Raport.

ENERGA SA (23/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na dzień 21 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club. Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
  uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

  PROJEKT
  Załącznik nr 1
  Uchwała Nr …
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  z dnia [●] 2020 roku
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 3
  Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  uchwala się co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani
  ……....................................., PESEL ………………… , legitymujące go/cej się
  dowodem osobistym ………………………….na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
  uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

  PROJEKT

  Załącznik nr 2

  Uchwała Nr …
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  z dnia [●] 2020 roku
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ENERGA SA
  Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 1
  Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  uchwala się co następuje:
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:
  1. Otwarcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
  wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
  uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

  PROJEKT

  Załącznik nr 3

  Uchwała Nr [●]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  z dnia [●] 2020 roku
  w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu
  Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia :

  § 1
  Odwołać panią/pana ……………. PESEL ………… z funkcji członka rady nadzorczej.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr [●]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  z dnia [●] 2020 roku
  w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu
  Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia :

  § 1
  Powołać panią/pana ……………. PESEL ………… na członka rady nadzorczej.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
  uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

  PROJEKT

  Załącznik nr 4

  Uchwała Nr [●]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  z dnia [●] 2020 roku
  w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki

  Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  („Spółka”), uchwala co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 27 Statutu Spółki poprzez
  uchylenie dotychczasowych ustępów 1 – 7 w brzmieniu:
  „1. Z zastrzeżeniem ust. 6 , prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania
  przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten
  sposób,
  że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10%
  ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dn iu odbywania Walnego
  Zgromadzenia.
  2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych
  pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków
  podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji
  postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania.
  3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między
  którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:
  1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub
  2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
  i konsumentów, lub
  3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub
  4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków
  finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami


  Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
  uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

  PROJEKT
  publicznymi
  oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,
  w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.
  4. W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów
  zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując
  proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi
  zachodzi zw iązek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez
  zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym
  pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch
  lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru
  akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd
  losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa
  głosu w całości.
  5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarz ąd lub
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych
  w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.
  6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia
  uchwały Walnego Zgromadzenia wpro wadzającej ograniczenia oznaczone
  w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione),
  tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej
  niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy
  działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień
  dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
  7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek
  informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku
  informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji;
  wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest
  bezskuteczne. ”
  oraz zmianę numeracji dotychczasowych ustępów 8 i 9 na oznaczenie odpowiedni o 1
  i 2, w związku z czym § 27 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

  㤠27
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:
  1) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, usta nowienia akcji nowego rodzaju,
  2) zmiany uprzywilejowania akcji,
  3) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez
  inną spółkę,
  4) podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,


  Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
  uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

  PROJEKT
  5) rozwiązania Spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki
  za granicę,
  6) przekształcenia Spółki,
  7) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba
  że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem,
  wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.
  2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta
  bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”
  § 2
  Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
  zmienionego Statutu Spółki.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wp isu zmian
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  W głosowaniu jawnym oddano głosy z [●] akcji, co stanowi [●] % ogólnej liczby
  głosów. Ważnych głosów oddano [●]. Za uchwałą wypowiedziało się [●] głosów, przy
  braku głosów „przeciw” oraz „w strzymujących się”.
  Stosownie do art. 415 § 3 KSH na podjęcie uchwały wyrazili zgodę wszyscy
  akcjonariusze, których dotyczy.
  Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
  nr [●] została podjęta.
  Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:
  Podjęcie powyższej uchwały uzasadnione jest treścią wezwania do zapisywania się na sprzedaż
  wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA Spółka Akcyjna ogłoszonego dnia 5 grudnia
  2019 r. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, w którym wśród warunków,
  pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, wskazano m.in. warunek w postaci podjęcia przez Walne
  Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w celu zniesienia
  statutowych ograniczeń prawa głosowania, o których mowa w § 27 ust. 1 -7 Statutu Spółki.
  Podjęcie powyższej uchwały ma na celu ziszczenie się przedmiotowego warunku.
  W dniu 25 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 42 /V/2020 pozytywnie
  zaopiniowała niniejszą sprawę.

  Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
  uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

  PROJEKT

  Załącznik nr 5

  Uchwała Nr [●]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  z dnia [●] 2020 roku
  w sprawie: w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie postanawia:

  § 1
  Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi
  Spółka.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energa SA
ISIN:PLENERG00022
NIP:9570957722
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 7788300
www:www.grupaenerga.pl
Kalendarium raportów
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ENERGA
2020-08-09 05-08-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649