rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF
  zatwierdzonymi przez UE.
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rach unkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finanso wej
  („K=MSF”).

  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które
  zastosowano przy sporządzaniu sprawozda nia finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, z
  wyjątkiem zastosowania no wych standardów interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  15

  Zmiany do istniejących standardów zastos owane po raz pierwszy w sprawozdaniu fin ansowym Spółki:
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz pierwszy następujące nowe standardy oraz zmiany
  do obowiązujących standardów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.:
  • MSSF 16 „Leasing” obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 sty cznia 2019 r. lub po tej
  dacie. Nowy standard ustanowił zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu.
  Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa
  oraz zobowiązania z tytułu obo wiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 zniósł klasyfikację leasingu
  operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadził jeden model dla ujęcia księgowego
  leasingu przez leasingobiorcę. Le asingobiorca jest zobowiązany ująć:
  o aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12
  miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz
  o amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego w
  sprawozdaniu z wyników.
  MSS F 16 w znaczącej części powtórzył regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez
  leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje klasyfikację w podziale na leasing operacyjny
  i leasing finansowy oraz odpowiednio różnicuje ujęcie księ gowe.
  • Zmiany do MSSF 9: Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem. Zmiana do MSSF 9
  obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie, z
  możliwością jej wcześniejszego zastosowania. Na skutek zm iany do MSSF 9, jednostki będą mogły
  wyceniać aktywa finansowe z tak zwanym prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzeniem według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej pop rzez inne całkowite
  dochody, jeżeli spełniony jest określon y warunek - zamiast dokonywania wyceny według wartości
  godziwej przez wynik finansowy. Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  • Zmiany do MSR 28 "Inwestycje w jednostkach sto warzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach". Zmiana
  obowiąz uje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Zmiany
  do MSR 28 "=nwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" wyjaśniają, że w
  odniesieniu do długoterminowych udziałów w jednostce stowa rzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu,
  do których nie stosuje się metody praw własności, spółki stosują MSSF 9. Dodatkowo Rada opublikowała
  również przykład ilustrujący zastosowanie wymogów MSSF 9 i MSR 28 do długoterminowych udziałów w
  jednostce stowarzy szonej lub wspólnym przedsięwzięciu. Zmiany nie mają istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe.
  • KIMSF 23: Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego. K=MSF 23 wyjaśnia wymogi w zakresie
  rozpoznania i wyceny zawarte w MSR 12 w sytuacji niepewnoś ci związanej z ujęciem podatku
  dochodowego. K=MSF 23 wyjaśnia ujęcie podatku dochodowego, w przypadku gdy nie ma pewności, czy
  zastosowane przez jednostkę podejście podatkowe zostanie zaakceptowane przez organy podatkowe. W
  przypadku gdy jest prawdopodobne , że organy podatkowe zaakceptują zastosowane podejście
  podatkowe, należy ująć podatki w sprawozdaniu finansowym spójnie z zeznaniami podatkowymi bez
  odzwierciedlenia niepewności w ujęciu podatku b ieżącego i odroczonego. W przeciwnym wypadku
  podstawę opoda tkowania (lub stratę podatkowa), wartości podatkowe oraz niewykorzystane straty
  podatkowe należy ująć w kwocie, która w lepszy sposób odzwierciedli rozstrzygnięcie niepewności, przy
  wykorzystaniu m etody jednego najbardziej prawdopodobnego wyniku lub metody wartości oczekiwanej
  (sumy ważonych prawdopodobieństwem możliwych rozwiązań). Przy ocenie prawdopodobieństwa
  akceptacji jednostka powinna założyć, że organy podatkowe dokonają weryfikacji niepewne go ujęcia
  podatkowego oraz mają pełną wiedzę o tym zagadnie niu. Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ
  na sprawozdanie finansowe.
  • Roczne zmiany do MSSF 2015 - 2017. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała
  w grudniu 2017 r. "Rocz ne zmiany MSSF 2015 -2017", które wprowadzają zmiany do 4 st andardów: MSSF
  3 "Połączenia jednostek", MSSF 11 "Wspólne ustalenia umowne", MSR 12 "Podatek dochodowy" oraz
  MSR 23 "Koszty finansowania zewnętrznego". Poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyz owują
  wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny. Zmiany nie mają istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  16

  • MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Zmiany do MSR 19 obowiązują dla okresów rocznych
  rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Poprawki do standardu określają wymogi
  zw iązane z ujęciem księgowym modyfikacji, ograniczenia lub rozliczenia programu określonych
  świadczeń. Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.


  Nowe standardy oraz zmiany do istn iejących standardów, jakie zostały już wydane przez RMSR i zatwierdzone
  przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie:
  • Zmiany powiązane są z wprowadzeniem wspólnych ram mających zapewnić dokładność i rzetelność
  indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach
  finansowych lub pomiaru funduszy inwestycyjnych w Unii i polega na przyjęciu w UE poprawek
  następujących standardów:
  − MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
  − MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacje
  − MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Zmiany b ędą obwiązywać od pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2020 r.
  lub później.
  • Ponadto w dniu 29.11.2019 zatwierdzono zmiany, których celem jest poprawa sposobu przekazywania
  informacji finanso wych – definicja pojęcia „istotne”, w zakresie następujących standardów:
  − MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
  − MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
  • Oraz wynikające ze zmian w odniesieniach do założeń koncepcyjnych w MSSF (zastąpienie odni esień do
  poprzednich założeń). Zmiany będą obwiązywać od pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się
  dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.
  • Zmiana do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” definicja przedsięwzięcia (obowi ązująca w odniesieniu do
  połączeń, w p rzypadku których data przyjęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego
  rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które
  nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu r ocznego lub później),


  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do
  stosowania w UE :
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających 1 się styczni a 2021 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Klasyfikacja zobowiązań jako długo i
  krótkoterminowe (opublikowano 23 stycznia 2020) – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2023 lub później.

  Według szacunków Spółk i, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby
  istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
  Nadal poza regulacjami zatwierd zonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i
  zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków Spółki,
  zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań fina nsowych według M SR 39
  „=nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli
  zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy.


  Analiza wpływu MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe Grupy Kapitał owej
  Z dniem 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy standard dotyczący leasingu - MSSF 16 -Leasing, który określił
  zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania dotyczące leasingu. MSSF 16 zniósł klasyfikację leasingu
  operacyjnego i leasingu finans owego zgodną z M SR 17 i wprowadził jeden model dla ujęcia księgowego leasingu


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  17

  przez leasingobiorcę. Grupa, korzystając z zapisów par. C1 MSSF 16, zdecydowała się zastosować MSSF 16 do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019, a korzysta jąc z zapisów pa r. C5 lit. b) MSSF 16
  wdrożyła standard w tej właśnie dacie bez przekształcania danych porównawczych.
  Wartość prawa do użytkowania w Enter Air Sp. z o.o. na dzień wprowadzenia dotyczyła 13 samolotów i została
  wyceniona w wysokości równej kwocie zobowiąza nia leasingowego określonego jako bieżąca wartość przyszłych
  płatności stałych opłat leasingowych zdyskontowanych przy użyciu stopy bazowej z nowo podpisanej umowy
  leasingu finansowego, o wartości 5,179 %. Ponadto, w związku z nowym standar dem , do ksiąg Spółek
  wprowadzono praw a do użytkowania dotyczące najmu lokali użytkowych.
  Nowy standard MSSF 16 wpłynął znacząco kwoty prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej poprzez
  ujęcie praw do użytkowania aktywów oraz zobowiązań z tytułu le asingu, jak również istotnie zmienił sprawozdanie
  z całkowitych dochodów. W związku z przeklasyfikowaniem na leasing finansowy umów dotychczas traktowanych
  jako leasing operacyjny, w sprawozdaniu tym pojawiły się koszty amortyzacji, odsetki a także różnice kursowe
  zwi ązane z wyceną zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania aktywów. Szczegółowe dane pokazujące wpływ
  zastosowania MSSF 16 zostały ujęte w nocie 36.


  Wpływ K=MSF 23 „Niepewność co do ujęcia podatku dochodowego” na sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowej
  Na dzień bilansowy w Grupie nie zidentyfikowano ryzyka co do sposobu ujęcia i wyceny aktywów i zobowiązań z
  tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.


  Kontynuacja działalności
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało spo rządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospo darczej przez Grupę w okresie co najmniej 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli co najmniej do
  dnia 31 grudnia 201 9 roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozda nia istnienia
  istotnych faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności
  w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na sk utek zamierzonego lub przymusowego zaniechania
  bądź istotnego ograniczenia d otychczasowej działalności.

  Pandemia COVID -19 wywarła znaczny wpływ na działalność Grupy w roku 2020, w związku z tym Zarząd Enter Air
  zidentyfikował okoliczności, które mogą powo dować ryzyko utraty płynności, jednakże Zarząd Enter Air stoi na
  stanowisku, iż nie jest z nim związana istotna niepewność , która może budzić znaczącą wątpliwość co do zdolności
  Grupy do kontynuacji działalności, nawet przy spełnieniu się negatywnych scena riuszy rynkowych.
  1. Huż w marcu 2020 roku Grupa podjęła działania obniżające koszty stałe – m.in.:
  a. za akceptacją pracowników obniżono wynagrodzenia,
  b. renegocjowano warunki umów leasingowych w celu zawieszenia płatności rat leasingowych :
  − 8 samolotów ma odroczone raty za kwiecień -czerwiec o trzy miesiące ,
  − 4 samoloty ma odroczone raty za kwiecień -czerwiec o trzy miesiące z opcją przesunięcia spłaty
  na 12 miesięcy ,
  − 2 samoloty mają odroczone raty za kwiecień -czerwiec o 12 miesięcy ,
  − 1 samolot ma odroczone rat y za kwiecień -czerwiec i rozłożone na 15 miesięcy ,
  − 2 samoloty mają odroczone raty za kwiecień -czerwiec i rozłoż one na 4 lata ,
  − 2 samoloty mają odroczone raty za kwiecień -czerwiec i odroczone za 7 miesięcy ,
  − jeden samolot jest w formule PB: na 12 miesięcy ,
  − 1 samolot ma odroczone raty za kwiecień -czerwiec i rozłożone na 2021 rok ,
  − 3 samolo ty mają odroczone raty za kwiecień -czerwiec i rozłożone na 24 miesiące ,
  c. renegocjowano umowy najmu powierzchni operacyjnej na lotniskach – uzyskano redukcję 50%
  kosztów czynszu, co dało łączną kwotę oszczędności na poziomie 30 tys. zł miesięcznie .
  d. wstrzyma no inwestycje w sprzęt , modernizacje oraz zakupy,
  e. zmieniono część umów kosztowych tak, by koszty były ponoszone tylko w przypadku wykonywania
  operacji,


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  18

  f. zabezp ieczono rejsy przy wykorzystaniu mechaników dostępnych w Enter Air Services , by nie było
  konieczn e korzystanie z usług innych podmiotów .
  2. Grupa jest notowana na giełdzie – wraz z wejściem na giełdę w grudniu 2015 roku pozyskano ok. 100 mln zł
  dokapitalizow ania z przeznaczeniem na zakup nowych samolotów. Znaczna część tych środków jest nadal
  dostępn a w postaci depozytu na dostawy samolotów (PDP Boeing) . W przypadku wystąpienia problemów z
  płynnością , Grupa planuje przesunąć dostawy samolotów od Boeinga o pon ad 2 lata , w związku z czym
  otrzyma zwrot wpłaconych PDP, które w przypadku przesunięcia dostawy nie byłyby jeszcze wymagane
  (zgodnie z umową płacone są z 24 miesięcznym wyprzedzeniem ).
  3. Grupa Enter Air jest od początku działalności rentown a, dzięki czemu może liczyć na wsparcie banków i innych
  instytucji finansowych. Szereg banków takich jak PKO BP, P ekao SA, mBank, =NG Bank oraz BNP, zaoferowało
  pozyskanie dodatkowych linii kredytowych ze wsparciem BGK . Limit takiej pomocy wynosi 250 mln zł, są to
  środki aż nadto wystarczające by zapewnić kontynuację działalności spółki.
  4. Grupa rozpoczęła proces pozysk iwania wsparcia z PFR. Rozważane są dwa rodzaje wsparcia: płynnościowe,
  czyli pożyczka, a także pomoc publiczna, która może być umorzona w 75%. Enter Ai r może starać się o
  wsparcie w kwocie dochodzącej do ok. 400 mln zł, jeśli będzie taka potrzeba .
  5. Ente r Air jest znaczącym graczem na rynku polskim (obsługa ponad 40% rynku) oraz europejskim. Nie jest
  spodziewane całkowite załamanie się rynku turystycznego, touroperatorzy z którymi współpracuje Enter Air
  mają stabilną sytuację finansową i odpowiednie z asob y gotówki. Przy założeniu braku formalnych ograniczeń
  popyt w 2020 roku nie powinien się znacząco ograniczyć, ludzie na pewno będą chcieli polecieć na wakacje.
  Szacuje się spiętrzenie wyjazdów w sierpniu i wrześniu.

  W ramach analizy dotyczącej kontyn uowa nia działalności Zarząd wziął pod uwagę szereg scenariuszy rynkowych
  jakie mogą wystąpić w związku z pandemią COV=D -19. Analizowano scenariusze zakładające powrót do latania
  szybki, wolny oraz scenariusz zakładający, że do końca roku nie będzie latania . W każdym scenariuszu rozpatrzono
  możliwości dopasowywania skali zasobów, a tym samym skali kosztów stałych do skali działalności. Z
  przeprowadzonych analiz wynika, iż Grupa posiada wystarczające środki własne oraz możliwości pozyskania
  środków dodatkowyc h by przetrwać w każdym scenariuszu. Model biznesowy pozwala na elastyczne dopasowanie
  się do warunków rynkowych.
  Ponadto, według obecnej wiedzy na dzień złożenia sprawozdania, scenariusz najbardziej pesymistyczny nie będzie
  miał miejsca, gdyż większość kraj ów do których lata Enter Air ogłasza otwarcie swoich granic w ciągu kilku tygodni,
  a informacje z rynku potwierdzają istnienie popytu na latanie. Zarząd nie widzi także zagrożenia dla kondycji
  finansowej kontrahentów, gdyż z zasady kontrakty podpis ywan e są jedynie z najbogatszymi i najbardziej stabilnymi
  podmiotami na rynku. Dodatkowo, Zarząd podjął kroki w celu skorzystania z Tarczy pomocowej zaoferowanej przez
  Rząd, która jest w stanie zagwarantować Grupie możliwość utrzymania zasobów operacyjnych, ta k ab y nie trzeba
  było ich redukować, oraz ponownie odbudowywać po ustąpieniu kryzysu.
  Podsumowując, mimo zaistnienia okoliczności mających negatywny wpływ na działalność Grupy , w ocenie Zarządu
  na dzień dzisiejszy nie istnieje znacząca niepewnoś ć co do kont ynuowania działalności przez Grupę.
  Dodatkowe informacje na temat pandemii COVID -19 zosta ły ujęte w nocie dotyczącej zdarzeń po dniu bilansowym
  (punkt 6.11 niniejszego sprawozdania).


  Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniej sze skonsolidowane sp rawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest
  walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowe j, jest jednocześnie walutą podstawowego środowiska
  gospodarczego Grupy, jakim jest polski rynek t urystyczny . Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane
  w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.


  Kursy walut obcych
  Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w wal utach
  obcych przyjęto następujące ku rsy walut obcych w złotych:
  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  19

  EUR USD GBP
  31.12.2018 4,3000 3,7597 4,7895
  31.12.201 9 4,2585 3,7977 4,9971  Zasady rachunkowości przyjęte i stosowane przez Grupę Kapitałową

  Metody wyceny aktywów i pasywów
  Składni ki akty wów i pasywów prezentuje się i wycenia w sposób przedstawiony poniżej.

  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowy majątek trwały stanowią zasoby kontrolowane przed Spółkę w wyniku zdarzeń z przeszłości, z których
  według oczekiwań Spółka osiągnie korzyści eko nomiczne i które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w
  procesie produkcyjnym lub w dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania ich do używania innym
  podmiotom na podstawie um owy najmu lub w celach administracyjnych oraz którym towarzyszy ocze kiwanie, iż
  będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż rok.
  Pozycje rzeczowego majątku trwałego są ujmowane jako składnik aktywów, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo,
  że Spółka uzyska prz yszłe korzyści ekonomicznie związane ze składnikiem aktywów oraz cen ę nabycia lub koszt
  wytworzenia składnika aktywów można wycenić w wi arygodny sposób.
  Korzyści ekonomiczne nie muszą mieć charakteru bezpośredniego. Rzeczowe aktywa trwałe mogą zostać naby te
  ze względów bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. Nabycie tego r odzaju rzeczowych aktywów trwałych, mimo,
  iż nie przyczynia się bezp ośrednio do zwiększenia przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z żadną
  konkretną pozycją rzeczowych aktywów trwały ch, może okazać się niezbędne dla jednostki gospodarczej w
  związku z uzyskaniem przyszłych korzyści ekonomicznych z jej aktywów.
  Okres użytkowania rzeczowego aktywa trwałego jest:
  • okresem czasu, w którym według przewidywań, dany składnik aktywów będzie uż ytkowany przez
  jednostkę lub
  • liczbą jednostek produkcji lub podobnyc h jednostek, które według przewidywań j ednostka uzyska z
  danego składnika aktywów.
  Rzeczowe aktywa trwałe są prezentowane w sprawozdaniu finansowym w podziale na następujące grupy:
  • grunty , budynki i budowle,
  • środki transportu i urządzenia,
  • środki trwałe w budowie,
  • wyposażenie i inne aktywa trwałe.
  Środki trwałe nie spełniające zapisu definicji środków trwałych o przeznaczeniu na potrzeby jednostki
  przekwalifikowywane są do inwestycji.

  Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych w księgach
  Pozycję rze czowego maj ątku trwałego, która kwalifikuje się do ujęcia jako składnik aktywów, wycenia się
  początkowo w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy
  amortyzacyjne oraz utratę wartości.
  Przez cenę nabyc ia lub kosz t wytworzenia rozumie się kwotę zapłaconych środków pieniężnych lub ich
  ekwiwalentów lub wartość godziwą innych dóbr przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie
  jego nabycia lub wytworzenia.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia po zycji rzecz owych aktywów trwałych należy ująć jako składnik aktywów,
  wtedy i tylko wtedy, gdy:


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  20

  • istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne związane ze
  składnikiem aktywów oraz
  • cenę nabycia lub koszt wytworzenia składnika aktywów prz ez jednostkę można wycenić w wiarygodny
  sposób.
  Cena nabycia lub koszt wytworzenia składnika aktywów obejmuje:
  • cenę zakupu, łącznie z cłami importowanymi i bezzwrotnymi podatkami dotyczącymi zakupu
  pomniejszoną o opusty handlowe i rabaty,
  • wszys tkie inne p ozwalające się bezpośrednio przyporządkować koszty poniesione w celu dostosowania
  składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie
  z zamierzeniami Zarządu,
  • szacunkowe koszty demontażu i usunięcia skł adnika akty wów oraz koszty przeprowadzenia renowacji
  miejsca, w którym się znajdował, do których Spółka jest zobowiązana w związku z nabyciem pozycji
  rzeczowych aktywów trwałych.
  W przypadku wytworzenia składnika we własnym zakresie do kosztów wytworzenia zalicza si ę:
  • koszty bezpośrednie,
  • koszty pośrednie,
  • koszty finansowania zewnętrznego.
  Kosztami bezpośrednimi są między innymi:
  • koszty przygotowania miejsca użytkowania środka trwałego,
  • koszty początkowej dostawy,
  • koszty instalacji,
  • koszty sprawdzenia, czy skład nik aktywów działa pop rawnie, pomniejszone o przychody netto ze
  sprzedaży wyrobów wytworzonych w trakcie dostosowania środka trwałego,
  • honoraria za profesjonalne usługi.
  Przykładowymi kosztami, które nie stanowią części ceny nabycia lub kosztu wytworzenia są:
  • koszty otwarcia nowego zakładu,
  • koszty związane z rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu lub świadczenia nowej usługi,
  • koszty rozpoczęcia działalności w nowej lokalizacji lub wśród nowego segmentu klientów,
  • koszty administracy jne oraz inne ogólne k oszty pośrednie.
  Do kosztów finansowania zewnętrznego, uwzględnianych w wycenie środków trwałych, wytwarzanych we
  własnym zakresie zalicza się:
  • odsetki dotyczące krótko i długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • dyskonta związane z pożyczkami i kredytami,
  • koszty poniesione w związku z pozyskaniem pożyczek i kredytów,
  • obciążenia finansowe związane z leasingiem finansowym,
  • różnice kursowe związane z pożyczkami i kredytami w walucie obcej, w stopniu w jakim są uznawane za
  kor ektę kosztów odsetek.
  Do wartości po czątkowej nie zalicza się:
  • kosztów powstałych w toku wytworzenia składnika we własnym zakresie, jeżeli dotyczą one
  ponadnormowego zużycia materiałów lub robocizny,
  • kosztów wynikających z braku wiedzy lub nieefektywnego zorganizowania przebiegu procesu
  pro dukcyjnego,
  • niezrealizowanych zysków wewnętrznych,
  • kosztów o charakterze administracyjnym,
  • kosztów finansowania zewnętrznego związanych okresem, w którym proces wytwarzania środka
  trwałego zostanie przerwany.
  Składnik rzeczowych aktywów trwałych nabyty w drodze wymiany w zamian za inny składnik aktywów jest
  wyceniany w ustalonej w wiarygodny sposób wartości godziwej, którą stanowi ekwiwalent wartości godziwej
  składnika aktywów oddanego w ramach wymiany, skorygo wanej o kwotę przekazanych środków pieniężn ych lub
  ich ekwiwalentów.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  21

  W przypadku bra ku możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej aktywów przyjmuje się bilansową
  wartość aktywów, które są oddane w transakcji.
  Sposoby ujęcia i wyceny składnika rzeczowych aktywów trwałych użytkowanego na podstawie umowy leasingu
  finansowego są ur egulowane w dalszej części niniejszego sprawozdania , dotyczącej leasingu (umowy dzierżawy).
  Spółka nie zwiększa wartości bilansowej pozycji rzeczowych aktywów trwałych o koszty bieżącego utrzymania tych
  aktywów. Koszty te są ujmowane w rachunku zysków i s tart w momencie ich poniesienia. Na koszty bieżącego
  utrzymania składają się koszty robocizny i koszty zużycia materiałów. Mogą też obejmować koszty niewielkich
  części za miennych, jak również koszty innych części zamiennych, jeśli jednostka oczekuje, że bę dą one
  wykorzystywane przez czas krótszy niż jeden okres.
  Późniejsze nakłady odnoszące się do pozycji rzeczowego majątku trwałego zwiększają wartość bilansową tego
  środk a trwałego, o ile jest prawdopodobne, że Sp ółka uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne, które przewyższają
  korzyści możliwe do osiągnięcia w ramach pierwotnie oszacowanego poziomu wyników działalności uzyskiwanych
  z już posiadanego aktywa.
  Przykładami ulep szeń są:
  • modyfikacja urządzeń powodująca wy dłużenie okresu użytkowania oraz z większenie zdolności
  produkcyjnych,
  • udoskonalenie maszyny prowadzące do zwiększenia jakości produkcji,
  • modernizacja procesu wytwarzania powodująca zmniejszenie dotychczasowych ko sztów eksploatacji.
  Wartość ponoszonych na kładów na generalny pr zegląd zwiększa wartość części składowej składnika aktywów i
  podlega amortyzacji przez okres jej użytkowania – do następnego przeglądu.
  Wszelkie pozostałe późniejsze nakłady są ujmowane jako koszty okresu, w kt órym zostały poniesion e.

  Wycena rzeczowych składników majątku trwałego na dzień bilansowy
  Rzeczowy majątek trwały jest wyceniany według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o
  umorzenie oraz skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujmowane w po zostałych kosztach
  ope racyjnych.
  Amortyzacja
  Rzeczowe składniki majątku trwałego są amortyzowane metodą liniową w sposób systematyczny na przestrzeni
  okresu użytkowania.
  Ustalając stawki amortyzacyjne Spółka bierze pod uwagę:
  • okres i tryb konsumpcji korz yści ekonomicznych, uwzględniających warunki technologiczne, komercyjne
  i ekonomiczne,
  • powiązanie lub zależność danego składnika z innymi składnikami o krótszym okresie użytkowania,
  • wartość końcową po jego użytkowaniu,
  • ograniczenia prawne.
  Wartością podle gającą amortyza cji jest cena nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów,
  pomniejszone o wartość końcową tego składnika.
  Wartość końcową stanowi kwota netto, którą Spółka spodziewa się uzyskać n a zakończenie okresu użytkowania
  składnika aktywów , po odliczeniu oczekiwanych kosztów zbycia.
  Okres użytkowania składnika aktywów rozumie się jako oczekiwana przydatność składnika aktywów dla Spółki.
  Spółka rozpoczyna amortyzację środka trwałego wówcza s, gdy jest on dostępny do użytkowania, to znaczy w
  momencie dostosowania składnika aktywów do miejs ca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego
  funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa.
  Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chw ilą zrównania wartości umorzeń z wartością początk ową
  danego środka trwałego (czyli gdy zostanie całkowicie zamortyzowany) lub gdy składnik aktywów zostanie
  przeznaczony do sprzedaży (lub włączony do grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży) – zgodnie z M SSF 5
  lub gdy zostanie usunięty z bilansu.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  22

  Nie za przestaje się naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach, w których składnik majątkowy jest bezczynny
  lub wycofany z aktywnego użytkowania.
  Odpisy amortyzacyjne za każdy okres są ujmowane jako koszt dan ego okresu, o ile nie są wliczone w wartość
  bilans ową innego składnika aktywów na przykład kosztu wy tworzenia zapasów lub składnika wartości
  niematerialnych.
  Umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 10.0 00 z ł dokonuje
  się w sposób uproszczony przez dokonani e jednorazowego odpisu całej wartości początkowej w miesiącu przyjęcia
  do użytkowania.
  Nie podlegają amortyzacji grunty ze względu na nieograniczony okres użytkowania. Spółka nie amortyzuje także
  zakwalifikowanego do gruntów prawa wieczystego użytkowania gruntów.

  Okresowa weryfikacja okresów i indywidualnych stawek amortyzacji
  W związku z oceną przydatności gospodarczej posiadanych aktywów trwałych należy dokonać określenia okresu
  ich ekonomicznej użyteczności. Poprawność stosowanych okresów, stawek amortyzacji i wartości końcowej
  środków trwałych powinna być okresowo weryfikowana, powod ując odpowiednią korektę dokonywanych w
  następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Przy ustaleniu okresów i indywidualnej stawki
  amortyzacji dla celów bilan sowych należy uwzględnić:
  • liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
  • tempo postępu t echniczno -ekonomicznego,
  • wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo
  innym właściwym miernikiem,
  • prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
  Weryfikacja okresów, wartości końcowej i stawek amortyzacji dla celów bilansowych powinna być
  przeprowadzana nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

  Okresowa ocena przydatności posiadanych rzeczowych aktywów t rwałych
  Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny, czy istnieją jakiek olwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła
  nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W przypadku stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą,
  Spółka dokonuje szacu nku wartości odzyskiwanej tego składnika aktywów. Wartość bilansowa składnika aktywów
  zostaje obniżona do poziomu jego wartości odzyskiwalnej wtedy i tylko wtedy, gdy wartość odzyskiwalna tego
  składnika aktywów jest niższa od jego wartości bilansowej. Kwot a tej obniżki stanowi odpis aktualizujący z tytułu
  utraty wartości.
  Odpis ak tualizujący z tytułu utraty wartości aktywów wykazywanych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
  ujmuje się w rachunku zysków i strat.
  Po ujęciu odpisu aktualizującego z tyt ułu utraty wartości, w przyszłych okre sach skorygowaniu ulegają odpisy
  amorty zacyjne dotyczące danego składnika, aby w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika dokonać
  systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej, pomniejszo nej o wartość końcową.
  Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący
  z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach ubiegłych, w odniesieniu do danego składnika aktywów jest
  zbędny , albo powinien być zmniejszony. Heśli takie przesłanki występują, Spółka, z uwzględnieniem MSR 36, szacuje
  wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów i do tej wysokości podwyższa wartość bilansową składnika aktywów.
  Kwota podwyższenia stanowi odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości. Wartość bilansowa
  składnika aktywów, która została podwyższona w wyniku odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty
  wartości nie powinna przekroczyć wartości bilansowej, jaka zostałaby ustalona (po odj ęciu umorzenia), jeśli w
  latach ubiegłych w ogóle nie ujęto by odp isu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego
  składnika.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  23

  Usunięcie ze sprawozdania z sytuacji finansowej
  Wartość bilansowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych zosta je usunięta ze sprawozdania z sytuacji finansowej:
  • w chwili zbycia tej pozycji lub
  • kiedy nie oczekuje się żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu jej użytkowania i
  następującego po nim zbycia.
  Zyski i straty wynikające z faktu usunięcia pozycji rzeczowych aktywów trwałych z bilansu, ujmuje się w rachunku
  zysk ów i strat w momencie usunięcia z bilansu (chyba że odpowiednie jest inne podejście do transakcji sprzedaży
  i leasingu zwrotnego). Zyski nie są klasyfikowane jako przychód.
  Zyski i straty w ynikające z faktu usunięcia pozycji rzeczowych aktywów trwałych z bilansu, są ustalone jako różnica
  między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością bilansową tej pozycji.
  Zbycie pozycji rzeczowych aktywów trwałych może mieć różną postać (np. sprzedaż, leasing zwrotny lub
  darowizna).

  Komponenty , przeglądy

  W ramach istotnych rzeczowych aktywów trwałych (samoloty) wydzielane są komponenty:
  • Każdy samolot w leasingu finansowym jest dzielony na 3 komponenty fizyczne (silnik_1, silnik_2, kad łub) ,
  nie rozpoznaje się innych istotnych kompone ntów, których okres użyteczności jest krótszy niż pozostałych
  elementów samolotu .
  • Wewnątrz komponentów fizycznych, na początku umowy leasingowej, tworzy się komponenty
  remontowe, odpowiadające kosztom dużych , strukturalnych przeglądów, które będą miały się odbyć w
  kolejnych latach. Komponenty te są utworzone w części odpowiadającej okresowi od początku umowy
  leasingu do szacowanego dnia wystąpienia kolejnego remontu i umarzane właśnie przez ten okres.
  • Dla ko mponentów samolotu (silnik_1, silnik_2, kadłub), dla których nie przewiduje się przeglądów w
  trakcie trwania umowy nie wydziela się komponent ów , ponieważ, przy założeniu braku kontynuacji
  użytkowania samolotu po okresie leasingu, wydzielenie komponentów, n ie ma wpływu na łączną
  okresową wartość amortyzac ji/umorzenia .
  • Nie wydziela się komponentów dla umów, które według MSR 17 były umowami leasingu operacyjnego,
  ponieważ wydzielenie nie ma wpływu na łączną okresową wartość amortyzacji/umorz enia.
  • W dacie kolej nego przeglądu tworzy się nowy komponent remontowy, który, przy założeniu wykonywania
  dużych remontów średnio co 10 lat, będzie umarzany stawką amortyzacji równą 10%.

  Prawa do użytkowania aktywów `
  Na początku umowy jednostka ocenia, czy umowa jest leas ingiem, czy zawiera leasing. Umowa jest leasingiem lub
  zawiera leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika
  aktywów na dany okres w zamian za wyn agrodzenie. Grupa ocenia ponownie, czy umowa jest leasi ngiem lub czy
  zawiera leasing tylko wtedy, gdy warunki umowy ulegną zmianie. Aby ocenić, czy umową przekazuje się prawo
  sprawowania kontroli nad użytkowaniem danego składnika aktywów przez dany okres, Grupa ocenia, czy przez
  cały okres użytkowania klient d ysponuje łącznie następującymi prawami:
  • prawem do uzyskania zasadniczo wszystkich korzy ści ekonomicznych z u żytkowania zidentyfikowanego
  składnika aktyw ów, oraz
  • prawem do kierowania u żytkowaniem zident yfikowanego składnika aktyw ów.
  Data rozpoczęcie leasin gu to data, w której le asingodawca udostępnia bazowy składnik aktywów, czyli taki który
  stanowi przedmiot leasingu i w przypadku którego leasingodawca zapewnił leasingobiorcy prawo do użytkowania
  tego składnika aktywów, do użytkowania przez leasingobiorcę.
  Okres leasingu to nieodwołalny okres, przez który leasingobiorca ma prawo do użytkowania bazowego składnika
  aktywów, wraz z:
  • okresami, na które można przedłużyć leasing, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że
  leasingobiorca skorzysta z tego prawa; oraz


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  24

  • okresami, w których można wypowiedzieć leasing, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że
  leasingobiorca nie skorzysta z tego prawa.
  Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania to składnik aktywów, który reprezentuje prawo lea sing obiorcy
  do użytkowania bazowego składnika aktywów przez okres leasingu.
  Opłaty leasingowe to opłaty dokonywane przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy z tytułu prawa do
  użytkowania bazowego składnika aktywów w okresie leasingu obejmujące:
  • stałe o płat y le asingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o zachęty leasingowe;
  • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki;
  • cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca sk orzy sta
  z tej opcji; oraz
  • kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca
  może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.
  W przypadku umowy, która jest leasingiem lub zawiera leasing, jednostka ujmuje każ dy e lement leasingowy w
  ramach umowy jako leasing odrębnie od elementów nie leasingowych.

  Ujmowanie
  W dacie rozpoczęcia jednostka, jako leasingobiorca, ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz
  zobowiązanie z tytułu leasingu.

  Początko wa wycen a
  W dacie rozpoczęcia leasingobiorca wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania według kosztu. Koszt
  składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania powinien obejmować:
  • kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
  • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie
  otrzymane zachęty leasingowe,
  • wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę, oraz
  • szacunek koszt ów, które mają zostać poniesione przez le asingobiorcę w związku z demontażem i
  usu nięciem bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się
  znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez
  warunki leasingu, chyba że te koszt y są ponoszone w celu wytworzenia zapasów . Jednostka przyjmuje na
  siebie obowiązek pokrycia tych kosztów w dacie rozpoczęcia albo w wyniku używania bazowego składnika
  aktywów przez dany okres.
  W dacie rozpoczęcia j ednostka wycenia zobowiązanie z tytułu le asingu w wysokości wartości bieżącej opła t
  leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy
  procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje
  krańcową stopę procentową leasingobiorcy.
  W dacie rozpoczęcia opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują następujące
  opłaty za prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów podcza s okresu leasingu, które pozostają do zap łaty
  w tej dacie:
  • stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne
  zachęty leasingowe;
  • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione poc zątkowo z zastosowaniem
  tego indeksu lub tej stawki zgodnie z ich wartością w daci e rozpoczęcia,
  • kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
  • cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą p ewnością założyć, że leasingobiorca skorz ysta
  z tej opcji, oraz
  • kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca
  może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  25

  Późniejsza wycena
  Po dacie rozpoczęcia jednostka wycenia składnik aktywów z tytu łu prawa do użytkowania, stosując model kosztu.
  W celu zastosowania modelu kosztu składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się według kosztu:
  • pomniejszonego o łączne odpisy amort yzacyjne (umorzenie) i łączne straty z tytułu utraty wartości; oraz
  • skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu.
  Po dacie rozpoczęcia wycenia się zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez:
  • zwiększenie wartości bi lansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tyt ułu leasingu,
  • zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz
  • zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany
  leasingu.
  Leasing powoduje naliczanie amortyzacji aktywów podlegających amortyzacji, a także kosztów finansowych w
  każdym z okresów obrotowych. Zasady amortyzacji aktywów podlegających amortyzacji będących przedmiotem
  leasingu są spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych aktywów Spółki podle gających amortyzacji.
  W przypadku braku wystarczającej pewności, że Spółka uz yska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany
  składnik aktywów umarzany jest przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.
  W przypadku dokonywani a wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu, faktura zawierająca ostatnią
  płatność (opłatę końcową) rozliczana jest ze zobowiązaniem z tytułu umowy leasingowej, a środe k trwały podlega
  dalszej amortyzacji według dotychczasowego planu amortyzacji . W przypadku, jeśli w momencie wykupu środek
  trwały jest umorzony w 100%, Sp ółka wprowadza do swoich ksiąg rachunkowych przedmiot umowy w cenie
  zakupu powiększonej o ewentualne d odatkowe opłaty i amortyzuje według zasad stosowanych wobec własnych
  składnik ów aktywów.

  Przy ustalaniu wartości rezydualnej samolotów po zakończeniu okresu umarzania przyjmowan y będzie operat
  szacunkowy niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji. Szacunek wartości rezydualnej będzie aktualizowany nie
  rzadziej niż raz 3 lata . W prz ypadku istotnych zmian sytuacji rynkowej aktualizacja wartości rezydualnej może być
  przeprowadzana częściej.


  Ujęcie początkowe instrumentów finansowych
  =nstrumentami finansowymi są aktywa finansowe i zobowiązania finansowe.
  Grupa ujmuje składnik aktyw ów finansowych lub zob owiązanie finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  wtedy i tylko wtedy, gdy staje się związana postanowieniami umowy instrumentu.
  Grupa zaprzestaje ujmowania składnika aktywów finansowych wtedy i tylko wtedy, gdy:
  1. wygasają umow ne prawa do p rzepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych; lub
  2. przenosi składnik aktywów finansowych , a przeniesienie spełnia warunki zaprzestania ujmowania zgodnie
  MSSF 9.
  Grupa przenosi składnik aktywów finansowych wtedy i tylko wtedy, gdy:
  • przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych; lub
  • zatrzymuje umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych,
  ale przyjmuje na siebie zobowiązanie umowne do przekazania przepły wów pieniężnych na rzecz jednego
  lub większej liczby odbiorców.
  Grupa usuwa zobowiązanie finan sowe (lub część zobowiązania finansowego) ze sprawozdania z sytuacji
  finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy zobowiązanie przestało istnieć - to znaczy wtedy, gdy ob owiązek określony w
  umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.


  Klasyfikacja i początkowe ujęcie
  Grupa klasyfikuje składnik aktywów finansowych jako wyceniany po początkowym ujęciu w zamortyzowanym
  koszcie albo w wartości godziwej przez inne całkowit e dochody bądź w wartości godziwej przez wynik finansowy
  na podstawie:


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  26

  a) modelu biznes owego jednostki w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz
  b) charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych dla składnika aktywów finansowych.
  Składnik ak tywów finan sowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniż sze warunki:
  a) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest
  utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pien iężnych wynikających z umowy;
  b) warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych
  terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej
  pozostałej do spłaty.
  Składnik aktyw ów finansowych jest wyceniany w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, jeże li spełnione
  są oba poniższe warunki:
  a) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest
  zarówno otrzymywanie przepływów pienięż nych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników
  aktywów finansowych; oraz
  b) warun ki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych
  terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kw oty głównej
  pozostałej do spłaty.
  Grupa klasyfikuje wszystkie zobowiązania finansow e jako wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym
  koszcie, z wyjątkiem:
  • zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy;
  • zobowiązań finan sowych powstałyc h w wyniku przeniesienia składnika aktywów finansowych, który nie
  kw alifikuje się do zaprzestania ujmowania, lub wtedy, gdy ma zastosowanie podejście wynikające z
  utrzymania zaangażowania;
  • umów gwarancji finansowych;
  • zobowiązań do udzieleni a pożyczki oprocentowan ej poniżej rynkowej stopy procentowej;
  • warunkowej zapłaty uj ętej przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek.

  Przeklasyfikowanie
  Grupa dokonuje przeklasyfikowania wszystkich aktywów finansowych wtedy i tylko wtedy, gdy zmienia się model
  biznesowy w zakresie zarządzania aktywami finansowymi. Przeklasyfikowanie dotyczy wszystkich aktywów
  finansowych, na które zmiana modelu miała wpływ.
  Nie dokonuje się przeklasyfikowania żadnych zobowiązań finansowych.

  Wycena
  Z wyj ątkiem należności z tytułu dostaw i usług, w momencie początkowego ujęcia jednostka wycenia składnik
  aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe w jego wartości godziwej, kt órą w przypadku aktywów
  finansowych lub zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy powiększa
  się lub pomniejsza o koszty tr ansakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji tych aktywów
  finansowych lu b zobowiązań finansowych.
  W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, które nie mają istotnego komponentu finansowania (ustalonego
  zgodnie z MSSF 15), jednostka wycenia je w momencie początkowego ujęcia w ich cenie transakcyjnej.

  Wycena po początkowy m ujęciu
  Po początkowym ujęciu jednostka wycenia składnik aktywów finansowych:
  • w zamortyzowanym koszcie;
  • w wartości godziwej przez inne całkowite dochody;
  • wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Grupa stosuje określone w sekcji MSSF 9 wymogi w zakresie utraty wartości.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  27

  Po początkowym ujęciu jednostka wycenia zobowiązanie finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy
  lub w zamortyzowanym koszcie (pozostałe zobowiązania), co jest nieodwołalnie wyz naczone w momencie
  początkowego ujęcia.

  Utrata wartości
  Zgodnie z zapisami MSSF 9 jednostka stosuje koncepcję szacowania przewidy wanej straty na wartości aktywów
  finansowych. Huż w momencie ujmowania in strumentu po raz pierwszy szacuje się przewidywan e straty przy
  pomocy 3 -stopniowego modelu ryzyk kredytowych. Szacowanie strat wartości aktywów finansowych
  przeprowadzane jest w sposó b następujący:
  a) stwierdzenie, że ryzyko kredytowe jest niskie lub brak pogorszenia jakości kredytowej danego aktywa
  pozwala na kalkulacje należnych odsetek od wartości brutto (niepomniejszonej o oszacowane straty) oraz
  szacowanie strat w perspektywie najbl iższych 12 miesi ęcy od dnia bilansowego,
  b) stwierdzenie, że ryzyko kredytowe wzrosło, aczkolwiek nadal brak dowodów utraty wartości aktywa
  pozwala nadal kalkulować należne odsetki od wartości brutto (niepomniejszonej o oszacowane straty),
  jednak zarazem zob owiązuje do osza cowania strat wartości aktywa w perspektywie całego okresu jego
  funkcjonowania,
  c) stwierdzenie obiektywnych dowodów utraty wartości instrumentu oznacza, ze należne odsetki można
  kalkulować jedynie od wartości netto (pomniejszonej o oszacowan e straty) a jedn ocześnie utratę wartości
  należy oszacować w perspektywie całego okresu jego funkcjonowania danego instrumentu.
  MSSF 9 dopuszcza uproszczenia w przypadku szacowania przyszłych strat w odniesieniu do krótkoterminowych
  należności handlowych, które nie zawie rają elementu finansowego (należności z tytułu sprzedaży lub leasingu). W
  tych przypadkach jednostka odstępuje od analizy ryzyka kredytowego, a jedynie szacuje straty z tytułu utraty
  wartości w perspektywie całego okresu funkcjonowania tego instrumentu. Oc enę ryzyka niewypłacalności
  jednostka przeprowadza w sytuacji braku wywiązania się z zobowiązania przez kontrahenta po upływie 365 dni od
  dnia wymagalności należności. Ocena ryzyka i ewentualne odpisy dotyczą należności handlowych w relacji z
  odbiorcami.

  Zyski i straty
  Zysk lub stratę na składniku aktywów finansowych lub zobowiązaniu finansowym, wycenianym w wartości
  godziwej, ujmuje się w wyniku finansowym, chyba że składnik lub zobowiązanie jest:
  a) częścią powiązania zabezpieczającego;
  b) inwestycją w inst rument kapitałowy i jednostka postanowiła wykazywać zyski i straty z tej inwestycji w
  innych całkowitych dochodach;
  c) zobowiązaniem finansowym wyznaczonym jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  a jednostka jest zobowiązana do wykazania w i nnych całkowitych dochodach skutków zmiany ryzyka
  kredytowego dla tego zobowiązania;
  d) składnikiem aktywów finansowych wycenianym w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, a
  jednostka jest zobowiązana do ujęcia określonych zmian wart ości godziwej w innych całkowitych
  dochodach.
  Dywidendy ujmuje się w wyniku finansowym tylko wtedy, gdy:
  • powstaje uprawnienie jednostki do otrzymania dywidendy;
  • istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne związane z dywidendą; or az
  • wysokość dywi dendy można wycenić w wiarygodny sposób.
  Zysk lub stratę na wycenianym w zamortyzowanym koszcie składniku aktywów finansowych, który nie jest częścią
  powiązania zabezpieczającego, ujmuje się w wyniku finansowym, gdy zaprzestano ujmowania t ego składnika,
  poprzez amortyzację lub w celu ujęcia zysków lub strat z tytułu utraty wartości. Zysk lub stratę na wycenianym w
  zamortyzowanym koszcie zobowiązaniu finansowym, które nie jest częścią powiązania zabezpieczającego, ujmuje
  się w wyniku finanso wym, gdy zaprzes tano ujmowania danego zobowiązania finansowego, oraz poprzez
  amortyzację.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  28

  Pozostałe aktywa trwałe
  Do pozostałych aktywów trwałych (długoterminowych) zalicza się wszystkie składniki aktywów, które nie spełniają
  żadnego z poniższych kryte riów:
  • oczekuje się, że zostaną zrealizowane lub przeznaczone do sprzedaży lub zużycia w toku normalnego
  cyklu operacyjnego jednostki,
  • są w posiadaniu jednostki przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
  • oczekuje się, że zostaną zrealizowane w ciągu dwuna stu mi esięcy od dnia bilansowego,
  • stanowią składniki środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów chyba, że występują ograniczenia
  dotyczące ich wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej
  dwunastu miesięcy od dnia bilansow ego.
  Zgodnie z powyższym, w pozycji tej należy wykazać należności lub ich części, których termin spłaty nastąpi w
  okresie dłuższym niż 1 rok od daty bilansowej , które nie zostaną zrealizowane w toku normalnego cyklu
  operacyjnego jednostki , a także nie są przede wszystkim przeznaczone do obrotu.
  Pozostałe aktywa trwałe obejmują także wydatki poniesione na dzień bilansowy, stanowiące koszty dotyczące
  przyszłych okresów (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów), mając na uwadze zasady istotności i
  ostrożno ści.
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych mogą dotyczyć w
  szczególności:
  • kosztów odsetek z tytułu leasingu,
  • innych kosztów o znaczącej wartości, takich jak np. koszty ubezpieczeń.

  Wycena
  Należności dług oter minowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Wartość
  należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
  aktualizującego.
  Odpisy aktualizujące wartość należności za licz a się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do
  kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Na dzień bilansowy
  odpisy aktualizujące wartość należności wykazuje się netto z odpowiednimi pozycja mi n ależności.
  Należności i pożyczki, które stanowią umowne prawo do otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika
  aktywów finansowych od innej jednostki zaliczane są do aktywów finansowych. W momencie początkowego ujęcia
  wycenia się je w wartości g odzi wej. Początkowe ujęcie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług następuje
  według wartości godziwej zapłaty należnej. Heżeli płatność jest odroczona, to wartość godziwa zapłaty może być
  niższa niż nominalna wartość należnych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów. W takiej sytuacji wartość
  godziwą zapłaty ustala się dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową.
  Kalkulacyjną stopę procentową w sposób najprostszy ustala się na poziomie:
  • dominującej stopy procentowe j st osowanej do podobnego instrumentu finansowego wyemitowanego
  przez wystawcę posiadającego podobną wiarygodność kredytową lub
  • stopy procentowej dyskontującej wartość nominalną instrumentu finansowego do bieżącej, gotówkowej
  ceny sprzedaży towarów lub usł ug.
  Różnicę pomiędzy nominalną a godziwą wartością należności ujmuje się jako przychód z tytułu odsetek.
  Po początkowym ujęciu aktywa te są wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Zaliczki, które nie zost aną zrealizowane poprzez otrzymanie środków pieniężnych bądź innych aktywów
  finansowych, nie stanowią aktywów finansowych i są wyceniane w wartości nominalnej otrzymanych środków lub
  ekwiwalentów pieniężnych. Zgodnie z powyższym, zapłacone zaliczki w waluc ie nie są ani dyskontowane ani
  wyceniane na dzień bilansowy.

  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  29

  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczeni a międzyokresowe wycenia się na dzień ich powstania, a także na dzień bilansowy w cenie nabycia.
  Odpis pozostałych czynnych rozliczeń międzyokresowych k osztów w koszty danego okresu sprawozdawczego
  Spółki do konywany jest stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania kosztów jest każdorazowo
  uzasadniany charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
  W transakcjach leasingu zwr otnego wynik stanowiący różnicę pomiędzy ceną sprzedaży do finansującego a
  kosztem nabycia jest ujmowany w rozliczeniach międzyokresowych po stronie pasywów i rozliczany
  proporcjonalnie do upływu czasu przez cały okres trwania le asingu zwrotnego.

  Zapasy
  Zapasy to stanowiące własność jednostki rzeczowe aktywa obrotowe. Zalicza się do nich:
  • materiały nabyte w celu zużycia w procesie produkcyjnym lub na własne potrzeby jednostki,
  • towary zakupione w celu sprzedaży w stanie nieprze tworzonym,
  • produkty gotowe wytworzone przez jednostkę, zdatne do sprzedaży,
  • produkcję w toku.
  Są to składniki majątku obrotowego jednostki, znajdujące się zarówno w jednostce, jak i poza nią. Zapasów
  jednostki nie stanowią zapasy materiałów przyjętych do przerobu uszlachetniającego .

  Wycena
  Zapasy wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub według wartości netto możliwej do uzyskania, w
  zależności od tego, która z kwot jest niższa.
  Na koszty zakupu zapasów składają się ceny zakupu, cła importowe, pozostałe podatki (i nne niż te możliwe do
  odzyskani a w okresie późniejszym od urzędów skarbowych) oraz koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz
  inne koszty dające się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych, materiałów i usług. Przy
  określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, ra baty handlowe i inne podobne pozycje.
  Pozostałe koszty zalicza się do ceny nabycia zapasów tylko w takim zakresie, w jakim zostały poniesione w celu
  doprowadzenia zapasów do ich aktualnego stan u i miejsca.
  Do kosztów wyłąc zonych z ceny na bycia zapasów i ujmowanych jako koszty okresu, w którym je poniesiono należą:
  • koszty magazynowania,
  • ogólne koszty administracyjne, które nie przyczyniają się do doprowadzenia zapasów do ich aktualnego
  stanu i miejsca,
  • koszty sprzedaży.
  W z akresie gospodarki zapasami w Spółce obowiązuje metoda „F=FO”. Zgodnie z modelem wyceny „F=FO” rozchód
  składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka nabyła
  (wytworzyła) na jwcześniej.

  Utrata wartości
  W przypadku braku możliwości odzyskania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasów, jeżeli zapasy zostały
  uszkodzone, utraciły całkowicie lub częściowo swoją przydatność lub jeśli spadły ich ceny sprzedaży , Spółka
  odpisuje wartość zapasów poniżej ich ce ny nabycia lub kosztu wytworzenia do poziomu wa rtości netto możliwej
  do uzyskania. Odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne.
  W każdym kolejnym okresie Spółka dokonuje nowego oszacowania wartości netto moż liwej do uzyskania. Heżeli
  nie istnieją już oko liczności, które uprzednio spowodowały odpisani e wartości zapasów poniżej ceny nabycia,
  odpisana kwota zostaje wyeliminowana w taki sposób, aby nowa wartość bilansowa równała się cenie nabycia lub
  zaktualizowa nej wartości netto możliwej do uzyskania, w zal eżności od tego, która z tych kwot jest niższa.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  30

  Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów zostaje ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych,
  natomiast wykorzystanie odpisów koryguje wartość sprze danych towarów i materiałów.

  Towary
  W pozycj i Towary ujmuje się wyroby obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
  Towary są magazynowane w magazynach obcych.
  Spółka na bieżąco otrzymuje od podmiotów świadczących usługę magazynowania ewidencj ę ilościowo -
  wartościową towar ów w celu potwierdzenia stan ów magazynowych z własną ewidencją, bądź zidentyfikowania i
  wyjaśnienia rozbieżności.
  Towary otrzymane nieodpłatnie ujmowane są w korespondencji z pozostałymi przychod ami operacyjnymi.

  Należności krótkoterminowe
  Dany skła dnik akty wów zalicza się do aktywów obrotowych, jeśli spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  • oczekuje się, że zostanie zrealizowany lub przeznaczony do sprzedaży lub zużycia w toku normalnego
  cyklu o peracyjnego jednostki,
  • jest w posiadaniu jednostki przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
  • oczekuje się, że zostanie zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego,
  • stanowi składnik środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, chyba że występ ują ograniczenia dotyczące
  jego wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej dwu nastu
  miesięcy od dnia bilansowego.
  Zgodnie z powyższym, w pozycji tej należy wykazać należności lub ich części, których termin spłaty nast ąpi w
  okresie krótszym niż 1 rok od daty bilansowej oraz t akie, które zostaną zrealizowane w toku normalnego cyklu
  operacyjnego jednostki albo przede wszystkim są przeznaczone do obrotu.

  Wycena
  Należności i pożyczki, które stanowią umowne prawo do otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika
  aktywów fin ansowych od innej jednostki zaliczane są do aktywów finansowych. W momencie początkowego ujęcia
  pożyczki wycenia się w zamortyzowanym koszc ie, natomiast początkowe ujęcie należności z tytułu sprzedaży
  towarów i usług następuje według ceny transakcyjnej (je śli nie ma istotnego komponentu finansowego).
  Zaliczki, które nie zostaną zrealizowane poprzez otrzymanie środków pieniężnych bądź innych aktywów
  finansowych, są aktywami niepieniężnymi i są wyceniane w wartości nominalnej otrzymanych środków lub
  ekwiwal entów pieniężnych. Zgodnie z powyższym, zapłacone zaliczki w walucie nie są ani dyskontowane ani
  wyceniane na dzień b ilansowy.
  Heżeli jedn ak płatność nie jest istotnie odroczona to należności są ujmowane i wykazywane według kwot
  pierwotnie zafakturowanych , z uwzględnieniem odpisów na należności (zgodnie z MSSF 9, jednostka odstępuje od
  analizy ryzyka kredytowego i szacu je straty z tytułu utr aty wartości w perspektywie całego okresu funkcjonowania
  instrumentu, ocenę ryzyka niewypłacalności przeprowadza w sy tuacji braku wywiązania się z zobowiązania przez
  kontrahenta po upływie 365 dni od dnia wymagalności należności).
  Heżeli należność główną p owiększono o odsetki karne naliczone w związku z niedotrzymaniem terminu zapłaty,
  wartość tych odsetek należy zapreze ntować w przychodach finansowych w momencie ich naliczenia.
  Na dzień bilansowy należności (poza opisanymi wyżej zaliczkami, które są aktyw ami niepieniężnymi) wyrażone w
  walutach obcych są przeliczane po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
  Narodowy Bank Polski. Hednostka zobowiązana jest podać stosowany kurs wyceny. Różnice kursowe z wyceny
  należności na leży zaliczać do przychodów lub kosztów finansowych.
  Należności handlowe na koniec każdego roku obrotowego inwentaryz uje się metodą potwierdzania sald.
  Wszystkie należności krótkoterminowe i długoterminowe od spółek z Grupy muszą zostać potwierdzone
  wzajemnie na dzień sporządzania sprawozdań finansowych.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  31

  Aktualizacja wyceny należności
  Zgodnie z punktem 5.1.3 MSSF 9 po czątkowa wycena należności z tytułu dostaw i usług jest dokonana wg ceny
  transakcyjnej jeśli nie zawierają one istotnego komponentu finansowego. Następnie przeprowadzana jest ocena
  ewentualnej utraty wartości z użyciem uproszczonego modelu oczekiwanych str at kredytowych.
  Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasad zie
  dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w następujących przypadkach:
  • posiadania należności od dłużników postawionych w stan l ikwidacji lub upadłości – do wysokości nie
  objętych gwar ancją lub innym zabezpieczeniem – zgłoszonych likwidatorowi lub s ędziemu komisarzowi
  w postępowaniu upadłościowym,
  • posiadania należności od dłużników, w stosunku do których oddalony został wniosek o o głoszenie
  upadłości a majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępow ania upadłościowego w
  pełnej wysokoś ci należności,
  • dysponowania należnościami kwestionowanymi przez dłużników lub gdy dłużnicy zalegają z ich zapłatą,
  natomiast ocena sytu acji majątkowej i finansowej danego dłużnika wskazuje, że ściągnięcie należności w
  kwocie umownej nie jest możliwe -
  • w w ysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem spłaty należności,
  • posiadania należności przeterminowanych (o okresie przeter minowania powyżej 12 miesięcy) lub nie
  przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w wys okości
  wiarygodnie oszacowanych kwot odpisów na nieściągalne należności - 100%.
  Ponadto wartość należności przeterminowanych ulega spi saniu na podstawie protokołu (podpisanego przez
  Zarząd ) stwierdzającego, iż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne z wiązane z dochodzeniem
  wierzytelności są równe albo wyższe od kwoty należności.
  Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
  finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja.
  Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje
  zwiększenie, w równ owartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej n ależności oraz
  związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
  Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dok onane odpisy aktualizujące ich
  wartość, natomiast w przypadkach, gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej
  wysokości, należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.
  Należności wyk azuje się w bi lansie w pełnej wysokości, również wówczas, gdy istnieje je dnoczesne zobowiązanie
  wobec tego samego kontrahenta.

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne obejmują aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i de wiz. Ekwiwalenty
  środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone
  kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Przez krótkoterminowe
  inwestycje należy rozumieć inwe stycje do trzech miesięcy.
  Do ekwiwalentów środków pieniężnych należy zaliczyć lokaty, weksle obce, czeki, obligacje. Do środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów nie zalicza się krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących oraz
  krótkoterminowych inwes tycji w akcje.
  Krajowe środ ki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na
  dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty.
  Rozchód środków pieniężnych w walutach obcych odbywa się metodą F=FO.
  Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych wyrażonych w walutach
  ujmuje się następująco:
  • dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów fin ansowych,
  • ujemne różnice kursowe zali cza się do kosztów finansow ych.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  32

  Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania zalicza się środki pieniężne stanowiące
  zabezpieczenie zobowiązań warunkowych na wyodrębnionym rachunku bankowym.
  Operacj e na rachunkach bankowych podlegają wy cenie według przypisanych im kursów wa lut:

  Rodzaj operacji Kurs waluty stosowany do wyceny
  Rachunek walutowy
  1. Wpływ należności z tytułu sprzedaży na
  rachunek walutowy
  kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego
  dnia roboczego poprzedzającego d zień wpływu
  należności
  2. Wpływ waluty zakupionej w banku kurs sprzedaży banku obsługującego Spółkę lub kurs
  negocjowany (w przypadku przewalutowania)
  3. Zapłata zobowiązania z tytułu zakupu towarów
  lub usług (wypływ waluty)
  kurs średni Narodowego B anku Polskiego z ostatni ego
  dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty
  zobowiązań
  4. Odsprzedaż waluty do banku kurs kupna banku lub kurs negocjowany (w przypadku
  przewalutowania)
  Pozostałe operacje
  1. Przychody – otrzymane odsetki
  kurs średn i ogłoszon y dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień uzyskania
  przychodu
  2. Koszty – prowizje i opłaty bankowe
  kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień poniesienia
  koszt u
  Lokaty
  Gdy z rachunku walutowego na lokatę przekazywane są własne środki pieniężne, operację tę wycenia się według
  kursu, jaki zastosowano do wyceny wpływu waluty na własny rachunek walutowy. Hest to wyłącznie
  przemieszczenie waluty pomiędzy rachunkami bankowymi jednostki, w wyniku którego wartość posiadanych
  przez jednostkę środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej nie ulega zmianie.
  Heśli na lokatę przekazywane są waluty pochodzące z różnych wpływów, a zatem przeliczone na złote według
  różnych kursów walut, wówczas do wyceny środków przelanych na lokatę stosuje się metodę F=FO.
  Również likwidacja lokaty przeliczana jest według "kursu historycznego", tj. tego samego, jaki zastosowano
  do wyceny waluty w dniu założenia lokaty.
  W związku z tym, że wycena walut y przekazywanej na lokatę oraz wycofywanej z lokaty odbywa się według
  kur su historycznego, nie powstaną na tych operacjach różnice kursowe. Również w świetle prawa podatkowego,
  takie różnice kursowe w wyniku przekazania waluty na lokatę nie powstaną.

  Kapitały własne
  Kapitał własny stanowi udział pozostały w aktywach Spółki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań (aktywa netto).
  Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie jednostki dominującej i wpisanej w rejestrze
  sądowym.
  W kapitale zapasowym Spółka ujmuje:
  • premie z tytułu emisji akcji po cenie przewyższającej ich wartość nominalną, pomniejszoną o koszty
  emisji,
  • zyski z lat ubiegłych w kwotach przeznaczonych na ten kapitał na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń
  Akcj onariuszy/Zgromadzeń Wspólników.
  Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny odnos i się:


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  33

  • skutki przeszacowania inwestycji finansowych zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży,
  powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Obniżenie warto ści inwestycji uprzednio
  przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał
  (fundusz). Różnice między ceną rynkową a niższą ceną inwestycji odnosi się na przychody finansowe z
  chwilą sprzedaży inwestycji lub jej przekwalifikowania z długoterminowych do krótkoterminowych
  wycenianych według cen rynkowych,
  • odroczony podatek dochodowy dotyczący operacji rozli czanych z kapitałem własnym jest ujmowany w
  pozycji której dotyczy (na przykład dl a aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w pozycji kapitał
  rezerwowy z aktualizacji wyceny),
  • skutki aktualizacji wyceny środków trwałych,
  • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, któr ych wycenę uprzednio aktualizowano.
  Na kapitał własny w pozycji „zyski zatrzymane ” odnosi się:
  • niepodzielony zysk (nie pokrytą stratę) z lat ubiegłych
  • korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych , w następst wie których sprawozdania
  finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za przedstawiające sytuację majątkową i
  finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,
  • skutki zmian zasad wyceny.

  Rezerwy
  Rezerwy stanowią zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Rezerwy tworzone są, gdy na
  Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy
  prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu śr odków, z którymi
  związane są korzyści ekonomiczne oraz można dokon ać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  Kwota rezerwy stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia istniejącego
  obowiązku na dzień bilansowy. W prz ypadku, gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny , kwota
  rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów, które będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Stopa dyskonta
  ustalana jest przed opodatkowaniem i odzwierciedla bieżące oprocentowanie występujące na rynku kapitałowym
  oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem pasywów.
  W przypadku, gdy Spółka posiada odpowiednie przesłanki, że część przewidywanych strat zostanie zwróconych, w
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmuje kwotę nett o, natomiast w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  rezerwę i oczeki waną należność wykazuje odrębnie – w szyku otwartym.
  Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów:
  • rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona w związk u z występowaniem dodatnich
  różnic pomiędzy wartością księgową akt ywów i pasywów a ich wartością podatkową,
  • rezerwy na świadczenia pracownicze,
  • pozostałe rezerwy.
  Rezerwy na świadczenia pracownicze są tworzone i rozwiązywane w ciężar kosztów działalności operacyjnej.
  Rezerwy na odprawy emerytalne są szacowane metodą akt uarialną.
  Pozostałe rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności
  od okoliczności, z których strata wynika.
  Rezerwę zmniejsza faktyczn e powstanie straty lub zob owiązania, na które została utworzona.
  Spółka weryfikuje stan rezerw na każdy dzień bilansowy. Nieuzasadniona rezerwa podlega rozwiązaniu na dobro
  pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych, a rozwiązanie reze rw utworzonych w okresie
  sprawozdawczym powoduje korektę odpowiedn ich kosztów.
  Rezerwy prezentowane są w podziale na długo i krótkoterminowe. Rezerwy krótkoterminowe stanowią rezerwy,
  których wykorzystanie przewiduje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilans owego. Rezerwy, których termin
  wykorzystania przewidywany jest pow yżej 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do długoterminowych.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  34

  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
  Spółka księguje skutki podatkowe transakcji w taki sam sposób, w jaki k sięguje same transakcje lub inne zdarzenia.
  Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (C=T) oraz podatek odroczony.
  Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
  Aktywa z tytułu o droczonego podatk u dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do odliczenia
  od podatku dochodowego ze względu na:
  • ujemne różnice przejściowe,
  • przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych oraz
  • przeniesienie na kolejny okr es niewykorzystanych ulg podatkowych.
  Akty wa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od
  podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
  zmniejszen ie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku
  kiedy zachodzi wątpliwość osiągnięcia przez Spółkę korzyści e konomicznych związanych z wykorzystaniem
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające zapłaty w
  przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różni c przejściowych.
  Rezerwy z tytułu odroczon ego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej do zapłacenia
  w przyszłości w związku z dodatnimi różnicami przejściowych. Wartość bilansowa rezerw z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy.
  Akt ywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą stosowane, gdy składnik
  aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przy jmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
  podatkowe), które obowiązywały prawnie lub obowiązywały faktycznie na dzień bilansowy.
  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku odnoszone są bezpośrednio w kapitał własny, jeśli podatek
  odroczony dotycz y pozycji, które w tym samym lub innym okresie zmniejszyły lub zwiększyły bezpośrednio kapitały
  własne.
  Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych
  bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatn im wypadku podatek odroczony jest również rozliczany
  bezpośrednio w kapitały własne.
  Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w
  przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarcz ające dla realizacji składnika aktywów lub
  jego części, następuje jego odpis.
  Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  zgodnie z MSR 12, nie dyskontuje się.
  Spółka kompensuje ze sobą aktywa z ty tułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
  przeprowadzania kompensat aktywów z tytułu podatku dochodowego z rezerwami z tyt ułu odroczo nego podatku
  dochodowego.

  Zobowiązania
  Zobowiązania dzieli się na zobowiązania krótko i długoterminowe.
  Zobowiązanie zaliczyć należy do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  • oczekuje się, że zostanie ono uregulowan e w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki lub
  • jest w posiadaniu przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu lub
  • jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego lub


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  35

  • jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymaga lności zobowiązania przez
  okres co najmniej dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.
  Wszystkie pozostałe zobowiązania zaliczać należy do zobowiązań długoterminowych.

  Zobowiązania handlowe i pozostałe
  W zobowiązaniach krótkoterminowy ch w pozycji zobowiązan ia handlowe i pozostałe Spółka ujmuje zobowiązania
  związane z zakupem materiałów, dóbr, robót, usług dla działalności operacyjnej , zobowiązania publiczno -prawne,
  zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, a także zobowiązania o charakterze i nwestycyjnym.
  Zobowiąz ania z tytułu sprzedaży towarów i usług wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie
  wymagającej zapłaty, wraz z należnymi odsetkami.

  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązanie finansowe to każde zobowiązanie, będące:
  • wynikającym z umowy obowiązkie m wydania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów
  finansowych innej jednostce lub wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną
  jednostką na potencjalnie niekorzystnych warunkach,
  • kontraktem, który będzie rozliczony lub może być ro zliczony we własnych instrumentach kapitałowych
  jednostki, i jest instrumentem niepochodnym, w zamian za który jednostka jest lub może być obowiązana
  wydać zmienną liczbę własnych instrumentów kapitałowych lub instrumentem pochodnym, który będzie
  rozliczon y lub może być rozliczony w inny sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych
  lub innego składnika aktywów finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych
  jednostki. W tym celu prawa poboru, opcje i warranty umożliwiające nabycie ustalonej liczby własnych
  instrumentów kapitałowych jednostki w zamian za ustaloną kwotę środków pieniężnych w dowolnej
  walucie stanowią instrumenty kapitałowe, jeżeli jednostka oferuje prawa pobor u, opcje i warranty
  wszystkim aktualnym właścicielo m tej samej kategorii niepochodnych instrumentów kapitałowych tej
  jednostki. W tym również celu do własnych instrumentów kapitałowych jednostki.

  Wycena początkowa
  Jednostka klasyfikuje wszystkie zobow iązania finansowe jako wyceniane po początkowym uję ciu w
  zamortyzowanym koszcie, z wyjątkiem:
  a) zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy;
  b) zobowiązań finansowych powstałych w wyniku przeniesienia składnika aktywów finansowy ch, który nie
  kwalifikuje się do zaprzestania ujmow ania, lub wtedy, gdy ma zastosowanie podejście wynikające z
  utrzymania zaangażowania;
  c) umów gwarancji finansowych;
  d) zobowiązań do udzielenia pożyczki oprocentowanej poniżej rynkowej stopy procentowej;
  e) warun kowej zapłaty ujętej przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek.
  W momencie początkowego ujęcia jednostka wycenia zobowiązanie finansowe w jego wartości godziwej, którą w
  przypadku zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy powiększa się lub
  pomniejsza o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do tych zobowiązań finansowych.

  Wycena bilansowa
  Po początkowym ujęciu jednostka wycenia zobowiązanie finansowe w wartości godziwej pr zez wynik finansowy,
  co może być nieodwołalnie wyznaczone w m omencie początkowego ujęcia.
  Pozostałe zobowiązania finansowe stanowiące w szczególności zobowiązania handlowe, zobowiązania kredytowe
  oraz pozostałe zobowiązania wycenia się według zamortyzowa nego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej
  stopy procentow ej.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  36

  Zobowiązania handlowe, kredytowe oraz pozostałe w przypadku wystąpienia mało istotnej różnicy między ich
  wartością w kwocie wymagającej zapłaty a wartością według zamortyzowanego kosztu wycen iane są w kwocie
  wymagającej zapłaty.
  Zobowiązania z tytułu l easingu finansowego ustala się w wartości bieżącej przyszłych minimalnych opłat
  leasingowych.

  Zobowiązania w walutach obcych
  Zgodnie z MSR 21, wszelkie dodatnie i ujemne różnice kursowe dotyczące aktywów i zobowiązań pieniężnych są
  ujmowane w rachunku z ysków i strat.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na
  ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodow y Bank Polski. Operacje zakupu skutkujące
  powstawaniem zobowiązań w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia
  po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej na ten dzień przez Narodowy Bank Polski, chyba że w
  zgłos zeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony zostanie inny kurs. Operacje gospodarcze w
  walutach obcych, stanowiące uregulowania zobowiązań z rachunku bankowego, ujmuje się w księgach
  rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie średni m Narodowego Banku Polskiego z dnia
  poprzedzającego zapłatę zobowią zania.
  Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny lub przy
  uregulowaniu zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych
  lub, w uzasadnionych przypadkach, do ko sztów wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie,
  wartości niematerialnych lub kosztu wytworzenia.

  Aktywa i zobowiązania warunkowe
  Warunkowy składnik aktywów stan owi możliwy składnik aktywów, który powstanie na skutek zdarzeń prz eszłych
  oraz którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub nie wystąpienia jednego lub
  wielu niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki.
  Aktywa warunkowe podlegają bieżącej ocenie. W przypadku, gdy zaistnienie wpływu korzyści ekonomicznych stało
  się praktycznie pewne , składnik aktywów i odnośny przychód są ujmowane w okresie, w którym nastąpiła zmiana.
  W przypadku uprawdopodobnie nia wypływu środków Spółka na dzień bilansowy podaje krótki opis ch arakteru
  aktywów warunkowych oraz o ile to możliwe wiarygodnie oszacowane skutki finansowe.


  Zobowiązanie warunkowe stanowi:
  • możliwy obowiązek, który powstanie na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie
  potwierdzone dopiero w momencie wystą pienia lub nie wystąpienia jednego lub wielu niepewnych
  przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki lub
  • obecny obowiązek, który powstanie na skutek zdarzeń prze szłych, ale nie jest ujmowany, ponieważ nie
  jest prawdopodobne, aby konieczn e było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści
  ekonomiczne lub kwoty obowiązku nie można w wystarczająco wiarygodny sposób wycenić.
  Na dzień bilansowy Spółka przedstaw ia w odniesieniu do każdego zobowiązania warunkowego krótki opis
  charakteru zobowiązania oraz, jeśli jest to możliwe, wiarygodnie oszacowaną wartość skutków finansowych,
  przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wystąpienia wypł ywu środków oraz
  możliwości uzyskania zwrotów.
  Zobowiązania podlegają bież ącej ocenie w celu ustalenia czy wypływ środków zawierających w sobie korzyści
  ekonomiczne stał się prawdopodobny. W przypadku uprawdopodobnienia wypływu środków Spółka tworzy
  reze rwę w okresie, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  37

  Zasady ustalania wyniku finansowego
  Spółka sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów w wersji kalkulacyjnej.
  Na wynik finansowy netto składa się:
  • wynik działalności operacyjnej Spółki z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów
  operacyjnych,
  • wynik z operacji finansowych,
  • obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  podatku odroczonego.

  Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów, świadczenia usług z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń,
  bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworz enia lub cenach nabycia powiększoną o całość
  poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych (zarządu), kosztów sprzedaży oraz pozostałych
  kosztów operacyjnych , zrealizowanych różnic kursowych .
  Przez pozostałe przychody i koszty operacyjne należy rozumieć koszty i przychody związane pośrednio z
  działalnością operacyjną Spółki.

  Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami f inansowymi.

  Spółka przyjmuje zastosowanie metody netto do prezentacji wyniku na trans akcjach w postaci zysku lub straty, w
  zakresie:
  • zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartości niematerialne, środki trwałe, środki trwałe w
  budowie) – w pozostałych pr zychodach lub kosztach operacyjnych,
  • zbycia inwestycji (długo i krótkoterminowych akty wów finansowych) – w przychodach lub kosztach
  finansowych,
  • niezrealizowanych różnic kursowych (nadwyżki różnic dodatnich nad ujemnymi i odwrotnie) – w
  przychodach lub ko sztach finansowych.

  Sprzedaż towarów, produktów i pozostałych aktywów
  Jednostka ujm uje umowę z klientem (zgodnie z MSSF 15) tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące
  kryteria:
  • strony umowy zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami
  handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obo wiązków;
  • jednostka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać
  przekazane;
  • jednostka jest w stanie zidentyfikować warun ki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać
  przekazane;
  • umowa ma treść ekonomi czną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegnie zmianie ryzyko,
  rozkład w czasie lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych jednostki); oraz
  • jest prawdopodobne, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za
  dobra lub usługi, które zostaną przekazane klientowi.
  Oceniając, czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest prawdopodobne, jednostka uwzględnia jedynie zdolno ść i
  zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie. Kwota wynagrodzenia, które będ zie
  przysługiwało jednostce, może być niższa niż cena określona w umowie, jeśli wynagrodzenie jest zmienne,
  ponieważ jednostka może zaoferować klien towi ulgę cenową.
  Hednostka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
  świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi. Przekazanie
  składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów.
  Heżeli jedna ze stron umowy spełn iła zobowiązanie, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostka przedstawia
  umowę jako składnik aktywów z tytułu umowy lub zobowiązanie z tyt ułu umowy - w zależności od stosunku


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  38

  pomiędzy spełnieniem zobowiązania przez jednostkę a płatnością dokonywaną prz ez klienta. Jednostka
  przedstawia wszelkie bezwarunkowe prawa do otrzymania wynagrodzenia oddzielnie jako należność.

  Świadczenie usług
  Jedn ostka rozpoznaje przychody w momencie wykonania usługi, czyli zgodnie z zapisem par.31 MSSF 15, przy czym
  za wykon anie usługi uznawane jest wykonanie operacji lotniczej (lotu).
  Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia spełnianego w miarę upływu c zasu jednostka ujmuje
  przychody w miarę upływu czasu, mierząc stopień całkowitego spełnienia tego zobowiązania do wykonania
  świadczenia. Celem pomiaru jest określenie postępu w spełnianiu zobowiązania jednostki do przeniesienia kontroli
  nad dobrami lub usł ugami przyrzeczonymi klientowi (tj. stopnia spełnienia zobowiązania do wykonania
  świadczenia).
  Jednostka stosuje jedną metodę pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania w odniesieniu do każdego zobowiązania
  do wykonania świadczenia spełnianego w miarę upływu czasu oraz stosuje tę metodę konsekwentnie w
  odniesieniu do podobnych zobowiązań do wykonania świadczenia i w pod obnych okolicznościach. Na koniec
  każdego okresu sprawozdawczego jednostka ponownie ocenia stopień całkowitego spełnienia zobowiązania d o
  wykonania świadczenia spełnianego w miarę upływu czasu.
  Odpowiednie metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania ob ejmują metody oparte na wynikach i metody
  oparte na nakładach. Przy ustalaniu odpowiedniej metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązani a jednostka
  bierze pod uwagę charakter dobra lub usługi, które jednostka zobowiązała się przenieść na rzecz klienta.

  Przychody finansowe
  Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych,
  prowizje i ods etki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość
  rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
  dodatnie różnice kursowe, różnice kursowe z działalności finans owej (per saldo), przywrócenie utraconej wartości
  inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek.

  Koszty działalno ści operacyjnej
  Koszty zużytych materiałów, towarów i wyrobów gotowych Spółka ujmuje w tym samym okresie w jakim są
  ujmowane przychody ze sprzedaży tych składników zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów.
  Spółka prowadzi ewidencję kosztów dzi ałalności podstawowej w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym. Koszty
  w pierwszej kolejności grupowane są w układzie według r odzajów na kontach zespołu 4, a dla potrzeb sporządzania
  sprawozdań finansowych rozliczane są koszty według celów.

  Ewidencja kos ztów w układzie rodzajowym jest prowadzona z podziałem na pozycje:
  • zużycie materiałów i energii,
  • usługi obce,
  • podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy,
  • wynagrodzenia,
  • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  • koszty promocji i reklamy,
  • amortyzacja,
  • pozostałe koszty rodzajowe.

  Koszty finansowe
  Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań,
  utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w cenie na bycia
  sprzedanych udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne, odpisy aktualizujące


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  39

  należności odsetkowe oraz wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto i różnice kursowe z działalności
  finansowej (per saldo), oraz w przyp adku leasingu finansowego inne opłaty za wyjątkiem rat kapitałowych .

  Wypłata dywidend
  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do
  otrzymania płatności.

  Transakcje w walutach obcych
  Transakcj e przeprowadzane w walutach obcych są ujmowane po przeliczeniu na walutę funkcjonalną przy
  zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Dzień zawarcia transakcji to dzień, w którym
  transakcja po raz pierwszy spełnia warunki ujęcia jej zgod nie z MSSF.
  W przychodach finansowych wykazywana jest nadwyżka zysków kursowych nad stratami kursowymi, a w kosztach
  finansowych nadwyżka strat kursowych nad zyskami kursowymi środków pieniężnych wynikająca z transakcji
  bankowych. Niez realizowane różnice kursowe od należności z tytułu dostaw i usług a także od zobowiązań z tytułu
  dostaw i usług ujmowane są odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych. Zrealizowane różnice kursowe
  są ujmowane w części operacyjnej sprawozdania z dochodów.

  Podatek do chodowy
  Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  zmiana stanów aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  Przepływy pieniężne
  Spółka sporządzając sprawozdanie z przepływów pieniężnych wychodzi od zysku netto. Poda tek prezentowany
  jest w odrębnej pozycji rachunku przepływów pieniężnych – podatek zapłacony.

  Koszty zakupu materiałów i towarów
  Koszty zakupu materiałów i towarów podlegają ewidencji i rozliczaniu na kontach zes połu 3. Koszty te dotyczą
  wyłącznie zakup ów towarów i materiałów na magazyn.

  Sprawozdawczość według segmentów
  =nformacje dotyczące segmentów działalności Spółka prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Zakres informacji finansowych w spra wozdawczości dotyczącej segmentów działalności w Spółce określony jest w
  oparciu o wymogi MSSF 8. Spółka przyjęła , jako podstawowy układ sprawozdawczy , podział na rodzaj świadczonej
  usługi :
  • sprzedaż usług lotniczych ,
  • sprzedaż pokładową towarów.
  Wynik dla danego segmentu jest ustalany na poziomie zysku brutto na sprzedaży. Spółka zazwyczaj rozlicza
  transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy
  zastosowaniu bieżących cen rynkowych.  5.7 Zasady konsol idacji
  Ko nsolidacja
  W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Spółki Enter Air S.A.
  i jednostek kontrolowanych przez Spółkę (spółki zależne) oraz jednostki stowarzyszonej (Chair) . Kontrola jest


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  40

  osiągana w przypadku gdy Spółka ma zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia
  korzyści ekonomicznych z jej działalności.
  Spółka posiada bezpośrednią kontrolę nad Ent er Air Sp. z o.o. i pośrednio nad 4 spółkami zależnymi od Enter Air
  Sp. z o.o. Objęci e kontroli w spółkach bezpośrednio zależnych od Enter Air Sp. z o.o. nastąpiło w wyniku objęcia
  udziałów nowoutworzonych spółek. Nie powstała w związku z tym wartość firmy .
  Dochody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzg lędnione w
  skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów od momentu rzeczywistej daty nabycia lub utworzenia
  danej jednostki oraz do dnia jej efektywnego zbycia. Cał kowite dochody jednostek zależnych są przypisywane do
  właścicieli Spółki oraz do udzi ałów niedających kontroli nawet jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo
  udziałów niedających kontroli.

  Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych
  między jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone. W trakcie okresów sprawozdawczych nie
  miały miejsca zmiany struktury własności udziałów w spółkach zależnych.  5.8 Noty do skonsolidowanego s prawozdania finansowego sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1
  stycznia do 31 grud nia 201 9


  Nota 1 - Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży Grupy prezentują się następująco:

  W ciągu roku występuje sezonowość uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Rozkład proce ntowy przychodów ze
  sprzedaży w poszczególnych kwartałach w latach 201 8-201 9 przedstawia poniższa tabela:

  Na przychody ze sprzedaży generowane przez Grupę znaczny wpływ ma sezonowość. Grupa o siąga wyższe
  przychody w II i III kwartale roku , zaś niższe w = i =V. Zjawisko to jest typowe dla całego sektora przewozów
  czarterowych i wynika z sezonowości leżącej u podstaw rynku usług turystycznych. Większość podróży Polaków do
  turystycznych destynacj i odbywa się w miesiącach sezonu letniego, tj. od kwietnia do października.


  Nota 2 - Segmenty operacyjne
  =nformacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe
  segmentów koncentrują się na analizi e wyników ze sprzedaży usług lotniczych oraz wy ników ze sprzedaży
  pokładowej towarów. Wyodrębnienie segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług.
  Segmenty nie podlegały łączeniu.
  Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące:
  • sprzedaż usług lotniczych , Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody ze sprzedaży towarów 54.785 44.257
  Przychody ze sprzedaży usług 1.559.872 1.251.885
  1 .6 1 4 .6 5 7 1 .2 9 6 .1 4 2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
  Przychody ze sprzedaży towarów 11,3 27,8 44,2 16,6 9,6 27,9 44,3 18
  Przychody ze sprzedaży usług 15,6 24,8 38,5 21,1 12,8 26,4 39,7 21,1
  Rok 2 0 1 9 Rok 2 0 1 8


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  41

  • sprzedaż pokładowa towarów.
  Rodzaj produktów i usług w segmentach jest następujący:
  • sprzedaż usług lotniczych – wynajem samolotów wraz załogą, szkolenia lotnicze ,
  • sprzedaż pokładowa – sprzedaż produktów spożywczych i produktów „duty -free”, takich jak alkoh ol,
  tytoń, perfumy czy akcesoria .
  Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały
  przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8.


  Przychody i wyniki segmentów
  Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych
  sprawozdawczością:  Kwoty nieprzypisanych przychodów i kosztów z działalności finansowej w 201 9 roku dotyczą Enter Air S.A. i są
  związane z obo wiązkami Spółki jako podmiotu giełdowego. D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Spr z e da ż usług l ot ni c z y c h Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody ze sprzedaży 1.559.872 1.251.885
  Koszt własny sprzedaży (1.356.772) (1.097.562)
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y 2 0 3 .1 0 0 1 5 4 .3 2 3
  Koszty sprzedaży ( 993) (1.957)
  Koszty ogólnego zarządu (35.773) (30.832)
  Pozostałe przychody operacyjne 458 844
  Pozostałe koszty operacyjne (7.196) ( 390)
  Odpis na szacowane straty kredytowe 715 (14.092)
  Koszty finansowe - netto (74.865) (34.658)
  Wynik rozliczenia jednostek wycenianych metodą praw
  własności 14.162 -
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m 9 9 .6 0 8 7 3 .2 3 8 Spr z e da ż pok ła dow a Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody ze sprzedaży 54.785 44.257
  Koszt własny sprzedaży (45.770) (35.971)
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y 9 .0 1 5 8 .2 8 6
  Koszty sprzedaży - -
  Koszty ogólnego zarządu - -
  Pozostałe przychody operacyjne - -
  Pozostałe koszty operacyjne - -
  Koszty finansowe - netto - -
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m 9 .0 1 5 8 .2 8 6


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  42


  Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnę trznych. W trakcie roku obrotowego nie miały
  miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami (podobnie jak w trakcie roku 201 8).
  Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak poli tyka rachunkowości
  Grupy opisana w no cie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Poniżej przedstawiono istotne pozycje przychodów dla segmentu sprzedaży usług lotniczych :

  Sprzedaż pokładowa obejmuje jedynie sprzedaż towarów i nie dokonuje się podziału na poszczególne grupy
  oferowanych produktów.

  Poniżej przedstawiono istotne pozycje kosztów dla wyodrębnionych segmentó w:
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody ze sprzedaży - -
  Koszt własny sprzedaży - -
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y - -
  Koszty sprzedaży - -
  Koszty ogólnego zarządu (786) (786)
  Pozostałe przychody operacyjne - -
  Pozostałe koszty operacyjne - -
  Koszty finansowe - netto 2 2
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m ( 7 8 4 ) ( 7 8 4 ) Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Wynajem samolotów wraz z załogą 1.551.353 1.245.760
  Szkolenia lotnicze 7.916 4.242
  Pozostałe 603 1.883
  Ra z e m pr z y c hody z e spr z e da ż y usług 1 .5 5 9 .8 7 2 1 .2 5 1 .8 8 5 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Spr z e da ż usług l ot ni c z y c h Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Amortyzacja 173.193 32.264
  Zużycie materiałów i energii 517.921 447.707
  Usługi obce 642.686 572.724
  Podatki i opłaty 2.002 1.920
  Wynagrodzenia 35.154 28.027
  Świadczenia na rzecz pracownika 4.021 3.241
  Ubezpieczenia społeczne 5.930 5.537
  Wyjazdy służbowe 4.751 4.621
  Pozostałe koszty 8.381 31.894
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  Różnice kursowe (501) 2.416
  1 .3 9 3 .5 3 8 1 .1 3 0 .3 5 1


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  43  Wykazane w sprawozdaniu w nocie 6 koszty odsetek związane są w całości z segmentem usług lotniczy ch.  Aktywa i zobowiązania segm entów
  Koszty sprzedaży 993 1.957
  Koszty ogólnego zarządu 35.773 30.832
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 1.356.772 1.097.562
  1 .3 9 3 .5 3 8 1 .1 3 0 .3 5 1 Spr z e da ż pok ła dow a Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45.770 35.971
  4 5 .7 7 0 3 5 .9 7 1
  Koszty sprzedaży - -
  Koszty ogólnego zarządu - -
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45.770 35.971
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - -
  4 5 .7 7 0 3 5 .9 7 1 K w ot y ni e pr z y pi sa ne Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Amortyzacja - -
  Zużycie materiałów i energii - -
  Usługi obce 479 479
  Podatki i opłaty - -
  Wynagrodzenia 225 225
  Świadczenia na rzecz pracownika - -
  Ubezpieczenia społeczne 20 20
  Wyjazdy służbowe - -
  Pozostałe koszty 62 62
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  Różnice kursowe - -
  786 786
  Koszty sprzedaży - -
  Koszty ogólnego zarządu 786 786
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług - -
  786 786 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Spr z e da ż usług l ot ni c z y c h St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Aktywa ogółem 1.570.872 998.071
  Zobowiązania ogółem 1.360.171 843.493
  Amortyzacja 173.193 40.349


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  44


  W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja.


  Informacje geograficzne
  Grupa jest czarterowym przewoźnikiem europejskim z siedzibą w Polsce. Grupa wykonuje operacje lotnicze na
  podstawie europejskiej licencji operacyjnej do ponad 250 portów na obszarze całej Unii Europejskiej, Afryki
  Północnej, =zraela, Zatoki Perskiej, Szwaj carii, Norwegii, =slandii. Klientami grupy są głównie klienc i instytucjonalni.
  Hedynie niewielka część oferty kierowana jest do klientów indywidualnych.
  Nie istnieje jednoznaczne przypisanie jakiegokolwiek aktywa spółki do któregokolwiek obszaru geografi cznego.
  Zdecydowana większość aktywów Grupy może być swobodn ie przemieszczan a i generować przychody w dowolnie
  wybranym miejscu na świecie.
  Z uwagi na fakt, że loty wykonywane są łącznie do 36 krajów, Grupa dokonuje w sprawozdaniach finansowych
  podziału przychodów na rynki geograficzne w oparciu o kraj pochodzeni a klientów Grupy (tj. głównie biura podróży
  i konsolidatorzy rynku turystycznego). Zgodnie z tym podziałem przychody dzielą się następująco:

  Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. W trakcie roku obrotowego nie mi ały
  miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami (podobnie jak w latach poprzednich).


  =nformacje o wiodą cych klientach
  Głównymi odbiorcami usług Grupy są touroperatorzy oraz konsolidatorzy / brokerzy, będący pośrednikiem
  pomiędzy Grupą, a touroperatorami, konsolidujący zapotrzebowanie biur podróży na miejsca w samolocie. Grupa
  współpracuje głównie z polskim i klientami, ale w portfelu odbiorców znajdują się również podmioty m.in. z Czech,
  =zraela czy Szwecji. Podkreślić należy, że Enter Air współpracuje jedynie z wybranymi biurami podróży /
  konsolidatorami o stabilnej sytuacji finansowej, co pozwala zabezpiec zyć się Grupie przed nieoczekiwaną utratą
  jednego z kontrahentów.
  Poniżej zaprezentowano podział przychodów ze sprzedaży w roku 201 9 i 2018 według odbiorców, których
  procentowy udział w przychodach ze sprzedaży w 201 9 roku przekroczył 5%: Spr z e da ż pok ła dow a St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Aktywa ogółem 6.029 4.932
  Zobowiązania ogółem - -
  K w ot y ni e pr z y pi sa ne St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Aktywa ogółem 152.756 150.911
  Zobowiązania ogółem 7.891 7.890 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Krajowi 1.161.392 960.858
  Zagraniczni 398.480 291.027
  1 .5 5 9 .8 7 2 1 .2 5 1 .8 8 5


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  45  Nota 3 - Koszty według rodzaju

  Grupa amortyzację środków trwałych , wartości niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów ujęła w
  całości w pozycji koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług , oprócz amor tyzacji samolotów Boeing 737 -
  MAX w kwocie 1.304 tys. zł, których amortyzacja za 2 , 3 i 4 kwartał2019 roku (czyli w okresie ich tymczasowego
  wyłączenia z eksploatacji) została u jęta w kosztach zarządu.


  Nota 4 - Pozostałe przychody operacyjne
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Touroperator 1 515.300 423.715
  Touroperator 2 282.194 237.460
  Touroperator 3 183.893 179.482
  Touroperator 4 150.412 144.630
  Touroperator 5 104.049 116.025
  Touroperator 6 96.910 -
  Pozostali 227.114 150.573
  1 .5 5 9 .8 7 2 1 .2 5 1 .8 8 5 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Amortyzacja 173.193 32.264
  Zużycie materiałów i energii 517.921 447.707
  Usługi obce 643.166 573.203
  Podatki i opłaty 2.002 1.920
  Wynagrodzenia 35.379 28.252
  Świadczenia na rzecz pracownika 4.021 3.241
  Ubezpieczenia społeczne 5.949 5.557
  Wyjazdy służbowe 4.751 4.621
  Pozostałe koszty 8.443 31.956
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45.770 35.971
  Różnice kursowe (501) 2.416
  1 .4 4 0 .0 9 4 1 .1 6 7 .1 0 8
  Koszty sprzedaży 993 1.957
  Koszty ogólnego zarządu 36.559 31.618
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45.770 35.971
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów = usług 1.356.772 1.097.562
  1 .4 4 0 .0 9 4 1 .1 6 7 .1 0 8 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Odszkodowania i kary otrzymane 231 134
  Inne 227 710
  458 844


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  46

  Nota 5 - Pozostałe koszty operacyjne i odpisy na szacowane straty kredytowe


  Nota 6 - Przychody i koszty finansowe


  Nota 7 - Podatek dochodowy
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Koszty napraw - 234
  Należności spisane 1.294 -
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5.023 -
  Pozostałe koszty 879 156
  7 .1 9 6 390
  Odpis na szacowane straty kredytowe (715) 14.092
  ( 7 1 5 ) 1 4 .0 9 2 P r z y c hody f i na nsow e : Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Odsetki od rachunków bankowych 221 251
  Odsetki od pożyczek udzielonych 829 -
  Pozostałe przychody finansowe 783 110
  1 .8 3 3 361 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  K osz t y f i na nsow e : Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Koszty odsetek od:
  Kredytów bankowych 1.490 846
  Leasingów 57.949 13.219
  Inne 3.114 363
  Różnice kursowe 8.568 16.775
  Prowizje od kredytów 1.318 373
  Pozostałe koszty finansowe 4.257 3.441
  7 6 .6 9 6 3 5 .0 1 7
  O g ółe m k osz t y f i na nsow e ne t t o ( 7 4 .8 6 3 ) ( 3 4 .6 5 6 ) D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Podatek bieżący 16.267 13.010
  Podatek odroczony 6.581 3.311
  2 2 .8 4 8 1 6 .3 2 1


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  47

  Zastosowana stawka podatku dochodowy (część bieżąca oraz odroczona) we wszystkich prezentowanych okresach
  wyniosła 19%.

  Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z wynikiem finansowym
  zostało zaprezentowane poniżej :


  Nota 8 – Zyski / straty kursowe netto
  Różnice kursowe odniesione do sprawozdania z całkowitych dochodów uwzględnione zostały w następujących
  pozycjach:


  Nota 9 - Dywidenda
  W drugim kwartale 201 9 roku nastąpiła wypłata dywidendy za rok 201 8. Pozostała część zysku została przenies iona
  na kapitał zapasowy.

  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zysk przed opodatkowaniem 1 0 7 .8 3 9 8 0 .7 4 0
  Podatek wyliczony wg stawek krajowych, mających
  zastosowanie do dochodów w poszczególnych krajach 20.489 15.341
  Przychody do opodatkowania (pozabilansowe) 549 3.574
  Podatek od dochodów niepodlegających opodatkowaniu (1.097) (2.255)
  Podatek od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania
  przychodów (4.622) (4.314)
  Strata podatkowa podlegająca odliczeniu 720 690
  Koszty poprzedniego roku - -
  Inne 228 (26)
  O bc i ą ż e ni e w y ni k u f i na nsow e g o zt y t ułu poda t k u
  doc hodow e g o bi e ż ą c e g o 16.267 13.010
  Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku
  dochodowego odroczonego 6.581 3.311
  O bc i ą ż e ni a w y ni k u f i na nsow e g o zt y t ułu poda t k u
  doc hodow e g o r a z e m : 2 2 .8 4 8 1 6 .3 2 1
  Efektywna stopa podatkowa 21,2% 20,2% Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Koszt własny sprzedaży 501 (2.416)
  Koszty finansowe netto (8.568) (16.505)
  ( 8 .0 6 7 ) ( 1 8 .9 2 1 ) Kwota wypłaconej dywidendy w (PLN) 12.280.625,00
  =lość akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy 17.543.750
  Dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,70


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  48

  Nota 10 - Zysk przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zy sk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej
  ważonej liczby udziałów zwykłych w trakcie roku.

  Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby
  nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Grupa nie
  posiada składników powodujących rozwodnien ie potencjalnych akcji. W latach 201 9 i 201 8 nie nastąpiła zmiana
  ilości wyemitowanych akcji.


  Nota 11 - Rzeczowe aktywa trwałe i aktywa z tytułu prawa do użytkowania
  Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zasto sowano okresy ekonomicznego użytkowania następ ujących aktywów
  trwałych:
  • Budynki i budowle – 10 lat
  • Środki transportu – 5 lat
  • Wyposażenie i inne aktywa – 5 lat

  W wartości netto maszyn, urządzeń i innych aktywów trwałych ujęta jest wartość netto aktywów uży tkowanych
  na podstawie umów dawnego leasingu finansowego wynosząca 956.581 tys. PLN , amortyzacja za cały 2019 rok
  wyniosła 74.647 tys. PLN. =stotne zmiany w stanie rzeczowych składnikó w majątku trwałego mające miejsce w
  2019 r. związane były przede wszyst kim z zawarciem umowy leasingu dotyczącej samolotu Boeing 737 -8 MAX.
  Samoloty użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego (w rozumieniu MSR17) są amortyzowane przez
  okres trwania umowy leasingu do wartości rezydualnej ustalonej zgodnie z polityką rachunkowości Grupy.
  Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych są następujące:
  • właścicielem 2 samolotów Boeing 737 -800 jest PKO Leasing S.A.,
  • właścicielem 1 samolotu Boeing 737 -800 jest Pekao Leasing Sp. z o.o.,
  • właścicielem 2 samolotów B oeing 737 -800 jest mLeasing Sp. z o.o.,
  • właścicielem 1 samolotu Boeing 737 -800 jest BZ WBK Leasing S.A.,
  • właścicielem 2 samolotów Boeing 737 -8 MAX jest MAX2018 Aircraft Leasing Ltd.
  Enter Air Sp. z o.o. jest natomiast ich użytkownikiem w ramach umowy leasi ngu finansowego. Po zakończeniu
  umowy samoloty przechodzą na własność Enter Air Sp. z o.o.
  Z dniem 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy standard dotyczący leasingu – MSSF 16 - Leasing, który określił
  zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania dotyczące leasingu. MSSF 16 zniósł klasyfikację leasingu
  operacyjnego i leasingu finansowego zgodną z MSR 17 i wprowadził jeden model dla ujęcia księgowego leasingu
  przez leasingobiorcę.
  Grupa, korzystając z zapisów par. C1 MSSF 16, zdecydowała się zasto sować MSSF 16 do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019, a korzystając z zapisów par. C5 lit. b) MSSF 16 wdrożyła standard w tej
  właśnie dacie bez przekształcania danych porównawczych. Wartość prawa do użytkowania dotyczy w głównie 14
  samolotów i została wyceniona w wysokości równej kwocie zobowiązania leasingowego określone go jako bieżąca
  wartość przyszłych płatności stałych opłat leasingowych zdyskontowanych przy użyciu stopy bazowej z nowo
  podpisanej umowy leasingu finansowego, o w artości 5,179%. D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 84.991 64.419
  Liczba akcji na koniec okresu 17.543.750 17.543.750
  Podstawowy zysk na jedną akcję w zlotych
  (zwykły i rozwodniony)
  4 ,8 4 4 5 3 ,6 7 1 9


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  49

  Wartość netto aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów dawnego leasin gu operacyjnego (w
  rozumieniu MSR17 )( wyniosła 416.426 tys. PLN na dzień 31.12.2019 , amortyzacja za cały 2019 rok wyniosła
  126.015 tys. PLN.  Grupa na bieżąco analizuje potrzebę utworzenia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. W 2019 roku nie
  zaist niały okoliczności wskazujące na potrzebę weryfikacji przyjętych wartości i utworzenia odpisu z tytułu trwałej
  utraty wartości któregokolwiek z rzeczowych aktywów trwałych Grupy.

  Grupa posiada 2 samoloty Boeing 737 -MAX. Eksploatacja t ych samolotów została czasowo zawieszona, ale nie ma
  miejsca wycofanie produkcji czy zagrożenie certyfikatu typu, konieczna jest jedynie poprawa oprogramowania
  sterującego jednym z czujników. Grupa zidentyfikowa ła przesłanki świadczące o możliwej utracie w artości
  samolotów Boe ing 737 -MAX w związku z czym zostały przeprowadzone testy na utratę ich wartości , w wyniku G ru n t y ,
  b u d y n k i i
  b u d o w l e
  Ś ro d k i
  t ra n s p o rt u i
  u rz ą d z en i a
  Ś ro d k i t rw a ł e
  w b u d o w i e
  Wy p o s a ż en i e i
  i n n e a k t y w a
  t rw a ł e R a z em
  0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 7
  ( da ne pr z e k sz t a łc one )
  Koszt (brutto) 9.364 557.193 904 733 568.194
  Umorzenie iłączne dotychczasowe odpisy ztytułu
  utraty wartości (1.030) (47.920) - (375) (49.325)
  Wartość księgowa netto koniec okresu
  (dane przekształcone) 8 . 3 3 4 5 0 9 . 2 7 3 904 358 5 1 8 . 8 6 9
  O k r e s od 1 st y c z ni a do 3 1 g r udni a 2 0 1 8
  ( da ne pr z e k sz t a łc one )
  Wartość księgowa netto na początek okresu 8.334 509.273 904 358 518.869
  Zwiększenia - 420.071 354.871 343 775.285
  Zmniejszenia - (96.572) (349.957) (293) (446.822)
  Amortyzacja (502) (31.552) - (179) (32.233)
  Wartość księgowa netto na koniec okresu
  (dane przekształcone) 7 . 8 3 2 8 0 1 . 2 2 0 5 . 8 1 8 229 8 1 5 . 0 9 9
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 8
  ( da ne pr z e k sz t a łc one )
  Koszt (brutto) 9.363 869.877 5.818 768 885.826
  Umorzenie iłączne dotychczasowe odpisy ztytułu
  utraty wartości (1.531) (68.657) - (539) (70.727)
  Wartość księgowa netto koniec okresu
  (dane przekształcone) 7 . 8 3 2 8 0 1 . 2 2 0 5 . 8 1 8 229 8 1 5 . 0 9 9
  O k r e s od 1 st y c z ni a do 3 1 g r udni a 2 0 1 9
  Wartość księgowa netto na początek okresu 7.832 801.220 5.818 229 815.099
  MSSF 16 - pierwsze zastosowanie - 435.904 - - 435.904
  Zwiększenia 71 484.736 868.197 766 1.353.770
  Zmniejszenia - (163.896) (869.652) - (1.033.548)
  Amortyzacja (505) (181.350) - (188) (182.043)
  Wartość księgowa netto na koniec okresu 7 . 3 9 8 1 . 3 7 6 . 6 1 4 4 . 3 6 3 807 1 . 3 8 9 . 1 8 2
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9
  Koszt (brutto) 9.434 1.602.283 4.363 1.534 1.617.614
  Umorzenie iłączne dotychczasowe odpisy ztytułu
  utraty wartości (2.036) (225.669) - (727) (228.432)
  Wartość księgowa netto koniec okresu 7 . 3 9 8 1 . 3 7 6 . 6 1 4 4 . 3 6 3 807 1 . 3 8 9 . 1 8 2


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  50

  których stwierdzono brak zasadności tworzenia odpisu aktualizującego (wartość odzyskiwa lna przewyższa wartość
  księgową netto testowanego aktywa). Wartość netto samo lotów Boeing 737 -MAX na dzień 31.12.2019 wyniosła
  355.857 tys. PLN.
  Stawka amortyzacji wyżej wspomnianych samolotów Boeing 737 -MAX została przez Grupę obniżona na czas
  przestoju do wartości 0,5% , aby odzwierciedlić ut ratę wartości samolotów w tym okresie . Podejście takie wynikło
  m.in. z następujących argumentów:
  • Nieużytkowane samoloty nie są narażone na utratę wartości w czasie wynikającą z ich eksploatacji.
  • Samoloty nie generują przychodów, zatem, w celu zachowania za sady proporcjonalności przychodów i
  kos ztów, nie powinny też generować kosztów wynikających amortyzacji.
  W ocenie Zarządu nie ma ryzyka niedopuszczenia MAXów do użytkowania. Samolot jest urządzeniem
  mechanicznym i jak każde urządzenie mechaniczne jest m ożliwy do naprawienia, ponadto samolot ten jest
  zrobiony w 70% na bazie najlepszego samolotu w historii, czyli Boeinga 737 -800. Brak utraty wartości tych
  samolotów potwierdzają wyceny, przygotowane na zlecenie spółki przez niezależne podmioty świadczące us ługi
  w tym zakresie.


  W związku z prz yjętym w poprzednich latach sposobem rozliczania napraw i remontów samolotów będących
  przedmiotem umów dawnego leasingu finansowego Grupa rozpoznała w 201 8 roku komponent remontowy w
  wysokości 55.837 tys. PLN odpowiadając y kosztom remontów wykonanych w 201 8 roku.
  W 2019 roku , w związku z zaleceniami MSSF16 mówiącymi o ponownym przeanalizowaniu założeń dotyczących
  rozpoznawania komponentów remontowych, a także na wniosek audytora , Grupa zmieniła sposób rozliczania
  napraw oraz rozpoznawania komponentów remo ntowych. W wyniku zmienionego podejścia w księgach 2019 roku
  doko nane zostały m.in. następujące zmiany:
  • Każdy samolot w dawnym leasingu finansowym zosta ł podzielony na 3 komponenty (silnik_1, silnik_2,
  kadłub) i nie rozpoznaje się innych istotnych komponen tów, których okres użyteczności jest krótszy niż
  pozostałych elementów samolotu ,
  • Dla komponentów samolotu (silnik_1, silnik_2, kadłub), dla których nie przewiduje się przeglądów w
  trakcie trwania umowy nie zostały wydzielone komponenty, ponieważ, przy zało żeniu braku kontynuacji
  użytkowania samolotu po o kresie leasingu, wydzielenie komponentów, nie ma wpływu na łączną
  okresową wartość amortyzacji/umorzenia ,
  • Nie wydzielono również komponentów dla umów, które według MSR 17 były umowami leasingu
  operacyjnego, ponieważ wydzielenie nie ma wpływu na łączną okre sową wartość amortyzacji/umorzenia .
  • Komponenty remontowe, które zostały aktywowane w roku 2019 zostały wyksięgowane ze środków
  trwałych i ujęte jednorazowo w kosztach okresu w ich początkowej wartości brutto , amortyzacja
  naliczona w 2019 roku dla tych pozy cji została wycofana ,
  • Komponenty remontowe, które zostały aktywowane w latach poprzednich zostały wyksięgowane ze
  środków trwałych w ich wartości netto na dzień 1 stycznia 2019 roku i ujęte w wyniku z lat ub iegłych,
  amortyzacja naliczona w 2019 roku dla tych pozycji została wycofana ,
  • Samoloty użytkowane na podstawie umów dawnego leasingu finansowego zostały podzielone na
  komponenty fizyczne. W ewnątrz tych komponentów u tworzono komponenty remontowe ,
  odpowiadaj ące kosztom dużych, strukturalnych przeglądów, które będą miały się odbyć w kolejnych
  latach. Komponenty te są utworzone w części odpowiadającej okresowi od początku umowy leasingu do
  szacowanego dnia wystąpienia kolejnego remontu i umarzane właśnie przez ten okres . Wartość netto
  tychże komponentów na dzień 31 grudnia 2019 roku to 7.7 38 tys. PLN ,
  • W dacie kolejnego przeglądu tworzony jest nowy komponent remontowy , który, przy założeniu
  wykonywania dużych remontów średnio co 10 lat, będzie umarzany stawką am ortyzacji równą 10%.
  Wartość netto takich komponentów na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 47.537 tys. PLN ,
  • Dotychczasowe podejście polegające na ustalaniu wartości rezydualnej samolotu jako mniejszej z dwóch
  wartości – wyceny niezależnego rzeczoznawcy i kalkul acji przychodów z hipotetycznej umowy
  leasingowej (:UL) już nie jest stosowane. Obecnie do ustalania wartości rezydualnej pod uwagę bierze
  się tylko wycen ę rzeczoznawcy , gdyż kalkulacja :UL w dzisiejszych warunkach gospodarczych nie
  odzwierciedla w pełni w artości rynkowej samolotu.  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  51

  Nota 12 - Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne i prawne obejmują oprogramowanie komputerowe i licenc je oraz pozostałe wartości
  niematerialne i prawne, dotyczące praw majątkowych do emisji zanieczyszczeń gazów cieplarni anych.


  Nota 13 - =nwestycje w jednostkach zależnych


  Enter Air Services sp. z o.o. została utworzona 24 maja 2012 roku, jako nowa spółka, w której Enter Air sp. z o.o.
  objęła 100% udziałów.
  EnterAir.cz.s.r.o. została utworzona 20 lipca 2012 roku, jako nowa spółka, w której Enter Air sp. z o.o. objęła 100%
  udziałów.
  Enter Air International LTD została utworzona 2 stycznia 2014 roku, jako nowa spółka, w której Enter Air sp. z o.o.
  objęła 100% udziałów.
  Enter Air Executive Services sp. z o.o. została utworzona 28 sierpnia 2014 roku, jako nowa spółka, w której Enter
  Air sp. z o.o. objęła 60% udzia łów. W dniu 24 lipca 2015 Enter Air sp. z o.o. od kupiła udziały pozostające poza
  kontrolą i od tej daty posiada 100% udziałów Enter Air Executive Services sp. z o.o.


  Nota 1 4 – Inwestycje oraz inne aktywa finansowe
  a) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonyc h i pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym

  =nwestycje w jednostkach stowarzyszonych dotyczą inwestycji w Spółkę Chair Airlines AG (dawniej: Germania Flug
  AG ). Dodatkowe informacje na temat spółki Chair Airlines AG oraz szczegóły dotyczące rozliczenia nabycia
  udziałów został y zawarte w punkcie 5.4 niniejszego sprawozdania. Szczegóły na temat udz ielonych pożyczek
  znajdują się w punkcie 6. 4 sprawozdania. m i e j sc e
  si e dz i by
  spółk i
  pr oc e nt
  posi a da ny c h
  udz i a łów
  pr oc e nt
  posi a da ny c h
  g łosów
  m e t oda
  k onsol i da c j i
  Enter Air sp. z o.o. Warszawa 100% 100% pełna
  Hednostki zależne od Enter Air Sp. z o.o
  Enter Air Services sp. z o.o. Warszawa 100% 100% pełna
  EnterAir.cz s.r.o. Mosnov 100% 100% pełna
  Enter Air International LTD Dublin 100% 100% pełna
  Enter Air Executive services Warszawa 100% 100% pełna
  Hednostka stowarzyszona z Enter Air Sp. z o.o. (wycena metodą praw własności)
  Chair Airlines Glattbrugg 49% 49% St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 9
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  D ług ot e r m i now e
  Akcje w Chair Airlines AG 21.756 -
  K r ót k ot e r m i now e
  Pożyczki udzielone podmiotom stowarzyszonym 14.105 -
  3 5 . 8 6 1 -


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  52

  Chair Airlines (poprzednio Germania Flug AG) od 5 -ciu lat prowadzi przewozy regularne i czarterowe z
  wykorzystaniem 3 samolotów Airbus A319, operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach
  wakacyjnych w Afryce i na bliskim wschodzie.

  b) Pożyczki udzielone pozostałym jednostkowym
  W okresie objętym sprawozdaniem Spółka Enter Air sp. z o.o udzieliła now ą pożycz kę podmiotowi CL122 Sp. z o.o.
  Szczegółowe informacje nt. powiązania między CL122 z grupą Enter Air zostało ujęte w nocie dotyczącej zdarzeń
  po dniu bilansowym (punkt 6.11 niniejszego sprawozdania).


  Nota 1 5 - Należności pozostałe – długoterminowe

  Spółka zależna od Enter Air S.A . – Enter Air Sp. z o.o. dokonała odbioru jednego samolotu Boeing 737 -8 Max w
  grudniu 2018 i jednego w styczniu 2019 . W styczniu 2019 roku zawarta została umowa cesji wierzytelności
  przenosząca prawa do wpłaconych do firmy Boeing zali czek ze Spółki Enter Air S.A. na Spółkę Enter Air Sp. z o.o.
  Ze względu na tą umowę Spółka Enter Ai r S.A. dokonała na dzień 31 grudnia 2018 r. wyceny wierzytelności
  walutowej z tego tytułu a także dokonała przeklasyfikowana zaliczek z części długoterminow ej do
  krótkoterminowej .

  W okresie około roku Enter Air Sp. z o.o. pierwotnie plan owała pozyskanie kolejnego samolotu B737 -8 Max,
  którego dostawa była przewidziana na 4 kwartał 2020 roku. Poziom nakładów inwestycyjnych jest szacowany na
  8 mln USD. Spółka p lanuje pokryć te nakłady ze środków własnych.
  W okresie 1 -3 lat Enter Air Sp. z o.o., poza powyższą inwestycją planuje pozyskanie kolejnych samolotów B737 -8
  Max, których dostawa jest przewidziana odpowiednio na 1 kwartał 2021, a następnie na 2 kwartał 202 2. Poziom
  nakładów inwestycyjnych jest szacowany na 8 mln USD na każdy samolot. Spółka planuje pokryć te nakłady ze
  środków własnych pochodzących z zysków.

  Ze względu na czasowe uziemienie samolotów B737 -8 Max oraz wstrzymanie produkcji, które miało miejs ce w
  2019 roku, jest prawdopodobne, że dostawy w/w samolotów zostaną odsunięte w czasie . Spółka jest w kontakcie
  z producentem w tej sprawie, jednak na dzień sprawozdania żadne decyzje nie zostały uzgodnione.


  C L 1 2 2 Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu - -
  Kwota nowo - udzielonych pożyczek 1.519 -
  Spłata udzielonych pożyczek - -
  Stan na koniec okresu 1 .5 1 9 - St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Depozyty - użytkowanie samolotów w leasingu 29.061 33.815
  PDP Boeing 74.994 92.228
  Kaucje umowy najmu biur 183 167
  Inne 1.467 3.281
  1 0 5 . 7 0 5 1 2 9 . 4 9 1


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  53

  Nota 1 6 - Zapasy

  Koszt zapasów ujęty w pozycji „Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów” wyniósł 45.770 tys. zł
  (201 8: 35.971 tys. zł).


  Nota 1 7 - Należności handlowe oraz pozostałe należności

  Zarząd Enter Air S.A. szacuje , że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.
  Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Kwoty
  prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowe j są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy na
  szacowane straty kredytowe , oszac owane przez kierownictwo Grupy na podstawie przeszłych doświadczeń oraz
  oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej.
  Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie jest stosunkowo niewielka, w związku koniecznością dokonania przez
  klientów przedpłat na poczet realiz acji operacji lotniczych.
  Struktura czasowa należności handlowych przedstawia się następująco:

  Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy zostały pokryte odpisem na szacowan e straty kredytowe .
  Należności te zawierają saldo równe 11.490 tys. zł od podmiotu świadczącego usługi obsługi technicznej
  samolotów, które to saldo jest przedmiotem sporu sądowego.

  Wartości bilansowe należności handlowych i pozostałych należności są wyrażone w następujących walutach: St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Towary – sprzedaż pokładowa 6.029 4.932
  6 . 0 2 9 4 . 9 3 2 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Należności handlowe 103.351 81.342
  Odpis na szacowane straty kredytowe (13.415) (14.130)
  Należności handlowe netto 89.936 67.212
  =nne należności 5.683 5.971
  9 5 . 6 1 9 7 3 . 1 8 3 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Bieżące 77.385 58.313
  Przeterminowane:
  Do 3 miesięcy 8.046 5.795
  Od 3 do 6 miesięcy 1.105 12.632
  Od 6 do 12 miesięcy 3.862 1.029
  Powyżej 12 miesięcy 12.953 3.573
  1 0 3 . 3 5 1 8 1 . 3 4 2


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  54


  Zmiany stanu odpisu na szacowane straty kredytowe wartości należności handlowych

  Na zabezpieczenie posiadanych należności jak również realizację podpisanych kontraktów spółka posiada depozyty
  wniesione przez klientów wykazywane w pozycji Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania. Poniższa
  tabela przedstawia wysokość otrzymanych de pozytów na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych:  Nota 1 8 - Bieżące aktywa podatkowe


  Nota 1 9 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty


  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  Wa l ut a 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  USD 58.714 29.557
  GBP 6.395 2.006
  EUR 27.999 21.001
  PLN 2.083 14.084
  Inne 428 6.535
  9 5 . 6 1 9 7 3 . 1 8 3 Rok 2 0 1 9 Rok 2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  St a n na dz i e ń 1 st y c z ni a 1 4 . 1 3 0 38
  Utworzenie odpisu (715) 14.092
  Należności spisane w trakcie roku obrotowego jako
  nieściągalne - -
  St a n na dz i e ń 3 1 g r udni a 1 3 . 4 1 5 1 4 . 1 3 0 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Depozyty Tour Operatorów 16.191 11.858 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Nadpłata podatku VAT 548 1.198
  Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego 9 4.494
  Rozliczenie naliczonego VAT-u 231 100
  788 5 . 7 9 2 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Środki pieniężne w kasie i w banku 72.261 26.365
  Krótkoterminowe depozyty bankowe 16.204 74.049
  8 8 . 4 6 5 1 0 0 . 4 1 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  55

  Nota 20 - Rozliczenia międzyokresowe czynne
  Pozyc ja dotycząca rozliczenia leasingu dotyczyła stosowan ego do końca roku 2018 rozliczania kosztów leasingu
  operacyjnego w zależności od wykonanego przez poszczególne samoloty nalotu. Wartość rozliczeń
  międzyokresowych z tego tytułu wzrastała pod koni ec roku i malała w szczycie sezonu letniego. Z dniem 1 stycznia
  2019, a więc w momencie wdrożenia MSSF 16 –Leasing, opisane wyżej rozliczenia międzyokresowe związane
  kosztami leasingu operacyjnego zostały przeniesione do zysków zatrzymanych.


  Nota 21 - Kapitał podstawowy  Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadn ego uprzywilejowania co
  do uczestnictwa w podziale zysku.
  Akcjon ariusze Enter Air S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na dzień 31 grudnia 201 9:

  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Rozliczenie leasing - 22.265
  Rozliczenie VAT naliczony - 2
  Pozostałe rozliczenia kosztów 5.495 2.487
  5 . 4 9 5 2 4 . 7 5 4 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Kapitał zakładowy wyemitowany i zapłacony (000’ PLN) 17.544 17.544
  Liczba akcji (w szt.) 17.543.750 17.543.750
  Wartość nominalna jednej akcji w PLN 1,0 1,0
  Wartość nominalna wszystkich akcji (000’ PLN) 1 7 . 5 4 4 1 7 . 5 4 4 Se r i a L i c z ba sz t . D a t a r e j e st r a c j i
  St a n na 1 st y c z ni a 2 0 1 9 w t y m :
  A – Kapitał zakładowy 100.000
  B – Za udziały Enter Air Sp. z o.o. 10.443.747 09/02/2015
  B – Za znak towarowy 3
  C – Oferta publiczna 7.000.000 30/12/2015
  Ra z e m 1 7 .5 4 3 .7 5 0
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9 1 7 .5 4 3 .7 5 0 ENT Investments Ltd 9.206.087
  Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 1.874.000
  Fundusze zarządzane przez =nvestors Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.505.919
  OFE Generali 1.602.835
  A k c j ona r i usz L i c z ba a k c j i
  U dz i a ł w k a pi t a l e
  z a k ła dow y m i
  og ól ne j l i c z bi e
  g łosów
  52,48%
  10,68%
  8,58%
  9,14%


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  56

  Powyższa informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez akcjonariuszy posiadających co najmni ej 5% w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu sporządzona zos tała na podstawie następujących dokumentów:
  • wykazów przekazywanych emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie w
  trybie art. Art. 406 3 § 8 kodeksu spółek handlowy ch,
  • informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na
  akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich postanowień ustaw z dnia 29.07.2005 r., tj.: ustawy
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrume ntów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach pu blicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • zawiadomień przekazywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta w trybie art. 19 ust.
  1 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kw ietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.
  UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z pó źn. zm.).

  Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa przewidujące szczególny tryb oraz zasady powiadamiania spółki
  publicznej na temat zmiany stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy wyłącznie po przekroczeniu ustawowych
  progów takiej zmiany, nie można wykl uczyć, iż rzeczywisty stan posiadania akcji przez akcjonariuszy nieznacznie
  różni się od stanu przedstawionego powyżej.
  Spółka nie posiada również informacji by w okre sie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji
  niniejszego raportu nastą piły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Wszystkie wyemitowane prz ez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania co
  do uczes tnictwa w podziale zysku.


  Nota 2 2 - Kapitał zapasowy


  Nota 2 3 - Rozliczenie poł ączenia
  W grudniu 2014 roku miało miejsce podwyższenie kapitału podstawowego Enter Air Sp. z o.o. o kwotę 10.444 tys.
  zł. Łączna wartość nowoutworzonych udziałów wyn iosła 41.745 tys. zł i została pokryta aportem w postaci 100%
  udziałów w Enter Air Sp. z o.o. Do celów rozliczenia po łączenia przyjęto datę przejęcia na dzień 31 grudnia 2014.
  Przejęcie przez Enter Air S.A., Spółki Enter Air Sp. z o.o. rozliczono przy założeniu, iż podmioty znajdują się pod
  wspólną kontrolą, dlatego też do rozliczenia połącz enia zastosowano metodę łącz enia udziałów, a dane Grupy
  Enter Air Sp. z o.o. włączono do konsolidacji według wartości księgowej. Skutki połączenia ujęte zostały w osobnej
  pozycji kapitałów własnych „Rozliczenie połączenia”.
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu 2 7 7 .1 4 0 2 2 8 .7 5 0
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji - -
  Koszty emisji kapitału akcyjnego - -
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na kapitał
  zapasowy 54.180 48.390
  Stan na koniec okresu 3 3 1 .3 2 0 2 7 7 .1 4 0 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Rozliczenie połączenia z Enter Air sp. z o.o. (38.655) (38.655)
  ( 3 8 . 6 5 5 ) ( 3 8 . 6 5 5 )


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S .A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  57


  Nota 2 4 - Zyski zatrzymane

  Wzrost straty z lat ubiegłych w roku 2019 dotyczy przede wszystkim :
  • Przeniesienia na wynik lat ubiegłych , w związku z wdrożeniem w 2019 roku nowego standardu MSSF 16,
  wartości ubieg łorocznego salda rozliczeń międzyokresowych z tytułu kosztów leasingu operacyjnego.
  Więcej szczegółów na ten temat zostało zawartych w nocie dotyczącej rozliczeń międzyokresowych.
  • Zmiany , w związku z zaleceniami MSSF16 mówiącymi o ponownym przeanalizowaniu założeń
  dotyczących rozpoznawania komponentów remontowych, a także na wniosek audytora Grup y, sposobu
  rozliczania napraw i rozpoznawania komponentów remontowych . Więcej szczegółó w na ten temat
  zostało zawartych w nocie dotyczącej środków trwałych.
  • Korekt y błędu lat ubiegłych będącej wynikiem kontroli ZUS, która odbyła się w Enter Air Sp. z o.o. Więcej
  informacji na ten temat zostało zawartych w punkcie 6.1 sprawozdania.


  Nota 2 5 - Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych


  Nota 2 6 - Podatek odroczony
  Zmiany stanu brutto odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się następująco:

  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku przed stawione
  zostały w kolejnych tabelac h. D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu ( 1 7 .9 1 6 ) ( 7 .0 4 9 )
  Wdrożenie polityki komponentowej (624) (9.764)
  Nie rozliczony wynik poprzedniego okresu - 170
  Korekta błędów lat ubiegłych (1.208) (1.273)
  Pierwsze zastosowanie MSSF16 (13.856) -
  Stan na koniec okresu ( 3 3 .6 0 4 ) ( 1 7 .9 1 6 ) St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu ( 1 ) ( 1 )
  Różnice kursowe z przeliczenia - -
  Stan na koniec okresu ( 1 ) ( 1 ) D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu 2 0 .5 8 3 1 7 .2 7 2
  Obciążenie wyniku finansowego 6.581 3.311
  Pomniejszenie kapitału własnego 2.035 -
  Stan na koniec okresu 2 9 .1 9 9 2 0 .5 8 3


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o il e nie podano inaczej)


  58

  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Ak tywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Zobow i ą z a ni a z t y t ułu
  odr oc z one g o
  poda t k u doc hodow e g o
  w y c e na
  bi l a nsow a
  bi l a nsow e
  r oz l i c z e ni e
  na j m u
  sa m ol ot ów
  a m or t y z a c j a
  poda t k ow a
  pow y ż e j
  bi l a nsow e j
  opła t y
  w st ę pne
  not y
  pr z y c hód
  bi l a nsow y
  poz ost a łe Ra z e m
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 7 5 .8 4 9 3 .6 0 3 2 0 .9 6 7 - 1 .5 2 0 4 .4 6 4 3 6 .4 0 3
  Wpływ na wynik finansowy (3.630) (664) 1.981 - 3.420 10.037 11.144
  Wpływ na kapitał własny - - - - - - -
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 8
  ( da ne pr z e k sz t a łc one ) 2 .2 1 9 2 .9 3 9 2 2 .9 4 8 - 4 .9 4 0 1 4 .5 0 1 4 7 .5 4 7
  Wpływ na wynik finansowy (218) (2.833) 17.265 - (5.975) (1.256) 6.983
  Wpływ na kapitał własny - - (2.035) - - - (2.035)
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9 2 .0 0 1 106 3 8 .1 7 8 - ( 1 .0 3 5 ) 1 3 .2 4 5 5 2 .4 9 5 A k t y w a z t y t ułu
  odr oc z one g o
  poda t k u doc hodow e g o
  ZU S do z a pła t y
  w na st ę pny m
  m i e si ą c u
  w y c e na
  bi l a nsow a
  w y na g r odz e ni a
  do w y pła t y w
  na st ę pny m
  m i e si ą c u
  r e z e r w a
  ur l opow a
  st r a t a
  poda t k ow a
  l e a si ng
  f i na nsow y
  r oz l i c z a ny w
  c z a si e
  poz ost a łe Ra z e m
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 7 123 1 .6 4 9 62 301 114 1 4 .7 1 2 2 .1 3 2 1 9 .0 9 3
  Wpływ na wynik finansowy 48 144 22 16 690 (66) 7.017 7.871
  Wpływ na kapitał własny - - - - - - - -
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 8 171 1 .7 9 3 84 317 804 1 4 .6 4 6 9 .1 4 9 2 6 .9 6 4
  Wpływ na wynik finansowy 95 249 33 29 690 (2.965) (1.799) (3.668)
  Wpływ na kapitał własny - - - - - - - -
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9 266 2 .0 4 2 117 346 1494 1 1 .6 8 1 7 .3 5 0 2 3 .2 9 6


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  59

  Nota 2 7 - Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zo bowiązania

  Średni termin płatności zobowiązań handlowych wynosi 30 dni. Grupa posiada zasady zarz ądzania ryzy kiem
  finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie.
  Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa zobowiązań finansowych jest zbliżona do ich wartości godziwej.


  Nota 2 8 - Zobowiązania z tytułu leasingu i inne finansowe
  a) Zob owiązania z tytułu umów dawnego leasingu finansowego

  W pozycji zobowiązań leasingowych i inny ch finansowych pokazana jest również kwota 3.243 tys. zł dotycząca
  wyceny instrumentów finansowych =RS.
  W zawartych umowach nie pojawiają się żadne opłaty warunkowe.
  Wzrost wartości w tej pozycji wynika głównie z podpisania nowych umów leasingu finansowego, d otyczących:
  • samolotu Boeing 737 -8 MAX – umowa z grudnia 2018 r. (dostawa samolotu w styczniu 2019 r.) ,
  • samolotu Boeing 737 -800 – umowa z grudnia 2019 r. (leasing zwrotny finansowy po uprzednim wykupie
  z leasingu finansowego).
  Wartość godziwa zobowiązań le asingowych Spółki nie różni się istotnie od ich wartości księgowej. Zobowiązanie
  Spółki z tytułu leasingu jest zabezpieczone na rzecz leasingodawcy w postaci zastawu rejestrowego na
  leasingowanych środków trwałych.

  Zobowiązania z tytułu leasingu są denomi nowane w następujących walutach i na 31 grudnia 201 9 roku wynosiły:
  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zobowiązania handlowe 79.189 93.987
  Depozyty Tour Operatorów 16.191 11.942
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.315 1.838
  Zobowiązanie z tytułu podatku VAT 17.296 13.591
  Inne podatkowe, w tym wobec ZUS 3.522 7.599
  Pozostałe zobowiązania 2.408 5.344
  1 2 0 . 9 2 1 1 3 4 . 3 0 1 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zobow i ą z a ni a z t y t ułu l e a si ng u f i na nsow e g o,
  w y m a g a l ne w c i ą g u:
  jednego roku 95.935 77.378
  dwóch do pięciu lat 505.032 315.241
  powyżej pięciu lat 130.578 218.697
  731.545 611.316
  Pomniejszone o przyszłe odsetki: (95.202) (61.524)
  Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań 6 3 6 . 3 4 3 5 4 9 . 7 9 2 Wa rt o ś ć
  w w a l u c i e
  Wa rt o ś ć
  w P LN
  USD 136.079 516.786
  EUR 28.075 119.557
  PLN - -
  6 3 6 . 3 4 3


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  60

  b) Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania aktywów
  Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania z wiązane są z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2019 roku standardu
  MSSF16.


  Nota 2 9 - Kredyty i pożyczki

  Kwota 1 .007 tys. zł w zobowiązaniach długoterminowych oraz 819 tys. zł w zobowiązaniach krótkoterminowych to
  składniki zobowiązania z tytułu kredytu na zakup nieruchomości zaciągniętego w banku BNP Paribas (poprzednio
  Raiffeisen) przez Spółkę Enter Air Services S p. z o.o. Niniejsza nieruchomość to budynek będący siedzibą polskich
  spółek wchodzących w skład Grupy.
  Kwota 30.347 tys. zł to łączna wartość wykorzystywanych kredytów w walutowych rachunkach bieżących przez
  Spółkę Enter Air Sp. z o.o.

  Struktura walutowa war tości bilansowej kredytów i pożyczek Grupy przedstawia się w sposób następujący:

  Kredyty ba nkowe oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych, co naraża Grupę na ryzyko zmiany
  wartości przepływów pieniężnych w zależności od zmiany stóp procentowych. W umowach kredytowych, strony
  uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji kat alog zabez pieczeń, w tym w szczególności weksel własny in
  blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesję na rzecz Banków wierzytelności należnych Enter Air Sp. z o.o. oraz
  Enter Air Services sp. z o.o. na podstawie umowy handlowych. St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Zobow i ą z a ni a z t y t ułu pr a w a do uż y t k ow a ni a
  a k t y w ów , w y m a g a l ne w c i ą g u:
  jednego roku 146.076 -
  dwóch do pięciu lat 334.123 -
  powyżej pięciu lat 1.000 -
  481.199 -
  Pomniejszone o przyszłe odsetki: (44.582) -
  Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań 4 3 6 . 6 1 7 - St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  D ług ot e r m i now e
  Kredyty bankowe 1.007 1.800
  Pożyczki - -
  1 . 0 0 7 1 . 8 0 0
  K r ót k ot e r m i now e
  Kredyty w rachunku bieżącym 30.347 20.262
  Kredyt na zakup nieruchomości 819 .819
  Pożyczki - -
  3 1 . 1 6 6 2 1 . 0 8 1
  K r e dy t y i poż y c z k i r a z e m 3 2 . 1 7 3 2 2 . 8 8 1 3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  PLN - -
  USD 29.553 20.262
  EUR 2.620 2.619
  3 2 . 1 7 3 2 2 . 8 8 1
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  61

  Umowy zawierają standar dowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotyczące m.in. obowiązku
  wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymania przez Enter Air Sp. z o.o. oraz Enter Air Services sp.
  z o.o. określonych wskaźników finansowych na ustalonym w umowie poziomi e, a także zobowiązania do
  przekazywania Bankom określonych informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki. Ponadto, Enter Air Sp. z o.o.
  w umowach zobowiązała się do utrzymywania średniomiesięcznych wpływów łącznie na wskazane w umowie
  rachunki bieżące Enter Air Sp. z o.o. prowadzone przez Banki na określonym w umowie poziomie, jak również
  nieudzielania poręczeń i gwarancji za inne, nieobciążania aktywów stanowiących zabezpieczenie Banków na rzecz
  innych wierzycieli, niepodejmowania uchwał o obniżeniu kapitału za kładowego.
  Enter Air Sp. z o.o. zobowiązała się także do informowania Banków o zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych
  (w tym zmianach własnościowych i kapitałowych, zmianach na stanowiskach zarządzających, postępowaniach
  sądowyc h) mających istotny wpływ na sytuację prawną, finansową lub ekonomiczną Enter Air Sp. z o.o., przy czym
  Banki zastrzegły sobie prawo do dokonania oceny czy wprowadzone zmiany lub zaistniałe zdarzenia nie powodują
  zwiększenia ryzyka braku spłaty kredytu, a w przypadku stwierdze nia wzrostu ryzyka do zawieszenia prawa do
  dokonywania ciągnień kredytu lub wypowiedzenia umowy.
  Umowy zawierają również ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy. Enter Air Sp. z o.o. oraz Enter Air Services
  Sp. z o.o. zobowiązały się do niedokonywania wypłaty dywidendy bez pisemnej zgody Banków.
  W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło naruszenie postanowień umów kredytowych oraz nie wystąpiły
  trudności w regulowaniu zobowiązań wynikających z umów kredytowych .


  Nota 30 - Rezerwy

  Struktura łącznej kwoty rezerw:

  W 2018 roku w pozycji dotyczącej rezerw zaprezentowane były rezerwy w wysokości 5.920 tys. zł dotyczące
  kosztów usług związanych z wykonywaniem w 201 8 roku operacji lotniczych . W roku 2019 rezerwy na koszty usług
  dotyczących roku 2019 wyniosły 1.069 tys. zł i zostały zaprezentowane w pozycji zobowiązań handlowych.
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Długoterminowe 1.865 1.669
  Krótkoterminowe 960 6.026
  2 . 8 2 5 7 . 6 9 5 U r l opow a K osz t y usług Ra z e m
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  St a n na 1 st y c z ni a 2 0 1 8 1 . 5 8 6 1 0 . 1 0 7 1 1 . 6 9 3
  Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów
  - utworzenie dodatkowych rezerw 83 7.588 7.671
  - rozwiązanie niewykorzystanych rezerw - - -
  Rezerwy wykorzystane w trakcie roku - (11.669) (11.669)
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 8 1 . 6 6 9 6 . 0 2 6 7 . 6 9 5
  St a n na 1 st y c z ni a 2 0 1 9 1 . 6 6 9 6 . 0 2 6 7 . 6 9 5
  Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów
  - utworzenie dodatkowych rezerw 195 992 1.187
  - rozwiązanie niewykorzystanych rezerw - - -
  Rezerwy wykorzystane w trakcie roku - (6.057) (6.057)
  St a n na 3 1 g r udni a 2 0 1 9 1 . 8 6 4 961 2 . 8 2 5


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  62

  Nota 3 1 - Rozliczenia międzyokre sowe przychodów

  Zgodnie z zapisami paragrafów C16 oraz C17 MSSF 16 Spółka przyjęła uproszczenie dotyczące trans akcji sprzedaży
  i leasingu zwrotnego sprzed dnia pierwszego zastosowania standardu. Spółka nie dokonywała ponownej oceny
  tych transakcji w kontekście spełniania wymogów MSSF 15 i niezmiennie ujmuje je w taki sam sposób jak każdy
  inny leasing finansowy istniejący w dniu pierwszego zastosowania oraz amortyzuje zyski ze sprzedaży przez okres
  leasingu.


  Nota 3 2 – Zobowiązania do wykonania świadczenia

  Zobowiąz ania do wykonania świadczenia dotyczą przedpłat z tytułu realizacji usług w przyszłych okresach.


  Nota 3 3 - Świadczenia pracownicze
  Na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień bilansowy składają się:

  Z tytułu świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujęto następujące kwoty:
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  D ług ot e r m i now e 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Rozliczenie zysku z transakcji leasingu zwrotnego 47.603 59.002
  4 7 . 6 0 3 5 9 . 0 0 2
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  K r ót k ot e r m i now e 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Rozliczenie zysku z transakcji leasingu zwrotnego 13.912 18.082
  Inne - -
  1 3 . 9 1 2 1 8 . 0 8 2 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  K r ót k ot e r m i now e 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody przyszłych okresów z tytułu przewozów 44.264 35.127
  4 4 . 2 6 4 3 5 . 1 2 7 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Wynagrodzenia płatne w następnym miesiącu 2.315 1.838
  2 . 3 1 5 1 . 8 3 8 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Koszty bieżącego zatrudnienia 35.379 20.306
  Koszty ubezpieczeń społecznych 5.949 4.240
  =nne świadczenia na rzecz pracowników 4.021 2.018
  4 5 . 3 4 9 2 6 . 5 6 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  63

  W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu (z uwzględnieniem zarząd u):


  Nota 3 4 - Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
  Umowy o pracę zawarte przez Enter Air z pracownikami są umowami zarówno na czas nieokreślony jak również
  na czas określony nieprzekraczający 33 miesięcy. Ze względu na niskie prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia
  emerytalnego w najbliższych latach Spółka nie tworzy rezerwy emerytalnej.


  Nota 3 5 - Zobowiązania warunkowe
  Pon iżej przedstawiono zestawienie otwartych akredytyw wg stanu na 31 grudnia 201 9:

  Poza poniżej opisanymi umowami na zakup nowych samolotów Boeing na dzień sporządzenia sprawozd ania nie
  występują przyszłe zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych.
  W okresie około roku Enter Air Sp. z o.o. pierwotnie planowała pozyskanie kolejnego samolotu B737 -8 Max,
  którego dostawa była przewidziana na 4 kwartał 2020 roku. Poziom nakładów inwestycyjnych jest szacowany na
  8 mln USD. Spółka planuje pokryć te nakłady ze środków własnych pochodzących z zysku.
  W okresie 1 -3 lat Enter Air Sp. z o.o., poza powyższą i nwestycją planuje pozyskanie kolejnych samolotów B737 -8
  Max, których dostawa jest przewidziana odpowiednio na 1 kwartał 2021, a następnie na 2 kwartał 2022. P oziom
  nakładów inwestycyjnych jest szacowany na 8 mln USD na każdy samolot. Spółka planuje pokryć te nakłady ze
  środków własnych pochodzących z zysków okresów przyszłych.
  Ze względu na czasowe uziemienie samolotów B737 -8 Max oraz wstrzymanie produkcji, kt óre miało miejsce w
  2019 roku, jest prawdopodobne, że dostawy w/w samolotów zostaną odsunięte w cz asie. Spółka jest w kontakcie
  z producentem w tej sprawie, jednak na dzień sprawozdania żadne decyzje nie zostały uzgodnione.


  Nota 3 6 - Umowy leasingu opera cyjnego
  2019 2018
  L i c z ba
  pr a c ow ni k ów
  L i c z ba
  pr a c ow ni k ów
  Zarząd 4 4
  Pracownicy operacyjni 340 265
  Księgowość i administracja 184 161
  528 430 B en ef i c j en t K w o t a
  SASOF IV (A2) AVIATION IRELAND 19.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  Wells Fargo Trust Company, N.A. 17.12.2020 Zabezpieczenie płatności leasingu operacyjnego samolotu
  546.000 USD
  546.000 USD
  C el D a t a
  z a mk n i ęc i a
  800.000 USD
  546.000 USD
  546.000 USD St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Minimalne opłaty leasingowe ztytułu leasingu operacyjnego
  ujęte wsprawozdaniu zcałkowitych dochodów bieżącego
  okresu
  - 101.409


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  64

  Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018, Grupa posiadała zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego w
  okresie nie podlegającym wypowiedzeniu , których wartość bieżąca wyceniana po kur sie na koniec okresu
  sprawozdawczego wynosiła (w podziale na terminy płat ności):

  Z dniem 1 sty cznia 2019 roku wszedł w życie nowy standard dotyczący leasingu - MSSF 16 - Leasing, który zniósł
  klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodną z MSR 17 i wprowadził jeden model dla ujęcia
  księgowego leasingu przez leasingobiorcę.
  Poniż sza tabela przedstawia wartości, jakie zostały ujęte w księgach Gr upy w związku z wdrożeniem nowego
  standardu.  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  w okresie do roku - 111.246
  w okresie od 2 – 5 lat - 326.177
  powyżej 5 lat - 4.737
  - 4 4 2 . 1 6 0 S t a n n a d z i eń S t a n n a d z i eń
  3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 0 1 . 0 1 . 2 0 1 9
  p rz ed z m i a n ą p o z m i a n i e
  A k t y w a t r w a łe , w t y m :
  Rzeczowe aktywa trwałe 815.099 - 815.099
  Aktywa z tytułu prawa do użytkowania - 435.904 435.904
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe 9 4 4 . 8 3 9 4 3 5 . 9 0 4 1 . 3 8 0 . 7 4 3
  A k t y w a obr ot ow e , w t y m :
  Rozliczenia międzyokresowe 24.754 (15.107) 9.647
  Ra z e m A k t y w a obr ot ow e 2 0 9 . 0 7 5 ( 1 5 . 1 0 7 ) 1 9 3 . 9 6 8
  A k t y w a r a z e m 1 . 1 5 3 . 9 1 4 4 2 0 . 7 9 7 1 . 5 7 4 . 7 1 1
  K a pi t a ł w ła sny , w t y m :
  Zyski zatrzymane (17.916) (12.237) (30.153)
  Ra z e m K a pi t a ły w ła sne 3 0 2 . 5 3 1 ( 1 2 . 2 3 7 ) 2 9 0 . 2 9 4
  Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e , w t y m :
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20.583 (2.870) 17.713
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 488.461 - 488.461
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania
  aktywów - 335.376 335.376
  Ra z e m Zobow i ą z a ni e dług ot e r m i now e 5 7 1 . 5 1 5 3 3 2 . 5 0 6 9 0 4 . 0 2 1
  Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e , w t y m :
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 61.331 - 61.331
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania
  aktywów - 100.528 100.528
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e 2 7 9 . 8 6 8 1 0 0 . 5 2 8 3 8 0 . 3 9 6
  P a sy w a r a z e m 1 . 1 5 3 . 9 1 4 4 2 0 . 7 9 7 1 . 5 7 4 . 7 1 1
  Wp ł y w M S S F 1 6
  n a s p ra w o z d a n i e
  z s y t . f i n a n s o w ej
  D a n e
  p rz ek s z t a ł c o n e


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  65

  Różnica pomiędzy kwotą zobowiązań z tytułu leasingu wyliczonych zgodnie z MSSF 16 i wartością bieżącą
  przyszłych zobowiązań określoną zgodnie z MSR 17 wynika przede wszystkim z dwóch czynników:
  − przy określaniu wysokości zobowiązania leasing owego zgodnie z MSSF 16, pod uwagę wzięte zostały
  wszystkie stałe opłaty leasingowe, a więc nie tylko opłaty dotyczące czynszu, ale również stała część tzw.
  rezerw remontowych, podczas gdy opłaty remontowe nie są uwzględniane przy określaniu przyszłych
  pła tności w oparciu o MSR 17;
  − zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF 16 zostały wyliczone jako zdyskontowane przyszłe płatności,
  które to płatności zgodnie z MSR 17 dyskontowane nie są;
  − przy ustalaniu metod rozliczeń leasingu zastosowano metodę naliczania dys konta w cyklach dziennych.

  Wynikiem zastosowanego standard u są dodatkowe koszty odsetek od umów leasingowych oraz amortyzacja,
  zmniejszeniu natomiast uległy koszty rat leasingowych. Wpływ standardu na wyniki za cały 2019 rok pokazuje
  kolejna tabela.


  Z a o k res : Z a o k res :
  o d 0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 o d 0 1 . 0 1 . 2 0 1 9
  d o 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 d o 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9
  0 0 0 ' P LN 0 0 0 ' P LN
  D z i a ła l ność k ont y nuow a na
  Przychody ze sprzedaży 1.614.657 1.614.657
  Koszt własny sprzedaży, w tym: (1.414.827) (1.402.542)
  raty leasingu operacyjnego (138.348) -
  amortyzacja aktywa z tytułu prawa do użytkowania - (126.063)
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y 1 9 9 . 8 3 0 2 1 2 . 1 1 5
  Koszty sprzedaży (993) (993)
  Koszty ogólnego zarządu (36.559) (36.559)
  Pozostałe przychody operacyjne 458 458
  Pozostałe koszty operacyjne (7.196) (7.196)
  Odpis na szacowane straty kredytowe 715 715
  Zy sk ( st r a t a ) na dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j 1 5 6 . 2 5 5 1 6 8 . 5 4 0
  Koszty/przychody finansowe - netto, w tym: (44.984) (74.863)
  odsetki od zobowiązań z tyt. prawa do użytkowania aktywów - (25.264)
  wycena zobowiązań z tytułu prawa do użytkowania aktywów - (4.615)
  pozostała część kosztów/przychodów finansowych (1.277) (1.277)
  Wynik rozliczenia jednostek wycenianych metodą praw własności 14.162 14.162
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m 1 2 5 . 4 3 3 1 0 7 . 8 3 9
  B e z w d ro ż o n e g o
  M S S F 1 6
  Z w d ro ż o n y m
  M S S F 1 6


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  66

  6 INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  6.1 Istotne zmiany wartości kw ot szacunkowych prezentowanych w poprzednich okresach śródrocznych
  bieżącego roku obrotowego lub w poprzednich latach obrotowych

  Zmiany wartości szacunkowych
  Z uwagi na działanie Grupy na rynku turystycznych przewozów działalność Grupy cechuje duża sezon owość.
  Przekłada się to na poziom wartości szacunkowych wykazywanych rozliczeniach międzyokresowych oraz
  rezerwach.
  Sezonowość ma również wpływ na wysokość należności i zobowiązań handlowych oraz poziom zadłużenia w
  postaci wykorzystania przyznanych limitó w kredytowych w rachunkach obrotowych.

  Rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów :

  Z uwagi na stosowane do końca roku 2018 rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego w zależności od wykonanego
  przez poszczególne samoloty nalotu wartość rozliczeń międzyokresowych z tego tytułu wzrastała pod koniec roku
  i malała w szczycie sezonu letniego.
  Z dniem 1 stycznia 2019, a więc w momencie wdrożenia MSSF 16 – Leasing, opisane wyżej rozliczenia
  międzyokresowe związane kosztami leasingu operacyjnego zostały przeniesione do zysków zatrzymanych.


  Przeszacowanie wartości rezydualnej samolotów
  Zgodnie z polityką rachunkowości Zarząd dokonał przeszacowania wartości rezydualnej samolotów. Wartość
  rezydualna samolotów została określona w oparciu o operaty szacunkowe niezależnej, wyspecjalizowanej firmy
  posiadającej wieloletni e doświadczenie w przygotowywaniu takich dokumentów. Dodatkowo zarząd dokonał
  analizy sytuacji rynkowej i możliwości uzyskania w przyszłości przychodów z tytułu leasingu posiadanych
  samolotów z uwzględnieniem nakładów niezbędnych do uzyskania szacowanych p rzychodów.
  Na tej podstawie zmia nie uległy szacunki wartości rezydualnej, co wpłynęło na wysokość odpisów amortyzacyjnych
  w 201 9 roku , a także w związku z wdrożeniem podejścia komponentowego, miało wpływ na dotychczas naliczone
  umorzenie.


  Korekty kwot prezentowanych w poprzednich okre sach obrotowych
  W roku 2019 dokonano zmiany kwot zaprezentowanych w roku poprzednim, zbiorcz e tabel e obrazując e zakres
  dokonanych korekt została umieszczona pod poniższym opisem korekt.
  • Korekta błędów w naliczeniu składek ZUS w latach 2014 -2018
  W wynik u kontroli ZUS przeprowadzonej w roku 2019 w Enter Air Sp. z o.o. okazało się, że przez lata 2014 -
  2018 miało miejsce błędne naliczanie składek ZUS dotyczących wynagrodzeń części członków Personelu
  Pokładowe go. W związku z wykrytym błędem wyliczona została zaległość główna oraz naliczone zostały
  odsetki za wszystkie lata.
  Ponieważ część zaległych odsetek i składki dotyczą 2018 roku i wcześniejszych, dokonane zostało
  przekształcenie danych porównawczych preze ntowanych w niniejszym sprawozdaniu , co zostało
  przedstawione poniżej. St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Rozliczenie leasing - 22.265
  Rozliczenie VAT naliczony - 2
  Pozostałe rozliczenia kosztów 5.495 2.487
  5 . 4 9 5 2 4 . 7 5 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  67

  • Zmiana prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  W roku 2019 zmieniono prezentację podatku odroczonego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej – aktywo i
  rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zost ały zaprezentowane per saldo. W związku z
  wprowadzoną zmianą dokonano przekształcenia danych porównawczych.
  • Wprowadzenie polityki komponentowej
  W 2019 roku w Grupie wdrożono nowe podejście dotyczące komponentów, w celu zapewnienia
  porównywalności danych dokonano zmiany kwot zaprezentowanych w roku 2018. Więcej szczegółów na ten
  temat zostało zawartych w nocie 11.

  Spr a w oz da ni e z sy t ua c j i f i na nsow e j
  3 1 .1 2 .2 0 1 8 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a t r w a łe , w t y m :
  Rzeczowe aktywa trwałe 827.522 (12.423) 815.099
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 26.964 (26.964) .0
  Ra z e m A k t y w a t r w a łe 9 8 4 .2 2 6 - ( 2 6 .9 6 4 ) ( 1 2 .4 2 3 ) 9 4 4 .8 3 9
  A k t y w a obr ot ow e 2 0 9 .0 7 5 - - - 2 0 9 .0 7 5
  A k t y w a r a z e m 1 .1 9 3 .3 0 1 - ( 2 6 .9 6 4 ) ( 1 2 .4 2 3 ) 1 .1 5 3 .9 1 4
  K a pi t a ł w ła sny , w t y m :
  Zyski zatrzymane (3.932) (4.220) (9.764) (17.916)
  Wynik okresu 66.251 (1.208) (624) 64.419
  Ra z e m k a pi t a ły w ła sne 3 1 8 .3 4 7 ( 5 .4 2 8 ) - ( 1 0 .3 8 8 ) 3 0 2 .5 3 1
  Zobow i ą z a ni a dług ot e r m i now e , w t y m :
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 49.582 (26.964) (2.035) 20.583
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a dług ot e r m i now e 6 0 0 .5 1 4 - ( 2 6 .9 6 4 ) ( 2 .0 3 5 ) 5 7 1 .5 1 5
  Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e , w t y m :
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 128.873 5.428 134.301
  Ra z e m Zobow i ą z a ni a k r ót k ot e r m i now e 2 7 4 .4 4 0 5 .4 2 8 - - 2 7 9 .8 6 8
  P a sy w a r a z e m 1 .1 9 3 .3 0 1 - ( 2 6 .9 6 4 ) ( 1 2 .4 2 3 ) 1 .1 5 3 .9 1 4
  St a n na dz i e ń
  D a ne
  pr z e k sz t a łc on pe r sa l do
  poda t k u
  odr oc z .
  pol i t y k a
  k om po-
  ne nt ow a
  D a ne
  opubl i k ow a ne
  St a n na dz i e ń
  k or e k t a
  ZU S


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  68  • Zmiana sposobu prezentacji rachunku przepływów pieniężnych
  W roku 2019 dokona no zmiany prezentac ji w rachunku przepływów pieniężnych – poprzednio punktem
  wyjścia był wynik netto, obecnie jest to wynik brutto. Prezentacja została zmieniona zarówno w 2019 jak i w
  2018 roku. Szczegóły zmian dokonanych w danych dotyczących roku 2018 zo stały przedstawia p oniższa
  tabela. D a ne D a ne
  opubl i k ow a ne pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 8 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 8 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  D z i a ła l ność k ont y nuow a na
  Przychody ze sprzedaży 1.296.142 - - 1.296.142
  Koszt własny sprzedaży (1.130.025) (887) (2.621) (1.133.533)
  Zy sk ( st r a t a ) br ut t o na spr z e da ż y 1 6 6 .1 1 7 ( 8 8 7 ) ( 2 .6 2 1 ) 1 6 2 .6 0 9
  Zy sk ( st r a t a ) na dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j 1 1 8 .9 0 4 ( 8 8 7 ) ( 2 .6 2 1 ) 1 1 5 .3 9 6
  Koszty/przychody finansowe - netto (34.335) (321) (34.656)
  Zy sk ( st r a t a ) pr z e d opoda t k ow a ni e m 8 4 .5 6 9 ( 1 .2 0 8 ) ( 2 .6 2 1 ) 8 0 .7 4 0
  Podatek dochodowy (18.318) - 1.997 (16.321)
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o z dz i a ła l nośc i
  k ont y nuow a ne j 6 6 .2 5 1 ( 1 .2 0 8 ) ( 6 2 4 ) 6 4 .4 1 9
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o z a ok r e s obr ot ow y 6 6 .2 5 1 ( 1 .2 0 8 ) ( 6 2 4 ) 6 4 .4 1 9
  Sum a c a łk ow i t y c h doc hodów 6 6 .2 5 1 ( 1 .2 0 8 ) ( 6 2 4 ) 6 4 .4 1 9
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o pr z y pa da j ą c y ( a ) :
  udziałowcom jednostki dominującej 66.251 (1.208) (624) 64.419
  C a łk ow i t y doc hód og ółe m pr z y pa da j ą c y :
  udziałowcom jednostki dominującej 66.251 (1.208) (624) 64.419
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o na 1 a k c j ę / udz i a ł w
  z łot y c h pr z y pa da j ą c y dl a udz i a łow c ów
  j e dnost k i dom i nuj ą c e j
  zwykły i rozwodniony (w złotych) 3,7763 3,6719
  k or e k t a ZU S
  pol i t y k a
  k om pone n-
  t ow a
  Spr a w oz da ni e z w y ni k u i c a łk ow i t y c h
  doc hodów


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  69

  D a ne
  opubl i k ow a ne z m i a na
  D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 8 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 8 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  P r z e pły w y śr odk ów pi e ni ę ż ny c h z dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j
  Zy sk ( st r a t a ) ne t t o - br ut t o 6 6 .2 5 1 1 4 .4 8 9 8 0 .7 4 0
  K or e k t y r a z e m
  Amortyzacja 40.349 (8.085) 32.264
  Zapłacony podatek dochodowy (21.037) 5.288 (15.749)
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 16.019 - 16.019
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13.958 - 13.958
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 30 - 30
  Zmiana stanu rezerw 10.162 (14.160) (3.998)
  Zmiana stanu zapasów (154) (839) (993)
  Zmiana stanu należności 3.506 7.625 11.131
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 96.784 (51.875) 44.909
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (12.869) 38.108 25.239
  Inne korekty (2.922) (969) (3.891)
  143.826 (24.907) 118.919
  Śr odk i pi e ni ę ż ne ne t t o z dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j 2 1 0 .0 7 7 ( 1 0 .4 1 8 ) 1 9 9 .6 5 9
  P r z e pły w y śr odk ów pi e ni ę ż ny c h z dz i a ła l nośc i i nw e st y c y j ne j
  Wpły w y
  Z aktywów finansowych, w tym: 251 - 251
  251 - 251
  Wy da t k i
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych (92.471) 10.706 (81.765)
  (92.471) 10.706 (81.765)
  Śr odk i pi e ni ę ż ne ne t t o z dz i a ła l nośc i i nw e st y c y j ne j ( 9 2 .2 2 0 ) 1 0 .7 0 6 ( 8 1 .5 1 4 )
  P r z e pły w y śr odk ów pi e ni ę ż ny c h z dz i a ła l nośc i f i na nsow e j
  Wpły w y
  Kredyty i pożyczki 19.585 - 19.585
  19.585 - 19.585
  Wy da t k i
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (9.649) - (9.649)
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego z
  wyłączeniem odsetek (72.243) 22 (72.221)
  Odsetki (14.319) - (14.319)
  (96.211) 22 (96.189)
  Śr odk i pi e ni ę ż ne ne t t o z dz i a ła l nośc i f i na nsow e j ( 7 6 .6 2 6 ) 22 ( 7 6 .6 0 4 )
  Zw i ę k sz e ni e / z m ni e j sz e ni e ne t t o śr odk ów
  pi e ni ę ż ny c h i i c h e k w i w a l e nt ów 4 1 .2 3 1 310 4 1 .5 4 1
  Środki pieniężne iich ekwiwalenty na początek okresu
  sprawozdawczego 5 8 .8 7 3 - 5 8 .8 7 3
  W tym wpływ zmian kursów walut na saldo środków
  pieniężnych w walutach obcych 310 - 310
  Śr odk i pi e ni ę ż ne i i c h e k w i w a l e nt y na k oni e c ok r e su
  spr a w oz da w c z e g o 1 0 0 .4 1 4 - 1 0 0 .4 1 4
  ( uw z g l ę dni a
  w sz y st k i e
  k or e k t y )


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  70

  6.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Transakcje pomię dzy Enter Air S.A i podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.

  Transakcje handlowe
  Zarówno w roku 2019 jak i w roku 2018 pomiędzy Enter Air S.A. i jej podmiotem dominującym ENT Investments
  Ltd. nie miały miejsca żadne transakcje.

  W roku 201 9 Spółka zawarła następujące transakcje z podmiotem powiązanym Enter Air Sp. z o.o. :


  Zakupy towarów odbywały się w oparciu o ceny rynkowe.
  W sprawozdaniach jednostkowych Enter Air S.A uj ęto przychód a Enter Air sp. z o.o. koszt w wysokości 32 .000 tys.
  PLN związany z użytkowaniem w oparciu o umowę licencyjną znaku firmowego będącego własnością Enter Air S.A.
  Zapisy tej umowy przewidują, że rozliczenie kosztów użytkowania znaku nastąpi po z atwierdzeniu sprawozdań
  finansowych za rok, którego opłata licency jna dotyczy.
  Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane. Nie wystąpiły rezerwy na należności
  wątpliwe oraz koszty w ciągu okresu dotyczące należności nieści ągalnych lub wątpliwych należnych od podmiotów
  powiązanych.
  Salda rozrachunków z podmiotami powiązanymi na dzień bilansowy wyglądają następująco (dla celów konsolidacji
  salda są wyeliminowane) :


  Poniżej przedstawiono opis transakcji pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a jej spółkami zależnymi. Transakcje pomiędzy
  spółką Enter Air sp . z o.o. a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji.


  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  - koszty dotyczące najmu biura będącego
  siedzibą Enter Air S.A. 92 92
  - inne koszty finansowe 367 -
  Za k upy usług Spr z e da ż usług
  - opłata licencyjna 32.000 24.000
  - odsetki dotyczące finansowania Enter Air
  Sp.z o.o. - 3.989 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  N a l e ż nośc i od j e dnost e k pow i ą z a ny c h: 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Enter Air Sp. z o.o. 32.000 27.989
  3 2 . 0 0 0 2 7 . 9 8 9
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  Zobow i ą z a ni a w obe c j e dnost e k pow i ą z a ny c h: 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Enter Air Sp. z o.o. 356 -
  356 -


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  71

  Transakcje handlowe
  W ciągu roku, Enter Air sp. z o.o. zawarła następujące transakcje handlowe ze swoimi spółkami zależnymi:


  Zakupy towarów i usług odbywały się w oparciu o ceny rynkowe.
  Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregul owane. Nie wystąpiły rezerwy na należności
  wątpliwe oraz koszty w ciągu okresu dotyczące należności nieściągalnych lub wątpl iwych należnych od podmiotów
  powiązanych.

  Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usłu g są następujące:


  W okresie objętym sprawozdaniem Enter Air Sp. z o.o. zawarła następu jące transakcje z p odmiotem
  stowarzyszonym Chair Airlines AG (dawniej Germania Flug AG) St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  E nt e r A i r Se r v i c e s Sp. z o.o.
  Pozostałe przychody od jednostki zależnej - 2.756
  Zakupy towarów i usług od jednostki zależnej 44.962 30.789
  Przychody finansowe netto od jednostki zależnej 32 110
  Koszty dotyczące najmu biura 1.001 -
  E nt e r A i r E x e c ut i v e Se r v i c e s Sp. z o.o.
  Zakupy towarów i usług od jednostki zależnej 1.549 1.542
  Przychody od jednostki zależnej 6 -
  E nt e r A i r C z .s.r .o.
  Zakupy towarów i usług od jednostki zależnej 15 - St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  N a l e ż nośc i
  Enter Air Services Sp. z o.o. 3.389 -
  Enter Air Executive Services Sp. z o.o. - -
  Zobw i ą z a ni a
  Enter Air Services Sp. z o.o. 5.439 2.013
  Enter Air Executive Services Sp. z o.o. - 41
  D e poz y t y
  Enter Air Services Sp. z o.o. 83 84


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  72


  W dniu 09 kwietnia 2019 roku Enter Air Sp. z o.o. zawarła ze spółką Chair Airlines AG umowę najmu samolotów
  Airbus A319 w formule ACM=. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 czerwca do 30 września 2019
  roku. Powyższe koszty oraz depozyt wyni kają z niniejszej umowy.


  6.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej
  Zarząd i Rada Nadzorcza Enter Air S.A. otrzymywali w 201 9 roku wynagrodzenia w następujących wysokościach:

  Wynagrodzenia Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej zostały ustanowione w oparciu o politykę wynagradzania
  członków organów Grupy Kapitałowej Enter Air. Polityka ta zosta ła zatwierdzona w trakcie posiedzenia Rady
  Nadzorczej Spółki w dn. 23.12.2015.

  Człon kowie Zarządu Spółki Enter Air S.A pełnią jednocześnie funkcję członków Zarządu w Spółce Enter Air Sp. z o.o.
  oraz Dyrektorów Pionów Enter Air Sp. z o.o. Z tego tytułu w 2 019 roku zostały wypłacone następujące honoraria: St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  C ha i r A i r l i ne s A G 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Przychody ze sprzedaży 253 -
  Zakupy 8.197 -
  Należności od podmiotu stowarzyszonego - -
  Zobowiązania wobec podmiotu stowarzyszonego 973 -
  Depozyty 567 - H onor a r i um
  Za r z ą du
  H onor a r i um
  Ra dy N a dor c z e j Ra z e m
  Kobielski Andrzej 60 000 60 000
  Kubrak Marcin 60 000 60 000
  Olechno Mariusz 60 000 60 000
  Polaniecki Grzegorz 60 000 60 000
  Braulińska-Wójcik Hoanna 47 484 47 484
  Brukszo Paweł 45 045 45 045
  Koźbiał Patrycja 47 484 47 484
  Kubrak Ewa 47 484 47 484
  Przedwojewki Piotr 47 484 47 484
  Górski Dariusz 20 490 20 490
  Kaczmarczyk Krzysztof 20 490 20 490
  Młotek-Kucharczyk Marek 17 807 17 807
  Wnorowski Michał 17 807 17 807
  Ra z e m 2 4 0 0 0 0 3 1 1 5 7 5 5 5 1 5 7 5


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  73  6.4 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
  W okresie objętym sprawozdaniem jak również w okresie porównawczym Enter Air S.A. nie udzielała pożyczek
  jednostce zależnej Enter Air Sp. z o.o.
  W okresie objętym sprawozdaniem również Spółka Enter Air sp. z o.o nie udzielała nowych pożyczek podmiotom
  zależnym . Pożyczka w wysokości 1.147 tys. PLN została udzielona Spółce Enter Air Services Sp. z o.o. w 2015 roku
  na pokrycie wkładu własnego do umowy na zakup nieruchomości.
  W okresie objętym sprawozdaniem Spółka Enter Air sp. z o.o udzieliła nowe pożyczki podmiotowi
  stowarzyszonemu Chair Airlines AG. Po życzki zostały udzielo ne w walucie, ich saldo na dzień 31.12.2019 to
  3.500 tys. USD. Zgodnie z zapisami umów pożyczkobiorca na koniec umowy spłaca całość kapitału i naliczone
  odsetki (odsetki nie są kapitalizowane w okresie umowy), nie występują również żadne dodatkowe opłaty i
  prowizje. Wartość odsetek naliczonych od powyższych pożyczek na dzień 31.12.2019 wyni osła 214 tys. USD.  W okresie objętym sprawozdaniem nie udzielono pożyczek członkom Zarządu ani Radzie Nadzorczej.


  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i c z ł o n k a
  z a rz ą d u En t er
  Ai r S p . z o . o .
  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i
  D y rek t o ró w
  P i o n u En t er Ai r
  S p . z o . o . - s t a ł e
  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i
  D y rek t o ró w
  P i o n u En t er Ai r
  S p . z o . o . -
  z m i en n e
  Wy n a g ro d z en i e
  z a p eł n i en i e
  f u n k c j i c z ł o n k a
  z a rz ą d u En t er
  Ai r S . A.
  Ra z e m
  Marcin Kubrak 60 000 829 500 550 000 60 000 1 499 500
  Grzegorz Polaniecki 60 000 829 500 555 128 60 000 1 504 628
  Andrzej Kobielski 60 000 829 500 551 171 60 000 1 500 671
  Mariusz Olechno 60 000 829 500 736 700 60 000 1 686 200
  Ra z e m 2 4 0 0 0 0 3 3 1 8 0 0 0 2 3 9 2 9 9 9 2 4 0 0 0 0 6 1 9 0 9 9 9 E nt e r A i r Se r v i c e s Sp. z o.o. Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu 1 .1 4 7 1 .1 4 7
  Kwota nowo - udzielonych pożyczek - -
  Spłata udzielonych pożyczek - -
  Stan na koniec okresu 1 .1 4 7 1 .1 4 7 C ha i r A i r l i ne s A G Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Stan na początek okresu - -
  Kwota nowo - udzielonych pożyczek 36.303 -
  Naliczone odsetki 813
  Spłata udzielonych pożyczek (23.011) -
  Stan na koniec okresu 1 4 .1 0 5 -


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  74

  6.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Głównego Akcjonariusza
  Poniższa tabela przedstawia łączną wartość transakcji podmiotów z G rupy podmiotami powiązanymi poprzez
  Głównego Akcjonariusza we wskazanych okresach oraz według stanu na wskazany dzień.

  Airnet Sp. z o.o. wykonuje na rzecz Enter Air Sp. z o.o. usługi związane z wynajmem pom ieszczenia magazynowego
  i biurowego położonego w Warszawie przy Al.Krakowskiej106.
  Powyższe transakcje pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy a podmiotami powiązanymi spoza Grupy
  zawierane były w ramach zwykłego toku prowadzonej działalności.


  6.6 Wyna grodzenie członków rady nadzorczej
  Poniższa tabela zawiera wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom rad nadzorczych spółek z Grupy we
  wskazanych okresach.


  6.7 Transakcje ze spółką Student Club Sp. z o.o.
  W okresie objętym sprawoz daniem, spółki z Grupy zawierały transakcje ze spółką Student Club sp. z o.o., której
  prezesem zarządu i wspólnikiem jest pani Ewa Kubrak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Enter Air S.A. Transakcje
  pomiędzy spółką Student Club sp. z o.o. polegały na zakupi e biletów lotniczych dla członków załóg i były zawierane
  na warunkach rynkowych. Wartość tych zakupów w 201 9 roku wyniosła 7.137 tys. PLN .


  6.8 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  W danych finansowych za okres zakońc zony 31 grudnia 201 9 przedstawiono skonsolidowane dane finansowe
  Grupy Kapitałowej Enter Air S.A.
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A IRN E T sp z o.o.
  Przychody ze sprzedaży - -
  Zakupy 84 85
  Należności od podmiotu powiązanego - -
  Zobowiązania wobec podmiotu powiązanego 1 105 St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 312 199


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  75  6.9 Instrumenty finansowe
  Działalność prowadzon a przez Grupę naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego , ryzyko rynkowe w
  tym głównie ryzyko kursów walut oraz ryzyko zmiany stóp procentowych , ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.
  Ogólne zasad y, którymi kieruje się Grupa przy zarządzaniu ryzykiem skupiają się na nieprzewidywalności rynków
  finansowych i podejmowaniu działań minimalizujących potencjalnie negatywne wpływy na wynik finansowy
  Grupy. Grupa stara się przenosić dające się określić ryzy ka na swoich dostawców i odbiorców. Takie podejście
  przekłada się na możliwą do osiągnięcia rentowność , a z drugiej strony ogranicza zaangażowanie Grupy w działania
  zarządzania ryzykiem. Grupa posiada możliwość wykorzystania pochodnych instrumentów finanso wy ch w celu
  zabezpieczenia się przed niektórymi zagrożeniami.


  6.9.1 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
  Rynek lotów czarterowych związanych z turystycznymi wyjazdami zagranicznymi cechuje się bardzo dużą
  sezonowością. W trakcie sezonu letniego Grupa wykorzyst uje całą posiadaną flotę, natomiast zimą wykorzystanie
  to spada o ok. 30% . Grupa wykorzystuje ten okres na wykonywanie koniecznych przeglądów, jednakże
  jednocześnie jej przepływy pieniężne maleją i w celu terminowego opłacenia wszystkich badań niezbędne je st
  otrzymanie linii kredytowej. Grupa na bieżąco monitoruje wskaźniki zad łużenia i posiada wiarygodną historię
  kredytową. Ogólna strategia działania Grupy nie zmieniła się od 2012 roku. Struktura kapitałowa Grupy obejmuje Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  ' 0 0 0 P L N ' 0 0 0 P L N
  1 0 7 .8 3 9 8 0 .7 4 0
  A m or t y z a c j a z RZi S 173.193 32.264
  Za pła c ony poda t e k doc hodow y (10.976) (15.749)
  O dse t k i , w t y m :
  Kredyty 1.490 953
  Leasing 57.949 13.219
  Naliczone odsetki od pożyczek (813)
  Prowizje 1.318 -
  St r a t a z dz i a ła l nośc i i nw e st y c y j ne j :
  Zysk na nabyciu spółki Chair (14.157) -
  Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (5.023) 30
  Wycena IRS 3.243 -
  Strata z tytułu leasigu zwrotengo 1.500 -
  Wartość netto sprzedanych aktywów 10.798 -
  Zm i a na st a nu r e z e r w w e dług B Z-B O bi l a nsu (4.871) (3.998)
  Zm i a na st a nu z a pa sów w e dług B Z-B O bi l a nsu (1.097) (993)
  Zm i a na st a nu na l e ż nośc i k r ót k o i dług ot e r m i now y c h: (2.283) 11.131
  Zm i a na st a nu z obow i ą z a ń - be z l e a si g u:
  Zmiana BZ-BO bilansu 513.421 236.058
  Korekta leasingów MSSF 16 (523.168) (191.149)
  Zm i a na st a nu r oz l i c z e ń m i ę dz y ok r e sow y c h:
  Zmiana BZ-BO bilansu 12.826 25.239
  P oz ost a łe k or e k t y 210 (3.890)
  3 2 5 .8 0 3 1 9 9 .6 6 0
  Wy ni k f i na nsow y pr z e d opoda t k ow a ni e m
  K or e k t y w y ni k u pr z e d opoda t k ow a ni e m
  P r z e pły w y pi e ni ę ż ne z dz i a ła l nośc i ope r a c y j ne j


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  76

  zadłużenie, na które składają się kredyty, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz kapitał przypadający
  akc jonariuszom jednostki dominującej, w tym udziały, kapitały zapasowe.


  6.9.2 Kategorie inst rumentów finansowych


  6.9.3 Ryzyko rynkowe

  Ryzyko zmiany kursów walut
  Grupa prowadzi swoją działalność na różny ch rynkach zagranicznych, wobec czego ceny jej usług oraz ponoszone
  przez nią koszty są denominowane w różnych walutach, przede wszystkim w USD, w mniejszym zaś s topniu w EUR,
  GBP czy PLN.
  Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z możliwości niedopasowania po ziomu przychodów i wydatków w różnych
  walutach, co może narazić Grupę na straty w przypadku niekorzystnego ukształtowania się kursu wymiany
  poszczególnych walut.
  W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko walutowe Grupa odpowiednio równoważy proporcje przych odów i
  wydatków w poszczególnych walutach oraz zawiera umowy zabezpieczające przed ryzykiem zmiany kursu lub
  korzysta ze specjalnych linii kredytowych.


  Wrażliwo ść na ryzyko zmiany kursów walut
  Wrażliwość na ryzyko kursowe dotyczy trzech obszarów w obrębie działalności Grupy. Pierwszy to stała ekspozycja
  na PLN sięgająca do 20 0 mln PLN. Jest to kwota, którą Grupa musi zakupić w ciągu roku by pokryć koszty ponoszo ne
  w tej walucie i w tym celu musi sprzedać EUR , USD lub GBP. D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki
  dominującej 3 6 1 .5 9 5 3 0 2 .5 3 1
  Kredyty i pożyczki razem 32.173 22.881
  Zobowiązanie z tytułu leasingu i inne finansowe 1.072.960 549.792
  Razem zadłużenie odsetkowe 1.105.133 572.673
  Współc z y nni k z a dłuż e ni a odse t k ow e g o 3 ,1 1 ,9 D a ne
  pr z e k sz t a łc one
  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a f i na nsow e w y c e ni a ne w z a m or t y z ow a ny m
  k osz c i e
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 88.465 100.414
  Inne aktywa finansowe 15.624 -
  Należności handlowe oraz pozostałe - krótkoterm. 95.619 73.183
  Należności pozostałe - długoterminowe 105.705 129.491
  3 0 5 . 4 1 3 3 0 3 . 0 8 8
  P oz ost a łe z obow i ą z a ni a f i na nsow e
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 120.921 134.301
  Kredyty 32.173 22.881
  Zobowiązania z tytułu leasingu i inne finansowe 1.072.960 549.792
  1 . 2 2 6 . 0 5 4 7 0 6 . 9 7 4


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  77
  Drugim obszarem jest możliwo ść utraty wartości aktywów długoterminowych denominowanych w US D.


  Kolejn ym obszarem jest wpływ zmiany kursu USD i EUR wobec PLN na wycenę zo bowiązań z tytułu leasingu.
  Ryzyko stóp procentowych
  Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowyc h, ponieważ należące do niej podmioty pożyczają środki
  oprocentowane według stóp zmiennych.
  Kredyty obrotowe mające charakter krótkoterminowy nie wiążą się z istotnym ryzykiem zmiany stopy bazowej w
  okresie kredytowania. Ryzyko stóp procentowych, na jakie jest narażona Grupa, dotyczy głównie zobowiązań z
  tytułu leasingu finansowego.
  k ur s P L N / U SD 3,5477 3,5977 3,6477 3,6977 3,7477 3,7977
  Za pot r z e bow a ni e na P L N
  ( w t y s.P L N ) 2 0 0 .0 0 0 56.375 55.591 54.829 54.088 53.366 52.663
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr (2.781) (2.741) (2.703) (2.670) (2.635) -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr (13.169) k ur s U SD / P L N 3,5477 3,5977 3,6477 3,6977 3,7477 3,7977
  N a l e z nośc i dług ot e r m i now e
  ( w t y s.U SD ) 2 7 .1 5 6 96.341 97.699 99.057 100.415 101.773 103.130
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr 1 358 1 358 1 358 1 358 1 357 -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr 6.789 k ur s U SD / P L N 3,5477 3,5977 3,6477 3,6977 3,7477 3,7977
  Zobow i a z a ni a z t y t ułu
  l e a si ng u ( w t y s.U SD ) 2 5 0 .6 8 8 889.366 901.900 914.435 926.969 939.503 952.038
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr 12.534 12.535 12.534 12.534 12.535 -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr 62.672 k ur s E U R/ P L N 4,0085 4,0585 4,1085 4,1585 4,2085 4,2585
  Zobow i a z a ni a z t y t ułu
  l e a si ng u ( w t y s.E U R) 2 8 .0 7 5 112.539 113.942 115.346 116.750 118.154 119.557
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 5gr 1.403 1.404 1.404 1.404 1.403 -
  zmiana w tys.PLN przy zmianie
  kursu o 25gr 7.018


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  78

  Wrażliwość na wahania stóp procentowych
  Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę , wzrost średniorocznych stóp procentowych LIBOR o 0,1 p.p .
  spowodowałby wzrost obciążeń odsetkowych w okresie sprawozdawczym o ok. 5.690 tys. PLN. Natomiast w zrost
  średniorocznych stóp procentowych EURIBOR o 0,1 p.p. spowodowałby wzrost obciążeń odsetkowych w okresie
  sprawozdawczym o ok. 760 tys. PLN.


  Pozostałe ro dzaje ryzyka cenowego
  W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie dokonywała inwestycji w papiery wartościowe i nie posiada
  ekspozycji na ryzyko związane ze zmianą cen papierów wartościowych.


  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko , że kontrah ent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Grupa
  poniesie straty finansowe. Grupa stosuje zasadę podejmowania współpracy wyłącznie z kontrahentami o
  sprawdzonej wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczen ie jako narz ędzie
  redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Na należności z tytułu dostaw i usług
  składają się kwoty należne od niedużej liczby klientów, prowadzi się bieżącą ocenę stanu należności. Grupa jest
  narażona na is totne ryzyko kredytowe wobec pojedynczego kontrahenta , które ogranicza wymagając wnoszenia
  przez kontrahentów przedpłat na poczet realizacji operacji lotniczych . Ryzyko kredytowe dotyczące środków
  płynnych i instrumentów pochodnych jest ograniczone, poniew aż kontrahen tami Grupy są banki o wysokim
  ratingu kredytowym przyznawanym przez międzynarodowe agencje ratingowe.


  Zarządzanie ryzykiem płynności
  Prognozowanie przepływów pieniężnych realizowane jest przez dział finansowy Grupy, który monitoruje kroczące
  prognozy wymogów dotyczących płynności w celu zagwarantowania, że Grupa posiada wystarczające środki
  pieniężne dla zaspokojenia potrzeb operacyjnyc h przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczającej rezerwy w postaci
  niewypłaconych gwarantowanych linii kredytowych . Takie prognozowanie uwzględnia plany Grupy w zakresie
  zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, konieczność przestrzegania warunków zaciągnię tych zobowiązań,
  zgodności z wewnętrznymi i docelowymi wskaźnikami bilansowymi oraz, jeśli znajdują zastosowanie,
  prze strzeganie właściwych wymogów regulacyjnych bądź prawnych.


  Wskaźniki płynności dla Grupy

  Niskie wart ości wskaźników płynności nie są przejawem zagrożenia płynności finansowej Grupy , która dobrze radzi
  sobie z bieżącą spłatą zobowiązań i obsługą zadłużenia.  St a n na dz i e ń St a n na dz i e ń
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  płynność = Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,51 0,75
  płynność == Aktywa obrotowe-zapasy / zobowiązania krótkoterminowe 0,50 0,73
  płynność === Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania
  krótkoterminowe 0,21 0,36
  D a n e
  p rz ek s z t a ł c o n e


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  79

  6.10 Wycena w wartości godziwej
  Niniejsza nota przedstawia informacje dotyczące sposobu określania wartości godziwej różnych aktywów i
  zobowiązań finansowych przez Grupę.
  W Spółkach Grupy nie występują pozycje wyceniane na bieżąco w wartości godziwej. Wartość aktywów i
  zobowiązań finan sowych Spółki, które nie są wyceniane na bieżąco w wartości godziwe j (ale wymagane są
  ujawnienia o wartościach godziwych) przedstawia poniższa tabela:  6.11 Zdarzenia po dniu bilansowym
  Po dacie bilansowej nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową i majątkową oraz
  wyniki finansowe Grupy prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

  W dniu 14 stycznia 2020 roku została zarejestrowana zm iana umowy spółki Enter Air Sp. z o.o., przewidująca
  podwyższenie kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 12.240.000 zł.

  W dniu 27 stycznia 2020 roku pomiędzy Enter Air S. A. (Pożyczkodawca) i Enter Air Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca)
  została zawarta umow a pożyczki pomostowej. Celem pożyczki jest sfinansowanie podatku VAT od transakcji
  wykupu przez Enter Air Sp. z o.o. samolotu Boeing 737 -800, która to transakcja została sfinan sowana w ramach
  leasingu zwrotnego z firmą Pekao Leasing Sp. z o.o. Kwota pożyc zki to 11 mln zł , ostateczny termin spłaty to 30
  czerwca 2020.

  W dniu 24 stycznia 2020 roku Enter Air Sp. z o.o. nabyła od Avenger Flight Group, LLC 45 udziałów stanowiących
  45% udziałów w kapitale zakładowym spółki CL122 Sp. z o.o. Przedmiotem działalno ści spółki CL122 Sp. z o.o. jest
  prowadzenie lotniczego centrum szkoleniowego zlokalizowanego w Warszawie przy wykorzystaniu symulatora
  lotu typu B737NG Series 7000XR. Kontrolę kapitałową i operacyjną nad CL122 Sp. z o.o. sprawuje Avenger Flight
  Group Euro pe Corp, posiadająca 55% udziałów w jej kapitale zakładowym . W marcu 2020 roku nazwa spółki CL122
  Sp. z o.o. została zmieniona na A venger Flight Group Poland Sp. z o.o.

  W dniu 6 marca 2020 roku pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. a Enter Air Services Sp. z o.o. został zawarty aneks do
  umowy pożyczki z 2015 roku. Na mocy aneksu zmianie uległa data spłaty pożyczki – z 8 marca 2020 na
  8 marca 2021.
  3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8 3 1 .1 2 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  A k t y w a f i na nsow e
  - p o ż y c z k i i n a l e ż n o śc i :
  Inne aktywa finansowe 15.624 - 15.624 -
  Należności handlowe oraz pozostałe - krótkoterminowe 95.619 73.183 95.619 73.183
  Należności handlowe oraz pozostałe - długoterminowe 105.705 129.491 105.705 129.491
  A k t y w a f i na nsow e r a z e m : 2 1 6 . 9 4 8 2 0 2 . 6 7 4 2 1 6 . 9 4 8 2 0 2 . 6 7 4
  Zobow i ą z a ni a f i na nsow e
  - w y c e n i a n e w z a m o r t y z o w a n y m k o sz c i e :
  Kredyty bankowe 32.173 22.881 32.173 22.881
  Zobowiązania z tytułu leasingu i inne finansowe 1.072.960 549.792 1.072.960 549.792
  - w y c e n i a n e w k o sz c i e h i st o r y c z n y m :
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 120.921 134.301 120.921 134.301
  Zobow i ą z a ni a f i na nsow e r a z e m : 1 . 2 2 6 . 0 5 4 7 0 6 . 9 7 4 1 . 2 2 6 . 0 5 4 7 0 6 . 9 7 4
  Wa r t ość bi l a nsow a Wa r t ość g odz i w a
  d a n e
  p rz ek s z t a ł c o n e
  d a n e
  p rz ek s z t a ł c o n e


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  80

  Ze względu na zdarzenia lotni cze z udziałem samolotów B737MAX, w 2019 roku polskie i europejskie władze
  lotnicze zdec ydowały o czasowym wstrzymaniu operacji samolotami tego typu, do czasu wyjaśnienia przyczyn i
  wdrożenia działań korygujących. Na moment złożenia niniejszego sprawozdani a termin wznowienia operacji
  samolotami tego typu nadal nie został określony .

  W związk u z wyżej wspomnianym uziemieniem samolotów Boeing 737MAX , aby wykonać zakontraktowany
  program handlowy , Enter Air był zmuszony do pozyskania zastępczych samolotów i poniósł dodatkowe koszty, za
  które jest odpowiedzialny producent samolotu. Spółka zaangażo wała amerykańską kancelarię prawną
  wyspecjalizowaną w tego typu sprawach. Kancelaria złożyła w 2019 roku w imieniu spółki roszczenie
  odszkodowawcze, na które otrzymała pozytywną odpowiedź Boeinga, z zastrzeżeniem, iż dokładne rozliczenie
  reklamacji zostani e przeprowadzone po powrocie samolotów do latania. Dodatkowo, na początku roku 2020
  spółka zobowiązała Kancelarię do złożenia do Boeinga drugiego pisma z prośbą o spotkanie z zarządem producenta
  w celu rozpoczęcia pracy nad konkretnymi rozwiązaniami prowad zącymi do zadośćuczynienia dla S półki. Na
  moment publikacji niniejszego sprawozdania temat odszkodowania nie zosta ł finalnie rozstrzygnięty.

  Pandemia COVID -19
  Od początku 2020 roku świat żyje wiadomościami o pandemii COVID -19. Enter Air do początku mar ca 2020
  kontynuował normalne zaplanowane operacje lotnicze odnotowując wzrost operacji oraz ilości godzin w stosunku
  do analogicznego okresu w roku 2019 . Prognozy oraz zakontraktowane programy handlowe były realizowane bez
  przeszkód. Ograniczenia w ruchu lotniczym wprowadzone przez rząd RP w połowie marca praktycznie z dnia na
  dzień uziemiły flotę Enter Air Sp. z o.o . Zjawisko pandemii COV=D 19 jest zagrożeniem dla wyników Grupy w 2
  kwartale 2020 oraz może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy w całym 2020 roku w przypadku dalszego
  niekontrolowanego rozwoju wirusa w Europie i basenie Morza Śródziemnego .
  Dzięki modelowi biznesowemu Enter Air opartemu na przedpłatach (i przychody i koszty) odporność Enter Air na
  sytuacje kryzysowe wydaje się być dość znaczna. Należy podkreślić , że Enter Air powstał w czasie największego
  światowego kryzysu XXI wieku, wykorzystując w roku 2009 bankructwa konkurentów oraz niestabilną sytuację
  rynku. Model biznesowy był od początku zaprojektowany do istniejących warunków kryzysowy ch i dlatego dziś
  Enter Air jest jedną z niewielu firm, która nie musi przechodzić restrukturyzacji, a jedynie korzysta z elastyczności
  swojego mod elu biznesowego. Niewiele firm na świecie było w stanie w ciągu dwóch tygodni znacząco zmniejszyć
  swoje i zah ibernować swoją działalność. Niewiele też firm jest w stanie w pełni elastycznie dopasowywać swoje
  zasoby operacyjne do zapotrzebowania rynku. Nato miast m odel Enter Air pozwala dodawać do operacji
  pojedyncze samoloty i dodawać nawet pojedyncze rejsy czy tr asy w pełni elastycznie. Bardzo ważnym elementem
  wspomnianego wyżej modelu biznesowego jest struktura kosztów w Enter Air, które poza opłatami lea singowymi,
  technicznymi i częścią stałą pensji personelu są kosztami zmiennymi.
  Umowy z tour operatorami są standardowymi umowami jakie Enter Air zawiera od 10 lat. Umowy są
  zabezpieczone depozytami lub gwarancjami bankowymi. Każdy rejs jest przedpłacany , a pieniądze uzyskane z
  przedpłaty od tour operatora są przez Enter Air używane na dokonanie przedpłat za pa liwo, handling, opłaty
  portowe oraz inne usługi. Enter Air nie musi wykonywać lotów i ponosić kosztów, jeśli dany lot nie został
  przepłacony. Dzięk i temu minimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów przelotu w przypadku braku środków od tour
  operatora. Sytuacja tour operatorów, z którymi współpracuje Enter Air jest dobra i Zarząd nie widzi obecnie
  zagrożenia upadłości naszych klientów.
  W połowie maja 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dotyczące otwierania turystyki i transportu.
  Działania KE m ają na celu stopniowe otwieranie granic wewnątrz Unii Europejskiej przy jednoczesnym stosowaniu
  różnych środków bezpieczeństwa, takich jak maseczki, żele dezynfekujące czy dystans społeczny (jednakże nie
  rekomenduje się pozostawiania części miejsc wolnych na pokładzie samolotu ). Większość krajów dotkniętych
  pandemią, takich jak Bułgaria, Grecja, Włochy, :iszpania , Portugalia, Egipt, Tunezja c zy Turcja, jest znacząco
  uzależniona od turystyki, w związku z czym planowane jest otwarcie rynku od czerwca/lipca 20 20 roku oraz
  wdrożenie programów wspierających turystykę . Touroperatorzy, z którymi współpracuje Enter Air planują
  rozpoczęcie operacji w t akim właśnie okresie. Aktualne informacje na temat otwierania poszczególnych krajów
  można znaleźć na stronie Eurocont roli: https://www.eurocontrol.int/covid19 .
  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  81

  6.12 Sprawy sądowe
  Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się następujące sprawy sądowe z udziałem Grupy :
  • Sprawy, których przedmiotem są odszkodowania pasażer skie z tytułu opóźnienia operacji lotniczych lub
  opóźnienia w dostarczeniu bagażu .
  • Sprawa sądowa z udziałem En ter Air Sp. z o.o. i Enter Air S.A. tocząca się przed Sądem Okręgowym w
  Warszawie. Przedmiotem sporu jest roszczenie o zaniechanie rozpowszechn iania treści naruszających
  dobra osobiste byłych pracowników Spółki Enter Air Sp. z o.o. Kwota roszczenia to 250. 000 PLN na rzecz
  każdego z pozwanych (łącznie 500.000 PLN) tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz
  o zaniechanie działań na ruszających dobra osobiste. Postępowanie nie jest prawomocne. Zarząd stoi na
  stanowisku, że nawet w razie podjęci a przez Sąd Apelacyjny nałożenia kary, ryzyko obciążenia Spółek jest
  niskie, gdyż podjęte zostały wszystkie możliwe działania mające na celu wy konanie postanowienia o
  zabezpieczeniu, co powinno skutkować odmową uwzględnienia wniosku o nałożenie kary.
  • Rosz czenie przeciwko Spółce Enter Air Sp. z o. o. o: (i) zapłatę kwoty 4.441.403,80 GBP (stanowiącej
  równowartość 5.487.633,42 USD) obejmującej pow iększone o odsetki naliczone do dnia 8 lutego 2019 r.
  kwoty z tytułu świadczonych usług; (ii) zapłatę dalszych od setek w wysokości 1% miesięcznie oraz (iii)
  zwrot kosztów postępowania. Roszczenie jest obecnie dochodzone przez sądem angielskim.
  W odpowiedzi na ww. pozew, Enter Air Sp. z o.o. wniósł o oddalenie roszczeń i złożył powództwo
  wzajemne żądając zapła ty na swoją rzecz łącznie kwoty ok. 3.033.901,18 USD z tytułu zryczałtowanego
  odszkodowania umownego oraz dodatkowych kosztów.
  Strony są obecnie po wy mianie dwóch rund pism, oczekują na posiedzenie organizacyjne sądu
  angielskiego i odbyło się pierwsze spot kanie negocjacyjne. Zdaniem Zarządu Hednostki dominującej
  roszczenie przeciwko Enter Air jest bezzasadne. Zarząd ocenia, iż Grupa Kapitałowa nie będzi e
  zobowiązana do wypłaty kontrahentowi żadnych istotnych kwot z tytułu roszczenia.
  • Roszczenie Spółki Ente r Air Sp. z o. o. o zapłatę odszkodowania w sprawie toczącej się przez Sądem
  Okręgowym w Warszawie. Pozew został złożony pismem z dnia 17 grudnia 2018 roku, a wartość
  przedmiotu sporu to 1.415.607,00 PLN.
  • Postepowanie karne, w którym Spółka Enter Air Sp. z o. o. jest stroną pokrzywdzoną działaniem
  przestępnym, w skutek którego poniosła szkodę w wysokości 2.660.243 PLN. Spółka dochodzi nałożenia
  na spr awców obowiązku naprawienia szkody.
  • Roszczenie Spółki Enter Air Sp. z o. o. o odszkodowanie w wysokości 3 .450.057,30 USD. W dniu 3 stycznia
  2019 roku Sąd = instancji wydał wyrok oddalający powództwo Spółki w całości. Spółka wniosła apelację i
  oczekuje na wyznaczenie rozprawy.
  • Roszczenie przeciwko Enter Air Sp. z o. o. o zapłatę solidarnie łącznej kwoty w wysokości 11.631.326 PLN
  tytułem zwrotu depozytu i opłat, zapłaty kary umownej oraz odszkodowania w związku z naruszeniem
  postanowień umów dotyczących o bsługi lotów czarterowych realizowanych przy użyciu statków
  powiet rznych Enter Air sp. z o.o. Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie .


  6.13 Wynagrodzenie firmy audytorskiej

  Firma audytorska został a wybran a przez Radę Nadzorczą Enter Air S.A . uchwałą z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie
  wyboru firmy audytorsk iej do badania :
  • sprawozda nia finansowego Spółki Enter Air S.A. za 201 9 i 20 20 rok ,
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 20 19 oraz 20 20 rok (łącznie z
  przeglądem).

  Hako firmę audytorską do badania sprawozdań finansowych wybrano firm ę PKF Consult sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
  w Warszawie, wpisan ą na listę firm audytorskich pod nr 477.
  Umowę zawarto w dniu 1 sierpnia 2019 r. na czas określony, niezbędny do wykonania badania sprawozdania
  finansowego.


  GRUPA KAP=TAŁOWA ENTER A=R S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
  (dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)


  82

  Wynagrodzenie audytora w okresach sprawozdawczych kształtowało się ogółem następująco:
  Za ok r e s: Za ok r e s:
  od 0 1 .0 1 .2 0 1 9 od 0 1 .0 1 .2 0 1 8
  do 3 1 .1 2 .2 0 1 9 do 3 1 .1 2 .2 0 1 8
  0 0 0 ' P L N 0 0 0 ' P L N
  Badanie sprawozdań finansowych w tym spółek zależnych 197 107
  Przeglądy i inne usługi atestacyjne 118 63
  315 170


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 9

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 10

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Enter Air SA
ISIN:PLENTER00017
NIP:5272687350
EKD: 51.10 transport lotniczy pasażerski
Adres: Al. Krakowska 106 02-256 Warszawa
Telefon:+48 22 3551570
www:www.enterair.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ENTER AIR
2020-09-28 01-09-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649