Raport.

ENERGOAPARATURA SA (56/2017) Skup akcji własnych

Zarząd Energoaparatura S.A. informuje, że w dniu 18.09.2017 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 2 269 (słownie: dwa tysiące dzieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji własnych.
Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Zgodnie z informacją otrzymaną przez Emitenta, w dniu 18.09.2017 roku zrealizowano nabycie:
- o godz. 09:26:50 zrealizowano nabycie 2 269 (słownie: dwa tysiące dzieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących łącznie 0,011% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,011% głosów na Walnym Zgromadzeniu Energoaparatura S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 1,05 zł;
Spółka posiada łącznie 131 176 szt. akcji własnych, stanowiących 0,657% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,657% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.
Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji _WE_ nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych _Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ENERGOAPARATURA SA
ISIN:PLENAP000010
NIP:634-012-87-07
EKD: 43.21 wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: ul. Gen. K. Pułaskiego 7 40-273 Katowice
Telefon:+48 32 7285492
www:www.enap.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ENERGOAPARATURA
2018-02-08 22:58:41
Spolka o profilu specjlis
Spolka o podobnym zakresie robot co elektrobudowa tylko nie wiem dlaczego zapomniana przez inwestorow profil robot dosc korzystny przy kosztorysowaniu zwlaszcza tak zwanych robot zanikowych...Dlaczego tak slabo dba o sfoja pozycje no rynku tego nie moge zrozumiec ......
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649