Raport.

ENERGA SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Energa SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 25 marca 2020 roku od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 21 Kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA dokonane na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

  Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), działając na podstawie art.
  398, 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust . 2 pkt
  3 Statutu Spółki , w związku z otrzymaniem w dniu 25 marca 2020 roku od Skarbu Państwa
  Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej
  kapitału zakładowego Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki i umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajn ego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  następującego punktu:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
  niniejszym zwołuje na dzień 21 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 Nadz wyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbęd zie się w Gdańsku, przy al.
  Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club .
  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
  wiążących uchwał .
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej .
  6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie
  rejestracji i pobrania kart do głosowania w dniu i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia
  wskazanym we wstępie, w godz. 10.00 -11.30 przed rozpoczęciem obrad.
  Dzień rejestracji i prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: Dzień Rejestracji) jest dzień
  05 kwietnia 2020 roku, tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
  Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 1, art. 406 2 i art. 406 3
  Kodeksu spółek handlowych mają osoby, które:
  1) będą Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji oraz zgłosiły - nie wcześniej niż
  po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 06 kwietnia 2020 roku,
  do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, żądanie wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  2) są uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo
  głosu, wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
  wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80 -309 Gdańsk (budynek
  Olivia Tower, XI piętro, Sekretariat Zarządu Spółki), na trzy dni powszednie przed odbyciem
  Walne go Zgromadzenia, tj. w dniach 16, 17 i 20 kwietnia 2020 roku, w godzinach 9.00 -15.00.
  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty
  elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
  obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.  2
  Żądanie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e -mailowy Spó łki: [email protected]
  Jeżeli Akcjonariusz nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Walnym Zgromadzeniu, musi udokumentować imiennym świadectwem depozytowym,
  że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania.
  Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
  prawa głosu.
  1) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia Spółki .
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną d wudziestą
  kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem
  Wa lnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 31 marca 2020 roku .
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porządku obrad.
  Ponadto Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwie rdzające ich
  tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
  a) zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez
  podmiot prowadzący rachunek papierów warto ściowych zgodnie z przepisami
  o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest
  Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
  b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu os obistego,
  stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
  c) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych
  informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego o której mowa w
  art. 4 ust. 4aa u stawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądo wym
  (tj. z dnia 10 marca 2017 roku, Dz.U. z 2017 roku, poz. 700, ze zm .) lub innego
  dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego
  przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu
  osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego
  doku mentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli
  upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza.
  Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać złożone w formie pisemnej:
  a) za potwierdzeniem złożenia, w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472,
  80 -309 Gdańsk,
  b) za potwierdzeniem odbioru, wysłane Spółce na adres: ENERGA SA
  al. Grunwaldzka 472, 80 -309 Gdańsk,
  lub wysłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e -mail: [email protected]
  Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
  Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
  O terminie złożenia powyższe go żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia
  do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia
  powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.  3
  Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w j ęzyku obcym,
  powinno być dołączone odpo wiednie tłumaczenie na język polski , sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.
  Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem
  Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 03 kwietnia 2020 roku ogł osi zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku
  obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia,
  tj. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Spółki: www.grupa.energa.pl ,
  w zakładce: dla inwestorów/Walne Zgromadzenia oraz w sposób określony dla
  przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych.
  2) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad .
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spół ki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce
  na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki
  za potwierdzeniem odbioru) na adres: ENERGA SA , al. Grunwaldzka 472,
  80 -309 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając
  wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e -mail: [email protected] , projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadze nia lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina
  jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data
  i godzina umieszczenia po wyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki.
  Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki:
  www.grupa.energa.pl , w zakładce: dla inwestorów/Walne Zgromadzenia .
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić
  dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów
  uchwał, opisane w pkt 1 powyżej.
  Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.
  Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zarówno przed terminem Walnego
  Zgromadzenia, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.
  3) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełno mocnik a, formularze stosowane podcza s
  głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicz nej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania
  prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje
  wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej.
  Pełnomo cnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa.
  Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim
  wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
  Akcjonariusz pos iadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić :  4
  a) oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
  z rachunków,
  b) jednego pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
  z rachunków.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
  udzielenia go na piśm ie lub w postaci elektronicznej . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektroniczn ym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz
  reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie
  pełnomocnictwa powinny być dołączone :
  a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
  stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
  b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy ak tualnych
  informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego o której mowa w
  art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
  (tj. z dnia 10 marca 2017 roku , Dz.U. z 2017 roku, poz. 700, ze zm.) lub innego
  dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego
  przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu
  osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego
  urzędowego d okumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub
  przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
  c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
  stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub inneg o urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
  d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych
  informacji o podmiocie wpisanym do K rajowego Rejestru Sądowego o której mowa w
  art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądo wym
  (tj. z dnia 10 marca 2017 roku , Dz.U. z 2017 r oku, poz. 700, ze zm.) lub innego
  dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomo cnika oraz prawo jego
  przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu
  osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego
  urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub
  przedstaw icieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.
  W przypadku podmiotów zagranicznych , w których państwie siedziby nie są prowadzone
  odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa
  w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego
  podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa
  powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rej estracji Akcjonariuszy może zażądać, przed
  rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych
  dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny
  podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z ory ginałem.
  W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony
  do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  5
  Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym,
  powinno być dołączone odpow iednie tłumacze nie na język polski , sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.
  Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu
  na Walnym Zgromadzeniu udzielone pr zez Akcjonariusza zostało udzielone przez
  Akcjonariusza pod warunkiem lub z zastr zeżeniem terminu , należy również dołączyć
  dowód, ż e dany warunek został spełniony lub dane zdarzenie, o ile od zaistnienia tego
  zdarzenia liczy się początek biegu terminu, miało miejsce.
  Fakt udzielenia pełnomoc nictwa należy zgłosić Spółce przy wykorzystan iu środków
  komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2020 roku do godz. 9.00.
  Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e -mailowy Spółki:
  [email protected] .
  Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa lub
  pełnomocnictwo w formie elektronicznej oraz sk an dokumentów, o których mowa
  w odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres
  poczty elektroniczn ej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się
  z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych
  zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza
  i Pełnomocnika oraz potwierdzenia wł aściwego umocowania. Weryfikacja może polegać
  w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej
  Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio
  do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnic twa. Zawiadomienia nie spełniające
  wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie
  ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa
  i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się
  na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby
  (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych
  do zawiadomienia, o których mowa powyżej.
  Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza
  pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy
  pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali
  od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana
  jedynie pełnomocnikowi.
  Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy
  na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek
  zarzą du, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub
  pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać
  do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik
  ma obowiązek ujawnić Ak cjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
  możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie
  z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  wyłączone.
  4) Informacja o a lternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  wypowiadaniu się i wykonywaniu prawa głosu .
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa, wypowiadania się oraz
  wykonywania prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komun ikacji elektronicznej.
  Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci
  publicznej, zostaną zarejestrowane i upublicznione na stronie www.grupa.energa.pl .  6
  Informacja na temat transm isji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki nie
  później niż w terminie 7 dni przed datą Wa lnego Zgromadzenia .
  5) Postanowienia Statutu Spółki dotyczące ograniczenia prawa głosu oraz obowiązki
  Akcjonariuszy w tym zakresie .
  Zgodnie z § 27 Statutu Spółki:
  1. Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania
  przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób,
  że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej ni ż 10% ogólnej
  liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.
  2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych
  pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania
  obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji
  postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zasto sowania.
  3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między
  którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:
  1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub
  2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
  i konsumentów, lub
  3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub
  4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków
  finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi
  oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,
  w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.
  4. W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie
  z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując proporcjonalnie liczbę
  głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa
  w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki
  głosów u akcj onariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać
  zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą
  liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana
  ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Reduk cja nie może prowadzić
  do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości.
  5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych
  w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza w ziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.
  6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały
  Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach
  poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), t j. w dniu
  22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi w
  porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego
  wykony wania prawa głosu z akcji.
  7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek
  informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku
  informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie
  przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
  6) Dostęp do dokumentacji .  7
  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał :
  a) na stronie internetowej Spółki: www.grupa.energa.pl , w zakładce:
  dla inwestorów/Walne Zgromadzenia ,
  b) w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80 -309 Gdańsk ( budynek
  Olivia Tower, XI piętro, Sekretariat Zarządu Spółki), w dni robocze w godzinach 9.00 -
  15.00, nie później jednak niż w dniu 16 kwietnia 2020 roku, po uprzednim zgłoszeniu
  takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e -mail: [email protected] .
  7) Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia .
  Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione
  są na stronie internetowej Spółki: www.grupa.energa.pl , w zakładce:
  dla inwestorów/Walne Zgromadzenia .

  Załączniki:
  1. Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej .
  4. Projekt Uchwał y w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energa SA
ISIN:PLENERG00022
NIP:9570957722
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 7788300
www:www.grupaenerga.pl
Kalendarium raportów
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
2020-06-10Raport za I kwartał
Komentarze o spółce ENERGA
2020-06-06 22-06-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649