Raport.

ENEA SA (46/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. (Spółka) w dniu 7 sierpnia 2018 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2018 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki, które zostały zaprezentowane poniżej.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2018 roku:
Przychody ze sprzedaży netto: 6 040 mln zł
EBITDA: 1 304 mln zł
EBIT: 633 mln zł
Zysk netto: 462 mln zł
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 431 mln zł.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
Obrót: 29 mln zł
Dystrybucja: 580 mln zł
Wytwarzanie: 437 mln zł
Wydobycie: 274 mln zł
Wybrane dane operacyjne:
Produkcja węgla netto: 4,52 mln ton,
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej: 13,981 TWh,
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,047 TWh,
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 10,654 TWh.
Na wstępny wynik EBITDA Grupy Kapitałowej ENEA w I półroczu 2018 roku wpływ miały następujące zdarzenia:
- Obszar Obrót - wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów obowiązków ekologicznych (szczególnie obowiązek zielony) oraz zakupu energii elektrycznej;
- Obszar Dystrybucja - wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wzrost wyniku pozostałej działalności operacyjnej głównie w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz niższymi niż w okresie porównywalnym 2017 roku rezerwami dot. majątku sieciowego;
- Obszar Wytwarzanie - obok zwiększenia mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku zanotowano postój gwarancyjny bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice, wydłużenie prac modernizacyjnych bloku nr 10 przy jednoczesnym odstawieniu bloku nr 9 co było związane z dostosowaniem tych jednostek wytwórczych w Elektrowni Kozienice do konkluzji BAT; istotny wpływ na wyniki segmentu mają również warunki rynkowe dot. cen energii elektrycznej oraz rosnące koszty zmienne;
- Obszar Wydobycie - po trudnościach I kwartału, kolejny okres, wspierany wzrostem ceny sprzedaży, przyniósł stabilizację poziomu wydobycia i odbudowanie wyników w omawianym segmencie.
Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2018 roku:
Przychody ze sprzedaży netto: 2 250 mln zł
EBITDA: 15 mln zł
EBIT: 14 mln zł
Zysk netto: 748 mln zł
Na wstępny jednostkowy wynik netto ENEA S.A. w I półroczu 2018 roku miały wpływ przede wszystkim czynniki związane z obrotem energią elektryczną takie jak: wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorcy końcowego, przy jednoczesnym wzroście kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) oraz ceny zakupu energii elektrycznej.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych Spółek.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 13 września 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Enea SA
ISIN:PLENEA000013
NIP:777-00-20-640
EKD: 40.10 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Górecka 1 60-201 Poznań
Telefon:+48 61 8845544
www:www.enea.pl
Kalendarium raportów
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ENEA
2021-09-24 22-09-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor