Raport.

ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 (mln zł) (mln zł) (mln EUR) (mln EUR) Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży 5 034 5 197 1 187 1 224 Zysk z działalności operacyjnej 803 655 189 154 Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem 692 599 163 141 Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 556 484 131 114 Całkowite dochody 555 431 131 101 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 826 852 195 201 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (747) (906) (176) (213) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (532) 829 (125) 195 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (453) 775 (107) 182 Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,34 1,17 0,32 0,28 Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414 414 Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (niebadane) Aktywa trwałe 15 354 14 930 3 520 3 580 Aktywa obrotowe 5 646 6 126 1 294 1 469 Aktywa razem 21 000 21 056 4 815 5 048 Zobowiązania długoterminowe 8 571 8 968 1 965 2 150 Zobowiązania krótkoterminowe 2 214 2 623 508 629 Kapitał własny 10 215 9 465 2 342 2 269 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 158 9 409 2 329 2 256 Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 037 1 084 Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* 24,54 22,73 5,63 5,45 Liczba akcji w mln na koniec okresu 414 414 414 414 Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA I pół. 2018 I pół. 2017 I pół. 2018 I pół. 2017 (mln zł) (mln zł) (mln EUR) (mln EUR) (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży 40 37 9 9 Zysk z działalności operacyjnej (46) (29) (11) (7) Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem 558 204 132 48 Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 574 210 135 49 Całkowite dochody 579 171 137 40 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (28) 9 (7) 2 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (371) (74) (88) (17) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (30) 606 (7) 143 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (429) 541 (101) 127 Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,39 0,51 0,33 0,12 Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414 414

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  S TREŚCI


  Skrócone śródroczne
  jednostkowe
  sprawozdanie finanso we
  zgodne z MSR 34
  za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia
  30 czerwca 201 8 roku  Energa SA
  Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach z łotych)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finanso wego stanowią jego integralną część 2


  SPIS TREŚCI

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT ................................ ..................... 3 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ........ 3 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................ 4 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWO ZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ............................ 6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ....... 7 ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE ................................ .......................... 8 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 8 2. Skład Zarządu Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 8 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .............. 8 4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ ............................... 8 5. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ 8 6. Nowe standardy i interpretacje ................................ ................................ ................................ .............................. 11 7. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działania w prezentowanym okresie ................................ ....... 11 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 12 8. Ud ziały i akcje w jednostkach zależnych , stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach ............................ 12 9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ........................ 14 10. Dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 14 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ................................ ................................ .............................. 15 11. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 15 POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 21 12. Informacja o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ .................. 21 13. Aktywa i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ....................... 23 14. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki ..... 23 15. Istotne zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu kończącym okres sprawozdawczy ................................ ........................ 23  Energa SA
  Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach z łotych)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finanso wego stanowią jego integralną część 3


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT
  Okres 3 miesięcy Okres 6 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 6 miesięcy
  zakończony zakończony zakończony zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)


  Przychody ze sprzedaży 20 40 19 37
  Koszt własny sprzedaży (13) (31) (11) (23)

  Zysk brutto ze sprzedaży 7 9 8 14

  Pozostałe przychody operacyjne 3 5 2 4
  Koszty ogólnego zarządu (24) (48) (16) (38)
  Pozostałe koszty operacyjne (1) (12) (1) (9)
  Przychody z tytułu dywidend 675 675 203 203
  Pozostałe przychody finansowe 59 116 31 143
  Koszty finansowe (102) (187) (57) (113)

  Zysk brutto 617 558 170 204

  Podatek dochodowy 7 16 4 6

  Zysk netto za okres 624 574 174 210

  Zysk na jedną akcję (w złotych)
  Zysk na jedną akcję (zwykły i rozwodniony) 1,51 1,39 0,42 0,51  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Okres 3 miesięcy Okres 6 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 6 miesięcy
  zakończony zakończony zakończony zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)

  Zysk netto za okres 624 574 174 210

  Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 25 6 (37) (48)
  Odroczony podatek dochodowy (5) (1) 7 9
  Inne całkowite dochody netto 20 5 (30) (39)
  Całkowite dochody razem 644 579 144 171


  Energa SA
  Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach z łotych)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finanso wego stanowią jego integralną część 4


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  (niebadane)
  AKTYWA

  Aktywa trwałe
  Aktywa niematerialne 10 13
  Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach 7 172 7 149
  Obligacje 4 633 3 805
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 27 19
  Pochodne instrumenty finansowe 119 33
  Pozostałe aktywa długoterminowe 145 149
  12 106 11 168

  Aktywa obrotowe
  Należności z tytułu dywidend 347 -
  Należności z tytułu cash poolingu 384 553
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 44 99 finansowe krótkoterminowe
  Obligacje 447 444
  Należności z tytułu podatku dochodowego - 19
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 585 3 013
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 83 96
  3 890 4 224

  SUMA AKTYWÓW 15 996 15 392  Energa SA
  Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach z łotych)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finanso wego stanowią jego integralną część 5


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (kontynuacja)
  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  (niebadane)
  PASYWA

  Kapitał własny przypadający właścicielom
  Kapitał podstawowy 4 522 4 522
  Kapitał rezerwowy 1 018 1 018
  Kapitał zapasowy 1 540 1 433
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 7 2
  Zyski zatrzymane 618 151

  Kapitał własny ogółem 7 705 7 126

  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty i pożyczki 5 066 5 087
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 090 2 043
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje długoterminowe 71 79
  Pochodne instrumenty finansowe - 78
  7 227 7 287
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu 580 477
  Zobow iązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 15 23
  Bieżąca część kredytów i pożyczek 325 326
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papier ów wartościowych 48 30
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2 -
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje 16 19
  Rozl iczenia międzyokresowe bierne kosztów 11 8
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 67 96
  1 064 979

  Zobowiązan ia razem 8 291 8 266

  SUMA PASYWÓW 15 996 15 392


  Energa SA
  Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 3 0 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część  6
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ŁACH WŁASNY CH
  Kapitał podstawowy Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczają cych
  Zyski zatrzymane Razem kapitał własny

  Na dzień 1 stycznia 2018 4 522 1 018 1 433 2 151 7 126
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - 5 - 5
  Zysk netto za okres - - - - 574 574
  Suma całkowitych dochodów za okres - - - 5 574 579 Podział zysków lat ubiegłych - - 107 - (107) -
  Na dzień 30 czerwca 2018 (niebadane) 4 522 1 018 1 540 7 618 7 705

  Na dzień 1 stycznia 2017 4 522 1 018 728 41 828 7 137
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - (39) - (39)
  Zysk netto za okres - - - - 210 210
  Suma całkowitych dochodów za okres - - - (39) 210 171
  Podział zysków lat ubiegłych - - 705 - (705) -
  Wypłata dyw idendy - - - - (79) (79)
  Na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane) 4 522 1 018 1 433 2 254 7 229  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 7
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Okres 6 miesięcy Okres 6 miesięcy
  zakończony zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  (niebadane) (niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk brutto 558 204 Korekty o pozycje:
  (Zyski)/str aty z tytułu różnic kursowych 12 (9) (Zysk i)/straty z działalności inwestycyjnej 8 (39) Amortyzacja 3 3 Odsetki i dywidendy, netto (600) (173) Zmiany pozycji kapitału obrotowego:
  Zmiana stanu należności 24 30 Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów, pożyczek i obligacji 70 (34) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (6) (11) 69 (29) Podatek dochodowy (97) 38
  Środki pieniężne netto z d ziałalności operacyjnej (28) 9
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 2 - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niemater ialnych (2) (6) Wpływy z tytułu wykupu obligacji przez jednostki zależne 272 1 033 Nabycie obligacji jednostek zależnych (1 066) (267)
  Nabycie udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach (23) (191)
  Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych 58 24 Wydatki w ramach cash poolingu - (964) Dywidendy otrzymane 328 203 Odsetki otrzymane 53 90 Spłata udzielony ch pożyczek 10 - Pozostałe (3) 4
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (371) (74)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów - 846 Spłata kredytów (153) (136) Wpływy w ramach cash poolingu 272 - Odsetki zapłacone (149) (104)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (30) 606
  Zwiększenie/(zmniejszenie) net to stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (429) 541
  Środki pieniężne na początek okresu 3 015 1 293
  Środki pieniężne na koniec okresu 2 586 1 834
  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 8
  ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE
  1. Informacje ogólne
  Skrócone śródroczne jed nostkowe sprawozdanie fina nsowe Energa SA („Spółka”) obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera odpowiednie dane porównywalne.
  Energa SA jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271591. Jednostce nadano numer statystyczny REGON 220353024.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku podmiotem kontrolującym Spółkę jest Skarb Państwa. Od grudnia 2013 roku akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie.
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingowa. Spółka jest jednostką dom inującą Grupy Kapitałowej Energa SA . W celu pełnego zrozumieni a sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej niniejsze sprawozdanie finansow e powinno być czytane łącznie ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku. Sprawozdania te są dostępne na stronie internetowej Spółki.
  2. Skład Zarządu Spółki
  W ciągu I półrocza 2018 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Zarząd Energa SA funkcjonował w następującym składzie: 1) w okresie od dnia 1 s tycznia 2018 roku do dnia 5 lutego 2018 roku: • Pan Daniel Obajtek - Prezes Zarządu, • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, • Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds . Korporacyjnych, 2) w okresie od dnia 6 lutego 2018 roku do dnia 1 lipca 2018 roku : • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu, • Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grz egorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych , 3) w okresie od dnia 2 lipca 2018 ro ku do dnia 31 lipca 2018 roku : • Pan Arkadiusz Siwko - Prezes Zarządu, • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, • Pan Jacek Kościelniak - Wicep rezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grzegorz Ksepko - Wicepr ezes Zarządu ds. Korporacyjnych, 4) w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania: • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, pełniąc a obowiązki Prezesa Zarządu • Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych .
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowan e sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej Energa SA zostały zatwierdzone do publikacji prz ez Z arząd Spółki w dniu 8 sierpnia 2018 roku.
  4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą ko sztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działa lności go spodarczej przez Energa SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki.
  4.1. Oświadczenie o zgodno ści
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zaakceptowanym przez Unię Europejską („UE”) . Nie zawiera ono wszystkich informacji wymaganych w pełnym sp rawozdaniu finansowym zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) , zawiera jednak wybrane noty objaśniające dotyczące wydarzeń i transakcji, które są istotne dla zrozumienia zmian wyników Spółki i jej sytuacji majątkowej od ostatniego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku.
  4.2. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacj i niniejszego sprawozdani a finansowego jest złoty p olski, a wszystkie wartości liczbowe podane są w milionach złotych („ mln zł”), o ile nie wskazano inaczej.
  5. Istotne zasady rachunkowości
  Polityka rachunkowości Spółki stosowana jest w sposób ciągły za wyjątkiem zmian wynikających ze zmian w MSSF UE , w szcz ególności dotyczących standardów MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, zastosowanych po raz pierwszy w bieżącym okresie sprawozdawczym. Dla celów rachunkowości zabezpieczeń Spółka stosuje w spos ób ciągły MSR 39. Spółka zastosowała oba standardy od dnia ich wejścia w życie bez przekształcania danych porównawczych.  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 9
  5. Istotne zasady rachunkowości (kontynuacja)
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” Zgodnie z nowym standardem aktywa finansowe klasyfikowane są wyłącznie do trzech ka tegorii: aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody lub aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Klasyfikacja aktywów fin ansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych składnika aktywów finansowych. Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi. Zgodnie z MSSF 9, składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki: • celem Spółki jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, oraz • dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od tej kwoty (tzw. SPPI, so lely payment of principal and interest). Z kolei składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki: • celem Spółki jest zarówno utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych, oraz • dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od t ej kwoty (tzw. SPPI, solely payment of principal and interest). Pozostałe składniki aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy. MSSF 9 nie dokonał zmian w klasyfikacji zobowiązań finansowych. MSSF 9 zmienia model w zakresie u stalania odpisów z tytułu utraty wartości - z modelu strat poniesionych na model strat oczekiwanych. Z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka wdrożyła model oczekiwanych strat kredytowych w stosunku do należności zgodnie z uproszczoną metodą dopuszczalną do zas tosowania przez MSSF 9. Uzasadnienie dla zastosowania powyższego modelu stanowią poniższe argumenty: • należności posiadane przez Spółkę nie zawierały istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15, czyli nie istniał istotny kompo nent finansowania mogący korygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia, • należności spełniały warunek oczekiwania, że zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok. Uproszczony model pozwala na obliczanie strat kredytowych w całym okresie życia należności. Oc zekiwana strata kredytowa, zgodni e z MSSF 9 , kalkulowana jest przy uwzględnieniu szacunków w zakresie potencjalnych odzysków z tytułu wniesionych zabezpieczeń. W prz ypadku należności od kontrahentów oczekuje się, że dane w zakresie historycznej spłacalnośc i mogą odzwierciedlać ryzyko kredytowe, jakie ponoszone będzie w okresach przyszłych. Ponadto wartość należności może być aktualizowana również indywidualnie, w szczególności w odniesieniu do: • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, • należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna (w takiej sytuacji odpis na należności w ątpliwe może być utworzony w wysokości 100% wartości długu ujętego wcześniej), • pozostałych należności przeterminowanych, a także należności nieprzeterminowanych, których ryzyko nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny Zarządu. W przypadku nabytych obligacji Spółka ocenia wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia indywidualnie w stosunku do każdego emitenta obligacji biorąc pod uwagę wszystkie racjonalne i możliwe do udokumentowania informacje, włączając w to dane dotyczące p rzyszłości. Spółka ocenia zmianę ryzyka niewykonania zobowiązania w oczekiwanym okresie życia obligacji. W celu dokonania takiej oceny Spółka porównuje ryzyko niewykonania zobowiązania dla danej obligacji na dzień sprawozdawczy z ryzykiem niewykonania zob owiązania dla tego instrumentu finansowego na dzień początkowego ujęcia, biorąc pod uwagę racjonalne i możliwe do udokumentowania informacje. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka ocenia ryzyko niespłacalności posiadanych obligacji na niski e. MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” W związku z wprowadzeniem MSSF 15 w Spółce nie nastąpiły istotn e zmiany w ujmowaniu przychodów . Przychody ze sprzedaży ujmuje się w momencie oraz w stopniu odzwierci edlającym spełnienie przez Spółkę zobowiązania do wykonania świadczenia (realizacji usługi) lub dostawy towaru. Spełnienie zobowiązania następuje w momencie uzyskania przez klienta kontroli nad przekazanym składnikiem aktywów. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wysokości ceny transakcyjnej, tj. w wys okości, co do której oczekuje się zapłaty. Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży oraz sposób ich ujmowania są następujące: • przychody z najmu są ustalane metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do otwartych umów; • przychody z pozostałych usłu g są ujmowane w momencie wykonania usługi. Przychody z tytułu refaktur ujmuje się jako przychody z podstawowej działalności operacyjnej. Korekty przychodów ze sprzedaży są zaliczane do okresu, którego dotyczą do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowe go do publikacji. Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabycia prawa do dywidendy. Ze względu na nieistotność Spółka nie prezentuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej pozycji aktywa z tytułu umów oraz zobowiązania z tytułu umów.
  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 10
  5. Istotn e zasady rachunkowości (kontynuacja)
  Poniżej tabela prezentująca klasyfikację instrumentów finansowych przed i po wejściu w życie nowych standardów MSSF (stan na 1 stycznia 2018 roku).
  Instrumenty finansowe Klasyfikacja instrumentów finansowych według MS R 39
  Klasyfikacja instrumentów finansowych według MSSF 9
  Wartość według MSR 39
  Wartość według MSSF 9

  Aktywa
  Należności z tytułu cash poolingu Pożyczki i należności Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosz tu 553 553
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 3 013 3 013
  Pochodne instrumenty finansowe
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  24 24
  Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne zabezpieczające 9 9
  Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu
  MSR 39
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 7 149 7 149
  Obligacje Pożyczki i należności Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 4 249 4 249
  Należności z tytułu leasingu
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu
  MSR 39
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 86 86
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe krótkoterminowe
  Pożyczki i należności Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 83 83
  Dopłaty do kapitału Pożyczki i należności Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 71 71
  RAZEM 15 237 15 237

  Zobowiązania
  Kredyty i pożyczk i preferencyjne
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1 378 1 378
  Kredyty i pożyczki Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 4 035 4 035
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 2 073 2 0 73
  Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne zabezpieczające 78 78
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Aktyw a i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 23 23
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 477 477
  RAZEM 8 06 4 8 064  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 11
  6. Nowe standardy i interpretacje
  6.1. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2018
  Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez RMSR oraz zatwierdzone przez UE, weszły w życie w roku 2018:
  • MSSF 9 „Instrume nty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lu b po tej dacie),
  • Objaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” – Klasyfikacja i wycena transak cji płatności w formie akcji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Uwzględnienie zmian wprowadzonych przez MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obo wiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016) – Zmiany do MSSF 1 „Zast osowanie MSSF po raz pierwszy”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ” (obowiązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przenoszenie nieruchomości inwestycyjnych do innych grup aktywów (obowiązujące w odniesieniu do okresów roczn ych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i ujęcie zaliczek” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie).
  Wymienione powyżej zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Spółki.
  6.2. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów , zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze w życie:
  • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – Wcześniejsze spłaty z ujemną kompensatą (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie). Spółka nadal analizuje umowy, które będą podlegały zgodnie z MSSF 16 ujawnieniu w bilansie, gdyż ich ilość oraz wartość podlega ciągłym zmianom.
  6.3 . Standardy i i nterpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE
  MSSF w kształc ie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie od regulacji przyjętych przez RMSR, z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:
  • Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2020 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 17 „Kontrakty ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiany do programu określonych świadczeń (obowiązują w odniesieniu
  od okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Doprecyzowanie zakresu
  stosowania standardu dla długoterminowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w odnies ieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF11, MSR 12 or az MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu od okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w rozliczeniach podatku doc hodowego” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie). W przypadku wprowadzenia pozostałych wyżej wymienionych standardów, Spółka nie przewiduje, aby zmiany z tym związane miały istotny wpływ na jej sprawozdania.
  7. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działania w prezentowanym okresie
  Ze względu na prowadzoną działalność holdingową, przychody finansowe Spółki wykazują znaczne wahania w ciągu roku, w zależności od dat podjęcia uchwał o wypłacie dywidendy przez spółki, w których Spółka posiada udziały/akcje, chyba że uchwały te wskazują inne daty ustalenia prawa do dywidendy.  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 12
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  8. Udziały i akcje w jednostkach zależnych , stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach
  Nazwa i forma prawna Siedziba
  Wartość udz iałów/ akcji w księgach Energa SA
  Udział Energa SA w kapitale zakładowym, w ogólnej liczbie głosów oraz w zarządzaniu (%)
  Jednostki zależne
  Energa -Operator SA Gdańsk 4 471 100,00
  Energa Wytwarzanie SA Gdańsk 1 051 100,00
  Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Elbląg 621 64,59
  Energa -Obrót SA Gdańsk 330 100,00
  Energa Oświetl enie Sp. z o.o. Sopot 234 100,00
  Energa Finance AB (publ) Sztokholm 103 100,00
  Energa Invest Sp. z o.o. Gdańsk 68 100,00
  Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. Gdańsk 37 100,00
  Energa Logistyka Sp. z o.o. Płock 25 100,00
  Energa Centrum Usług Ws pólnych Sp. z o.o. Gdańsk 5 100,00
  Enspirion Sp. z o.o. Gdańsk 5 100,00
  Energa Serwis Sp. z o.o. Ostrołęka 2 14,09
  Energa Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk 1 100,00
  Pozostałe spółki - 1 -
  Jednostki stowarzyszone
  Polimex -Mostostal SA Warszawa 82 16,48
  ElectroMobility Poland SA Warszawa 7 25,00
  Wspólne przedsięwzięcia
  Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Ostrołę ka 129 50,00
  Razem wartość udziałów i akcji 7 172
  Wartość udziałów i akcji wskazana w powyższej tabeli to wartość według ceny nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu utraty wartości.
  W dniu 29 marca 2018 roku Energa SA wniosła wkład pieniężny w wysokości 18 mln zł i w zamian objęła nowo utworzone udziały w spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Udział Energa SA w kapitale tej spółki nie uległ zmianie.
  Po połączeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku spółki Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ze spółką RGK Sp. z o.o. łączna kwota odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 30 czerwca 2018 roku nie zmieniła się i wynosi 29 mln zł i w całości dotyczy udziałów w spółce Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
  Testy na utratę wartości udziałów i akcji
  W I półroczu 2018 roku dokonano oceny wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek utraty wartości posiadanych udziałów i akcji. W związku z wystąpieniem przesłanek mogących skutkować spadkiem wartości udziałów i akcji niektórych spółek Grupy posiadanych przez Energę SA, przeprowadzono testy na utratę wartości.
  Testy na utratę wartości udziałów i akcji przeprowadzono wykorzystując m etodę dochodową, wyznaczając wartość użytkową w oparciu o zdyskontowaną wartość szacowanych przepływów z działalności operacyjnej z uwzględnieniem m.in. następujących założeń:
  • przyjęcie prognozy cen energii elektrycznej, węgla kamiennego, uprawnień do emi sji CO 2 oraz cen świadectw pochodzenia energii dla rynku polskiego na podstawie raportu przygotowanego dla Grupy przez niezależny podmiot; prognoza została przygotowana w perspektywie do 2065 roku, • przyjęcie ilości darmowych uprawnień do emisji CO 2 na lat a 2015 -2021 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku (poz. 439) oraz 8 kwietnia 2014 roku (poz. 472), • przyjęcie nakładów na poziomach zapewniających utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowad zenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym, w tym nakładów na dostosowanie poziomów emisji przemysłowych do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku, w sprawie emisji przemysłowych oraz decyzji wykonawcz ej Komisji UE 2017/1442 w sprawie konkluzji najlepszych dostępnych technik (BAT) opublikowanej dnia 17 sierpnia 2017 roku, • utrzymanie wsparcia dla produkcji z istniejących odnawialnych źródeł energii zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialny ch źródłach energii wraz z jej późnie jszymi zmianami (Dz.U. 2017 , poz. 1148), • utrzymanie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie prognozy,  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 13
  8. Udziały i akcje w jednostkach zależnych , stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciac h (kontynuacja)
  • utrzymanie Operacyjnej Rezerwy Mocy w okresie do roku 2020 oraz uzyskanie wsparcia w ramach Rynku Mocy od roku 2021 do końca okresu projekcji, • przyjęcie długości prognozy poszczególnych spółek w taki sposób, aby przepływ służący kalkulacji wartości rezydualnej był jak najbardziej zbliżony do spodziewanych przepływów w latach kolejnych. Stopy dyskontowe ustalone w oparciu o wysokość średnioważonego kosztu kapitału (WACC) po opodatkowaniu przyjęte do kalkulacji zawierały się w przedziale 6,9 2% - 8,62%.
  Energa Invest Sp. z o.o.
  Test na utratę wartości udziałów w spółce został przeprowadzony na dzień 31 maja 2018 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu maj 2018 – grudzi eń 2024 oraz wartość rezydualną. Przy ekstrapolacji prognoz przepływów po roku 2024 zastosowano stopę wzrostu wynoszącą 2,0%, co nie przewyższa średnich długoterminowych stóp wzrostu inflacji w Polsce. Standardowy okres 5 lat projekcji został wydłużony ze względu na trwający proces wdrażania n owego modelu biznesowego spółki, co pozwala na określenie wartości rezydualnej na bazie reprezentatywnych przepływów, a w związku z tym na bardziej rzetelną wycenę udziałów spółki.
  W oparciu o wynik testu przeprowadzonego w I półroczu 2018 nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółce.
  Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
  Test na utratę wartości udziałów w spółce został przeprowadzony na dzień 31 maja 2018 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości użytkowej z ostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu maj 2018 – grudzień 2022 oraz wartość rezydualną. Przy ekstrapolacji prognoz przepływów po roku 2022 zastosowano stopę wzrostu wynoszącą 2,0%, co nie przewyższa średnich długoterminowych stóp wzrostu inflacji w Polsce.
  W oparciu o wynik testu przeprowadzonego w I półroczu 2018 nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółce.
  Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
  Test na utratę wartości udziałów w spółce zost ał przeprowadzony na dzień 31 maja 2018 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu maj 2018 – grudzień 2030 oraz wartość rezydualną. Przy ekstrapolacji prognoz przepływów po roku 2030 zastosowano stopę wzrostu wynoszącą 2,0%, co nie przewyższa średnich długoterminowych stóp wzrostu inflacji w Polsce. Standardowy okres 5 lat projekcji został wydłużony ze względu na zniekształcenie przepływów w tym okresie przez wpływy z tytułu zielonych praw majątkowych uzyskiwanych przez instalację BB20. Wydłużenie okresu projekcji pozwala na określenie wartości rezydualnej na bazie reprezentatywnych przepływów, a w związku z tym na bardziej rzetelną wycenę udziałów Spółki.
  W oparciu o wynik testu prze prowadzonego w I półroczu 2018 nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółce.
  Enspirion Sp. z o.o.
  Test na utratę wartości udziałów w spółce został przeprowadzony na dzień 31 maja 2018 roku. Kalkulacje do ustalen ia wartości użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu maj 2018 – grudzień 2022 oraz wartość rezydualną. Przy ekstrapolacji prognoz przepływów po roku 2022 zastosowano stopę wzrostu wynoszącą 2,0%, co nie przewyższa średnic h długoterminowych stóp wzrostu inflacji w Polsce.
  W oparciu o wynik testu przeprowadzonego w I półroczu 2018 nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółce.
  Energa Wytwarzanie SA
  Test na utratę wartości akcji w spółce został przeprowadzony na dzień 31 maja 2018 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu maj 2018 – grudzień 2022 oraz wartość rezydualną. Przy ekstrapolacji prognoz przepływów p o roku 2022 zastosowano stopę wzrostu wynoszącą 2,0%, co nie przewyższa średnich długoterminowych stóp wzrostu inflacji w Polsce.
  W oparciu o wynik testu przeprowadzonego w I półroczu 2018 nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących wartość akcji w spółce.
  Energa Ochrona Sp. z o.o.
  Test na utratę wartości akcji w spółce został przeprowadzony na dzień 31 maja 2018 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości użytkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu maj 2018 – grudzień 2022 oraz wartość rezydualną. Przy ekstrapolacji prognoz przepływów po roku 2022 zastosowano stopę wzrostu wynoszącą 2,0%, co nie przewyższa średnich długoterminowych stóp wzrostu inflacji w Polsce.
  W oparciu o wynik testu przeprowadzonego w I półroczu 2018 nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów aktualizujących wartość akcji w spółce.
  Energa Logistyka Sp. z o.o.
  Test na utratę wartości akcji w spółce został przeprowadzony na dzień 31 maja 2018 roku. Kalkulacje do ustalenia wartości uży tkowej zostały przeprowadzone w oparciu o projekcje finansowe dla okresu maj 2018 – grudzień 2025 oraz wartość rezydualną. Przy ekstrapolacji prognoz przepływów po roku 2025 zastosowano stopę wzrostu wynoszącą 2,0%, co nie przewyższa średnich długoterminow ych stóp wzrostu inflacji w Polsce. Standardowy okres 5 lat projekcji został wydłużony ze
  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe not y objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 14
  8. Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (kontynuacja)
  względu na trwający proces wdrażania nowego modelu biznesow ego spółki, co pozwala na określenie wartości rezydualnej na bazie reprezentatywnych przepływów, a w związku z tym na bardziej rzetelną wycenę udziałów spółki.
  W oparciu o wynik testu przeprowadzonego w I półroczu 2018 nie stwierdzono konieczności utworz enia odpisów aktualizujących wartość akcji w spółce.
  Analiza wrażliwości
  Poniżej przedstawiono szacowany wpływ zmiany poziomu WACC na łączną wycenę wskazanych powyżej udziałów i akcji. Zmiana WACC w niekorzystnym kierunku na wskazanym poniżej poziomie nie skutkuje koniecznością dokonania odpisów aktualizujących.
  Analiza wrażliwości uwzględnia zmianę czynników w całym okresie prognozy.
  . Parametr Wartość i kierunek zmiany
  Wpływ na łączną wartość z wyceny testowanych CGU [mln PLN] Zmiana wartości odpisu / odwrócenia odpisu [mln PLN] Zwiększenie wartości Zmniejszenie wartości
  Stopy dyskontowe [+ 0,5 p.p.] - (226 ) -
  [- 0,5 p.p.] 276 - -
  W przypadku zmian uwarunkowań rynkowych istnieje ryzyko, iż wyniki testów mogą się w przyszłości zmienić.
  9. Środki pien iężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych w drodze indywidualnych negocjacji z bankami stóp procentowych.
  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w sprawozdaniu z pr zepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:
  Stan na 30 czerwca 2018 Stan na 30 czerwca 2017
  (niebadane) (niebadane)
  Środki pieniężne w banku 1 765 1 138
  Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 820 694
  Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 2 585 1 832
  Niezrealizowane różnice kursowe i odsetki 1 2
  Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane 2 586 1 834 w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
  Spółka nie posiada środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania.
  10. Dywidendy
  W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysk u za rok 2017, który w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy .
  W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchw ałę o podziale zysku za rok 2016 , z czego na wypłatę dywidendy dla akcjonarius zy Spółki przeznaczono kwotę 79 mln zł, co daje 0,1 9 zł na jedną akcję . Dywidenda została wypłacona w całości , z czego 28 mln zł przypadło na akcje uprzywilejowane co do głosu .


  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)
  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część  15
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  11. Instrumenty finansowe
  11.1. Wartość księgowa kategorii i klas instru mentów finansowych
  Stan na 30 czerwca 2018 (niebadane)
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Instrumenty pochodne zabezp ieczające
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9
  RAZEM

  Aktywa
  Należności z tytułu dywidend - 347 - - 347 Należności z tytułu cash poolingu - 384 - - 384 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 2 585 - - 2 585 Pochodne instrumenty finansowe 16 - 103 - 119 Udziały i akcje w jednostkach
  zależnych, stowarzyszonych - - - 7 172 7 172 oraz wspólnych przedsięwzięciach
  Obligacje - 5 080 - - 5 080 Należności z tytułu leasingu - - - 78 78 Należności z tytułu dostaw i usług -
  oraz pozostałe należności finansowe - 28 - - 28 krótkoterminowe Dopłaty do kapitału - 74 - - 74 RAZEM 16 8 498 103 7 250 15 867

  Zobowiązania
  Kredyty i pożyczki - 5 391 - - 5 391 Kredyty i pożyczki preferencyjne - 1 312 - - 1 312 Kredyty i pożyczki - 4 079 - - 4 079 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych - 2 138 - - 2 138 papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 15 - - 15 oraz pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu cash poolingu - 580 - - 580 RAZEM - 8 124 - - 8 124
  Energa SA Skrócone śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)
  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część  16
  11. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Stan na 31 grudnia 2017
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Aktywa i z obowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Inst rumenty pochodne zabezpieczające
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9
  RAZEM

  Aktywa
  Należności z tytułu cash poolingu - 553 - - 553
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 3 013 - - 3 013
  Pochodne inst rumenty finansowe 24 - 9 - 33
  Udziały i akcje w jednostkach - - - 7 149 7 149 zależnych, stowarzyszonych
  oraz wspólnych przedsięwzięciach
  Obligacje - 4 249 - - 4 249
  Należnośc i z tytułu leasingu - - - 86 86
  Należności z tytułu dostaw i usług
  oraz pozostałe należności finansowe - 83 - - 83
  krótkoterminowe Dopłaty do kapitału - 71 - - 71
  RAZEM 24 7 969 9 7 235 15 237

  Zobowiązania
  Kredyty i pożyczki - 5 413 - - 5 413
  Kredyty i pożyczki preferencyjne - 1 378 - - 1 378
  Kredyty i pożyczki - 4 035 - - 4 035
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych - 2 073 - - 2 073 papierów wartościowych
  Pochodne instrumenty finansowe - - 78 - 78
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 23 - - 23 oraz pozostałe zobowiązania finansowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 14 - - 14
  Zobowiązanie z tytułu dop łat do kapitału - 8 - - 8
  Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych
  aktywów trwałych oraz aktywów - 1 - - 1
  niematerialnych
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu - 477 - - 477
  RAZEM - 7 986 78 - 8 064
  Energa SA

  Skróc one śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty obja śniające do jednostkowe Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  17

  11. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  11.2. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Niektóre akt ywa i zobowiązania finansowe Spółki wyceniane są w wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych według trzypoziomowej hierarchii:
  • pozi om 1 – wartość godziwa oparta o ceny notowane (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania na aktywnych rynkach, do których Spółka ma dostęp w dniu wyceny, • poziom 2 – wartość godziwa oparta o dane wejściowe inne niż ceny notowane uwzglę dnione na poziomie 1, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, al bo pośrednio, albo bezpośrednio, • poziom 3 – wartość godziwa oparta o nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego skł adnika aktywów lub zobowiązania .
  Stan na 30 czerwca 2018 Stan na 31 grudnia 2017
  (niebadane)
  Poziom 2 Poziom 2
  Aktywa
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS/IRS) 103 9
  Inne instrumenty pochodne 16 24
  Zobowiązania
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS) - 78
  Wycena transakcji Cross Currency Interest Rate Swap ( „CCIRS ”) oraz Interest Rate Swap ( „IRS ”) do wartości godziwej odbywa się poprzez dyskontowanie przys złych przepływów pieniężnych. Stopy procentowe oraz basis spread używane do dyskonta pozyskiwane są z systemu Bloomberg.
  Na inne instrumenty pochodne składają się opcje kupna akcji spółki Polimex -Mostostal SA. Opcje zostały nabyte od Towarzystwa Finansoweg o Silesia Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 18 stycznia 2017 roku i dotyczą nabycia w trzech transzach łącznie 9 mln akcji Polimex -Mostostal SA , po cenie nominalnej 2 zł za akcję. Terminy realizacji opcji ustalono na: 30 lipca 2020 roku, 30 lipca 2021 r oku i 30 lipca 2022 roku. Wycena opcji kupna akcji spółki Polimex -Mostostal SA (opcje call) do wartości godziwej została przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Blacka -Scholesa. W wycenie uwzględniono bieżącą cenę oraz historyczną zmienność cen akcji spółk i. Stopę wolną od ryzyka wyznaczono w oparciu o rentowność obligacji skarbowych o zapadalności zbliżonej do terminu wygaśnięcia opcji.
  11.3. Wartość godziwa instrumentów finansowych, które nie są na bieżąco wyceniane w wartości godziwej
  Z wyjątkiem inform acji podanych w tabeli poniżej wartość księgowa aktywów oraz zobowiązań finansowych nie odbiega isto tnie od ich wartości godziwych.
  Pożyczka od Energa Finance AB (publ) Wartość księgowa Wartość godziwa
  Poziom 2
  Stan na 30 czerwca 2018 (niebadane) 3 068 3 160
  Stan na 31 grudnia 2017 2 944 3 047

  Emisja obligacji hybrydowych Wartość księgowa Wartość godziwa
  Poziom 2
  Stan na 30 czerwca 2018 (niebadane) 1 121 1 093
  Stan na 31 grudnia 2017 1 055 1 152
  Wycena do wartości godziwej zobowiązań z tytułu p ożyczek oraz emisji obligacji hybrydowych została oszacowana w oparciu o analizę przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zas tosow aniu aktualnych na dzień 29 czerwca 201 8 roku rynkowych stóp procentowych.
  11.4. Opis istotnych pozycji w rama ch poszczególnych kategorii instrumentów finansowych
  11.4.1 . Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe wyceniane w edług zamortyzowanego kosztu
  Do pozycj i kategorii instrumentów finansowych ujmow anych jako aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Spółka z alicza głównie nabyte obligacje , środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności z tytułu cash poolingu .
  Nabyte obligacje w podziale na emitentów wed ług stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:  Energa SA

  Skróc one śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty obja śniające do jednostkowe Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  18

  11. Instrumenty finansowe (kontynuacja)

  Stan na 30 czerwca 2018 Stan na 31 grudnia 2017
  (niebadane)
  Energa -Operator SA 4 219 3 273
  Energa Wytwarzanie SA 751 848
  Energa Elektrownie Ostrołęka SA 84 94
  Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 26 34
  RAZEM, w tym: 5 080 4 249
  Długoterminowe 4 633 3 805
  Krótkoterminowe 447 444

  11.4.2. Zobowiązania finansowe
  Wszystkie zobowiązania finansowe Spółki są klasyfikowane jako zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, za wyjątkiem ins trumentów pochodnych zabezpieczających . W tej kategorii instrumentów finansowych Spółka preze ntuje przede wszystkim otrzymane kredyty i pożyczki , wyemitowane obligacje oraz zobowiązania z tytułu cash poolingu.
  Kredyty i pożyczki
  Zaciągnięte kredyty i p ożyc zki według stanu na dzień 30 czerwca 201 8 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku przedstawia poniższa tabela:
  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  (niebadane )
  Waluta PLN EUR PLN EUR
  Stopa Referencyjna WIBOR Stała WIBOR Stała
  Wartość kredytu/ pożyczki
  w walucie 2 323 703 2 469 706
  w złotych 2 323 3 068 2 469 2 944
  z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie:
  do 1 roku (krótkoterminowe ) 306 19 297 29
  od 1 roku do 2 lat 317 2 177 313 -
  od 2 lat do 3 lat 316 - 317 2 081
  od 3 lat do 5 lat 602 - 616 -
  powyżej 5 lat 782 872 926 834
  Szczegółowe informacje dotyczące pozyskanego finansowania zewnętr znego zostały przedstawione w nocie 11.5.
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wedłu g stanu na dzień 30 czerwca 201 8 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku przedstawia poniższa tabela:
  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  (niebadane)
  Waluta PLN EUR PLN EUR
  Stopa Referencyjna WIBOR Stała WIBOR Stała
  Wartość emisji
  w walucie 1 017 257 1 018 253
  w złotych 1 017 1 121 1 018 1 055
  z teg o o terminie spłaty przypadającym w okresie:
  do 1 roku (krótkoterminowe) 17 31 18 12
  od 1 roku do 2 lat 1 000 - 1 000 -
  powyżej 5 lat - 1 090 - 1 043
  Szczegółowe informacje dotyczące wyemitowanych obligacji zostały przedstawione w nocie 11.5.


  Energa SA

  Skróc one śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty obja śniające do jednostkowe Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  19

  11. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Dostępne finansowanie zewnętrzne
  W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz na dzień kończący okres sprawozdawczy i dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji, nie wystąpiły przypadki narus zenia zobowiązań umownych wynikających z warunków pozyskanego finansowania zewnętrznego.
  Dostępne finansowanie zewnętrzne wed ług s tanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
  Podmiot finansujący Rodzaj zobowiązania Cel finansowania Data zawarcia umowy
  Limit finansowania
  Kwota dostępnego finansowania
  Zadłużen ie nominalne Energa SA na 30.06 .2018
  Termin spłaty (dla Grupy Kapitałowej Energa SA)
  Europejski Bank Inwestycyjny Kredyt
  Prog ram
  inwestycyjny Energa -
  Operator SA 16-12-2009 1 050 - 591 15-12-2025
  Europejski Bank Inwestycyjny Kredyt
  Prog ram
  inwestycyjny Energa -
  Operator SA 10-07-2013 1 000 - 733 15-09-2031
  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  Kredyt Program inwestycyjny Energa - Operator SA 29-04-2010 1 076 - 602 18-12-202 4
  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  Kredyt Program inwestycyjny Energa - Operator SA 26-06-2013 800 - 246 18-12-2024
  Nordycki Bank Inwestycyjny Kredyt
  Program
  inwestycyjny Energa -
  Operator SA 30-04-2010 200 - 86 15-06-2022
  Energa Finance AB (publ) Pożyczk a Działalność bieżąca 21-03-2013 2 176 ¹ - 2 176 ¹ 18-03-2020
  Energa Finance AB (publ) Pożyczka Działa lność bieżąca 28-06-2017 872 ² - 872 ² 28-02-2027
  Obligatariusze Obligacje
  krajowe
  Cele
  ogólnokorporacyjne 19-10-2012 1 000 - 1 000 19-10-2019
  PKO Bank Polski SA Limit kredytowy Cele ogólnokorporacyjne 12-10-2011 300 300 - 07-06-2021
  PKO Bank Polski SA Obligacje
  Program
  inwestycyjny Energa
  Elektrownie
  Ostrołęka SA
  30-05-2012 100 50 - 31-12-2022
  PKO Bank Polski SA Limit kredytowy
  Cele
  ogólnok orporacyjne 20-09-2012 200 185 5³ 19-09-2022
  Bank PEKAO SA Kredyt odnawialny
  Cele
  ogólnokorporacyjne 13-10-2011 500 500 - 29-05-2020
  Bank PEKAO SA Kredyt
  Program
  inwestycyjny Energa
  Elektrownie
  Ostrołęka SA
  30-05-2012 85 - 15 29-05-2022
  Nordycki Bank Inwestycyjny Kredyt Budowa
  FW Myślino 23-10-2014 68 - 52 15-09-2026
  Europejski Bank Inwestycyjny
  Obligacje hybrydowe
  Prog ram
  inwestycyjny Energa -
  Operator SA 04-09-2017 1 090 ⁴ - 1 090 ⁴ 12-09-2037
  RAZEM 10 517 1 035 7 468
  ¹ zobowiązanie w kwocie 49 9 mln EUR prz eliczone po śr ednim kursie NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku
  ² zobowiązanie w kwocie 200 mln EUR przeliczone po średnim ku rsie NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku
  ³ wartość limitów gwarancyjnych udzielonych spółkom Grupy Kapitałowej Energa SA na po dstawie zawartych umów wykonawczych (wykorzystanie limitu globalnego)
  ⁴ zobowiązanie w kwocie 250 mln EUR przeliczone po śr ednim kursie NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku  Energa SA

  Skróc one śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty obja śniające do jednostkowe Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  20

  11. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  11.6. Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych
  Pomiędzy spółką celową Energa Finance AB (publ) a Energa SA zawarte zostały trzy umowy pożyczki denominowane w EUR na łączną kwotę 6 99 mln EUR. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego z tytułu powyższych pożyczek, Spółka zawarła w 2013 roku, lipcu 2014 roku oraz kwietniu 2017 roku transakcje walutowej zamiany stóp procentowych CCIRS o nominałach odpowiednio 400 mln EUR („CCIRS I”), 25 mln EUR („CCIRS II”), 200 mln EUR („CCIRS III”).
  Jako pozycję zabezpieczaną w powyższych relacjach zabezpiecza jących , Spółka desygnowała ryzyko walutowe z tytułu wewnątrzgrupowych pożyczek denominowanych w EUR. Zabezpieczeniu podl ega ryzyko walutowe dotyczące 89 % łącznego nominału pożyczek.
  Jako instrument zabezpieczający Spółka desygnowała transakcje CCIRS, w ram ach której Spółka otrzymuje przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie EUR oraz płaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. Przepływy pieniężne otrzymywane przez Spółkę pokrywają się z przepływami pieniężnymi z tytułu pożycz ek wewnątrzgrupowych. Spółka oczekuje wystąpienia zabezpieczanych przepływów pieniężnych do czerwca 2027 roku.
  We wrześniu 2017 roku Energa SA dokonała emisji obligacji hybrydowych na łączną kwotę 250 mln EUR. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego z tytu łu tych obligacji Spółka zawarła transakcje walutowej zamiany stóp procentowych CCIRS („CCIRS IV”).
  Jako pozycję zabezpieczaną w relacjach zabezpieczających, Spółka desygnowała ryzyko walutowe z tytułu emisji obligacji hybrydowych denominowanych w EUR. Zab ezpieczeniu podlega ryzyko walutowe dotyczące 100% łącznego nominału wyemitowanych obligacji.
  Jako instrument zabezpieczający Spółka desygnowała transakcje CCIRS, w ramach której Spółka otrzymuje przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie EUR oraz płaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. Przepływy pieniężne otrzymywane przez Spółkę pokrywają się z przepływami pieniężnymi z tytułu wyemitowanych obligacji. Spółka oczekuje wystąpienia zabezpieczanych przepływów pieniężnych d o września 2027 roku.
  W sierpniu 2016 roku Spółka zawarła transakcje zamiany stóp procentowych IRS w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej wynikającego z wykorzystanego finansowania z tytułu (patrz nota 11.5) :
  • zawartej w 2013 roku umowy kredytowej z EBI – 150 mln zł.
  W kwietniu i czerwcu 2018 roku Spółka zawarła dodatkowo transakcje IRS o podobnej charakterystyce dla:
  • zawartej w 2013 roku umowy kredytowej z EBI – 100 mln zł, • zawartej w 2010 roku umowy kredytowej z EBOR – 100 mln zł, • zawartej w 2009 roku umow y kredytowej z EBI – 100 mln zł .
  Jako pozycje zabezpieczo ne w relacjach zabezpieczających Spółka desygnowała ryzyko stopy procentowej WIBOR 3M wynikające z płatności odsetkowych od powyższych zobowiązań finansowych w okresie nie dłuższym niż 2 lat a od daty zawarcia transakcji zabezpieczających. W przypad ku transakcji dotyczących umowy kredytowej z EBI jest to okres czteroletni .
  Jako instrumenty zabezpieczające Spółka desygnowała transakcje IRS, w ramach których Spółka otrzymuje przepływy pieniężne o zmiennym oprocentowaniu w walucie PLN oraz płaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. Przepływy pieniężne odsetkowe otrzymywane przez Spółkę pokrywają się z przepływami pieniężnymi odsetkowymi z tytułu zabezpieczanych zobowiązań fin ansowych. Spółka oczekuje wystąpienia zabezpieczo nych przepływów pieniężnych maksymalnie do czerwca 2022 roku.
  Wszystkie posiadane instrumenty zabezpieczające służą zabezpieczeniu przepływów pieniężnych i dotyczą instrumentów finansowych zakwalifikowanych do tej samej kategorii ryzyka. Przedstawione instrumenty zabezpieczające dotyczą zobowiązań z tytułu pożyczek pomiędzy Energa Finance AB a Energa SA, obligacji hybrydowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyj nego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.  Energa SA

  Skróc one śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty obja śniające do jednostkowe Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  21

  11. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Wartość godziw a instrumentów zabezpieczających przedstawia się następująco:
  Wartość Ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przyjęta za podstawę ujęcia nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie
  Kwoty nominalne instrumentu zabezpieczającego w mln EUR
  Stan na 30 czerwca 2018 (niebadane)
  CCIRS I 82 Aktywa – Pochodne instrumenty fi nansowe Brak 400
  CCIRS II 5 Aktywa – Pochodne instrumenty finansowe Brak 25
  CCIRS III 7 Aktywa – Pochodne instrumenty finansowe Brak 200
  CCIRS IV 9 Aktywa – Pochodne instrumenty finansowe Brak 250
  IRS <1 Aktywa – Pochodne instrumenty finansowe Brak 450
  Stan na 31 grudnia 2017
  CCIRS I 7 Aktywa – Pochodne instrumenty finansowe Brak 400
  CCIRS II <1 Aktywa – Pochodne instrumenty finansowe Brak 25
  CCIRS III 49 Zobowiązania – Pochodne instrumenty finansowe Brak 200
  CCIRS IV 29 Zobowiązania – Pochod ne instrumenty finansowe Brak 250
  IRS 2 Aktywa – Pochodne instrumenty finansowe Brak 450
  Z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych kapitał z aktualizacji wyceny (efektywna część zmiany wyceny instrumentu zabezpieczającego pomni ejszona o podatek odroczony) zwiększył się w okresie sprawozdawczym o kwotę 5 mln zł. Spółka pozostała przy rachunkowości zabezpieczeń według MSR 39, jednocześnie nie stwierdzono w badanym okresie nieefektywności.
  Poniższa tabela prezentuje zmianę stanu ka pitału z aktualizacji wyceny z tytułu rachunkowości zabezpi eczeń w okresie sprawozdawczym:
  Okres 6 miesięcy Okres 6 miesięcy
  zakończony zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  (niebadane) (niebadane)
  Na początek okresu sprawozdawczego 2 41
  Kwota ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny w okresie, równa zmianie wartości godziwej instrumentów zabezpieczających 173 (137 )
  Naliczone, niezapadłe odsetki, przeniesione z kapitału do prz ychodów/kosztów finansowych - 1
  Rewaluacja instrumentów zabezpieczających, przeniesiona z kapitału do przychodów/kosztów finansowych (167 ) 88
  Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (1) 9
  Na koniec okresu sprawozdawczego 7 2
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku nie stwierdzono nieefektywności wynikającej z zastosowanej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.
  POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  12. Informacja o podmiotach powiązanych
  Transakcje z jednostkami p owiązanymi są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów, produktów lub usług.
  12.1. Transakcje z udziałem podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa
  Jednostką nadrzędn ą Spółki j est Skarb Państwa. Spółka Energa SA dokonuje transakcji z innymi podmiotami powiązanymi i Skarbem Państwa w zakresie normalnych, codziennych operacji gospodarczych. Transakcje te są przeprowadzane na warunkach rynkowych, a warunki nie odbiegają od stosowanych w transakcjach z innymi podmiotami. Nie stanowią one znacząc ych transakcji. Spółka nie prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa .
  Energa SA

  Skróc one śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty obja śniające do jednostkowe Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  22

  12. Informacja o podmiotach powiązanych (kontynuacj a)
  12.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi (bez spółek Skarbu Państwa)

  Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 37
  Koszty zakupu 7 7
  Przychody z tytułu dywidend 675 203
  Pozostałe przychody finansowe 93 85
  Koszty finansowe 63 44

  Stan na 30 czerwca 2018 Stan na 31 grudnia 2017
  (niebadane)
  Aktywa
  Należności długoterminowe 62 69
  Należności z tytułu dywidend 347 -
  Należności z tytułu cash poolingu 384 553
  Należności z tytułu dostaw i usług 28 15
  Pozostałe należności finansowe krótkoterminowe – jednostki zależne 16 17
  Pozostałe należności finansowe krótkoterminowe – wspólne przedsięwzięcie - 10
  Obligacje długoterminowe 4 633 3 805
  Obligacje krótkotermin owe 447 444
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 68 79
  Pasywa
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 3 049 2 915
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 010 844
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu 580 477
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 2 3
  Pozostałe zobowiązania finansowe - 9
  Bieżąca część kredytów i pożyczek 19 29
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 6
  Pozostałe zobowiązania kró tkoterminowe 63 90
  Powyższe tabele prezentują transakcje z jednostkami zależnymi w ramach Grupy Kapitałowej Energa SA i wspólnymi przedsięw zięciami. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi są pozycjami nieistotnymi.
  Transakcje dotyczące objęcia udziałów w spółkach zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach przedstawiono w nocie 8.
  12.3. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Z arządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
  Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Zarząd 2 4
  Rada Nadzorcza <1 <1
  RAZEM 2 4
  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpiły pożyczki udzielone ani inne istotne transakcje z udziałem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energa SA.
  12.4. Wynagrodzenie wypłacone lub należne głównej kadrze kierowniczej (za wy jątkiem członków Zarządu i Rady
  Nadzorczej Spółki)
  Wartość świadczeń w ypłaconych lub należnych głównej kadrze kierowniczej w okres ie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku wyniosła 6 mln zł , natomiast w analogicznym okre sie roku poprzedniego wyniosła 4 mln zł.
  12.5. Zabezpieczenia spłaty zobowiązań
  Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku Spółki.  Energa SA

  Skróc one śródroczne j ednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty obja śniające do jednostkowe Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

  23

  13. Aktywa i zobowiązania warunkowe
  W Spółce nie wystąpiły istotne aktywa i zobowiązania warunkowe.
  14. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finans owy Spółki
  W dniu 4 kwietnia 2018 roku spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Zamawiający”) rozstrzygnęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”) poprzez wyb ór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S. , jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 050 mln zł, brutto 6 023 mln zł.
  Rozstrzygnięcie Postępowania nie jest równoznaczne z :
  • wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzedni a zgoda Rady Nadzorczej Energa SA ; • wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) – wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zg ody Rady Nadzorczej Energa SA oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Energa SA na przystąpienie do Etapu Budowy.
  Wcześniej, w dniu 24 marca 2018 roku Zarząd Energa SA, jako udziałowiec Zamawiającego, otrzymał od Zamawiającego wniosek o zgodę na rozstrzygnięcie Postępowania (raport bieżący nr 11/2018). Przedmiotową zgodę Zarząd Energa SA wyraził w dniu 27 marca 2018 roku (raport bieżący nr 13/2018) .
  W dniu 12 lipca 2018 roku spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. podpisała Umowę o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S. (raport bieżący 33/2018). Szczegółowe info rmacje dotyczące kwestii Zamówienia i Umowy przedstawione zostały w pkt. 2.1. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy E nerga za I półrocze 2018 roku.
  Dodatkowo zgodnie z informacją przedstawio ną w raporcie bieżącym Grupy Kapitałowej Polimex -Mostostal (raport bieżący nr 30/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku) Zarząd „Polimex -Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował , że spółka zawarła z GE Power S p. z o.o. list intencyjny dotyczący współ pracy przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, gdzie Zamawiają cym jest Elektrownia Ostrołęka S p. z o.o.
  15. Istotne zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu kończącym okres sprawozdawczy
  W dniu 27 lipca 2018 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. o kwotę 287 mln zł. Nowe udziały zostały objęte po połowie przez Energa SA i Enea S.A. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiło wniesienie w całości wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale.
  W dniu 7 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki E nerga SA ogłosił zwołanie na dzień 3 września 2018 roku Nadzwyczajne go Walne go Zgromadzenia Spółki , podczas którego ma być powzięta uchwała w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadk rytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1 000 MWe.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Skrócone śródroczne
  skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  zgodne z MSR 34
  za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia
  30 czerwca 2018 roku


  Grupa Kapitałowa Energa SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 2


  SPIS TREŚCI
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT ................................ .............. 3 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ . 4 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUAC JI FINANSOWEJ ................................ ........ 5 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH .................... 7 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ............................... 8 ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE ................................ ......................... 9 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 9 2. Skład Grupy oraz wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone ................................ ................................ ... 9 3. Skład Zarządu jednostki dominującej ................................ ................................ ................................ ................... 12 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ ........... 12 5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ ............................ 13 6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ................................ ................................ ......... 13 7. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ............................. 13 8. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności w prezentowanym okresie ................................ .. 18 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO LINII BIZNESOWYCH (SEGMENTÓW OPERACYJNYCH) ................................ .......................... 18 9. Linie biznesowe (Segmenty działalności) ................................ ................................ ................................ ............. 18 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 22 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartość firmy ................................ ................................ ................................ ........ 22 11. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości firmy ................................ ......................... 22 12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ....................... 23 13. Zysk przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ........................ 23 14. Dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 23 15. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 24 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ................................ ................................ ............................. 25 16. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 25 POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 31 17. Zobowiązania inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ .. 31 18. Informacja o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ................. 31 19. Aktywa i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ...................... 32 20. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Grupy .... 33 21. Istotne zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu kończącym okres sprawozdawczy ................................ ....................... 33
  Grupa Kapitałowa Energa SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 3


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT

  Okres 3 miesięcy zakończony
  Okres 6 miesięcy zakończony
  Okres 3 miesięcy zakończony
  Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 (niebadane) 30 czerwca 2018 (niebadane) 30 czerwca 2017 (niebadane) 30 czerwca 2017 (niebadane)

  Przychody ze sprzedaży 2 392 5 034 2 487 5 197
  Koszt własny sprzedaży (1 816) (3 884) (2 074) (4 251)
  Zysk brutto ze sprzedaży 576 1 150 413 946
  Pozostałe przychody operacyjne 28 57 59 96
  Koszty sprzedaży (75) (163) (82) (172)
  Koszty ogólnego zarządu (91) (183) (77) (162)
  Pozostałe koszty operacyjne (23) (58) (13) (53)
  Przychody finansowe 17 35 (4) 76
  Koszty finansowe (103) (197) (76) (140)
  Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 21 51 (2) 8

  Zysk lub strata brutto 350 692 218 599
  Podatek dochodowy (70) (135) (43) (111)
  Zysk lub strata netto za okres 280 557 175 488
  Przypadający na:
  Właścicieli jednostki dominującej 281 556 174 484
  Udziały niekontrolujące (1) 1 1 4
  Zysk lub strata na jedną akcję (w złotych)
  - podstawowy 0,68 1,34 0,42 1,17
  - rozwodniony 0,68 1,34 0,42 1,17

  Grupa Kapitałowa Energa SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 4


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Okres 3 miesięcy zakończony
  Okres 6 miesięcy zakończony
  Okres 3 miesięcy zakończony
  Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 (niebadane) 30 czerwca 2018 (niebadane) 30 czerwca 2017 (niebadane) 30 czerwca 2017 (niebadane)

  Wynik netto za okres 280 557 175 488
  Składniki, które nigdy nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (7) (12) (17) (14)
  Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń (9) (15) (22) (18)
  Odroczony podatek dochodowy 2 3 5 4
  Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty 24 9 (30) (43)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 4 4 1 (4)
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 25 6 (38) (48)
  Odroczony podatek dochodowy (5) (1) 7 9
  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności 1 1 - -
  Inne całkowite dochody netto 18 (2) (47) (57)
  Całkowite dochody razem 298 555 128 431
  Przypadające na:
  Właścicieli jednostki dominującej 299 554 127 427
  Udziały niekontrolujące (1) 1 1 4


  Grupa Kapitałowa Energa SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 5


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017
  AKTYWA

  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 13 653 13 371
  Aktywa niematerialne 309 338
  Wartość firmy 15 15
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 836 728
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 307 325
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 130 46
  Pozostałe aktywa długoterminowe 104 107
  15 354 14 930

  Aktywa obrotowe
  Zapasy 415 352
  Należności z tytułu podatku dochodowego 26 31
  Należności z tytułu dostaw i usług 1 063 1 843
  Aktywa z tytułu umów 582 - Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 26 83
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 189 3 641
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 345 176
  5 646 6 126

  SUMA AKTYWÓW 21 000 21 056

  Grupa Kapitałowa Energa SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 6


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (kontynuacja)

  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017
  PASYWA

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 4 522 4 522 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 2 (2) Kapitał rezerwowy 1 018 1 018 Kapitał zapasowy 1 540 1 433 Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 7 2 Zyski zatrzymane 3 069 2 436
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 10 158 9 409
  Udziały niekontrolujące 57 56 10 215 9 465
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty i pożyczki 2 538 2 720 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 552 4 520 Rezerwy długoterminowe 573 550 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 644 596 Rozliczenia międzyokresowe i dotacje długoterminowe 259 501 Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 5 81 8 571 8 968
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 459 792 Zobowiązania z tytułu umów 105 - Bieżąca część kredytów i pożyczek 364 356 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 78 109 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 6 11 Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 146 182 Rezerwy krótkoterminowe 538 571 Pozostałe zobowiązania finansowe 129 280 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 389 322 2 214 2 623
  Zobowiązania razem 10 785 11 591

  SUMA PASYWÓW 21 000 21 056  Grupa Kapitałowa Energa SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 ro ku (w milionach złotych)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 7
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
  Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny Kapitał podstawowy
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
  Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających
  Zyski zatrzymane Razem
  Na dzień 1 stycznia 2018 4 522 (2) 1 018 1 433 2 2 436 9 409 56 9 465
  Korekta z tytułu wdrożenia MSSF 9 i MSSF 15 po uwzględnieniu podatku - - - - - 195 195 - 195
  Na dzień 1 stycznia 2018 (dane przekształcone) 4 522 (2) 1 018 1 433 2 2 631 9 604 56 9 660
  Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń - - - - - (12) (12) - (12)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 4 - - - - 4 - 4
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - - 5 - 5 - 5
  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności - - - - - 1 1 - 1
  Zysk (strata) netto za okres - - - - - 556 556 1 557
  Suma całkowitych dochodów za okres - 4 - - 5 545 554 1 555 Podział zysków/ pokrycie straty lat ubiegłych - - - 107 - (107) - - -
  Na dzień 30 czerwca 2018 (niebadane) 4 522 2 1 018 1 540 7 3 069 10 158 57 10 215
  Na dzień 1 stycznia 2017 4 522 4 1 018 728 41 2 464 8 777 40 8 817
  Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń - - - - - (14) (14) - (14)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (4) - - - - (4) - (4)
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - - (39) - (39) - (39)
  Zysk (strata) netto za okres - - - - - 484 484 4 488
  Suma całkowitych dochodów za okres - (4) - - (39) 470 427 4 431
  Podział zysków/ pokrycie straty lat ubiegłych - - - 705 - (705) - - -
  Wypłata dywidendy - - - - - (79) (79) - (79)
  Zmiany w posiadanych udziałach - - - - - 4 4 - 4
  Na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane) 4 522 - 1 018 1 433 2 2 154 9 129 44 9 173  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 8
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 (niebadane) 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk/(strata) brutto 692 599 Korekty o pozycje:
  Udział w (zysku)/ stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności (51) (8)
  (Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych 38 (13) Amortyzacja 477 488 Odsetki i dywidendy, netto 151 95 (Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej, w tym odpis wartości firmy (93) (86) Zmiany pozycji kapitału obrotowego:
  Zmiana stanu należności 795 172 Zmiana stanu aktywów z tytułu umów (582) - Zmiana stanu zapasów (64) (66) Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (266) (41) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów 105 - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (285) (233) Zmiana stanu rezerw (25) (84) 892 823 Podatek dochodowy (66) 29
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 826 852
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 2 5 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (766) (585) Założenie lokat powyżej 3 m -cy - (127) Sprzedaż jednostki zależnej 58 24
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności (53) (217)
  Spłata pożyczek 10 - Pozostałe 2 (6)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (747) (906)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia - 1 252 Spłata zaciągniętego zadłużenia (185) (169) Wykup dłużnych papierów wartościowych (168) (126) Odsetki zapłacone (178) (127) Pozostałe (1) (1)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (532) 829
  Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (453) 775
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 643 1 464
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3 190 2 239
  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 9
  ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE
  1. Informacje ogólne
  Grupa Kapitałowa E nerga SA („Grupa”) składa się z Energa Spółka Akcyjna („jednostka dominująca”, „Spółka”) z siedzibą w Gdańsku i jej spółek zależnych (patrz nota 2). Skrócone śródroczne s konsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 8 roku oraz zawiera odpowiednie dane porównawcze . Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271591. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 220353024.
  Podstawowym przed miotem działania Grupy jest:
  1. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, 2. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, 3. obrót energią elektryczną.
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku podmiotem kontrolującym Spółkę oraz jednostką dominującą najwyższego szczebla Grupy Kapitałowej E nerga SA jest Skarb Państwa .
  2. Skład Grupy oraz wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone
  2.1. Skład Grupy na koniec okresu sprawozdawczego
  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku w skład Grupy wchodzi E nerga SA oraz następujące spółki zależne :
  Lp. Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności
  Udział % Grupy w kapitale zakładowym na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Linia biznesowa (Segment) Dystrybucja
  1 Energa -Operator SA 1 Gdańsk dystrybucja energii elektrycznej 100 100
  2 Energa -Operator Eksploatacja Elbląg Sp. z o.o. Elbląg eksploatacja sieci 100 100
  3 Energa -Operator Eksploatacja Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk eksploatacja sieci 100 100
  4 Energa -Operator Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o. Kalisz eksploatacja sieci 100 100
  5 Energa -Operator Eksploatacja Płock Sp. z o.o. Płock eksploatacja sieci 100 100
  6 Energa -Operator Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. Słupsk eksploatacja sieci 100 100
  7 Energa -Operator Eksploatacja Toruń Sp. z o.o. Toruń eksploatacja sieci 100 100
  8 Energa -Operator Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. 1 Koszalin techniczna obsługa odbiorców 100 100
  9
  Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Budownictwa Ele ktroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o. )2
  Słupsk wykonawstwo i projektowanie 100 100
  10 Energet yka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. 2 Kalisz wykonawstwo i projektowanie - 100
  11 ZEP - Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego Sp. z o.o. 2 Płock wykonawstwo i projektowanie - 100
  12 Zak ład Budownictwa Energetycznego Sp. z o.o. 2 Koszalin wykonawstwo i projektowanie - 100
  Linia b iznesowa (Segment) Sprzedaż
  13 Energa -Obrót SA Gdańsk obrót energią elektryczną 100 100
  14 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot usługi oświetlenia 100 100


  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 10
  Lp. Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności
  Udział % Grupy w kapitale zakładowym na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  15 Energa SLOVAKIA s.r.o. Bratysława obrót energią elektryczną 100 100
  Linia b iznesowa (Segment) Wytwarzanie
  16 Energa Wytwarzanie SA Gdańsk wytwarzanie energii 100 100
  17 Energa Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka wytwarzanie energii 89,64 89,64
  18 Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Elbląg wytwarzanie energii 100 100
  19 Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. Ostrołęka dystrybucja energii cieplnej 100 100
  20 Energa Serwis Sp. z o.o. Ostrołęka usługi serwisowo -remontowe 94,81 94,81
  21 Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Kalisz dystrybucja energii cieplnej 91,24 91,24
  Linia biznesowa (Segment) P ozostałe
  22 Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 3 Gdańsk usługi księgowe, kadrowo - płacowe i administracyjne 100 100
  23 Energa Finance AB (publ) Sztokholm działalność finansowa 100 100
  24 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. Gdańsk teleinformatyka 100 100
  25 RGK Sp. z o.o. 3 Gdańsk działalność finansowa i zarządzanie nieruchomościami - 100
  26 Enspirion Sp. z o.o. Gdańsk organizacja i zarządzanie rozwojem innowacyjnych projektów energetycznych 100 100
  27 Energa Logistyka Sp. z o.o. (dawniej Energa - Operator Logistyka Sp. z o.o.) 4 Płock logistyka i zaopatrzenie 100 100
  28 Energa Invest Sp. z o.o. Gdańsk zarządzanie projektami inwestycyjnymi 100 100
  29 EOB PGK1 Sp. z o.o. Gdańsk finansowa działalność usługowa 100 100
  30 Centrum Badawczo -Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. (dawniej EOB PGK2 Sp. z o.o.) Gdańsk działalność rozwojowa w zakresie inżynierii 100 100
  31 Energa Ochrona Sp. z o.o. (dawniej ENSA PGK3 Sp. z o.o.) Gdańsk działalność ochroniarska 100 100
  32 ENSA PGK8 Sp. z o.o. Gdańsk finansowa działalność usługowa 100 100
  1 Dwie spółki Grupy Energa Operator SA i Energa Operator Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2018 roku podpisały Plan Połączenia, gdzie na Spółką przejmującą wyznaczono Energa Operator SA.
  Zgromadzenie Wspólników Energa Operator Techn iczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. 1 czer wca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie połączenia, które nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej (zgodnie z art. 514 § 1 i 515 § 1 Ksh, w ramach procedury uproszczonej, przewidzianej w art . 516 § 1, 5 i 6 Ksh ). Rejestrac ja połączenia w KRS nastąpiła w dniu 2 lipca 2018 roku. 2 W dniu 26 lutego 2018 roku został podpisany Plan Połączenia przez cztery spółki inwestycyjne należące do Linii Biznesowej Dystrybucji, tj. Przedsiębiorstwo Budownictw a Elektroenerget ycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o. (Spółka przejmująca), Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o. , ZEP - Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego Sp. z o.o. i Zakład Budownictwa Energetycznego Sp. z o.o. (Spółki przejmowane).
  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 11
  2. Skład Grupy oraz wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone (kontynuacja)
  Zgromadzenia Wspólników tych spółek, na których podjęto uchwały połączeniowe odbyły się 3 kwietnia 2018 roku. Rejestracja połączenia w KRS nastąpiła w dniu 30 kwietnia 2018 ro ku. Jednocześnie z tym dniem nastąpiła zmiana umowy Spółki przejmującej, w której dokonano zmiany firmy tej spółki na ENERGA -OPERATOR W ykonawstwo Elektroenergetyczne S p. z o.o. 3 W związku z uzgodnionym i podpisanym w dniu 19 stycznia 2018 roku Planem Połą czenia spółek Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) i RGK Sp. z o.o. (Spółka przejmowana), Zgromadzenia Wspólników tych spółek w dniu 16 kwietnia 2018 roku podjęły uchwały o połączeniu. Rejestracja połączenia w KRS nastąpiła w dniu 7 czerwca 2018 roku. 4 W dniu 23 lutego 2018 zarejestrowana została zmiana nazwy Spółki. Dodatkowo na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. („PGG”) , Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (dawniej Elektrownia Ostrołęka SA) oraz w jednos tkach stowarzyszon ych - Polimex -Mostostal S.A. („Polimex”) oraz ElectroMobility Poland SA (patrz opis w nocie 2.2.).
  2.2. Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone
  2.2.1. Polska Grupa Górnicza
  W dniu 28 kwietnia 2016 roku spółka zależna E nerga Kogeneracja Sp. z o.o. podpisała Umowę Inwestycyjną („Umowa”) określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. W ramach inwestycji w PGG, E nerga Kogeneracja Sp. z o.o. zobowiązała się do dokonania wpłat na nowo emitowane udziały w PGG na łączną kwotę 500 mln zł. Wpłaty na kapitał zrealizowano.
  W dniu 31 marca 2017 roku spółka zależna E nerga Kogeneracja Sp. z o.o. zawarła umowę inwestycyjną („Umowa”) określającą warunki inwestycji finansowe j w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. ("PGG").
  Stronami Umowy Inwestycyjnej są E nerga Kogeneracja Sp. z o.o., Enea S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGNiG TERMIKA S.A., Węglokoks S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Fundusz In westycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwani dalej łącznie "Inwestorami") oraz PGG.
  Nowa Umowa zmienia i uzupełnia warunki realizacji inwestycji dotychczasowych wspólników w PGG określone w pierwszej umowie inwestycyjnej zawartej między dotychczasowymi wspólnikami i spółką w dniu 28 kwietnia 2016 roku.
  Transakcja zakłada dokapitalizowanie PGG przez Inwestorów (z wyłączeniem spółki Węglokoks S.A. i Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestyc yjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) na łączną kwotę 1 mld zł w trzech transzach.
  W ramach nowej umowy Grupa zobowiązała się do objęcia nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w zamian za wkła d pieniężny, w trzech transzach. Wpłaty w łąc znej kwocie 100 mln zł zostały dokonane co zaskutkowało objęciem 15,32% kapitału zakładowego PGG.
  Zarówno Umowa Inwestycyjna z 28 kwietnia 2016 roku, jak i nowa Umowa Inwestycyjna zawarta 31 marca 2017, przewidują szereg mechanizmów umożliwiających inwesto rom bieżący monitoring sytuacji finansowej PGG, w tym realizacji jej biznesplanu oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych m.in. w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych. Uprawnienia te są realizowane przez Radę Nadzorczą PGG, przy czym Umowa przewiduje, że każdemu wspólnikowi PGG przysługuje prawo do powoływania, odwoływania i zawieszenia w pełnieniu funkcji jednego członka Rady Nadzorczej (uprawnienie osobiste), przy łącznie 7 członkach Rady.
  Ponadto PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., E nerga Kogeneracja Sp. z o.o., PGNiG TERMIKA S.A. oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwani dalej łącznie „Nowymi Inwestorami”) podpisały porozumienie dotyczące PGG („Porozumienie”) . Celem zawarcia Porozumienia jest zapewnienie zwiększonej kontroli nad PGG przez Nowych Inwestorów, którzy posiadają łącznie większościowy udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników PGG. Porozumienie zakłada m.in. uzgadnianie wspólnego stanowiska przy po dejmowaniu kluczowych decyzji będących w gestii Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej PGG. W dniu 29 czerwca 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Nowych Inwestoró w wspólnej kontroli nad PGG, na bazie Porozumienia. W dniu 31 marca 2017 na mocy nowej Umowy Inwestycyjnej do inwestorów PGG dołączyła Enea S.A. W dniu 22 grudnia 2017 roku UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przystąpienie Enea S.A. do Poro zumienia.
  W dniu 29 grudnia 2017 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis dotyczący przekształcenia spółki Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
  PGG zajmuje się wydobyciem węgla, przez co daje dostęp do bogatych zasobów paliwa en ergetycznego, które może być wykorzystywane przez jednostki wytwórcze Grupy. Siedziba PGG znajduje się w Katowicach.
  PGG jest spółką niepubliczną, w związku z czym nie istnieją notowane ceny rynkowe dla jej akcji.
  2.2.2. Polimex -Mostostal
  W dniu 18 stycznia 2017 roku Zarząd E nerga SA wraz z Enea S.A., PGE S.A., PGNiG Technologie S.A. („Inwestorzy”) oraz Polimex -Mostostal S.A. zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której Inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji kapitałowej w Polimex. E nerga SA objęła 37,5 m ln nowo wyemitowanych akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, za łączną kwotę 75 mln zł oraz nabyła 1,5 mln akcji Polimex od SPV Operator Sp. z o.o. dopuszczonych do obrotu na GPW w ramach transakcji pakietowej za łączną kwotę 5,8 mln PLN, w wyniku czego o siągnęła około 16,5% udziału w akcjonariacie Polimexu.
  Umowa inwestycyjna umożliwia inwestorom wpływ na politykę finansową i operacyjną Polimexu. Uprawnienia te są realizowane przez Radę Nadzorczą. Umowa przewiduje, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 3 członków, wskazanych przez Inwestorów.
  Ponadto Inwestorzy podpisali porozumienie dotyczące inwestycji w Polimex („Porozumienie”). Celem zawarcia Porozumienia jest zapewnienie zwiększonej kontroli nad Polimexem Inwestorom, którzy posiadają łącznie większo ściowy udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Polimexu (66%). Porozumienie zakłada m.in. uzgadnianie, w drodze głosowania, wspólnego  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 12
  2. Skład Grupy oraz wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone (kontynuacja)
  stanowiska przy podejmowaniu kluczowych decyzji będących w gestii Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Polimexu, w tym ustalanie składu osobowego Zarządu Polimexu.
  Z uwagi na wskazane powyżej uprawnienia Inwestorów, przekładające się na posiadanie zn aczącego wpływu, udział w Polimexie został zaklasyfikowany jako jednostka stowarzyszona ujmowana metodą praw własności.
  Polimex jest spółką inżynieryjno -budowlaną, którą wyróżnia szeroki wachlarz usług świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa. Sied ziba Polimexu znajduje się w Warszawie. Polimex jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs jednej akcji Polimexu na za mknięciu sesji w dniu 29 czerwc a 201 8 roku wyniósł 3,12 zł, co przekłada się na wartość godziwą pakietu akc ji w posiadaniu Grupy na poziomie 1 22 mln zł.
  2.2.3. Elektrownia Ostrołęka
  W dniu 8 grudnia 2016 roku E nerga SA, Enea S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka SA (w dniu 27 lutego 2018 roku zostało zarejestrowane przekształcenie spółki Elektrownia Ostrołęka SA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnośc ią) podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Warunkiem zawieszającym realizację umowy było uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Enea S.A. 50 % akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka SA. W dniu 11 stycznia 2017 roku Preze s UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, w związku z czym 1 lutego 2017 roku E nerga SA o raz Enea S.A. podpisały umowę nabycia akcji przez Enea S.A.
  Na mocy powyższych umów E nerga SA i Enea S.A. objęły wspólną kontrolę nad spółką Elektrownia Ostrołęka SA, z siedzibą w Ostrołęce, której celem działalności jest budowa i eksploatacja nowego bloku węglowego.
  W dniu 26 marca 2018 roku podpisano aneks do umowy inwestycyjnej, w którym określono maksymalne nakłady ze strony Energa SA do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla Generalnego Wykonawcy (temat wyboru Generalnego Wykonawcy został przedst awiony w nocie 20) .
  Energa SA i Enea S.A. w wyniku realizacji zapisów umowy inwestycyjnej posiadają po 50% akcji Elektrowni Ostrołęka SA oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu. W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej wchodzi taka sama liczba przedstawicieli obu inwestorów. Decyzje dotyczące istotnych działań wymaga ją jednomyślnej zgody obu akcjonariuszy. Biorąc powyższe pod uwagę inwestycja została zaklasyfikowana jako wspólne przedsięwzięcie i jest ujmowana metodą praw własności.
  Elektrownia O strołęka Sp. z o.o. jest spółką niepubliczną, w związku z czym nie istnieją notowane ceny rynkowe dla jej udziałów.
  W dniu 30 maja 2017 roku zarejestrowano podwyższeniu kapitału zakładowego, dokonanego uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy z 13 kwietnia 2017 roku . Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 19 mln zł – nowe akcje zostały objęte po połowie, tj. po 9,5 mln zł, przez E nerga SA i Enea S.A. i pokryte wkładem pieniężnym.
  W dniu 30 lipca 2018 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. o 35 mln zł, dokonanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 29 marca 2018 roku, na mocy której Energa SA i E nea S.A. objęły nowe udziały po połowie, tj. po 17,5 mln zł , pokry wając je wkładem pieniężnym .
  2.2.4. ElektroMobility Poland
  W dniu 3 stycznia 2018 roku została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia spółki ElectroMobility Poland SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki do 30 mln zł, poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Na tej podstawie Energa SA wnios ła do spółki 5 mln zł wkładu pieniężnego. Podwyższenie kapitału zakładowego ElektroMobility zostało zarejestrowane w KRS w dniu 23 kwietnia 2018.
  Spółka ElectroMobility Poland SA została zaklasyfikowana jako jednostka stowarzyszona.
  3. Skład Zarządu jedno stki dominującej
  W ciągu I półrocza 2018 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Zarząd Energa SA funkcjonował w następującym składzie: 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 lutego 2018 roku: • Pan Daniel Obajtek - Prezes Zarządu, • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, • Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, 2) w okresie od dnia 6 lutego 2018 roku do dnia 1 l ipca 2018 roku: • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu • Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, 3) w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku : • Pan Arkadiusz Siwko - Prezes Zarządu, • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, • Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarząd u ds. Korporacyjnych. 4) w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania: • Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu • Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, • Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 13
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 8 sierpnia 201 8 roku.
  5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających.
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w milionach złotych („mln zł”) oraz zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dzia łalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy .
  5.1. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej E nerga SA zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zaakceptowanym prze z Unię Europejską. Nie zawiera ono wszystkich informacji wymaganych w pełnym sp rawozdaniu finansowym zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Zawiera jednak wybrane noty o bjaśniające dotyczące wydarzeń i transa kcji, które są istotne dla zrozumienia zmian wyników Grupy i jej sytuacji majątkowej od ostatniego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i z a rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku.
  5.2. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Walutą funkcjonalną jednostki domi nującej i innych polskich spółek uwzględnionych w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz walutą prezentacji niniejszego skrócone go śródroczne go skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. W przypadku spółek E nerga Slovakia s.r.o. oraz Energa Finance AB (publ) walutą funkcjonalną sprawozdania jednostkowego jest euro. Dla celów niniejszego sprawozdania dane sprawozdawcze wyżej wymienionych spółek zostały przeliczone na złote po lskie w sposób następujący: dane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, z wyjątkiem kapitałów, odpowiednio według kursu średniego na dzień kończący okres sprawozdawczy, kapitały – według kursu na dzień transakcji, dane ze sprawozdania z zysków lub strat wed ług średniego kursu za dany okres sprawozdawczy. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia ujęto w pozostałych całkowitych dochodach.
  6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  W bieżącym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmi any zakresu ani metodologii dokonywania istotnych szacunków. Zmiany wartości szacunkowych wynikały ze zdarzeń, jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym oraz pełnej aplikacji zapisów MSSF 9 .
  Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zatwierdzonym przez Unię Europejską („UE”) wymaga od Zarządu przyjęcia pewnych założeń i dokonania szacunków, które wpływają na wielkości wykazane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego sprawozdania. Założenia i szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących i przyszłych zdarzeń i działań. Rzeczywi ste wyniki mogą się jednak różnić od przewidywanych.
  7. Istotne zasady rachunkowości
  Polityka rachunkowości Grupy stosowana jest w sposób ciągły za wyjątkiem zmian wynikających ze zmian w MSSF UE, w szczególności dotyczących standardów MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, zastosowanych po raz pierwszy w bieżącym okresie sprawozdawczym. Dla celów rachunkowości zabezpieczeń Grupa stosuje w sposób ciągły MSR 39. Grupa zastosowała oba standardy od dnia ich wejścia w życi e bez przekształcania danych porównawczych. MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  Zgodnie z nowym standardem aktywa finansowe klasyfikowane są wyłącznie do trzech kategorii: aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody lub aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz c harakterystyki umownych przepływów pieniężnych składnika aktywów finansowych. Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finanso wymi. Zgodnie z MSSF 9, składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki: • celem Grupy jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, oraz • dla których posta nowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od tej kwoty (tzw. SPPI, solely payment of principal and interest). Z kolei składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki: • celem Grupy jest zarówno utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych, oraz • dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty głównej i odsetek od tej kwoty (tzw. SPPI, solely payment of principal and interest).


  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 14
  7. Istotne zasady rachunkowości (kontynuacja)
  Pozostałe składniki aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy. MSSF 9 nie dokonał zmian w klasyfikacji zobowiązań finansowych.
  MSSF 9 zmienia również model w zakresie ustalania odp isów z tytułu utraty wartości - z modelu strat poniesionych na model strat oczekiwanych. Z dniem 1 stycznia 2018 roku Grupa wdrożyła model oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z uproszczoną metodą dopuszczalną do zastosowania przez MSSF 9. Uzasadnienie dla zastosowania powyższego modelu stanowią poniższe argumenty: • należności posiadane przez Grupę nie zawierały istotnego elementu finansowania w rozumieniu zasad określonych w MSSF 15, czyli nie istniał istotny komponent finansowania mogący korygować przyrz eczoną kwotę wynagrodzenia, • należności spełniały warunek oczekiwania, że zostaną spłacone w okresie krótszym niż rok. Uproszczony model pozwala na obliczanie strat kredytowych w całym okresie życia należności. W związku z tym w odniesieniu do należności o d odbiorców Grupa wydzieliła portfel kontrahentów strategicznych, co do których oczekuje się, że historyczne dane w zakresie spłacalności nie stanowią pełnej informacji w zakresie oczekiwanych strat kredytowych, na jakie narażona może zostać Grupa. Ryzyko niewypłacalności kontrahentów strategicznych zostało ocenione w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnętrznego modelu scoringowego, odpowiednio przekształcone na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania. Oczekiwana strata kredytowa , zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe, kalkulowana jest przy uwzględnieniu szacunków w zakresie potencjalnych odzysków z tyt ułu wniesionych zabezpieczeń. W przypadku należności od pozostałych kontrahentów oczekuje się, że dane w zakresie historycznej sp łacalności mogą odzwierciedlać ryzyko kredytowe, jakie ponoszone będzie w okresach przyszłych. Oczekiwane straty kredytowe dla tej grupy kontrahentów oszacowane zostały poprzez przypisan ie do poszczególnych kategorii należności wskaźników procentowych pozw alających na oszacowanie wartości należności od odbiorców, co do których oczekuje się, że nie zostaną spłacone. Z uwzględnieniem powyższej metodologii kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych, wartość należności może być aktualizowana również indywidualn ie, w szczególności w odniesieniu do: • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, • należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna (w takiej sytuacji odpis na należności wątpliwe może być utworzony w wysokości 100% wartości długu ujętego wcześniej), • pozostałych należności przeterminowanych, a także należności nieprzeterminowany ch, których ryzyko nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny Zarządu. W związku z wejściem w życie MSSF 9 zmiany wprowadzone w życie dotyczyły głównie klasyf ikacji aktywów finansowych oraz sposobu szacowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych czyli przejścia na model straty s zacowanej. Zmiana klasyfikacji m a charakter zmiany prezentacyjnej (patrz poniżej). Z kolei w związku ze zmianą sposobu szacowania odpisów na należności handlowe w oparciu o analizę prawdopodobieństwa pon iesienia strat kredytowych w poszczególnych kategoriach należności na dzień 1 stycznia 2018 roku utworzono odpisy o łącznej wartości 12 mln PLN (wpływ na zyski lat ubiegłych po ujęciu podatku odroczonego 10 mln PLN).
  Poniżej przedstawiona została tabela pr ezentująca klasyfikację instrumentów finansowych przed i po wejściu w życie nowyc h standardów MSSF (wg stanu na 1 stycznia 2018 roku):
  Instrumenty finansowe Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39
  Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSSF 9
  Wartość wg MSR 39
  Wartość wg MSSF 9
  Aktywa
  Należności z tytułu dostaw i usług Pożyczki i należności Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1 843 1 831
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 3 641 3 641
  Pozostałe aktywa finansowe
  Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe Pożyczki i należności Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 14 14
  Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy okresu 24 24
  Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne zabezpieczające 9 9
  Pozostałe Pożyczki i należności Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 82 82
  RAZEM 5 613 5 601
  Zobowiązania Kredyty i pożyczki
  Kredyty i pożyczki preferencyjne Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1 570 1 570
  Kredyty i pożyczki Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1 506 1 506
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 4 629 4 629
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 792 792  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 15
  Instrumenty finansowe Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39
  Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSSF 9
  Wartość wg MSR 39
  Wartość wg MSSF 9 Pozostałe zobowiązania finansowe
  Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 255 255
  Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne zabezpieczające 78 78
  Zobowiązania z tytułu dywidend Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 2 2
  Pozostałe Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 21 21
  Pozostałe Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSR 39
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 5 5
  RAZEM 8 858 8 858
  Poniżej prezentujemy ujawnienia dotyczące ryzyka kredytowego w podziale na kategorie ratingu oraz pozostałe kategorie dotyczące należności z tytułu dostaw i usług oraz aktywów z tytułu umów:
  1 stycznia 2018 roku 30 czerwca 2018 roku

  Średnioważony wskażnik straty
  Wartość brutto Odpis Średnioważony wskażnik straty
  Wartość brutto Odpis
  Klient rating najlepszy 0,0% 615 - 0,0% 603 -
  Klient rating średni 0,6% 129 (1) 0,2% 168 -
  Klient rating najniższy 10,9% 39 (4) 8,9% 43 (4)
  1 stycznia 2018 roku 30 czerwca 2018 roku
  Średnioważony wskażnik straty
  Wartość brutto Odpis Średnioważony wskażnik straty
  Wartość brutto Odpis
  Klienci bez ratingu w linii biznesowej sprzedaży 2,0% 807 (16) 2,0% 732 (15)
  Należności sporne 78,3% 281 (220) 78,9% 308 (243)
  Pozostałe należności 20,6% 253 (52) 50,0% 108 (54)

  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Poza sposobem ujmowania opłaty za przył ącza wynikającej z lat wcześniejszych niż 2009 rok oraz prezentacją opłat przejściowych oraz OZE polegającą na pomniejszenie przychodu (co jest opisane poniżej) nie nastąpiły istotne zmia ny w ujmowaniu przychodów . Ponadto od 1 stycznia 2018 roku zastosowana została pięciokrokowa metoda ujmowania/rozpoznawania przychodów zgodna z pkt. 9 MSSF 15.
  Przychody ze sprzedaży ujmuje się w momencie oraz w stopniu odzwierciedlającym spełnienie przez Grupę zobowiązania do wykonania świadczenia (realizacji usługi) lub do stawy towaru. Spełnienie zobowiązania następuje w momencie uzyskania przez klienta kontroli nad przekazanym składnikiem aktywów. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wysokości ceny transakcyjnej, tj. w wysokości , co do której oczekuje się zapłaty.
  W zależno ści od spełnienia określonych w MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” kryteriów, przychody mogą być ujmowane jednorazowo (w momencie, gdy kontrola nad dobrami i usługami jest przeniesiona na klienta) albo mogą być rozkładane w czasie w sposób obrazujący w ykonanie świadczenia – szczególnie w przypadku umów świadczonych w czasie np. dostawa prądu .
  Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży oraz sposób ich ujmowania są następując e: • przychody ze sprzedaży energii elektrycznej u jmowane są w przychodach w mome ncie dostarczenia towaru do klienta na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowo -rozliczeniowych . W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym nie dokonano odczytu rzeczy wistego z licznika, podstawą do ustalenia przychodu jest szacunek, ustalany na podstawie śre dniodobowego zużycia energii elektrycznej w poprzednich okresach rozliczeniowych. Do wyliczenia przychodu wykorzystywane są cenniki obowiązujące w danym okresie . Są to usługi realizowane w sposób ciągły ; • przychody ze sprzedaży gazu są u jmowane w momencie dostarczenia towaru w sposób opisany przy energii elektrycznej; • przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii są ujmowane w momencie dokonania transakcji sprzedaży/przekazania posiadanych świadectw; • przychody ze sprzedaży pozostałych towarów, p roduktów i materiałów ujmowane w momencie dokonania transakcji sprzedaży/ przekazania posiadanych towarów, produktów i materiałów; • przychody z usług dystrybucyjnych i tranzytowych są ujmowane w momencie wykonania usługi. Usługi wykonywane są w sposób ciągły; • przychody za przyłączenie dostawców są ujmowane po wykonaniu usługi; • przychody z najmu są ustalane metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do otwartych umów; • przychody z pozostałych usług są ujm owane w momencie wykonania usługi.


  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 16
  7. Istotne zasady rachunkowości (kontynuacja)
  Przychody ze sprzedaży energii zakupionej przez Grupę na Rynku Bilansującym pr ezentowane są jako przychody ze sprzedaży towarów. Przychody z wykonania niezakończonej usługi w okresie od dnia zawarcia umowy do ko ńca okresu sprawozdawczego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej realizacji, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny. Przychody z tytułu refaktur ujm uje się jako przychody z podstawowej działalności operacyjnej. Korekty przychodów ze sprzedaży są zaliczane do okresu, którego dotyczą do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji. Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie nabyci a prawa do dywidendy. Przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych zostały zapreze ntowane w nocie 9.
  Zgodnie z MSSF 15 wprowadzono do sprawozdania z sytuacji finansowej pozycje aktywa z tytułu umów oraz zobowiązania z tytułu umów.
  Grupa przedstawia wszelkie bezwarunkowe prawa do otrzymania wynagrodzenia oddzielnie jako należność. Prawo do wynagrodzenia jest bezwarunkowe, jeśli jedynym warunkiem wymagalności wynagrodzenia jest upłynięcie określonego czasu.
  Natomiast jeżeli:
  a) Grupa spełnia zobowiązanie, dokonując przekazania dóbr lub usług klientowi, zanim klient zapłaci wynagrodzenie lub przed terminem jego wymagalności, Grupa przedstawia umowę jako składnik aktywów z tytułu umowy, z wyłączeniem wszelkich kwot przedstawianych jako należności. Składnik aktywów z tytułu umowy to prawo Grupy do wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi, któr e Grupa przekazała klientowi. b) klient dokonuje płatności wynagrodzenia lub Grupa ma prawo do kwoty wynagrodzeni a, które jest bezwarunkowe (tj. należność), zanim Grupa przekaże dobra lub usługi klientowi, Grupa przedstawia umowę jako zobowiązanie z tytułu umowy w chwili dokonania płatności lub gdy płatność staje się należna. Zobowiązanie z tytułu umowy to obowiązek Grupy do przekazania na rzecz klienta dóbr lub usług, w zamian za które Grupa otrzymała wynagrodzenie (lub kwota wynagrodzenia jest należna) od klienta.
  Zmiany wynikające ze zmiany polityki rachunkowości zostały ujęte w sposób uproszczony bez zmiany danych porównawczych tylko wprowadzone j ako korekta zysków zatrzymanych.
  W związku z wejściem w życie MSSF 15 na dzień 1 s tycznia 2018 roku Grupa zwi ększyła zyski zatrzymane o kwotę 205 mln PLN z tytułu jednorazowego rozliczenia przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych dotyczących okresów sprzed 1 lipca 2009 roku po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego , które były ujmowane jako rozliczenia między okresowe przychodów i rozliczane w czasie. Jednocześnie Grupa dokonała zmiany prezentacji opł at przejściowej oraz OZE, uznając iż mają charakter quasi -podatku pobieranych na rzecz innyc h podmiotów. W konsekwencji wymienione opłaty obniżają obecnie wartość przychodu, a nie stanowią części kosztu własnego sprzedaży Grupy.
  30 czerwca 2018 roku Opłaty przyłaczeniowe
  Opłaty przejściowe i OZE
  30 czerwca 2018 roku
  dane opublikowane bez MSSF 15
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Przychody ze sprzedaży 5 197 6 178 5 381
  Koszt własny sprzedaży (3 884) (178) (4 062)
  Zysk brutto 692 6 698
  Podatek dochodowy (135) (1) (136)
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 557 5 562
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Zyski zatrzymane 2 512 (205) 2 307
  Zysk netto 557 5 562
  Razem kapitały własne 10 215 (200) 10 015
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 644 (47) 597
  Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 405 247 652
  Razem zobowiązania 10 785 200 10 985
  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 17
  7. Istotne zasady rachunkowości (kontynuacja)
  7.1. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2018
  Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez RMSR oraz zatwierdzone przez UE, weszły w życie w roku 2018:
  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Objaśnienia do MSSF 15 „Przy chody z umów z klientami” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie).
  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” – Klasyfikacja i wycena transakcji płatności w formie akcji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Uwzględnienie zmian wprowadzonych przez MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych ro zpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016) – Zmiany do MSSF 1 „Zast osowanie MSSF po raz pierwszy”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczyn ających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przenoszenie nieruchomości inwestycyjnych do innych grup aktywów (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku l ub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i ujęcie zaliczek” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie).
  Wymienione powyżej zmiany do standardów nie miały istotne go wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej .
  7.2. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone prz ez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów , zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze w życie:
  • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie),
  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – Wcześniejsze spłaty z ujemną kompensatą (obowiązujące w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie). Grupa nadal analizuje umowy, które będą podlegały zgodnie z MSSF 16 uj awnieniu w bilansie, gdyż ich ilość oraz wartość podlega ciągłym zmianom .
  7.3. Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie od regulacji przyjętych przez RMSR, z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:
  • MSSF 14 „Aktywa i Zobowiązania Regulacyjne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Komisja Europejska podjęła decyzję o niezatwierdzaniu omawianego przejściowego standardu w oczekiwaniu na standard właściwy,
  • Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyj nych w MSSF (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2020 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 17 „Kontrakty ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po te j dacie),
  • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiany do programu określonych świadczeń (obowiązują w odniesieniu od okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzysz onych i wspólnych przedsięwzięciach” – Doprecyzowanie zakresu stosowania standardu dla długoterminowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 201 9 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodnośc i i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu od okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w rozliczeniach podatku dochodowego” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych roz poczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  W przypadku wprowadzenia pozostałych wyżej wymienionych standardów, Grupa nie przewiduje, aby zmiany z tym związane
  miały istotny wpływ na jej sprawozdania.
  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 mie sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 18
  8. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności w prezentowanym okresie
  Sprzedaż oraz dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej w ciągu roku podlega wahaniom sezonowym. Wolumen sprzedawanej oraz dystrybuowanej energii, a co za tym idzie przychody ze sprzedaży, wzrasta w mies iącach zimowych i spada w miesiącach letnich. Uzależnione jest to od temperatury otoczenia oraz długości dnia. Zakres tych wahań wyznaczają niskie temperatury i krótsze dni zimą oraz wyższe temperatury i dłuższe dni latem. Sezonowość sprzedaży oraz dystryb ucji energii w znacznie większym stopniu dotyczy drobnych odbiorców niż odbiorców z sektora przemysłowego.
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO LINII BIZNESOWYCH (SEGMENTÓW OPERACYJNYCH )
  9. Linie biznesowe (Segmenty działalności)
  Grupa prezentuje informacje dotyczące seg mentów działalności zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne za bieżący oraz porównywalne okresy sprawozdawcze. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty wydzielone ze względu na rodzaj oferowanych produktów. Podział sprawozdawczości Grupy opiera się na następujących segmentach działalności nazywanych według terminologii Grupy, wprowadzonej Umową o Współpracy podpisaną 20 grudnia 2017, liniami biznesowymi:
  • Dystrybucja - dystrybucja energii elektrycznej przez E nerga -Operator SA (Operato ra Systemu Dystrybucyjnego), a także działalność bezpośrednio związana z dystrybucją prowadzon ą przez inne spółki Grupy, • Wytwarzanie – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, wytwarzanie oraz dystrybucja energii cieplnej, a także działalność serwisowo - remontowa bezpośrednio związana z wytwarzaniem energii, • Sprzedaż – handel energią elektryczną (obrót hurtowy i sprzedaż detaliczna) oraz usługi oświetlenia, • Pozostałe – centra usług wspólnych w obszarach księgowym, kadrowo -płacowym, administracyjnym oraz teleinformatycznym, a także działalność finansowa, zarządzanie nieruchomościami oraz logistyka i zaopatrzenie . Do linii biznesowej pozostałe zakwalifikowano również jednostkę dominującą.
  Podstawowymi miernikami, na bazie których Zarząd E nerga SA dokonuje oceny wyników działalności linii biznesowych jest wynik netto oraz EBITDA, tj. zysk/(strata) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/strata brutto skorygowany o udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności, przychody finansowe oraz koszty finansowe) powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe.
  Zasady stosowane do ustalenia wyników linii biznesowych oraz pomiaru aktywów i zobowiązań linii biznesowych są zgodne z zasadami stosowanymi dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności jest przypisywany do wyłączeń i korekt konsolidacyjnych.
  Transakcje pomiędzy liniami biznesowymi roz liczane są na warunkach rynkowych.
  Grupa nie prezentuje informacji w podziale na segmenty geograficzne, gdyż jej działalność prowadzona na rzecz klientów zagranicznych oraz aktywa zagraniczne nie mają znaczącego wpływu na działalność Grupy.
  W poniższych ta belach przedstawione zostało przyporządkowanie do poszczególnych segmentów sprawozdawczych przychodów i kosz tów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku oraz aktywów i zobo wiązań wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wraz z odpowiednimi danymi porów nywalnymi. Dane za okres porówn ywalny zostały przekształcone w wyniku zmiany przypisania spółki Energa Logistyka Sp. z o.o. do linii biznesowej.


  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 19

  9. Linie biznesowe (Segmenty działalności) (kontynuacja)
  Okre s 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerw ca 2018 roku (niebadane) lub na dzień 30 czerwca 2018 roku (niebadane)
  Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe Razem Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
  Działalność ogółem
  Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 2 043 2 535 414 42 5 034 - 5 034
  Sprzedaż między liniami biznesowymi 29 148 132 204 513 (513) -
  Przychody linii biznesowej ogółem 2 072 2 683 546 246 5 547 (513) 5 034
  EBITDA 990 57 168 (56) 1 159 2 1 161
  Amortyzacja 377 20 80 10 487 (10) 477
  Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych - - (117) (2) (119) - (119)
  Zysk lub strata z działalności operacyjnej 613 37 205 (64) 791 12 803
  Przychody/ koszty finansowe netto (65) 6 (26) 596 511 (673) (162)
  Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności - - - - - 51 51
  Zysk lub strata brutto 548 43 179 532 1 302 (610) 692
  Podatek dochodowy (109) (8) (35) 18 (134) (1) (135)
  Zysk lub strata netto 439 35 144 550 1 168 (611) 557
  Aktywa i zobowiązania

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 46 36 3 3 104 3 189 - 3 189
  Aktywa ogółem 13 986 2 116 4 081 16 720 36 903 (15 903) 21 000
  Zobowiązania finansowe 4 785 - 873 7 959 13 617 (6 085) 7 532
  Pozostałe informacje dotyczące linii biznesowej
  Nakłady inwestycyjne 534 12 76 6 628 (4) 624

  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 20

  9. Linie biznesowe ( Segmenty działalności ) (kontynuacja)

  Okr es 6 miesięcy zakończonydnia 30 czerwca 2017 roku (niebadane) (przekszt ałcone) lub na dzień 31 grudnia 2017 roku (przekształcone)
  Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe Razem Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
  Działalność ogółem
  Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 2 149 2 599 403 46 5 197 - 5 197
  Sprzedaż między liniami biznesowymi 26 18 128 169 341 (341) -
  Przychody linii biznesowej ogółem 2 175 2 617 531 215 5 538 (341) 5 197
  EBITDA 931 11 177 (26) 1 093 50 1 143
  Amortyzacja 381 22 82 10 495 (7) 488
  Zysk lub strata z działalności operacyjnej 550 (11) 95 (36) 598 57 655
  Przychody/ koszty finansowe netto (57) 2 (33) 223 135 (199) (64)
  Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności - - - - - 8 8
  Zysk lub strata brutto 493 (9) 62 187 733 (134) 599
  Podatek dochodowy (98) (1) (16) 6 (109) (2) (111)
  Zysk lub strata netto 395 (10) 46 193 624 (136) 488
  Aktywa i zobowiązania
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 50 38 3 3 550 3 641 - 3 641
  Aktywa ogółem 13 360 2 284 4 106 16 193 35 943 (14 887) 21 056
  Zobowiązania finansowe 3 865 - 991 7 932 12 788 (5 083) 7 705
  Pozostałe informacje dotyczące linii biznesowej
  Nakłady inwestycyjne 435 21 46 30 532 (4) 528

  Grupa Kapitałowa E nerga SA Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 21
  9. Linie biznesowe (Segmenty działalności) (kontynuacja)
  Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (niebadane) Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe Razem Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
  Działalność ogółem
  Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: 28 2 599 491 122 3 240 (360) 2 880
  Energia elektryczna 26 2 665 359 - 3 050 (267) 2 783 Świadectwa pochodzenia energii - - 23 - 23 - 23 Gaz - 69 - - 69 (1) 68 Pozostałe towary, produkty i materiały 2 2 109 122 235 (92) 143 Podatek akcyzowy - (137) - - (137) - (137) Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 2 044 84 55 124 2 307 (153) 2 154 Usługi dystrybucyjne i tranzytowe 1 983 - 17 - 2 000 (18) 1 982 Opłaty za przyłączanie odbiorców 18 - - - 18 - 18 Przychody z najmu 18 2 32 1 53 (10) 43 Pozostałe usługi 25 82 6 123 236 (125) 111 RAZEM 2 072 2 683 546 246 5 547 (513) 5 034 *
  w tym:
  Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w sposób ciągły 2 009 2 597 376 - 4 982 (286) 4 696
  Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w określonym momencie 63 86 170 246 565 (227) 338
  * W prezentowanych przychodach za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku szacowane przychody z tytułu realizacji umów wynoszą 477 mln zł.
  Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (niebadane) (przekształcone) Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe Razem Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
  Działalność ogółem
  Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: 36 2 509 481 127 3 153 (220) 2 933
  Energia elektryczna 34 2 561 357 - 2 952 (133) 2 819 Świadectwa pochodzenia energii - 1 6 - 7 - 7 Gaz - 80 - - 80 (1) 79 Pozostałe towary, produkty i materiały 2 3 118 127 250 (86) 164 Podatek akcyzowy - (136) - - (136) - (136) Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 2 139 108 50 88 2 385 (121) 2 264 Usługi dystrybucyjne i tranzytowe 2 071 - 18 - 2 089 (18) 2 071 Opłaty za przyłączanie odbiorców 35 - - - 35 - 35 Przychody z najmu 17 1 26 1 45 (6) 39 Pozostałe usługi 16 107 6 87 216 (97) 119 RAZEM 2 175 2 617 531 215 5 538 (341) 5 197
  w tym:
  Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w sposób ciągły 2 105 2 505 375 - 4 985 (152) 4 833
  Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w określonym momencie 70 112 156 215 553 (189) 364  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 22
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  10. Rzecz owe aktywa trwałe
  W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa:
  • poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 613 mln zł ( 483 mln zł w porównywalnym okresie roku 2017), • dokonała sprzedaży i likwi dacji rzeczowych aktywów trwałych o łącznej wartości księgowej 20 mln zł (11 mln zł w porównywalnym okresie roku 2017 ). • rozwiązała odpis y aktualizując e wartość rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 117 mln zł (nie miało to miejsca w porównywalnym okresie 201 7 roku).
  11. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości firmy
  W I półroczu 201 8 roku dokonano oceny wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek utraty wartości odzyskiwalnej posiadanych rzeczowych aktywów trwałych oraz war tości firmy. W związku z wystąpieniem w I półroczu 201 8 roku zmian w otoczeniu legislacyjnym, tj. podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 cze rwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, stwierdzono poj awienie się przesłanek mogących skutkować wzrostem wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych spółek Grupy i przeprowadzono testy na utratę wartości.
  Testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) przeprowadzono wykorzys tując metodę dochodową, wyznaczając wartość użytkową w oparciu o zdyskontowaną wartość szacowanych przepływów z działalności operacyjnej z uwzględnieniem m.in. następujących założeń:
  • przyjęto prognozy cen energii elektrycznej oraz cen świadectw pochodzenia energii dla rynku polskiego na podstawie raportu przygotow anego dla Grupy przez niezależny podmiot ; prognoza została przygotowana w perspektywie do 2065 roku, • utrzymanie wsparcia dla produkcji z istniejących odnawialnych źródeł energii zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii wraz z jej późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 1148) .
  Farmy wiatrowe („CGU Karcino, CGU Karścino, CGU Bystra, CGU Myślino, CGU Parsówek”)
  Testy na utratę wartości farm wiatrowych zostały p rzeprowadzone na dzień 31 maja 201 8 roku. Testy zostały przeprowadzone dla pozostałego okresu użyteczności, który został ustalony jako 25 lat liczone od momentu oddania farmy do użytkowania . Standardowy okres 5 lat projekcji został wydłużony do pełnego okr esu pozostałej użyteczności farm , pozwalając na bardziej rzetelną wycenę jednostek, których całkowity okres użytkowania jest określony i przewidywalny. Kalkulacje do ustalenia wartości użytkowej obejmują okres od czerwca 2018 roku do ostatniego roku funkcj onowania farmy, tj. w zależności od CGU między rokiem 2034 a 2040. Stopy dyskontowe ustalone w oparciu o wysokość średnioważonego kosztu kapitału (WACC) przed opodatkowaniem przyjęte do kalkulacji zawierały się w przedziale 8,31 % - 8,75 % (średnio 6,95 % po opodatkowaniu).
  W oparciu o wyniki testów przeprowadzonych w I półroczu 201 8 roku stwierdzono konieczność odwrócenia odpisów aktualizujących wartości farm wiatrowych na kwotę 116,6 mln zł (głównie na urządzenia techniczne i maszyny). Wartość odzyskiwalna została ustalona na poziomie 664,4 mln zł.
  Analiza wrażliwości
  Poniżej przedstawiono szacowany wpływ zmiany wybranych parametrów na łączną wycenę wskazanych powyżej aktywów. Przeprowadzone analizy wrażliwości wskazują, iż czynnikami wpływającym w najwięks zym stopniu na szacunek wartości użytkowej powyższych CGU są stopy dyskontowe i ceny energii elektryczne j. Ich z miana mogłaby skut kować koniecznością dokonania lub odwrócenia odpisów aktualizujących o łącznej wskazanej poniżej wartości.
  Analiza wrażliwości uwzględnia zmianę czynników w całym okresie prognozy.
  . Parametr Wartość i kierunek zmiany
  Wpływ na łączną wartość z wyceny testowanych CGU [mln PLN] Zmiana wartości odpisu / odwrócenia odpisu [mln PLN] Zwiększenie wartości Zmniejszenie wartości
  Stopy dyskontowe [+ 0,5 p.p.] (25,9) (21,1 )
  [- 0,5 p.p.] 27,6 22,3
  Ceny energii elektrycznej [+ 1% ] 8,8 7,5
  [- 1% ] (8,8) (7,5)

  W przypadku zmian uwarunkowań rynkowych istnieje ryzyko, iż wyniki testów mogą się w przyszłości zmienić.
  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 23
  12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych wynegocjowanych z bankami, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różn e okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych w drodze indywidualnych negocjacj i z bankami stóp procentowych.
  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwal entów wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:
  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 (niebadane) 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Środki pieniężne w banku i w kasie 2 360 1 544
  Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 829 697
  Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 3 189 2 241
  Niezrealizowane różnice kursowe i odsetki 1 -
  Kredyt w rachunku bieżącym - (2)
  Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 3 190 2 239
  w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 34 27
  13. Zysk przypadający na jedną akcję
  W jednostce dominującej nie wystąpiły instrumenty rozwadniające, w związku z czym rozwodniony zysk netto na akcję jest równy
  zyskowi podstawowemu. Poniżej przedstawiono dane, które posłużyły do kalkulacji zysku przypadającego na jedną akcję.
  Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 (niebadane) 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Zysk lub strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 556 484
  Zysk lub strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej 556 484
  Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego 414 414
  Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 414 414
  Zysk lub strata na jedną akcję (zwykły i rozwodniony) (w złotych) 1,34 1,17
  14. Dywidendy
  W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2017, który w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy. W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2016, z czego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 79 mln zł, co daj e 0,19 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona w całości, z czego 28 mln zł przypadło na akcje uprzywilejowane co do głosu.


  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 24
  15. Rezerwy
  15.1. Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników
  Grupa ustala rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz nagrody jubileuszowe w wysokości obliczonej metodami aktuarialnymi. Wartość rezerw wykazana w niniejszym sprawozdaniu finansowym pochodz i z projekcji rezerw na dzień 30 czerwca 2018 roku, wykonanej przez niezależnego aktuariusza. Projekcj i dokonano w oparciu o główne założenia zastosowane do wyceny rezerw na dzień 31 grudnia 2017 roku , za wyjątkiem zaktualizowanej stopy dyskontowej oraz przewidywanej stopy wzrostu ekwiwalentu energetycznego . Stopa dyskontowa zastosowana do projekcji rezerw na dzień 30 czerwca 2018 roku została przyjęta na po ziomie 3,19% (na 31 grudnia 2017 roku: 3,36 %).

  Świadczenia emerytalne, rentowe i podobne
  Taryfa energetyczna
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Nagrody jubileuszowe RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 123 167 29 215 534
  Koszty bieżącego zatrudnienia 3 1 - 6 10
  Koszty przeszłego zatrudnienia - - - (1) (1)
  Zyski i straty aktuarialne 3 12 - 5 20
  Wypłacone świadczenia (2) (4) (1) (6) (13)
  Koszty odsetek 2 3 1 4 10
  Na dzień 30 c zerwca 2018 roku
  (niebadane), w tym : 129 179 29 223 560
  Krótkoterminowe 11 10 1 22 44
  Długoterminowe 118 169 28 201 516


  Świadczenia emerytalne, rentowe i podobne
  Taryfa energetyczna
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Nagrody jubileuszowe Restruktury - zacja RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 118 166 69 213 1 567
  Koszty bieżącego zatrudnienia 3 1 1 6 - 11
  Zyski i straty aktuarialne 4 9 5 8 - 26
  Wypłacone świadczenia (2) (5) (1) (5) - (13)
  Koszty odsetek 2 3 1 3 - 9
  Rozwiązane - - - - (1) (1)
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku (niebadane), w tym: 125 174 75 225 - 599
  Krótkoterminowe 9 10 4 22 - 45
  Długoterminowe 116 164 71 203 - 554

  15.2. Pozostałe rezerwy
  Spory sądowe
  Rekultywacja oraz koszty likwidacji
  Zobowiązania z tytułu emisji gazów
  Obowiązek umorzenia świadectw
  Inne rezerwy RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 114 57 46 299 71 587
  Koszty odsetek - 1 - - - 1
  Utworzone 9 - 54 277 40 380
  Rozwiązane (8) (1) - (5) (8) (22)
  Wykorzystane (1) - (49) (299) (46) (395)
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku (niebadane), w tym: 114 57 51 272 57 551
  Krótkoterminowe 114 - 51 272 57 494
  Długoterminowe - 57 - - - 57

  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 25
  15. Rezerwy (kontynuacja)
  Spory sądowe
  Rekultywacja oraz koszty likwidacji
  Zobowiązania z tytułu emisji gazó w
  Obowiązek umorzenia świadectw
  Inne rezerwy RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 131 50 41 405 95 722
  Koszty odsetek - 1 - - - 1
  Utworzone 8 5 18 362 40 433
  Rozwiązane (9) - (1) (10) (2) (22)
  Wykorzystane (22) - (43) (399) (42) (506)
  Reklasyfikacja 11 - - - (11) -
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku (niebadane), w tym: 119 56 15 358 80 628
  Krótkoterminowe 119 - 15 358 79 571
  Długoterminowe - 56 - - 1 57

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  16. Instrumenty finansowe
  16.1. Wartość księgowa kategorii i klas instrumentów finansowych
  Stan na
  Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy okresu
  Instrumenty pochodne zabezpieczające
  Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9
  RAZEM 30 czerwca 2018 (niebadane)
  Aktywa
  Należności z tytułu dostaw i usług - - 1 063 - 1 063
  Aktywa z tytułu umów - - 582 - 582
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - 3 189 - 3 189
  Pozostałe aktywa finansowe 16 103 37 - 156
  Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe - - 14 - 14
  Pochodne instrumenty finansowe 16 103 - - 119
  Pozostałe - - 23 23
  RAZEM 16 103 4 871 - 4 990

  Zobowiązania
  Kredyty i pożyczki - - 2 902 - 2 902
  Kredyty i pożyczki preferencyjne - - 1 506 - 1 506
  Kredyty i pożyczki - - 1 396 - 1 396
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 4 630 - 4 630
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 459 - 459
  Zobowiązania z tytułu umów - - 105 - 105
  Pozostałe zobowiązania finansowe - - 129 5 134
  Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych
  - - 107 - 107
  Pochodne instrumenty finansowe - - - - -
  Zobowiązania z tytułu dywidend - - 2 - 2
  Pozostałe - - 20 5 25
  RAZEM - - 8 225 5 8 230

  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 26
  16. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Stan na
  Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy okresu
  Instrumenty pochodne zabezpieczające
  Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Instrumenty finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9
  RAZEM 31 grudnia 2017
  Aktywa
  Należności z tytułu dostaw i usług - - 1 843 - 1 843
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - 3 641 - 3 641
  Pozostałe aktywa finansowe 24 9 96 - 129
  Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe - - 14 - 14
  Pochodne instrumenty finansowe 24 9 - - 33
  Pozostałe - 82 - 82
  RAZEM 24 9 5 580 - 5 613
  Zobowiązania
  Kredyty i pożyczki - - 3 076 - 3 076
  Kredyty i pożyczki preferencyjne - - 1 570 - 1 570
  Kredyty i pożyczki - - 1 506 - 1 506
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 4 629 - 4 629
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 792 - 792
  Pozostałe zobowiązania finansowe - 78 278 5 361
  Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych - - 255 - 255
  Pochodne instrumenty finansowe - 78 - - 78
  Zobowiązania z tytułu dywidend - - 2 - 2
  Pozostałe - - 21 5 26
  RAZEM - 78 8 775 5 8 858

  16.2. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Instrument y finansow e wycenian e na bieżąco w wartości godziwej
  Niektóre aktywa i zobowiązania finansowe Grupy wyceniane są w wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych według trzypoziomowej hierarchii:
  • poziom 1 – wartość godziwa oparta o ceny notowane (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania na aktywnych rynkach, do któryc h Grupa ma dostęp w dniu wyceny, • poziom 2 – wartość godziwa oparta o dane wejściowe inne niż ceny notowane uwzg lędnione na poziomie 1, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, albo pośrednio, albo bezpośrednio, • poziom 3 – wartość godziwa oparta o nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego skła dnika aktywów lub zobowiązania.

  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017
  Poziom 2 Poziom 2
  Aktywa Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS I) 82 7
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS II) 5 <1
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS III) 7 -
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS IV) 9 -
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (IRS) <1 2
  Inne instrumenty pochodne 16 24
  Zobowiązania
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS III) - 49
  Instrumenty pochodne zabezpieczające (CCIRS IV) - 29  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 27
  16. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Wycena transakcji Cross Currency Interest Rate Swap („CCIRS”) oraz Interest Rate Swap („IRS”) do wartości godziwej odbywa się poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych. Stopy procentowe oraz basis spread używane do dyskonta pozyskiwane są z s ystemu Bloomberg.
  Na inne instrumenty pochodne składają się opcje kupna akcji spółki Polimex -Mostostal SA. Opcje zostały nabyte od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 18 stycznia 2017 roku i dotyczą nabycia w trzech transza ch łącznie 9 mln akcji Polimex -Mostostal SA, po cenie nominalnej 2 zł za akcję. Terminy realizacji opcji ustalono na: 30 lipca 2020 roku, 30 lipca 2021 roku i 30 lipca 2022 roku. Wycena opcji kupna akcji spółki Polimex -Mostostal SA (opcje call) do wartości godziwej została przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Blacka -Scholesa. W wycenie uwzględniono bieżącą cenę oraz historyczną zmienność cen akcji spółki. Stopę wolną od ryzyka wyznaczono w oparciu o rentowność obligacji skarbowych o zapadalności zbliżonej do terminu wygaśnięcia opcji.
  Instrument y finansow e, które nie są na bieżąco wyceniane w wartości godziwej
  Z wyjątkiem informacji podanych w tabeli poniżej wartość księgowa aktywów oraz zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wart ości godziwych .
  Zobowiązania z tytułu emisji euroobligacji oraz obligacji hybrydowych Wartość księgowa
  Wartość godziwa
  Poziom 1 Poziom 2
  Stan na 30 czerwca 2018 (niebadane) 4 620 3 613 1 093
  Stan na 31 grudnia 2017 4 446 3 508 1 152

  Wartość godziwa zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w euro została oszacowana: w przypadku euroobligacji na podstawie kwotowań z systemu Bloomberg z dnia 29 czerwca 201 8 roku, które są ustalane na podstawie transakcji na giełdzie w Luksemburgu oraz obrotu pozagiełdowego natomiast w przypadku obligacji hybrydowych w oparciu o analizę przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu aktualnych na dzień 29 czerwca 201 8 roku stóp procentowych.
  Grupa posiada również obligacje oprocentowane według zmiennej stopy, które są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. Rynek nie jest płynny a transakcje na nim zawierane są incydentalnie, co powod uje, iż notowania nie odzwierciedlają wartości godziwej obligacji.
  16.3. Zobowiązania finansowe
  Wszystkie zobowiązania finansowe Grupy są klasyfikowane jako zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, za wyjątkiem instrumentów pochodnych zab ezpieczających. W tej kategorii instrumentów finansowych Grupa preze ntuje przede wszystkim otrzymane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje.
  Kredyty i pożyczki

  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017
  Waluta PLN
  Stopa Referencyjna WIBOR, Stopa redyskontowa
  Wartość kredytu/ pożyczki 2 902 3 076
  z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie:
  do 1 roku (krótkoterminowe) 364 356
  od 1 roku do 2 lat 387 373
  od 2 lat do 3 lat 392 392
  od 3 lat do 5 lat 748 763
  powyżej 5 lat 1 011 1 192

  Na dzień 30 czerwca 201 8 roku i 31 grudnia 201 7 roku wartość pozostających do dyspozycji Grupy limitów kredytowych wyniosła odpowiednio 3 897 mln zł (wykorzystane w 74,7 %) i 4 086 mln zł (wykorzystane w 75,8 %).
  Szczegółowe informacje dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały przedstawione w nocie 16. 4.  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 28
  16. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji

  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017
  Waluta PLN
  Stopa Referencyjna WIBOR
  Wartość emisji 10 183
  z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie:
  do 1 roku (krótkoterminowe) 6 12
  od 2 lat do 3 lat 4 171


  Stan na Stan na
  30 czerwca 2018 (niebadane) 31 grudnia 2017
  Waluta EUR
  Stopa Referencyjna stała
  Wartość emisji
  w walucie 1 059 1 066
  w złotych 4 620 4 446
  z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie:
  do 1 roku (krótkoterminowe) 72 97
  od 2 lat do 3 lat 2 181 2 085
  powyżej 5 lat 2 367 2 264
  Szczegółowe informacje dotyczące wyemitowanych obligacji zostały przedstawione w nocie 16.4.
  16.4. Dostępne finansowanie zewnętrzne
  W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz na dzień kończący okres sprawozdawczy i dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji, nie wystąpiły przypadki naruszenia zobowiązań umownych wynikających z warunków pozyskanego finansowania zewnętrznego.
  Dostępne finansowania zewnętrzne według stanu na dzień 3 0 czerwca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
  Podmiot finansujący Rodzaj zobowiązania Cel finansowania Data zawarcia umowy
  Limit finansowania
  Kwota dostępnego finansowania
  Zadłużenie nominalne na 30.06.2018
  Termin spłaty
  Europejski Bank Inwestycyjny Kredyt Program inwestycyjny Energa -Operator SA 16-12-2009 1 050 - 591 15-12-2025
  Europejski Bank Inwestycyjny Kredyt Program inwestycyjny Energa -Operator SA 10-07-2013 1 000 - 933 15-09-2031
  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Kredyt Program inwestycyjny Energa -Operator SA 29-04-2010 1 076 - 602 18-12-2024
  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Kredyt Program inwestycyjny Energa -Operator SA 26-06-2013 800 - 619 18-12-2024
  Nordycki Bank Inwestycyjny Kredyt Program inwestycyjny Energa -Operator SA 30-04-2010 200 - 86 15-06-2022
  Obligatariusze Euroobligacje Cele ogólnokorporacyjne 19-03-2013 2 181 ¹ - 2 181¹ 19-03-2020
  Obligatariusze Euroobligacje Cele ogólnokorporacyjne 07-03-2017 1 308¹ - 1 308¹ 07-03-2027
  Obligatariusze Obligacje krajowe Cele ogólnokorporacyjne 19-10-2012 1 000 - 3 19-10-2019


  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 29
  Podmiot finansujący Rodzaj zobowiązania Cel finansowania Data zawarcia umowy
  Limit finansowania
  Kwota dostępnego finansowania
  Zadłużenie nominalne na 30.06.2018
  Termin spłaty
  PKO Bank Polski SA Limit kredytowy Cele ogólnokorporacyjne 12-10-2011 300 300 - 07-06-2021
  PKO Bank Polski SA Obligacje Program inwestycyjny Energa Elektrownie Ostrołęka SA 30-05-2012 100 50 - 31-12-2022
  PKO Bank Polski SA Limit kredytowy Cele ogólnokorporacyjne 20-09-2012 200 185 15² 19-09-2022
  Bank PEKAO SA Kredyt odnawialny Cele ogólnokorporacyjne 13-10-2011 500 500 - 29-05-2020
  Bank PEKAO SA Kredyt Program inwestycyjny Energa Elektrownie Ostrołęka SA 30-05-2012 85 - 15 29-05-2022
  Nordycki Bank Inwestycyjny Kredyt Budowa FW Myślino 23-10-2014 68 - 52 15-09-2026
  NFOSiGW Pożyczka Program inwestycyjny Energa -Obrót SA 25-03-2011 - - - 31-12-2020
  WFOŚiWG Pożyczka Program inwestycyjny Energa Wytwarzanie SA 23-12-2014 6 - 6 30-06-2021
  WFOŚiWG Pożyczka Program inwestycyjny Elektrownia CCGT Gdańsk Sp. z o.o. 27-06-2014 7 - 7 30-06-2024
  Europejski Bank Inwestycyjny Obligacje hybrydowe Program inwestycyjny Energa -Operator SA 04-09-2017 1 090³ - 1 090³ 12-09 2037
  RAZEM 10 971 1 035 7 508 ¹ zobowiązanie z tytułu euroobligacji w łącznej kwocie 8 00 mln EUR przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku 2 wartość limitów gwarancyjnych udzielonych Spółkom Grupy Kapitałowej E nerga na podstawie zawartych umów wykonawczych (wykorzystanie limitu globalnego)
  3 zobowiązanie z tytułu obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln EUR przeliczone po kursie średnim NBP z dnia 29 czerwca 2018 roku
  16.5. Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych
  Zabezpieczenie ryzyka walutowego
  Pomiędzy spółką celową E nerga Finance AB (publ) a E nerga SA zawarte zostały trzy umowy pożyczki denominowane w EUR na łączną kwotę 699 mln EUR. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego z tytułu powyższych pożyczek, Grupa za warła w 2013 roku, lipcu 2014 roku oraz kwietniu 2017 roku transakcje walutowej zamiany stóp procentowych CCIRS o nominałach odpowiednio 400 mln EUR („CCIRS I”), 25 mln EUR („CCI RS II”), 200 mln EUR („CCIRS III”).
  Jako pozycję zabezpieczaną w powyższych relacjach zabezpieczających, Grupa desygnowała ryzyko walutowe z tytułu wewnątrzgrupowych pożyczek denominowanych w EUR. Zabezpieczeniu podlega ryzyko walutowe dotyczące 89% łączne go nominału pożyczek.
  Jako instrument zabezpieczający Grupa desygnowała transakcje CCIRS, w ramach której Grupa otrzymuje przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie EUR oraz płaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. Przepływy pieniężne otrzymyw ane przez Grupę pokrywają się z przepływami pieniężnymi z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych. Grupa oczekuje wystąpienia zabezpieczanych przepływów pieniężnych do czerwca 2027 roku.
  We wrześniu 2017 roku E nerga SA dokonała emisji obligacji hybrydowych na ł ączną kwotę 250 mln EUR. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego z tytułu tych obligacji Spółka zawarła transakcje walutowej zamiany stóp procentowych CCIRS („CCIRS IV”).
  Jako pozycję zabezpieczaną w relacjach zabezpieczających, Spółka desygnowała ryzyko w alutowe z tytułu emisji obligacji hybrydowych denominowanych w EUR. Zabezpieczeniu podlega ryzyko walutowe dotyczące 100% łącznego nominału wyemitowanych obligacji.
  Jako instrument zabezpieczający Spółka desygnowała transakcje CCIRS, w ramach której Spółka otrzymuje przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie EUR oraz płaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. Przepływy pieniężne otrzymywane przez Spółkę pokrywają się z przepływami pieniężnymi z tytułu wyemitowanych obligacji . Spółka oczekuje wystąpienia zabezpieczanych przepływów pieniężnych do września 2027 roku.


  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 30
  16. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
  W sierpniu 2016 roku Spółka zawarła transakcje zamiany stóp procentowych IRS w cel u zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej wynikającego z wykorzystanego fina nsowania z tytułu (patrz nota 16.4 ):
  • zawartej w 2013 roku umowy kredytowej z EBI – 150 mln zł.
  W kwietniu i czerwcu 2018 roku Spółka zawarła dodatkowo transakcje IRS o podobnej cha rakterystyce dla:
  • zawartej w 2013 roku umowy kredytowej z EBI – 100 mln zł, • zawartej w 2010 roku umowy kredytowej z EBOR – 100 mln zł, • zawartej w 2009 roku umowy kredytowej z EBI – 100 mln zł.
  Jako pozycje zabezpieczane w relacjach zabezpieczających Grupa desygnowała ryzyko stopy procentowej WIBOR 3M wynikające z płatności odsetkowych od powyższych zobowiązań finansowych w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty zawarcia transakcji zabezpieczają cych. W przypadku transa kcji dotyczącej umo wy kredytowej z EBI jest to okres czteroletni.
  Jako instrumenty zabezpieczające Grupa desygnowała transakcje IRS, w ramach których Grupa otrzymuje przepływy pieniężne o zmiennym oprocentowaniu w walucie PLN oraz p łaci przepływy pieniężne o stałym oprocentowaniu w walucie PLN. Przepływy pieniężne odsetkowe otrzymywane przez Grupę pokrywają się z przepływami pieniężnymi odsetkowymi z tytułu zabezpieczanych zobowiązań finansowych. Grupa oczekuje wystąpienia zabezpiecz anych przepływów pienięż nych maksymalnie do czerwca 2022 roku.
  Wszystkie posiadane instrumenty zabezpieczające służą zabezpieczeniu przepływów pieniężnych i dotyczą instrumentów finansowych zakwalifikowanej do tej samej kategorii ryzyka. Przedstawione ins trumenty zabezpieczające dotyczą zobowiązań z tytułu pożyczek pomiędzy Energa Finance AB a Energa SA, Obligacji hybrydowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
  Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających
  Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających wyniosła :
  Wartość Ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przyjęta za podstawę ujęcia nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie
  Kwoty nominalne instrumentu zabezpieczającego (w mln EUR)
  Stan na 30 czerwca 2018 (niebadane)
  CCIRS I 82 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 400
  CCIRS II 5 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 25
  CCIRS III 7 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 200
  CCIRS IV 9 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 250
  IRS <1 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 450
  Stan na 31 grudnia 2017
  CCIRS I 7 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 400
  CCIRS II <1 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 25
  CCIRS III 49 Zobowiązania – Pozostałe zobowiązania finansowe Brak 200
  CCIRS IV 29 Zobowiązania – Pozostałe zobowiązania finansowe Brak 250
  IRS 2 Aktywa – Pozostałe aktywa finansowe Brak 450

  Grupa pozostała przy rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 39, jednocześnie nie stwierdzono w badanym okresie nieefektywności.
  Z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych kapitał z aktualizacji wyceny (efektywna część zmiany wyce ny instrumentu zabezpieczającego pomniejszona o podatek odroczony) z większył się w okresie sprawozdawczym o kwotę 5 mln zł.
  Poniższa tabela prezentuje zmianę stanu kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w okresie sprawozd awczym:


  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 31
  16. Instrumenty finansowe (kontynuacja)
  Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny w ciągu okresu sprawozdawczego
  Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 (niebadane)
  Na początek okresu sprawozdawczego 2 41
  Kwota ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających w okresie, równa zmianie wartości godziwej instrumentów zabezpieczających 173 (137)
  Naliczone, niezapadłe odsetki, przeniesione z kapitału do przychodów/kosztów finansowych - 1
  Rewaluacja instrumentów zabezpieczających, przeniesiona z kapitału do przychodów/kosztów finansowych (167) 88
  Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów (1) 9
  Na koniec okresu sprawozdawczego 7 2
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie stwierdzono nieefektywności wynikającej z zastosowanej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.
  16.6. Zabezpieczenia spłaty zobowiązań
  Na dzień kończący okres sprawozdawczy oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły istotne aktywa, na których do konano zabezpieczenia spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  17. Zobowiązania inwestycyjne
  Na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy zobowiązania Grupy do poniesienia nakładów związanych z nabyciem rzeczowych i niema terialnych aktywów trwałych, które jeszcze nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytua cji finansowej, wyniosły około 5 364 mln zł , w tym:
  • przedsięwzięcia objęte planem rozwoju spółki E nerga -Operator SA w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebow ania na energię elektryczną na lata 2017 – 2022 (uzgodniony z Prezesem Urzędu Reg ulacji Energetyki) – około 5 117 mln zł, • realizacja projektu wi atrowego FW Przykon a – około 129 mln zł, • przedsięwzięcia realizowane w Elektrowni Ostrołęka B (m.in. modernizacja bloków energetycznych, budowa instalacji odazotowania spalin) – około 65 mln zł, • projekt optymalizacji kotła parowego bloku biomasowego realizowany w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. – około 27 mln zł, • elektrownie gazowo -parowe w Grudziądzu i Gdańsku – około 2 2 mln zł, • moderniz acja eletrowni wodnych – około 4 mln zł.
  18. Informacja o podmiotach powiązanych
  Transakcje z jednostkami powiąz anymi są dokonywane w oparciu o cen y rynkowe dostarczanych towarów or az koszt wytworzenia produktów lub usług .
  18.1. Transakcje z udziałem podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa
  Jednostką kontrolującą Grupy jest Skarb Państwa, w związku z tym inne podmioty powiązane ze Skarbem Państwa są traktowane przez Grupę jako jednostki powiązane.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa zawierane były w ramach zwykłego toku pr owadzonej działalności gospodarczej i dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej (w tym tranzytu), rozliczeń z operatorem systemu przesyłowego w obszarze rynku bilansują cego, z tytułu usług przesyłowych, usług systemowych oraz usług pracy interwencyjnej, a także zakupu paliw (głównie węgla). Grupa nie prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami pańs twowymi oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa.
  18.2. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi oraz ze wspólnymi przedsięwzięciami
  Sprzedaż spółek z Grupy Kapitałowej E nerga SA do jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięć w okresie zakończonym 30 czerwca 2018 roku ukształtowała się na nieistotnym poziomie (w analogicznym okresie roku poprzedniego poziom sprzedaży do jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wyniósł 102 mln zł). W pierwszym półroczu 2018 roku zakup od jednostek stowarz yszonych oraz wspólnych przedsięwzięć ukształtował się na poziomie 98 mln zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego poziom zakupów od jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wyniósł 86 mln zł). Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku poziom należności był nieistotny (na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość należności wyniosła 48 mln zł). Wartość zobowiązań na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku wyniosła 12 mln zł w stosunku do 15 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku. Wszyst kie po wyższe transakcje dotyczące pierwszego półrocza 2018 roku zrealizowane były z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. i dotyczą w szczególności zakupu węgla .


  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 32
  18. Informacja o podmiotach powiązanych (kontynuacja)
  18.3. Transakcje z udziałem członków Zarządu jednostki dominującej
  W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca nie zawierała znaczących transakcji z członkami Zarządu.
  18.4. Wynagrodzenie wypłacone lub należne kluczowej kadrze kierowniczej oraz Rad om Nadzorczy m spółek Grupy
  Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku (niebadane) 30 czerwca 2017 roku (niebadane)
  Zarząd jednostki dominującej 2 4
  Rada Nadzorcza jednostki dominującej <1 <1
  Zarządy jednostek zależnych 15 15
  Rady Nadzorcze jednostek zależnych 2 1
  Pozostała kluczowa kadra kierownicza 12 10
  RAZEM 31 30

  19. Aktywa i zobowiązania warunkowe
  19.1. Zobowiązania warunkowe
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku Grupa rozpoznaje zobowiązania warunkowe w kwocie 460 mln zł (320 mln zł na dzień 31 grudnia
  2017 roku), w tym przede wszystkim z tytuł u spraw spornych przeciwko spółkom G rupy E nerga , dla których wygranie przez spółki
  jest prawdopodobne lub wiarygodne oszacowanie wypływu środków pieniężnych nie jest na ten moment możliwe i na te sprawy
  nie jest tworzona rezerwa.
  Największą pozycję zobowiązań warunkowych stanowią sprawy spo rne związane z infrastrukturą energetyczną spółki E nerga -
  Operator SA usadowioną na prywatnym gruncie. Grupa tworzy rezerwy na zgłoszone spory sądowe. W przypadku niepewności,
  co do zasadności kwoty roszczenia lub tytułu prawnego do gruntu Grupa rozpoznaje zobo wiązania warunkowe. Na dzień
  30 czerwca 2018 roku oszacowana wartość tych roszczeń wykazana jako zobowiązania warunkowe wynosi 2 12 mln zł, podczas
  gdy na dzień 31 grudnia 201 7 roku było 21 0 mln zł. Kwoty szacowane są przez prawników Grupy, którzy okreś lają ryzyko
  powstania zobowiązania poniżej 50%.
  Istotną pozycją jest również kwota 107 mln zł dotycząca ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów związanych z programami
  finansowania dłuż nego w Grupie Kapitałowej Energa .
  Kolejną kwestią jest także umowa o do finansowanie Projektu „Budowa bloku energetycznego na biomasę Energa Kogeneracja
  Sp. z o.o. w Elblągu ”, która określa wskaźniki rezultatu dotyczące ilości wytworzonej energii elektrycznej i energii cieplnej na lata
  2014 -2018. W wyniku niespełnienia wskaźni ków istnieje prawdopodobieństwo żądania zwrotu przyznanej dotacji, jednakże
  z uwagi na podjęte działania naprawcze, które są monitorowane przez Ministerstwo Energii, Grupa ocenia, iż do końca 2018 roku
  blok BB20 zostanie zoptymalizowany w sposób umożliwiaj ący osiągnięcie pełnych mocy wytwórczych i tym samym wskaźniki
  rezultatu zostaną spełnione w wymaganym terminie, tj do końca 2019 roku, i nie będzie konieczny zwrot środków. Zarząd Energa
  Kogeneracja Sp. z o.o. na bieżąco informuje Ministerstwo Energii o r ealizacji umowy. W celu zabezpieczenia wykonania
  zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wystawiła weksel in blanco do maksymalnej
  kwoty 40 mln zł wraz z odsetkami.
  Dodatkowo Energa -Obrót S A („Energa -Obrót”) doszła do przekonania o bezwzględnej nieważności m.in. 22 wieloletnich
  ramowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia („Umowy CPA”), w tym umów
  pakietowych - powiązanych z umowami sprzedaży energii elektrycznej – zawartych z właścicielami farm wi atrowych o łącznej
  mocy ok. 530 MW. Przyczyną bezwzględnej nieważności Umów CPA jest ich sprzeczność z u stawą z dnia 29 stycznia 2004 roku
  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579).
  Z uwagi na powyż sze, z dniem 11 września 2017 r oku Energa -Obrót zaprzestała realizacji Umów CPA i skierowała do sądów
  powszechnych i arbitrażowych powództwa o ustalenie nieważności tych umów. Umowy CPA b yły zawierane na okres nawet 20 lat
  od daty rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w danej ins talacji. Kapitał inwestycyjny zaangażowany w farmy wiatrowe
  pochodzi z wielu państw, m. in. z Niemiec, USA, Hiszpanii, Austrii, Japonii.
  Wyłączną podstawą twierdzeń Energa -Obrót o nieważności Umów CPA są uwarunkowania prawne związane z zawieraniem tych
  umó w. Przekonanie o bezwzględnej nieważności Umów CPA spółka powzięła na podstawie opinii prawnych przygotowanych
  przez renomowane kancelarie prawne. Decyzję o zaprzestaniu wykonywania Umów CPA i ski erowaniu spraw na drogę sądową
  spółka podjęła na podstawie t ych opinii.
  W większości sprawy sądowe dotyczące nieważności Umów CPA są w toku. Spory zosta ły wszczęte
  we wrześniu 2017 roku . 15 spraw przed sądami powszechnymi jest obecnie na etapie postępowa nia przed sądami I instancji.
  Dwa postępowania przed sądami p owszechnymi zostały umorzone z uwagi na ugody po zasądowe zawarte przez Energa -Obrót
  i kontrahentów. Dwa postę powania przez sądami powszechnymi zakończyły się nieprawomocnymi wyrokami negatywnymi dla  Grupa Kapitałowa Energa SA
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku (w milionach złotych)


  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 33
  19. Aktywa i zobowiązania warunkowe (kontynuacja)
  Energa -Obrót . Energa -Obrót wni osła apelacje od wyroków. Trzy postępowania w sądzie arbitrażowym zakończyły się
  ostatecznymi wyrokami negatywnymi dla Energa -Obrót .
  Analiza kontrargumentacji podnoszonej przeciwko twierdzeniom Energa -Obrót prowadzi do wniosku , że istnieją istotne racje
  przemawiające na rzecz zasadności wytoczonych powództw. Energa -Obrót , po analizie tw ierdzeń i zarzutów pozwanych,
  w dalszym ciągu jest przekonana o bezwzględnej nieważności Umów CPA, mimo wydanych dotychczas negatywnych
  rozstrzygnięć. Stanowisko to zostało potwierdzone w toku wszczętych procesów przez niezależnych eksper tów z różnych dziedzin
  prawa, a także przez kolejną renomowaną kancelarię prawną o randze międzynarodowej.
  Co istotne, w toku wszczętych procesów kolejni pozwani zaczęli sygnalizować wolę ugodowego ich zakończenia. Aktualnie
  Energa -Obrót prowadzi negocjacje z kilkoma podmiotami, których wynikiem może być zawarcie kolejnych ugód i polubowne
  rozwiązanie sporów. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowane go sprawozdania finansowego Energa -Obrót zawarła
  trzy ugody z pozwanymi farmami wi atrowymi.
  Z uwagi na dużą zmienność czynników i scenariuszy wpływających na wiarygodne oszacowanie poziomu przyszłego wypływu środków w powyższych sprawach, dokonano wyceny wartości maksymalnego zobowiązania warunkowego wynikającego z zaprzestania realizacji Umów CPA na poziomie 51 mln zł .Szacunek ten opiera się o mechanizmy kar umownych zawarte w Umowach przy uwzględnieniu aktua lnych warunków rynkowych.
  19.2. Aktywa warunkowe
  Na dzień kończący okres sprawozdawczy oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie wystąpiły istotne aktywa warunkowe.
  20. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Grupy
  W dniu 4 kwietnia 2018 roku spółka Elektrownia Ostrołęka S p. z o.o. ("Zamawiający") roz strzygnęła postępowani e o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" ("Postępowanie", "Zamówienie") poprzez wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S, jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określo nych w ofercie za kwotę netto 5 050 mln zł, brutto 6 023 mln zł.
  Rozstrzygnięcie Postępowania nie jest równoznaczne z:
  - wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzednia zgoda Rady Nadzorczej Energa SA ;
  - wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpocz ęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Energa SA oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Energa SA na przystąpienie do Etapu Budowy.
  Wcześniej, w dni u 24 marca 2018 roku Zarząd Energa SA, jako udziałowiec Zamawiającego, otrzymał od Zamawiającego wniosek o zgodę na rozstrzygnięcie Postępowania (raport bieżący nr 11/2018). Przedmiotową zgodę Zarząd Energa SA wyraził w dniu 27 marca 2018 roku (raport bież ący nr 13/2018).
  W dniu 12 lipca 2018 roku spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. podpisała Umowę o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S. (raport bieżący 33/2018). Szczegółowe informacje dotyczące kwestii Zamówienia i Umowy przedstawione zostały w pkt. 2.1. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy E nerga za I półrocze 2018 roku .
  Dodatkowo z godnie z informacją przedstawioną w raporcie bieżącym Grupy Kapitałowej Polimex -Mostostal (raport bieżący nr. 30/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku) Zarząd „Polimex -Mostostal ” S.A. z siedzibą w Warszawie po inform ował , że spółka zawarła z GE Power sp. z o .o. list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, gdzie Zamawiają cym jest Elektrownia Ostrołęka S p. z o.o.
  21. Istotne zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu kończącym ok res sprawozdawczy
  W dniu 27 lipca 2018 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Elektrownia Ostrołęka dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. o kwotę 287 mln zł. Nowe udziały zostały objęte po połowie przez Energa SA i Enea S.A. Pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale nastąpi w drodze wniesienia wkładów pieniężnych w terminie do 2 sierpnia 2018 roku.
  W dniu 7 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki E nerga SA ogłosił zwołanie na dzień 3 września 2018 roku N adzwyczajne go Walne go Zgromadzenia Spółki , podczas którego ma być powzięta uchwała w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetyczn ego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1 000 MWe.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  1

  Gdańsk,
  data publikacji: 9 sierpnia 201 8 roku

  Sprawozdanie
  Zarządu
  z działalności Grupy
  ENERGA

  za I półrocze
  2018 roku  2

  SPIS TREŚCI
  1. PODSUMOWANIE ................................ ................................ ................................ ........................... 3
  2. ISTOTNE INFORMACJE O GRUPIE ................................ ................................ ............................... 6
  2.1. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym ................................ ........ 6
  2.1.1. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ........... 6
  2.1.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ .................. 12
  2.2. Działalność Grupy ENERGA ................................ ................................ ................................ .. 15
  2.3. Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy ................................ ............................. 18
  2.4. Realizacja programu inwestycyjnego ................................ ................................ ..................... 20
  2.5. Badania i rozwój ................................ ................................ ................................ ..................... 21
  2.6. Informacje o istotnych umowach ................................ ................................ ............................ 22
  2.7. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ ............ 24
  2.8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ............................. 32
  2.9. Zatrudnienie w Grupie ................................ ................................ ................................ ............ 45
  2.10. Spory zbiorowe i zwolnienia grupowe ................................ ................................ .................... 46
  2.11. Nagrody i wyróżnienia ................................ ................................ ................................ ............ 46
  3. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO -MAJĄTKOWEJ ................................ ................................ .. 48
  3.1. Zasady sporządzania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............. 48
  3.2. Omówienie wielkości ekonomiczno -finansowych ujawnionych w Skróconym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ................................ ................................ ....... 48
  3.3. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej ................................ ................................ ................................ .............................. 55
  3.4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych ................................ ................................ ................ 56
  3.5. Kluczowe dane operacyjne Grupy ENERGA ................................ ................................ ......... 56
  3.6. Wyniki finansowe według obszarów działalności ................................ ................................ ... 60
  3.7. Prognozy wyników finansowych ................................ ................................ ............................ 68
  3.8. Oceny ratingowe ................................ ................................ ................................ .................... 69
  3.9. Dywidenda ................................ ................................ ................................ ............................. 69
  3.10. Czynniki wpływu na wyniki Grupy ENERGA w perspektywie co najmniej jednego kwartału 69
  4. OTOCZENIE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 72
  4.1. Sytuacja makroekonomiczna ................................ ................................ ................................ . 72
  4.2. Rynek energii elektrycznej w Polsce ................................ ................................ ...................... 73
  4.3. Otoczenie regulacyjne ................................ ................................ ................................ ............ 80
  3. AKCJE I AKCJONARIAT ................................ ................................ ................................ ............. 83
  3.1. Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA ................................ ................................ ................. 83
  3.2. Notowania akcji Spółki i przyznane rekomendacje ................................ ................................ 84
  3.3. Zestawienie stanu akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ....................... 85
  Spis rysunków ................................ ................................ ................................ ................................ . 87
  Spis tabel ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 88
  Słownik skrótów i pojęć ................................ ................................ ................................ ................... 89
  3

  1. PODSUMOWANIE  6 zł
  9 zł
  12 zł
  15 zł
  I II III IV V VI
  Notowania akcji ENERGI SA
  10,0 TWh
  sprzedaż detaliczna

  1,9 TWh
  produkcja energii
  elektrycznej brutto

  11,4 TWh
  wolumen
  dostarczonej
  energii

  Ó
  Jedna z wiodących grup energetycznych oraz niezawodny dostawca energii i usług dla
  1/4 kraju, z 3 8-procentowym udziałem produkcji z OZE w produkcji własnej.

  Kapitalizacja rynkowa : 3,7 mld zł*

  * Według kursu akcji na zamknięciu sesji w dniu 30 czerwca 201 8 roku.


  24
  ( 54)
  931 990
  177 168 11 57
  I pół. 2017 I pół. 2018
  EBITDA (mln zł)
  Pozostałe i korekty Dystrybucja
  Wytwarzanie Sprzedaż
  1143 1 161
  8,2%
  22,0%
  8,4%
  23,1%
  ROE marża EBITDA
  WSKAŹNIKI
  RENTOWNOŚCI
  I pół. 2017 I pół. 2018
  488 557
  I pół. 2017 I pół. 2018
  ZYSK NETTO (mln zł)
  zysk netto przed odpisamiaktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych
  461


  4

  W I półroczu 2018 roku Grupa ENERGA zrealizowała inwestycje na poziomie 624 mln zł , z czego prawie 534 mln
  zł w Linii Biznesowej Dystrybucja.
  W wyniku przeprowadzonych inwestycji w I półroczu br. przyłączono 20,6 tys. nowych klientów , wybudowano
  i zmodernizowano 1 949 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 15,4 MW
  nowych źródeł OZE.
  Biomasa17%
  PV1%
  El. przepływowe 41%
  Wiatr41%
  Moc zainstalowana
  512 MWe
  Produkcja OZE
  715 G W h
  9,5 tys.
  zatrudnionych
  pracowników

  Sieć dystrybucji
  o długości
  187 tys. km
  Moc zainstalowana
  1,34 GWe
  z czego 38 % stanowią OZE  5


  6

  2. ISTOTNE INFORMACJE O GRUPIE
  2.1. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego i po dniu bilansowym
  2.1.1. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
  Podział zy sku za 2017 rok
  W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne W alne Zgromadzenie ENERG I SA podjęło uchwałę w sprawie
  podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
  2017 roku w wysokości 106 601 622,10 zł, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy. (Raporty
  bieżące nr 16/2018, 18/201 8 i 25/2018).

  Szacunkowy wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych na wyniki
  finansowe Emitenta
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Zarząd Spółki ENERGA SA
  13 czerwca 2018 r. informuje, że potencjalny wpływ wy roków, o których mowa w tym raporcie na wyniki
  finansowe Emitenta w 2018 r. szacuje się na ok. 16 mln zł. (Raport bieżący nr 24/2018).

  Wyroki w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków
  prawnych wynikających z umów sprzedaży p raw majątkowych ze świadectw
  pochodzenia
  8 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że powziął informację, iż w trzech
  postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów
  sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej
  Izbie Gospodarcz ej w W arszawie wydał wyroki częściowe, na mocy których powództwa E NERGI Obrotu
  SA zostały oddalone.
  Spółka analizuje potencjalny wpływ na wyniki finansowe, który w momencie oszacowania Emitent
  przekaże niezwłocznie oddzielnym raportem bieżącym. (Raport bie żący nr 22/2018).

  Druga decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności
  umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
  pomiędzy ENERG Ą Obrotem SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych
  Zarząd Spółki ENERGA SA. informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku powziął informację, iż spółka
  zależna E NERGA Obrót SA i jedna z 22 pozwanych przez E NERGĘ Obrót SA farm wiatrowych podjęły
  decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony ugody uznały współpracę na podstawie
  umowy kwestionowanej przez E NERGĘ Obrót SA za definitywnie zakończoną. Jednocześnie, strony
  postanowiły kontynuować współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na podstawie nowej
  umowy. Zawarcie ugody nie wpływa niekorzystnie na wynik finansowy E NERGI Obrotu SA (Raport
  bieżący nr 19/2018).

  7

  Opinia Rady Nadzorczej ENERG I SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
  2017
  Zarząd ENERG I SA informuje, iż w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała
  rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2017 roku. Zgodnie
  z informacjami przekazanymi raportem nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku Zarząd podjął decyzję, iż
  nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu ENERG I SA wypłaty dywidendy za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 2017 roku. Całość zysku netto za 2017 rok, w wysokości 106 601 622,10 zł,
  zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
  Rekomenda cja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu,
  które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok. (Raport
  bieżący nr 18/2018).

  Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dot yczących nieważności umowy
  sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy
  ENERG Ą Obrotem SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych
  Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że w dniu 21 maja 2018 roku powziął informację, iż spółka
  zależna E NERG I Obr otu SA i jedna z 22 pozwanych przez E NERGĘ Obrót SA farm wiatrowych podjęły
  decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony uznały współpracę na podstawie umowy
  kwestionowanej przez E NERGĘ Obrót SA za definitywnie zakończoną. Strony nie wykluczają podjęcia
  współpracy w przyszłości na podstawie nowej umowy. Zawarcie ugod y nie wpływa niekorzystnie na
  wynik finansowy E NERGI Obrotu SA (Raport 17/2018).
  Rekomendacja Zarządu ENERG I SA w sprawie dywidendy
  Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku, podjął decyzję, iż nie będzie
  rekomendował W alnemu Zgromadzeniu ENERG I SA wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony
  31 grudnia 2017 roku. Całość zysku netto za 2017 rok, w wysokości 106 601 622,10 zł, zostanie
  przeznaczona na kapitał zapasowy.
  Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja „Strateg ii Grupy ENERGA na lata 2016 -2025”
  („Strategia”) przyjętej w dniu 15 listopada 2016 roku (raport bieżący nr 40/2016), zgodnie z którą polityka
  wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego.
  Jednocześnie, w przyszłości Zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, której
  poziom determinowany będzie realizacją Strategii. (Raport bieżący nr 16/2018).

  Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa
  Elektrowni Ostrołęka C o mo cy ok. 1000 MW”
  Zarząd ENERG I SA („Emitent”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku powziął informację
  o rozstrzygnięciu przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”) postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektr owni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
  („Postępowanie”, „Zamówienie”) poprzez wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power
  System SA S, jako Generalnego W ykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia
  o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.
  8

  Rozstrzygnięcie Postępowania nie jest równoznaczne z:
   wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym W ykonawcą – do wyrażenia takiej
  zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzednia zgoda Rady Nadzorczej Emitenta;
   wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed ) -
  wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta
  oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez W alne Zgromadzenie Emitenta na
  przystąpienie do Etapu Budowy.
  Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym,
  a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.
  Emitent w osobnych raportach bieżących przekaże dalsze informacje dotyczące Zamówienia. (Raport
  bieżący nr 14/2018).

  Wyrażenie zgody przez Zarząd ENERG I SA i przez zgromadzenie wspólników spółki
  Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
  Zarząd ENERG I SA („Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku powziął decyzję o głosowaniu
  na zgromadzeniu wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”, „Spółka”) za
  wyrażeniem zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia pu blicznego pt. „Budowa
  Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”) poprzez wybór
  Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems SA S. jako Generalnego W ykonawcy, który
  zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o paramet rach określonych w ofercie za kwotę netto
  5 049 729 000,00 zł, 6 023 034 950,00 zł brutto. Zgoda ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego
  (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego
  oferty) złożenia prz ez Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems SA S. wszystkich
  niezbędnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
  Ponadto Emite nt informuje, że powziął informację o podjęciu przez zgromadzenie wspólników Spółki
  w dniu 27 marca 2018 roku uchwały o wyrażeniu zgody na rozstrzygnięcie Postepowania, zgodnie
  z powyższą decyzją Emitenta.
  Podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki p rzedmiotowej uchwały nie jest równoznaczne z:
   podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego Wykonawcy,
  nie oznacza więc rozstrzygnięcia Postępowania przez Zamawiającego;
   wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym W ykonawcą – do wyr ażenia takiej
  zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzednia zgoda Rady Nadzorczej Emitenta oraz
  Zgromadzenia Wspólników Zamawiającego;
   wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed ) -
  wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej
  Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta
  na przystąpienie do Etapu Budowy.
  Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarci em umowy pomiędzy Zamawiającym,
  a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.
  Emitent w osobnych raportach bieżących przekaże dalsze informacje o Postępowaniu. (Raport bieżący
  nr 13/2018).  9

  Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania w przygotowanie
  do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetyczne go w Elektrowni
  Ostrołęka oraz sprzedaż udziałów w Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

  Zarząd ENERG I SA („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 8 grudnia 2016 roku
  nr 49/2016 oraz raportu bieżącego z 17 stycznia 2017 roku nr 3/2017 informuje, iż 26 marca 2018 roku
  Emitent zawarł Aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy Inwestycyjnej ze spółkami ENEA S.A
  i Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”, „Zamawiający”), dotyczącej realizacji projektu
  Ostrołęka C.
  Zgodnie z podpisanym Aneksem strony zwiększyły s zacunkowe, łączne nakłady inwestycyjne
  wynikające ze zobowiązań, które zostaną zaciągnięte na Etapie Rozwoju projektu Ostrołęka C, czyli do
  czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed ) dla Generalnego
  Wykonawcy. Nakłady inwestyc yjne przypadające na Emitenta mogą wynieść 226,5 mln zł.
  Zwiększenie nakładów inwestycyjnych wynika z zapewnienia środków m. in. na prace organizacyjne,
  które wynikać będą z kontraktu z Generalnym Wykonawcą, inwestycje powiązane oraz funkcjonowanie
  Spółki .
  Ponadto Emitent informuje, że w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej Emitent sprzedał także w dniu 23
  marca 2018 na rzecz ENEA SA pakiet 1.201.036 udziałów w Spółce za cenę ok. 58 mln zł. W wyniku
  tej operacji udziały Emitenta stanowią łącznie 50% w kapitale za kładowym Spółki.
  Zawarcie przedmiotowego Aneksu nie jest równoznaczne z:
   podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego W ykonawcy, nie oznacza więc
  rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni
  Ostrołę ka C o mocy ok. 1000 MW” przez Zamawiającego;
   wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym W ykonawcą – do wyrażenia takiej
  zgody konieczne jest bowiem uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych,
  w tym zgody Rady Nadzorczej Emitenta;
   wyra żeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac - wydanie NTP wymaga bowiem
  między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia
  kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

  Szacuj e się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym,
  a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.
  (Raport bieżący nr 12/2018).

  Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku
  o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.
  „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
  Zarząd ENERG I SA („Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku jako udziałowiec spółki
  Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”, „Spółka”) otrzymał od zarządu Spółki wniosek do
  zgromadzenia wspólników Spółki o wyrażenie zgody na rozstrzygnięcie postępowan ia o udzielenie
  zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy
  ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”). We wniosku zarząd Spółki wskazał, że wnioskuje
  o zgodę zgromadzenia wspólników Spółki na wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power
  Systems SA S. jako Generalnego W ykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia
  o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000,00 zł, brutto 6 023 034 950,00 zł.
  Zgodnie z wnioskiem, przedmiotowa zgoda zgromadzenia wspólników Spółki ma być wyrażona pod
  warunkiem skutecznego (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie
  wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty) złożenia przez Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom


  10

  Power Systems SA S., wszystkich niezb ędnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie
  z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1579 z późn. zm.).
  Zgodnie z umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na
  rozstrzygnięcie postępowania o wybór Generalnego Wykonawcy.
  Wystąpienie przez zarząd Spółki z przedmiotowym wnioskiem do zgromadzenia wspólników, jak
  również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki przedmiotowej uchwały,
  nie jest równoznac zne z:
   podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego W ykonawcy, nie oznacza więc
  rozstrzygnięcia Postępowania przez Zamawiającego;
   wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym W ykonawcą – do wyrażenia takiej
  zgody konieczne jest bowie m uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych w tym
  zgody Rady Nadzorczej Emitenta;
   wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed ) -
  wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej
  Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta
  na przystąpienie do Etapu Budowy.
  Emitent w osobnych raportach bieżących przekaże dalsze informacje o Postępowaniu. (Raport bieżący
  nr 11/2018).

  Utrzymanie ratingu sp ółki E NERGA przez agencję Fitch Ratings
  Zarząd E NERGI SA ("Spółka", „E NERGA ”) informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku agencja ratingowa
  Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch”) potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej
  i krajowej dla Spółki ja ko emitenta na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie „BBB”
  dla wyemitowanych przez spółkę zależną E NERGA Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na
  poziomie „BB+” dla wyemitowanych przez E NERGĘ SA obligacji hybrydowych.
  Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem Linii Biznesowej Dystrybucja w łącznych,
  planowanych nakładach inwestycyjnych oraz w EBITDA Grupy, co ogranicza ryzyko biznesowe
  i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych w porównaniu z wytwarz aniem
  konwencjonalnym. Jednocześnie Agencja uwzględnia w ocenie ryzyko biznesowe związane
  z projektem Elektrownia Ostrołęka C. Fitch wskazuje, iż ryzyko to jest ograniczane poprzez m.in.
  partnerstwo strategiczne przy realizacji projektu, udział dodatkowyc h inwestorów w jego finansowaniu
  oraz wprowadzenie Rynku Mocy w Polsce.
  Fitch w swoim raporcie ocenia, że zadłużenie E NERGI SA znajduje się na umiarkowanym poziomie ze
  wskaźnikiem dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności opera cyjnej (FFO)
  na poziomie 1,7 dla 2017 roku. Wskaźnik ten zwiększy się według Agencji w latach 2018 -2022 do
  poziomu 3 zachowując tym samym pewien margines względem maksymalnego dopuszczalnego przy
  ratingu BBB poziomu 3,5. (Raport bieżący nr 10/2018).

  Inf ormacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

  Zarząd ENERG I SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym,
  w szczególności podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o rynku mocy, która gwarantuje wsparcie dla
  jednostek wytwórczych i wynikającej z tego aktualizacji prognoz ścieżek cenowych, zostały
  zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości
  niektórych aktywów Grupy ENERGA.


  11

  W wyniku przeprowadzonych testów na u tratę wartości na IV kwartał 2017 roku stwierdzono wzrost
  wartości odzyskiwalnej aktywów wiatrowych i konwencjonalnych. W dniu 17 stycznia 2018 roku podjęta
  została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w Segmencie W ytwarzania na
  łąc zną kwotę 138,0 mln zł, z czego 87,0 mln zł przypada na aktywa wiatrowe, a 51,0 mln zł na
  Elektrownię Ostrołęka B. Łączny szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik
  netto Grupy ENERGA za 2017 rok wynosi 114,9 mln zł. Powyższa operacja m a charakter
  niegotówkowy. Poprawi ona wynik operacyjny Grupy ENERGA bez wpływu na wynik EBITDA.
  Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym
  bilansie Grupy ENERGA wynosi 597,3 mln zł, w tym 8,1 mln zł dotyczy pro jektowanych elektrowni
  wiatrowych, natomiast wartość księgowa Elektrowni Ostrołęka B wynosi 635,8 mln zł.
  Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą
  ulec zmianie po dokonaniu przez niego weryfikacji testów i wydaniu opinii . Ostateczny wynik testów
  i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupy E NERGA za 2017 rok, które zostanie opublikowane 15 marca 2018 r. (Raport bieżący nr 2/2018).

  Aktualizacja szacunkowej wartości umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B
  Zarząd ENERG I SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2018 roku spółka zależna ENERGA
  Elektrownie Ostrołęka SA zawarła aneks do umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B
  („Aneks”) z P olską Grupą Górniczą SA („PGG”), o której informację opublikowano raportem bieżącym
  nr 53/2016 w dniu 27 grudnia 2016 roku.
  Aneks zwiększa wolumen dostaw do wysokości 750 tys. ton węgla rocznie z możliwym odchyleniem
  wolumenu o ±20%. Na 2018 rok strony ust aliły dostawy surowca w wysokości 750 tys. ton.
  Umowa, do której podpisano Aneks, została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia. W związku ze znaczącą zmianą
  dostarczanego wolumenu a ktualizacji uległa szacunkowa wartość Umowy i w okresie jej obowiązywania
  wynosi obecnie 3,28 mld zł.
  W wyniku zwiększenia wolumenu PGG stała się większościowym dostawcą węgla do elektrowni
  Ostrołęka B. (Raport bieżący nr 1/2018).

  Zmiany i skład osobowy organów ENERGI SA w okresie Sprawozdawczym
  W okresie Sprawozdawczym , Zarząd E NERGI SA funkcjonował w następującym składzie:
  W okresie od dnia 1 stycznia 201 8 roku do dnia 5 lutego 2018 roku:
  a) Pan Daniel Obajtek - Prezes Zarządu,
  b) Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
  c) Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
  d) Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych .
  W okresie od dnia 6 lutego 201 8 roku do dnia 1 lipca 2018 roku:
  a) Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
  pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu,
  b) Pan Jacek Kościelniak - W iceprezes Zarządu ds. Finansowych,
  c) Pan Grzegorz Ksepko - W iceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych .  12

  W związku z rezygnacją Pana Daniela Obajtka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu E NERGI SA złożoną
  w dniu 5 lutego 2018 roku, w dniu 6 lutego 2018 roku Zarząd E NERGI SA podjął uchwałę o powierzeniu
  pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Pani Alicji Bar barze Klimiuk. Rada Nadzorcza Spółki,
  w dniu 6 lutego 2018 roku, zaakceptowała decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa
  Zarządu ENERG I SA, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych Pani Alicji Barbarze Klimiuk (Raporty
  bieżące nr 6/2018 i 7/2018).
  W dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu
  V kadencji Pana Arkadiusza Siwko, powierzając Jemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu E NERGI SA,
  od dnia 2 lipca 2018 roku (Raport bieżący nr 26/2018).

  Skład osobowy Rady Nadzorczej E NERGI SA w okresie Sprawozdawczym
  W okresie Sprawozdawczym tj. Od dnia 1 stycznia 2018 roku Ra da Nadzorcza E NERGI SA funkcjonuje
  w następującym składzie:
  1) Pani Paula Ziemiecka -Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2) Pan Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  3) Pani Agnieszka Terlikowska -Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  4) Pan Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
  5) Pan Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
  6) Pan Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady N adzorczej.

  2.1.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
  Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy
  sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy
  ENERG Ą Obrotem SA a kolejną z pozwanych farm wiatrowych
  Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że w dniu 18 lipca 2018 roku powziął informację, iż spółka
  zależna E NERGI Obr otu SA i jedna z 22 pozwanych przez E NERGĘ Obrót SA farm wiatrowych podjęły
  decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważn ości umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony ugody uznały spór za definitywnie
  zakończony.
  Warunki na jakich ugodę zawarto są satysfakcjonujące dla obu stron i nie wpływają niekorzystnie na
  wynik finansowy E NERGI Obr otu SA
  Jest to trzecia ugoda zawarta przez E NERGĘ O brót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc
  obiektów, z którymi zawarto dotychczas ugody stanowi ponad 31% łącznej mocy zainstalowanej
  wszystkich pozwanych farm wiatrowych. (Raport bieżący nr 35/201 8).

  Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym
  w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie
  dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

  Dnia 12 lipca 2018 roku Zarząd E NERGA SA powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez
  spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym W ykonawcą:
  Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems SA S., wyłonionym
  w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie Zamówienia.


  13

  Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do eksploatacji bloku energetycznego
  wraz z gospodarkami pomocniczymi, wyposażonego w przepływowy kocioł py łowy, opalany węglem
  kamiennym o ciśnieniu pary świeżej 271 MPa, z zamkniętym układem chłodzenia, o mocy elektrycznej
  brutto 1000 MW e (931 MWe netto) i sprawności netto 46% pracującego na paramentach
  nadkrytycznych pary, o temperaturze pary świeżej 600 0 C i temperaturze pary wtórnie przegrzanej 620 0
  C („Inwestycja”).
  Zgodnie z zawartą Umową, wynagrodzenie Generalnego W ykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
  zostało określone na kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł. (R aport bieżący nr
  33/2018).
  Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Elektrownia
  Ostrołęka Sp. z o.o na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu
  konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
  z Generalnym Wyk onawcą
  Zarząd ENERG I SA informuje, że w dniu 6 lipca 2018 roku powziął informację o wyrażeniu zgody przez
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy
  o zamówienie publiczne z Generalnym W ykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider
  Konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems SA S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez
  Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publiczneg o w trybie dialogu
  konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Zamówienie”). Zgodnie
  z umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na zawarcie Umowy
  z Generalnym W ykonawcą.
  Emitent w osobnym rapo rcie bieżącym przekaże dalsze informacje o zawarciu Umowy.(Raport bieżący
  nr 32/2018).
  Określenie przez Radę Nadzorczą ENERG I SA sposobu wykonywania prawa głosu na
  Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą
  Zarząd ENERG I SA informuje, że w dniu 5 lipca 2018 roku powziął informację o podjęciu uchwały przez
  Radę Nadzorczą Emitenta, zgodnie z którą Rada Nadzorcza określiła sposób wykonywania prawa głosu
  na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka S p. z o.o. w ten sposób,
  że ENERGA SA będzie głosowała za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie
  przez Spółkę Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym W ykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp.
  z o.o. – Lider Konsorcjum oraz ALSTOM Power Sys tems SA S., wyłonionym w ramach
  przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego
  w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” .
  Określenie sposobu wykonywania prawa głosu na NZW Spółki przez Radę Nadzorczą Emitenta, jak
  również ewentualne podjęcie przez NZW Spółki przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie
  NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta w tym przedmiocie
  oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie
  do Etapu Budowy.
  Emitent w osobnych raportach bieżących będzie przekazywał dalsze inf ormacje dotyczące procesu
  związanego z uzyskiwaniem zgody na zawarcie Umowy. (Raport bieżący nr 31/2018).

  14

  Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku
  o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publicz ne z Generalnym Wykonawcą ,
  wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego
  w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000
  MW”
  Zarząd ENERG I SA informuje, że 2 lipca 2018 roku, jako udziałowiec spółki Elektrownia Ostrołęka sp.
  z o.o. otrzymał od zarządu Spółki wniosek skierowany do zgromadzenia wspólników Spółki o wyrażenie
  zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym W ykonawcą: Ko nsorcjum GE Power
  Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems SA S., wyłonionym w ramach
  przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego
  w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęk a C o mocy ok. 1000 MW”. Zarząd
  Spółki wskazał, że wnioskuje o zgodę zgromadzenia wspólników Spółki na zawarcie Umowy
  z Generalnym W ykonawcą – tj. Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum i Alstom Power
  Systems SA S, które zaoferowało wykonanie pr zedmiotu Zamówienia o parametrach określonych
  w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.
  Zgodnie z umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na zawarcie
  Umowy z Generalnym W ykonawcą.
  Wyraż enie przez zgromadzenie wspólników Spółki zgody na zawarcie Umowy z Generalnym
  Wykonawcą wymaga uprzedniego uzyskania pozostałych zgód korporacyjnych, w tym zgody Rady
  Nadzorczej Emitenta.
  Wystąpienie przez zarząd Spółki z przedmiotowym wnioskiem do zgroma dzenia wspólników Spółki, jak
  również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki przedmiotowej uchwały,
  nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice
  to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej
  Emitenta w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne
  Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.
  Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem Umowy pom iędzy Zamawiającym,
  a Generalnym W ykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej
  Umową.
  Emitent w osobnych raportach bieżących przekaże dalsze informacje dotyczące procesu uzyskiwania
  zgody na zawarcie Umowy. (Raport bieżący nr 28/2018).

  Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

  Zarząd ENERG I SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym,
  tj. podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
  źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą
  skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy ENERGA.
  W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w I pół roczu 2018 roku stwierdzono wzrost
  wartości odzyskiwalnej farm wiatrowych. W dniu 2 lipca 2018 roku podjęta została decyzja o odwróceniu
  odpisów aktualizujących wartość farm wiatrowych w Linii Biznesowej W ytwarzania na łączną kwotę
  116,6 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy
  ENERG I za 2018 rok wynosi 94,5 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. W płynie ona
  pozytywnie na wynik operacyjny Grupy ENERGA pozostając bez wpływu na wynik EBITDA.
  Po uwzględn ieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie
  Grupy ENERGA wynosi 664,36 mln zł.


  15

  Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą
  ulec zmianie po dokonaniu przez niego wery fikacji testów i wydaniu opinii. Ostateczny wynik testów
  i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupy E NERGA za I półrocze 2018 roku. (Raport bieżący nr 27/2018).

  Zmiany i skład osobowy organów E NERGI SA po dniu bilansowym
  Po dniu bilansowym , Zarząd E NERGI SA funkcjonował w następującym składzie:
  W okresie od dnia 2 lipca 201 8 roku do dnia 31 lipca 2018 roku :
  a) Pan Arkadiusz Siwko - Prezes Zarządu,
  b) Pani Alicja Barbara Klimiuk - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
  c) Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
  d) Pan Grzegorz Ksepko - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych.

  W okresie od dnia 31 lipca 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszej Informacji:
  a) Pani Alicja Barbara Klimiuk - W iceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
  pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu,
  b) Pan Jacek Kościelniak - W iceprezes Zarządu ds. Finansowych,
  c) Pan Grzegorz Ksepko - W iceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych .

  W związku z odwołaniem Pana Arkadiusza Siwko z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA
  w dniu 31 lipca 2018 roku, Zarząd Energa SA podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków
  Prezesa Zarządu Spółki Pani Alicji Barbarze Klimiuk . Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 31 lipca 2018
  roku, zaakceptowała decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA,
  Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych Pani Alicji Barbarze Klimiuk (Raporty bieżące nr 36/2018
  i 37/2018).


  2.2. Działalność Grupy ENERGA
  Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej E NERGA obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót
  energią elektryczną i cieplną, a koncentruje się w następujących liniach biznesowych:
  Linia Biznesowa Dystrybucja - podstawowa dla rentown ości Grupy Linia Biznesowa zajmująca się
  dystrybucją energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu
  o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Grupa ENERGA pozostaje
  naturalnym monopoli stą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa
  dystrybucyjne, za pomocą których dostarcza energię elektryczną do ponad 3 mln klientów, z czego ok.
  2,9 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi a 205 tys. to klienci TPA (ang. Third Party Access).
  Podział klientów E NERGI Operatora SA na grupy energetyczne przedstawiony został w rozdziale 3.5.
  Kluczowe dane operacyjne. Łączna długość linii energetycznych wynosiła ponad 187 tys. km
  i obejmowała sw oim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km², co stanowiło ok. 24% powierzchni kraju.
  Funkcję Podmiotu Wiodącego Linii pełni spółka E NERGA Operator SA.

  Linia Biznesowa Wytwarzanie działa w oparciu o cztery Obszary W ytwarzania: Elektrownia
  w Ostrołęce, Woda, Wiatr i Pozostałe (w tym kogeneracja - CHP). Całkowita zainstalowana moc
  wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła na koniec I półrocza 2018 roku ok. 1,3 GW. Podmiotem
  Wiodącym Linii Biznesowej jest spółka E NERGA W ytwarzanie SA.


  16

  Grupa E NERGA zawdzięcza wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej
  ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem głównie produkcji energii w hydroelektrowniach
  i elektrowniach wiatrowych. Zielona energia powstaje w 46 -ciu elektrown iach wodnych, 5 -ciu farmach
  wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce E NERGA Kogeneracja) oraz
  w dwóch instalacjach fotowoltaicznych.
  W I półroczu 2018 roku Grupa wytworzyła ok. 1,9 TWh energii elektrycznej brutto, która była
  wyprod ukowana w elektrowniach opartych o źródła takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr , biomasa
  i fotowoltaika. W tym okresie 6 1% wytworzonej przez Grupę energii elektrycznej brutto pochodziło
  z węgla kamiennego, 2 9% z wody, 10% z wiatru.
  Na koniec czerwca 2 018 roku w Grupie zainstalowanych było 0,5 GW w odnawialnych źródłach energii,
  z których wyprodukowano 715 GWh.
  Linia Biznesowa Sprzedaż, której liderem jest E NERGA Obrót SA, prowadzi sprzedaż energii
  elektrycznej, gazu i dodatkowych usług, które są oferowane Klientom - zarówno jako odrębne produkty
  jak również w formie pakietów. Sprzedaż prowadzona jest do wszystkich segmentów klientów - od
  przemysłu poprzez duży, ś redni i mały biznes, a na gospodarstwach domowych kończąc. Na koniec
  I półrocza 2018 roku Grupa E NERGA obsługiwała około 3 mln odbiorców, z czego ponad 2,7 mln
  stanowili klienci taryfy G, a na pozostałą część składali się Klienci grup taryfowych: C, B i A , w porządku
  malejącym.
  Obsługa Klienta
  ENERGA Obrót SA od dawna wprowadza rozwiązania klienckie, które stają się branżowymi trendami.
  Dynamicznie reaguje na działania konkurencji, obserwuje zmieniające się upodobania klientów i na
  bazie analizy tych dział ań dopasowuje swoją ofertę, kanały kontaktu i formy obsługi do zmieniających
  się wymagań. Wszystko po to, aby nieustannie podnosić poziom satysfakcji i zaufania klienta do Grupy
  ENERGA .
  W II kwartale 2018 roku w portfelu E NERGI Obrotu SA dla klientów indywidualnych dostępne były
  następujące oferty i usługi:
  • Multi Zysk,
  • W kontakcie z energią,
  • Na ratunek z energią,
  • Na dobry początek,
  • Multiochrona,
  • Strefa oszczędzania,
  • Na fali rabatów,
  • Oferta antysmogowa z pakietem fachowców,
  • Po prostu ra zem,
  • Po prostu gaz dla domu,
  • Sprzedaż pieców akumulacyjnych i pomp ciepła.
  Spółka konsekwentnie wspiera także duże rodziny, szczególnie te, które posiadają Kartę Dużej
  Rodziny. Dzięki ofercie E NERGI Obrotu mogą one znacząco obniżyć swoje rachunki za energi ę
  elektryczną. Klienci indywidualni mogą skorzystać dodatkowo z wielu udogodnień tj.: poleceń zapłaty,
  płatności online, rozliczenia pre -paid, powiadomień o bieżącym saldzie przez SMS, czy eFaktura.
  W II kwartale 2018 roku E NERGA Obrót SA prowadziła równ ież aktywną sprzedaż produktów i usług
  skierowanych do klientów biznesowych i jednostek samorządów terytorialnych, wśród których wyróżnić
  należy:
  • Gaz dla firm,
  • EnerSOL! – oferta sprzedaży paneli fotowoltaicznych,
  • EnerGO! – stacje ładowania pojazdów elektry cznych,


  17

  • POI – Platforma Ofert Indeksowanych - internetowa platforma dla Klientów do kontraktacji
  energii elektrycznej w ramach ofert indeksowanych cenami Towarowej Giełdy Energii,
  • 100% zielonej energii,
  • Audyt energetyczny,
  • DSR – Demand Side Response – usł uga realizowana we współpracy z Enspirion, która
  pozwala zarabiać klientom gotowym do zmniejszenia swojej konsumpcji energii na
  wezwanie Operatora Sieci Przesyłowej.

  Mając na uwadze dynamiczny rozwój technologii, E NERGA Obrót SA stale opracowuje nowe
  rozwiązania i uruchamia nowe kanały, mające za zadanie udogodnić dostęp klientom do swoich usług.
  Do czerwca 2018 roku przy wykorzystaniu elektronicznego kanału zawarto ponad 2000 umów
  z klientami. E NERGA Obrót SA za pro jekt „Formularze online Energa – System umożliwiający
  zawieranie umów na energie elektryczną przez Internet” zajęła II miejsce w konkursie Lider 2017,
  w kategorii Przemysł 4.0 organizowanym już po raz XVI przez Gazetę Bankową.
  Serwis nie tylko stanowi wyg odne i nowoczesne rozwiązanie dla klienta, ale również optymalizuje
  i digitalizuje wewnętrzne procesy obsługi umów. Co ważne, dostępna jest również wersja responsywna
  formularzy, dzięki czemu klienci mogą przejść cały proces przy użyciu telefonu komórkowe go.

  Dodatkowo, w ramach zwiększenia innowacyjności i efektywności kanałów dotarcia do klienta
  zwiększono przejrzystość strony internetowej poprzez uspójnienie graficzne i tekstowe. Celem liftingu
  była również promocja produktów okołoenergetycznych tj. pom py ciepła, piece akumulacyjne. Sporym
  zainteresowaniem cieszy się wdrożony przez spółkę Live Chat, dzięki któremu klienci mogą w łatwy
  i wygodny sposób załatwić nie tylko swoją sprawę obsługową, ale także zamówić prąd czy zapoznać
  się z dodatkowymi usługami proponowanymi przez firmę. Obecnie aż 95% naszych klientów poleca ten
  kanał obsługi.

  W ramach projektu „System sprzedaży i obsługi klientów E NERGI Obrotu SA przez Internet”, jednym
  z głównych elementów jest dostarczenie systemu CMS do łatwego za rządzania treścią w serwisie.
  Wdrażana platforma przyniesie klientom wiele korzyści i udogodnień:
  • udostępni pełne portfolio produktowe dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb użytkownika,
  • umożliwi klientowi wybór oferty i wykonanie ze swojego poziomu pełn ego procesu sprzedaży,
  • pozwoli dokończyć rozpoczęty na niej, przez klienta, proces zamawiania produktów i usług
  ENERGI Obrotu w innych kanałach kontaktu,
  • udostępni szeroki wachlarz czynności samoobsługowych, np. formularze ofertowe, wnioski
  o przyłączenie wraz z automatyzacją umów.

  W II kwartale 2018 kontynuowano optymalizację procesów obsługowych, w celu zmniejszenia liczby
  reklamacji, skrócenia czasu ich rozpatrywania oraz identyfikacji czynności, które powinny być
  finalizowane przy pierwszym kontakcie klienta z firmą. Konsekwentnie usprawniano również kanały
  komunikacji oraz optymalizowano dostępne rozwiązania techniczne.
  Działania naprawcze i rozwojowe koncentrują się na optymalizacji punktów styku klienta z organizacją
  (tzw. Customer Journey) oraz na poprawie procesów wewnętrznych.
  W II kwartale 2018 roku E NERGA Obrót SA bardzo aktywnie uczestniczyła w programie skierowanym
  dla osób 55+ pn. Dynamiczni Seniorzy z Energią. Program opiera się na cyklu treningów ( 15 tygodni ),
  podczas których uczestnicy pracują nad poprawą swojej kondycji i zdrowia. Mogą także skorzystać
  z określonych konsultacji i badań medycznych. Na każdym spotkaniu na pytania seniorów odpowiada
  także Rzecznik Klienta, który w codziennej pracy m.in.:


  18

  • edukuje klientów w zakresie korzys tania z dedykowanych im kanałów kontaktu z E NERGĄ ,
  • analizuje procesy obsługi klienta i rekomenduje zmiany, których oczekują klienci,
  • prowadzi mediacje oraz wypracowuje rozwiązania, które umożliwiają sprawne rozwiązanie
  interwencji klientów z uwzględnienie m biznesowych i wizerunkowych interesów Spółki.
  Sprzedaż
  W minionym kwartale E NERGA Obrót rozszerzyła także sprzedaż w kanale D2D, rozwijając go na teren
  całego kraju. Dzięki nowemu podejściu mieszkańcy całej Polski mogą poznać ofertę spółki
  w komfortowy ch dla siebie warunkach – we własnym domu, gdzie czują się pewnie i bezpiecznie.
  II kwartał to także czas, w którym E NERGA Obrót przeprowadziła internetową kampanię marketingową,
  w której pokazała ofertę Multiochrona. Jest to odpowiedź Spółki na potrzeby swoich klientów, którzy
  w przypadku domowych awarii borykają się z sytuacjami, które niepotrzebnie zabierają im czas na
  szukanie pomocy i obciążają domowy budżet.
  Działania antysmogowe
  W ramach antysmogowej działalności Spółka zapoczątkowała w Grudziądzu, cykl debat poświęconych
  walce ze smogiem. E NERGA Obrót jako partner debaty, organizowanej wspólnie z Polskim Komitetem
  Energii Elektrycznej (PKEE) przedstawiła swoją ofertę produktową, w tym także propozycję polegającą
  na dofinasowaniu (do 5 t ys. PLN) wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne (pompy ciepła i piece
  akumulacyjne). Przybliżyła ponadto zakres działania serwisu antysmogowego „Oddycham z energią”
  i założenia programu o tej samej nazwie.
  W ramach programu „Oddycham z energią” dzie ci w 10 szkołach podstawowych z województwa
  pomorskiego uczyły się, jak na co dzień zadbać o czyste powietrze i dlaczego to takie ważne.
  Przeprowadzono 30 warsztatów tematycznych w tym zakresie. Uczniowie przez zabawę poznawali
  sposoby na walkę ze smogiem, np. rodzaje roślin, które najlepiej pochłaniają zanieczyszczenia
  powietrza. Oprócz tego dowiedzą się m.in. jakie rozwiązania urbanistyczne ograniczają efekt smogu.
  Dodatkowo do 100 szkół z województwa pomorskiego przygotowano pakiety edukacyjne, przygoto wane
  dla nauczycieli do samodzielnego przeprowadzenia warsztatów .
  Podczas finału akcji „Oddycham z energią”, 14 czerwca E NERGA rozdała mieszkańcom Trójmiasta
  ponad pół tysiąca sadzonek antysmogowego skrzydłokwiatu.

  2.3. Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku w skład Grupy E NERGA , łącznie z podmiotem dominującym – spółką
  ENERGA SA, wchodziło 29 spółek.
  Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
  W następstwie podpisania w dniu 11 stycznia 2017 roku przez E NERGĘ SA oraz Enea SA umowy
  inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce, Walne
  Zgromadzenie spółki Elektrownia Ostrołęka SA uchwałą nr 1 z 23 listopada 2017 roku postanowiło
  o przekształceniu tego podmiotu w spółkę z ograniczo ną odpowiedzialnością. Rejestracja
  przekształcenia w KRS nastąpiła 27 lutego 2018 roku.
  23 marca 2018 roku została zawarta umowa sprzedaży przez E NERGĘ SA trzeciej transzy udziałów
  spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na rzecz Enea SA, w efekcie której ENERGA SA i Enea SA
  posiadają obecnie po 50% udziałów w spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz taką samą liczbę
  głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej wchodzi taka sama
  liczba przedstawicieli obu inwestorów. Decyzje dotyczą ce istotnych działań wymagają jednomyślnej
  zgody obu wspólników.


  19

  Ponadto, obecnie trwa proces rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Elektrowni Ostrołęka Sp.
  z o.o. o 35 mln zł, dokonanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 29 marca 2018 roku, na moc y
  której E NERGA SA i Enea SA objęły nowe udziały po połowie, tj. po 17,5 mln zł, pokrywając je wkładem
  pieniężnym.
  12 lipca 2018 roku spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. podpisała Umowę o zamówienie publiczne
  z Generalnym W ykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power
  Systems SA S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
  postępowania o udzielenie Zamówienia. Zawarcie umowy poprzedzone było udzieleniem w dniu 6 lipca
  2018 roku zgo dy przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
  Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do eksploatacji bloku energetycznego
  wraz z gospodarkami pomocniczy mi o mocy elektrycznej 1000 MWe .
  W dniu 27 lipca 2018 roku uchwałą Nadzwyczajneg o Zgromadzenia Wspólników Elektrownia Ostrołęka
  dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. o kwotę 287 mln zł.
  Nowe udziały zostały objęte po połowie przez E NERGĘ SA i Enea SA Pokrycie udziałów
  w podwyższonym kapitale nastą pi w drodze wniesienia wkładów pieniężnych w terminie do 2 sierpnia
  2018 roku.

  Połączenia spółek
  W dniu 26 lutego 2018 roku został podpisany Plan Połączenia przez cztery spółki inwestycyjne należące
  do Linii Biznesowej Dystrybucji, tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD
  Słupsk Sp. z o.o. (Spółka przejmująca), Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o., ZEP –
  Centrum W ykonawstwa Specjalistycznego Sp. z o.o. i Zakład Budownictwa Energetycznego Sp. z o.o.
  (Spółki przejmowane).
  Zgr omadzenia Wspólników tych spółek, na których podjęto uchwały połączeniowe odbyły się 3 kwietnia
  2018 roku. Rejestracja połączenia w KRS nastąpiła w dniu 30 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie z tym
  dniem nastąpiła zmiana umowy Spółki przejmującej, na mocy któ rej dokonano zmiany firmy tej spółki
  na E NERGĘ Operatora W ykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.
  W związku z uzgodnionym i podpisanym w dniu 19 stycznia 2018 roku Planem Połączenia spółek
  ENERGI Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) i RGK Sp. z o.o. (Spółka
  przejmowana), Zgromadzenia Wspólników tych spółek w dniu 16 kwietnia 2018 roku podjęły uchwały
  o połączeniu. Rejestracja połączenia w KRS nastąpiła w dniu 7 czerwca 2018 roku.
  Dwie spółki Grupy E NERGA Operator SA i E NERGA Operator T echniczna Obsługa Odbiorców
  Sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2018 roku podpisały Plan Połączenia, gdzie na Spółką przejmującą
  wyznaczono E NERGĘ Operatora SA. 1 czerwca 2018 roku Zgromadzenie Wspólników E NERGI
  Operatora Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie połączenia, które
  nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej (zgodnie z art. 514 § 1 i 515 § 1
  Ksh), w ramach procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 1, 5 i 6 Ksh. Wpisu połączenia
  w KRS dokon ano w dniu 2 lipca 2018 roku.
  Obecnie trwa kolejny proces łączenia spółek w Grupie E NERGA . Planowane połączenie sześciu spółek
  prac na sieci z Podmiotem Wiodącym Linii Biznesowej Dystrybucji, tj. spółką E NERGA Operatorem SA.
  W dniu 16 lipca 2018 roku Zarząd E NERGI Operator a SA (Spółka przejmująca) i Zarządy spółek
  zależnych wobec E NERGI Operatora SA, tj.: E NERGA Operator Eksploatacja Elbląg Sp. z o.o.,
  ENERGA Operator Eksploatacja Gdańsk Sp. z o.o., E NERGA Operator Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o.,
  ENERG A Operator Eksploatacja Płock Sp. z o.o., E NERGA Operator Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o.,
  ENERGA Operator Eksploatacja Toruń Sp. z o.o. (Spółki przejmowane) podpisały Plan połączenia,
  który przewiduje połączenie według procedury uproszczonej.  20

  2.4. Realizacja programu inwestycyjnego
  W pierwszym półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne w Grupie E NERGA wyniosły 624 mln zł, z czego
  najwięcej pochłonęły inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja, tj. 534 mln zł.
  Inwestycje w majątek dystrybucyjny obejmowały moderniza cję sieci elektroenergetycznej, której
  zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci w celu
  przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. Część nakładów została ponadto poniesiona na
  innowacyjne technologie i rozwiąz ania sieciowe.
  W Linii Biznesowej W ytwarzanie istotny udział stanowią zadania związane z dostosowaniem do
  wymogów środowiskowych oraz inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B.
  W Elblągu realizowany jest projekt, które go celem jest optymalizacja kotła parowego bloku
  biomasowego BB20p. Łączne nakłady na inwestycje w obszarze wytwarzania energii w I półroczu 2018
  roku wyniosły 75,8 mln zł.

  Tabela 1: Kluczowe obszary inwestycji za 6 miesięcy 2018 roku

  Opis projektu Lokalizacja
  Nakłady
  inwestycyjne
  (mln zł)
  Etap realizacji
  Linia Biznesowa Dystrybucja
  Modernizacja sieci dystrybucyjnej
  w celu poprawy niezawodności dostaw Obszary dystrybucji 258,2 W stałej realizacji
  Rozbudowa sieci w związku
  z przyłączaniem nowych odbiorców Obszary dystrybucji 218,4 W stałej realizacji
  Inteligentne opomiarowanie i inne
  elementy wdrażania sieci
  inteligentnych, w tym AMI
  Obszary dystrybucji 14 ,3 W stałej realizacji
  Pozostałe nakłady inwestycyjne, kolizje
  i korekty
  Obszary dystrybucji oraz
  Spółki Linii Biznesowej
  Dystrybucja
  43,1 W stałej realizacji
  Linia Biznesowa Wytwarzanie
  Remont kapitaln y bloku Elektrowni
  Ostrołęka B Ostrołęka 25,0 W trakcie
  realizacji
  Optymalizacja kotła parowego bloku
  biomasowego BB20p Elbląg 13,9 W trakcie
  realizacji
  Modernizacja elektrofiltrów w
  Elektrowni Ostrołęka B Ostrołęka 10,4 W trakcie
  realizacji
  Pozostałe nakłady inwestycyjne
  Obszar wytwarzania oraz
  Spółek Linii Biznesowej
  Wytwarzanie
  26,5 -
  Linia Biznesowa Sprzedaż
  Nakłady inwestycyjne na majątek
  oświetleniowy
  Obszar działania spółki
  ENERGA Oświetlenie 10,0 W trakcie
  realizacji
  System Obsługi Sprzedaży Obszar działania Linii
  Biznesowej Sprzedaż 1,0 W trakcie
  realizacji
  Pozostałe nakłady inwestycyjne
  Obszar sprzedaży oraz
  Spółek Linii Biznesowej
  Sprzedaż
  0,6 -  21

  Pozostałe spółki, projekty i korekty - 2,0 -
  Suma 624

  2.5. Badania i rozwój
  Najważniejsze realizowane w I półroczu br. projekty badawczo -rozwojowe w Grupie ENERGA to:
  Projekt LOB:
  Zakończyła się faza badawcza projektu budowy Lokalnego Obszaru Bilansowania dofinansowana przez
  NCBR (program GEKON). W ramach projektu został zbudowany i przetestowany funkcjonalnie system
  LOBSTER służący do kompleksowego sterowania i nadzoru pracą LOB. W dniu 01.03.2018 złożono
  w NCBR raport końcowy z realizacji projektu badawczego, który jest w fazie oceny merytorycznej.
  Zgodnie z harmonogramem trwa obecnie opracowanie wewnętrznego raportu zawierającego katalog
  i model biznesowy usług możliwych do realizacji z wykorzystaniem systemu LOBSTER, który jest
  produktem prac badawczych – termin realizacji do końca lipca 2018.
  Następnym zadaniem będzie wdrożenie produkcyjne systemu LOBSTER polegające na przeniesieniu
  systemu ze środowiska testowego na produk cyjne (sieć TAN), opracowaniu programów pracy (na
  podstawie wymienionego wcześnie raportu), przeszkoleniu dyspozytorów RDM i zapewnieniu umów
  serwisowych dla systemu i magazynu energii. Zgodnie z umową o dofinansowanie z NCBR prace te
  muszą się zakończyć d o 31.12.2019.
  TETRA:
  Projekt TETRA znajduje się w końcowej fazie realizacji. Aktualnie uruchomiono 134 ze 139
  planowanych stacji bazowych, zakończono migrację kanału komunikacyjnego ze starego systemu
  trankingowego Digicom do sieci TETRA dla blisko tysiąc a rozłączników średniego napięcia.
  Zakończono podstawowe prace wdrożeniowe systemu TETRA. Efektem projektu będzie dedykowany
  system łączności na potrzeby prowadzenia ruchu sieci (redundantny kanał do sterowania łącznikami
  wyposażonymi w możliwość zdalnego sterowania) oraz do kontaktu ze służbami terenowymi pogotowia
  energetycznego. Wdrożenie systemu TETRA zwiększy niezawodność komunikacji z łącznikami zdalnie
  sterowanymi zainstalowanymi w głębi sieci oraz zapewni pewną łączność z zespołami pogotowia
  energet ycznego, szczególnie podczas awarii masowych i zdarzeń o charakterze katastrofalnym.
  AMI:
  W projekcie AMI działania, realizowane przez ENERG Ę Operatora , związane były z wdrażaniem
  infrastruktury inteligentnego opomiarowania oraz rozwojem aplikacji. Rozpo częły się dostawy oraz
  instalacje Zestawów Koncentratorowo -Bilansujących (ZKB) produkowanych na podstawie Projektu
  ENERG I Operatora SA przez firmę DGT Sp z o.o. Instalacja infrastruktury odbędzie się
  w zmodernizowanych stacjach w celu opomiarowania stacj i SN/nn licznikami bilansującymi. Zakup
  i montaż dotyczy 19 tys. urządzeń.
  W ramach rozwoju nowych technologii została podpisana umowa na wyprodukowanie i dostawy
  repeaterów danych. Są to urządzenia pośredniczące w komunikacji PLC, służące do przedłużenia
  sygnału pomiędzy licznikami zdalnego odczytu, a systemem Centralnym. Urządzenie powstaje przy
  zachowaniu ścisłej współpracy pomiędzy EOP, a dostawcą. Dostawa i montaż planowana jest na II
  połowę 2018 r.

  22

  ENERGA Living Lab
  Na przełomie 2017 i 2018r. zre alizowana została II faza projektu Living Lab, w którą zaangażowane
  zostały 43 gospodarstwa domowe z 300 uczestniczących w pierwszej fazie realizacji projektu.
  W ramach 4 miesięcznej fazy testów klienci uczestniczyli w tzw. grywalizacji, mającej na celu
  zwiększenie ich zaangażowania w testowanie rozwiązań sprzyjających optymalizacji zużycia energii
  elektrycznej. Dzięki zaangażowaniu uczestników testy układów zdalnego pomiaru mogły się odbywać
  w warunkach rzeczywistych. Testom urządzenia pomiarowego towarzy szył stały monitoring dostępność
  układów pomiarowych i wynikająca z nich skuteczność odczytu danych pomiarowych w czasie
  rzeczywistym. W analizach zostały uwzględnione dane miesięczne dotyczące zużycia energii
  elektrycznej w obserwowanych gospodarstwach do mowych, gromadzone w okresie od października
  2017 roku do stycznia 2018 roku.
  W trakcie testów prowadzono badania ilościowe z udziałem uczestników. Ich celem było poznanie
  motywacji do udziału, strategii oszczędzania energii, opinii o udostępnionych narzęd ziach, ocena
  stopnia zaangażowania w grywalizację oraz przetestowanie nowych pomysłów na produkty i usługi.
  Zachowania uczestników podczas fazy testowej były porównywane do ich zachowań sprzed
  rozpoczęcia panelu oraz do zachowań grupy kontrolnej.
  Równoleg le do obserwacji metodą wywiadu, prowadzona była analiza danych pomiarowych
  uczestników projektu. Opierała się przede wszystkim na danych o poborze energii pochodzących
  z liczników AMI danych pochodzących z układów pomiarowych zainstalowanych w domach
  uczestników.
  Merytoryczna część projektu zakończyła się 28 stycznia 2018r. Część administracyjno -prawna
  zakończona została z dniem 31 marca 2018r. Na koniec czerwca spółka złożyła obszerny Raport do
  Komisji Europejskiej podsumowujący działania projektowe.
  Acta Energetica
  Od 2009 roku ENERGA wydaje kwartalnik naukowy Acta Energetica. Funkcjonuje on pod patronatem
  Politechniki Gdańskiej. E NERGA stawia na współpracę z przedstaw icielami świata nauki. Kwartalnik
  ten promuje polską naukę i myśl techniczną, w tym rozwiązania zrealizowane i wspierane przez
  ENERGĘ . Kierowany jest do ludzi zajmujących się energetyką, elektroenergetyką - czyli do inżynierów,
  techników, kadry zarządzając ej, pracowników uczelni, a także studentów związanych z energetyką.
  Acta Energetica przyczynia się do propagowania wiedzy przydatnej w rozwoju ekspertyzy naukowej
  i praktycznych zastosowań jej w przedsięwzięciach gospodarczych.
  Od 2015 roku kwartalnik Ac ta Energetica jest indeksowany w bazie Directory of Open Access Journals,
  największej na świecie bazie czasopism naukowych wydawanych w modelu Open Access. Wszystkie
  artykuły wydawane w tym kwartalniku są publikowane w wersji polskiej jak i angielskiej. Dr ukowana
  wersja kwartalnika jest dystrybuowana do bibliotek polskich i zagranicznych uczelni oraz jednostek
  naukowych.
  Acta Energetica uczestniczy w branżowych konferencjach jak i wydarzeniach naukowo -technicznych.
  Przykładem może być tegoroczna obecność na XV Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Rynku
  Energii, która odbyła się w Łodzi.

  2.6. Informacje o istotnych umowach
  Umowy znaczące
  W dniu 10 stycznia 2018 roku spółka zależna E NERGA Elektrownie Ostrołęka SA zawarła aneks do
  umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B ("Aneks") z Polską Grupą Górniczą SA ("PGG"),
  o której informację opublikowano raportem bieżącym nr 53/2016 w dniu 27 grudnia 2016 roku.


  23

  Aneks zwiększa wolumen dos taw do wysokości 750 tys. ton węgla rocznie z możliwym odchyleniem
  wolumenu o ±20%. Na 2018 rok strony ustaliły dostawy surowca w wysokości 750 tys. ton.
  Umowa, do której podpisano Aneks, została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 roku
  do dn ia 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia. W związku ze znaczącą zmianą
  dostarczanego wolumenu aktualizacji uległa szacunkowa wartość Umowy i w okresie jej obowiązywania
  wynosi obecnie 3,28 mld zł. W wyniku zwiększenia wolumenu PGG stała się więks zościowym dostawcą
  węgla do elektrowni Ostrołęka B ( Raport bieżący nr 1/2018).
  Umowy dotyczące kredytów i pożyczek oraz program emisji obligacji krajowych
  Szczegóły dotyczące umów kredytów i pożyczek oraz programu emisji obligacji krajowych opisane
  zostały między innymi w nocie nr 16 Instrumenty finansowe skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.

  Poniższa tabela przedstawia nominalną wartość objętych przez ENERG Ę SA
  i niewykupionych obligacji w podziale na poszczególnych emitentów będących s półkami Grupy
  Kapitałowej E NERGA wedłu g stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

  Tabela 2: Nominalna wartość objętych przez ENERGĘ SA i niewykupionych obligacji w podziale na
  poszczególnych emitentów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Lp. Nazwa spółki Nominalna wartość objętych obligacji
  (w mln zł)
  1. ENERGA Operator SA 4 102
  2. ENERGA W ytwarzanie SA 747
  3. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 25
  4. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 82
  Razem 4 956

  Udzielone poręczenia i gwarancje
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku poręczenia udzielone przez ENERG Ę SA za zobowiązania spółek
  Grupy wyniosły łącznie 5 554 mln zł i obejmowały:
  • poręczenie za zobowiązania ENERG I Finance AB (publ) z tyt. emisji euroobligacji w kwocie
  5 452 mln zł,
  • poręczenia za zobowiązania spółek z Grupy E NERGA wynikające z gwarancji bankowych
  udzielonych przez Bank PKO BP SA w ramach limitów gwarancyjnych dedykowanych spółkom
  z Grupy E NERGA w łącznej kwocie 18 mln zł,
  • poręczenia za zobowiązania spółek Grupy E NERGA wobec innych podmiotów, w tym: Skarbu
  Państwa i Narodowego oraz W ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej w łącznej kwocie 84 mln zł.
  Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi na innych warunkach
  niż rynkowe
  Wszystkie transakcje w ramach Grupy E NERGA są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe
  do starczanych towarów oraz koszt wytworzenia produktów lub usług.
  Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie
  18 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres
  6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.


  24

  2.7. Zarządzanie ryzykiem
  Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA
  Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (dalej: ZSZR) funkcjonuje w kluczowych podmiotach
  Grupy E NERGA od 2011 roku i jest centralnie nadzorowany przez E NERGĘ SA.
  ZSZR jest realizowany w oparciu o jednolity w całej Grupie proces zarządzania ryzykiem, bazujący na
  międzynarodowych standardach (ISO, COSO, FERMA) oraz obejmujący wszystk ie poziomy organizacji
  i linie biznesowe. Proces zarządzania ryzykiem składa się z etapów, które determinują się nawzajem
  i realizowane są w sposób ciągły. Przebiega on od poziomu komórek organizacyjnych do najwyższego
  kierownictwa, od poziomu podmiotów G rupy do E NERGI SA jako Podmiotu Dominującego.

  Rysunek 1: Proces zarządzania ryzykiem obowiązujący w Grupie ENERGA  Podstawowym dokumentem, w oparciu o który w Grupie E NERGA realizowany jest proces zarządzania
  ryzykiem, jest Polityka Zarządzania Ryzykiem wraz z metodyką zarządzania ryzykiem, określająca m.in.
  jednolite podejście, zasady zarządzania ryzykiem oraz role w procesie zarządzania ryzykiem.


  ś r o d o w i s k o o r g a n i z a c j i
  1
  2
  3
  4
  5
  m o n i t o r o w a n i e r a p o r t o w a n i e i d e n t y f i k a c j a r y z y k a
  i d e n t y f i k a c j a z d a r z e ń w d r a ż a n i e p l a n ó w d z i a ł a ń
  o c e n a r y z y k a
  Zarząd: określa kierun ek zarządzania ryzykiem, przyjmuje wyniki identyfikacji i oceny
  ryzyka
  a w szczególności: ustala poziom Apetytu na Ryzyko Grupy, akceptuje Strategię
  Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA oraz zobowiązuje W łaścicieli Ryzyka na
  poziomie ENERGA SA do wdrożenia Planów działań, zgodnie z zapisami w Kartach
  Ryzyka.
  Komórka ds. ryzyka: koordynuje proces zarządzania ryzykiem, przeprowadz a
  przeglądy ryzyka, opracowuje raporty podsumowujące wyniki identyfikacji i oceny
  ryzyka oraz przeglądy planów dzi ałań
  Właściciel Ryzyka: zarządza ryzykiem, opracowuje i wdraża pl any działań, monitoruje
  ryzyko, o dpowiada za bieżące i okres owe przekazywanie informacji o ryzyku
  i zdarzeniach materializacji r yzyka


  25

  W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Grupa E NERGA prowadzi następujące
  działania:

  W wyniku półrocznych przeglądów ryzyka przygotowywana jest informacja na temat ekspozycji
  na ryzyko. Na jej podstawie Zarządy poszczególnych podmiotów Grupy ustalają poziom apetytu na
  ryzyko, akceptują strategię zarządzania ryzykiem oraz zobowiązują W łaśc icieli Ryzyka do wdrożenia
  Planów działań, zgodnie z zapisami w Kartach Ryzyka. W yniki przeglądu ryzyka komunikowane są
  Właścicielom Ryzyk oraz raportowane do Komitetu Audytu.

  Opis istotnych czynników i ryzyk
  Aktualnie w Grupie E NERGA zidentyfikowanych i zarządzanych jest ponad 200 ryzyk. Poniżej
  przedstawione zostały najistotniejsze ryzyka, w podziale na cztery obszary Modelu Ryzyka Grupy
  ENERGA wraz z opisem najważniejszych działań mitygujących ryzyko.

  Obszar st rategiczny
  Ryzyko Opis ryz yka i potencjalnych skutków Wybrane mechanizmy kontrolne
  Ryzyko
  wizerunkowe
  Ryzyko związane z prowadzonymi działaniami
  Grupy wpływającymi na wizerunek.
  Materializacja ryzyka może prowadzić do
  pogorszenia relacji bizne sowych, pozycji
  konkurencyjnej podmiotów Grupy, obniżenia
  wartości Grupy (marki), a w konsekwencji
  • Wewnętrzne regulacje dotyczące
  komunikacji i działalności
  marketingowej oraz sponsoringowej
  • Wizja i plan działań komunikacyjnych
  i promocyjnych
  Pracownicy : przekazują informacje dotyczące zidentyfikowania ryzyka, zdarzeń oraz
  braku efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych
  Komitet Audytu: monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem
  Audyt wewnętrzny: dokonuje niezależnej i obiektywnej oceny systemu zarządzania
  ryzykiem w ramach realizowanych zadań audytowych
  Bieżące zarządzanie ryzykiem – polegające na identyfikacji i ocenie ryzyka oraz
  określeniu strategii zarządzania ryzykiem, w kontekście bieżących wydarzeń
  dotyczących Grupy E NERGA [na bieżąco]

  Przegląd ryzyka – polegający na identyfikacji i ocenie ryzyka oraz określeniu strategii
  zarządzania ryzykiem [w cyklach półrocznych]
  Przegląd planów działań – polegający na monitorowaniu statusu realizacji strategii
  zarządzania ryzykiem i jej aktualizacji [w cyklach kwartalnych]  26

  prowadzić do utraty klientów, inwestorów lub
  kontrahentów.
  • Bieżąca współpraca i utrzymywanie
  dobrych relacji z interesariuszami
  • Rzecznik Prasowy i Rzecznik Klienta
  • Monitoring otoczenia pod kątem
  obecności marki i bieżące reagowanie
  na zmiany dot. wizerunku
  • Badanie ekwiwalent u działań
  sponsoringowych
  Ryzyko dot.
  obsługi i relacji z
  klientami Grupy
  ENERGA
  Ryzyko związane jest ze spadkiem satysfakcji
  klientów z usług świadczonych przez podmioty
  Grupy, niedotrzymaniem standardów
  jakościowych obsługi odbiorców oraz spadkiem
  przyc hodów z działalności spr zedażowej i
  dystrybucyjnej . Materializacja ryzyka może
  skutkować zgłoszeniami reklamacyjnymi, karami
  finansowymi lub koniecznością wypłaty
  rekompensat.
  • Bieżąca kontrola standardów obsługi
  klienta, rekomendacje zmian
  w obszarach nio sących ryzyka
  • Monitorowanie terminowości
  udzielania odpowiedzi w procesie
  reklamacyjnym oraz trendów
  w zakresie utraty ilości klientów
  • Badanie "tajemniczy klient"
  • Szkolenia pracowników obsługi
  klientów
  • Ujednolicenie i standaryz acja obsługi
  w zależności od kanału kontaktu.
  Ryzyko
  inwestycyjne
  Ryzyko dotyczy problemów związanych z
  finansowaniem inwestycji, opóźnień w realizacji
  inwestycji oraz nieosiągnięciem zakładanych
  parametrów eksploatacyjnych /technicznych,
  przede wszystkim dla bloku Ostrołęka C oraz
  bloku BB20 w Elblągu. Materializacja ryzyka
  może doprowadzić m.in. do utraty całkowitej
  wartości projektów, braku zwrotu z inwestycji czy
  utraty przychodów z tytuły nie osiągniecia
  zakładanej wielk ości produkcji. W przypadku
  inwestycji dotowanych ze środków unijnych,
  materializacja ryzyka może wiązać się również z
  koniecznością zwrotu otrzymanego
  dofinansowania.
  • Umowa inwestycyjna pomiędzy
  ENERGĄ SA, ENEA SA i Elektrownia
  Ostrołęka SA
  • Bieżący kontakt z instytucjami
  finansowymi
  • Cykliczne r aportowanie na temat
  statusu realizacji projekt ów , w tym
  analiza ryzyk
  • Bieżący monitoring realizacji
  inwestycji
  • Współpraca z kancelariami prawnymi
  Ryzyko handlu
  energią
  elektryczną
  i paliwami
  Ryzyko poniesien ia straty na rynku hurtowym
  związane z nieoczekiwaną zmiennością cen na
  rynku, brak iem wystarczaj płynno ści na rynku
  terminowym i SPOT, realizacją zapotrzebowania
  klientów detalicznych na rynku hurtowym oraz
  realizacją przyjętej strategii kontrakta cji ener gii
  elektrycznej i gazu. Materializacji ryzyka może
  prowadzić do zwiększenia kosztów sprzedaży,
  nieoczekiwanej zmiany ekspozycji na ryzyko
  lub utraty zdolności zamykania pozycji .
  • Wewnętrzne regulacje w spółce
  ENERGA Obrót w zakresie
  zarządzania handlem hu rtowym
  • Limity handlowe
  • Model kontraktacji terminowej
  Ryzyko r ozwoju Ryzyko związane jest z brakiem lub nie trafionym
  podejściem do rozwoju w poszczególnych
  podmiotach wchodzących w skład Grupy
  ENERGA . Skutki ryzyka mogą wiązać się m.in.
  ze stratami finansowymi i wizerunkowymi,
  ograniczeniem zdolności produkcyjnych czy
  utratą części rynku.
  • Strategia i kontrola jej realizacji
  • Analizy opłacalności
  • Analiza otoczenia zewnętrznego
  i uwarunkowań wewnętrznych
  wspierająca elastyczne reagowanie
  i dostawanie do zmieniającego się
  otoczenia (analiza scenariuszowa)
  • Systemy wspierające zarządzanie
  Ryzyko n adzoru
  inwestorskiego
  Ryzyko dotyczy bieżącego monitoringu i kontroli
  wykonania warunków inwestycyjnych
  w Polskiej Grupie Górniczej. Skutki ryzyka mogą
  prowadzić do pogorszeni a wyniku finansowego
  • Zespół zadaniowy ds. bieżącej
  kontroli i wykonywania warunków
  inwestycyjnych w ra mach inwestycji
  w PGG


  27

  nad P olską Grupą
  Górniczą SA
  ENERGI Kogeneracji Sp. z o.o. (bezpośredniego
  inwestora) lub braku zwrotu z zaangażowanego
  kapitału .
  • Udział przedstawiciela E NERGI SA
  w Komitecie Monitorującym przy RN
  PGG

  Obszar prawno -regulacyjny
  Ryzyko Opis ryzyka i potencjalnych skutków Stosowane mechanizmy kontrolne
  Ryzyko
  regulacyjne
  Ryzyko dotyczy zmian legislacyjnych
  wpływających na funkcjonowanie
  poszczególnych Linii Biznesowych Grupy
  ENERGA , jak również podmiotów bezpośrednio
  zależnych od E NERGI SA. Materializacja ryzyka
  może prowadzić do braku odpowiedniego zwrotu
  z kapitału, zawieszenia realizacji planów
  inwestycyj nych czy podwyższenia kosztów
  działalności. Ryzyko stanowi też szansę na
  przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które
  umożliwią pozyskanie dodatkowych środków
  finansowych lub zagwarantują system wsparcia
  dla aktywów Grupy.
  • Monitoring zmian w prawie
  • Udział w procesie legislacyjnym
  • Praca przedstawicieli Grupy
  w stowarzyszeniach branżowych
  Ryzyko ochrony
  środowiska
  Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w
  zgodności z przepisami środowiskowymi,
  dobrymi praktykami środowiskowymi
  minimalizującymi ryzyka, zapewniającymi
  realizację zasad zrównoważonego rozwoju,
  informowanie i zapewnianie interesariuszy
  o zgodności z krajowymi przepisami
  środowiskowymi i wymaganiami rozporządzenia
  EMAS. Materializacja ryzyka może wiązać się
  z utratą certyfikatu ISO 14001 oraz certyfikatu
  EMAS. Nieprzestrzeganie przepisów
  środowiskowych może skutkować stratami
  w związku z koniecznośc ią
  wstrzymania/ograniczenia produkcji, a nawet
  zamknięcia instalacji, wzrostem opłat za
  korzystanie z środowiska lub karami
  finansowymi.
  • Regulacje wewnętrzne
  • Bieżący monitoring zmian
  w przepisach prawnych
  • Badania i pomiary emisji
  • Kontrole i audyty
  • System EMAS wdrożony
  w głównych podmiotach Grupy

  Ryzyko nadużyć Ryzyko dotyczy sytuacji i zachowań związanych
  z nadużyciami, w tym konfliktem interesów,
  korupcją i defraudacją, możliwych do popełnienia
  przez pracowników podmiotów Grupy E NERGA .
  Ryzyko obejmuje potencjalne zagrożenie
  występowania nadużyć i działań korupcyjnych
  w procesach operacyjnych, jak również w
  związku z realizacją projektów dofinansowanych
  ze środków UE. Materializacja ryzyka może
  prowadzić do powstania strat finansowych
  (w tym wstrzymania lub konieczności zwrotu
  otrzymanego finansowania) oraz wiązać się
  z prowadzeniem postępowania przez organy
  ścigania w stosunku do pracowników lub
  organów podmiotów Grupy. Ryzyko może
  negatywnie wpływać na reputację i wizerunek
  Grupy E NERGA oraz prowadzić do przerwania
  • Wewnętrzne regulacje z zakresu
  nadużyć
  • Szkolenia dla pracowników (m.in.
  w zakresie antykorupcji)
  • Trzy linie obrony organizacji
  (kontrola wewnętrzna, zarządzanie
  ryzykiem, audyt wewnętrzny)
  • Kontrole zewnętrzne
  • Działania wyjaśniające
  • Mechanizmy kontroli wbudowane
  w wykorzystywane systemy
  informatyczne


  28

  ciągłości działania procesów, a nawet stanowić
  zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i mienia.
  Ryzyko prawne Ryzyko dotyczy prowadzonych przez podmioty
  Grupy lub przeciwko pod miotom - postępowań
  sądowych i administracyjnych, jak również
  postępowań karnych prowadzonymi przeciwko
  pracownikom, w związku z wykonywanymi
  obowiązkami służbowymi. Materializacja ryzyka
  może prowadzić do konieczności wypłaty
  odszkodowań i kar, a także ud zielenia bonifikat
  dla odbiorców z powodu niedotrzymania
  standardów jakości energii elektrycznej
  wynikającej z przepisów prawa. Ryzyko może
  wpływać również na reputację Grupy oraz relacje
  z kontrahentami.
  • Współpraca z kancelariami
  prawnymi
  • System monitorow ania istotnych
  spraw
  • Wewnętrzne regulacje, w tym
  z zakresu compliance
  • Gwarancje bankowe dla części
  zawartych umów (dostarczone
  przez kontrahentów)
  • Mechanizmy kontroli wbudowane
  w wykorzystywane narzędzia
  informatyczne


  Obszar operacyjny
  Ryzyko Opis ryzyka i potencjalnych skutków Stosowane mechanizmy kontrolne
  Ryzyko
  bezpieczeństwa
  osób i mienia
  Ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem
  do obiektów, w tym do urządzeń
  energetycznych. Ryzyko dotyczy również
  bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich
  przebywających na terenie podmiotów Grupy,
  a także incydentów o charakterze
  terrorystycznym i sabota żowym. Potencjalne
  skutki ryzyka mogą wiązać się z zagrożeniem
  bezpieczeństwa pracy sieci, utratą/zniszczeniem
  mienia bądź przerwaniem ciągłości działania.
  Skutki ryzyka mogą dotyczyć również
  zagrożenia/utraty życia lub zdrowia przez
  pracowników lub osoby trzecie.
  • Plany ochrony, w tym Plany ochrony
  infrastruktury krytycznej
  • Regulacje wewnętrzne z zakresu
  bezpieczeństwa
  • Ubezpieczenie majątkowe, OC oraz
  utraty przychodów
  • Systemy zabezpieczeń fizycznych
  i technicznych w obiektach Grupy
  • Monitoring incydentów dot. obszaru
  bezpieczeństwa w Grupie
  • Szkolenia pracowników
  Ryzyko przerwania
  ciągłości działania
  Ryzyko związane z wystąpieniem
  nieoczekiwanych zakłóceń w normalnej
  działalności podmiotów Grupy E NERGA ,
  mogących prowadzić nawet do przerwania
  krytycznej działalności. Skutki ryzyka wiązać się
  mogą ze stratami finansowymi, zagrożeniem
  bezpieczeństwa życia i mienia czy karami
  administracyjnymi.
  • Plany Ciągłości Działania w głównych
  podmiotach Grupy
  • Zapasowa lokalizacja fizyczna oraz
  zapasowe środowisko inform atyczne
  dla kluczowych systemów
  informatycznych
  • Cykliczne testowanie rozwiązań
  organizacyjnych i technicznych
  w ramach rocznych Planów testów
  systemu zarządzania ciągłością
  działania
  • Umowy SLA zabezpieczone karami
  umownymi
  Ryzyko
  zawodności
  systemów IT
  Ryzyko związane z zapewnieniem dostępności,
  integralności i poufności systemów
  teleinformatycznych, w tym powiązań/integracji
  pomiędzy nimi. Materializacja ryzyka może
  prowadzić do wyższych kosztów utrzymania
  systemów IT i konieczności ponoszenia
  dodatkowy ch nakładów inwestycyjnych w tym
  zakresie. Ryzyko może skutkować poważnymi
  • Procedury tworzenia back'up -ów
  systemów informatycznych
  • Regulacje wewnętrzne w zakresie
  bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Umowy typu SLA i serwisowe
  podpisane z dostawcami usług
  i sprzętu IT


  29

  utrudnieniami, a nawet uniemożliwieniem
  realizacji podstawowych zadań przez podmioty
  Grupy, jak również odpowiedzialnością karną za
  nieprzestrzeganie przepisów związanych
  z ochroną informacji i danych.
  • Eliminacja możliwości wprowadzenia
  błędny ch danych do systemu
  (walidacje systemowe i system
  uprawnień)
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje
  specjalistyczne pracowników
  z obszaru IT
  • Audyty IT - analiza zdarzeń
  awaryjnych i wdrożenie zaleceń
  Ryzyko
  nieterminowej
  obsługi klientów i
  sprzedawców
  Ryzyko związane z nieprawidłową obsługą
  zgłoszeń, a w konsekwencji niedotrzymaniem
  warunków umów sprzedażowych i
  dystrybucyjnych przez podmioty Grupy
  ENERGA. Materializacja ryzyka może wpłynąć
  na spadek satysfakcji klientów, przekładający się
  na zachwianie przyc hodów, utrudniony proces
  pozyskiwania nowych klientów, jak również
  może wiązać się z koniecznością zapłaty kar,
  odszkodowań i udzielenia bonifikat, a także
  pozwami cywilnymi oraz pogorszeniem
  wizerunku.
  • Outsourcing obsługi części zgłoszeń
  • Badania satysfakc ji klientów
  • Monitorowanie wskaźników KPI
  wyznaczonych w procesie obsługi
  zgłoszeń
  • Procesy i Zasady zarządzania
  punktami styku pomiędzy podmiotami
  Grupy E NERGA
  • Systemy informatyczne i moduły
  raportowe
  • Formularz awaryjny dostępny na
  stronie internetowej w celu możliwości
  przyjęcia zgłoszenia
  • Zespół Administratorów Biznesowych
  monitorujących na bieżąco sytuację
  obsługi procesów
  Ryzyko
  niespełnienia
  Programu
  Zgodności
  Ryzyko związane z naruszeniem
  obowiązującego w Operatorze SA Programu
  Zgodności. Materializacja ryzyka może
  skutkować wnoszeniem skarg użytkowników
  systemu do URE i UOKiK. Skutki ryzyka wiążą
  się ze zwiększonym nakładem pracy związanej
  z przygotowaniem i prowadzeniem
  postępowania wyjaśniającego przed Prezesem
  URE lub nałożeniem ewentualnych kar
  finansowych.
  • Zapisy w Programie Zgodności
  umożliwiające dochodzenie
  odszkodowania na zasadach
  ogólnych od pracownika, który
  naruszył obowiązki skutkujące
  nałożeniem kary finansowej przez
  Prezesa URE
  • Zapisy w umowach w spr awie
  przestrzegania przez
  podwykonawców i usługodawców
  Programu Zgodności
  • Cykliczne szkolenia
  Ryzyko zakupu
  paliw
  Ryzyko związane jest z koniecznością
  spełnienia wymagań procesu produkcji oraz
  wymagań prawnych, dotyczących posiadania
  odpowiedniej wielkoś ci zapasów węgla, w celu
  zapewnienia ciągłości produkcji energii
  elektrycznej i ciepła. Ryzyko związane jest
  również z ograniczeniem możliwości transportu
  paliw. Materializacja ryzyka przekładać się może
  na ograniczenia produkcji i związane z tym
  utracone korzyści, wzrost kosztów poprzez
  konieczność dokonywania zakupów
  interwencyjnych, kary finansowe.
  • Elastyczne umowy na dostawy paliw
  (widełki ilościowe, opcje na zakup
  dodatkowych ilości)
  • Monitorowanie rynku paliw
  • Zawieranie umów wieloletnich
  (węgiel, tran sport)
  • Ścisła współpraca z dostawcami
  węgla
  • Dywersyfikacja dostawców
  • Zarządzanie zapasami (w tym
  ewidencja stanu zapasów)

  Obszar finansowy
  Ryzyko Opis ryzyka i potencjalnych skutków Stosowane mechanizmy kontrolne
  Ryzyko s topy
  procentowej
  Ryzyko dotyczy zaciągniętych zobowiązań
  dłużnych i zainwestowanych nadwyżek środków
  • Rachunkowość Zabezpieczeń


  30

  pieniężnych Grupy . Materializacja ryzyka może
  skutk ować trudnościami w planowaniu
  finansowym. Może prowadzić do ograniczenia
  rozwoju Grupy E NERGA , wzrostu kosztów lub
  spadk u przychodów związanych
  z zarządzaniem środkami pieniężnymi.
  • Polityka Zarządzania Ryzykiem
  Rynkowym
  • Mechanizm naturalnego hedgingu
  Ryzyko kursu
  walutowego
  Ryzyko dotyczy zmian w kursie euro w stosunku
  do PLN, jak i do SEK w odniesieniu do
  wyemitowanych euroobligacji lub środków
  posiadanych w walucie obcej . Skutki ryzyka
  mogą prowadzić do wzrost u kosztów/ spad ku
  przychodów związanych z zarządzaniem
  środk ami pieniężnymi (dług/nadwyżki) oraz
  wahania wyników finansowych z okresu na
  okres .
  • Rachunkowość Zabezpieczeń
  • Polityka Zarządzania Ryzykiem
  Rynkowym
  • Mechanizm naturalnego hedgingu

  Ryzyko rozliczeń
  podatkowych
  Ryzyko związane z kalkulacją podatków,
  nieefek tywnością rozliczeń podatkowych, w tym
  w rama ch Podatkowej Grupy Kapitałowej, jak
  również rozliczeniami sporzą dzanymi na cele
  podatkowe w SEK (w związku ze spłatą
  euroobligacji wyemitowanych przez E NERGĘ
  Finance AB ) Materializacja ryzyka może
  skutkować karami i odsetkami, koniecznością
  dokonania dopł aty z tytułu błędnie naliczonego
  podatku czy różnic kursowych oraz prowadzić
  do braku odliczalności podatku VAT lub utraty
  korzyści z tytułu PGK.
  • Regulacje wewnętrzne w zakresie
  cen transferowych i zarządzania
  podatkami
  • Współpraca z doradcami
  podatkowymi (stała i incydentalna)
  • Wystąpienia o indywidualne
  interpretacje do M inisterstwa
  Finansów
  • Szkolenia pracowników
  • Monitorowanie zmian w ustawach
  podatkowych
  • Weryfikacja umów przed
  podpisaniem pod kątem podatkowym
  • Procedury chroniące przed
  odpowiedzialnością karno -skarbową
  • Kontrole i audyty podatkowe
  Ryzyko płynności Ryzyko związane ze zdolnością do regulowania
  zobowiązań w perspektywie krótko
  i długoterminowej. Materializacja ryzyka może
  wpłynąć na ograniczenie możliwości r ealizacji
  celów strategicznych , niespełnienie warunków
  określonych w dotychczasowych umowach
  finansowania zewnętrznego lub wzrostu
  kosztów obsługi fi nansowania.
  • Model finansowy wieloletni
  (proj ekcja, aktualizacja i kontrola)
  • Roczne plany ekono miczno -
  finansowe wraz z odpowiednim
  buforem f inansowym
  • Cash pooling
  • Dzienne plany cash flow
  w perspektywie 3 miesięcy
  • Cykliczna analiza odchyleń pla nów
  • Dywersyfikacja źródeł finansowania
  Ryzyko
  kształtowania
  polityki cenowej
  Ryzyko związane z niepraw idłową kalkulacją
  cen sprzedaży, przygotowywaniem ofert dla
  klientów na przyszłe lata w oparciu o dane
  kosztowe na podstawie obecnych cen
  rynkowych i obecnego stanu prawnego, które
  nie są lub nie mogą być w pełni zabezpieczone
  oraz zatwierdzeniem przez Prezesa URE
  stawek w taryfie na poziomie nie gwarantującym
  opłacalności sprzedaży. Materializacja ryzyka
  może wpłynąć na utratę udziału w rynku (marża,
  wolumen, przychód), a w przypadku braku
  zatwierdzonej tary fy – może skutkować brak iem
  możliwości fakturowania klientów za
  zrealizowaną sprzedaż .
  • Bieżące badanie rynku pod kątem
  zmian otoczenia rynkowego
  i prawno -regulacyjnego
  • Bieżące badanie planowanego
  wyniku finansowego i innych,
  wybranych wskaźników oraz bieżąca
  analiza wpływu przyj ętych zasad
  kalkulacji cen na ten wynik/wskaźniki
  • Bieżące badanie mechanizmów
  ofertowania (w tym Modelu
  Sprzężonego) oraz poprawności
  funkcjonowania systemów
  handlowych IT i baz danych
  • Ścisła współpraca w celu pozyskania
  niezbędnych informacji do
  kształtow ania polityki cenowej


  31

  • Audyty i kontrole
  • System monitoringu ofertowania
  Ryzyko
  sprawozdawczości
  i rachunkowości
  zarządczej
  Ryzyko dotyczy decyzji biznesowych
  podejmowanych na podstawie:
  • budżetowania i monitorowania realizacji
  budżetu podmiotów, sprawozda wczości
  i informacji zarządczej dla organów
  podmiotów i dla Grupy;
  • analiz opłacalności inwestycji;
  • testów na utratę wartości;
  • modelowania długoterminowego (DMF).
  Materializacja ryzyka może skutkować
  podjęciem błędnych decyzji dot. realizacji bądź
  zaniechania realizacji zadań inwestycyjnych,
  koniecznością dokonania odpisów
  aktualizujących, utraconymi przychodami lub
  dodatkowymi kosztami.
  • Wytyczne makroekonomiczne
  i założenia ścieżek cenowych do
  modeli finansowych
  • Dobre praktyki, doświadczenie
  • Zdoln ości analityczne zespołu
  • Narzędzia informatyczne
  • Matryce kontroli zarządcze j

  Zarządzanie ryzykiem finansowym w Grupie
  Ryzyko stopy procentowej
  Grupa E NERGA finansuje prowadzoną działalność operacyjną lub inwestycyjną zobowiązaniami
  dłużnymi oprocentowanymi w oparciu o zmienne lub stałe stopy procentowe. Zagadnienie stopy
  procentowej wiąże się również z lokowaniem nadwyżek pieniężnych w aktywa o zmiennej lub stałej
  stopie procentowej.
  Ryzyko zmiennej stopy procentowej wynikające z zawartych zobowiązań dłużnych dotyczy wyłącznie
  stóp opartych o stawkę WIBOR. W przypadku zobowiązań w walucie euro Grupa E NERGA posiada
  zaciągnięte zobowiązanie finansowe wynikające z emisji euroobligacji oparte o stały kupon.
  Stosowana w zakresie ryzyka stopy procentowej polityka przewiduje ograniczanie ryzyka wahań stóp
  procentowych poprzez utrzymywanie części zadłużenia oprocentowanego stałą stopą procentową.
  W ramach tych założeń zawierane są transakcje zabezpieczające zmienną stopę procentową IRS.
  W I połowie 2018 roku zawarto 2 -letnie oraz 4 -letnie transakcje zabezpieczające IRS o łącznym
  nominale odpowiednio 100 mln zł oraz 200 mln zł.
  W związku z wdrożeniem rachunkowości zabe zpieczeń Grupa ENERGA identyfikuje również ryzyko
  stopy procentowej związane z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi CCIRS i IRS, nie wpływającą
  na wynik finansowy Grupy.
  Ponadto poziom stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na W ACC podawany przez Preze sa URE
  do kalkulacji zwrotu z W RA wliczonego w taryfę ENERG I Operatora SA. Niskie stopy procentowe
  powodują spadek zwrotu z WRA i wzrost rezerw aktuarialnych.
  Ryzyko walutowe
  W obszarze finansowym ryzyko walutowe związane jest przede wszystkim z zaciąganie m i obsługą
  przez Grupę E NERGA zobowiązań dłużnych w walutach obcych w ramach ustanowionego Programu
  emisji euroobligacji EMTN. Dodatkowo, wybrane podmioty z Grupy E NERGA posiadają nadwyżki
  walutowe, wynikające czy to z prowadzonej działalności operacyjnej czy inwestycyjnej. Grupa E NERGA
  monitoruje ryzyko walutowe i zarządza nim przede wszystkim poprzez zawarte transakcje
  zabezpieczające CCIRS i wdrożoną rachunkowość zabezpieczeń.
  32

  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalną trwałą lub czasową niewypłacalnością kontrahenta,
  w odniesieniu do aktywów finansowych, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz aktywa
  finansowe dostępne do sprzedaży. Powstaje w wyniku niemożności do konania zapłaty przez drugą
  stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej nabytych
  instrumentów.
  W analizowanym zakresie celem minimalizacji ryzyka kredytowego prowadzony jest cykliczny
  monitoring ratingów instytucji fi nansowych, z którymi współpracuje Grupa E NERGA .
  Ryzyko związane z płynnością
  Ryzyko utraty płynności finansowej związane jest z możliwością utraty zdolności do terminowej obsługi
  bieżących zobowiązań lub utratą potencjalnych korzyści wynikających z nadpły nności.
  Spółki Grupy E NERGA monitorują ryzyko utraty płynności przy pomocy narzędzia okresowego
  planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno
  zobowiązań inwestycyjnych jak i posiadanych aktywów oraz zobowiązań fin ansowych, czy też
  prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi
  pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł
  finansowania, takich jak kredyty obrotowe i inwe stycyjne, obligacje krajowe i euroobligacje. Z uwagi na
  centralizację działalności dłużnej Grupy w Spółce E NERGA , podmiot ten prowadzi bieżący monitoring
  realizacji kowenantów oraz ich prognozę w okresach długoterminowych, co pozwala określić zdolność
  Grup y E NERGA do zadłużania się, determinuje jej możliwości inwestycyjne i wpływa na zdolność do
  regulowania zobowiązań w dłuższym horyzoncie czasowym.
  W celu minimalizacji ryzyka utraty płynności spółki Grupy mogą wykorzystywać mechanizm emisji
  krótkoterminowy ch obligacji, a w ramach ustanowionych programów emisji propozycje nabycia
  kierowane są przez emitenta – spółkę Grupy wyłącznie do pozostałych spółek. Procedura jest
  koordynowana przez Spółkę ENERGA SA, co pozwala zoptymalizować organizacyjnie cały proces.
  Maksymalizację efektywności wykorzystania nadwyżek pieniężnych Grupy do finansowania bieżącej
  działalności poszczególnych jej spółek zapewnia wdrożona w styczniu 2016 roku, usługa cash poolingu
  rzeczywistego bezzwrotnego.
  Dodatkowo, ENERGA SA zawarła z kilkoma instytucjami finansowymi umowy kredytowe, które
  w przypadku pojawienia się potrzeb stanowią potencjalne źródło środków do natychmiastowego
  wykorzystania.
  2.8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub or ganem administracji
  publicznej

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa E NERGA była stroną 12 670 postępowań sądowych. Jako powód
  Grupa występowała w 11086 sprawach, których łączna wartość przedmiotu sporu wyniosła około
  600 520 000 zł. Jako pozwany Grupa występowała w 1576 sprawach o łącznej wartość przedmiotu
  sporu około 524 740 0 00 zł.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku łączna kwota roszczeń o posadowienie urządzeń
  elektroenergetycznych na cudzych nieruchomościach bez tytułu prawnego zasądzonych prawomocnym
  wyrokiem wyniosła około 20,5 mln zł w około 3729 sprawach. Spraw sądowych w tok u było 2094, zaś
  wartość przedmiotu sporu w toku 209,3. mln zł.
  Na podstawie dostępnych danych dotyczących wartości obecnie prowadzonych postępowań,
  przyjmujemy, że wartość realnie przypadającą do wypłaty w wyniku rozstrzygnięcia powyższych sporów
  może się gać 74,3 mln zł, z zastrzeżeniem zmiany w przypadku wytoczenia przeciwko E NERDZE


  33

  Operatorowi SA nowych postępowań dotyczących urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na
  innych gruntach bez tytułu prawnego.
  Powyższe dane nie obejmują również spraw doty czących prowadzenia w imieniu i na rzecz E NERGI
  Obrotu SA windykacji sądowo -egzekucyjnej, w celu dochodzenia przez Spółkę należności od swoich
  Klientów oraz spraw upadłościowych, za wyjątkiem sprawy z powództwa E NERGI Obrotu SA przeciwko
  ERGO ENERGY Sp. z o.o. na kwotę ok. 13 mln zł. Łączna wartość spraw prowadzonych w powyższym
  zakresie, na dzień 30 czerwca 2018 roku, wynosi około 200 161 000 zł, w tym:
  Rodzaj należności Saldo na dzień 30.06.2018
  sądowe, egzekucja 133 531 959,58 zł
  upadłości 59 132 077,96 zł
  pozabilingowe 6 804 756,73 zł
  Pozabilingowe - upadłości 692 169,48 zł
  Razem 200 160 963,76 zł

  Poniżej przedstawiono kontynuację postępowań o największej wartości przedmiotu sporu
  pozostających w toku w II kwartale 2018 roku. Poprzednie raporty okresowe Spółki i jej Prospekt
  Emisyjny zawierają informacje o krokach prawnych podjętych we wcześniejszych okresach.
  Tabela 3: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
  lub orga nem administracji publicznej
  Określenie stron Przedmiot sporu Opis sprawy

  T- Matic Systems SA ,
  Arcus SA (pozwany)
  ENERGA Operator SA
  (powód)
  Pozew o zapłatę kar
  umownych wynikających
  z umów na dostawę oraz
  uruchomienie
  infrastruktury licznikowej
  (dotyczy I etapu AMI).
  7 kwietnia 2015 r. złożono pozew (wartość przedmiotu
  sporu 23 152 481 zł). 10 czerwca 2015 r. pozwani złożyli
  odpowiedź na pozew domagając się oddalenia
  powództwa w całości podnosząc, że pozwani nie
  ponoszą winy w opóźnieniach, zaś c zęść opóźnień
  zostało zawinionych przez E NERGĘ Operatora SA,
  działanie siły wyższej, brak szkody po stronie
  ENERGI Operator a SA oraz rażące wygórowanie kar
  umownych. Pismem z 30 września 2015 r. E NERGA
  Operator SA złożyła replikę do odpowiedzi na pozew
  szc zegółowo odnosząc się do wszystkich zarzutów
  i zgłaszając nowe dowody.
  18 grudnia 2015 r. pozwani złożyli duplikę, zawierającą
  zbliżoną argumentację do przedstawionej w odpowiedzi
  na pozew, jednak rozszerzoną o zarzut nieważności
  umów z uwagi na ich nieprecyzyjność oraz nierówność
  kontraktową stron. 13 stycznia 2016 r. odbyła się
  rozprawa, na której Sąd zobowiązał E NERGĘ Operatora
  SA do złożenia odpowiedzi na duplikę pozwanych
  w terminie 45 dni. 25 lutego 2016 r. zostało wysłane
  pismo procesowe powod a. W pierwszym półroczu 2016
  r. odbył się szereg rozpraw z przesłuchaniami świadków.
  Na rozprawie 23 listopada 2016 roku Sąd zgodnie
  z wnioskiem stron wydał Postanowienie o odroczeniu
  rozprawy z uwagi na trwające negocjacje. 8 lutego 2017
  r. odbyła się ro zprawa , w wyniku której Strony nie
  doszły do porozumienia. Na kolejnych rozprawach


  34

  przesłuchiwani byli kolejni świadkowie.
  Do przesłuchania pozostało 2 świadków, termin
  rozprawy w tym celu wyznaczono na 11 września
  2018 r.
  T- Matic Systems SA ,
  Arcus SA (powód)
  ENERGA Operator SA
  (pozwany)
  Pozew o stwierdzenie
  nieważności umowy
  dotyczącej II etapu AMI
  Pozew wzajemny o
  zapłatę kar umownych za
  II etap AMI
  8 lutego 2016 roku na adres E NERGI Operatora SA
  doręczono pozew wniesiony przez T -Matic Systems SA
  i ARCUS SA. Sprawa toczy się przed Sądem
  Okręgowym w Gdańsku pod sygn. akt IX GC 893/15.
  Pełnomocnik pozwanego wniósł pismo o przedłużenie
  terminu sądowego do ustosunkowania się do repliki.
  W związku z faktem, iż termin do ustosunkowania się
  upływał 1 lipca 2016 r., a Sąd jeszcze nie wydał decyzji
  o przedłużeniu terminu, pozwany wysłał 1 sierpnia 2016
  r. pismo procesowe ustosunkowujące się do kwestii
  prawnych, a 1 września 2016 r. - ustosunkowujące się
  do kwestii technicznych. 7 listopada 2016 r. został
  złożony pozew wzajemny przeciwko Arcus, T -matic
  o zapłatę kwoty 157 063 142 zł tytułem zapłaty kar
  umownych w wysokości 156 060 200 zł oraz kwoty
  1 002 942 zł tytułem obniżenia wysokości
  wynagrodzenia, zgodnie z wezwaniem do zapłaty
  z 9 listop ada 2015 r. Sąd w dniu 30 stycznia 2017 r.
  wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego
  wcześniej na wniosek stron post ępowania.
  13 czerwca 2017 r. sąd postanowił umorzyć
  postępowanie zażaleniowe dotyczące oddalenia
  wniosku Powoda o zabezpieczenie roszczenia
  w postaci zakazu korzystania z gwarancji
  ubezpieczeniowej, w związku z wnioskiem o cofnięcie
  zażalenia. Akta będą przekazane do Sądu
  Okręgowego w Gdańsku. W sprawie rozpoczęło się
  postępowanie dowodowe i przesłuchiwani są kolejni
  świadkowie. Sąd wyznaczył terminy rozpraw do
  końca 2018 r., a najbliższy termin rozprawy przypada
  na 21 września 2018 r.
  W zakresie pozwu wzajemnego z ostał on doręczony
  powodom (pozwanym wzajemnym), którzy wnieśli
  odpowiedź na pozew.
  T-Matic Systems SA
  Arcus SA (powód)
  ENERGA Operator SA
  (pozwany)
  O zapłatę
  odszkodowania za czyny
  niedozwolone/czyni
  nieuczciwej konkurencji
  29 stycznia 2018 r. do E NERGI Operatora SA wpłynął
  pozew Arcus SA i T -Matic Systems SA o zapłatę na
  rzecz Arcus SA kwoty 174 111 458,96 zł tytułem
  odszkodowania za czyny niedozwolone, których
  rzekomo dopuściła się E NERGA Operator SA.
  Odszkodowanie, jak to określono w pozwie, dotyczy
  szkód wynikających z bezprawnego i zawinionego
  popełniania przez E NERGĘ Operatora SA czynu
  niedozwolonego/czynu nieuczciwej konkurencji
  polegającego na bezprawnych działaniach lub
  zaniechaniach związanych z procesem wykonywania
  umów realizacyjnych dotyczący ch I oraz II etapu
  realizacji systemu AMI. Z uzasadnienia pisma wynika,
  że szkoda poniesiona przez Arcus SA oraz T -Matic SA
  związana jest z bezprawnym naliczeniem przez Energę -
  Operatora SA kar umownych, które to działania
  doprowadziły do powstania i eskala cji sporu, który
  przerodził się w liczne postępowania sądowe,
  w następstwie, których doszło do wyrządzenia szkody
  „która miała związek z zaistnieniem [opisanych w
  pozwie] okoliczności dotyczących prowadzonej
  działalności gospodarczej”. Spółka kwestionuje
  zasadność tego powództwa i będzie wnosić o jego
  oddalenie.


  35

  Została złożona odpowiedź na pozew, termin rozprawy
  wyznaczono na 24 października 2018 r.
  ENERGA Operator SA
  (powód);
  PKN ORLEN SA
  (pozwany)
  Pozew o zapłatę 19 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił
  wyrok w sprawie powództwa E NERGI Operatora SA,
  Oddział w Płocku przeciwko PKN Orlen SA Sąd oddalił
  częściowo apelację pozwanego i tym samym
  prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego
  w Warszawie z dnia 27 października 2014 r., sygn. akt
  XVI GC 782/11 zasądzający na rzecz powoda kwotę
  16,1 mln zł z odsetkami od 30 czerwca 2004 r. Wyrok jest
  prawomocny. E NERGA Operator SA wystąpiła
  o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, który
  doręczono pełnomocnikowi Powoda w dniu 1 sierpnia
  2016 r. 29 w rześnia 2016 r. E NERGA O perator SA
  złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego
  w Warszawie z 19 kwietnia 2016 r. do Sądu
  Najwyższego. 24 października 2016 r. pełnomocnikowi
  ENERGI Operatora SA doręczono skargę kasacyjną
  PKN ORLEN wniesioną od powy ższego wyroku Sądu
  Apelacyjnego w Warszawie. Na skargę tę E NERGA
  Operator SA udzieliła odpowiedzi pismem procesowym,
  przesyłając je w tym samym dniu do Sądu Apelacyjnego
  w Warszawie. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 20
  lipca 2017 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę pozwanego
  PKN Orlen, natomiast uwzględnił skargę E NERGI
  Operatora SA, uchylając zaskarżone orzeczenie Sądu
  Apelacyjnego i przekazując mu sprawę do ponownego
  rozpoznania. 01.08.2017 wpłynął wyrok
  z uzasadnieniem. Rozprawa została wyznaczona na
  dzień 15 listopada 2017 roku. Sąd Apelacyjny,
  rozpoznając ponownie sprawę, wyrokiem z dnia 15
  listopada 2017 roku uchylił zaskarżony wyrok Sądu
  Okręgowego z dnia 27 października 2014 r. w części
  zasądzającej od PKN Orlen kwotę 30.093.882,82 zł
  i w tym zakresie przekazał temu sądowi sprawę do
  ponownego rozpoznania. W dniu 11 maja 2018 r. odbyła
  się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
  Sąd wezwał strony do rozważenia zawarcia ugody,
  jednocześnie udzielił pełnomocnikom stron
  miesięcznego terminu do zgłoszenia nowych wniosków
  dowodowych na okoliczność charakteru umowy łączącej
  strony po 1 stycznia 2002 roku. Kolejny termin rozprawy
  wyznaczono na 4 października 2018 r.
  ENERGA Operator SA
  (strona);
  PREZES URZĘDU
  REGULACJI
  ENERGETYKI (organ)
  Kara pieni ężna nałożona
  przez organ
  ENERGA Operator SA otrzymała decyzję z dnia
  21 grudnia 2016 r., w której Prezes URE nałożył na
  ENERGĘ Operatora SA karę pieniężną w wysokości
  11 mln zł za wprowadzenie w błąd Prezesa URE. Spółka
  odwołała się od ww. decyzji i wn iosła o jej uchylenie
  w całości, ewentualnie na wypadek jej nieuchylenia
  w całości o zmianę decyzji poprzez odstąpienie od
  wymierzenia kary lub jej obniżenie do 50 000,00 zł.
  Prezes URE wniósł odpowiedź na odwołanie wnosząc
  m.in. o jego oddalenie. Do dni a sporządzenia niniejszej
  informacji sąd prowadzący postępowanie nie podjął
  dalszych czynności w sprawie.
  ENERGA Operator SA
  (strona); PREZES
  URZĘDU REGULACJI
  ENERGETYKI (organ)

  Kara pieniężna nałożona
  przez organ
  ENERGA Operator SA otrzymała decyzję z 6 listopada
  2017 r. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych
  w łącznej wysokości 13 600 000 zł za naruszenia
  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
  poprzez: (1) komunikowanie się z przedsiębiorstwami
  obrotu z a pomocą kodów innych, aniżeli przewidziane
  w IRiESD; (2) nieprzestrzeganie terminów
  przekazywania przedsiębiorstwom obrotu danych


  36

  pomiarowych; (3) nieprzestrzeganie terminów
  rozpoznawania reklamacji przedsiębiorstw obrotu; (4)
  nieprzestrzeganie terminów weryfikacji zgłoszeń zmiany
  sprzedawcy; (6) nieprzestrzeganie terminów końcowego
  rozliczenia umów sprzedaży energii; (6) niewznowienie
  dostaw energii u jednego z odbiorców. Spółka odwołała
  się od tej decyzji wnosząc o jej uchylenie, ewentualnie
  zmianę prze z odstąpienie od wymierzenia kary
  pieniężnej, ewentualnie zmianę poprzez obniżenie kary
  pieniężnej. Sprawa jest prowadzona pod sygnaturą XVII
  AmE 68/18 i obecnie nie podjęto w niej żadnych
  czynności.
  ENERGA Kogeneracja
  Sp. z o.o. (powód) -
  Mostostal Warsz awa SA
  (pozwany)
  Pozew o zapłatę z tytułu
  obniżenia ceny
  kontraktowej
  Sygn. akt: IX GC 494/17; 22 czerwca 2017 r. E NERGA
  Kogeneracja Sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego
  w Gdańsku pozew przeciwko Mostostal Warszawa SA
  o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 106
  417 065,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za
  opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
  Przedmiotem pozwu jest obniżenie ceny kontraktowej
  przysługującej E NERDZE Kogeneracji Sp. z o.o. z tytułu
  wykonania KONTRAKTU nr EKO/86/2011 o kwotę
  90.286.722,15 zł (podstawa prawna art. 637 § 2 kc w zw.
  z art. 656 § 1 kc) . W dniu 15 września 2017 r. Sąd
  Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie o udzieleniu
  zabezpieczenia dowodu w postaci opinii biegłego
  (instytutu). Skierowane przez Sąd zapyt ania o możliwość
  sporządzenia stosownej opinii spotkały się z odmową
  instytutów. Pozwany otrzymał przedłużenie terminu do
  sporządzenia odpowiedzi na pozew do 15 grudnia 2017
  r. Dnia 22 grudnia 2017 r. wpłynęła do E NERGI
  Kogeneracji Sp. z o.o. odpowiedź na pozew wraz
  z pozwem wzajemnym na kwotę 7.753.230 zł.
  Odpowiedź na pozew wzajemny E NERGA Kogeneracja
  Sp. z o.o. złożyła w dniu 9 kwietnia 2018 roku. Skarb
  Państwa, w imieniu którego działa Minister Energii
  włączył się do postępowania w charakterze
  interwe nienta ubocznego po stronie E NERGI
  Kogeneracji Sp. z o.o. Pismem z dnia 27.04.2018 r.
  Mostostal Warszawa SA podtrzymał opozycję
  i przedstawił dalsze stanowisko. Pismem z dn.
  13.06.2018 roku Mostostal Warszawa SA wniósł
  o uchylenie postanowienia o zabezpi eczenie dowodu
  i dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowo -
  badawczego w zwykłym trybie.


  37

  Boryszewo Wind Invest
  Sp. z o.o. (powód)
  ENERGA Obrót SA
  (pozwany)
  Pozew o zapłatę
  odszkodowania z tytułu
  niewykonywania przez
  ENERGĘ Obrót SA części
  umowy zakupu praw
  majątkowych do świadectw
  pochodzenia dla energii
  elektrycznej
  wyprodukowanej w OZE.

  W dniu 25 sierpnia 2017 r. Boryszewo Wind Invest
  wniosła przeciwko E NERDZE Obrotowi SA do Sądu
  Okręgowego w Gdańsku pozew o zapłatę kwoty
  31.931. 614,78 zł wraz z odsetkami z tytułu
  odszkodowania za niewykonanie w części Ramowej
  Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze
  Świadectw Pochodzenia Nr W/HH/210/2010/1, które
  polegało na złożeniu oświadczenia o częściowym
  rozwiązaniu umowy oraz odmowi e nabywania praw
  majątkowych ze świadectw pochodzenia. Na kwotę
  roszczenia składają się „straty” poniesione przez powoda
  w związku z koniecznością sprzedaży praw majątkowych
  na TGE wraz z odsetkami ustawowymi (25.694.540,08
  zł) oraz kwota dodatkowych koszt ów w związku
  z obsługą zadłużenia z umowy kredytowej (6.282.074,70
  zł).
  Nadano sygnaturę: IX GC 701/17.
  11 września 2017 r. Boryszewo Wind Invest złożyła
  pismo uzupełniające dowody.
  30 października 2017 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  odpowiedź na pozew.
  27 grudnia 2017 r. odbyła się rozprawa, podczas której
  Boryszewo Wind Invest cofnęła pozew w zakresie
  150.000,00 zł
  W dniu 17 stycznia 2018 r. Boryszewo Wind Invest
  złożyła replikę na odpowiedź na pozew.
  W dniu 26 lutego 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  duplikę na replikę.
  W dniu 7 marca 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 28 marca 2018 r. Boryszewo Wind Invest
  złożyła tryplikę na duplikę.
  W dniu 14 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - "RELAX
  WIND PARK I" sp. z
  o.o. (pozwany 1), Bank
  of China
  Luxembourg
  SA Spółka Akcyjna
  działająca poprzez
  Oddział w Polsce
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 801/17 .
  Relax Wind Park I sp. z o.o., Bank of China złożyli
  odpowiedzi na pozwy.
  8 lutego 2018 r. Ze strony Relax Wind Park I sp. z o.o
  wpłynął pozew wzajemny.
  W dniu 22 czerwca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę wraz z odpowiedzią na pozew wzajemny.


  38

  ENERGA Obrót SA
  (powód) - "MEGAWATT
  BALTICA" SA (pozwany
  1), Powszechna Kasa
  Oszczędności Bank
  Polski SA (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątko wych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie.
  Nadano sygnaturę: SA 128/17.
  5 grudnia 2017 r. - Megawatt Baltica złożyła odpowiedź
  na pozew wraz z pozwem wzajemnym oraz wnioskiem
  o udzielenie zabezpieczenia. W tym samym dniu
  odpowiedź na pozew złożyła PKO BP SA
  W dniu 7 lutego 2018 r. odbyła się pierwsza rozprawa.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. przy udziale Megawatt Ba ltica
  SA odbyło się posiedzenie w sprawie o zawezwanie do
  próby ugodowej. Do zawarcia ugody nie doszło.
  W dniu 7 lutego 2018 r. odbyła się pierwsza rozprawa.
  W dniu 12 marca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.

  W dniu 16 kwietnia 2018 r. Megawatt Baltica złożyła
  duplikę na replikę.

  W dniu 10 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.

  W dniu 30 maja 2018 r. strony złożyły Pisma
  Podsumowujące.

  W dniu 4 czerwca 2018 r. został wydany wyrok
  częściowy oddalający powództwo E NERGI Obrotu SA
  o ustalenie.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) -
  ZAJĄCZKOWO
  WINDFARM sp. z o.o.
  (pozwany)

  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA O brót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
  Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: IX GC 737/17.
  W dniu 14 listopada 2017 r. pozw any złożył odpowiedź
  na pozew.
  W dniu 19 stycznia 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.
  W dniu 5 kwietnia 2018 r. Zajączkowo złożyło duplikę na
  replikę.
  W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyła się pierwsza rozprawa.
  W dniu 18 maja 2018 r . strony zawarły ugodę a E NERGA
  Obrót SA cofnęła powództwo.
  W dniu 22 maja 2018 r. sąd umorzył postępowanie.


  39

  ENERGA Obrót SA
  (powód) - EOLICA
  KISIELICE sp. z o.o.
  (pozwany 1),
  RAIFFEISEN BANK
  POLSKA SA (pozwany
  2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
  Gos podarczego.
  Nadano sygnaturę: IX GC 739/17.
  W dniu 7 listopada 2017 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  pismo procesowe precyzujące żądanie.
  W dniu 16 lutego 2018 r. Raiffeisen Bank Polska i Eolica
  Kisielice złożyli odpowiedź na pozew
  W dniu 12 marca 2018 r. Raiff eisen Bank Polska złożył
  pozew wzajemny o zapłatę (w.p.s. 3.104.430 zł)
  W dniu 25 marca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew wraz z odpowiedzią na
  pozew wzajemny.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - PGE
  ENERGIA
  ODNAWIALNA SA ,
  (pozwany)

  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Ok ręgowego w Warszawie, XX Wydziału
  Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XX GC 839/17.
  W dniu 8 listopada 2017 r. PGE złożyła odpowiedź na
  pozew.
  W dniu 8 marca 2018 r. PGE złożyła wniosek
  o skierowanie stron do mediacji.
  W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyła się rozprawa.
  Sąd skierował strony do mediacji.
  ENERGA Obrót SA .
  (powód) - C&C WIND
  sp. z o.o. (pozwany 1),
  Bank Ochrony
  Środowiska SA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA . wniosła
  pozew do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie.
  Nadano sygnaturę: SA 127/17.
  W dniu 5 grudnia 2017 r. C&C Wind złożyła odpowi edź
  na pozew wraz z pozwem wzajemnym.
  W dniu 5 grudnia 2017 r. BOŚ SA złożyła odpowiedź na
  pozew.
  W dniu 29 grudnia 2017 r. E NERGA Obrót SA cofnęła
  pozew w odniesieniu do BOŚ.
  Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie postanowieniem
  z dnia 16 stycznia 2018 r. umorzył postępowanie wobec
  pozwanego BOŚ SA z uwagi na cofnięcie pozwu w tym
  zakresie.
  W dniu 7 lutego 2018 r. odbyła się pierwsza rozprawa.
  W dniu 12 marca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.

  W dniu 16 kwietnia 2018 r. C&C Wind złożyła duplikę na
  replikę.

  W dniu 10 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.


  40


  W dniu 30 maja 2018 r. strony złożyły Pisma
  Podsumowujące.

  W dniu 4 czerwca 2018 r. został wydany wyrok
  częściowy oddalający powództwo E NERGI Obrotu SA
  o ustalenie.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) -
  BORYSZEW O WIND
  INVEST Sp. Z O.O.
  (pozwany 1), MBANK
  SA (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pocho dzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 799/17.
  W dniu 31 października 2017 r. MBANK złożył
  odpowiedź na pozew.
  W dniu 10 listopada 2017 r. B oryszewo Wind Invest
  złożyła odpowiedź na pozew.
  W dniu 21 grudnia 2017 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.
  W dniu 23 marca 2018 r. MBANK złożył duplikę na
  replikę.
  W dniu 30 kwietnia 2018 r. Boryszewo złożyło duplikę na
  replikę.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - JEŻYCZKI
  WIND INVEST sp. z
  o.o. (pozwany 1),
  MBANK SA (pozwany
  2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świ adectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 805/17
  W dniu 16 listopada 2017 r. MBANK i Jeżyczki Wind
  Invest złożyli odpowiedzi na poz ew.
  W dniu 3 stycznia 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew
  W dniu 16 lutego 2018 r. Jeżyczki Wind Invest i MBANK
  złożyli duplikę na replikę
  W dniu 27 lutego 2018 r. odbyła się rozprawa
  W dniu 27 marca 2018 r. E NERGA O brót SA złoż yła
  tryplikę na dupliki.
  W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 17 kwietnia 2018 r. pozwani złożyli wspólne
  pismo procesowe – odpowiedź na tryplikę.
  W dniu 8 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 11 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 6 czerwca 2018 r. sąd wydał wyrok oddalający
  powództwo.


  41

  ENERGA Obrót S.A
  (powód) - WIND
  INVEST sp. z o.o.,
  (pozwany 1), MBANK
  SA (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA O brót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 798/17
  W dniu 28 listopada 2017 r. - Wind Invest i MBANK złożyli
  odpowiedzi na pozew.
  W dniu 26 marca 2018 r. E NERGA O brót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.
  ENERGA Obrót S.A
  (powód) - STARY
  JAROSŁAW WIND
  INVEST sp. z o.o.
  (pozwany 1), MBANK
  SA (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 802/17.
  W dniu 17 listopada 2017 r. Stary Jarosław Wind Invest
  i MBANK złożyli odpowiedzi na pozew.
  W dniu 15 marca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) -
  LIVINGSTONE sp. z
  o.o. (pozwany 1), DNB
  BANK POLSKA
  SPÓŁKA AKCYJNA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świad ectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA O brót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XXVI GC 713/17.
  W dniu 22 grudnia 2017 r. Livingstone i DNB Bank złożyły
  odpowiedź na pozew.
  W dn iu 26 lutego 2018 r. E NERGA O brót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.
  W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 23 kwietnia 2018 r. strony złożyły pisma
  procesowe.
  W dniu 7 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 18 maja 2018 r. sąd wy dał wyrok oddalający
  powództwo.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - PGE
  ENERGIA
  ODNAWIALNA SA
  (pozwany)

  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót S.A wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, Xx Wydziału
  Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XX GC 842/17.
  W dniu 24 listopada 2017 r. P GE złożyła odpowiedź na
  pozew.
  27 marca 2018 r. - postanowienie o skierowaniu stron do
  mediacji i wyznaczeniu osoby mediatora.
  W dniu 19 marca 2018 r. E NERGA Obrót S.A złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.


  42

  27 marca 2018 r. - postanowienie o skierowaniu st ron do
  mediacji i wyznaczeniu osoby mediatora.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - KRUPY
  WIND INVEST sp. z
  o.o. (pozwany 1),
  MBANK SA (pozwany
  2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 803/17.
  W dniu 24 listopada 2017 r. Krupy Wind Invest i MBANK
  złożyli odpowiedzi na pozew.
  W dniu 26 kwietnia 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew .
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - PGE
  ENERGIA NATURY sp.
  z o.o. (pozwany)

  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału
  Gospodarcz ego.
  Nadano sygnaturę: XX GC 841/17.
  W dniu 16 listopada 2017 r. PGE złożyła odpowiedź na
  pozew.
  26 lutego 2018 r. - postanowienie o skierowaniu stron do
  mediacji i wyznaczeniu mediatora.
  Sąd skierował strony do mediacji
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - "WINDVEST -
  POLAND" sp. z o.o.
  (pozwany 1),
  RAIFFEISEN BANK
  POLSKA SA (pozwany
  2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze św iadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XXVI GC 711/17.
  W dniu 22 grudnia 2017 r. Windvest i Raiffeisen złożyły
  odpowiedź na pozew.
  W dniu 19 marca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - NIDZICA sp.
  z o.o. (pozwany 1),
  BANK OCHRONY
  ŚRODOWISKA SA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 800/1 7.
  W dniu 6 listopada 2017 r. Nidzica złożyła odpowiedź na
  pozew.
  W dniu 23 listopada 2017 r. - zawiadomienie o cesji
  zwrotnej z BOŚ na Nidzica.
  W dniu 24 listopada 2017 r. Nidzica złożyła pismo
  uzupełniające odpowiedź na pozew.
  W dniu 24 listopada 2017 r . BOŚ złożyła odpowiedź na
  pozew BOŚ.


  43

  W dniu 11 grudnia 2017 r. E NERGA O brót S.A cofnęła
  pozew przeciwko BOŚ.
  3 stycznia 2018 r. - postanowienie o umorzeniu
  postępowania w zakresie pozwu p -ko BOŚ.
  W dniu 2 lutego 2018 r. – ENERGA Obrót S.A złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.
  W dniu 30 maja 2018 r. strony zawarły ugodę.
  W dniu 5 czerwca 2018 r. E NERGA Obrót SA cofnęła
  powództwo.
  W dniu 7 czerwca 2018 r. sąd wydał postanowienie
  o umorzeniu postępowania.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) -
  "SAGITTARIUS
  SOLUTIONS" sp. z o.o.
  (pozwany 1),
  RAIFFEISEN BANK
  POLSKA SA (pozwany
  2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA . wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XVI GC 804/17.
  W dniu 22 grudnia 2017 r. Sagittarius i Raiffeisen złożyły
  odpowiedź na poze w.
  W dniu 5 marca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) - "EW
  CZYŻEWO" sp. z o.o.
  (pozwany 1), BANK
  BGŻ BNP PARIBAS SA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
  Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: IX GC 73 6/17.
  W dniu 5 grudnia 2017 r. – ENERGA Obrót SA złożyła
  pismo precyzujące żądanie pozwu.
  W dniu 22 grudnia 2017 r. EW Czyżewo złożyła
  odpowiedź na pozew z pozwem wzajemnym.
  W dniu 22 grudnia 2017 r. BGŻ BNP złożył odpowiedź
  na pozew.
  W dniu 28 lutego 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.
  W dniu 18 maja 2018 r. EW Czyżewo złożyła duplikę
  wraz z rozszerzeniem pozwu wzajemnego.

  W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się rozprawa .


  44

  ENERGA Obrót SA .
  (powód) -
  ELEKTROWNIA
  WIATROWA EOL sp. z
  o.o. (pozwany 1), BANK
  ZACHODNI WBK SA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze ś wiadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI
  Wydziału Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: XXVI GC 712/17.
  W dniu 21 listopada 2017 r. EW EOL złożyła odpowiedź
  na pozew.
  W dniu 14 list opada 2017 r. BZWBK złożył odpowiedź na
  pozew.
  W dniu 21 listopada 2017 r. EW EOL złożyła odpowiedź
  na pozew.
  W dniu 15 stycznia 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.
  6 lutego 2018 r. - postanowienie o skierowaniu stron do
  mediacji i wyznaczeniu osoby mediatora.
  Pozwani nie wyrazili zgody na mediację.
  ENERGA Obrót SA
  (powód) -
  WIELKOPOLSKIE
  ELEKTROWNIE
  WIATROWE sp. z o.o.
  (pozwany 1), BANK
  BGŻ BNP PARIBAS SA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA O brót SA wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
  Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: IX GC 735/17.
  W dniu 7 listopada 2017 r. – ENERGA Obrót SA złożyła
  pismo precyzujące żądanie pozwu.
  W dniu 15 grudnia 2017 r. Wielkopolskie Elektrownie
  Wiatrowe złożyła odpowiedź na pozew.
  W dniu 19 grudnia 2017 r. BGŻ BNP złożył odpowiedź
  na po zew.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.
  W dniu 10 kwietnia 2018 r. Wielkopolskie Elektrownie
  Wiatrowe złożyła duplikę na replikę.

  W dniu 28 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.

  ENERGA Obrót SA
  (powód) - " EW
  KOŹMIN" sp. z o.o.
  (pozwany 1), BANK
  BGŻ BNP PARIBAS SA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw po chodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA . wniosła
  pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału
  Gospodarczego.
  Nadano sygnaturę: IX GC 738/17.
  W dniu 18 grudnia 2017 r. EW Koźmin złożyła odpowiedź
  na pozew wraz z pozwem wzajemnym.
  W dni u 18 grudnia 2017 r. - BGŻ BNP złożył odpowiedź
  na pozew.
  W dniu 28 lutego 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedzi na pozew.


  45

  W dniu 26 marca 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 25 kwietnia 2018 r. BGŻ BNP złożył duplikę.

  W dniu 27 kwietnia 2018 r. EW Koźmin złożyła duplikę
  wraz z rozszerzeniem powództwa wzajemnego
  W dniu 12 czerwca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  odpowiedź na rozszerzone powództwo wzajemne.

  W dniu 13 czerwca 2018r. odbyła się rozprawa.
  ENERGA Obrót SA .
  (powód) - "WIATROWA
  BALTICA" sp. z o.o.
  (pozwany 1), Raiffeisen
  Bank Polska SA
  (pozwany 2)
  Powództwo o ustalenie
  nieistnienia stosunku
  prawnego, który miał
  powstać wskutek zawarcia
  przez E NERGĘ Obrót SA
  umowy sprzedaży praw
  majątkowych wynikających
  ze świadectw pochodzenia
  (CPA)
  W dniu 11 września 2017 r. E NERGA Obrót SA wniosła
  pozew do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie.
  Nadano sygnaturę: SA 129/17.
  W dniu 4 grudnia Wiatrowa Baltica i Raiffeisen Bank
  złożyli odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym.
  W dniu 7 lutego 2018 r. odbyła się pierwsza rozprawa.
  W dniu 12 marca 2018 r. E NERGA Obrót SA złożyła
  replikę na odpowiedź na pozew.
  W dniu 16 kwietnia 2018 r. Wiatrowa Baltica złożyła
  duplikę na replikę.
  W dniu 10 maja 2018 r. odbyła się rozprawa.
  W dniu 30 maja 2018 r. strony złożyły Pisma
  Podsumowujące.
  W dniu 4 czerwca 2018 r. został wydany wyrok
  częściowy oddalający powództwo E NERGI Obrotu SA
  o ustalenie .

  2.9. Zatrudnienie w Grupie
  Łączne zatrudnienie w Grupie E NERGA na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 9 520 pracowników,
  podczas gdy na koniec ubiegłego roku kształtowało się na poziomie 8 970 pracowników. Przyczyną
  wzrostu zatrudnienia w I półroczu br. było przede wszystkim zatrudnienie pracowników ochrony do
  powoła nej pod koniec ubiegłego roku spółki E NERGA Ochrona Sp. z o.o. (Linia Biznesowa Pozostałe),
  zajmującej się nadzorem nad mieniem i obiektami Grupy, rozwój kompetencji w Grupie w zakresie usług
  projektowania linii elektroenergetycznych średnich i wysokich na pięć oraz stacji GPZ dla Linii
  Biznesowej Dystrybucji przez spółkę E NERGA Invest Sp. z o.o. (Linia Biznesowa Pozostałe), realizacja
  polityki sukcesywnego zwiększania wykonywania usług dotychczas zlecanych na zewnątrz zasobami
  ludzkimi Grupy E NERGA , tj. prz ejęcie pracowników świadczących pracę ciągłą dla spółek Grupy
  z Agencji Pracy Tymczasowej na umowę o pracę a także działania mające na celu zniwelowanie luki
  kompetencyjnej oraz pokoleniowej w obszarze kadry elektromonterskiej i inżynieryjno -technicznej
  zatrudnionej w Linii Biznesowej Dystrybucji oraz W ytwarzaniu.
  Dodatkowo w ramach realizowanego procesu centralizacji zakupów i centralizacji IT nastąpiło przejście
  pracowników ze spółek Grupy do dwóch spółek z Linii Biznesowej Pozostałe, posiadających
  wyspe cjalizowane centra zakupowe w obszarze IT i pozostałych zakupów.
  W II kwartale 2018 roku Grupa odnotowała przyrost zatrudnienia o 303 osoby, tj. 3,3%.


  46

  2.10. Spory zbiorowe i zwolnienia grupowe
  Ogólna ocena sytuacji społecznej w Grupie E NERGA , wskazuje na brak występowania poważniejszych
  zjawisk konfliktowych. W I półroczu 2018 roku nie prowadzono w Grupie E NERGA zwolnień grupowych.
  Spór zbiorowy prowadzony u pracodawcy E NERGA Elektrownie Ostrołęka SA wszczęty wystąpieniem
  dwóch organizacji związkowych tj. Związ ku Zawodowego Energetyków, Związku Zawodowego
  Pracowników Ruchu Ciągłego, z dnia 8 września 2017 roku znajduje się obecnie na etapie mediacji.
  Celem zażegnania istniejącego sporu zbiorowego, Strony podjęły działania związane z wypracowaniem
  stosownego por ozumienia.
  2.11. Nagrody i wyróżnienia
  Tabela 4: Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Grupę w I półroczu 2018 roku
  I półrocze 2018
  01 .2018

  W Plebiscycie Przeglądu Sportowego na sportowca roku 2017 , w kategorii dodatkowej pt. „Serce
  dla Sportu (Fundacje)” nominacje otrzymała Drużyna Energii.
  03.2018

  Gala Byki i Niedźwiedzie Parkietu 2017, statuetka dla menadżerów najlepiej zarządzających w roku
  2017.
  06.201 8

  1. Statuetka dla sponsora tytularnego E NERGA Basket Ligi, w podziękowaniu za wsparcie
  w sezonie 2017/18 .

  2. Pamiątkowy grawerton z medalami E NERGA Basket Ligi za sezon 2017/18 .  47

  48

  3. ANALIZA SYTUACJI FIN ANSOWO -MAJĄTKOWEJ
  3.1. Zasady sporządzania półrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej E NERGA SA na
  dzień i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zostało sporządzone:
  • zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość
  finansowa”, zaakceptowanym przez Unię Europejską,
  • w zgodzie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych
  w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających,
  • w milionach złotych („mln zł”),
  • przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć
  przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
  okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy E NERGA .
  Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w nocie 7 skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA SA na dzień
  i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.
  3.2. Omówienie wielkości ekonomiczno -finansowych ujawnionych
  w Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z zys ków lub strat
  w mln zł I pół. 2017 I pół. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody ze sprzedaży 5 197 5 034 (163) -3%
  Koszt własny sprzedaży (4 251) (3 884) 367 9%
  Zysk brutto ze sprzedaży 946 1 150 204 22%
  Pozostałe przychody operacyjne 96 57 (39) -41%
  Koszty sprzedaży (172) (163) 9 5%
  Koszty ogólnego zarządu (162) (183) (21) -13%
  Pozostałe koszty operacyjne (53) (58) (5) -9%
  Zysk z działalności operacyjnej 655 803 148 23%
  Wynik na działalności finansowej (64) (162) (98) < -100%
  Udział w zysku/(stracie) jednostek
  wykazywanych metodą praw własności 8 51 43 > 100%
  Zysk lub strata brutto 599 692 93 16%
  Podatek dochodowy (111) (135) (24) -22%
  Zysk lub strata netto za okres 488 557 69 14%
  EBITDA 1 143 1 161 18 2%  49


  w mln zł II kw. 2017 II kw. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody ze sprzedaży 2 487 2 392 (95) -4%
  Koszt własny sprzedaży (2 074) (1 816) 258 12%
  Zysk brutto ze sprzedaży 413 576 163 39%
  Pozostałe przychody operacyjne 59 28 (31) -53%
  Koszty sprzedaży (82) (75) 7 9%
  Koszty ogólnego zarządu (77) (91) (14) -18%
  Pozostałe koszty operacyjne (13) (23) (10) -77%
  Zysk lub strata z działalności operacyjnej 300 415 115 38%
  Wynik na działalności finansowej (80) (86) (6) -8%
  Udział w zysku/(stracie) jednostek
  wykazywanych metodą praw własności (2) 21 23 > 100%
  Zysk lub strata brutto 218 350 132 61%
  Podatek dochodowy (43) (70) (27) -63%
  Zysk lub strata netto za okres 175 280 105 60%
  EBITDA 542 535 (7) -1%


  Rysun ek 2: EBITDA bridge w podziale na segmenty

  W II kwartale 2018 roku przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 2 392 mln zł i były niższe w stosunku
  do II kwartału 2017 roku o 4%, tj. 95 mln zł. Przychody Linii Biznesowej Dystrybucja spadły w stosunku
  542
  606 598
  535 535
  81
  17 8
  63
  EBITDAII kw. 2017 Linia BiznesowaDystrybucja Linia Biznesowa Sprzedaż Linia BiznesowaWytwarzanie Pozostałei korekty EBITDAII kw. 2018


  50

  do II kwartału roku poprzedniego o 19 mln zł. Spadek ten wynikał przede wszystkim zmiany prezentacji
  kosztów z tytułu opłaty przejściowej – przychody zostały skorygowane w dół o wartość opłaty
  przejściowej prezentowanej uprzednio w kosztach. Zmiana prezentacji wpłynęła również znacząco na
  spadek kosztu własn ego sprzedaży. Spadek przychodów skompensowany został częściowo wzrostem
  wolumenu sprzedanej usługi dystrybucyjnej oraz zmianą metody szacowania sprzedaży
  niezafakturowanej (przejście na raporty z nowego systemu bilingowego ). Niewielkie spadki przychodów
  odnotowano także w Linii Biznesowej W ytwarzanie oraz Sprzedaż. Na spadek przychodów w Linii
  Biznesowej Pozostałe i korekty wpływ miała sprzedaż energii elektrycznej do E NERGI Operatora na
  pokrycie strat sieciowych - sprzedaż ta jest transakcją wewnętrzną w ramach Grupy, co spowodowało
  wzrost wyłączeń między Liniami Biznesowymi.
  EBITDA Grupy w II kwartale br. wyniosła 535 mln zł i spadła o 1% w porównaniu do analogicznego
  okresu poprzedniego roku. W zrost poziomu EBITDA w Linii Biznesowej Dystrybucja skompensował
  w dużej mierze spadki EBITDA w pozostałych Liniach.
  Największy udział w EBITDA Grupy w II kwartale 2018 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (90%),
  natomiast udział Linii Biznesowej W ytwarzanie i Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosły odpowiednio 12%
  i 1%. Najwyższy wzrost EBITDA tj. o 81 mln zł do poziomu 481 mln zł, z anotowała Linia Biznesowa
  Dystrybucja, co było przede wszystkim efektem wyższej o 99 mln zł marży na dystrybucji (ze stratami
  sieciowymi). W zrost marży skompensowany został spadkiem przychodów z przyłączy oraz wyższym
  niż w roku poprzednim poziomem kosztów OPEX ( m. in. odpisów na należności ). Pogorszenie EBITDA
  Linii Biznesowej Sprzedaż wynikało z dynamicznego i niespodziewanego wzrostu cen energii
  elektrycznej na rynku. Ponadto nastąpiło obniżenie EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie głównie
  w wyniku wzros tu kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, spowodowanego wzrostem cen rynkowych
  uprawnień do emisji oraz przyznaniem dla Linii mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na
  rok 2018. Z kolei spadek w ramach Linii Biznesowej Pozostałe i korekty wynika z efektu porównania
  z wysokim wynikiem EBITDA w II kwartale 2017 roku, w którym rozpoznano zysk z okazyjnego nabycia
  powstałego w związku ze wstępnym rozliczeniem nabycia akcji spółki Polimex – Mostostal SA
  w wysokości 50 mln zł.
  Zysk z działalności opera cyjnej w II kwartale 2018 roku w stosunku do II kwartału 2017 roku wzrósł
  o 115 mln zł, gdzie największy wpływ na wynik EBIT r/r oprócz czynników opisanych powyżej miało
  odwrócenie odpisu aktualizującego wartość farm wiatrowych w Linii Biznesowej Wytwarza nia na łączną
  kwotę 117 mln zł .
  W II kwartale 2018 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz
  wspólnych przedsięwzięciach w wysokości 21 mln zł. W porównywalnym okresie roku poprzedniego
  rozpoznany został negatywny udział w wyn iku na poziomie 2 mln zł.
  Wynik netto Grupy w II kwartale 2018 roku był dodatni i wyniósł 280 mln zł, co stanowiło wzrost
  o 105 mln zł wobec II kwartału 2017 roku, przy czym należy zaznaczyć, iż znaczny wpływ na to
  odchylenie miało wspomniane odwrócenie o dpisu na farmach wiatrowych – wpływ na wynik netto 96
  mln zł.
  W I półroczu 2018 roku EBITDA Grupy wyniosła 1 161 mln zł i była wyższa o 2% w stosunku do
  analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozytywny wpływ na poziom EBITDA Grupy miały p rzede
  wszystkim Linie Biznesowe Dystrybucja (wzrost EBITDA o 59 mln zł r/r), co wynikało głównie ze wzrostu
  marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) oraz Sprzedaż (wzrost EBITDA o 46 mln zł r/r) gdzie
  z kolei głównym czynnikiem wzrostu był y niższe obciążenia prawno -umowne (Sprzedawca
  Zobowiązany oraz Długoterminowe umowy na zakup zielonych certyfikatów) . Powyższe wzrosty
  skompensowały spadki w pozostałych Liniach Biznesowych: Pozostałe i korekty (spadek o 78 mln zł r/r)
  wynikający przede wszystkim z wystąpienia w okr esie porównywalnym zdarzenia o charakterze
  jednorazowym opisan ego powyżej oraz W ytwarzanie (spadek o 9 mln zł r/r) .
  Poniżej przedstawiony został wpływ zdarzeń o nietypowym charakterze obciążającym wynik EBITDA.  51

  Tabela 6: Poziom EBITDA skorygowany o wpływ istotnych zdarzeń jednorazowych*
  EBITDA
  (mln PLN)
  I pół. 2018
  EBITDA 1 161
  Skorygowana EBITDA 1 165

  I pół. 2017
  EBITDA 1 143
  Skorygowana EBITDA 1 101
  w tym:
  Zysk z okazyjnego nabycia (50)

  EBITDA
  (mln PLN)
  II kw. 2018
  EBITDA 535
  Skorygowana EBITDA 539

  II kw. 2017
  EBITDA 542
  Skorygowana EBITDA 501
  w tym:
  Zysk z okazyjnego nabycia (50)
  *W tabeli przedstawiono zdarzenia jednorazowe określone na podstawie kryter ium istotności, za które przyjęto 25 mln zł.

  Tabela 7: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  w mln zł
  Stan na dzień
  31 grudnia
  2017
  Stan na dzień
  30 czerwca
  2018
  Zmiana Zmiana
  (%)
  AKTYWA

  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 13 371 13 653 282 2%
  Aktywa niematerialne 338 309 (29) -9%
  Wartość firmy 15 15 - -

  Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we
  wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą
  praw własności
  728 836 108 15%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 325 307 (18) -6%


  52

  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 46 130 84 > 100%
  Pozostałe aktywa długoterminowe 107 104 (3) -3%
  14 930 15 354 424 3%

  Aktywa obrotowe
  Zapasy 352 415 63 18%
  Należności z tytułu podatku dochodowego 31 26 (5) -16%
  Należności z tytułu dostaw i usług 1 843 1 063 (780) -42%
  Aktywa z tytułu umów - 582 582 -
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 83 26 (57) -69%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 641 3 189 (452) -12%
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 176 345 169 96%
  6 126 5 646 (480) -8%

  SUMA AKTYWÓW 21 056 21 000 (56) -0%

  PASYWA

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 4 522 4 522 - -
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostki
  zagranicznej (2) 2 4 > 100%
  Kapitał rezerwowy 1 018 1 018 - -
  Kapitał zapasowy 1 433 1 540 107 7%
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów
  zabezpieczających 2 7 5 > 100%
  Zyski zatrzymane 2 436 3 069 633 26%
  Kapitał własny przypadający właścicielom
  jednostki dominującej 9 409 10 158 749 8%
  Udziały niekontrolujące 56 57 1 2%
  9 465 10 215 750 8%
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty i pożyczki 2 720 2 538 (182) -7%
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 4 520 4 552 32 1%
  Rezerwy długoterminowe 550 573 23 4%
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 596 644 48 8%
  Rozliczenia międzyokresowe i dotacje
  długoterminowe 501 259 (242) -48%
  Pozostałe zobowiązania finansowe
  długoterminowe 81 5 (76) -94%
  8 968 8 571 (397) -4%
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 792 459 (333) -42%
  Zobowiązania z tytułu umów - 105 105 -


  53

  Bieżąca część kredytów i pożyczek 356 364 8 2%
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 109 78 (31) -28%
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 11 6 (5) -45%
  Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 182 146 (36) -20%
  Rezerwy krótkoterminowe 571 538 (33) -6%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 280 129 (151) -54%
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 322 389 67 21%
  2 623 2 214 (409) -16%

  Zobowiązania razem 11 591 10 785 (806) -7%

  SUMA PASYWÓW 21 056 21 000 (56) -0%

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku suma bilansowa Grupy ENERGA wyniosła 21 000 mln zł i była niższa
  o 56 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 roku.
  W ramach aktywów trwałych najistotniejsza zmiana dotyczyła pozycji rzeczowe a ktywa trwałe. W zrost
  o 282 mln zł dotyczył głównie nakładów, w szczególności w Linii Biznesowej Dystrybucja (nakłady na
  rozbudowę i modernizację sieci) oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów (odwrócenie odpisu
  aktualizującego wartość farm wiatrowych w Linii Biznesowej W ytwarzania na łączną kwotę 117 mln zł)
  pomniejszonych o amortyzację. Wśród aktywów obrotowych najistotniejsza zmiana dotyczyła środków
  pieniężnych (przyczyny zmiany zostały opisane w dalszej części dotyczącej przepływów pieniężnych).
  Ka pitał własny Grupy ENERGA na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 10 215 mln zł i finansował Grupę
  w 48,6%. W II kwartale 2018 roku dokonano podziału wyniku ENERG I SA za rok 2017. Całość wyniku
  w wysokości 107 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy.
  W ramach zobowiązań znaczące zmiany dotyczyły salda pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  (dotyczy głównie E NERGI Obrotu SA) oraz rozliczeń międzyokresowych i dotacji długoterminowych
  (spadek dotyczy przede wszystkim opłat przyłączeniowych i jest efektem zastosowania MSSF 15
  „Przychody z umów z klientami”).

  Tabela 8: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  w mln zł I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 852 826 (26) -3%
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (906) (747) 159 18%
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 829 (532) (1 361) < -100%
  Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 775 (453) (1 228) < -100%
  Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2 239 3 190 951 42%

  54

  Rysunek 3: Przepływy pieniężne Grupy w I półroczu 2018 i 2017 roku (w mln zł)

  Stan środków pieniężnych Grupy na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 3 190 mln zł i był wyższy o 951 mln zł
  w stosunku do stanu środków pieniężnych przed rokiem.
  Łączne przepływy netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
  Grupy w I półroczu 2018 roku były ujemne i wyniosły 453 mln zł, wobec dodatnich przepływów w kwocie
  775 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.
  Wartość prze pływów z działalności operacyjnej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
  spadła o 26 mln zł. Spadek przepływów z działalności operacyjnej w odniesieniu do I półrocza 2017
  roku był spowodowany przede wszystkim zmianami w kapitale pracującym. W I półroczu 2018 roku
  odnotowano spadek należności z tytułu dostaw i usług, wzrost poziomu zapasów świadectw
  pochodzenia energii, a także wzrost poziomu rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu podatku od
  nieruchomości, w związku z czym nastąpił również wzrost zobowiązań z tego tytułu, który został
  skompensowany spadkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
  Wypływy netto z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2018 roku spadły o 159 mln zł. W I półroczu
  2018 roku odnotowano wyższe wydatki na nabycie rzec zowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych, co zostało częściowo skompensowane niższą kwotą inwestycji w jednostki
  stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności. Dodatkowo,
  w I półroczu 2017 roku miały miejsce wydatki n a inwestycje w lokaty i depozyty w kwocie 127 mln zł.
  W omawianym okresie przepływy z działalności finansowej były ujemne i wyniosły 532 mln zł, czyli
  o 1 361 mln zł mniej niż w I półroczu 2017 roku. Spadek ten spowodowany był głównie brakiem wpływów
  z tyt ułu zaciągniętego zadłużenia w porównaniu do wpływów w wysokości 1 252 mln zł w analogicznym
  okresie 2017 roku.  852 826
  ( 906) ( 747)
  829
  ( 532)
  I pół. 2017 I pół. 2018
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  mln zł


  55

  3.3. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  Rysunek 4: Stru ktura aktywów i pasywów


  Tabela 9: Wskaźniki finansowe Grupy ENERGA
  Wskaźnik Definicja I pół. 2017 I pół. 2018
  Rentowność
  marża EBITDA
  wynik na działalności operacyjnej +
  amortyzacja + odpisy aktualizujące wartość
  niefinansowych aktywów trwałych / przychody
  ze sprzedaży
  22,0% 23,1%
  rentowność kapitałów własnych
  (ROE)
  zysk netto za okres*/ kapitał własny na
  koniec okresu 8,2% 8,4%
  rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży 9,4% 11,1%
  rentowność majątku (ROA) zysk netto za okres*/ aktywa ogółem na
  koniec okresu 3,8% 4,1%
  * zysk netto za ostatnie 12 miesięcy

  Wskaźnik Definicja
  Stan na
  dzień
  31 grudnia
  2017
  Stan na
  dzień
  30 czerwca
  2018
  Płynność
  wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe/zobowiązania
  krótkoterminowe 2,3 2,6
  Zadłużenie
  zobowiązania finansowe (mln zł)
  suma zobowiązań z tytułu kredytów i
  pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów
  wartościowych, zarówno długo - i
  krótkoterminowych
  7 705 7 532
  zobowiązania finansowe netto
  (mln zł)
  zobowiązania finansowe - środki pieniężne i
  ich ekwiwalenty 4 064 4 343
  wskaźnik długu netto/EBITDA zobowiązania finansowe netto/EBITDA* 1,9 2,0
  * EBITDA za ostatnie 12 miesięcy

  70,9% 73,1%
  29,1% 26,9%
  0%
  20%
  40%
  60%
  80%
  100%
  Stan na dzień31 grudnia 2017 Stan na dzień30 czerwca 2018
  Aktywa trwałe
  Aktywa obrotowe
  45,0% 48,6%
  42,6% 40,8%
  12,4% 10,6%
  0%
  20%
  40%
  60%
  80%
  100%
  Stan na dzień31 grudnia 2017 Stan na dzień30 czerwca 2018
  Zobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminoweKapitał własny ogółem


  56

  Wzrost wyniku EBITDA (2% r/r) przy równoczesnym spadku poziomu przychodów (3% r/r) wpłynął na
  korzystniejszy poziom wskaźnika marża EBITDA. W zrost wyniku netto za ostatnie 12 miesięcy przy
  równoległym wzroście aktywów i kapitałów spowodował ukształtowanie się wskaźników rentowności
  opartych o uroczniony wynik netto na podobnym poziomie r/r.
  Spadek poziomu środków pieniężnych przy jedno czesnym spadku zadłużenia, związanym przede
  wszystkim z wykupem obligacji oraz utrzymującym się na podobnym poziomie wynikiem EBITDA
  za ostatnie 12 miesięcy wpłynął na utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na zbliżonym poziomie.

  3.4. Opis isto tnych pozycji pozabilansowych
  Informacje w tym zakresie znajdują w pkt. Udzielone poręczenia i gwarancje niniejszego Sprawozdania
  Zarządu oraz w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - nota 19: Aktywa i zobowiązania
  warunkowe .

  3.5. Kluczowe dane operacyjne Grupy ENERGA
  Tabela 10 : Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych
  Dystrybucja energii
  elektrycznej wg grup
  taryfowych
  (sprzedaż zafakturowana)
  w GWh
  II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Grupa taryfowa A (WN) 870 939 69 8% 1 702 1 800 98 6%
  Grupa taryfowa B (SN) 2 020 2 135 115 6% 4 128 4 376 248 6%
  Grupa taryfowa C (nN) 1 126 1 099 (26) -2% 2 347 2 311 (36) -2%
  Grupa taryfowa G (nN) 1 380 1 410 30 2% 2 842 2 953 111 4%
  Dystrybucja energii razem 5 396 5 584 188 3% 11 019 11 440 421 4%


  W II kwartale 2018 roku wolumen wzrósł o 188 GWh w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku,
  przy średniej stawce sprzedaży usług dystrybucyjnych niższej o 2% r/r. Największy wzrost wolumenu
  nastąpił w grupie B, z uwagi na zwiększenie się liczby klientów oraz ożywienie gospodarcze, a także
  w grupie A , głównie ze względu na wyższe zużycie przez jednego z kluczowych klientów. Niewielki
  spadek wolumenu zanotowano w grupie C.
  57

  Tabela 11 : Wielkości wskaźników SAIDI i SAIFI

  SAIDI SAIFI
  Nieplanowane z
  katastrofalnymi Planowane Razem Nieplanowane z
  katastrofalnymi Planowane Razem
  Liczba minut na odbiorcę we wskazanym
  okresie
  Zakłócenia na odbiorcę we wskazanym
  okresie
  II kw. 2017 27,9 9,6 37,5 0,5 0,1 0,6
  II kw. 2018 41,6 10,7 52,3 0,6 0,1 0,7
  Zmiana 13,7 1,1 14,8 0,1 0,0 0,1
  Zmiana (%) 49% 11% 39% 14% 7% 14%
  I pół. 2017 54,0 19,4 73,4 1,0 0,1 1,1
  I pół. 2018 62,6 23,3 85,8 0,9 0,1 1,1
  Zmiana 8,6 3,9 12,5 (0,1) 0,0 (0,1)
  Zmiana (%) 16% 20% 17% -8% 9% -6%

  Spółka E NERGA Operator w II kwartale 2018 roku osiągnęła wskaźniki SAIDI i SAIFI
  na poziomie odpowiednio 52,3 min./odb. i 0,7 przerwy/odb. Pogorszenie wskaźników SAIDI i SAIFI
  w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z wystąpienia w II kwartale br.
  zwiększonej liczby awarii na sieci elektroenergetycznej spowodowanych niekorzystnymi warunkami
  atmosferycznymi.

  Tabela 12 : Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie ENERGA
  Produkcja energii elektrycznej
  brutto (GWh)
  II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Elektrownie - węgiel kamienny 638 526 (112) -18% 1 212 1 082 (131) -11%
  Elektrownie - współspalanie biomasy - - - - - - - -
  Elektrociepłownie - węgiel kamienny 20 22 2 9% 64 71 7 10%
  Elektrociepłownie - biomasa 14 - (14) -100% 23 1 (22) -96%
  Elektrownie wodne 253 207 (46) -18% 525 523 (2) -0%
  Elektrownia szczytowo -pompowa 4 10 6 > 100% 10 20 9 90%
  Elektrownie wiatrowe 109 82 (26) -24% 224 188 (35) -16%
  Elektrownie fotowoltaiczne 2 2 0 25% 2 3 0 20%
  Produkcja energii razem 1 039 849 (190) -18% 2 062 1 888 (174) -8%
  w tym z OZE 378 291 (86) -23% 774 715 (59) -8%

  Aktywa wytwórcze w Grupie E NERGA w II kwartale 2018 roku wyprodukowały o 18% mniej energii
  elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek produkcji dotyczył
  zasadniczo wszystkich typów źródeł (poza fotowoltaiką).
  Niższa o 112 GW h w stos unku do II kwartału 2017 roku produkcja w elektrowni w Ostrołęce była
  spowodowana m.in. mniejszą produkcją energii w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu


  58

  Przesyłowego w Polsce jak również prowadzonym w II kwartale 2018 remontem kapitalnym jednego
  z blok ów. Niższa o 12 GWh produkcja energii w elektrociepłowniach Grupy to pochodna produkcji ciepła
  na rynkach lokalnych w miastach Ostrołęka, Elbląg i Kalisz. Niższa o 46 GWh produkcja energii
  w źródłach wodnych przepływowych to efekt głównie gorszych warunkó w hydrologicznych. Niższa o 26
  GWh produkcja z wiatru spowodowana była gorszą wietrznością wynikającą z upalnej pogody panującą
  w II kwartale 2018 roku.
  Tabela 13 : Produkcja ciepła
  Produkcja ciepła brutto
  w TJ
  II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  ENERGA Kogeneracja
  Sp. z o.o. 436 331 (105) -24% 1 372 1 299 (73) -5%
  ENERGA Elektrownie
  Ostrołęka SA 290 200 (90) -31% 842 708 (134) -16%
  Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. 41 18 (23) -56% 186 179 (7) -4%
  Produkcja ciepła brutto
  razem 767 549 (218) -28% 2 399 2 185 (214) -9%

  W II kwartale 2018 roku produkcja ciepła była o 28% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  Natomiast sama wielkość produkcji ciepła przez Grupę (podobnie jak w przypadku energii dla tego typu
  źródeł) wynikała z zapotrzebowania na ciepło na rynkach lokalnych w miastach Ostrołęka, Elbląg
  i Kalisz.
  Tabela 14 : Wolumen i koszt* zużycia kluczowych paliw
  Zużycie paliw* II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Węgiel kamienny
  Ilość (tys. ton) 294 257 (37) -12% 607 574 (33) -5%
  Koszt (mln zł) 74 72 (2) -3% 146 154 8 5%
  Biomasa
  Ilość (tys. ton) 15 0 (15) -100% 24 1 (23) -96%
  Koszt (mln zł) 5 0 (5) -100% 8 0 (8) -97%
  Zużycie paliw razem
  (mln zł) 79 72 (8) -10% 154 154 (0) -0%
  * łącznie z kosztem transportu
  W II kwartale 2018 roku wytwórcy Grupy zużyli o 37 tys. ton mniej węgla kamiennego oraz
  o 15 tys. ton mniej biomasy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Brak produkcji
  z biomasy był efektem niskich cen praw majątkowych na rynku (w przypadku elektrowni w Ostrołęce)
  jak również trwających prac optymalizacyjnych na bloku biomasowym w Elblągu.
  Spadek zużycia paliw był pochodną niższej produkcji energii elektrycznej i ciepła . Efekt ten częściowo
  został skompensowany wyższym kosztem jednostkowym zużycia węgla przez Linię.
  59

  Tabela 15 : Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży
  Sprzedaż energii
  elektrycznej przez Linię
  Biznesową Sprzedaż w
  GWh
  II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Sprzedaż energii
  detaliczna 5 047 4 754 (293) -6% 10 141 9 998 (142) -1%
  Sprzedaż energii na rynku
  hurtowym, w tym: 714 844 130 18% 1 562 1 818 256 16%
  Sprzedaż energii na
  rynek bilansujący 136 69 (67) -49% 371 205 (166) -45%
  Sprzedaż energii na
  pokrycie strat
  sieciowych do
  ENERGI Operator a
  - 342 342 - - 740 740 -
  Pozostała sprzedaż
  hurtowa 578 433 (145) -25% 1 192 873 (319) -27%
  Sprzedaż energii razem 5 760 5 598 (162) -3% 11 703 11 816 113 1%

  W II kwartale 2018 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową
  Sprzedaż uległ zmniejszeniu o 3% (tj. o 0,2 TWh ) w porównaniu do II kwartału 2017 roku. Jest to efekt
  spadku wolumenu sprzedaży na rynku detalicznym o 6% (tj. o 0,3 TWh), podczas, gdy sprzedaż energii
  na rynku hurtowym wzrosła o 18 % (tj. o 0,1 TWh) w stosunku do roku ubiegłego.
  W ramach sprzedaży de talicznej w II kwartale 2018 roku nastąpił spadek wolumenu sprzedaży do
  klientów na rynku polskim w obszarze klientów biznesowych i gospodarstw domowych oraz na rynku
  słowackim, co jest związane z wygaszaniem aktywności Grupy w tym kraju. Spadek wolumenu
  sprzedaży detalicznej to efekt niższego przeciętnego stanu liczby klientów oraz mniejszego
  przeciętnego zużycia energii elektrycznej przez klientów. Ta odmienność w stosunku do trendu
  rynkowego, który obecnie charakteryzuje się wzrostem zużycia energii w kr aju, jest związana
  z odejściem klientów w grupach taryfowych o wyższym niż średnia zużyciu jednostkowym. W ujęciu
  wolumenowym sprzedaż do gospodarstw domowych (taryfa G) w II kwartale 2018 roku stanowiła 29%
  sprzedaży zafakturowanej do odbiorców końcowych spółki E NRGA Obrót SA (w II kwartale 2017 roku
  udział ten wynosił 27%).
  W analizowanym okresie nastąpił wzrost sprzedaży energii na rynku hurtowym (o 18%), co jest efektem
  realizacji kontraktu z E NERGĄ Operatorem SA na sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie strat
  sieciowych. Kontrakt z tą spółką nie był zawarty na 2017 rok z uwagi na wyłonienie innego sprzedawcy
  energii elektrycznej. Znaczące ograniczanie obowiązku zakupu energii w ramach mechanizmu
  Sprzedawcy Zobowiązanego od 1 stycznia 2018 roku skutkowało z kolei mniejszym wolumenem
  wyprzedaży nadmiarowej energii (pozostała sprzedaż hurtowa) w II kwartale br. w porównaniu
  z II kwartałem 2017 roku.
  60

  3.6. Wyniki finansowe według obszarów działal ności

  Tabela 16 : Wyniki EBITDA Grupy ENERGA w podziale na Linie Biznesowe
  EBITDA w mln zł II kw. 2017 II kw. 2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  DYSTRYBUCJA 400 481 81 20%
  WYTWARZANIE 73 65 (8) -11%
  SPRZEDAŻ 21 4 (17) -81%
  POZOSTAŁE oraz wyłączenia i korekty konsolidacyjne 48 (15) (63) < -100%
  EBITDA Razem 542 535 (7) -1%

  EBITDA w mln zł I pół. 2017 I pół. 2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  DYSTRYBUCJA 931 990 59 6%
  WYTWARZANIE 177 168 (9) -5%
  SPRZEDAŻ 11 57 46 > 100%
  POZOSTAŁE oraz wyłączenia i korekty konsolidacyjne 24 (54) (78) < -100%
  EBITDA Razem 1 143 1 161 18 2%

  Linia Biznesowa Dystrybucja
  Rysunek 5: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja Grupy ENERGA (mln zł)


  Tabela 17 : Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja
  w mln zł II kw. 2017 II kw. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody 1 024 1 005 (19) -2%
  EBITDA 400 481 81 20%
  amortyzacja 190 189 (1) -1%
  1 024
  400
  210
  1 005
  481
  292
  Przychody EBITDA EBIT II kw. 2017 II kw. 2018


  61

  odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
  aktywów trwałych - - - -
  EBIT 210 292 82 39%
  Wynik netto 144 210 66 46%
  CAPEX 266 312 46 17%

  w mln zł I pół. 2017 I pół. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody 2 175 2 072 (103) -5%
  EBITDA 931 990 59 6%
  amortyzacja 381 377 (4) -1%
  odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
  aktywów trwałych - - - -
  EBIT 550 613 63 11%
  Wynik netto 395 439 44 11%
  CAPEX 435 534 99 23%
  *Dane za rok 2017 zostały przekształcone w związku ze zmianą przypisania do Linii Biznesowej spółki E NERGA Logistyka Sp. z o.o., która w 2017 była prezentowana w Linii Biznesowej Dystrybucja, a począwszy od 2018 prezentowana jest w Linii Biznesowej Pozostałe i korekty.

  Rysunek 6: EBITDA bridge Linii Biznesowej Dystrybucja (w mln zł)

  Linia Biznesowa Dystrybucja wypracowała w II kwartale 2018 roku 90 % EBITDA Grupy E NERGA
  (w okresie porównywalnym było to 74% EBITDA Grupy).
  Przychody ze sprzedaży Linii Biznesowej Dystrybucja w II kwartale br. były niższe niż w analogicznym
  okresie roku ubiegłego jedynie o 2% pomimo zmiany prezentacji kosztów z tytułu opłaty przejściowej.
  Od pierwszego kwartału 2018 roku przychody korygowane są o wartość opłaty przejściowej
  prezentowanej uprzednio w kosztach (bez wpływu na wysokość marży na dystrybucji). Niekorzystnie
  wpłynęła także średnia stawka sprzedaży usług dystrybucyjnych, która spadła o 2% r/r. Jest to przede
  wszystkim efekt mniej korzystnej struktury sprzedaży – z wyższą sprzedażą w taryfach tańszych tj. A
  i B). W II kwartale 2018 roku przychody z tytułu opłat przyłączeniowych spadły w stosunku do
  analogicznego okresu roku poprzednie go o 8 mln zł, co częściowo jest efektem zastosowania MSSF 15
  i braku rozliczania tych przychodów w czasie, jak to miało miejsce w poprzednich okresach
  400 481
  8 13
  4 99
  8
  EBITDA II kw. 2017 Marża nadystrybucji (zestratamisieciowymi)
  Przychody zprzyłączy OPEX LiniiBiznesowej Podatek odnieruchomości Wynik napozostałejdziałalnościoperacyjnej
  EBITDA II kw. 2018


  62

  sprawozdawczych. Całość bilansowa przychodów przyszłych okresów z tytułu przyłączy została
  rozliczona w kapitał własny, w wynik lat ubiegłych.
  EBITDA była wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 481 mln zł (wzrost o około 20%), a EBIT wyniósł
  292 mln zł (wzrost o 39% r/r, tj. 82 mln zł). Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego
  miała wyższa o 99 mln zł marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi). W zrost
  na działalności dystrybucyjnej był efektem wyższego wolumenu sprzedanej usługi dystrybucyjnej,
  niższych strat sieciowych, a także zmiany metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej w efekc ie
  przejścia na raporty z nowego systemu bilingowego .
  Negatywny wpływ na poziom EBIT miał opisany wyżej spadek przychodów z przyłączy, wzrost kosztów
  podatku od nieruchomości, a ponadto wyższy niż w roku poprzednim poziom kosztów OPEX ( między
  innymi w obsz arze odpisów na należności ).
  Zysk netto w II kwartale 2018 roku był wyższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego
  o 66 mln zł.
  EBITDA półroczna była wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 990 mln zł (wzrost o około 6%). Istotny
  wpływ na ukształtowa nie się EBITDA miała wyższa o blisko 92 mln zł marża na dystrybucji (ze stratami
  sieciowymi). W zrost na działalności dystrybucyjnej był efektem wyższego o 4% wolumenu sprzedanej
  usługi dystrybucyjnej, niższych strat sieciowych, a także opisanej wyżej zmian y metody szacowania
  sprzedaży niezafakturowanej. Pozytywny efekt został częściowo skompensowany wzrostem kosztów
  OPEX (głównie w obszarze usług obcych i odpisów na należności ), a także spadkiem przychodów
  z przyłączy.
  Linia Biznesowa Wytwarzanie
  Rysunek 7: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy ENERGA (mln zł)

  Tabela 18 : Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy ENERGA
  w mln zł II kw. 2017 II kw. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody 253 242 (11) -4%
  EBITDA 73 65 (8) -11%
  amortyzacja 41 40 (1) -2%
  odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
  aktywów trwałych - (117) (117) 0%
  EBIT 32 142 110 > 100%
  Wynik netto 12 103 91 > 100%
  CAPEX 28 46 18 64%

  253
  73 32
  242
  65
  142
  Przychody EBITDA EBIT
  II kw. 2017 II kw. 2018


  63

  w mln zł I pół. 2017 I pół. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody 531 546 15 3%
  EBITDA 177 168 (9) -5%
  amortyzacja 82 80 (2) -2%
  odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
  aktywów trwałych - (117) (117) 0%
  EBIT 95 205 110 > 100%
  Wynik netto 46 144 98 > 100%
  CAPEX 46 76 30 65%

  Poniższa tabela prezentuje podział EBITDA Linii Biznesowej W ytwarzania na poszczególne Obszary
  Wytwarzania. Zestawienie zawiera dane jednostkowe z uwzględnieniem narzutu kosztów zarządzania
  Linią, eliminacji transakcji wzajemnych pomiędzy obszarami biznesowymi oraz korekt konsolidacyjnych.

  Tabela 19 : EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w podziale na Obszary Wytwarzania
  EBITDA w m ln zł II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Woda 32 29 (3) -8% 62 72 10 16%
  Wiatr 7 25 18 >
  100% 15 38 23 >
  100%
  Elektrownia w Ostrołęce 29 13 (16) -55% 73 45 (29) -39%
  Pozostałe i korekty 4 (3) (7) < -100% 27 14 (13) -48%
  Razem Wytwarzanie 73 65 (8) -11% 177 16 8 (9) -5%

  Rysunek 8: EBITDA bridge Linii Biznesowej Wytwarzanie (w mln zł)

  * uwzględnia trading energii elektrycznej netto (przychód minus koszt)
  73
  65
  22
  8 4
  730
  8
  7 11
  EBITDAII kw 2017 Koszt zakupuuprawnieńdo emisji CO2
  Przychody zdystrybucji i sprzedaży ciepła
  Przychody zesprzedaży energii*
  Koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji
  Przychody zesprzedaży zielonych prawmajątkowych
  Pozostałe przychody/koszty EBITDA II kw 2018


  64

  Udział Linii Biznesowej W ytwarzanie w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 12% w II kwartale br.
  (13% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Spadek EBITDA wyniósł 8 mln zł.
  Niższy poziom EBITDA Linii był w głównej mierze spowodowany wzrostem kos ztu zakupu uprawnień
  do emisji, niższymi przychodami z ciepła oraz energii elektrycznej. Powyższe czynniki zostały tylko
  częściowo skompensowane niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym
  przychodem ze sprzedaży zielonych praw mająt kowych.
  Wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji CO 2 był spowodowany wzrostem rynkowych cen uprawnień
  do emisji oraz mniejszą pulą darmowych uprawnień do produkcji na rok 2018.
  Niższe przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła to efekt sumarycznie niższe go zapotrzebowania na
  ciepło na rynkach lokalnych miast Ostrołęka, Elbląg i Kalisz.
  Niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej to wypadkowa spadku produkcji zasadniczo
  wszystkich typów źródeł (poza fotowoltaiką ). Jednocześnie, efekt ten został w znacznym stopniu
  pozytywnie skompensowany wzrostem średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w Elektrowni
  w Ostrołęce.
  Spadek zużycia paliw był pochodną niższej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efekt ten zost ał
  częściowo ograniczony w yższymi cen ami jednostkowy mi węgla w II kwartale 2018 roku względem
  analogicznego kwartału 2017 roku .
  Wzrost przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych był efektem wzrostu cen rynkowych
  zielonych praw majątkowych.
  Dodatkowo, w II kwartale 2018 roku miała miejsce korekta podatku od nieruchomości farm wiatrowych
  w wyniku wystąpienia zmian w otoczeniu legislacyjnym tj. podpisaniem przez Prezydenta zmian
  w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
  Oprócz wyżej prezentow anych czynników kształtujących wyniki brutto r/r Linii Biznesowej należy
  pokreślić odwrócenie w II kwartale 2018 roku odpisu aktualizującego wartość farm wiatrowych o łącznej
  wartości 117 mln zł. Powodem odwrócenia odpisu była, podobnie jak w akapicie powy żej, zmiana
  w otoczeniu legislacyjnym tj. podpisanie przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r.
  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Powyższe zdarzenie miało charakter niegotówkowy
  i wpłynęło pozytywnie na wynik operacyjny Grupy ENE RGA pozostając bez wpływu na wynik EBITDA.
  Nakłady inwestycyjne Linii w II kwartale 2018 roku były wyższe o 18 mln zł i głównie były związane
  z pracami remontowymi w Elektrowni w Ostrołęce oraz działaniami optymalizacyjnymi na bloku
  biomasowym w Elblągu.
  Z perspektywy wykonania I półrocza r/r należy zauważyć spadek EBITDA Linii o 9 mln zł. Niższy poziom
  był w głównej mierze spowodowany wzrostem o 40 mln zł kosztu zakupu uprawnień do emisji (wyższe
  ceny rynkowe) oraz niższymi o 6 mln zł przychodami z ciepła (niższ e wolumeny produkcji). Powyższe
  czynniki zostały częściowo skompensowane wyższym i o 10 mln zł przychod ami ze sprzedaży energii
  elektrycznej (wyższa cena sprzedaży w elektrowni w Ostrołęce , jak również wyższe przychody
  w źródła ch wiatrow ych i elektrociepłowni ach ) oraz wyższym i o 18 mln zł przychod ami ze sprzedaży
  zielonych praw majątkowych (wyższe ceny rynkowe). Dodatkowo, podobnie jak w samym II kwartale
  2018 roku, miała wpływ na wyniki Linii korekta podatku od nieruc homości farm wiatrowych w wyniku
  wystąpienia zmian w otoczeniu legislacyjnym.

  65

  Woda
  Tabela 20 : Wyniki Obszaru Wytwarzania Woda
  w mln zł II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Przychody 53 50 (3) -6% 106 117 11 10%
  EBITDA 32 29 (3) -8% 62 72 10 16%
  EBIT 24 21 (2) -10% 46 56 10 22%
  CAPEX 2 3 1 67% 4 4 0 6%

  Wiatr
  Tabela 21 : Wyniki Obszaru Wytwarzania Wiatr
  w mln zł II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Przychody 20 23 3 13% 40 47 7 16%
  EBITDA 7 25 18 >
  100% 15 38 23 >
  100%
  EBIT (1) 133 134 > 100% (2) 13 8 140 > 100%
  CAPEX 0 - (0) -100% 0 - (0) -100%

  Elektrownia w Ostrołęce
  Tabela 22 : Wyniki Obszaru Wytwarzania Elektrownia w Ostrołęce
  w mln zł II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Przychody 144 142 (2) -1% 290 291 1 0%
  EBITDA 29 13 (16) -55% 73 45 (29) -39%
  EBIT 14 (3) (16) < -100% 42 13 (29) -69%
  CAPEX 22 27 5 25% 35 44 9 26%

  Pozostałe i korekty
  Tabela 23 : Wyniki Obszaru Wytwarzania Pozostałe i korekty
  w mln zł II kw.
  2017
  II kw.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  I pół.
  2017
  I pół.
  2018 Zmiana Zmiana
  (%)
  Przychody 36 28 (8) -23% 94 91 (3) -4%
  EBITDA 4 (3) (7) < -100% 27 14 (13) -48%
  EBIT (4) (10) (6) < -100% 10 (1) (11) < -100%
  CAPEX 4 15 11 > 100% 7 28 21 > 100%
  66

  Linia Biznesowa Sprzedaż

  Rysunek 9: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy ENERGA (mln zł)

  Tabela 24 : Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy ENERGA
  w mln zł II kw. 2017 II kw. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody 1 267 1 260 (7) -1%
  EBITDA 21 4 (17) -81%
  amortyzacja 11 10 (1) -9%
  odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
  aktywów trwałych - - - 0%
  EBIT 10 (6) (16) < -100%
  Wynik netto 7 (3) (10) < -100%
  CAPEX 13 7 (6) -46%

  w mln zł I pół. 2017 I pół. 2018 Zmiana Zmiana (%)
  Przychody 2 617 2 683 66 3%
  EBITDA 11 57 46 > 100%
  amortyzacja 22 20 (2) -9%
  odpisy aktualizujące wartość niefinansowych
  aktywów trwałych - - - 0%
  EBIT (11) 37 48 > 100%
  Wynik netto (10) 35 45 > 100%
  CAPEX 21 12 (9) -43%  1 267
  21 10
  1 260
  4
  (6) Przychody EBITDA EBIT
  II kw. 2017 II kw. 2018


  67

  Rysunek 10 : EBITDA bridge Linii Biznesowej Sprzedaż (w mln zł)


  W II kwartale 2018 roku Linia Biznesowa Sprzedaż wypracowała 4 mln zł EBITDA, tj. 1% EBITDA Grupy
  ENERGA w porównaniu z 21 mln zł EBITDA w II kwartale 2017 roku, kiedy to udział Linii Biznesowej
  w EBITDA Grupy wynosił 4%.
  Przychody Linii Biznesowej Sprzedaż w II kwartale 2018 roku wyniosły 1 260 mln zł, a ich poziom uległ
  zmniejszeniu o 7 mln zł (o 1%) w porównaniu z II kwartałem 2017 roku. Najistotniejszą pozycją
  przychodową Linii Biznesowej pozostają niezmiennie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej,
  które w II kwartale 2018 roku były wyższe o 1% w ujęciu r/r (tj. o 10 mln zł). Pr zychody ze sprzedaży
  energii elektrycznej na rynku detalicznym w II kwartale 2018 roku spadły o 36 mln zł (o 3%)
  w porównaniu do II kwartału 2017 roku. Jest to wypadkowa niższego o 6% wolumenu oraz wyższej
  o 3% średniej ceny sprzedaży. Sprzedaż energii n a rynku hurtowym była z kolei wyższa o 45 mln zł
  (o 44%) w ujęciu r/r, na co złożyły się: wyższy o 18% wolumen oraz wyższa o 21% średnia cena
  sprzedaży. Przychody ze sprzedaży gazu były w analizowanym okresie niższe o 8 mln zł w ujęciu r/r -
  w wyniku spad ku wolumenu.
  Marża na sprzedaży energii elektrycznej - kluczowy element budujący wynik Linii Biznesowej - spadła
  o 3 mln zł w ujęciu r/r. Spadek marży nastąpił pomimo istotnego ograniczenia, z początkiem 2018 roku,
  oddziaływania dodatkowych obciążeń prawn o-umownych, związanych z długoterminowymi umowami
  na zakup zielonych certyfikatów oraz obowiązków wynikających z mechanizmu Sprzedawcy
  Zobowiązanego (szczegóły w dalszej części tekstu poniżej). Spadek marży r/r to głównie efekt
  niespodziewanego i dynamiczn ego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku w minionych miesiącach
  br. Poniżej scharakteryzowano determinanty kształtowania się marży na sprzedaży energii elektrycznej:
  a) Wolumen sprzedaży detalicznej – spadek wolumenu o 6% wpłynął w sposób negatywny na z mianę
  marży w ujęciu r/r.
  b) Struktura wolumenu sprzedaży wg grup taryfowych – niekorzystna struktura taryfowa wpłynęła na
  spadek marży z uwagi na zwiększenie się udziału klientów z grup taryfowych
  o niższej marży jednostkowej.
  c) Cena sprzedaży do odbiorców końcowych – ceny podążają za zmianą kosztu zmiennego oraz są
  determinowane przez konkurencję na rynku. W zrost średniej ceny sprzedaży w ujęciu r/r jest po -
  chodną wzrostu cen energii oraz zielonych certyfikatów na rynku, a także niewielkiego
  podwyższenia pr zez URE taryfy G na 2018 rok (o 0,3%).
  d) Koszt zakupu energii elektrycznej (w zł/MWh) – średni jednostkowy koszt zakupu wzrósł w ujęciu
  r/r na skutek prognozowanego (uwzględnianego w procesie kontraktacji sprzedaży) wzrostu cen
  energii na rynku. Jednakże, i stotny wpływ na poziom tego kosztu w II kwartale br. wywarł
  dynamiczny i niespodziewany wzrost cen energii na rynku, a następnie utrzymanie się ich na
  wysokim poziomie w ostatnich miesiącach. Sytuacja ta dotyczyła rynku terminowego, SPOT
  i bilansującego, przez co Linia Biznesowa ponosiła wysokie koszty związane z zamykaniem pozycji
  kontraktowej. Utrzymywanie się cen na wysokich poziomach może niekorzystnie oddziaływać
  21
  0 0 4
  3
  1
  11
  2
  75
  EBITDAII kw. 2017 Marża na energii elektrycznej Marża nasprzedaży gazu Przychody ze sprzedaży usług operatora handlowego Pozostałe EBITDAII kw. 2018


  68

  także na wyniki Linii Biznesowej w kolejnych kwartałach. Należy zaznaczyć, że wzrost kosz tu
  zakupu energii byłby jeszcze większy gdyby nie niższe obciążenia wynikające z pełnienia funkcji
  Sprzedawcy Zobowiązanego przez E NERGĘ Obrót SA. Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły
  w życie przepisy ograniczające ten obowiązek wyłącznie do instalacji o m ocy zainstalowanej
  mniejszej niż 500 kW.
  e) Koszt umorzenia praw majątkowych – średni jednostkowy koszt w II kwartale 2018 roku
  ukształtował się na niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku poziomie. Taka sytuacja
  wystąpiła pomimo wzrostu obowiązku ( z 15,4 do 17,5%) oraz dynamicznego wzrostu cen
  rynkowych zielonych certyfikatów – mających kluczowy wpływ na zmianę całego kosztu umorzenia
  praw majątkowych. Jest to efekt podjętej we wrześniu 2017 roku decyzji o skierowaniu do sądu
  powództwa o ustalenie n ieważności długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów
  (z uwagi na tryb ich zawarcia), w tym umów generujących ogromne straty dla Linii Biznesowej
  Sprzedaż (rozliczenia po wyższych cenach niż rynkowe). W konsekwencji tej decyzji w II kwartale
  br. Linia Biznesowa realizowała zakup zielonych certyfikatów w zdecydowanej większości po
  cenach rynkowych (oprócz rozstrzygniętych w tym okresie sporów), co w zestawieniu z zakupami
  certyfikatów po wysokich cenach w II kwartale 2017 roku przełożyło się na s padek średniego
  kosztu.
  Warto przypomnieć, że powyższa decyzja E NERGI Obrotu została zaskarżona przez kontrahentów
  i rozstrzygnięcia sądowe ostatecznie przesądzą o trwałości i skali korzystnego wpływu tych decyzji
  na wyniki finansowe Linii Biznesowej Sprz edaż w przyszłości. W ostatnich miesiącach zawarto
  ugody z trzema kontrahentami kończące spory, a także zapadły niekorzystne dla E NERGI Obrotu
  wyroki w trzech postępowaniach arbitrażowych, co wygenerowało dodatkowe obciążenia dla
  Spółki.
  Istotnym czynnikie m wpływającym na spadek EBITDA w ujęciu r/r były przychody ze sprzedaży usług
  operatora handlowego świadczone głównie na rzecz operatorów farm wiatrowych. Ich spadek o 11 mln
  zł związany jest z istotnym ograniczeniem funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego. tj. znacząco niższym
  obowiązkiem zakupu energii od farm zlokalizowanych na terenie Grupy E NERGA . Należy zaznaczyć
  jednak, że korzyści wynikające z niższego kosztu energii elektrycznej na skutek ograniczenia tej funkcji
  są znacznie większe niż spadek przychodów ze sprzedaży usług operatora handlowego.
  Marża na sprzedaży gazu zmniejszyła się nieznacznie (o 1 mln zł) w ujęciu r/r. Od 2017 roku utrzymuje
  się niska rentowność na działalności związanej z obrotem gazem. Taki stan rzeczy jest związany
  z wprowadzeniem w 2016 roku opłat za magazynowanie paliwa w przypadku importu, co przełożyło się
  na mniej korzystne zasady handlu na rynku hurtowym gazu.
  W I półroczu 2018 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła 57 mln zł i była wyższa o 46 mln
  zł w porównaniu z a nalogicznym okresem 2017 roku. W zrost wyniku to skutek wyższej marży na
  sprzedaży energii elektrycznej (o 71 mln zł r/r) do czego przyczyniły się niższe obciążenia prawno -
  umowne (Sprzedawca Zobowiązany oraz Długoterminowe umowy na zakup zielonych certyfika tów),
  o czym była mowa wcześniej. Negatywne efekty wysokich cen energii na rynku oraz decyzji
  arbitrażowych i ugód zaczęły oddziaływać w sposób istotny od II kwartału br. stąd to wyniki I kwartału
  br. przesądziły o wyższym wyniku w całym I półroczu. Negat ywny wpływ w perspektywie półrocznej
  utrzymały pozostałe opisane powyżej czynniki, tj. niższe przychody ze sprzedaży usług operatora
  handlowego (o 24 mln zł) oraz niższa marża na sprzedaży gazu (o 2 mln zł). W yjaśnienia trendów tych
  czynników są analogiczn e jak w opisanej powyżej perspektywie kwartalnej.
  3.7. Prognozy wyników finansowych
  Zarząd ENERG I SA nie publikował prognoz dla jednostkowych i skonsolidowanych wyników
  finansowych za rok obrotowy 201 8.


  69

  3.8. Oceny ratingowe
  W dniu 21 marca 2018 roku agencja Fitch Ratings potwierdziła utrzymanie długoterminowych ratingów
  Spółki na dotychczasowym poziomie BBB: długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej i obcej,
  rating wyemitowanych przez spółkę zależną Energę Finance AB (publ) obligacji w walucie krajowej
  i obc ej, a także ocenę na poziomie "BB+" dla wyemitowanych przez E NERGĘ SA obligacji hybrydowych.
  Perspektywa ocen ratingowych została utrzymana jako stabilna (Raport bieżący nr 10/2018).
  Z końcem października 2017 roku umowa z Moody’s wygasła w związku z czym ENERGA od obecnego
  okresu sprawozdawczego nie będzie publikować informacji w zakresie oceny ratingowej nadawanej
  przez tę agencję.

  Tabela 25 : Obowiązujące oceny ratingowe Spółki ENERGA

  Fitch
  Rating długoterminowy spółki BBB
  Perspektywa ratingu Stabilna
  Data nadania ratingu 19 stycznia 2012
  Data ostatniej zmiany ratingu 12 października 2012
  Data ostatniego potwierdzenia ratingu 21 marca 2018

  3.9. Dywidenda
  W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne W alne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku za
  rok 2017, który w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy.


  3.10. Czynniki wpływu na wyniki Grupy ENERGA w perspektywie co
  najmniej jednego kwartału
  Zdaniem Zarządu Spółki E NERGA SA, czynniki, o których mowa poniżej, będą oddziaływać na wyniki
  i na działalność Spółki oraz Grupy E NERGA w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
  70

  Rysunek 11 : Czynniki wpływu na wyniki Grupy ENERGA w perspektywie kolejnego kwartału  Prowadzenie rozmów
  ugodowych w sprawie
  zakończenia sporów sądowych
  i zawarcia nowych umów na
  zakup praw majątkowych

  Konsekwencje wynikające
  z decyzji o uznaniu
  długoterminowych kontraktów
  na zakup „zielonych”
  certyfikatów za nieważne
  Rosnąca konkurencja
  na rynku sprzedawców energii
  elektrycznej
  Wejście w życie z dniem
  1 stycznia 2018 roku zmian
  w ustawie o OZE znacznie
  ograniczających koszty
  pełnienia funkcji Sprzedawcy
  Zobowiązanego
  Kształtowanie się cen energii
  na rynku terminowym, SPOT
  i bilansującym
  Poziom pracy
  w wymuszeniu
  w ENERDZE Elektrownie
  Ostrołęka
  Ponoszenie wydatków na sieć
  w związku z wymogami
  regulacji jakościowej w Linii
  Biznesowej
  Dystrybucja
  Faktycznie zrealizowana stawka
  i wolumen operacyjn ej rezerw y
  mocy
  Udział w wyniku netto PGG
  i Polimex -Mostostal oraz
  wycena opcji na zakup akcji
  Polimex -Mostostal
  Warunki pogodowe
  i hydrometeorologi czne
  Kształtowansię cen rynkowych uprawnień do emisji CO2


  71
  72

  4. OTOCZENIE
  4.1. Sytuacja makroekonomiczna
  Podstawowym rynkiem działalności spółek wchodzących w skład Grupy E NERGA jest rynek krajowy,
  stąd wahania koniunktury, wyrażane za pomocą tempa zmian produktu krajowego brutto (dalej: PKB),
  inflacji, czy też stopy bezrobocia przekładają się na ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz
  kształtowanie popytu na produkty dosta rczane klientom końcowym.
  Napływające dane statystyczne wskazują, iż koniunktura polskiej gospodarki w 2 kwartale 2018 roku
  może być na porównywalnie wysokim poziomie, co w 1 kwartale, kiedy to PKB osiągnął wzrost 5,2%
  w odniesieniu do analogicznego okre su roku poprzedniego. W kolejnych kwartałach analitycy
  spodziewają się jednak obniżenia dynamiki krajowego PKB w ślad za wyhamowaniem wzrostu
  w gospodarce strefy euro oraz koniunkturą w gospodarce globalnej. Jak wskazuje Narodowy Bank
  Polski (dalej: NBP), do potencjalnych czynników niepewności należy zaostrzenie obecnych sporów
  handlowych i dalszy rozwój protekcjonizmu w handlu światowym oraz ryzyko związane z możliwym
  wystąpieniem kryzysu zadłużeniowego we W łoszech.
  Dynamika krajowej produkcji sprzedanej przemysłu w pierwszym półroczu br. była o 6,2% wyższa niż
  przed rokiem. W przypadku sekcji przemysłu związanego z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię
  elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - odnotowany wzrost był na poziomie 8,4% r/r. Spadek
  produk cji sprzedanej przemysłu wystąpił w przypadku górnictwa i wydobywania (1,2% r/r).
  Dobre nastroje w przemyśle potwierdza indeks PMI, którego wyniki z czerwca br. (54,2 pkt wobec
  prognozowanych 53,1 pkt) zasygnalizowały najsilniejszą ogólną kondycję polskieg o sektora
  przemysłowego od początku 2018 roku. Zarówno produkcja, jak i liczba nowych zamówień oraz
  zatrudnienie zarejestrowały szybsze niż odnotowane w maju tempo wzrostu.

  Rysunek 12 : Roczna dynamika PKB, popytu krajowego, spoży cia indywidualnego i inwestycji

  Źródło: GUS oraz prognozy Banku Zachodniego WBK

  4,4% 4%
  5,2% 4,9% 5,2% 4,9% 4,5%
  4% 3,8% 3,8% 3,6% 3,5%
  0%
  1%
  2%
  3%
  4%
  5%
  6%
  7%
  8%
  9%
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw.prognoza 3 kw.prognoza 4 kw.prognoza 1 kw.prognoza 2 kw.prognoza 3 kw.prognoza 4 kw.prognoza
  2017 2018 2019
  Popyt krajowy Spożycie indywidualne Nakłady brutto na środki trwałe PKB


  73

  Motorem polskiej gospodarki pozostaje popyt krajowy, a w szczególności spożycie gospodarstw
  domowych, na które pozytywnie działają: niskie bezrobocie, rosnące dochody oraz optymistyczne
  nastroje konsumentów, które zgodnie z Raportem o inflacji NBP (z lipca br.) wynikają, m.in. z wypłaty
  świadczeń z programu „Rodzina 500 plus” oraz umiarkowanej dynamiki cen konsumpcyjnych.
  Dodatkowo, korzystnie na popyt krajowy oddziałuje nis ki poziom stóp procentowych i związane z nimi
  niskie koszty finansowania wydatków konsumpcyjnych kredytem.
  Wsparciem dla gospodarki w pierwszym półroczu br. było przyspieszenie dynamiki nakładów brutto na
  środki trwałe. Głównym źródłem wzrostu tej kategori i pozostał jednak sektor instytucji rządowych
  i samorządowych, przy wciąż niskiej stopie inwestycji po stronie przedsiębiorstw. Jak wskazuje NBP,
  wysoka dynamika inwestycji publicznych na początku 2018 r. związana była przede wszystkim ze
  wzrostem nak ładów jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych środkami unijnymi. Dane
  Ministerstwa Rozwoju wskazują, że w najbliższych kwartałach można oczekiwać dalszego silnego
  wzrostu tych wydatków. W latach 2019 -2020 roczny przyrost transferów z UE będzi e już niższy, co
  przełoży się na obniżenie tempa wzrostu inwestycji publicznych.
  Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń -czerwiec br. było wyższe o 3,8%
  w stosunku do notowanego przed rokiem, a przeciętne miesięczne wynagrodzen ie (brutto) wzrosło
  w tym czasie o 7,3% r/r, kształtując się na poziomie 4 848,16 zł na koniec czerwca. Zgodnie
  z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba osób bezrobotnych w czerwcu
  osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona . Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się
  do 5,9%. Z tak niskim poziomem bezrobocia w kraju, wiążą się problemy pracodawców z pozyskaniem
  pracowników o niezbędnych kwalifikacjach, co stanowi coraz bardziej odczuwalną barierę w rozwoju
  przedsiębior stw w przemyśle i w handlu.
  Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w okresie styczeń -czerwiec 2018 roku wzrósł o 1,4%
  w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W zrost cen odnotowano w górnictwie
  i wydobywaniu (o 2,8%), zaś w obszarze wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę
  wodną i gorącą wodę ceny spadły o 0,6% r/r.
  Z kolei ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu br. wzrosły o 1,6% w stosunku do
  analogicznego okresu roku 2017. Głównym źródłem zmien ności inflacji były ceny żywności i energii. Jak
  wskazuje NBP, dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce pozostaje umiarkowana, czemu sprzyja
  stabilizacja wewnętrznej presji popytowej oraz umiarkowana inflacja u głównych partnerów handlowych
  Polski. W ocenie Ra dy Polityki Pieniężnej w kolejnych kwartałach inflacja kształtować się będzie
  w pobliżu celu inflacyjnego (2,5% z przedziałem odchyleń o ±1 pkt %), stąd na ostatnim posiedzeniu
  Rada pozostawiła stopy procentowe bez zmian, utrzymując stopę referencyjną na poziomie 1,5%.

  4.2. Rynek energii elektrycznej w Polsce
  Kształtowanie się otoczenia rynkowego ma istotne znaczenie dla osiąganych przez Grupę wyników
  finansowych. W tym świetle zwraca się uwagę zwłaszcza na produkcję i zużycie energii elektrycznej,
  wymianę międzysystemową Polski, ceny energii elektrycznej w Polsce i wybranych krajach sąsiednich,
  ceny praw majątkowych, opłatę za operacyjną rezerwę mocy oraz koszty uprawnień do emisji.
  Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej
  Produkcja energii elektryc znej w Polsce według danych publikowanych przez Polskie Sieci
  Elektroenergetyczne („PSE”) w I połowie 2018 roku wyniosła 81,3 TWh i była niższa o 1,7 TWh tj. 2,0%
  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (83,0 TWh). Niższa produkcja, w stosunku do
  ubiegłego roku, była spowodowana zamknięciem elektrowni na węgiel brunatny w Adamowie oraz
  niższą produkcją z generacji wiatrowej. Czynniki te były częściowo rekompensowane przez wyższą
  produkcję ze źródeł gazowych.


  74

  Rysunek 13 : Produkcja energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2018 roku (TWh)


  Źródło: PSE
  Krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w I połowie 2018 roku wyniosło 85,1 TWh i b yło wyższe
  o 1,6 TWh tj. 1,9% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (83,5 TWh).
  Rysunek 14 : Zużycie energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2018 roku (TWh)
  Źródło: PSE
  Wymiana międzysystemowa Polski
  Niższy eksport energii elektrycznej w I połowie br. o 3,15 TWh w stosunku do tego samego okresu roku
  ubiegłego, odpowiada za nadwyżkę importu netto energii elektrycznej w I połowie 2018 r. na poziomie
  3,84 TWh wobec importu netto w wysokości 0,51 TWh w I p ołowie ubiegłego roku. Jest to efekt
  mniejszego oddania energii elektrycznej w zakresie wymiany równoległej.
  16,0
  14,2 14,1
  13,0 13,0 12,7
  14,8 13,9
  14,9
  12,4 12,5 12,8
  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  Produkcja energii elektrycznej
  2017 2018
  15,5
  13,9 14,4
  13,3 13,4 13,0
  15,4
  14,3
  15,4
  13,2 13,4 13,5
  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  Zużycie energii elektrycznej
  2017 2018


  75

  Rysunek 15 : Miesięczne wolumeny wymiany międzysystemowej w Polsce po I półroczu 2018 roku (TWh)
  Źródło: PSE
  Ceny energii w wybranych krajach sąsiadujących z Polską
  W celu porównania cen energii w Polsce względem notowań w wybranych krajach sąsiadujących, jako
  produktem referencyjnym, posłużono się cenami na rynku SPOT. Średni poziom cen
  w Polsce w I półroczu 2018 roku był znacznie wyższy niż w krajach sąsiadujących co było szczególnie
  widoczne w II kwartale 2018 r. Bardzo wysokie ubytki systemowe, wysokie zapotrzebowanie na moc
  wraz z niskimi temperaturami oraz niską generacją ze źródeł wiatrowych, jak również wzrost notowań
  EUA oraz utrzymujące się wysokie ceny węgl a doprowadziły do wzrostu cen na rynku polskim.
  Największe odchylenia cen odnotowano do rynku niemieckiego (+29,7%, tj. 45,18 zł/MW h), a mniejsze
  w porównaniu do cen na rynku skandynawskim (+20,1%, tj. 32,99 zł/MWh).

  Rysunek 16 : Ceny energii na rynku SPOT w Polsce i wybranych krajach sąsiadujących w I półroczu 2018
  roku


  Źródło: Bloomberg
  Rynek Dnia Następnego (RDN) energii elektrycznej w Polsce
  Średni poziom indeksu IRDN24 wyniósł w I półroczu 2018 r. 197,36 zł/MW h i był o 45,82 zł/MWh wyższy
  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (151,54 zł/MWh). Jeszcze większa różnica średniego
  poziomu indeksu IRDN24 dotyczyła porównania II kwartału br. z t ym samym okresem roku ubiegłego
  1,34
  1,07 1,14 1,13
  1,32
  1,16
  0,74 0,64 0,61
  0,41 0,45 0,46
  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  Import Eksport
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18
  Cena (PLN/MWh)
  Polska Skandynawia Niemcy


  76

  i wyniosła 61,88 zł/MWh. Rekordowe poziomy ubytków systemowych oraz krajowego zapotrzebowania
  na moc zostały wsparte bardzo niską generacją wiatrową, co w konsekwencji wpłynęło na znaczny
  wzrost cen w stosunku do analogiczn ego okresu roku ubiegłego.

  Rysunek 17 : Indeks IRDN 24 w I półroczu 2018 roku (PLN/MWh)
  Źródło: TGE
  Rynek terminowy energii elektrycznej w Polsce
  Do połowy I kwartału 2018 r. rynek terminowy energii elektrycznej znajdował się w trendzie bocznym.
  Od tego momentu na rynku BASE 2019 wystąpiły znaczne wzrosty, wynosząc kurs
  w dniu 29 maja do poziomu 215,80 zł/MWh. Głównymi determinantami wzrostu kursu energii na rynku
  terminowym były:
  - dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO 2,
  - utrzymująca się wysoka cena węgla na rynkach światowych przenosząca się na wzrost cen na rynku
  polskim,
  - zdecydowanie niższa produkcja na rynku lokalnym z generacji wiatrowej jak i wodnej,
  - rekordowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

  162 156 147 141 151 153 161
  187
  206
  180
  221 228
  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  Ceny energii RDN
  2017 2018


  77

  Rysunek 18: Cena kontraktu terminowego pasmo z dostawą na 2019 rok w I półroczu 2018 roku

  Źródło: TGE
  Rynek uprawnień do emisji
  Wzrosty notowań EUA do poziomów nie widzianych od 2011 r. były głównie podyktowane pracami
  w Komisji Europejskiej, której nadrzędnym celem jest ograniczenie strony podażowej. W dniu 15 maja
  2018 r. Komisja Europejska opublikowała dane na temat liczby uprawnień będących w obiegu na koniec
  2017 r. (nieco ponad 1,654 mld), która stanowi podstawę określenia poziomu tzw. Rezerwy stabilności
  rynkowej (MSR) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który to mechanizm będzie
  funkc jonował od stycznia 2019 r. W związku z tym wolumen aukcji w pierwszych 8 miesiącach 2019 r.
  zostanie zmniejszony o 265 mln uprawnień, stanowiących 16% całkowitej liczby uprawnień będących
  w obiegu, które zostaną przesunięte do tzw. Rezerwy (MSR). Przez pi erwsze 5 lat stosowania MSR
  corocznie ma być zmniejszana o 24% uprawnień z puli aukcyjnej. Kolejna publikacja całkowitej liczby
  uprawnień w obiegu zostanie ogłoszona przez KE 15 maja 2019 r. Jeżeli ilość uprawnień w obiegu nie
  zmieni się, to w konsekwencji ilość uprawnień oferowanych w aukcjach w 2019 r., która trafi do MSR
  wyniesie 397 mln uprawnień. W prowadzenie tak skutecznego systemu ograniczającego podaż emisji
  na rynku, poparte sugestiami, że floor dla handlu uprawnień do emisji może kształtować się na poziomie
  25 – 30 EUR/t wpłynęło na wzrosty notowań uprawnień na rynku. Powyższe czynniki wyniosły kurs EUA
  w dniu 29 maja 2018 roku do poziomu 16,59 EUR/t, natomiast od końca ubiegłego roku kurs wzrósł
  o ponad 100%.

  160
  170
  180
  190
  200
  210
  220
  1
  21
  41
  61
  81
  101
  121
  2018-01-02 2018-01-16 2018-01-30 2018-02-13 2018-02-27 2018-03-13 2018-03-27 2018-04-11 2018-04-25 2018-05-11 2018-05-25 2018-06-11 2018-06-25
  [PLN/MWh]
  [MW]
  Wolumen Ceny


  78

  Rysunek 19 : Ceny uprawnień EUA w I półroczu 2018 roku

  Źródło: Bloomberg
  Rynek praw majątkowych
  W tabeli poniżej zostały przedstawione ceny indeksów na prawa majątkowe notowane na Towarowej
  Giełdzie Energii.
  Tabela 26 : Średnie poziomy indeksów praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii
  Indeks (rodzaj świadectwa) Wartość Indeksu Procent Opłata zastępcza
  Obowiązku (zł)
  1 półrocze 2017 (zł/MWh) z indeksem 2016
  1 półrocze 2018 (zł/MWh) z indeksem 2017
  (%)


  OZEX_A (zielone) 31,6 66,27 19,35* 300,0 3*
  KGMX (żółte) 122,96 116,68 8,0* 115 ,00*
  KECX (czerwone) 10,66 9,80 23,2* 9,00*
  * wartość opłaty zastępcz ej i obowiązku umorzenia na 2018 r.
  Z perspektywy posiadanej struktury wytwórczej Grupy (tj. duży udział produkcji z OZE) najistotniejsze
  są notowania zielonych praw majątkowych. W I półroczu 2018 roku ceny PM OZE w transakcjach
  sesyjnych kontynuowały wzrosty zapoczątkowane w II połowie ub.r ., kończąc II kwartał na poziomie
  75,17 zł/MW h. Skutecznym poziomem oporu dla notowań zielonych praw majątkowych, tak jak
  w I kwartale, okazał się poziom 80,00 zł/MWh.
  Rynek Bilansujący
  W przeważającym okresie I półrocza 2018 roku ceny na rynku bilansują cym były zbliżone do cen na
  rynku dnia następnego. W idocznym odstępstwem od tej tezy był 1 marca br., kiedy to średnia cena
  dobowa na rynku bilansującym wyniosła 366,00 zł/MWh a cena w najdroższych godzinach osiągała
  1045,00 zł/MW h. Średni poziom cen w bad anym okresie na rynku bilansującym wyniósł 197,20 zł/MWh,
  wobec 154,92 zł/MWh w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  7,5
  8,5
  9,5
  10,5
  11,5
  12,5
  13,5
  14,5
  15,5
  16,5
  sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18
  [Euro/tona]


  79

  Rysunek 20 : Zestawienie cen na rynku bilansującym i rynku SPOT (giełda) w I półroczu 2018 roku
  Źródło: TGE, PSE
  Operacyjna rezerwa mocy
  W 2018 roku kontynuowana jest usługa operacyjnej rezerwy mocy (ORM). Cena referencyjna została
  podniesiona do poziomu 42,58 zł/MWh. W I półroczu 2018 roku średni poziom opłaty za ORM wyniósł
  36,99 zł/MW h i był wyższy o 1,33 zł w st osunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
  (35,66 zł/MWh).

  Rysunek 21 : Zestawienie cen oraz zdolności wytwórczych stanowiących operacyjną rezerwę mocy
  w I półroczu 2018 roku

  Źródło: PSE
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  sty sty sty lut lut mar mar kwi kwi maj maj cze cze
  [PLN/MWh]
  Rynek bilansujący - średnia dobowa Giełda - średnia dobowa
  -
  1 000
  2 000
  3 000
  4 000
  5 000
  6 000
  7 000
  8 000
  9 000
  10 000
  0
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18
  [GWh]
  [PLN/MWh]
  Zdolności wytwórcze stanowiące rezerwę mocy Cena za rezerwę operacyjną Stawka maksymalna [PLN/MWh]


  80

  4.3. Otoczenie regulacyjne
  Tabela 27 : Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na wyniki Grupy ENERGA
  Akt prawny Cel zmian prawnych Szanse Zagrożenia

  Projekt
  rozporządzenia
  Min. Energii ws
  szczegółowych
  warunków o
  sposobu
  wnoszenia
  zabezpieczenia
  finansowego
  przez dostawców
  mocy oraz
  uczestników
  aukcji wstępnych

  (1) Określenie zasad i wymagań
  w zakresie zabezpieczeń
  finansowych wymaganych od
  uczestników aukcji rynku
  mocy
  (2) Szczegółowe regulacje
  dotyczące organizowania
  tzw. aukcji wstępnych rynku
  mocy, dedykowanych dla
  mocy transgranicznych
  (1) Publikacja projektu
  rozporządzenia
  gwarantuje terminowe
  wdrożenia rynku mocy
  w Polsce
  (2) Wprowadzono możliwość
  realizacji ustawowego
  obowiązku posiadania
  zabezpieczenia
  finansowego za pomocą
  poręczenia jednostki
  dominującej posiadającej
  wymagany poziom oceny
  ratingowej

  (1) Uszczegółowienia
  wymagają kwestie
  związane z definicjami
  kategorii ratingowych,
  co w pewnych
  wypadkach może
  powodować ryzyko
  wniesienia
  zabezpieczenia
  finansowego innego
  rodzaju

  Projekt
  rozporządzenia
  Min. Energii ws
  szczegółowych
  warunków
  i sposobu
  wykonania
  obowiązku
  mocowego, jego
  rozliczania
  i
  demonstrowania
  oraz
  szczegółowych
  warunków
  zawierania
  transakcji na
  rynku wtórnym


  (1) Określenie zasad i wymagań
  w zakresie trybu
  przeprowadzania przez OSP
  testowych okresów
  zagrożenia
  (2) Szczegółowe regulacje
  dotyczące funkcjonowania
  tzw. rynku wtórnego rynku
  mocy
  (1) Publikacja projektu
  rozporządzenia
  gwarantuje terminowe
  wdrożenia rynku mocy
  w Polsce
  (2) Doprecyzowania zasad
  transakcji rynku wtórnego
  pozwala ograniczyć
  ryzyko beneficjentów
  rynku mocy, wynikające
  z braku realizacji swoich
  zobowiązań
  (1) Zaproponowany
  algorytm obliczania
  jednostkowej stawki
  kary jest zbyt wysoki
  i w przyszłości może
  rodzić ryzyko naliczania
  kar na nieuzasadnionym
  poziomie

  Rządowy projekt
  ustawy
  o promowaniu
  energii
  elektrycznej
  z
  wysokosprawnej
  kogeneracji
  Nr z RCL,
  UD371


  (1) Uruchomienie wsparcia
  rozwoju CHP na nowych
  zasadach
  (2) Zasady wsparcia CHP
  dostosowane do wielkości,
  technologii oraz wieku danej
  instalacji
  (3) Dedykowane wsparcie dla
  nowych instalacji CHP
  (4) Nowy system zastąpi obecny
  który wygasa z końcem 2018
  r.
  (1) Szansa na wsparcie
  modernizacji najstarszych
  systemów CHP w Polsce
  i odbudowę mocy
  (2) Poprawa rentowności
  instalacji CHP
  (3) System zapewniający
  szanse rozwoju małych
  instalacji kogeneracyjnych
  (4) Możliwość indywidualnego
  wsparcia dla dużych
  jednostek CHP
  (1) Brak szczegółowych
  informacji w kwestii
  uruchomienia dialogu
  z UE ws pre -notyfikacji
  nowego systemu
  wsparcia
  (2) Wczesny etap prac
  legislacyjnych rodzi
  ryzyko, że nowa ustawa
  nie rozpocznie działania
  od 01.01.2019 r. (brak
  wsparcia dla CHP)
  (3) Ryzyko braku
  możliwości
  sfinansowania z
  systemu wsparcia
  inwestycji związanych
  z dostosowaniem do
  wymogów BAT/BREF


  81  (4) Nie precyzyjne zasady
  wsparcia instalacji CHP
  spalających biomasę


  Prawodawstwo
  UE.
  Pakiet regulacji
  UE na rzecz
  czystej energii
  dla wszystkich
  Europejczyków
  (Clean Energy
  for All Europeans
  legislative
  proposals) tzw.
  winter package.
  COM/2016/0860
  final
  Utworzenie unii energetycznej
  oraz wprowadzenie zasad
  zarządzania unią energetyczną.
  Plany redukcji subsydiów dla
  węgla oraz ustalenie celów OZE
  i efektywności energetycznej oraz
  zmniejszenia emisji CO 2 o 40%
  przed 2030 r. Nowe regulacje
  wymagają za twierdzenia przez
  Radę Unii Europejskiej oraz
  Parlament Europejski.
  Pakiet Zimowy zawiera również
  rozwiązania wspierające rozwój
  zdecentralizowanego
  wytwarzania energii elektrycznej
  oraz jej magazynowania w celu
  rozwoju tzw. energetyki
  obywatelskiej. Jedną z
  kluczowych zmianą dla rynków
  energetycznych w UE jest
  zniesienie tzw. „priority dispatch”,
  oznaczającego pierwszeństwo
  OZE w dostępie do sieci przed
  źródłami konwencjonalnymi.
  Zmiana wejdzie w życie po 2020
  roku. Procedowane
  rozporządzenie w sprawie
  wewnętrznego rynku energii
  elektrycznej wprowadzi nowe
  zasady dla systemów wsparcia co
  może mieć negatywny wpływ na
  rynek mocy w Polsce.
  (1) Opór kilku krajów UE
  wobec niskiej normy
  emisji tj. 550g CO 2/kWh.

  (2) Nowe regulacje m.in. w
  zakresie wsparcia rozwoju
  OZE i CHP oraz poprawy
  efektywności
  energetycznej.
  (1) Ograniczenie wsparcia
  mechanizmami rynku
  mocy wszystkich
  instalacji, które emitują
  ponad 550 g CO 2/kWh.
  (2) Restrykcje w zakresie
  braku realizacji celów
  unijnej polityki
  klimatycznej przez
  Państwa Członkowskie.
  (3) Zbyt ambitne cele
  klimatyczne UE
  niedopasowane do
  realiów niektórych
  Państw Członkowskich.
  (4) Obowiązek konsultacji
  Krajowych Planów
  Energetycznych z
  Komisją Europejską
  i obowiązek
  uwzględniania zaleceń
  KE w tym zakresie.
  (5) Zaprzestanie
  traktowania biomasy
  jako OZE.  82


  83

  3. AKCJE I AKCJONARIAT
  3.1. Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA
  Tabela 28 : Akcje Emitenta według serii i rodzajów
  Seria Rodzaj akcji Akcje (%) Głosy (%)
  AA zwykłe na okaziciela 269 139 114 65,00 269 139 114 48,15
  BB imienne
  uprzywilejowane* 144 928 000 35,00 289 856 000 51,85
  Razem 414 067 114 100,00 558 995 114 100,00
  * Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Właścicielem tych akcji jest Skarb Państwa.
  Tabela 29 : Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku i na dzień
  sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu
  Nazwa akcjonariusza
  Struktura akcjonariatu Spółki
  Akcje (%) Głosy (%)
  Skarb Państwa* 213 326 317 51,52 358 254 317 64,09
  Pozostali 200 740 797 48,48 200 740 797 35,91
  Razem 414 067 114 100,00 558 995 114 100,00
  * Skarb Państwa posiada 144 928 000 akcji imiennych serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  Rysunek 22 : Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA wg stanu na 30 czerwca 2018 roku i na dzień
  sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu


  52% 48%
  64%
  36%
  Skarb Państwa Pozostali
  Strukturaakcjonariatu
  Struktura głosów naWalnym Zgromadzeniu


  84

  3.2. Notowania akcji Spółki i przyznane rekomendacje
  Tabela 30 : Dane dotyczące akcji Spółki ENERGA na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Dane Wartość
  Cena emisyjna 17,00 zł
  Liczba akcji 414 067 114
  Kurs na koniec okresu 8,94 zł
  Kapitalizacja na koniec okresu 3,70 mld zł
  Minimum na zamknięciu sesji w I półroczu 8,74 zł
  Maximum na zamknięciu sesji w I półroczu 12,89 zł
  Minimum I półrocza 8,58 zł
  Maximum I półrocza 13,09 zł
  Średnia wartość obrotu 8,8 mln zł
  Średni wolumen obrotu 816 tys. szt.
  Średnia liczba transakcji 1,6 tys. szt.
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www. infostrefa.pl
  Rysunek 23 : : Wykres kursu akcji Spółki ENERGA w okresie od debiutu (tj. 11 grudnia 2013 roku) do 30
  czerwca 2018 roku

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z infostrefa. com

  0
  50 000
  100 000
  150 000
  200 000
  250 000
  300 000
  350 000
  - zł
  5 zł
  10 zł
  15 zł
  20 zł
  25 zł
  30 zł
  IIIIIIIV VVIVIIVIII IX XXIXII IIIIIIIV VVIVIIVIII IX XXIXII IIIIIIIVVVIVIIVIII IX XXIXII IIIIIIIV VVI
  2015 2016 2017 2018
  Obroty w tys. zł
  Cena
  Obroty Cena


  85

  Rysunek 24 : Zmiana kursu akcji ENERGA SA w porównaniu do zmian indeksów WIG, WIG20 i WIG -
  ENERGIA

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z infostrefa. com
  Rysunek 25 : Rekomendacje analityczne przyznane w I półroczu 2018 roku
  Zestawienie wydanych rekomendacji znajduje się na stronie Relacji Inwestorskich Spółki .
  3.3. Zestawienie stanu akcji w posiadaniu osób zarządzających
  i nadzorujących
  Na dzień 10 maja 201 8 roku, na dzień 30 czerwca 201 8 roku i na dzień sporządzenia niniejszego
  Sprawozdania żaden z Członków Rady Nadzorczej ENERG I SA oraz żaden z Członków Zarządu
  ENERG I SA nie posiadał akcji Spółki, uprawnień do akcji Spółki ani też akcji/ udziałów w jednostkach
  powiązanych ze Spółką.

  -60%
  -40%
  -20%
  0%
  20%
  40%
  60%
  80%
  IIIIII IV VVI VII VIII IX XXIXII IIIIII IV VVIVIIVIII IX XXIXII IIIIIIIV VVIVIIVIII IX XXIXII IIIIIIIV VVI
  2015 2016 2017 2018
  ENERGA WIG20 WIG WIG-ENERGIA
  9
  Rekomendacji
  analitycznych w
  I półroczu 201 8 roku
  5 rekomendacji Kupuj
  2 rekomendacje Trzymaj
  2 rekomendacj e Sprzedaj  86

  Oś wiadczenia Zarządu
  Zarząd ENERG I SA niniejszym oświadcza, że:
  a) wedle najlepszej wiedzy, Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie
  finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
  ENERG I SA i Grupy Kapitałowej ENERGA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć ora z sytuacji
  Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
  b) KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. , podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący
  przeglądu Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi tałowej
  ENERGA i Jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego ENERG I SA za I półrocze 2017
  roku został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli
  rewidenci dokonujący przeglądu ww. sprawozdania spełniali w arunki do wydania bezstronnych
  i niezależnych raportów z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

  Gdańsk, 9 sierpnia 201 8 roku

  Podpisy Członków Zarządu ENERG I SA


  Alicja Klimiuk
  p.o. Prezesa Zarządu ENERG I SA

  Jacek Kościelniak
  Wiceprezes Zar ządu ENERG I SA ds. Finansowych

  Grzegorz Ksepko
  Wiceprezes Zarządu ENERG I SA ds. Korporacyjnych


  Jarosław Małkowski
  Dyrektor Departamentu Finansów  87

  Spis rysunków
  Rysunek 1: Proces zarządzania ryzykiem obowiązujący w Grupie ENERGA ................................ ................................ ............ 24
  Rysunek 2: EBITDA bridge w podziale na segmenty ................................ ................................ ................................ ................. 49
  Rysunek 3: Przepływy pieniężne Grupy w I półroczu 2018 i 2017 roku (w mln zł) ................................ ................................ ...... 54
  Rysunek 4: Struktura aktywów i pasywów ................................ ................................ ................................ ................................ . 55
  Rysunek 5: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja Grupy ENERGA (mln zł) ................................ ................................ ................. 60
  Rysunek 6: EBITDA bridge Linii Biznesowej Dystrybucja (w mln zł) ................................ ................................ .......................... 61
  Rysunek 7: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy ENERGA (mln zł) ................................ ................................ ............... 62
  Rysunek 8: EBITDA bridge Linii Biznesowej Wytwarzanie (w mln zł) ................................ ................................ ........................ 63
  Rysunek 9: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy ENERGA (mln zł) ................................ ................................ .................... 66
  Rysunek 10: EBITDA bridge Linii Biznesowej Sprzedaż (w mln zł) ................................ ................................ ............................ 67
  Rysunek 11: Czynniki wpływu na wyniki Grupy ENERGA w perspektywie kolejnego kwartału ................................ .................. 70
  Rysunek 12: Roczna dynamika PKB, popytu krajowego, spożycia indywidualnego i inwestycji ................................ ................. 72
  Rysunek 13: Produkcja energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2018 roku (TWh) ................................ ................................ 74
  Rysunek 14: Zużycie energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2018 roku (TWh) ................................ ................................ .... 74
  Rysunek 15: Miesięczne wolumeny wymiany międzysystemowej w Polsce po I półroczu 2018 roku (TWh) .............................. 75
  Rysunek 16: Ceny energii na rynku SPOT w Polsce i wybranych krajach sąsiadujących w I półroczu 2018 roku ...................... 75
  Rysunek 17: Indeks IRDN 24 w I półroczu 2018 roku (PLN/MWh) ................................ ................................ ............................. 76
  Rysunek 18: Cena kontraktu terminowego pasmo z dostawą na 2019 rok w I półroczu 2018 roku ................................ ............ 77
  Rysunek 19: Ceny uprawnień EUA w I półroczu 2018 roku ................................ ................................ ................................ ....... 78
  Rysunek 20: Zestawienie cen na rynku bilansującym i rynku SPOT (giełda) w I półroczu 2018 roku ................................ ......... 79
  Rysunek 21: Zestawienie cen oraz zdolności wytwórczych stanowiących operacyjną rezerwę mocy w I półroczu 2018 roku ... 79
  Rysunek 22: Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA wg stanu na 30 czerwca 2018 roku i na dzień sporządzenia niniejszego
  Sprawozdania Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 83
  Rysunek 23: : Wykres kursu akcji Spółki ENERGA w okresie od debiutu (tj. 11 grudnia 2013 roku) do 30 czerwca 2018 roku .. 84
  Rysunek 24: Zmiana kursu akcji ENERGA SA w porównaniu do zmian indeksów WIG, WIG20 i WIG -ENERGIA ..................... 85
  Rysunek 25: Rekomendacje analityczne przyznane w I półroczu 2018 roku ................................ ................................ .............. 85
  88

  Spis tabel
  Tabela 1: Kluczowe obszary inwestycji za 6 miesięcy 2018 roku ................................ ................................ ............................... 20
  Tabela 2: Nominalna wartość objętych przez ENERGĘ SA i niewykupionych obligacji w podziale na poszczególnych emitentów
  według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r oku ................................ ................................ ................................ ........................... 23
  Tabela 3: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 33
  Tabela 4: Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Grupę w I półroczu 2018 roku ................................ ................................ ..... 46
  Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat ................................ ................................ ................................ ..... 48
  Tabela 6: Poziom EBITDA skorygowany o wpływ istotnych zdarzeń jednorazowych* ................................ ................................ 51
  Tabela 7: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ................................ . 51
  Tabela 8: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ........................ 53
  Tabela 9: Wskaźniki finansowe Grupy ENERGA ................................ ................................ ................................ ....................... 55
  Tabela 10: Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych ................................ ................................ ............................... 56
  Tabela 11: Wielkości wskaźników SAIDI i SAIFI ................................ ................................ ................................ ........................ 57
  Tabela 12: Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie ENERGA ................................ ................................ ........................ 57
  Tabela 13: Produkcja ciepła ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 58
  Tabela 14: Wolumen i koszt* zużycia kluczowych paliw ................................ ................................ ................................ ............ 58
  Tabela 15: Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży ................................ ................................ ........................ 59
  Tabela 16: Wyniki EBITDA Grupy ENERGA w podziale na Linie Biznesowe ................................ ................................ ............. 60
  Tabela 17: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja ................................ ................................ ................................ ........................ 60
  Tabela 18: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy ENERGA ................................ ................................ ............................ 62
  Tabela 19: EBITDA Linii Biznesowej W ytwarzanie w podziale na Obszary Wytwarzania ................................ ........................... 63
  Tabela 20: Wyniki Obszaru Wytwarzania Woda ................................ ................................ ................................ ........................ 65
  Tabela 21: Wyniki Obszaru Wytwarzania Wiatr ................................ ................................ ................................ ......................... 65
  Tabela 22: Wyniki Obszaru Wytwarzania Elektrownia w Ostrołęce ................................ ................................ ............................ 65
  Tabela 23: Wyniki Obszaru Wytwarzania Pozostałe i korekty ................................ ................................ ................................ .... 65
  Tabela 24: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy ENERGA ................................ ................................ ................................ . 66
  Tabela 25: Obowiązujące oceny ratingowe Spółki ENERGA ................................ ................................ ................................ ..... 69
  Tabela 26: Średnie poziomy indeksów praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii ................................ .... 78
  Tabela 27: Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na wyniki Grupy ENERGA ................................ ............................... 80
  Tabela 28: Akcje Emitenta według serii i rodzajów ................................ ................................ ................................ .................... 83
  Tabela 29: Struktura akcjonariatu Spółki ENERGA według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku i na dzień sporządzenia
  niniejszego Sprawozdania Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 83
  Tabela 30: Dane dotyczące akcji Spółki ENERGA na dzień 30 czerwca 2018 roku ................................ ................................ ... 84  89

  Słownik skrótów i pojęć
  Biomasa
  Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpa dów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze
  CAPEX (ang. Capital Expenditures) Nakłady inwestycyjne
  CIRS, CCIRS (ang. Currency Interest Rate Swap, Cross -Currency Interest Rate Swap )
  Transakcje wymiany walutowo -procentowej, w której dochodzić będzie do płatności opartych o zmienne stopy procentowe, przez ustalony okres z ustaloną częstotliwością w dwóch różnych walutach (CIRS) lub większej liczbie walut (CCIRS)
  CO 2 Dwutlenek węgla
  EBI (ang. European Investment Bank) Europejski Bank Inwestycyjny
  EBI TDA (ang. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ) ENERGA SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość n iefinansowych aktywów trwałych.
  EBIT (ang. Earnings before interest and taxes) Zysk operacyjny
  ENERGA SA, Spółka ENERGA Spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej ENERGA
  ENERGA -OPERATOR, EOP ENERGA -OPERATOR SA, spółka zależna od ENERGA SA będąca liderem Segmentu Dystrybucja w Grupie ENERGA.
  ENERGA -OBRÓT, EOB ENERGA -OBRÓT SA, spółka zależna od ENERGA SA będąca liderem Segmentu Sprzedaż w Grupie ENERGA
  EMTN (ang. Euro Medium Term Notes) Program emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN
  EUA (ang. European Union Allowance) Uprawnienia do emisji
  EUR Euro, waluta stosowana w krajach należących do strefy euro Unii Europejskiej
  GPW Giełda Papierów W artościowych w W arszawie SA
  Grupa Kapitałowa ENERGA, Grupa ENERGA, Grupa, ENERGA
  Grupa kapitałowa zajmująca się dystrybucją obrotem i wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi
  Grupa taryfowa Grupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło lub korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich s tosowania
  GUS Główny Urząd Statystyczny
  GW Gigawat, jednostka mocy w układzie SI, 1 GW = 10 9 W
  GW e Gigawat mocy elektrycznej
  GW h Gigawatogodzina
  IRM Mechanizm interwencyjnej rezerwy mocy
  IRS (ang. Interest Rate Swap ) Umowa wymiany płatności odsetkowych pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej.
  Kogeneracja, CHP Proces technologiczny równoczesnego wytwarzania ciepła i ener gii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego
  KRS Krajowy Rejestr Sądowy
  kW h Kilowatogodzina, jednostka energii elektrycznej wytworzonej lub zużytej przez urządzenie o mocy 1 kW w ciągu 1 godziny; 1 kW h = 3 600 000 J = 3,6 MJ
  MW Jednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 10 6 W
  MW e Megawat mocy elektrycznej
  MW h Megawatogodzina
  NBI Nordycki Bank Inwestycyjny
  Odnawialne źródła energii, OZE
  Źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i z wierzęcych
  ORM Operacyjna rezerwy mocy
  OSD, Operator Systemu Dystrybucyjnego
  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elek troenergetycznymi


  90

  OSP, Operator systemu przesyłowego
  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergety cznym, bieżące i długookresowe bezpie
  czeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi
  OZEX_A Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE_A na sesji giełdowej
  PKB Produkt Krajowy Brutto
  PLN Polski złoty, waluta krajowa
  PMI Wskaźnik aktywności gospodarczej przemysłu, wyliczany przez firmę Markit we współpracy z bankiem HSBC
  PMOZE_A Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku
  Prawa majątkowe Zbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji
  PSE
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596; spółka wyznaczona decyzją Prezesa URE Nr DPE -47-58(5)/4988/2007/BT z dnia 24 grudnia 2007 roku na Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dn ia 1 lipca 2014 roku
  r/r Rok do roku
  SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index ) Systemowy wskaźnik średniego (przeciętnego) rocznego czasu trwania przerw
  SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index ) Systemowy wskaźnik średniej liczby (częstości) trwania przerw na osobę
  SFIO Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
  SPOT Rynek dnia następnego (RDN) - rynek energii działający w przedziale czasu „dnia następnego” (DN) zapewniający dostawy energii w dniu D
  Świadectwo pochodzenia z kogeneracji
  Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9I Prawa Energetycznego, potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wytwarzanej w: (i) jednostce kogeneracji opalanej paliwa mi gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW (tzw. żółty certyfikat), (ii) jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopaln iach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy (tzw. fioletowy certyfikat), albo (iii) w innej jednostce kogeneracji (tzw. czerwony certyfikat)
  Świadectwo pochodzenia ze źródeł odnawialnych, zielony certyfikat
  Dokument wydawany przez Prezesa URE zgodnie z art. 9e Prawa Energetycznego, potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (tzw. zielony certyfikat)
  Taryfa G Grupa taryfowa dla odbiorców indywidualnych - gospodarstw domowych
  Towarowa Giełda Energii , TGE
  Towarowa Giełda Energii SA, giełda towarowa na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe dopuszczone do obrotu na giełdzie, tj. energia elektryczna, paliwa ciekłe lub gazowe, gaz wydobywczy, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątk owe wynikające ze świadectw pochodzenia, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny energii elektrycznej, paliw ciekłych lub gazowych i wielkości emisji zanieczyszczeń
  TPA (ang. Third Party Access) Zasada oznaczająca możliwość korzystania z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowani a od niego energii elektrycznej
  TWh Terawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie SI. 1 TW h to 109 kW h
  URE Urząd Regulacji Energetyki
  WACC (ang. weighted average cost of capital) Średni ważony koszt kapitału
  WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate ) Międzybankowa stopa procentowa
  WRA Wartość Regulacyjna Aktywów
  Współspalanie
  W ytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, jednoczesnego, przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami; część energii wyprodukowanej w powyższy sposób może być uznana za energię wytworzoną w odnawialnym źródle energii  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik


  1
  Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA
  Okres 6 miesięcy zako ńczony Okres 6 miesi ęcy zako ńczony
  30 czerwca 2018
  (niebadane)

  30 czerwca 2017
  (niebadane)

  30 czerwca
  2018
  (niebadane)

  30 czerwca 2017
  (niebadane)

  w mln PLN w mln EUR
  Przychody ze sprzeda ży 40 37 9 9
  Zysk z dziaalno
  ści operacyjnej (46) (29) (11) (7)
  Zysk lub strata brutto przed
  opodatkowaniem 558 204 132 48
  Zysk lub strata netto
  574 210 135 49
  Cakowite dochody 579 171 137 40
  Ś
  rodki pieni ężne netto
  z dziaalno ści operacyjnej (28) 9 (7) 2
  Ś
  rodki pieni ężne netto
  z dziaalno ści inwestycyjnej (371) (74) (88) (17)
  Ś
  rodki pieni ężne netto
  z dziaalno ści finansowej (30) 606 (7) 143
  Zmiana netto stanu
  środków
  pieni ężnych i ich ekwiwalentów (429) 541 (101) 127
  Zysk netto na akcj
  ę zwyky
  i rozwodniony (w PLN/EUR na
  akcj ę) 1,39 0,51 0,33 0,12
  Liczba akcji zwykych
  wyemitowanych zastosowana
  do obliczania zysku na jedn
  ą
  akcj ę 414 414 414 414
  2
  Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA
  * Wartość ksi ęgowa, czyli kapita wasny podzielony przez liczb ę akcji.

  Powy ższe dane finansowe za okresy zako ńczone 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 zos tay
  przeliczone na EUR wedug nast ępuj ących zasad:
  (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finans owej - wedug średniego kursu EUR
  ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzie ń 30 czerwca 2018 roku - 4,3616, na dzie ń 31
  grudnia 2017 roku - 4,1709.
  (2) poszczególne pozycje sprawozdania z cakowitych doc hodów oraz sprawozdania z przepywów
  pieni ężnych - wedug kursu stanowi ącego średni ą arytmetyczn ą ś rednich kursów EUR ustalonych
  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie ń ka żdego miesi ąca okresu obrotowego od 1 stycznia
  do 30 czerwca 2018 roku - 4,2395, okresu od 1 stycz nia do 30 czerwca 2017 roku - 4,2474.
  (3) poszczególne pozycje sprawozdania z cakowitych doc hodów - wedug kursu stanowiącego
  ś redni ą arytmetyczn ą ś rednich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank P olski na ostatni
  dzie ń ka żdego miesi ąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 20 18 roku - 4,2395,
  okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - 4,24 74.  Stan na dzień Stan na dzie ń

  30 czerwca 2018
  (niebadane)

  31 grudnia 2017

  30 czerwca 2018
  (niebadane)

  31 grudnia 2017

  w mln PLN w mln EUR
  Aktywa trwae 12 106 11 168 2 776 2 678
  Aktywa obrotowe 3 890 4 224 892 1 013
  Aktywa razem 15 996 15 392 3 667 3 690
  Zobowi
  ązania dugoterminowe 7 227 7 287 1 657 1 747
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe 1 064 979 244 235
  Kapita wasny 7 705 7 126 1 767 1 709
  Kapita podstawowy
  4 522 4 522 1 037 1 084
  Warto
  ść ksi ęgowa na akcj ę
  (w PLN/EUR na akcj ę)* 18,61 17,21 4,27 4,13
  Liczba akcji zwykych na koniec
  okresu (w mln)
  414 414 414 414


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik


  1
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA
  Okres 6 miesięcy zako ńczony Okres 6 miesi ęcy zako ńczony
  30 czerwca 2018
  (niebadane)

  30 czerwca 2017
  (niebadane)

  30 czerwca
  2018
  (niebadane)

  30 czerwca 2017
  (niebadane)

  w mln PLN w mln EUR
  Przychody ze sprzeda ży 5 034 5 197 1 187 1 224
  Zysk z dziaalno
  ści operacyjnej 803 655 189 154
  Zysk lub strata brutto przed
  opodatkowaniem 692 599 163 141
  Zysk lub strata netto
  przypadaj
  ący akcjonariuszom
  jednostki dominuj ącej 556 484 131 114
  Cakowite dochody 555 431 131 101
  Ś
  rodki pieni ężne netto
  z dziaalno ści operacyjnej 826 852 195 201
  Ś
  rodki pieni ężne netto
  z dziaalno ści inwestycyjnej (747) (906) (176) (213)
  Ś
  rodki pieni ężne netto
  z dziaalno ści finansowej (532) 829 (125) 195
  Zmiana netto stanu
  środków
  pieni ężnych i ich ekwiwalentów (453) 775 (107) 182
  Zysk netto na akcj
  ę zwyky
  i rozwodniony (w PLN/EUR na
  akcj ę) 1,34 1,17 0,32 0,28
  Liczba akcji w mln
  zastosowana do obliczania
  zysku na jedn
  ą akcj ę 414 414 414 414
  2
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA
  * Wartość ksi ęgowa, czyli kapita wasny przypadaj ący wa ścicielom jednostki dominuj ącej podzielony przez liczb ę akcji.
  Powy ższe dane finansowe za okresy zako ńczone 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 zos tay
  przeliczone na EUR wedug nast ępuj ących zasad:
  (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finans owej - wedug średniego kursu EUR
  ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzie ń 30 czerwca 2018 roku - 4,3616, na dzie ń 31
  grudnia 2017 roku - 4,1709.
  (2) poszczególne pozycje sprawozdania z cakowitych doc hodów oraz sprawozdania z przepywów
  pieni ężnych - wedug kursu stanowi ącego średni ą arytmetyczn ą ś rednich kursów EUR ustalonych
  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie ń ka żdego miesi ąca okresu obrotowego od 1 stycznia
  do 30 czerwca 2018 roku - 4,2395, okresu od 1 stycz nia do 30 czerwca 2017 roku - 4,2474.
  (3) poszczególne pozycje sprawozdania z cakowitych doc hodów - wedug kursu stanowiącego
  ś redni ą arytmetyczn ą ś rednich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank P olski na ostatni
  dzie ń ka żdego miesi ąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 20 18 roku - 4,2395,
  okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - 4,24 74.  Stan na dzień Stan na dzie ń

  30 czerwca 2018
  (niebadane)

  31 grudnia 2017

  30 czerwca 2018
  (niebadane)

  31 grudnia 2017

  w mln PLN w mln EUR
  Aktywa trwae 15 354 14 930 3 520 3 580
  Aktywa obrotowe 5 646 6 126 1 294 1 469
  Aktywa razem
  21 000 21 056 4 815 5 048
  Zobowi
  ązania dugoterminowe 8 571 8 968 1 965 2 150
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe 2 214 2 623 508 629
  Kapita wasny 10 215 9 465 2 342 2 269
  Kapita wasny przypadaj
  ący
  akcjonariuszom jednostki
  dominuj ącej 10 158 9 409 2 329 2 256
  Kapita podstawowy
  4 522 4 522 1 037 1 084
  Warto
  ść ksi ęgowa na akcj ę
  (w PLN/EUR na akcj ę)* 24,54 22,73 5,63 5,45
  Liczba akcji w mln na koniec
  okresu 414 414 414 414


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energa SA
ISIN:PLENERG00022
NIP:9570957722
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 7788300
www:www.grupaenerga.pl
Kalendarium raportów
2021-08-12Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ENERGA
2021-06-18 17-06-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor