Raport.

ENEA SA (6/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2017 oraz 29/2017 w sprawie odpowiednio zmian Statutu dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Enea S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Enea S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 marca 2018 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.
Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji zmiany § 20 ust. 4, § 11, § 13, § 14 ust. 1, § 18, § 20 ust. 2 poprzez zmianę jego pkt 9 i dodanie pkt 10,11,12, § 20 ust. 3 poprzez zmianę jego pkt 14 oraz dodanie pkt 15,16,17,18,19, § 20 ust. 5, § 23 ust. 1, § 36 oraz § 40 poprzez skreślenie jego ust. 6 i nadanie dotychczasowemu ustępowi 7 nr 6. Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał nr 27-37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż wykaz dokonanych zmian w Statucie Spółki wraz ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego postanowień przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku. Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Valid from od 6.03.2018
  Consolidated text
  of the Statute of ENEA S.A.
  I. GENERAL PROVISIONS -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 1
  1. The Company is incorporated under the business name: ENEA Spółka Akcyjna. --------
  2. The Company may use the abbreviated name: ENEA S.A. -------------------------------- ---
  § 2
  1. The Company’s regis tered office is in Poznań. -------------------------------- -----------------
  2. The Company conducts its activity in the Republic of Poland and abroad. -----------------
  3. The Company may establish and run branch offices, representative offices and other
  units, in addition to participating in other companies and ventures i n the Republic of
  Poland and abroad. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  § 3
  The Company was formed as a result of the transformation of the state -owned enterprise
  under the name: Zakład Energetyczny Poznań in Poznań into a company operating under
  the name: Energetyka Poznańska Spółka Ak cyjna and a merger with the following
  companies: Energetyka Szczecińska S.A., Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A.,
  Zakład Energetyczny Gorzów S.A., Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A., effected by way of
  Energetyka Poznańska Spółka Akcyjna taking over the above companies’ assets. ---------------
  § 4
  The Company is established in perpetuity. -------------------------------- ------------------------------


  THE COMPANY’S CORPORATE OBJECTS -------------------------------- ---------------------
  § 5
  1. The Company’s corporate objects are as follows (PKD – Polish Classification of
  Activity): -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1) production of electricity (35.11.Z), -------------------------------- ------------------------
  2) tradi ng in electricity (35.14.Z), -------------------------------- -----------------------------
  3) production of gaseous fuels (35.21.Z), -------------------------------- --------------------
  4) distribution of gaseous fuels through networks (35.22.Z), -----------------------------
  5) trading in gaseous fuels through networks (35.23.Z), -------------------------------- ---
  6) steam, hot water and air production and sup ply for airconditioning sy stems
  (35.30.Z), -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  7) works connected with constructing transmission pipelines and distribution
  networks (42.21.Z), -------------------------------- -------------------------------- ----------
  8) electrical installations (43.21.Z), -------------------------------- ---------------------------
  9) other building installations (43.29.Z), -------------------------------- ---------------------
  10) architectural activities (71.11.Z), -------------------------------- ---------------------------
  11) other technical testing and analysis (71.20.B), -------------------------------- -----------
  12) Other research and experimental development work on other natural sciences and
  engineering 72.19.Z, -------------------------------- -------------------------------- ---------
  13) other specialised construction work, n.e.c. (43.99.Z), -------------------------------- ---
  14) maintenance and repair of machinery (33.12.Z), -------------------------------- --
  15) maintenance and repa ir of electrical and optical equipment (33.13.Z), --------------
  16) maintenance and repair of electrical machinery (33.14.Z), ----------------------------
  17) renting construction and civil engineering machinery and equipment (77.32.Z), ---
  18) renting of other machinery, equipment and goods, n. e. c. (77.3 9.Z), ----------------
  19) manufacture of electronic parts and components (26.11.Z), ---------------------------
  20) manufacture of energy distribution and control apparatus (27.12.Z), -----------------
  21) manufacture of installation equipment (27.33.Z), -------------------------------- ------
  22) manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries ( 27.20.Z), ------
  23) manufacture of lighting equipment and electric lamps (27.40.Z), ---------------------
  24) installing industrial machinery and equipment (33.20.Z), ------------------------------
  25) telecommunications (61), -------------------------------- -------------------------------- ----


  26) land transport, transport via pipelines (49), -------------------------------- ---------------
  27) wholesale trade, except of motor vehicles (4 6), -------------------------------- ----------
  28) retail trade, except for retail trade of motor vehicles (47), -----------------------------
  29) warehousing and transport -supporting services (52), -------------------------------- ---
  30) accounting, book -keeping and auditing activities; tax consultancy (69.20.Z), ------
  31) market research and public opinion polling (73.20.Z), -------------------------------- --
  32) other professional, scientific and engineering activity, n. e. c. (74.90.Z), ------------
  33) activities of financial holding companies (64.20.Z), -------------------------------- ----
  34) other forms of granting credit (64.92.Z), -------------------------------- ------------------
  35) real estate agency activities (68), -------------------------------- ---------------------------
  36) software and hardware consultancy (62 ), -------------------------------- -----------------
  37) advertising, market research and public opinion polling (73), -------------------------
  38) technology (85.32.A), -------------------------------- -------------------------------- --------
  39) healthcare (86), -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  40) activities of membership organisations (94), -------------------------------- -------------
  41) recreational, cultural and sporting activities (93), -------------------------------- -------
  42) motion picture, television, video and soun d recording activity (59), -----------------
  43) activities of travel agencies and tour operators and other travel reservation
  services and related activity (79), -------------------------------- --------------------------
  44) publishing (58), -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  45) maintenance and repair of motor vehicles, except of motorcycles (45.20.Z), -------
  46) retail sale of parts and accessories for motor vehicles, except of motorcycles
  (45.32.Z), -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  47) retail sale of automotive fuels through petrol stations (47.30.Z), ----------------------
  48) hotels and other provision of short -stay accommodation (55.10.Z), ------------------
  49) wholesale and retail trade of automobiles and light commercial vehicles (45.11.Z),
  50) wholesale and retail trade of other motor vehicles, except of motorcycles
  (45.19.Z), -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  51) other financial services activity, not elsewhere classified, e xcluding pension
  insurance and pension funds (64.99.Z) -------------------------------- --------------------
  52) activiti es of head offices and holding companies, excluding financial holding
  companies (70.10.Z), -------------------------------- -------------------------------- ---------
  53) public relations and communication activities (70.21.Z) , ------------------------------


  54) business and other management consultancy activities (70.22.Z) , --------------------
  55) data processing, management of website s (hosting) and similar activity (63.11.Z) ,-
  56) activity connected with searching for work places and gaining employees
  (78.10.Z) , -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  57) service activity connected with office administration (82.11.Z) , ----------------------
  58) extraction of crude petroleum (06.10.Z) , -------------------------------- ------------------
  59) extraction of na tural gas (06.20.Z) , -------------------------------- ------------------------
  60) other mining and quarrying n.e.c. (08.99.Z), -------------------------------- -------------
  61) support activities for petroleum and natural gas extraction (09.10.Z) , ---------------
  62) support activities for other mining and quarrying (09.90.Z) , ---------------------------
  63) manufacture of refined petroleum products (19.20.Z ), -------------------------------- --
  64) test drilling and boring works (43.13.Z) , -------------------------------- ------------------
  65) agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
  (46.12.Z) , -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  66) wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71.Z) , -------
  67) gaseous fuels transport via pipeline (4 9.50.A) , -------------------------------- -----------
  68) transport via pipeline of other goods (49.50.B) , -------------------------------- ---------
  69) service activities incidental to land transportation (52.21.Z ), --------------------------
  70) engineering activities and related technical consultancy (71.12.Z) , -------------------
  71) web portal content (63.12.Z) , -------------------------------- -------------------------------
  72) photocopying, document pre paration and other specialised office support
  (82.19.Z) , -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  73) repair of computers and peripheral equipment (95.11.Z) , ------------------------------
  74) repair of communication equipment (95.12.Z) . -------------------------------- ----------
  2. If undertaking a specific activity requires obtaining a particular consent, license or
  exem ption, such an activity will be undertaken by the Company only after such
  a consent, license or exemption is obtained. -------------------------------- ---------------------  II. CAPITAL -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 6
  1. The share capital of the Company is PLN 441,442,578 (four hundred forty -one million
  four hundred forty -two thousa nd five hundred seventy -eight zloty) and consists of
  441,442,578 (our hundred forty -one million four hundred forty -two thousand five
  hundred seventy -eight) shares of a par value of PLN 1 (one zloty) each, of which: -------
  1) 295,987,473 (two hundred ninety -five mi llion nine hundred eighty -seven
  thousand four hundred seventy -three ) are ordin ary registered shares of "A" series,
  2) and 41,638,955 ( forty -one million six hundred thirty -eight thousand nine hundred
  fifty -five ) are ordinary registered shares of "B" series, and ----------------------------
  3) 103,816,150 (one hundred three million eight hundred sixteen thousand one
  hundred fifty) are ordinary bearer shares of "C" series . -------------------------------- -
  2. The "A" series shares will become bearer shares immediately after the approval
  of the issue prospectus prepared in c onnection with the admission of the shares
  to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange . -------------------------
  3. The "B" series shares are designated for purposes set out in the Commercialisation and
  Privatisation Act and the Act on the terms of purchasing s hares from the State Treasury
  as part of consolidating electricity sector companies, in particular, they can be redeemed
  for the purpose of exercising the equivalent of the right to acquire the shares
  free -of-charge, as set out in Article 38b of the Comme rcialisation and Privatisation Act.
  The "B" series shares will become bearer shares immediately after the expiry
  of the prohibition to sell or the expiry of the right to acquire the shares free -of-charge. --
  III. SHAREHOLDERS' RIGHTS AND OBLIGATIONS -------------------------------- -----
  § 7
  1. Eli gible employees are entitled to acquire the Company’s shares free of charge which
  are owned by the State Treasury subject to the terms and conditions set out
  in the Commercialisation and Privatisation Act and the Act concerning the terms


  of purchasing sh ares from the State Treasury as part of consolidating the electricity and
  energetic sector. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  2. The shares purchased by eligible employees subject to the terms and conditions set out
  in item 1 cannot be traded before the lapse of the deadlines set out
  in th e Commercialisation and Privatisation Act. -------------------------------- ----------------
  3. The shares purchased by eligible employees cannot be subject to mandatory buyout
  referred to in Article 418 of the Commercial Companies Code, on the dates referred
  to in item 2. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  4. The Company will provide the n ecessary assistance to enable the rights referred
  to in item 1 to be exercised. -------------------------------- -------------------------------- --------
  § 8
  1. The Company’s shares may be redeemed upon the shareholder’s consent as part of their
  acquisition by the Company (voluntary redemption). -------------------------------- ----------
  2. Voluntary redemption may take place against remuneration or free -of-charge. ------------
  3. The resolution of the Shareholders Meeting concerning share redemption should specify
  in particular: the legal grounds for the redemption, the amount of remuneration to which
  the shareholder is entitled or th e justification for the share redemption without
  remuneration, as well as the manner of decreasing the share capital. ------------------------
  IV. THE COMPANY’S CORPORATE BODIES -------------------------------- ----------------
  § 9
  The Company ’s corporate bodies are: -------------------------------- -------------------------------- ---
  1. the Management Board, -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2. the Supervisory Board, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  3. the Genera l Shareholders Meeting. -------------------------------- -------------------------------  A THE COMPANY’S MANAGEMENT BOARD
  § 10
  1. The Management Board runs the Company’s affairs and represents the Company . -------
  2. Two Management Board members acting jointly or one Management Board member
  and an authorised signatory acting j ointly are authorised to make declarations of will on
  behalf of the Company. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  3. The Management Board President is in charge of th e work of the Management Board. --
  § 11
  1. The Management Board regulations set out the operations of the Management Board,
  the ter ms and conditions of running the Company’s affairs by the Management Board
  and adopting resolutions. The Management Board regulations are drafted by
  the Management Board on the basis of the guidelines set out by the Supervisory Board,
  adopted by a Manageme nt Board resolution, and approved by the Supervisory Board. --
  2. A resolution of the Management Board is required for all matters beyond the scope of
  the Company’s ordinary activity, including but not limited to: -------------------------------
  1) adopting Company organisational by -laws, su bject to their approval
  by the Supervisory Board, -------------------------------- -------------------------------- ---
  2) establishing and closing branch offices, -------------------------------- -------------------
  3) appointing authorised signatories or authorised representatives, except for those
  authorised to represent the Company in court, with the appointment of
  an auth orised representative being contingent on the consent of all Management
  Board members, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  4) taking out loans, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  5) adopting annual material and financial plans, including investment plans and
  long -term strategic plans, subject to their approval by the Supervisor y Board, -----
  6) incurring contingencies, including the issue of guarantees, sureties and promissory
  notes by the Company, -------------------------------- -------------------------------- -------


  7) acquiring, disposing of, or encumbering real property, perpetual usufruct or real
  property interest on the basis of one or more legal act s during twelve consecutive
  months with a value of the equivalent of EUR 50,000 or more , -----------------------
  8) offering the Company’s real property for leasing, lease, borrowing, usufruct or
  other use, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  9) assuming the leasing, lease, rent, usufruct or other use of real propert y on
  the basis of one or more legal acts during twelve consecutive months, with the
  value of the rent equivalent to EUR 50,000 or more , -------------------------------- ---
  10) acquiring, selling or encumbering fixed assets, with the exception of real property,
  perpetual usufruct or real prope rty interests, on the basis of one or more legal acts
  during twelve consecutive months, with a value equivalent to EUR 50,000 or
  more, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  11) any instance of offering fixed assets, except for real property, for leasing, lease,
  rent, borrowing, usufruct or any o ther use, -------------------------------- ---------------
  12) any instance of assuming the leasing, lease, rent, usufruct or any other use of fixed
  assets, except for real property, on the basis of one or more legal acts, during
  twelve consecutive months, with the value of the rent for twelve consecutive
  months equivalent to EUR 50,000 or more , -------------------------------- --------------
  13) matters the Management Board requests to be considered by the Supervisory
  Board or the General Shareholders Meeting. -------------------------------- -------------
  14) determining the manner of the Company’s exercise of the voting rights at
  the general meeting or the shareholders meeting of Significant Subsidiaries, -------
  3. The Management Board is responsible for draftin g the plans referred to in § 11
  item 2(5) and submitting them to the Supervisory Board for approval. ---------------------
  4. The Company ’s Management Board provides the Gen eral Meeting, at least once a year,
  with reports, together with the Supervisory Board ’s opinion, on representation
  expenditures, expenses on legal services, marketing services, public relations services
  and social communication services and consultancy ser vices related to the management.
  5. The Management Board is obliged, in companies toward s which the Company is a parent
  under Article 4 item 3 of the act of 16 February 2007 on protection of consumers and
  competition, in conjunction with Article 17 item 7, Article 18 item 2, Article 20 and
  Article 23 of the act of 16 December 2016 on the principles of state assets management.


  6. The Company ’s Management Board, at least once a year, prepares a report on
  the implementation by the Management Board of investment projects. ---------------------
  7. The resolutions of the Board of Management are adopted with majority of votes.
  If an equal number of votes are cast for and against the resolutions, the Chairman of
  the Supervisory Board will cast the deciding vote. -------------------------------- -------------
  8. The Management Board can: -------------------------------- -------------------------------- ------
  1) adopt resolutions by telephone or by other means of remote communication,
  in a manner that allows all the Board members to communicate directly, -----------
  2) adopt resolutions without holding a meeting by placing signatures on the same
  copy (or copies) of a draft resolution or on separate documents with the same
  content, where the adoption of a resolution according to this procedure must be
  justified in writing in advance and the draft resolution must be presented to all
  members of the Management Board t ogether wi th the justification. ------------------
  § 12
  1. The Company’s Management Board is composed of a minimum of three and
  a maximum of eight persons, including the Management Board President. The number
  of Management Board members is determined by the Supervisory Board. -----------------
  2. The M anagement Board members are appointed for a joint three -year term. --------------
  § 13
  1. The Management Board members or the entire Management Board are appointed and
  recalled by the Supervisory Board, subject to the provisions of § 14. -----------------------
  2. The Supervisory Board nominates a member of the Management Board after
  the conduct of the qualification procedure whose aim is verifying and assessing
  the qualifications of candidates and selecting the best candidate for the position of
  a Member of the Board. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  3. The Supervisory Board cond ucts the qualification procedure if circumstances occur
  which justify the appointment of a Member of the Board, -------------------------------- -----
  4. The Supervisory Board initiating the qualification procedure for the position of
  the Member of the Board specifies, by a resolution, detailed r ules and mode of
  the procedure, including in particular: the position being the subject of the procedure,


  date and place of admitting applications, date and place of conducting the qualification
  interview, scope of issues being the subject of the qualifica tion interview, requirements
  and method of candidate assessment. -------------------------------- -----------------------------
  5. A candidate for a Member of the Board must satisfy the requirements specified in item
  9 and 10. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  6. A notice of the qualification procedure is published on the Company ’s website and in
  the Ministry of Energy ’s Public Information Bulletin, -------------------------------- ----------
  7. The deadline for admitting applications may not be shorter than 14 days of
  the publication of the notice of the qualification procedure. -------------------------------- ---
  8. The Supervisory Board notifies the results of the qualification pro cedure to shareholders
  and grants access to the minutes of the qualification procedure. ------------------------------
  9. A candidate for a Member of the Board of the Company may be a person who satisfies
  the following cumulative conditions: -------------------------------- ------------------------------
  a) holds a higher qualification or higher qual ification obtained abroad and
  recognised in the Republic of Poland, subject to separate provisions. ----------------
  b) holds at least 5 years of employment period based on a contract of employment,
  appointment, election, nomination, co -operative contract of employment, or
  provision of services based on another agreement or conducting business
  operations on own account , -------------------------------- -------------------------------- --
  c) holds at least 3 years of experience on managerial positions or independent
  positions or resulting from conducting business operations on own account, --------
  d) satisfies requirements other than those mentioned in letter a -c specified in separate
  provisions, and in particular does not infringe upon limitations and prohibition to
  hold a position of a member of a management body in commercial companies; ----
  10. Additi onally, a candidate for the position of a member of the Management Board may
  not be a person who satisfies at least one on the below mentioned conditions: ------------
  a) holds a position of a social co -worker or is employed in a constituency office,
  senator ’s offic e, constituency and senator ’s office or an European Parliament
  member ’s office based on a contract of employment or provides work services
  based on a contract of mandate or another contract of a similar nature, --------------
  b) is a member of a body of a political pa rty representing the political party and
  authorised to draw liabilities, -------------------------------- --------------------------------


  c) is employed by a political party based on a contract of employment or provides
  work services based on a contract of mandate or another contract of a similar
  nature, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  d) holds a position in a company trade union or company trade union in a group
  company, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  e) their social or paid for operations give raise to a conflict of interests in relation to
  the company ’s operations. -------------------------------- -------------------------------- ---
  § 14
  1. Pursuant to the provisions of the act on commercial isation and some authorities of
  employees, if the average annual employment in the Company totals to over 500
  employees, the Supervisory Board appoints one person to the Management Board
  elected by the Company's employees for the term of the Management Boa rd . -------------
  2. The Management Board member elected by the employees is the person who receives
  the absolute majority of votes in the election. The results of the vote will be binding
  upon the body authorised to appoint Management Board members provided that at leas t
  50 % of all employees participate in the election. -------------------------------- ---------------
  3. The election is conducted by secret, classified ballot in a general vote, supervised by
  Election Committees appointed by the Supervisory Board from among the Company’s
  employees. For organisational stru ctures composed of multiple entities, the vote will be
  organised and conducted by the Central Election Committee, assisted by Local Election
  Committees. A candidate cannot be a member of an Election Committee . -----------------
  4. The Company’s employees’ failure to elect a Management Board member will not
  affect the validity of resolutions adopted by the Management Board. -----------------------
  5. The Management Board is required to provide the assistance necessary to conduct an
  election. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  6. The Supervisory Board sets out the detailed guidelines for appointing and recalling
  employee -elected Management Board members, as w ell as holding by -elections,
  in accordance with the above terms. -------------------------------- ------------------------------
  7. The following terms and manner of electing employee -elected Management Board
  members and holding by -elections are es tablished: -------------------------------- ------------


  1) A candidate may be any person submitted as such in the manner set out in
  § 14 item 7( 2) and 7(3). -------------------------------- -------------------------------- ------
  2) Candidates may be nominated by any membership organisations active within the
  Company and by employee groupings of at least 300 persons. Each employee may
  vote for one candidate only . -------------------------------- -------------------------------- -
  3) Candidates must be submitted in writing to the Central Election Committee no
  later than seven (7) days before the appointed voting date. ----------------------------
  4) If the winner is not selected in accordance wit h § 14 item 2, a second ba llot takes
  place in which two candidates with the highe st number of votes proceed to
  a second ballot. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  5) The second ballot is carried out in the manner set out for the first ballot, taking
  into account the modifications arising fro m § 14 item 7(4). ---------------------------
  6) Upon d etermining the final result of the vote, the Central Election Committee
  declares whether the vote is valid and announces the results and hands over
  the election documentation to the Supervisory Board. -------------------------------- --
  7) Immediately upon receiving the vote documentation th e Supervisory Board
  appoints the employee -elected Management Board member. --------------------------
  § 15
  1. The Supervisory Board will call an election of an employee -elected Management Board
  member within two months from the lapse of one full financial year of a Management
  Board member term. The vote should take place within one month from the date of its
  announcement by the Supervisory Board. -------------------------------- -----------------------
  2. In the event of recalling, resignation or death of an employee -elected Management
  Board member, a by -election will be held. -------------------------------- -----------------------
  3. The Supervi sory Board will call a by -election within one month from the Supervisory
  Board being notified of an event justifying the by -election. The by -election should
  occur within one month from its announcement by the Supervisory Board. ----------------
  4. The provisions of § 14 app ly to the by -election accordingly. -------------------------------- -  § 16
  At the written request of at least 15% of all of the Company’s employees, the Supervisory
  Board will convene a vote on recalling an employee -elect ed Management Board member.
  The outcome of the vote is binding u pon the Supervisory Board pro vided that at least 50% of
  all the employees participated in the vote and the required majority was obtained as in
  the election vote. Motions to recall an employee -elected Management Board member should
  be submitted to the Mana gement Board member, who wil l immediately forward it to
  the Supervisory Board. The provisions concerning the elections apply accordingly . ------------
  § 17
  1. An additional employment contract will be concluded between the Supervisory Board
  and the employee -elected Man agement Board member for the duration of their term on
  the Board, setting out their new rights and responsibilities arising from their managerial
  position, in accordance with the Commercial Companies Code of 15 September 2000
  and the Statute. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  2. The employe e-elected Management Board member, as an employee of the Company,
  retains its employee benefits unless otherwise stated in the prevailing provisions of law.
  3. The remuneration of an employee -elected Management Board member during their
  term on the Manageme nt Board will be determined in the manner and on the terms and
  conditions binding upon the other Management Board members. ---------------------------
  § 18
  The principles of determining the remuneration and amount of remuneration for members of
  the Management Board are set by the General Meeting taking into account the provisions of
  the act of 9 June 2016 on the principles of determining the remunerations of persons
  managing some companies . -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  § 19
  1. The Company is an employer within the meaning of the Labour Code. The Company’s
  bran ch offices may obtain the employee status pursuant to a resolution of
  the Company’s Management Board. -------------------------------- ------------------------------


  2. Labour law actions are performed by a person appointed by the Management Board.
  In the contracts between a Management Board member and the Company and in any
  disputes between them, the Company is represented by the Supervisory Board or
  an attorney appointed by the General Meetings. -------------------------------- ----------------
  B SUPERVISORY BOARD
  § 20
  1. The Supervisory Board continuously oversees the Company’s activity in all its areas. --
  2. In additi on to other matters stipulated in mandatory provisions of the law and this
  Statute, the Supervisory Board has the following duties: -------------------------------- ------
  1) appointing a chartered accountant to audit the Company’s financial statements, ---
  2) approving the conclusion of significant c ontracts with Related Parties, provided
  that, to adopt a valid resolution on this matter it is necessary to conduct a voting
  over the adoption of such a resolution by the majority of members of
  the Supe rvisory Board mentioned in § 22 item 7 (taking part i n the voting);
  "a significant contract" means a "significant contract" in the meaning of
  the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and
  periodic information published by issuers of securities and conditions of deeming
  the inf ormation required by legal regulations of a state not being a member state
  equivalent, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  3) defining the scope and setting the deadlines for the submission of the annual
  material and financial plans and strategic long -term plans by the Management
  Board, -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  4) app roving the Company’s long -term strategic plans, -------------------------------- ---
  5) approving annual material and financial plans, including investment plans, --------
  6) commenting on all the matters to be submitted by the Management Board to
  the General Shareholders Meeting for consideration, -------------------------------- ---
  7) adopting Supervisory Board regulations, -------------------------------- -----------------
  8) approval of the Management Board regulations of the Company, --------------------
  9) approving the Company’s organisational by -laws , -------------------------------- ------


  10) issuing opinions on reports prepared by the Management Board on representation
  expenditures, expenses on legal services, marketing services, public relations
  services and social communication services and consultancy services related to
  the management , -------------------------------- -------------------------------- --------------
  11) issuing opinions on the principles of selling fixed assets specified in § 36, ----------
  12) approving the remunerati on policy of a capital group. -------------------------------- --
  3. The powers of the Supervisory Board include approving the following decisions of
  the Management Board: -------------------------------- -------------------------------- ------------
  1) acquisition, disposal or encumbrance of real property, usufruct or real property
  interest on the basis of one or more legal acts during twelve consecutive months,
  with a value exceeding the equivalent of EUR 5,000,000, -----------------------------
  2) any instance of offering real property for leasing, lease, rent, borrowing, usufruct
  or other use, with the value of rent for twelve consecutive months e xceeding
  the equivalent of EUR 5,000,000, -------------------------------- --------------------------
  3) any instance of assuming the lease, renting, borrowing, usufruct or other use of
  real property, on the basis of one or more legal acts during twelve consecutive
  months, with the value of the rent for twelve cons ecutive months exceeding
  the equivalent of EUR 5,000,000, -------------------------------- --------------------------
  4) acquiring, selling or encumbering fixed assets, with the exception of real property,
  perpetual usufruct or real property interests, on the basis of one or more legal acts
  during twelve consecutiv e months, with a value exceeding the equivalent of
  EUR 5,000,000, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  5) any instance of offering fixed assets, except for real property, for leasing, lease,
  rent, borrowing, usufruct or other use, with the value of the rent for twelve
  consecutive months excee ding the equivalent of EUR 5,000,000, --------------------
  6) any instance of offering fixed assets, except for real property, leasing, lease, rent,
  borrowing, usufruct or other use, on the basis of one or more legal acts during
  twelve consecutive months, with the value of rent for twelve consecutive months
  exceeding the equivalent of EUR 5,000,000 , -------------------------------- -------------
  7) implementing projects, unless they are accounted for in the approved annual
  investment plan, and their value exceeds 10 % of the value of investments in


  the approved annual plan, ex cept for investments in financial assets aimed at
  investing surplus funds as part of day -to-day management, ----------------------------
  8) issuing guarantees and sureties which, on the basis of one or more legal acts
  during twelve consecutive months, and towards one entity, exceed the equivalent
  of EUR 5,000,000, -------------------------------- -------------------------------- ------------
  9) issuing promissory notes with a value exceeding EUR 5,000,000 and blank
  promissory notes, -------------------------------- -------------------------------- -------------
  10) incurring other obligations than those described above, which, on the basis of one
  or more legal acts during twelve consecutive mont hs exceed the equivalent of
  EUR 5,000,000, with the exception of legal acts carried out by the Management
  Board as part of its duties defined in the annual material and financial plan
  approved by the Supervisory Board, which expressly states that no such a pproval
  is required to carry out the duty , -------------------------------- ----------------------------
  11) establishing branch offices, representative offices and other entities as well as
  participating in other companies and ventures in the Republic of Poland and
  abroad, -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  12) establishing or joining another company in the Republic of Poland if the purchase
  price for the share(s) or the advance on the contribution in a civil partnership
  exceeds EUR 5,000,000, -------------------------------- -------------------------------- ----
  13) subscribing for or purchasing shares in other companies in the Republic of
  Poland, with the exception of: -------------------------------- ------------------------------
  a) acq uiring shares for the Company’s receivables in settlement, corporate
  recovery or bankruptcy proceedings, -------------------------------- ---------------
  b) subscribing for or purchasing blocks of shares whose nominal value does
  not exceed EUR 5,000,000, -------------------------------- --------------------------
  14) disposing of or encumbering shares in Significant Subsidiaries, specifying
  the manner and terms of their disposal or encumbrance , -------------------------------
  15) conclusion of a contract for legal services, marketing services, public relations
  services and social communication services and consultancy services related to
  the managem ent if the amount of remuneration foreseen for the provided services
  exceeds PLN 500,000 net annually, -------------------------------- ------------------------


  16) amendment of a contract for legal services, marketing services, public relations
  services and social communication services and consultancy services rel ated to
  the management increasing the remuneration above the amount mentioned in item
  15) above, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  17) conclusion of a contract for legal services, marketing services, public relations
  services and social communication services and consultancy services related to
  the management in which the maximum value of the remuneration is not set, ------
  18) conclusion of a contract of donation or another contract with a similar effect of the
  value exceeding PLN 20,000 or 0.1% of the su m of assets under the act of
  29 September 1994 o n accounting, set based on the last approved financial
  statements, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  19) conclusion of a contract of debt release or another contract with a similar effect of
  the value exceeding PLN 50,000 or 0.1% of the su m of assets under the act of
  29 September 1994 on acco unting, set based on the last approved financial
  statements. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  4. The requirement of obtaining the Supervisory Board’s approval set out in § 20 item 2
  and 3 above applies only if the General Meeting of Shareholders is not authorised under
  this Statute or by la w, to grant its consent to such actions. If the General Meeting is
  authorised to grant its consent to such actions, the Supervisory Board should comment
  on the admissibility of such actions beforehand. Subject to the provisions of
  § 20 item 2(2), the requ irement of obtaining any consent foreseen in § 20 item 2 and 3
  above from the Supervisory Board does not apply to concluding by the Company of
  agreements resulting from the conduct of core operations by the Company which is
  related to trade in electricity and gas, in particular within the following scope : -----------
  1) purchase or sale of electricity or gas, -------------------------------- ----------------------
  2) comprehensive contracts containing the provisions of agreements on sale of
  electricity and agreement on the provision of electricity distribution services or
  com prehensive agreements containing the provisions of agreements on sale of gas
  and agreement on gas distribution services, -------------------------------- --------------
  3) on provision of electricity and gas transmission services or on provision of
  electricity or gas distribution services, -------------------------------- --------------------


  4) acquisition or disposal of proprietary interests from certificates of origin for
  electricity generated in renewable energy sources, in cogeneration, from
  agricultural biogas or certificates of origin for agricultural gas, -----------------------
  5) acquisition or disposal of proprietary inter ests resulting from certificates of energy
  efficiency, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  6) comprehensive road lighting service and other l egal actions connected with
  the performance of the above -mentioned agreements . -------------------------------- --
  5. Other authorities of the Supervisory Board include : -------------------------------- ----------
  1) making reque sts and motions as regards the determination of the remunerating
  principles and amount of remuneration for members of the Management Board
  subject to § 18, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  2) suspending Management Board members in the performance of their duties for
  valid reasons, -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  3) granting consent for Management Board members to participate in the corporate
  bodies of other companies, -------------------------------- -------------------------------- --
  4) considering other matters raised by the Management Board. --------------------------
  5) in companies in which the Company is a parent under the provisions of Article 4
  item 3 of the act of 16 February 2007 on protection of consumers and
  competition, an approval of the Company’s Supervisory Board is required for
  specification of the voting rights at a General Meeting of companies with
  significance for the group in the f ollowing fields: -------------------------------- --------
  a) incorporation of another company by the company, -----------------------------
  b) amendment of the statute or articles of association and scope of
  the company’s operations, -------------------------------- ---------------------------
  c) merger, transformation, division, ter mination and liquidation of
  the company, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  d) raising or reducing of the company's share capital, ------------------------------
  e) sale or lease of the enterprise or its organised part, and establishment of
  limited property rights on it, -------------------------------- -------------------------
  f) redemption of shares, -------------------------------- -------------------------------- -
  g) determination of remuneration for members of management boards and
  supervisory boards, -------------------------------- -------------------------------- ----


  h) provisions relating to claims for damages suffered during the establishment
  of the Company or its management or supervision, ------------------------------
  i) on issues mentioned in Article 17 of the act of 16 December 2016 on the
  principles of sta te assets management, subject to § 11 item 5 . -----------------
  § 21
  1. The Supervisory Board may, for valid reasons, delegate its members to perform certain
  supervisory activities individually for a fixed period of time, pursuant to Article 390 § 2
  of the Commercial Compa nies Code. -------------------------------- -----------------------------
  2. A delegated Supervisory Board member is required to submit a written report on his/her
  activity to the Supervisory Board, as set out in the relevant Supervisory Board
  resolution. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  § 22
  1. The Supervisory Board is composed of 6 to 15 members. -------------------------------- -----
  2. Supervisory Board members are appointed for a joint three -year term. ---------------------
  3. Supervisory Board members should meet the requirements prescribed by law. -----------
  4. Subject to § 24, the Supervisory Board members are nominated and recalled by
  the General Meeting . -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  5. The elec tion of the Chairman of the Supervisory Board is made from among the persons
  indicated by a shareholder who, as at the date of the adoption of the resolution of
  the General Meeting implementing such an authorisation, represented the highest share
  in the s hare capital of the Company. The Chairman of the Supervisory Board may be
  recalled from the function exclusively by the General Meeting. -----------------------------
  6. A motion for the nomination of the Superviso ry Board member is filed to
  the Management Board, however if the motion i s made during a General Meeting
  whose object is to elect the Supervisory Board, the motion in order to be valid should be
  made to the Chairman of the General Meeting immediately after his/her appointment,
  however not later than before the commencement of t he voting on the nomination of
  members of the Supervisory Board. Each of the motions is a subject of a separate
  voting . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -


  7. The Supervisory Board should be as a minimum composed of one person nominated by
  the General Meeting from among the persons satisfying the independence criterion
  specified in the corporate governance rules adopted by the Supervisory Board of
  the Warsaw Stock Exchange . -------------------------------- -------------------------------- ------
  8. The Supervisory Board member mentioned in item 7 is obliged to submit a written
  statement to the Company regarding the satisfaction of all the independence criteria
  along with the obligation to immediately inform the Company of ceasing to satisfy the
  independence criteria . -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  9. Failure to nominate the Supervisory Board member as referred to in § 24 or failure to
  elect by the General Meeting of the Supervisory Board members satisfying
  the independence criteria mentioned in item 7, or failure to elect the Supervisory Board
  members mentioned in § 23, and also the expiry of the mandates of these members
  during the term, shall not constitute any hindrance to adopt valid resolutions by
  the Supervisory Board . -------------------------------- -------------------------------- --------------
  § 23
  1. The Company’s employees are entitled to elect Supervisory Board members in
  the manner set out by the prevailing provisions of law, including the provisions of
  the comme rcialisation act and some rights of employees . -------------------------------- -----
  2. The Supervisory Board calls elections of Supervisory Board members. In this respect,
  the provisions of § 14 and 15 apply accordingly. -------------------------------- ---------------
  3. The Supervisory Board adopts resolutions implementing the Election Regu lations,
  which contain detailed provisions on electing and recalling employee -elected
  Supervisory Board members. -------------------------------- -------------------------------- ------
  4. The provisions of § 16 apply accordingly to recalling employee -elected Supervisory
  Board members. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  § 24
  1. Once the State Treasury is no longe r the sole shareholder of the Company, the State
  Treasury is en titled, pursuant to Article 354 § 1 of the Commercial Companies Code, to
  appoint and recall one Supervisory Board member by a written statement submitted to
  the Company’s Management Board. Such an appointment or recall is effective once
  the statement is delivered to the Management Board and does not require any resolution


  of the General Meeting. This right expires when the State Treasury is no longer
  a shareholder of the Company . -------------------------------- -------------------------------- ----
  2. The above r ight of the State Treasury does not prevent it from participating in electing
  other Supervisory Board members and nominating Supervisory Board candidates
  referred to in § 22 item 5 on terms stipulated in applicable laws and this Statute.
  § 25
  1. Members of the Supervisory Board during the first meeting shall elect from among
  the members a Deputy Chairman and Secretary of the Supervisory Board. ----------------
  2. The Supervisory Board may dismiss the Deputy Chairman and Secretary of
  the Supervisory Board from their function . -------------------------------- ----------------------
  3. Any statements addressed to the Supervisory Board between meetings will be received
  by the Chairman of the Board, and if this is not possible, by the Deputy Chairman or
  the Secretary. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  § 26
  1. The Supervisory Board convenes at least once every two mont hs. --------------------------
  2. The first meeting of the newly -appointed Supervisory Board is convened by a resolution
  of the General Shareholders Meeting that appointed the members of the Supervisory
  Board on a date falling within one month from the date of the General Shareholde rs
  Meeting. If the Supervisory Board meeting is not convened within the above deadline,
  the Supervisory Board meeting will be deemed to be convened on the first business day
  following the lapse of one month from the date of the General Shareholders Meeting .
  If the General Shareholders Meeting does not appoint the Supervisory Board within
  the mode provided for in this item 2 three members of the Supervisory Board acting
  jointly are authorised to convene the meeting in the seat of the Company before the date
  mentioned in the preceding sentence. -------------------------------- -----------------------------
  3. Su bject to the provisions of § 26 item 2, Supervisory Board meetings are convened by
  the Chairman or Deputy Chairman of the Supervisory Board. --------------------------------
  4. A Supervisory Board meeting should be convened at the request of any S upervisory
  Board member or at the request of the Management Board. -------------------------------- --


  5. Supervisory Board meetings are chaired by its Chairman, or, in his/her absence, by
  the Deputy Chairman or other Supervisory Board member appointed at the meeting. ----
  § 27
  1. The Superviso ry Board adopts its resolutions by open ballot. A secret ballot may be
  conducted at the request of a Supervisory Board member and in votes on personal
  matters. The provisions of item 4 and 5 shall not apply to secret ballot resolutions. ------
  2. The Supervisory Board may adopt resolutions if at least half of its members are present
  at the meeting. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  3. Supervisory Board resolutions are adopted by an absolute majority of votes. If an equal
  number of votes are cast for and against the resolutions, the Chairman of
  the Supervisory Board will cast the deciding vote. -------------------------------- -------------
  4. Subject to Article 388 § 4 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board
  may: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  1) adopt resolutions via phone or other remote communication media, in a manner
  that enables direct communication of all members of the Supervisory Board, ------
  2) adopt resolutions without holding a meeting by placing signatures on the same
  copy (copies) of a draft resolution or on different documents with the same
  contents, and the adoption of a resolution in this manner requ ires a prior
  justification and presenting the draft resolution to all the Supervisory Board
  members tog ether with the justification. -------------------------------- ------------------
  5. Supervisory Board members may participate in adopting resolutions by casting votes in
  writing through another Supervisory Board member, subject to Article 388 § 2 and § 4
  of the Commercial Companies Code. -------------------------------- -----------------------------
  § 28
  1. Supervisory Board members exercise their rights and perform their obligations
  personally. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  2. Supervisory Board members are required to justify their absence from a M eeting in
  writing. Member absence reconciliation requires a resolu tion of the Supervisory Board.


  3. Supervisory Board members are entitled to a monthly remuneration in the amount
  determined by the General Shareholders Meeting, taking into account any applicab le
  laws. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  4. The Company covers the costs incurred in connection with the performance of
  the duties entrusted to the Supervisory Board members. -------------------------------- ------
  C GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
  § 29
  1. The Company’s Management Board convenes the General Shareholders Meeting in
  instances set out in the provisions of law and the provisions of the Statute, as well as
  upon the written request of the State Treasury shareholder, in accordance with § 31
  item 1 below. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  2. The General Meeting should be convened within two weeks from th e date of the request
  referred to in item 1. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  3. If the General Meeting is not convened within the deadline specified in item 2, the State
  Treasury shareholder is entitled to convene the General Meeting pursuant to
  Article 354 § 1 of the Commercial Compani es Code. -------------------------------- ---------
  4. A General Shareholders Meeting in whose agenda specific items were included at
  the request of eligible parties or which was convened at the request of eligible parties
  may only be cancelled with the consent of the persons making such a request. In other
  instances, a General Meeting may be cancelled if holding it at the original date would
  meet extraordinary obstacles (force majeure) or would become pointless beyond
  reasonable doubt. A General Meeting is cancelled in the same manner in which it i s
  convened, ensuring the least possible negative consequences for the company and its
  shareholders, and in any case no later than three weeks before the original date.
  A General Meeting can be rescheduled in the same manner in which it is recalled, even
  if the proposed agenda does not change . -------------------------------- -------------------------
  5. The General Shareholders Meeting is opened by the Chairman or Deputy Chairman
  of the Supervisory Board, and in their absence, by the Management Board President
  or a Management Board nominee. Subsequently, subject to the pr ovisions of


  Article 400 § 3 of the Commercial Companies Code, the Chairman of the Meeting is
  elected from among the persons authorised to participate in the General Meeting. -------
  § 30
  The Company’s General Shareholders Meetings are held in Warsaw o r in the Company’s
  registered office. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  § 31
  1. The State Treasury, as long as it is the Company’s shareholder and irrespective of its
  share in the Company’s share capital, may, pur suant to Article 400 § 1 of
  the Commercial Companies Code, request that an Ex traordinary Shareholders Meeting
  be convened or that certain matters be included in the agenda of the next General
  Shareholders Meeting. The State Treasury is obliged to submit such a request in writing
  no later than a month before the proposed date of suc h General Meeting . ------------------
  2. If the request referred to in item 1 above is submitted after a General Shareholders
  Meeting is convened, it will be deemed a request for convening a subsequent
  Extraordinary Shareholders Meeting. -------------------------------- -----------------------------
  § 32
  1. Unless otherwise stated in the Commercial Companies Code and in item 2, resolutions
  of the General Shareholders Meeting are adopted by an absolute majority of votes. ------
  2. Resolutions concerning the following matters may be adopted if at least half of
  the Company’s share capital is repres ented at the General Shareholders Meeting and
  they require a four -fifths majority of votes if the State Treasury is no longer the majority
  shareholder of the Company: -------------------------------- -------------------------------- ------
  1) dissolution of the Company, -------------------------------- -------------------------------
  2) relocating the Company’s registered office overseas, -------------------------------- ---
  3) changes in the Company’s corporate objects that restrict the Company’s ability to
  conduct its activi ty in the manner defined in § 5 items 1-4 above, --------------------
  4) disposal and lease of the Company’s business or an organised part thereof whose
  corporate objects are t he activities referred to in § 5 items 1-4 above, and


  establishing limited rights in rem on the Company’s business or such organised
  part thereof, -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  5) a merger of the Company through the transfer of all its assets to another company ,
  6) a demerger of the Company , -------------------------------- -------------------------------
  7) the Company’s shares obtaining preferred status, -------------------------------- ------
  8) establishing, converting into or joining a European Company, ------------------------
  9) amendment of this § 32 of the Statute. -------------------------------- -------------------
  3. One share entitles to one vote at the General Shareholders Meeting. ---------------------
  § 33
  The duties of th e General Shareholders Meeting, in addition to matters stipulated in
  mandatory provisions of the law and other provisions of this Statute, are as follows: -----------
  1) appointing and recalling Supervisory Board members, su bject to the provisions of
  § 24 item 1 above , -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  2) adopting the regulations of the General Shareholders Meeting that set out detailed terms
  of conducting meetings and adopting resolutions, -------------------------------- --------------
  3) issuing convertible or exchangeable bonds and other instruments enabling the purchase
  or subscription for the Co mpany’s shares. -------------------------------- -----------------------
  § 34
  Motions regarding the matters referred to in § 33, if submitted by the Management Board,
  should be submitted together with a justification and a written statement from the Supervisory
  Board. As regards motions submitted by the Super visory Board, the Supervisory Board
  should submit its own justification. For motions submitted by other entities without
  justification, the Management Board and the Supervisory Board are required to provide their
  written statements. For motions submitted b y Supervisory Board members, in particular
  motions in matters referred to in § 33 item 1, do not require the written statement of
  the Supervisory Board. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------  § 35
  The purchase and disposal of real property, perpetual usufruct or real property interest,
  i.e. activ ities as set out in Article 393 item 4 of the Commercial Companies Code, do not
  require the approval of the General Shareholders Meeting. -------------------------------- ----------
  § 36
  1. Disposal by the Company of fixed assets under the meaning of the act of 19 September
  1994 on account ing, of the value above 0.1% of the sum of assets, determined based on
  the last approved financial statements, is performed during a tender, if the value of sold
  assets does not exceeds PLN 20,000. -------------------------------- -----------------------------
  2. The company may dispose of fixed assets without a tender if: -------------------------------
  1) the subject of the agreement are shares or other elements of the financial fixed
  assets or licenses, patents or other industrial property rights or know -how if the
  conditions and the mode of sale other than in a p ublic tender are specified in
  a resolution of the Supervisory Board , -------------------------------- --------------------
  2) the sale takes place in the liquidation procedure subj ect to the terms specified in
  a resolution of the General Meeting subject to separate provisions, ------------------
  3) the subject of sale are residential apartments owned by th e company, and the sale
  takes place for the price not lower than 50% of their market value, to the tenant or
  a close person permanently residing with them in the meaning of Article 4 item 13
  of the act of 21 August 1997 on property management; the price is specified
  taking into account that the subject of sale includes occupied apartments; the
  value of improvements made by the tenant are credited towards the price of the
  apartment, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  4) in other justified cases, on the motion of the Management Board, for t he price and
  subject to the terms specified in the Supervisory Board’s resolution, ----------------
  5) the sale is performed to subsidiaries, -------------------------------- ---------------------
  6) the subject of the sale is allowances for emission of CO 2 and their equivalents. ---
  3. The following mode of selling fixed a ssets is hereby determined: ----------------------------


  1) A tender invitation is published in the Public Information Bulletin on the website
  of the Ministry of Energy, on the Company’s website, in a visible, publicly
  available place in the Company’s seat and in other places in whi ch notices are
  customarily published/made. -------------------------------- --------------------------------
  2) The tender may be conducted not earlier than after 14 days of the publication of
  the tender invitation. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  3) The following entities may not be offerers in the tender: -------------------------------
  a) Members of the Management Board and Supervisory Board, ------------------
  b) a business entity conducting a tender p rocedure and its Members of
  the Management Board and Supervisory Board, -------------------------------- -
  c) entities to whom the performance of activitie s related to the conduct of
  the tender was entrusted, -------------------------------- -----------------------------
  d) a spouse , children and siblings of persons mentioned in items a -c, ------------
  e) persons who remain in a legal or factual relation with the person conducting
  the tender which may give reasonable doubts as regards the impartiality of
  the person conducting the tender. -------------------------------- -------------------
  4. The condition for accessing the tender is paying a bid secur ity in the amount of at least
  5% of the asking p rice of the sold fixed assets. The Regulations mentioned in item 8
  may foresee a higher bid security. -------------------------------- -------------------------------- -
  5. Before accessing the tender, the Company specifi es the asking price which may not be
  lower than the market value set by appraisers; if such a value may not be determined,
  the price may not be lower than the net book value. -------------------------------- ------------
  6. The company may withdraw from the valuation of the sold fixed assets by an appr aiser
  if: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  1) the cost of appraisal evidently exceeds the market value, ------------------------------


  2) the element of fixed assets has a fixed market price. -------------------------------- ----
  7. The tender is conducted in the following forms: -------------------------------- ----------------
  1) oral tender, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  2) written tender. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  8. The regulations determining the principles an d mode of conducting the tender
  procedure, the content of the tender invitation, form of the tender and conditions
  governing the tender procedure are specified by the Company. ------------------------------
  9. The tender organiser has the right to close the tender without selecting any o ffer, giving
  no reasons therefor. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  10. The tender is won by the offerer who has made the highest bid. -----------------------------
  V. COMPANY BUSINESS -------------------------------- -------------------------------- ----------
  § 37
  1. The Company’s financial year is the calendar year. -------------------------------- ------------
  2. The Company’s books of account are maintained in compliance with the law a nd
  the accounting principles adopted by the Management Board. -------------------------------
  § 38
  1. The Company established the following capitals and funds: -------------------------------- --
  1) share capital, -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  2) reserve capital, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  3) revaluation reserve, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  4) other reserve capitals, -------------------------------- -------------------------------- --------
  5) employee benefit fund. -------------------------------- -------------------------------- -------
  2. The Company may establish and close other capitals to cover specific losses or
  expenditures on the basis of resolutions of the Shareholders Meeting. ----------------------  § 39
  Subject to the provisions of law and the approval of the Supervisory Board, the Company’s
  Management Board may dis burse advance dividends to its shareholders. -------------------------
  VI. FINAL PROVISIONS -------------------------------- -------------------------------- -------------
  § 40
  1. Announcements published in the official Court Ga zette (Polish: Monitor Sądowy
  i Gospodarczy) should be displayed in the registered office of the Company’s
  Management Board, in a generally accessible area. -------------------------------- ------------
  2. All the amounts referred to in this Statute are net of tax. -------------------------------- ------
  3. Any mention in the Statute of amoun ts denominated in EUR should be construed to
  mean the equivalent of these amounts denominated in Polish zloty, calculated on the
  basis of the average EUR/PLN exchange rate published by the National Bank of Poland
  on the date on which the consent of the rel evant corporate body of the Company is
  requested or on the date on the relevant resolution is adopted by the Company’s
  corporate body of the Company authorised to make such a decision. -----------------------
  4. Any mention in this Statute of a "Related Party" should be construed to mean a related
  party as defined in the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on
  current and periodic information published by issuers of securities and conditions o f
  deeming the information required by legal regulations of a state not being a member
  state equivalent. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  5. An y mention in this Statute of a " Significant Subsid iary" should be construed as
  an entity controlled by the Company, where the book value of the Comp any’s interest as
  declared in the Company’s most recent audited financia l statements exceeds 10%
  (ten per cent ) of the Company’s shareholders’ equity. -------------------------------- ---------
  6. Any mention in this Statute of a Power of Attorney to represent in court proceedings it
  is construed t o mean a power of attorney to act on behalf of ENEA S.A. before any
  courts, institutions, public and foreign administration authorities in proceedings
  conducted by these entities or being in progress with the participation of ENEA S.A. ---


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  1
  Obowiązuje od 6.03. 2018 r.
  Tekst jednolity
  Statutu ENEA S.A.
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -------------------------------- -------------------------------- -
  § 1
  1. Spółka działa pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna. -------------------------------- --------------
  2. Spółka może używać skrótu firmy: ENEA S.A. -------------------------------- ----------------
  § 2
  1. Siedzibą Spółki jest Poznań. -------------------------------- -------------------------------- -------
  2. Spółka prowadzi działalność na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
  granicami. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki,
  a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej gr anicami. -------------------------------- -----------------
  § 3
  Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:
  Zakład Energetyczny Poznań w Poznaniu w spółkę: Energetyka Poznańska Spółka Akcyjna
  oraz połączenia ze spółkami: Energetyka Szczecińska S.A., Zielonogórskie Za kłady
  Energetyczne S.A., Zakład Energetyczny Gorzów S.A., Zakład Energetyczny Bydgoszcz
  S.A., poprzez przejęcie przez Energetykę Poznańską Spółka Akcyjna majątków tych spółek. --
  § 4
  Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -------------------------------- ----------------------


  2
  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -------------------------------- --------------------------
  § 5
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): -------------------------------- -------------------
  1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), -------------------------------- -------------
  2) handel energią elektryczną (35.14.Z), -------------------------------- ---------------------
  3) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z), -------------------------------- ------------------
  4) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), -----------------------
  5) handel pa liwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), ------------------------
  6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
  klimatyzacyjnych (35.30.Z), -------------------------------- --------------------------------
  7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  (42.21.Z), -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  8) wykonywanie ins talacji elektrycznych (43.21.Z), -------------------------------- -------
  9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -------------------------
  10) działalność w zakresie architektury (71.11.Z), -------------------------------- -----------
  11) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), -------------------------------- -------
  12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie p ozostałych n auk
  przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), -------------------------------- ----------------
  13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  (43.99.Z), --------------------------------------------------------------------------------------
  14) naprawa i konserwacja maszyn (33.12 .Z), -------------------------------- ----------------
  15) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), ----------
  16) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z), ----------------------------
  17) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), -------------------
  18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz d óbr materialnych,
  gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -------------------------------- ---------------
  19) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z), -------------------------------- -------
  20) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z), ---
  21) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z), -------------------------------- --------------
  22) produkcja bateri i i akumulatorów (27.20.Z), -------------------------------- -------------
  23) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z), -------------------------
  24) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), ------------
  25) telekomunikacja (61), -------------------------------- -------------------------------- --------


  3
  26) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49), -------------------------------- ------
  27) handel hurtowy, z w yłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46), ----------
  28) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
  samochodowymi (47), -------------------------------- -------------------------------- -------
  29) magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52), -----------------
  30) działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe ( 69.20.Z), ---------------
  31) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -------------------------------- --------------
  32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (74.90.Z), -------------------------------- -------------------------------
  33) działa lność holdingów finansowych (64.20.Z), -------------------------------- ----------
  34) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -------------------------------- ---------
  35) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68), ----------------------------
  36) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
  oraz działalność powiązana (62), -------------------------------- ---------------------------
  37) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73), -------------------------------- ---------
  38) technika (85.32.A), -------------------------------- -------------------------------- -----------
  39) opieka zdro wotna (86), -------------------------------- -------------------------------- ------
  40) działalność organizacji członkowskich (94), -------------------------------- -------------
  41) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93), -------------------------------- -
  42) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
  telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59), ------------------------------
  43) działalność organizat orów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią
  związane (79), --------------------------------------------------------------------------------
  44) działalność wydawnicza (58), -------------------------------- ------------------------------
  45) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  (45.20.Z), --------------------------------------------------------------------------------------
  46) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motoc ykli (45.32.Z), -------------------------------- -------------------------
  47) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), -
  48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), -------------------------------- ---
  49) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z), ---
  50) sprzedaż hurtowa i detalicz na pozostałych pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli (45.19.Z), -------------------------------- --------------------------


  4
  51) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z). ---------------------
  52) działalność firm centralnych (head offic e) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych (70.10.Z) -------------------------------- -------------------------------- ---------
  53) stosunki międzyludzkie (public relat ions) i komunikacja (70.21.Z) --------------------
  54) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania (70.22.Z) -------------------------------- -------------------------------- ----------
  55) przetwarzanie danych; zarzą dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
  działalność (63.11.Z) -------------------------------- -------------------------------- ----------
  56) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  pracowników (78.10.Z) -------------------------------- -------------------------------- --------
  57) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z) -----------
  58) górnictwo ropy naf towej (06.10.Z) ------------------------ ------------------------------- ---
  59) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z) ------------------------------------------------------- --
  60) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z) ----
  61) działal ność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
  ziemnego (09.10.Z) -------------------------------------------- ------------------------------ --
  62) działalność usługowa wspomagająca po zostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)
  63) wytwarzanie i p rzetwarzanie produktów rafinac ji ropy naftowej (19.20.Z) --- --------
  64) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno -inżynierskich (43.13.Z) ----------- ---
  65) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
  przemysłowych (46.12.Z) --- ------------------------------------------------- -----------------
  66) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (4 6.71.Z) ------------------------ ----
  67) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A) ----- -------------------------------- ----
  68) transport ruroc iągowy pozostałych towarów (49.50.B) ------------------------------ ----
  69) działalność usługowa wspomagająca transport ląd owy (52.21.Z) ------------------- ---
  70) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
  71) działalność portal i internetowych (63.12.Z) --------------- ---------------- -----------------
  72) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z) ---------------------------------
  73) naprawa i konser wacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z) --------------
  74) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z) ------------------ ----


  5
  2. Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji
  lub zezwolenia, dzi ałalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu
  takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.
  II. KAPITAŁY -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 6
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 441.442.578 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden
  milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćs et siedemdziesiąt osiem) złotych
  i dzieli się na 441.442.578 (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów czterysta
  czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł
  (słownie: jeden złoty) każda, w tym: -------------------------------- -----------------------------
  1) 295.987.4 73 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset
  osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne
  serii „A”, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  2) 41.638.955 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem
  tysięcy dziewięćset p ięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii „B”. --------
  3) 103.816.150 (słownie: sto trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto
  pięćdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii „C”. -------------------------------- ------
  2. Akcje serii „A” stają się akcjami na okaziciela z chwilą zatwierdzenia pros pektu
  emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku
  regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -------------------------
  3. Akcje serii „B” są przeznaczone na cele określone w ustawie o komercjalizacji
  i prywatyzacji oraz ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie
  konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, w szczególności mogą podlegać
  umorzeniu w celu realizacji ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji,
  o którym mowa w art. 38b ustawy o komercj alizacji i prywatyzacji. Akcje serii „B”
  stają się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą
  wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego ich nabycia. -------------------------------- -------------  6
  III. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY -------------------------------- --------------
  § 7
  1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki
  należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w przepisach ustawy
  o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa
  akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenerget ycznego. -----------------------
  2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1,
  nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem terminów określonych w ustawie
  o komercjalizacji i prywatyzacji. -------------------------------- -------------------------------- --
  3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mog ą być przedmiotem
  przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  w terminach o których mowa w ust. 2. -------------------------------- ---------------------------
  4. Spółka udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia realizacji praw, o których
  mowa w ust. 1. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  § 8
  1. Akcje Spółki mogą być u marzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
  Spółkę (umorzenie dobrowolne). -------------------------------- -------------------------------- --
  2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. ----
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności:
  podst awę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego
  akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób
  obniżenia kapitału zakładowego. -------------------------------- -------------------------------- --  7
  IV. ORGANY SPÓŁKI -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 9
  Organami Spółki są: -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  1. Zarząd, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  2. Rada Nadzorcza, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  3. Waln e Zgromadzenie. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  A ZARZĄD SPÓŁKI
  § 10
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -------------------------------- --------
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
  członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ------------------
  3. Pracami Z arządu kieruje Prezes Zarządu. -------------------------------- ------------------------
  § 11
  1. Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd
  spraw Spółki i podejmowania przez Zarząd uchwał. Regulamin Zarządu jest
  opracowywany przez Zarząd na podstawie wytycznych Rady Nadzorcz ej, przyjmowany
  uchwałą Zarządu i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -------------------------------- ------
  2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych
  czynności Spółki, a w szczególności: -------------------------------- -----------------------------
  1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeże niem
  zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, -------------------------------- -----------------
  2) tworzenie i likwidacja oddziałów, -------------------------------- -------------------------
  3) powołanie prokurenta i ustanowienie pełnomocnika, za wyjątkiem pełnomocnika
  procesowego, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich
  członków Zarządu, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -------------------------------- ---------------------------


  8
  5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo -finansowych, w tym planów
  inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeżeniem
  zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą, -------------------------------- ----------------
  6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie prze z Spółkę gwarancji,
  poręczeń oraz wystawianie weksli, -------------------------------- ------------------------
  7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
  udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych
  w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wa rtości równej lub
  przekraczającej równowartość 50.000 EUR, -------------------------------- -------------
  8) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do
  jakiegokolwiek innego używania nieruchomości Spółki, ------------------------------
  9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do
  jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu
  czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości
  czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej
  równowartość 50.000 EUR , -------------------------------- -------------------------------- -
  10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem
  nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na
  podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po
  sobie miesięcy, o wartości równ ej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
  11) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do
  jakiegokolwiek innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
  12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub d o jakiegokolwiek innego
  używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie
  jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu
  za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej
  równ owartość 50.000 EUR, -------------------------------- -------------------------------- -
  13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -----
  14) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym
  zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależny ch, -
  3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie
  Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. -------------------------------- -----


  9
  4. Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z
  opinią Rady Nadzorczej sprawozdan ie o wydatkach reprezentacyjnych, a także
  wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem. -------------------------------- -------------------------------- --------
  5. Zarząd jest obowiązany w spó łkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą
  dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
  konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23
  ustawy o zasadach zarządzania mieni em państwowym, wprowadzić zasady wymienione
  w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym. -------------------------------- ----------------
  6. Zarząd Spółki sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad
  realizacją przez Zarząd projektów inwestycyjnych. -------------------------------- -------------
  7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną więk szością głosów. W przypadku równości
  głosów przy podejmowaniu uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu. ------
  8. Zarząd może: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków
  porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwi ający bezpośrednie
  porozumienie się wszystkich członków Zarządu, -------------------------------- --------
  2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia
  podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na
  odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym
  trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia
  projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem. ------------
  § 12
  1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 8 osób, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członkó w
  Zarządu określa Rada Nadzorcza. -------------------------------- -------------------------------- -
  2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. --------
  § 13
  1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza,
  z zastrzeżeniem § 14. -------------------------------- -------------------------------- ----------------


  10
  2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarząd u po przeprowadzeniu postępowania
  kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz
  wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. -------------------------------- -------
  3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia
  ok oliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu, -------------------------------- ---
  4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka
  Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w
  tym w szczególności: stanowisko będące prz edmiotem postępowania, termin i miejsce
  przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i
  sposób oceny kandydata.
  5. Kandydat na Członka Zarządu musi sp ełniać wymogi określone ust. 9 i 10. ---------------
  6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej
  Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
  7. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dni a publikacji
  ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, -------------------------------- --------------------
  8. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy
  oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. -------------------------------- --
  9. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie
  następujące warunki: -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
  uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----------
  b) posiada co najmniej 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ,
  powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia
  usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na
  własny rachunek, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  c) posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
  samodzi elnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na
  własny rachunek, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  d) spełnia inne niż wymienione w lit. a -c wymogi określone w przepisach
  odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania
  stanowiska członka organu za rządzającego w spółkach handlowych; ----------------
  10. Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia
  przynajmniej jeden z poniższych warunków: -------------------------------- -------------------


  11
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze
  poselskim, senatorskim, poselsko -senatorskim lub biurze posła do Parlamentu
  Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie
  umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, ---------------------------
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię politycz ną na
  zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, ------------------------------
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub
  świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym
  charakterze, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  d) pełni funk cję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej
  organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, ------------------------------------
  e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec
  działalności spółki. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  § 14
  1. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
  pracowników, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi powyżej 500
  pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez
  pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. -------------------------------- ---------------
  2. Za członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach
  uzyskała bezwzględną większość głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla organu
  uprawnionego do powoływania członków Zarządu pod warunkiem udziału w wyborach
  co na jmniej 50% wszystkich pracowników. -------------------------------- ---------------------
  3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne,
  przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników
  Spółki. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory
  organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych
  Komisji Wyborczych. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca
  w wyborach. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  4. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi
  przeszkody dla w ażności uchwał podejmowanych przez Zarząd. ----------------------------
  5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia
  wyborów. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------


  12
  6. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu
  wybieranego przez pracowników oraz przepro wadzania wyborów uzupełniających,
  zgodnie z zasadami określonymi powyżej. -------------------------------- ----------------------
  7. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru członka Zarządu wybieranego przez
  pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: ------------------------
  1) Kandydatem może być osoba zgłoszona w trybie określonym w § 14 ust. 7 pkt 2
  i 3. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  2) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej
  działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 300 osób.
  Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. ---------------------
  3) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej
  na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -------------------------------- ---
  4) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 14 ust. 2, przystępuje się do
  drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandyd atów, którzy
  w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. -------------------------------- ---
  5) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury
  pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z § 14 ust. 7 pkt 4. ---------------
  6) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Gł ówna Komisja Wyborcza
  stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże
  dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -------------------------------- -------------
  7) Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji wyborów Rada Nadzorcza powołuje
  członka zarządu wybranego przez pracownikó w. -------------------------------- -------
  § 15
  1. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników
  Spółki, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego
  pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie
  jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. ---------------------------
  2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez
  pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. -------------------------------- -------


  13
  3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczając ym
  jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu
  uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie
  jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -------------------------------- -
  4. Do wyborów uzupełniających stos uje się postanowienia § 14. -------------------------------
  § 16
  Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza
  głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.
  Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim
  co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy
  wyborze. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników
  składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radz ie Nadzorczej.
  Postanowienia dotyczące wyborów stosuje się odpowiednio. -------------------------------- -------
  § 17
  1. Z wybranym przez pracowników członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera
  dodatkową umową o pracę, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa
  i obowiązki wynikające z je go funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września
  2000 r. – Kodeks spółek handlowych i Statutem. -------------------------------- ---------------
  2. Wybrany przez pracowników członek Zarządu będący pracownikiem Spółki zachowuje
  nabyte uprawnienia pracownicze, o ile co innego nie wynika z powszech nie
  obowiązujących przepisów. -------------------------------- -------------------------------- --------
  3. Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego
  mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków
  Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  § 18
  Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysok ość wynagradzania członków Zarządu ustala
  Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
  zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. --------------------  14
  § 19
  1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Odd ziały Spółki mogą otrzymać
  status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki. -------------------------------- ----
  2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.
  W umowie pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką oraz w sporze z nim, Spółkę
  reprezentuje Rada Nadzorcz a albo pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie.
  B RADA NADZORCZA
  § 20
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
  dziedzinach jej działalności. -------------------------------- -------------------------------- -------
  2. Poza innymi sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisac h prawa
  oraz w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------------------
  1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
  finansowego, -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  2) wyrażanie zgody na zawarcie znaczącej umowy z Podmiotem Powiązanym,
  z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne
  będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady
  Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 7, (biorących udział w głosowaniu);
  „znacząca umowa” oznacza „znaczącą umowę” w rozumieniu Rozp orządzenia
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisam i p rawa
  państwa niebędącego państwe m członkowskim, -------------------------------- ---------
  3) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów
  rzeczowo -finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, --------------------
  4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----------------------------
  5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo -fina nsowych, w tym planów
  inwestycyjnych, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia
  Walnemu Zgromadzaniu, -------------------------------- -------------------------------- ----


  15
  7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------- ----------------
  8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -------------------------------------- ---------
  9) zatwierdzanie regulaminu organiza cyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ----------------
  10) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków
  reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  public relations i komunika cji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z
  zarządzaniem, -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  11) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych określonych w § 36, ------
  12) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej. ---------------------------
  3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udziela nie Zarządowi zgody na: ----------------
  1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
  udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych
  w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości przekraczającej
  równowa rtość 5.000.000 EUR, -------------------------------- -----------------------------
  2) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do
  jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, o wartości czynszu za okres 12
  następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR, --
  3) wzi ęcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego
  używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych
  w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12
  następujących po sobie miesię cy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR, --
  4) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem
  nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na
  podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących
  po sobie miesięcy, o wartości przekra czającej równowartość 5.000.000 EUR, -----
  5) każde oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub do
  innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, o wartości
  czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej
  równ owartość 5.000.000 EUR, -------------------------------- -----------------------------
  6) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania
  składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej


  16
  albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy,
  o war tości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej
  równowartość 5.000.000 EUR, -------------------------------- -----------------------------
  7) realizację inwestycji, o ile nie zostały one zawarte w przyjętym rocznym planie
  inwestycyjnym i ich wartość przekracza 10% wartości inwestycji
  w zatwie rdzonym planie rocznym, za wyjątkiem inwestycji w aktywa finansowe
  mających na celu lokowanie nadwyżek środków pieniężnych w ramach zwykłego
  zarządu, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  8) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które na podstawie
  jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie
  miesięcy, na rzecz jednego podmiotu, przekraczają równowartość 5.000.000
  EUR, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  9) wystawianie weksli na kwotę ponad 5.000.000 EUR oraz weksli in blanco, --------
  10) zaciąganie innych niż wyżej wymienione zobowiązań, które na podstawie jednej
  albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy,
  przekraczają równowartość 5.000.000 EUR, z wyłączeniem czynności prawnych
  stanowiących realizację przez Zarząd zadań przewidzianych w zatwierdzonym
  przez Radę N adzorczą rocznym planie rzeczowo -finansowym w którym wyraźnie
  stwierdza się, że taka zgoda na realizację danego zadania nie jest wymagana, -----
  11) tworzenie oddziałów, przedstawicielstw oraz innych jednostek, a także
  uczestnictwo w innych spółkach i przedsięwzię ciach poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej, -------------------------------- -------------------------------- --
  12) zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub
  akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej przekracza
  5.000.000 EUR, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  13) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem: -------------------------------- -----------------
  a) nabywania akcji za wierzytelności Spółki w ramach postępowań
  ugodowych, naprawczych lub upadłościowych, -------------------------------- --
  b) obejmowania albo nabywania pakietów udziałów lub akcji, gdy ich wartość
  nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR, -------------------------------- --------


  17
  14) zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów w Istotnych Jednostkach Zależnych,
  z określeniem trybu i warun ków ich zbywania lub obciążania, -----------------------
  15) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
  przewidzianego łącznie za świadczone u sługi przekracza 500 000 zł netto w
  stosunku rocznym, -------------------------------- -------------------------------- ------------
  16) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej
  kwoty, o której mowa w pkt 15) powyżej, -------------------------------- ----------------
  17) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
  wynagrodzenia nie jest określona, -------------------------------- -------------------------
  18) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z
  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustal onych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -------------------------------- -------------
  19) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o
  wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra chunkowości, ustalonych na podstawie
  ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -------------------------------- -
  4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej
  obowiązuje tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie
  z ninie jszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności.
  W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie
  czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do
  dokonania takich czynno ści. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, wymóg
  uzyskania jakiejkolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady
  Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów wynikających z prowadzenia


  18
  podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz
  paliwami gazowymi w szczególności w zakresie : -------------------------------- --------------
  1) nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych , -------------------------
  2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii
  elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystry bucji energii elektrycznej lub
  kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży paliw gazowych
  i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych , ---------------------------
  3) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o
  świadczenie usł ug dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych , ----------
  4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
  energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w
  kogeneracji z biogazu rolniczego lub świadectw pochodze nia biogazu rolniczego ,
  5) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności
  energetycznej,
  6) o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych
  czynności prawnych związanych z realizacją powyższych umów. -------------------
  5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------- -----------------
  1) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości
  wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 18, -------------------------
  2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, --------------
  3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach
  innych spółek, -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  4) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd, ----------------
  5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w
  rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
  konsumentów, zgody rady nadzorczej Spółki wymaga określanie wykonywania
  prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółek o istotnym znaczeniu dla grupy w
  sprawach: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -------------------------------- ----------------
  b) zmiany statut lub umowy oraz przedm iotu działalności spółki, ------------------
  c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, --------
  d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----------------------


  19
  e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowieni a na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------
  f) umorzenia udziałów lub akcji, -------------------------------- ------------------------
  g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych, -------
  h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarząd u albo nadzoru, ----------------------
  i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o
  zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5. ----
  § 21
  1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków
  do samodzielneg o pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony,
  z zastrzeżeniem art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- ---
  2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej
  pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zg odnie z zasadami określonymi
  uchwałą Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  § 22
  1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 15 członków. ------------------------------------------------
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy
  lata. ----------- -----------------------------------------------------------------------------------------
  3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone przepisami
  prawa. ------------------------------------------------------------------------------------ -------------
  4. Z zastrzeżeniem § 24, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez
  Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następuje spośród osó b wskazanych przez
  akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia
  wprowadzającej to uprawnienie, reprezentował najwyższy udział w kapitale
  zakładowym Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany z pełnionej
  funkcji wyłącznie przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------
  6. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy
  czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest
  wybór Rady Nadzo rczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce


  20
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie
  później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
  Każdy z wniosków poddawany jes t pod oddzielne głosowanie. -------------------------------
  7. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba powoływana
  przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone
  w zasadach ładu korporacyjnego uchw alanych przez Radę Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. ----------------------------------------------------------------
  8. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 7 jest obowiązany złożyć Spółce
  pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkic h kryteriów niezależności wraz
  z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania
  kryteriów niezależności. -----------------------------------------------------------------------------
  9. Niepowołanie członka Rady Nadzorczej, o kt órym mowa w § 24 lub nie dokonanie
  wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria
  niezależności, o których mowa w ust. 7 lub nie dokonanie wyboru członków Rady
  Nadzorczej, o których mowa w § 23, jak również wygaśnięcie mand atów tych
  członków w trakcie trwania kadencji, nie stanowi przeszkody do podejmowania
  ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------
  § 23
  1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie
  przyznanym im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy
  ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. ------------------------
  2. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje
  się odpowiednio § 14 i 15. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  3. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru
  i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. ------------------
  4. Do odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników stosuje się
  odpowiednio postanowienia § 16. -------------------------------- -------------------------------- -
  § 24
  1. Od momentu, gdy Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, Skarb
  Państwa ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do
  powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego
  oświadcze nia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest


  21
  skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga
  uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą gdy
  Skarb Państwa przestanie być ak cjonariuszem Spółki. -------------------------------- --------
  2. Powyższe uprawnienie Skarbu Państwa nie pozbawia go prawa do udziału
  w głosowaniu nad wyborami innych członków Rady Nadzorczej oraz zgłaszania
  kandydata na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 5 na zasadach
  przewidzian ych przepisami prawa i niniejszym Statutem. -------------------------------- ----
  § 25
  1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
  Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. ------------------------------------------------------
  2. Rada Nadzorcza może odwołać z pe łnionej funkcji Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza Rady. ----------------------------------------------------------------------------------
  3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są
  wobec Przewodniczącego Rady, a gdy je st to niemożliwe – wobec
  Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. ----------------------------------------------
  § 26
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -------------------
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uch wałą Walne
  Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający
  nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku
  niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za
  zwo łane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego
  Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zwoła Rady Nadzorczej w trybie
  przewidzianym w niniejszym ust. 2, trzech członków Rady Nadzorczej działających
  łącznie jest uprawnio nych do zwołania posiedzenia w siedzibie Spółki przed terminie, o
  którym mowa w zdaniu poprzedzającym. -------------------------------- ------------------------
  3. Z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 2, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje
  Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący. -------------------------------- --------------
  4. Posiedzenie Rady Nadzorczej p owinno być zwołane na żądanie każdego z członków
  Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -------------------------------- ----------------------


  22
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego
  nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wybrany na
  posiedzeniu. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 27
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza
  się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku
  zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się. ---------------------
  2. Rada Nadzorcza p odejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
  połowa jej członków. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
  równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Radę Nadzorczą decyduje głos
  Przewodnicząceg o. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może: -------
  1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków
  porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie
  porozumienie się wszystkich c złonków Rady Nadzorczej , -----------------------------
  2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia
  podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na
  odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym
  trybie wyma ga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia
  projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem. --
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
  Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośre dnictwem innego członka Rady
  Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych. ----------------
  § 28
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście . -------------
  2. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeni u na
  piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. ---------


  23
  3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości
  określonej przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
  prawa. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady
  Nadzorczej powierzonych im funkcji. -------------------------------- ----------------------------
  C WALNE ZGROMADZENIE
  § 29
  1. Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w przepisach
  prawa oraz postanowieniach Statutu, a także w razi e złożenia pisemnego żądania
  akcjonariusza Skarbu Państwa, zgodnie z § 31 ust. 1 poniżej. --------------------------------
  2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty
  zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1. -------------------------------- --------------------
  3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zo stanie zwołane w terminie określonym
  w ust. 2 akcjonariusz Skarb Państwa uzyskuje prawo do zwołania Walnego
  Zgromadzenia stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych. --------------------
  4. Odwołanie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na
  wni osek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane
  zostało na wniosek uprawnionych podmiotów możliwe jest tylko za zgodą
  wnioskodawców. W innych przypadkach termin odbycia Walnego Zgromadzenia może
  być odwołany, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa)
  lub stanie się oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób,
  jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla
  akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie
  planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje
  w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad
  nie ulegał zmianie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo
  osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3
  Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia --------------------------------


  24
  § 30
  Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki. ------------------------
  § 31
  1. Skarb Państwa, tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, niezależnie od udziału
  w kapitale zakładowym, może żąda ć stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia. Skarb Państwa składa takie żądanie na piśmie Zarządowi, najpó źniej na
  miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. --------------------------
  2. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
  Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie
  kolejnego Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenia. -------------------------------- ---------
  § 32
  1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz
  postanowień ust. 2, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
  większością głosów. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  2. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Wal nym
  Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki
  i wymagają większości czterech piątych głosów w sytuacji, kiedy Skarb Państwa
  przestanie posiadać w kapitale zakładowym powyżej 50%: -------------------------------- --
  1) rozwiązanie Spółki, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę, -------------------------------- -----------------
  3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość
  prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1 -4
  powyżej, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowane j
  części, przedmiotem której jest działalność, o której mowa w § 5 pkt 1 -4 powyżej,


  25
  oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej
  części ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------- ----------------
  5) połączenie Spółki poprzez przeniesienie całego jej maj ątku na inną spółkę, --------
  6) podział Spółki, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  7) uprzywilejowanie akcji, -------------------------------- -------------------------------- -----
  8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taka spółkę lub przystąpienie
  do niej, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  9) zmiana niniejszego § 32 Statutu. -------------------------------- ---------------------------
  3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -------------------------------- -------
  § 33
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w bezwzględnie
  obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu, należą: ----------------
  1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1
  powyżej, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  2) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady
  prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, -------------------------------- --------------------
  3) emisja obligacji zamiennych lub wymiennych oraz innych instrumentów
  uprawniających do nabycia albo objęcia akcji Spółki. -------------------------------- ---------
  § 34
  Wnioski w sprawach wskazanych w § 33, w przypadku wnoszenia ich przez Zarząd, powinny
  być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. W przypadku
  wniosków wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza sporządza ich uzasadnienie.
  W przypadku wniosków zg łoszonych przez inne podmioty bez uzasadnienia, Zarząd i Rada
  Nadzorcza sporządzają pisemną opinię. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski
  dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 33
  pkt 1. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------  26
  § 35
  Nie wymag ają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości tj. czynności określone w art. 393 pkt 4 Kodeksu
  spółek handlowych. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  § 36
  1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu usta wy z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów,
  ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  odbywa się w trybie przetargu chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza
  20.000 zł. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w
  przypadku gdy: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku
  trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo
  know -how, j eżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży
  określa uchwała Rady Nadzorczej, -------------------------------- ------------------------
  2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych
  uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, -----------
  3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż
  następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy
  lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z
  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z
  uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń
  dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, ------------------------
  4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na
  zasadach o kreślonych uchwałą Rady Nadzorczej, -------------------------------- -------
  5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, -------------------------------- -------------
  6) przedmiot em zbycia są prawa do emisji CO 2 oraz ich ekwiwalenty. -----------------
  3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -------------------------------- -----
  1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na
  stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w


  27
  widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych
  miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. ------------------------
  2) Przetarg może się odbyć n ie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o
  przetargu. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -------------------------------- ------
  a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -------------------------------- ----
  b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady
  Nadzorczej , -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z
  przeprowadzeniem przetargu, -------------------------------- -------------------------------
  d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a -c,
  e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub
  faktycznym, że mo że to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
  prowadzącego przetarg. -------------------------------- -------------------------------- ------
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum
  5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o
  którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. ---------------------
  5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może
  być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie
  można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. ------------------
  6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez
  rzeczoznawcę, jeżeli: - -------------------------------- -------------------------------- --------------
  1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -----------
  2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cen ę rynkową -------------------------------
  7. Przetarg przeprowadza się w formach: -------------------------------- ---------------------------
  1) przetargu ustnego, -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2) przetargu pisemnego. -------------------------------- -------------------------------- --------
  8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o
  przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. -------------- ------------
  9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
  którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -------------------------------- --------------------
  10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. --------------------------------  28
  V. GOSPODARKA SPÓŁKI -------------------------------- -------------------------------- --------
  § 37
  1. Rokiem obrotowym Spółki jest ro k kalendarzowy. -------------------------------- ------------
  2. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi
  przez Zarząd zasadami rachunkowości. -------------------------------- --------------------------
  § 38
  1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -------------------------------- -----------------
  1) kapitał zakładowy, -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2) kapitał zapasowy, -------------------------------- -------------------------------- -------------
  3) kapitał z aktualizacji w yceny, -------------------------------- -------------------------------
  4) pozostałe kapitały rezerwowe, -------------------------------- ------------------------------
  5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -------------------------------- ---------------
  2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na
  pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -------------------------------- ---------------------
  § 39
  Z zachowaniem przepisów prawa Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać
  akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -------------------------------- -----
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -------------------------------- ------------------------------
  § 40
  1. Teksty ogłoszeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym winny być
  wywieszane w siedzibie Zarządu Spółki, w miejscu do stępnym dla wszystkich. ----------
  2. Wszelkie kwoty wskazane w Statucie są kwotami netto. -------------------------------- ------
  3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to
  rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu
  o średni kurs wa luty polskiej do EUR, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu
  wystąpienia o zgodę właściwego organu Spółki lub powzięcia uchwały przez właściwy
  organ Spółki upoważniony do podjęcia decyzji. -------------------------------- ----------------


  29
  4. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć
  podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
  200 9 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim . --------
  5. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć
  jednostkę zależną od Spółki, w której wartość księgowa udziału Spółki wykazana
  w ostatnim zbadany m sprawozdaniu finansowym Spółki jest wyższa niż 10% (dziesięć
  procent) kapitałów własnych Spółki. -------------------------------- -----------------------------
  6. Ilekroć w Statucie jest mowa o pełnomocnictwie procesowym oznacza to
  pełnomocnictwo do występowania w imieniu ENEA S.A. przed wszelkimi sądami,
  instytucjam i, organami administracyjnymi w kraju i zagranicą w postępowaniach
  prowadzonych przez te podmioty lub toczących się z udziałem ENEA S.A. ---------------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Enea SA
ISIN:PLENEA000013
NIP:777-00-20-640
EKD: 40.10 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Górecka 1 60-201 Poznań
Telefon:+48 61 8845544
www:www.enea.pl
Kalendarium raportów
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
2020-04-23Raport roczny
Komentarze o spółce ENEA
2020-04-09 02-04-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649