Raport.

ENERGOAPARATURA SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1K.s.h., art. 402 § 1 i 2 K.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.
W załączeniu informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna:
§ 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Strona 1
  Katowice, 9 .0 5 . 201 8 r.
  INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
  NA DZIEŃ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
  Kapitał zakładowy Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach wynosi
  3. 993.8 86,80 zł i dzieli się na 19.969.434 szt uk akcji serii A i o wartości nominalnej 0,20 zł .
  W związku z faktem posiadania przez Spółkę nabytych w procesie skupu akcji własnych
  (proces realizowany na podstawie na podstawie Uchwały nr 18/2016 Zwyczajnego
  Walne go Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
  na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz "Regulaminu
  Programu skupu akcji własnych ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w
  celu ich umorzenia" uchwalonego Uchwałą Zarządu nr 659/2017 z dnia 13 lipca 2017
  r. ) - 292 712 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) sztuk
  akcji własn ych, a także mając na uwadze brzemiennie art. 364 § 2 K.s.h., zgodnie z którym
  Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich
  zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym nie
  wykonuje uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki :
  - łą czna liczba akcji, z których można w ykonywać prawo głosu na dzień ogłoszenia o
  zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 19 .676. 722 (słownie:
  dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedem set dwadzieścia dwa )
  sztuk akcji własn ych,
  - łączna liczba głosów przysługujących z akcji, z których można wykonywać prawo głosu na
  dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi
  19 .676. 722 głosów .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Katowice, dnia 9 maja 2018 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A.
  Zarząd Energoaparatura S.A. z siedzib a ̨ w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsi ę biorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wsch ó d w
  Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS
  0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402
  1
  Kodeksu spółek
  handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak cjonariuszy, które odbędzie się w dniu
  6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.
  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromad zenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
  8. Rozpatrzenie sprawo zdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
  9. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych, w tym celu nabycia i wartości nominalnej
  tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia
  spełnionego w zamian za nabyte akcje.
  10. Podjęcie uchwa ł w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i udzielenia
  absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017;
  c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady
  Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
  d) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia;
  e) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  f) zmiany statutu;
  g) podziału zysku Spółki za rok 2017;
  h) zasil enia kapitału rezerwowego ;
  i) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  j) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  11. Zamknięcie obrad.  Stosownie do postanowień art. 402
  2
  pkt 2) – 6) K.s.h. Zarząd Spółki podaje poniżej, co
  następuje:
  1. Prawo akcjonariusza do ż ądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  walnego zgromadzenia
  Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo
  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spó łki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21
  dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 maja 2018 r. Żądanie
  powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 40 - 273
  Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący
  adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] .
  Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
  załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących
  osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić r ównież uprawnienie do działania w
  imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
  zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
  powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  2. Prawo akc jonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezent ujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
  mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie
  Spółki pod adresem 40 - 273 Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7 lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1
  powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj a ̨ zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Podobnie jak w pkt 1 powyżej akc jonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
  akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w
  przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami do z prawnymi i spółkami
  osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając
  aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy
  wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w
  formacie PDF.
  3. Prawo a kcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać pro jekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad.
  4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas
  głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektr onicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego
  na wykonywanie prawa głosu przez pełnomo cnika zawierającego dane określone w art. 402
  3
  k.


  s. h. został zamieszczony na stronie internetowej http://www.enap.com.pl . Pełnomocnictwo
  do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
  elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego k walifikowanego
  certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacj e ̨ o udzieleniu
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty
  elektronicznej najpóźniej na 1 dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia, tj. do
  dnia 5 czerwca 2018 r. Spółka, w celu weryfikacji, wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e -
  maile z prośbą o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponowny ch
  potwierdzeń na adres e - mailowy: [email protected] . Powyższe wymogi stosuje się także
  w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa
  w Zwyczajnym Walnym Zgroma dzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
  okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w
  postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk
  pełnomocnictwa w formacie PD F). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni
  dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione
  do reprezentowania tych podmiotów.
  5. Możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wyko rzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środkó w
  komunikacji elektronicznej.
  Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystywaniu komunikacji elektronicznej.
  7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  śr odków komunikacji elektronicznej
  Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2018 r.
  W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
  a) na szesnaście dni przed dat a ̨ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 21 maja
  2018 r. ) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowyc h
  będą zapisane akcje Spółki oraz
  b) w terminie pomiędzy 9 maja 2018 r. (po publikacji ogłoszenia) a 22 maja 2018 r. złożą
  żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na
  którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww.
  wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i przedłożenie go w Spółce w dniu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  c) uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, maj a ̨ prawo
  uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi
  akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


  9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnic twa w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty
  prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawi e uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu oraz księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od 1 czerwca 2018 r. ) w siedzibie Spółki zostanie
  wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
  poczt a ̨ elektroniczn a ̨ podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo gą uzyskać
  pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 40 - 273 Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7
  lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.enap.com.pl .
  11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, o których mowa w art. 402
  3
  K.s.h. na stronie internetowej Spółki pod
  adresem http://www.enap.com.pl .
  W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia
  Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek
  handlowych.
  Zgodnie z art. 402
  1
  K. s.h. niniejsze ogłoszenie, wraz z projektami uchwał i dokonywane jest na stronie
  internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
  przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  1
  .
  1

  § 19 Rozporządzenia Ministra Fi nansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państw a niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 20 18 r. poz. 757)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Strona 1
  PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
  ENERGOAPARATURA SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
  w dniu 6 czerwca 201 8 r. o godz. 10:00 .
  Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki Energoaparatura S A z siedzibą w Katowicach , niniejszym
  upoważniam Pełnomocnika do repr ezentowania Akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku na godz. 10:00 .
  Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z
  posiadanych przez Akcjonarius za akcji w trakcie wyżej wskazanego Z wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki Energoaparatura SA , a w szczególności do udziału i zabierania głosu, do
  podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
  Pełnomocnictwo jest ważn e na czas trwania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .
  Pełnomocnik może/ nie może (*właściwe zaznaczyć) udzielać dalszych pełnomocnictw.
  AKCJONARIUSZ
  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
  Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):
  Nazwa i nr rejestru (podmiot):
  Nr PESEL (osoba fizyczna) :
  Nr NIP:
  Nr REGON (podmiot):
  Ilość posiadanych akcji spółki Energoaparatura SA:
  Adres zamieszkania / siedziby
  Ulica i numer lokalu:
  Kraj, miasto i kod pocztowy:
  Kontakt e - mail:
  Kontakt telefon iczny:
  PEŁNOMOCNIK
  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
  Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):
  Nazwa i nr rejestru (podmiot):
  Nr PESEL (osoba fizyczna) :
  Nr NIP:
  Nr REGON (podmiot):
  Ilość posiadanych akcji spółki Energoaparatura SA:
  Adres zamieszkania / siedziby
  Ulica i numer lokalu:
  Kraj, miasto i kod pocztowy:
  Kontakt e - mail:
  Kontakt telefoniczny:
  data miejscowość podpis akcjonariusza lub
  osób reprezentujących
  akcjonariusza  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 1
  PROJEKTY UCHWA
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓKI ENERGOAPARATURA SA
  zwoanego na dzie 6 czerwca 2018 r.
  Uchwaa nr 1/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZCEGO ZWYCZAJNEGO WALNE GO ZGROMADZENIA
  1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzib w Kat owicach na Przewodniczcego
  Zgromadzenia wybiera Pana/Pani ………………………………………………… ………………………………………
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 2/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOCI GOSOWANIA NAD UCHWA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
  SKRUTACYJNEJ
  1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzib w Kat owicach uchyla tajno gosowania nad
  uchwa w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 3/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE POWOANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ
  1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych, Z wyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokon a wyboru Komisji Skrutacyjnej
  w skadzie:
  1) …………………………………………………………………………………………………………….
  2) …………………………………………………………………………………………………………….
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 4/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018r.
  W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoap aratura SA postanawia przyj
  porzdek obrad Walnego Zgromadzenia Spóki wskazany w ogoszeniu opublikowanym zgodnie
  z art. 402
  1 Kodeksu Spóek Handlowych w dniu 09.05.2018 r. na s tronie internetowej Spóki:
  www.enap.com.pl
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 2
  Uchwaa nr 5/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ÓKI ZA ROK OBROTOWY 2017
  1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwizku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spóek handlowych oraz
  § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spóki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Energoaparatura S.A. z siedzib w Katowicach, zatwi erdza Sprawozdanie finansowe Spóki za
  rok 2017, bdce skadnikiem raportu rocznego, podd ane badaniu przez biegego rewidenta,
  w tym:
   bilans sporzdzony na dzie 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów
  wykazuje sum 30 810 494,35 z,
   rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.20 17 r. do 31.12.2017 r.
  wykazujce zysk netto w wysokoci 1 051 229,39 z,
   zestawienie zmian w kapitale wasnym za rok obrotow y od 01.01.2017 r. do
  31.12.2017 r. wykazujce zwikszenie kapitau wasn ego o kwot 1 051 229,39z
   rachunek przepywów pieninych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  wykazujcy zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot 119 123,84 z,
   informacj dodatkow.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 6/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018r.
  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZDU Z DZIA ALNOCI SPÓKI W 2017 ROKU
  1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwizku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spóek handlowych oraz
  § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spóki Zwyczajne Walne Z gromadzenie Akcjonariuszy
  Energoaparatura S.A. z siedzib w Katowicach, zatwi erdza Sprawozdanie Zarzdu z
  dziaalnoci Spóki w roku obrotowym 2017.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 7/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZDU ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóek han dlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c)
  Statutu Spóki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjon ariuszy Energoaparatura S.A. z
  siedzib w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Micha likowi – Prezesowi Zarzdu,
  absolutorium z wykonania obowizków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 3
  Uchwaa nr 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE PRZYJCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spóek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt c) Statutu Spóki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoap aratura S.A. siedzib w Katowicach,
  postanawia przyj zoone mu Sprawozdanie Rady Nad zorczej Energoaparatura S.A. za rok
  2017.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 9/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZONKOWI RADY NA DZORCZEJ ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóek han dlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c)
  Statutu Spóki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona riuszy Energoaparatura S.A. z siedzib
  w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi – Przew odniczcemu Rady Nadzorczej Spóki
  w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowizków
  za rok 2017.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 1 0/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2017 r.
  W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZONKOWI RADY NA DZORCZEJ ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóek han dlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c)
  Statutu Spóki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona riuszy Energoaparatura S.A. z siedzib
  w Katowicach udziela Pani Magorzacie Ggotek-Rapak - Wiceprzewodniczcemu
  i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spóki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  absolutorium z wykonania obowizków za rok 2017.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 1 1/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZONKOWI RADY NA DZORCZEJ ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóek han dlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c)
  Statutu Spóki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona riuszy Energoaparatura S.A. z siedzib
  w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi - Czonkowi Rady Nadzorczej Spóki w
  okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowizków za
  rok 2017.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 4
  Uchwaa nr 1 2/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZONKOWI RADY NA DZORCZEJ ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóek han dlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c)
  Statutu Spóki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona riuszy Energoaparatura S.A. z siedzib
  w Katowicach udziela Panu Zdzisawowi Koralewskiemu - Czonkowi Rady Nadzorczej Spóki
  w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowizków
  za rok 2017.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 1 3/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZONKOWI RADY NA DZORCZEJ ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóek han dlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c)
  Statutu Spóki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoa paratura S.A. z siedzib w Katowicach
  udziela Panu Piotrowi Soprychowi - Czonkowi Rady N adzorczej Spóki w okresie od dnia
  01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowizków za rok 2017.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 1 4/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WASNYCH NABYTYCH PRZEZ S PÓK
  1. Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spóek handlowych oraz zgodnie z § 8 ust. 1 i § 22 ust. 1 pkt
  m) Statutu Spóki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ene rgoaparatura S.A. z siedzib w
  Katowicach umarza 292 712 (sownie: dwiecie dziewi dziesit dwa tysice siedemset
  dwanacie) akcji spóki Energoaparatura S.A. o wart oci nominalnej 0,20 z (sownie: zero
  zotych 20/100) kada, tj. o cznej wartoci nomin alnej 58 542,40 z (sownie: pidziesit
  osiem tysicy piset czterdzieci dwa zote 40/100 ), zdematerializowane i zapisane przez
  Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych SA oraz na r achunku papierów wartociowych Domu
  Maklerskiego DM PKO BP S.A. pod kodem PLENAP000010, które Spóka nabya, za zgod
  akcjonariuszy wyraon uchwa nr 18/2016 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  ENERGOAPARATURA SA z dnia 21 czerwca 2016 roku i na warunkach okrelonych t uchwa i
  zgodnie z „Regulaminem Programu skupu akcji wasnyc h ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
  w celu ich umorzenia” uchwalonym uchwa Zarzdu nr 659/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku oraz
  w oparciu o umow z Domem Maklerskim DM PKO BP SA w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 roku,
  w okresie od 17 lipca 2017 r. do 18 kwietnia 2018 r . za czn warto nabycia (wynagrodzenie
  akcjonariuszy) 324 856,16 z (sownie: trzysta dwad ziecia cztery tysice osiemset pidziesit
  sze zotych 16/100).
  2. Wynikajce z umorzenia akcji opisanych powyej w pk t 1 obnienie kapitau zakadowego Spóki
  nastpi w drodze uchway Walnego Zgromadzenia i zmi any Statutu Spóki bez zachowania
  procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spóek handlowych, a to na
  podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spóek handlo wych, gdy ww. wynagrodzenie
  akcjonariuszy akcji umorzonych zostaje zapacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu
  spóek handlowych moe by przeznaczona do podziau .
  3. Umorzenie akcji nastpuje poprzez obnienie kapita u zakadowego Spóki o kwot
  odpowiadajc cznej wartoci nominalnej umarzanyc h akcji, tj. o kwot 58 542,40 z
  (sownie: pidziesit osiem tysicy piset czterd zieci dwa zote 40/100), a zatem z kwoty  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 5
  3 993 886,80 z (sownie: trzy miliony dziewiset dziewidziesit trzy tysice osiemset
  osiemdziesit sze zotych i 80/100) do kwoty 3 93 5 344,40 z (sownie: trzy miliony
  dziewiset trzydzieci pi tysicy trzysta czterd zieci cztery zote i 40/100).
  4. Umorzenie akcji nastpi z chwil zarejestrowania pr zez Sd obnienia kapitau zakadowego.
  5. Obnienie kapitau zakadowego i zwizana z tym zmi ana Statutu nastpi na podstawie
  odrbnych uchwa podjtych przez niniejsze Walne Zg romadzenie.
  6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podjcia, z zas trzeeniem pkt 5 powyej.
  ****
  Uzasadnienie projektu uchway
  W okresie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 18 kwiet nia 2018 r. Spóka nabya cznie 292 712 akcji,
  o wartoci nominalnej po 0,20 z kada, tj. o czn ej wartoci nominalnej 58 542,40 z, które daj
  prawo do wykonania 292 712 gosów na Walnym Zgromad zeniu, a co stanowi 1,466 % udziau w
  ogólnej liczbie gosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji wasnych dokonany by w oparciu i na
  zasadach opisanych w Uchwale nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
  dnia 21 czerwca 2016 roku oraz w uchwalonym przez Z arzd, Uchwa Zarzdu nr 659/2017 z dnia
  13 lipca 2017 r., „Regulaminem Programu skupu akcji wasnych ENERGOAPARARTURA SA siedzib
  w Katowicach w celu umorzenia” (dalej: Regulamin Pr ogramu skupu”), a take w oparciu o umow
  z Domem Maklerskim DM PKO BP SA w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 roku. Ww. Uchwaa nr
  18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu szy z dnia 21 czerwca 2016 roku
  upowania i zobowizaa Zarzd do zwoania, po nab yciu akcji wasnych, Walnego Zgromadzenia
  Spóki z porzdkiem obrad obejmujcym m.in. podjci e uchway w sprawie umorzenia nabytych
  przez Spók akcji wasnych, a Regulamin Programu s kupu przewiduje, e „nie póniej ni w cigu
  12 miesicy od przeprowadzenia transakcji skupu akc ji Zarzd zwoa Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy Spóki z porzdkiem obrad obejmujcym co najmniej podjcie uchway w sprawie
  umorzenia nabytych akcji wasnych Spóki oraz uchwa y w sprawie obnienia kapitau zakadowego
  Spóki w wyniku umorzenia akcji wasnych”.
  Uchwaa nr 15 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE OBNIENIA KAPITAU ZAKADOWEGO
  1. Na podstawie przepisów art. 360 § 1 i art. 455 Kod eksu spóek handlowych oraz § 8 ust. 2 i § 22
  ust. 1 pkt e) Statutu Spóki Walne Zgromadzenie, w zwizku z podjciem przez niniejsze Walne
  Zgromadzenie uchway nr 14/2018 o umorzeniu akcji w asnych nabytych przez Spók, obnia
  kapita zakadowy Spóki o kwot 58 542,40 z (sownie: pidziesit osiem tysicy piset
  czterdzieci dwa zote 40/100), tj. z kwoty 3 993 8 86,80 z (sownie: trzy miliony dziewiset
  dziewidziesit trzy tysice osiemset osiemdziesi t sze zotych i 80/100) do kwoty
  3 935 344,40 z (sownie: trzy miliony dziewiset trzydzieci pi tysicy trzysta czterdzieci
  cztery zote i 40/100), w drodze umorzenia 292 712 (sownie: dwiecie dziewidziesit dwa
  tysice siedemset dwanacie) akcji spóki ENERGOAPA RATURA S.A. o wartoci nominalnej 0,20 z
  (sownie: zero zotych 20/100) kada, szczegóowo o pisanych w uchwale nr 14/2018 niniejszego
  Walnego Zgromadzenia i w drodze zmiany Statutu. Cel em obnienia kapitau zakadowego jest
  realizacja podjtej przez niniejsze Walne Zgromadze nie Spóki uchway o umorzeniu akcji
  wasnych nabytych przez Spók, tj. dostosowanie wa rtoci kapitau zakadowego Spóki do
  liczby akcji Spóki, która pozostanie w wyniku umor zenia tj. 19 676 722 (sownie: dziewitnacie
  milionów szeset siedemdziesit sze tysicy sied emset dwadziecia dwie) akcje o wartoci
  nominalnej 0,20 z kada.
  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 6
  2. Obnie nie kapitau zakadowego nastpuje bez przeprowadzeniu postpowania konwokacyjnego,
  o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spóek handlow ych, a to na podstawie art. 360 § 2 pkt 2)
  Kodeksu spóek handlowych, gdy wynagrodzenie akcjo nariuszy akcji umorzonych zostaje
  zapacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kod eksu spóek handlowych moe by
  przeznaczona do podziau.
  3. Obnienie kapitau zakadowego nastpuje z chwil z arejestrowania przez waciwy Sd
  rejestrowy.
  ****
  Uzasadnienie projektu uchway
  W zwizku z zamierzonym podjciem przez Nadzwyczajn e Walne Zgromadzenie Uchway nr
  14/2018 w sprawie umorzenia akcji wasnych nabytych przez Spók koniecznym jest
  dostosowanie wysokoci kapitau zakadowego ENERGOA PARATURA SA do liczby akcji Spóki,
  która pozostanie w wyniku umorzenia 292 712 akcji Spóki nabytych przez ni w ramach
  Programu skupu akcji wasnych w celu umorzenia. Uch waa nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 r oku w sprawie wyraenia zgody na nabycie
  przez Spók akcji wasnych w celu umorzenia, upowa nia i zobowizaa Zarzd do zwoania, po
  nabyciu akcji wasnych, Walnego Zgromadzenia Spóki z porzdkiem obrad obejmujcym m.in.
  podjcie uchway w sprawie obnienia kapitau zaka dowego Spóki o kwot odpowiadajc
  wartoci nominalnej akcji wasnych podlegajcych um orzeniu, a przyjty w tym celu w dniu 13
  lipca 2017 r. Regulamin Programu skupu przewiduje, e „nie póniej ni w cigu 12 miesicy od
  przeprowadzenia transakcji skupu akcji Zarzd zwoa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spóki z
  porzdkiem obrad obejmujcym co najmniej podjcie u chway w sprawie umorzenia nabytych
  akcji wasnych Spóki oraz uchway w sprawie obnie nia kapitau zakadowego Spóki w wyniku
  umorzenia akcji wasnych”. Warto nominalna nabyty ch i umorzonych akcji wynosi 0,20 z, co
  daje czn warto nominaln 58 542,40 z (sownie : pidziesit osiem tysicy piset
  czterdzieci dwa zote 40/100), o któr naley obni y dotychczasowy kapita zakadowy Spóki
  do wysokoci 3 935 344,40 z (sownie: trzy miliony dziewiset trzydzieci pi tysicy trzysta
  czterdzieci cztery zote i 40/100).
  Uchwaa nr 16/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓKI
  1. Dziaajc na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 § 1 Kodeksu spóek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt
  d) Statutu, oraz w zwizku z podjciem przez niniej sze Walne Zgromadzenie Uchway nr
  14/2018 o umorzeniu akcji Spóki oraz Uchway nr 16 /2018 o obnieniu kapitau zakadowego
  Spóki, Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spó ki ENERGOAPARATURA S.A. w ten sposób,
  e uchyla dotychczasowe i nadaje mu nastpujce now e brzmienie:
  㤠6
  Kapita zakadowy wynosi 3 935 344,40 z (sownie: trzy miliony dziewiset trzydzieci pi
  tysicy trzysta czterdzieci cztery zote i 40/100 i dzieli si na 19 676 722 (sownie:
  dziewitnacie milionów szeset siedemdziesit sze tysicy siedemset dwadziecia dwie)
  akcje serii A o wartoci nominalnej 0,20 z (dwadzi ecia groszy) kada.”
  2. W zwizku ze zmian Statutu Spóki, o której mowa w pkt 1 powyej Walne Zgromadzenie ustala
  nowy tekst jednolity Statutu Spóki w brzmieniu sta nowicym zacznik nr 1 do niniejszej
  uchway.
  3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z zastrze eniem, i zmiana Statutu wymaga
  zarejestrowania przez waciwy Sd rejestrowy.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 7
  ****
  Uzasadnienie projektu uchway
  Uchwaa nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016
  roku w sprawie wyraenia zgody na nabycie przez Spó k akcji wasnych w celu umorzenia
  upowania i zobowizaa Zarzd do zwoania, po nab yciu akcji wasnych, Walnego Zgromadzenia
  Spóki z porzdkiem obrad obejmujcym podjcie uchw ay w sprawie umorzenia nabytych akcji
  wasnych, w sprawie obnienia kapitau zakadowego Spóki o kwot odpowiadajc wartoci
  nominalnej akcji wasnych podlegajcych umorzeniu o raz w sprawie zmiany statutu Spóki w
  zwizku z obnieniem kapitau zakadowego w wyniku umorzenia akcji wasnych. W zwizku z
  przedoeniem Walnemu Zgromadzeniu projektu Uchway nr 14/2018 w sprawie umorzenia akcji
  wasnych nabytych przez Spók oraz Uchway nr 15/2 018 w sprawie obnienia kapitau
  zakadowego konieczne jest zaproponowanie Walnemu Z gromadzeniu podjcia uchway o zmianie
  Statutu Spóki. Proponowana zmiana Statutu ma wic na celu ustalenie w Statucie nowej
  wysokoci kapitau zakadowego oraz nowej liczby ak cji Spóki wynikajcych z ustale Walnego
  Zgromadzenia dotyczcych umorzenia akcji wasnych i obnienia kapitau zakadowego Spóki.
  Jednolity tekst Statutu po ww. zmianie stanowi za cznik do projektu uchway.
  Uchwaa nr 17 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE PODZIAU ZYSKU SPÓKI ZA ROK 2017
  1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spóek han dlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu
  Spóki, a take w zwizku z art. 360 § 2 pkt 2) Zwy czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Energoaparatura S.A. z siedzib w Katowicach postan awia wypracowany zysk netto za rok
  2017 w kwocie 1 051 229,39 z (sownie: jeden milion pidziesit jeden tysicy dwiecie
  dwadziecia dziewi zotych 39/100) przeznaczy na:
  a) kwot 324 856,16 z (sownie: trzysta dwadziecia c ztery tysice osiemset pidziesit
  sze zotych 16/100) na wynagrodzenie akcjonariusz y akcji umorzonych uchwa nr
  14/2018 niniejszego Zgromadzenia;
  b) kwot 726 373,23 z (sownie: siedemset dwadziecia sze tysicy trzysta siedemdziesit
  trzy zote 23/100) na zasilenie kapitau zapasowego .
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Uchwaa nr 18 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE ZASILENIA KAPITAU REZERWOWEGO
  1. Na podstawie art. 457 § 2 Kodeksu spóek handlowych oraz § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spóki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z s iedzib w Katowicach postanawia kwot
  uzyskan z obnienia kapitau zakadowego, tj. kwot 58 542,40 z (sownie: pidziesit osiem
  tysicy piset czterdzieci dwa zote 40/100), prz ekaza na osobny kapita rezerwowy, który
  moe by wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 8
  Uchwaa nr 19 /2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE ZMIAN W SKADZIE RADY NADZORCZEJ
  1.
  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóek handlowych oraz zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spóki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z s iedzib postanawia……………………………...
  2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podjcia.
  Uchwała nr 20 /2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
  podjta w dniu 6 czerwca 2018 r.
  W SPRAWIE ZMIANY ZASAD WYNAGRADZANIA CZONKÓW RADY NADZORCZEJ
  1.
  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spóek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt p) Statutu
  Spóki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatur a SA z siedzib w Katowicach postanawia
  zmieni zasady wynagradzania Czonków Rady Nadzorcz ej w ten sposób, e:
  …………………………………………………………………………………..
  2. W pozostaym zakresie zasady wynagradzania Czon ków Rady Nadzorczej ustalone Uchwa nr 18
  ZWZA Energoaparatura SA z dnia 19 czerwca 2008 r. i Uchwa nr 15/2015 z dnia 11 czerwca
  2015 r. nie ulegaj zmianie.
  3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 9
  Zacznik nr 1
  do Uchway nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENE RGOAPARATURA
  SA w Katowicach podjtej w dniu 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spóki
  STATUT SPÓKI
  ENERGOAPARATURA SPÓKA AKCYJNA
  Z SIEDZIB W KATOWICACH
  tekst jednolity uwzgldniajcy zmiany wprowadzone u chwa:
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn ia 6 czerwca 2018 r.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Firma spóki brzmi „Energoaparatura Spóka Ak cyjna”.
  2. Spóka moe uywa skrótu firmy: ENAP Spóka Akcyjna.
  § 2
  Siedzib Spóki jest miasto Katowice.
  § 3
  1. Zaoycielem Spóki jest Skarb Pastwa.
  2. Spóka powstaa w wyniku przeksztacenia prze dsibiorstwa pastwowego pod nazw
  „Przedsibiorstwo Montau Aparatury Kontrolno Pomia rowej i Automatyki
  Energoaparatura”.
  3. Spóka dziaa na podstawie przepisów Kodeksu spóek handlowych (K.s.h.) i innych
  obowizujcych przepisów prawa.
  § 4
  1. Spóka dziaa na obszarze Rzeczypospolitej Po lskiej i za granic.
  2. Czas trwania Spóki jest nieoznaczony. 3. Na obszarze swego dziaania Spóka moe tworz y i likwidowa terytorialnie i rzeczowo
  zorganizowane zakady, oddziay, biura, przedstawic ielstwa, filie, moe przystpowa do
  innych spóek, a take uczestniczy w innych przeds iwziciach organizacyjnych.
  PRZEDMIOT DZIAALNOCI SPÓKI
  § 5
  Przedmiotem dziaalnoci Spóki jest:
  1. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43 .21.Z
  2. wykonywanie pozostaych instalacji budowlanyc h – PKD 43.29.Z
  3. roboty zwizane z budow rurocigów przesyow ych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z;
  4. roboty zwizane z budow linii telekomunikacy jnych i elektroenergetycznych – PKD
  42.22.Z;
  5. naprawa i konserwacja urzdze elektrycznych – PKD 33.14.Z;  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 10
  6. produkcja konstrukcji metalowych i ich czci – PKD 25.11.Z
  7. produkcja zczy i rub – PKD 25.94.Z
  8. produkcja pozostaych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana –
  PKD 25.99.Z;
  9. produkcja aparatury rozdzielczej i sterownicz ej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z
  10. produkcja sprztu instalacyjnego – PKD 27.33.Z
  11. produkcja pozostaego sprztu elektrycznego – P KD 27.90.Z
  12. produkcja sprztu i wyposaenia do napdu hydra ulicznego i pneumatycznego – PKD
  28.12.Z;
  13. produkcja pozostaych kurków i zaworów – PKD 28 .14.Z;
  14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowy ch – PKD 33.11.Z;
  15. naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
  16. naprawa i konserwacja urzdze elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z;
  17. instalowanie maszyn przemysowych, sprztu i wy posaenia – PKD 33.20.Z;
  18. roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynk ów mieszkalnych i niemieszkalnych –
  PKD 41.20.Z
  19. roboty zwizane z budow obiektów inynierii wo dnej – PKD 42.91.Z;
  20. roboty zwizane z budow pozostaych obiektów i nynierii ldowej i wodnej, gdzie indziej
  niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z;
  21. wykonywania wykopów i wierce geologiczno-inyn ierskich – PKD 43.13.Z
  22. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, c ieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych –
  PKD 43.22.Z
  23. pozostae specjalistyczne roboty budowlane, gdz ie indziej nie klasyfikowane – PKD 43.99.Z
  24. sprzeda hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z;
  25. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;
  26. pozostae porednictwo pienine – PKD 64.19.Z
  27. pozostaa finansowa dziaalno usugowa, gdzie indziej nie klasyfikowana z wyczeniem
  ubezpiecze i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z
  28. pozostaa dziaalno wspomagajca usugi finan sowe, z wyczeniem ubezpiecze i
  funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
  29. kupno i sprzeda nieruchomoci na wasny rachun ek – PKD 68.10.Z
  30. wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi – PKD 68.20.Z
  31. porednictwo w obrocie nieruchomociami – 68.31 .Z
  32. zarzdzenie nieruchomociami wykonywane na zlec enie – PKD 68.32.Z
  33. dziaalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z;
  34. pozostae badania i analizy techniczne – PKD 71 .20.B;
  35. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostaych nauk przyrodniczych i
  technicznych – PKD 72.19.Z
  36. dziaalno agencji pracy tymczasowej – PKD 78. 20.Z  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 11
  37. dziaalno ochraniarska w zakresie obsugi systemów bezpieczestwa – PKD 80.20.Z
  38. dziaalno wiadczona przez agencje inkasa i b iura kredytowe – PKD 82.91.Z
  39. kierowanie w zakresie efektywnoci gospodarowan ia – PKD 84.13.Z;
  40. pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie ind ziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
  41. dziaalno wspomagajca edukacj – PKD 85.60.Z ”
  42. dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z;
  43. handel energi elektryczn – PKD 35.14.Z;
  44. sprzeda hurtowa metali i rud metali – PKD 46.7 2.Z
  45. sprzeda hurtowa odpadów i zomu – PKD 46.77.Z
  46. wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
  47. przesyanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
  48. wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodn, gorc wod i powietrze do ukadów
  klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z
  KAPITA ZAKADOWY
  § 6
  Kapita zakadowy wynosi 3 935 344,40 z (sownie: trzy miliony dziewiset trzydzieci
  pi tysicy trzysta czterdzieci cztery zote i 40 /100 i dzieli si na 19 676 722 (sownie:
  dziewitnacie milionów szeset siedemdziesit sze tysicy siedemset dwadziecia dwie)
  akcje serii A o wartoci nominalnej 0,20 z (dwadzi ecia groszy) kada
  § 7
  1. Akcje Spóki s akcjami na okaziciela i akcjam i imiennymi. Kada akcja daje na Walnym
  Zgromadzeniu prawo do jednego gosu.
  2. Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonu je, na najbliszym posiedzeniu Rady,
  zwoanym po dacie otrzymania takiego wniosku z zach owaniem procedury okrelonej w §
  17 Statutu, zamiany akcji imiennych posiadanych prz ez akcjonariusza na akcje na
  okaziciela.
  3. Akcjonariusze nie mog da zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
  § 8
  1. Akcje mog by umarzane, w drodze uchway waln ego zgromadzenia, za zgod
  akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spók (um orzenie dobrowolne). Umorzenie
  akcji, z zastrzeeniem ust. 3, wymaga uchway Walne go Zgromadzenia. Uchwaa powinna
  okrela w szczególnoci podstaw prawn umorzenia, wysoko wynagrodzenia
  przysugujcego akcjonariuszowi akcji umorzonych, b d uzasadnienie dobrowolnego
  umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obni enia kapitau zakadowego.
  2. Umorzenie akcji wymaga obnienia kapitau zak adowego. Z zastrzeeniem ust. 3 uchwaa
  o obnieniu kapitau zakadowego powinna by powzi ta na Walnym Zgromadzeniu, na
  którym powzito uchwa o umorzeniu akcji.
  3. Zarzd dokona, bez zwoywania Walnego Zgromad zenia, niezwocznego umorzenia:
  a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 K.s.h., które nie zostay
  zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spó k
  b) pozostaej czci akcji wasnych Spóki, któr a przekracza 10% kapitau zakadowego
  Spóki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia na bycia akcji.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 12
  4. Spóka moe nabywa akcje w celu ich umorzenia i w innych przypadkach okrelonych w
  K.s.h.
  § 9
  Spóka moe emitowa obligacje, w tym obligacje zam ienne na akcje.
  ORGANY SPÓKI
  § 10
  Organami Spóki s:
  Zarzd,
  Rada Nadzorcza,
  Walne Zgromadzenie. ZARZD
  § 11
  1. Zarzd Spóki skada si z 1 (jednej) do 3 (tr zech) osób powoywanych na kolejne trzyletnie
  kadencje. W skad Zarzdu wchodz Prezes bd Preze s i Czonkowie Zarzdu. Czonkowie
  Zarzdu mog uywa tytuu Wiceprezesa Zarzdu.
  2. Liczb osób wchodzcych w skad Zarzdu danej kadencji okrela Rada Nadzorcza.
  3. Prezesa i Czonków Zarzdu powouje i odwouje Rada Nadzorcza. Prezesa i Czonków
  Zarzdu powouje si na okres wspólnej kadencji. Ma ndat Prezesa lub Czonka Zarzdu,
  powoanego w trakcie danej kadencji Zarzdu, wygasa w trybie okrelonym w art. 369 § 4
  K.s.h. równoczenie z wyganiciem mandatów pozosta ych osób wchodzcych w skad
  Zarzdu.
  4. Prezes Zarzdu, Czonek Zarzdu lub cay Zarz d Spóki mog by odwoani przez Rad
  Nadzorcz przed upywem kadencji. Prezes lub Czone k Zarzdu moe by odwoany lub
  zawieszony w czynnociach take przez Walne Zgromad zenie.
  § 12
  1. Do skadania owiadcze woli i podpisywania w imieniu Spóki s uprawnieni: samodzielnie
  Prezes Zarzdu albo dwóch Czonków Zarzdu cznie, jeden Czonek Zarzdu cznie z
  Prokurentem lub dwóch Prokurentów cznie.
  2. Do wykonywania czynnoci okrelonego rodzaju l ub czynnoci szczególnych, mog by
  ustanowieni penomocnicy dziaajcy samodzielnie w granicach umocowania. Zarzd Spóki
  prowadzi rejestr penomocnictw, wedug wzoru ustalo nego przez Zarzd i zatwierdzonego
  przez Rad Nadzorcz.
  3. Do realizacji w imieniu Spóki czynnoci zwiz anych ze stosunkiem pracy, Zarzd moe
  ustanowi penomocnika (ów).
  § 13
  1. Zarzd Spóki prowadzi sprawy Spóki i repreze ntuje Spók. Zarzd obraduje pod
  przewodnictwem Prezesa. Wszelkie sprawy nie zastrze one dla Walnego Zgromadzenia lub
  Rady Nadzorczej Spóki nale do kompetencji Zarzd u.
  2. Zarzd dziaa w oparciu o przygotowany przez s iebie i zatwierdzony przez Rad Nadzorcz
  regulamin.
  3. Uchway Zarzdu zapadaj bezwzgldn wikszoc i gosów. W przypadku równoci gosów
  decyduje gos Prezesa Zarzdu.
  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 13
  § 14
  W umowach pomidzy Spók a Prezesem i Czonkami Zarzdu oraz w sporach z nimi, Spók
  reprezentuje Rada Nadzorcza lub penomocnik powoan y uchwa Walnego Zgromadzenia.
  Umowy, w tym umowy o prac z Prezesem i Czonkami Z arzdu podpisuje przedstawiciel Rady
  Nadzorczej delegowany sporód jej Czonków. W tym s amym trybie dokonuje si innych
  czynnoci zwizanych ze stosunkiem do pracy Prezesa i Czonka Zarzdu.
  RADA NADZORCZA
  § 15
  1. Rada Nadzorcza skada si z 5 (piciu) do 8 (o miu) Czonków, w tym Przewodniczcego,
  Wiceprzewodniczcego i Sekretarza. Funkcje Wiceprze wodniczcego i Sekretarza mog by
  czone. Liczb osób wchodzcych w skad Rady Nadzor czej danej kadencji okrela Walne
  Zgromadzenie.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Manda ty Czonków Rady Nadzorczej wygasaj z
  dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatw ierdzajcego sprawozdanie
  finansowe za ostatni rok ich urzdowania.
  3. Czonków Rady Nadzorczej powouje si na okres wspólnej kadencji. Mandat Czonka Rady
  Nadzorczej, powoanego przed upywem danej kadencji Rady wygasa równoczenie z
  wyganiciem mandatów pozostaych Czonków Rady Nad zorczej.
  4. Czonków Rady Nadzorczej powouje i odwouje W alne Zgromadzenie. Czonkowie Rady
  Nadzorczej wybieraj ze swego grona Przewodniczceg o Rady Nadzorczej, a na jego
  wniosek Wiceprzewodniczcego i Sekretarza.
  § 16
  W przypadku mierci lub rezygnacji dwóch lub wicej Czonków Rady Nadzorczej, powoanych
  w trybie § 15 ust. 4 Statutu, bd zajcia innej ok olicznoci uniemoliwiajcej im dalsze
  penienie obowizków, Walne Zgromadzenie powouje n astpców takich Czonków Rady
  Nadzorczej na okres do koca kadencji Rady Nadzorcz ej.
  § 17
  1. Przewodniczcy Rady Nadzorczej zwouje i przew odniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje
  jej pracami. Przewodniczcy moe na okres nie dus zy ni sze miesicy powierzy
  penienie swej funkcji Wiceprzewodniczcemu.
  2. Posiedzenia Rady musz by zwoywane co najmni ej raz na kwarta kalendarzowy.
  3. Rada Nadzorcza podejmuje uchway, jeeli na po siedzeniu jest obecna co najmniej poowa
  jej Czonków, a wszyscy jej Czonkowie zostali zapr oszeni.
  4. Czonkowie Rady Nadzorczej mog bra udzia w podejmowaniu uchwa Rady, oddajc swój
  gos na pimie za porednictwem innego Czonka Rady Nadzorczej z wyjtkiem gosowania
  w sprawach wprowadzonych do porzdku obrad na posie dzeniu Rady Nadzorczej.
  Podejmowanie uchwa w tym trybie nie dotyczy jednak wyborów Przewodniczcego,
  Wiceprzewodniczcego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powoania Prezesa i Czonka Zarzdu
  oraz odwoania i zawieszania w czynnociach tych os ób.
  5. Posiedzenia Rady zwouje Przewodniczcy Rady z wasnej inicjatywy, na pisemny wniosek
  kadego z Czonków Rady lub wniosek Zarzdu, w któr ym podano proponowany porzdek
  obrad. Zwoanie powinno nastpi nie póniej ni w cigu 14 (czternastu) dni od chwili
  zoenia Przewodniczcemu Rady wniosku. Jeeli Prze wodniczcy Rady Nadzorczej nie
  zwoa posiedzenia, w terminie oznaczonym wyej, wni oskodawca moe je zwoa
  samodzielnie, podajc dat, miejsce i proponowany p orzdek obrad, taki jak we wniosku,
  o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustpu .
  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 14
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwouje si za uprzedni m 7 (siedmio) dniowym
  powiadomieniem listem poleconym lub za porednictwem poczty elektronicznej, chyba e
  wszyscy czonkowie Rady Nadzorczej wyra zgod na odbycie posiedzenia bez zachowania
  powyszego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgod a moe by wyraona wobec osoby
  zwoujcej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana z a pomoc kadego rodka lub sposobu
  komunikacji na odlego.
  7. Posiedzenie Rady moe si odby bez formalnego zwoania, jeli wszyscy jej Czonkowie
  wyra na to zgod najpóniej w dniu posiedzenia i potwierdz to pismem lub zo
  podpisy na licie obecnoci.
  8. Z zastrzeeniem ustpu poprzedzajcego, zapros zenie na posiedzenie Rady zawiera musi,
  pod rygorem niewanoci uchwa Rady, porzdek dzien ny posiedzenia.
  9. Uchway w przedmiocie nie objtym porzdkiem d ziennym podj nie mona, chyba e na
  posiedzeniu obecni s wszyscy Czonkowie Rady i nik t z obecnych nie zgosi w tej sprawie
  sprzeciwu.
  10. Podejmowanie uchwa przez Rad Nadzorcz moe n astpi w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu rodków bezporedniego porozumiewania si na odlego, w szczególnoci
  za porednictwem telefonu lub internetu, jeli wszy scy Czonkowie Rady zostali
  powiadomieni o treci projektu uchway. Uchway pod jte na tak odbytym posiedzeniu
  bd wane pod warunkiem podpisania protokou przez kadego Czonka Rady Nadzorczej,
  który bra w nim udzia. W takim wypadku przyjmuje si, e miejscem odbycia posiedzenia
  i sporzdzenia protokou jest miejsce pobytu Przewo dniczcego lub Wiceprzewodniczcego
  Rady Nadzorczej, jeeli posiedzenie odbywa si pod jego przewodnictwem. Za dat
  uchway uwaa si dat zoenia podpisu przez Przew odniczcego lub
  Wiceprzewodniczcego.
  § 18
  1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowizki kolegi alnie, moe jednak delegowa swoich
  Czonków do samodzielnego penienia okrelonych czy nnoci nadzorczych.
  2. Uchway Rady Nadzorczej zapadaj bezwzgldn w ikszoci gosów. W przypadku
  równoci gosów rozstrzyga gos Przewodniczcego Ra dy Nadzorczej. W sprawach
  okrelonych w § 6 ust. 2 do 6 oraz w par. 31 ust. 2 Statutu wymagana jest jednomylna
  uchwaa podjta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na której obecni s wszyscy jej
  czonkowie.
  3. Rada Nadzorcza dziaa w oparciu o uchwalony pr zez siebie regulamin, który szczegóowo
  okrela tryb pracy Rady.
  § 19
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stay nadzór na dzia alnoci Spóki.
  2. Do szczególnych obowizków i uprawnie Rady N adzorczej naley:
  a) dokonywanie oceny sprawozda Zarzdu z dziaal noci Spóki oraz sprawozdania
  finansowego Spóki za ubiegy rok obrotowy, w zakre sie ich kompletnoci, zgodnoci z
  ksigami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnoci z obowizujcymi
  przepisami prawa,
  b) dokonywanie oceny wniosków Zarzdu dotyczcych podziau zysku albo pokrycia straty,
  c) skadanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pis emnego sprawozdania z wyników
  czynnoci, o których mowa w pkt. a) i b),
  d) powoywanie i odwoywanie Prezesa i Czonków Z arzdu oraz okrelanie liczby osób
  wchodzcych w skad Zarzdu danej kadencji,  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 15
  e) zawieszanie w czynnociach, z wanych powodów, Prezesa Zarzdu, poszczególnych
  Czonków Zarzdu lub wszystkich czonków Zarzdu, tj. Prezesa Zarzdu i Czonków
  Zarzdu,
  f) delegowanie, na zasadach okrelonych w K.s.h. , Czonka lub Czonków Rady do
  czasowego wykonywania czynnoci Prezesa lub Czonkó w Zarzdu w razie zawieszenia
  lub odwoania Prezesa lub Czonków Zarzdu, bd gd y z innych przyczyn nie mog
  sprawowa swoich czynnoci,
  g) zatwierdzenie regulaminu Zarzdu Spóki,
  h) zatwierdzenie budetów rocznych oraz planów st rategicznych Spóki,
  i) reprezentowanie Spóki w umowach zawieranych pomidzy Spók a Prezesem i
  Czonkami Zarzdu, jak równie w sporach z nimi,
  j) wyraenie zgody na nabycie, objcie lub zbyci e udziaów i akcji w spókach oraz na
  utworzenie innych spóek,
  k) wyraenie zgody na przystpienie do innych osó b prawnych oraz sprzeda aktywów
  Spóki, których warto przekracza 10% (dziesi pr ocent) wartoci netto rodków
  trwaych z wyczeniem tych, które stanowi zapasy zbywalne w ramach normalnej
  dziaalnoci,
  l) wyraanie zgody na zawieranie umów pomidzy Spók, a osobami bliskimi Prezesa lub
  Czonków Zarzdu lub w jakikolwiek sposób z nimi zw izanymi w kadym przypadku
  oraz z pracownikami Spóki podlegymi bezporednio Prezesowi lub Czonkom Zarzdu w
  przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powi zanych umów na warto
  powyej wartoci 15.000 (pitnacie tysicy) USD, u stalonej wedug redniego kursu
  wymiany USD ogoszonego przez NBP w dniu poprzedzaj cym wystpienie o tak zgod,
  m) wyraanie zgody na zatrudnianie (na podstawie u mów o prac i umów
  cywilnoprawnych) doradców i innych osób zewntrznyc h w stosunku do Spóki, w
  szczególnoci w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeeli roczne
  czne przewidziane w budecie koszty zaangaowania takich osób miayby przekroczy
  równowarto 150.000 (sto pidziesit tysicy) USD , ustalon wedug redniego kursu
  wymiany USD ogoszonego przez NBP w dniu poprzedzaj cym wystpienie o tak zgod,
  n) wyraanie zgody na wypat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  o) wyraanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo ci, uytkowania wieczystego lub
  udziau w nieruchomoci i uytkowaniu wieczystym,
  p) wybór biegego rewidenta przeprowadzajcego ba danie sprawozdania finansowego,
  q) dokonywanie zamiany akcji imiennych na okazici ela,
  r) rozpatrywanie i opiniowanie spraw majcych by przedmiotem uchwa Walnego
  Zgromadzenia,
  s) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarzdu oraz pozostaych Czonków Zarzdu,
  t) ustalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
  3. W ramach Rady Nadzorczej dziaa komitet audytu, którego czonków powouje Rada
  Nadzorcza sporód jej Czonków. W przypadku, gdy Ra da Nadzorcza skada si z nie wicej
  ni 5 Czonków, okrelone prawem zadania komitetu a udytu zostaj powierzone Radzie
  Nadzorczej.
  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 16
  § 20
  1. Czonkowie Rady Nadzorczej wykonuj swoje prawa i obowizki osobicie.
  2. Wynagrodzenie dla Czonków Rady Nadzorczej us tala Walne Zgromadzenie.
  3. Czonkom Rady Nadzorczej przysuguje zwrot uz asadnionych kosztów zwizanych z
  udziaem w pracach Rady.
  4. W uzasadnionych przypadkach, jeeli jest to p otrzebne dla prawidowego wykonywania jej
  funkcji, Rada Nadzorcza moe wystpi do Zarzdu o powoanie ekspertów, tumaczy lub
  innych osób o szczególnych kwalifikacjach.
  WALNE ZGROMADZENIE
  § 21
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne al bo nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno si odby w cigu szeciu miesicy po upywie
  kadego roku obrotowego.
  3. Podmiotami uprawniony do zwoania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
  s:
  a) Zarzd Spóki,
  b) Rada Nadzorcza, jeeli Zarzd nie zwoa go w terminie umoliwiajcym jego odbycie
  do koca czerwca danego roku.
  4. Podmiotami uprawnionymi do zwoania Nadzwycza jnego Walnego Zgromadzenia s:
  a) Zarzd Spóki,
  b) Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane
  c) akcjonariusze reprezentujcy co najmniej poo w kapitau zakadowego spóki lub co
  najmniej poow ogóu gosów w spóce,
  d) akcjonariusze upowanieni przez sd rejestrow y.
  5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujcy co najmniej 1/20 kapitau zakadowego
  mog da zwoania nadzwyczajnego walnego zgromadz enia i umieszczenia w porzdku
  obrad okrelonych spraw. danie zwoania Walnego Z gromadzenia musi zosta
  przedoone Zarzdowi na pimie lub w postaci elekt ronicznej. danie umieszczenia
  okrelonych spraw w porzdku obrad musi zosta prze doone Zarzdowi na pimie lub w
  postaci elektronicznej w terminie nie póniej ni d wadziecia jeden dni (21) przed
  terminem Walnego Zgromadzenia. danie powinno zawi era uzasadnienie lub projekty
  uchwa dotyczce proponowanego porzdku obrad. Zarz d zobowizany jest niezwocznie,
  jednak nie póniej ni na osiemnacie dni (18) prze d terminem Walnego Zgromadzenia
  ogosi zmiany w porzdku obrad wprowadzone na da nie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub
  Akcjonariusze reprezentujcy co najmniej 1/20 kap itau zakadowego mog przed
  terminem Walnego Zgromadzenia mog zgasza spóce na pimie lub przy wykorzystaniu
  rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwa dotyczce spraw wprowadzonych do
  porzdku obrad lub spraw, które maj zosta wprowad zone do porzdku obrad Walnego
  Zgromadzenia. Spóka zobowizana jest do niezwoczn ego ogoszenia projektów uchwa na
  swojej stronie internetowej.
  6. Zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastpi w cigu 14
  (czternastu) dni od daty zoenia stosownego dani a.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 17
  § 22
  1. Uchway Walnego Zgromadzenia wymaga:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dziaalnoci Spóki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegy rok obrotowy,
  b) powzicie uchway o podziale zysków albo o pok ryciu strat,
  c) udzielenie Czonkom organów Spóki absolutoriu m z wykonania przez nich obowizków,
  d) zmiana Statutu Spóki,
  e) podwyszenie albo obnienie wysokoci kapitau zakadowego,
  f) czenie, podzia lub przeksztacenie Spóki,
  g) rozwizanie i likwidacja Spóki,
  h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierws zestwa oraz emisja warrantów
  subskrypcyjnych,
  i) zbycie i wydzierawienie przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci oraz
  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
  j) tworzenie i znoszenie kapitaów rezerwowych oraz okrelanie ich przeznaczenia,
  k) wszelkie postanowienia dotyczce roszcze o n aprawianie szkody wyrzdzonej przy
  zawizaniu Spóki albo sprawowaniu zarzdu lub nadz oru,
  l) nabycie przez Spók wasnych akcji, które m aj by zaoferowane do nabycia
  pracownikom,
  m) umorzenie akcji (z wyjtkiem umorzenia dokonane go w trybie okrelonym w § 8 ust. 3
  Statutu),
  n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypaty dywidendy,
  o) zawarcie przez Spók umowy kredytu, poyczki , porczenia lub innej podobnej
  umowy z Prezesem lub Czonkiem Zarzdu, Czonkiem R ady Nadzorczej, prokurentem,
  likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osó b,
  p) ustalanie wynagrodzenia Czonków Rady Nadzorc zej
  q) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  r) oraz inne sprawy przewidziane przepisami prawa l ub wniesione pod obrady Walnego
  Zgromadzenia na wniosek Zarzdu lub akcjonariuszy r eprezentujcych co najmniej 5%
  (pi procent) kapitau zakadowego.
  § 23
  1. Walne Zgromadzenia odbywaj si w Katowicach lub w Warszawie.
  2. Walne Zgromadzenie dziaa w oparciu o uchwalo ny przez siebie regulamin.
  § 24
  1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia pow inny by uprzednio przedstawione
  Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Wnioski zgasza ne przez akcjonariuszy powinny by
  zaopiniowane przez Zarzd i Rad Nadzorcz.
  2. Brak opinii, o której mowa w ustpie poprzedzajcym , pomimo zwrócenia si o ni na co
  najmniej 14 (czternacie) dni przed odbyciem Walneg o Zgromadzenia, uwaa si za brak
  zastrzee.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 18
  § 25
  1. Walne Zgromadzenie jest wane i moe podejmow a uchway bez wzgldu na liczb
  obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut
  nie stanowi inaczej.
  2. Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgl dn wikszoci gosów, chyba e
  przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statut u przewiduj surowsze warunki
  podejmowania uchwa.
  3. Zdjcie z porzdku obrad bd zaniechanie roz patrywania sprawy umieszczonej w
  porzdku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podj cia uchway Walnego
  Zgromadzenia, po uprzednio wyraonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy,
  którzy zgosili taki wniosek, popartej 75% gosów W alnego zgromadzenia. Uchwaa o
  zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w por zdku obrad moe zapa jedynie w
  przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne powody. W niosek w takiej sprawie powinien
  zosta szczegóowo umotywowany.
  4. Kada akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego gosu.
  GOSPODARKA SPÓKI
  § 26
  Organizacj przedsibiorstwa Spóki okrela regulam in organizacyjny ustalony przez Zarzd
  Spóki.
  § 27
  1. Spóka oprócz kapitau zakadowego i zapasowe go tworzy i utrzymuje inne kapitay, w
  szczególnoci kapitay rezerwowe na pokrycie szczeg ólnych strat lub wydatków.
  2. Walne Zgromadzenie moe tworzy dowolne kapit ay rezerwowe, mog one by tworzone i
  znoszone w trakcie i przy zamkniciu roku obrotoweg o.
  3. Kapita zakadowy moe by podwyszony ze ro dków spóki poprzez przeniesienie czci
  kapitau zapasowego lub te funduszu rezerwowego do kapitau zakadowego, jak równie
  w drodze emisji nowych akcji lub poprzez wydanie no wych akcji w miejsce nalenej im
  dywidendy.
  § 28
  1. Rokiem obrotowym Spóki jest rok kalendarzowy .
  2. Zarzd Spóki jest obowizany w cigu 3 (trze ch) miesicy po upywie roku obrotowego
  sporzdzi i zoy organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie
  z przepisami o rachunkowoci spóek akcyjnych. Pona dto, Zarzd Spóki jest obowizany w
  cigu 5 (piciu) miesicy po upywie roku obrotoweg o zoy Radzie Nadzorczej
  sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowan e przez biegych rewidentów z
  niezalenej firmy ksigowej, wybranej przez Rad Na dzorcz zgodnie postanowieniem §
  19, ust. 2, lit. p) oraz dokadne pisemne sprawozda nie z dziaalnoci Spóki w tym okresie.
  3. Zarzd sporzdza roczne budety i przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w
  terminach wyznaczonych przez Rad Nadzorcz. Ponadt o Zarzd sporzdza i uaktualnia co
  roku strategiczne plany rozwoju Spóki.
  4. Rada Nadzorcza okrela wymagania jakim powinn y odpowiada przedstawiane przez
  Zarzd budety i plany strategiczne.  Katowice, dnia 09.05.2018 r.
  Strona 19
  § 29
  1. Czysty zysk Spóki moe by przeznaczony w sz czególnoci na:
  a) podwyszenie kapitau zakadowego,
  b) odpisy na kapita zapasowy,
  c) odpisy na kapitay rezerwowe,
  d) dywidend dla akcjonariuszy,
  e) inne cele okrelone uchwa Walnego Zgromadze nia.
  2. Zarzd Spóki jest upowaniony do podjcia uc hway w sprawie wypaty akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na konie c roku obrotowego, jeeli Spóka
  posiada rodki wystarczajce na wypat. Wypata za liczki wymaga zgody Rady
  Nadzorczej.-
  Warunkiem wypacenia przez Spók zaliczki na pocze t przewidywanej dywidendy, jest
  osignicie i wykazanie zysku w sprawozdaniu fina nsowym Spóki za ostatni rok
  obrotowy, zbadanym przez biegego rewidenta. Zalicz ka stanowi moe najwyej poow
  zysku osignitego od koca ostatniego roku obrotow ego, wykazanego w sprawozdaniu
  finansowym, zbadanym przez biegego rewidenta, powi kszonego o niewypacone zyski z
  poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitaac h rezerwowych przeznaczonych na
  wypat dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z l at poprzednich i kwoty
  obowizkowych kapitaów rezerwowych utworzonych zgo dnie z ustaw lub statutem.
  POSTANOWIENIA KOCOWE
  § 30
  Spóka zamieszcza swe ogoszenia i informacje na sw ojej stronie internetowej oraz w Monitorze
  Sdowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzcych ze Spóek
  prawa handlowego oraz w innym dzienniku, o ile jest to wymagane przepisami szczególnymi.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ENERGOAPARATURA SA
ISIN:PLENAP000010
NIP:634-012-87-07
EKD: 43.21 wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: ul. Gen. K. Pułaskiego 7 40-273 Katowice
Telefon:+48 32 7285492
www:www.enap.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ENERGOAPARATURA
2018-02-08 22:58:41
Spolka o profilu specjlis
Spolka o podobnym zakresie robot co elektrobudowa tylko nie wiem dlaczego zapomniana przez inwestorow profil robot dosc korzystny przy kosztorysowaniu zwlaszcza tak zwanych robot zanikowych...Dlaczego tak slabo dba o sfoja pozycje no rynku tego nie moge zrozumiec ......
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649