Raport.

ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 1 z 74  ELKOP Spółka Akcyjna

  SKRÓCONE KWARTALNE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Na dzień 30 września 2018 roku
  oraz
  za 9 miesię cy zakończone
  dnia 30 września 2018 roku


  SPORZĄDZONE WEDŁUG
  MIGDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ,
  KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE
  PRZEZ UNIG EUROPEJSKĄ


  Płock, dnia 29 października 2018 roku

  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 2 z 74  Spis treści:

  I. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1.1 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej …………………………………………………………………….…………………………..……… 6 1.2 Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów …………………………………………………….……………… 7 1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym ……………………………………………………………………… ……………………………………..…. 8 1.4 Rachunek przepływów pieniężnych …………………………………………………………………………………………………………………………. 10
  II. INFORMACJE DODATKOWE
  2.1 Ogólne informacje o Emitencie ………………………………………………………………………………………………….………………..…………….. 11
  2.2 Opis działalności Emitenta ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 13 2.3 Opis przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego ……………………………………………………………………………… …………………………………….……... 14 2.4 Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi, ustalanych przez Narodowy Bank Polski …………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 21 2.5 Wybrane dane finansowe zawier ające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO) ……………………………………………………………………………………………….……………………………..………………… 23

  III. POZOSTAŁE INFORMACJE
  3.1 Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w spraw ozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonym i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi ……………….…………. 24 3.2 Rzeczowe aktywa trwałe ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………… 24
  3.3 Zapasy ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………...… 24
  3.4 Należności …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 2 5
  3.5 Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe ……………………………………………………………………………………………………….. 2 6
  3.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi ………………………………………………… ……………………………………………………………….…. 2 6
  3.7 Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej ………….................................................................... .....................................……. 2 9
  3.8 Informacje o rezerwach i odpisach aktualizacyjnych ……………………………………………………………………………………………...... 3 3 3.9 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podział u, restrukturyzacji i zaniechania działalności ……………………….……………………………………………………………………………………..………………………..… 3 6
  3.10 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominują cą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 3 z 74


  konsolidacji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 3 6 3.11 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących ………………………………………………………………………………………………….. 3 6
  3.12 Rodzaj i kwota pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, ka pitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość ………………………………………………………………………………………… 51
  3.13 Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na os iągnięte wyniki finansowe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………. 51
  3.14 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowią zań finansowych jednostki ………………………………………….……………………...…………….… 51
  3.15 Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie …………………...………. 53 3.16 Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe ……. ………..……….….. 53 3.17 Zdarzenia, które nastąpiły po dniu na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta ………………………………… …………… 56
  a. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ……………………….….…… 5 6 b. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane …………………………………………………………………………………………………………….…………………. 5 6 c. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ………………………………………………………………………………………………………………… ……………….….. 5 7 d. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych ………………………………... 5 7 e. Wskazanie akcjonar iuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procento wego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólniej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprze dniego raportu kwartalnego ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…… 5 7 f. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwarta lnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób ………………………………………….…………………… 5 8 g. Wskazanie istotnych postepowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczęteg o postępowania oraz stanowiska emitenta …………………………………………………………………..…………….……………………………… 60 h. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na inny ch warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, oraz z przedstawieniem: informacji o podmiocie z którym została zawarta transakcja, informacji o powiązaniach emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji, informacji o przedmiocie transakcji, istotnych warunków transakcji ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla daneg o typu umów, innych informacji dotyczących tych transakcji jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta …………………………………………. 60
  i. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 4 z 74


  udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależn ej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
  istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca, z określeniem:
  a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określ onej części została odpowiednio poręczona lub
  gwarantowana
  c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, ze wskazaniem wynagrodzenia
  emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, k tóry zaciągnął kredyty lub pożyczki ……….… 61

  j. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego ……….………..… 61
  k. Inne informacje, które są istotne, zdaniem Emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta … 62
  l. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ………………………………………………………………………………………………….……………………………….… 62
  m. Informacja dotycząca zmiany w kwalifikacji a ktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
  n. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki …………………………………………………………………………………..…. 63

  o. Zysk na akcję ………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………...………… ... 64


  3.18 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony ……………………..…..... 64


  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 5 z 74


  RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2018 ROKU
  PREZENTOWANY ZGODNIE Z MIGDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI

  I. KWARTALNE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki ELKOP S.A. za trzeci kwartał
  2018 roku, wraz z danymi porównywalnymi, sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem
  Ministra Finansów z dnia 28 marca 20 18 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych prz ez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  czł onkowskim (Dz. U. z 2018 r. 757 ) oraz zgodnie z Międzynarodo wymi Standardami
  Rachunkowości i Międzynarodowymi S tandardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF).
  Dane finansowe prezentowane są w tysiącach złotych.

  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 6 z 74


  1.1. Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej:
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ
  Stan na
  30.09.2018
  niebadane
  31 grudnia
  2017
  zbadane
  A k t y w a
  I. Aktywa trwałe 59 491 60 911
  Wartości niematerialne i prawne 1 550 1 550
  Rzeczowe aktywa trwałe 719 255
  Nieruchomości inwestycyjne 45 677 42 219
  Należności długoterminowe 16 33
  Długoterminowe aktywa finansowe 9 156 15 901
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 373 953
  II. Aktywa obrotowe 7 498 5 475
  Zapasy 0 0
  Należności krótkoterminowe 460 160
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 511 863
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 263 4 364
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 264 88
  III. Aktywa długoterminowe przeznaczone do
  sprzedaży 0
  A k t y w a r a z e m 66 989 66 386
  P a s y w a
  I. Kapitał własny 59 464 59 153
  Kapitał zakładowy 68 950 68 950
  Koszty emisji akcji -139 -139
  Wynik na transakcjach finansowych -15 189 -15 189
  Kapitał zapasowy 1 538 1 538
  Kapitał z aktualizacji wyceny 331 331
  Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy 3 973 3 662
  II. Zobowiązania długoterminowe 6 317 6 484
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 918 6 033
  Pozostałe rezerwy
  Zobowiązania pozostałe 399 451
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 208 749
  Zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów
  wartościowych


  Kredyty i pożyczki
  Zobowiązania handlowe 160 134
  Zobowiązania pozostałe 1 0 48 605
  Rezerwy krótkoterminowe 10
  P a s y w a r a z e m 66 989 66 386
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 7 z 74


  Wartość księgowa 59 464 59 153
  Liczba akcji 19 700 000 19 700 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,02 3,00
  Rozwodniona liczba akcji 985 000 000 19 700 000
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,06 3,00

  1.2. Skrócony śródroczny r achunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych
  dochodów
  SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I
  STRAT
  III kwartał
  rok bieżący
  od
  01.07.2018
  do
  30.09.2018
  niebadane
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.09.2018
  niebadane
  III kwartał
  rok
  poprzedni
  od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  niebadane
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.0 9.2017
  niebadane
  Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów 1 101 3 360 1 096 3 275
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów 1 018 3 008 803 2 168
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 83 352 293 1 107
  Koszty sprzedaży
  Koszty ogólnego zarządu 295 1 006 208 606
  Pozostałe przychody operacyjne 24 131 0 13
  Pozostałe koszty operacyjne 204 1 108 0 2
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -392 -1 631 85 512
  Przychody finansowe 138 431 60 221
  Koszty finansowe 0 24 0 10
  Zysk przed opodatkowaniem -254 -1 224 145 723
  Podatek dochodowy -184 -1 535 4 115
  - część bieżąca
  - część odroczona -184 -1 535 4 115
  Zysk (strata) netto -70 311 141 608

  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 700 000 35 652 055
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,02
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
  zwykłych 27 633 973 35 652 055
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
  zwykłą (w zł) 0,01 0,02

  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 8 z 74


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z
  CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  III kwartał
  rok
  bieżący od
  01.07.2018
  do
  30.09.2018
  niebadane
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.09.2018
  niebadane
  III kwartał
  rok
  poprzedni
  od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  niebadane
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.09.2017
  niebadane
  Zysk/strata netto za okres -70 311 141 608
  Inne całkowite dochody, w tym: -257 -743
  Składniki, które nie zostaną przeniesione w
  późniejszych okresach do rachunku zysków i
  strat 0 0
  Składniki, które mogą zostać przeniesione w
  późniejszych okresach do rachunku zysków i
  strat: 0 0 -257 -743
  - rozliczenie z kapitału z aktualizacji wyceny, w
  tym: 0 0 -257 -743
  - wycena aktywów finansowych dostępnych
  do sprzedaży -257 -743
  - wycena aktywów przeznaczonych do
  wydania 0
  Całkowity dochód za okres -70 311 -116 -135

  1.3. Skrócone śródroczne z estawienie zmian w kapitale własnym
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN
  W KAPITALE WŁASNYM
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30 września
  2018
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30 września
  2017
  Kapitał własny na początek okresu 59 153 47 755
  Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do
  danych porównywalnych 59 153 47 755
  Kapitał zakładowy na początek okresu 68 950 42 000
  Zmiany kapitału zakładowego 0 26 950
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 26 950
  - emisji akcji serii B 26 950
  Kapitał zakładowy na koniec okresu 68 950 68 950
  Koszty emisji akcji na początek okresu -139 0
  Zmiany kosztów emisji akcji -139
  a) zwiększenia (z tytułu) 139
  - koszty emisji serii B 139
  Koszty emisji akcji na koniec okresu -139 -139
  Wynik na transakcjach finansowych na początek -15 189 0
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 9 z 74


  okresu
  Zmiany wyniku na transakcjach finansowych -15 189
  a) zwiększenia (z tytułu) -15 189
  - rozliczenie straty na opcjach -15 189
  Wynik na transakcjach finansowych na koniec okresu -15 189 -15 189
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
  okresu 0 0
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
  okresu 0 0
  Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
  Kapitał zapasowy na początek okresu 1 538 1 538
  Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 538 1 538
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 331 1 503
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -743
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 743
  - wycena aktywów finansowych 743
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 331 760
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
  Nierozliczone straty/Zyski zatrzymane z lat
  ubiegłych na początek okresu 3 662 2 714
  a) zwiększenie (z tytułu) 311 608
  - zysk/strata za okres 311 608
  Nierozliczone straty/Zyski zatrzymane z lat ubiegłych
  na koniec okresu 3 973 3 322
  Kapitał własny na koniec okresu 59 464 59 242  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 10 z 74


  1.4. Skrócony śródroczny r achunek przepływów pieniężnych
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z
  PRZEPŁYWÓW PIENIGŻNYCH

  Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2018 niebadane
  Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2017 niebadane
  Działalność operacyjna
  I. Zysk (strata) brutto -1 224 723
  II. Korekty razem 587 -119
  Amortyzacja 113 59
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -6 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -476 -143
  (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 944 371
  Zmiana stanu rezerw -10 -9
  Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowyc h -282 -150
  Zmiana stanu zobowiązań 417 88
  Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych -178 -335
  Inne korekty* 65
  I. Przepływy pien iężne netto z działalności operacyjnej -637 604
  Działalność inwestycyjna
  I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 781 15 383
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 51
  Wpływy z rozliczenia opcji 11 760
  Odsetki otrzymane 335 112
  Spłaty udzielonych pożyczek 10 395 3 511
  II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 8 246 27 342
  Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 578 193
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 002 0
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych 27 149
  Udzielone pożyczki 6 666
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 535 -11 959
  Działalność finansowa
  I. Wpływy 0 26 811
  Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału 26 811
  II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 26 811
  Przepływy pieniężne netto, razem (I+/ -II+/ -III) 1 898 15 456
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 898 15 456
  Środki pieniężne na początek okresu 4 364 810
  Środki pieniężne na koniec okresu 6 262 16 266
  * Inne korekty dotyczą rozliczenia pożyczek udzielonych tytułem zwolnienia z długu
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 11 z 74


  II. INFORMACJE DODATKOWE
  2.1. Ogólne informacje o Emitencie
  Nazwa Emitenta ELKOP S.A.
  Siedziba do dnia 31.07.2018 r.
  Siedziba od dnia 01.08.2018 r.
  Chorzów
  Płock
  Adres 09 -402 Płock, ul. Zygmunta Padlewskiego 18C
  Spółka posiada oddziały: w Chorzowie przy ul. Kurta Aldera 44
  w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2i
  w Rzeszowie przy Al. Gen. L eopolda Okulickiego
  18
  Telefon 24 366 06 26
  Sąd Rejestrowy


  Numer KRS
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000176582
  REGON 272549956
  NIP 627 001 16 20
  Kapitał zakładowy 68.950.000,00 złotych
  Ilość wszystkich akcji do dnia 11.10.2018 r.
  Ilość wszystkich akcji od dnia 12.10.2018 r.
  19.700.000
  985.000.000
  Wartość nominalna 1 akcji do dnia 11.10.2018 r.
  Wartość nominalna 1 akcji od dnia 1 2.10.2018 r.
  3,50 zł
  0,07 zł
  Oznaczenie kodem przez KDPW PLELKOP00013
  Przedmiotem działalności Emitenta
  wg. klasyfikacji przyjętej przez GPW S.A.
  Sektor działalności budowlanej
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 12 z 74


  Przedmiot podstawowej działalności Emitenta PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie
  nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi,
  Adresy poczty elektronicznej [email protected]
  Strona internetowa www.elkop.pl

  Organy Spółki:
  Zarząd:
  Prezes Zarządu - Jacek Koralewski

  Rada Nadzorcza:
  • Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Stachowi cz – Członek Rady Nadzorczej od dnia 28.09.2018 r.

  Komitet Audytu
  • Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Małgorzata Patrowicz - Członek Komitetu Audytu
  • Damian Patrowicz - Członek Komitetu Audytu - do dnia 28.09.2018 r.
  • Adam Stachowicz - Członek Komitetu Audytu - od dnia 28.09.2018 r.

  Zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta
  W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta.
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 13 z 74


  2.2. Opis działalności Emitenta
  ELKOP S.A jest podmiotem dominującym wobec spół ki ELKOP1 POLSKA A.S., której kapitał
  zakładowy wynosi 2 000 tys. koron czeskich. Spółka zależna do końca września 2018 r. nie
  prowadziła działalności gospodarczej. Akcje ELKOP1 POLSKA A.S. nabyte zostały w celu
  połączenie spółki zależnej prawa czeskiego z Emitentem, w celu uzyskania statusu Spółki
  Europejskiej. Z powyższych względów i z uwagi na nieistotność danych, ELKOP S.A. nie
  sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
  Historia Spółki sięga roku 1950, kiedy w sektorze Budownictwa Węglowego wyodrębniony
  został Zespół Robót Elektrycznych, który stał się w 1963 roku zalążkiem Przedsiębiorstwa
  Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELMONT w Chorzowie. Po 19 latach firma
  zmie niła nazwę na Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP.
  W latach 90, w firmie zrobiono wiele, by dostosować się do warunków gospodarki rynkowej.
  W 1995 roku ELKOP stała się spółką akcyjną w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
  i w dniu 7 marca 2001 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Ważnym etapem rozwoju Spółki było rozpoczęcie w roku 2007 działalności w sektorze
  budownictwa mieszkaniowego. Pomogło to zdywersyfikować źródła przychodów. W drugą
  dekad ę XXI wieku Spółka weszła jako podmiot zrestrukturyzowany i stabilny, odważnie
  podejmujący się realizacji ambitnych planów i z optymizmem patrzący w nową przyszłość.
  Spółka ELKOP S.A. to prężnie rozwijający się podmiot, który działa w kilku obszarach. Pozy cja ta
  poparta jest długoletnim doświadczeniem. Spółka jest otwarta na wykorzystywanie ciekawych
  szans rynkowych i dlatego rozszerza swoją działalność o obszary z dużym potencjałem wzrostu.
  Kilka lat temu Spółka zaangażowała się w działalność deweloperską , co zaowocowało realizacją
  z sukcesem osiedla domów jednorodzinnych w katowickiej dzielnicy Zarzecze. ELKOP S.A. jest
  w posiadaniu nieruchomości o łącznej wartości o k. 45.475 .000 złotych. Wynajem powierzchni
  biurowych oraz hal produkcyjnych i magazynowych , o łącznej powierzchni 2 7.298 m² jest
  najważniejszym elementem działalności Spółki. Dnia 01 sierpnia 2018 r., siedziba Emitenta
  została przeniesiona do Płocka. Dnia 13.09.2018 r. Emitent nabył prawo własności
  nieruchomości gruntowej w Rzeszowie o powier zchni 0,1214 ha oraz posadowionego na niej
  budynku biurowego o powierzchni 1.025,70 m².
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 14 z 74  2.3. Opis przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów
  i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego

  Prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień
  30 września 2018 roku oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2018 roku.
  Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe, jest zgodne z Międzynarodowymi
  Stand ardami Sprawozdawczości Finansowej, wydanymi i obowiązującymi na dzień niniejszego
  sprawozdania finansowego, w tym z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34
  „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.
  Spraw ozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, a także spójnie z zasadami
  opisanymi w sprawozdaniu finansowym ELKOP S.A., sporządzonym za rok zakończony
  31 grudnia 2017 roku , z asady rachunkowości są zastosowane w sposób ciągły z w yłączeniem
  zasad rachunkowości i wyceny wynikających z zastosowania MSSF 9 i MSSF 15
  przedstawionych poniżej .
  Skrócone sprawozdanie finan sowe powinno być czytane wraz ze sprawozdaniem finansowym
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
  Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest złoty polski. Wszystkie dane finansowe
  przedstawia się w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

  Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało z atwierdzone do publikacji przez Zarząd
  w dniu 29 października 2018 roku.

  Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)
  Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Spółka stosuje nadrzędne zasady wyceny, oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub
  wytworzenia, z wyjątkiem części aktywów finansowych, które zgodnie z zasadami MSSF,
  wycenione zostały według wartości godziwej.
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 15 z 74


  Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
  Sporządzając niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów
  poprzednich, Spółka nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanyc h uprzednio zasad
  rachunkowości z w yłączeniem zasad rachunkowości i wyceny wynikających z zastosowania
  MSSF 9 i MSSF 15
  Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji
  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdziła do stosowania po dniu
  1 stycznia 2018 r. nowe standardy:
  - MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, który zastąpił MSR 39 „Instru menty finansowe: ujmowanie
  i wycena”,
  - MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany do MSSF 15 wyjaśniające niektóre
  wymagania standardu, który zastąpił standardy MSR 11 i 18 oraz interpretacje: KIMSF 13, 15
  i 18 oraz SKI 31.

  Wpływ zastosowani a powyższych standardów na politykę rachunkowości Spółki oraz na
  sprawozdanie finansowe.

  MSSF 9 Instrumenty finansowe

  Spółka nie dokonała wcześniejszego wdrożenia MSSF 9 i zastosowała wymogi MSSF 9
  retrospektywnie dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z dopuszczoną
  przez standard możliwością, Spółka zrezygnowała z przekształcenia danych porównawczych.
  Wdrożenie MSSF 9 wpłynęło na zmianę polityki rachunkowości w zakresie ujmowania,
  klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, wyce ny zobowiązań .
  Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie
  W niniejszym raporcie kwartalnym spółka nie zastosowała standardów, zmian standardów
  i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale nie weszły
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 16 z 74


  jeszcze w życie. Spółka nie przewiduje istotnego wpływu powyższych standardów na raporty
  finansowe spółki.
  Wybrana polityka rachunkowości
  Wycena aktywów i zobowiązań finansowych
  Od 1 stycznia 2018 r. Spółka kwalifikuje aktywa finansowe do następujących kategorii:
  - wyceniane w zamortyzowanym koszcie,
  - wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody,
  - wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  Klasy fikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów. Klasyfikacja dłużnych
  aktywów finansowych zależy od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz
  od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych (test SPPI -Solely Payment of Princip al
  and Interest) dla danego składnika aktywów finansowych.
  Do kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Spółka klasyfikuje należności
  z tytułu dostaw i usług, pożyczki udzielone, które zdały test SPPI, pozostałe należności oraz
  środki pienię żne i ich ekwiwalenty.
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wycenia się w wysokości
  zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej,
  z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Należności z tytułu dostaw i usług
  o terminie zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania, nie podlegają dyskontowaniu
  i są wyceniane w wartości nominalnej.
  W przypadku aktywów finansowych zakupionych lub powstałych, dotkniętych utratą wartości
  na moment początkowego ujęc ia, aktywa te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu
  przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe.
  Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite
  dochody kwalifikuje się:
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 17 z 74


  1. składn ik dłużnych aktywów finansowych jeśli spełnione są poniższe warunki:
  - jest on utrzymywany w modelu biznesowym, którego celem jest zarówno uzyskanie
  umownych przepływów pieniężnych z tytułu posiadanych aktywów finansowych, jak i z tytułu
  sprzedaży aktywów finansowych, oraz
  - warunki umowne dają prawo do otrzymania w określonych datach przepływów pieniężnych
  stanowiących wyłącznie kapitał i odsetki od kapitału (tzn. zdał test SPPI),
  2. instrument kapitałowy, co do którego na moment początkowego ujęcia dok onano
  nieodwracalnego wyboru klasyfikacji do tej kategorii. Opcja wyboru wartości godziwej przez
  pozostałe całkowite dochody nie jest dostępna dla instrumentów przeznaczonych do obrotu.
  Zyski i straty, zarówno z wyceny jak i realizacji, powstające na tych aktywach ujmuje się
  w pozostałych całkowitych dochodach, za wyjątkiem przychodów z tytułu otrzymanych
  dywidend.
  Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka
  kwalifikuje, pożyczki udzielone, które nie zdały testu umow nych przepływów pieniężnych.
  Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym
  powstały (w tym przychody z tytułu odsetek oraz dywidend ).
  Od 1 stycznia 2018 r. Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe do kategorii:
  - wycenianych w zamortyzowanym koszcie,
  - wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - instrumenty finansowe zabezpieczające.
  Do zobowiązań wycenianych w zamortyz owanym koszcie kwalifikuje się zobowiązania inne niż
  zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (m.in. zobowiązania
  z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki), za wyjątkiem:
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 18 z 74


  - zobowiązań finansowych, które powstają w sytuacji tran sferu aktywów finansowych, który nie
  kwalifikuje się do zaprzestania ujmowania,
  - umów gwarancji finansowych, które wycenia się w wyższej z następujących kwot:
  • wartości odpisu na oczekiwane straty kredytowe ustalonego zgodnie z MSSF 9
  • wartości początkow o ujętej (tj. w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji,
  które mogą być bezpośrednio przypisane do składnika zobowiązań finansowych),
  pomniejszonych o skumulowaną kwotę dochodów ujmowanych zgodnie z zasadami
  MSSF 15 Przychody z tytułu umów z kli entami.
  Do zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy klasyfikuje się
  zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych niewyznaczone dla celów rachunkowości
  zabezpieczeń.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania strat w odniesieniu do aktywów
  finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu. Podejście to bazuje na wyznaczaniu
  strat oczekiwanych, niezależnie od tego czy przesłanki wystąpiły czy nie.
  Spółka stosuje następujące modele wyznacz ania odpisów z tytułu utraty wartości:
  - model ogólny (podstawowy),
  - model uproszczony.
  W modelu ogólnym Spółka monitoruje zmiany poziomu ryzyka kredytowego związanego
  z danym składnikiem aktywów finansowych .
  W modelu uproszczonym Spółka nie monitoru je zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie
  życia instrumentu, szacuje oczekiwaną stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności
  instrumentu.
  Do celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej Spółka wykorzystuje:
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 19 z 74


  - w modelu ogólnym – poziomy pr awdopodobieństwa niewypłacalności,
  - w modelu uproszczonym – historyczne poziomy spłacalności należności od kontrahentów.
  Za zdarzenie niewypłacalności Spółka uznaje brak wywiązania się z zobowiązania przez
  kontrahenta po upływie 90 dni od dnia wymagalno ści należności.
  Spółka uwzględnia informacje dotyczące przyszłości w stosowanych parametrach modelu
  szacowania strat oczekiwanych, poprzez korektę bazowych współczynników
  prawdopodobieństwa niewypłacalności (dla należności) lub poprzez kalkulację parametr ów
  prawdopodobieństwa niewypłacalności w oparciu o bieżące kwotowania rynkowe (dla
  pozostałych aktywów finansowych).
  Spółka stosuje model uproszczony kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości dla należności
  handlowych.
  Model ogólny stosuje się dla pozo stałych typów aktywów finansowych, w tym dla dłużnych
  aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.
  Straty z tytułu utraty wartości dla dłużnych instrumentów finansowych wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie (na m oment początkowego ujęcia oraz skalkulowane na każdy
  kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy) ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
  Zyski (odwrócenie odpisu) z tytułu zmniejszenia wartości oczekiwanej utraty wartości ujmuje
  się w pozostałych p rzychodach operacyjnych.
  Dla zakupionych i powstałych aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze wzglądu na
  ryzyko kredytowe na moment początkowego ujęcia korzystne zmiany oczekiwanych strat
  kredytowych ujmuje się jako zysk z tytułu utraty wartośc i w pozostałych przychodach
  operacyjnych.
  Straty z tytułu utraty wartości dla dłużnych instrumentów finansowych wycenianych
  w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody ujmuje się w pozostałych kosztach
  operacyjnych w korespondencji z pozostałym i całkowitymi dochodami. Zyski (odwrócenie
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 20 z 74


  odpisu) z tytułu zmniejszenia wartości oczekiwanej straty kredytowej ujmuje się w pozostałych
  przychodach operacyjnych.
  Poniższa tabela podsumowuje wpływ MSSF 9 na zmianę klasyfikacji i wyceny instrumentów
  finanso wych Spółki na dzień 1 stycznia 2018 r.
  Klasyfikacja wg
  MSR 39
  Klasyfikacja wg MSSF
  9
  Wartość
  bilansowa wg
  MSR 39
  Wartość
  bilansowa wg
  MSSF 9
  Aktywa finansowe 31 grudnia 2017 1 stycznia 2018
  Aktywa finansowe Dostępne do
  sprzedaży
  Wartość godziwa
  przez całkowite
  dochody
  3 564 3 564
  Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe
  wyceniane w
  wartości godziwej
  przez wynik
  finansowy
  Wartość godziwa
  przez wynik
  finansowy
  30 30
  Pożyczki
  udzielone
  Pożyczki i
  należności
  Zamortyzowany
  koszt 12 833 12 833
  Należności z
  tytułu dostaw i
  usług oraz
  pozostałe
  należności
  Pożyczki i
  należności
  Zamortyzowany
  koszt 193 193
  Środki pieniężne i
  ich ekwiwalenty
  Pożyczki i
  należności
  Zamortyzowany
  koszt 4 364 4 364

  Informacje dotyczące segmentów operacyjnych

  Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
  a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z tym może uzyskiwać przychody
  i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami
  składowymi tej samej jednostki),
  b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za
  podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy
  decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segm entu,
  a także
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 21 z 74


  c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.
  Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu
  o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane
  przez osoby decydujące o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki
  finansowe.

  2.4. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w okresach objętych historycznymi
  informacjami finansowymi, ustalanych przez Narodowy Bank Polski

  średnie kursy w ok resie sprawozdawczym
  EURO
  Okres sprawozdawczy Okres sprawozdawczy
  2018.01.01 – 2018 .09.30 2017.01.01 – 2017.09.30
  kurs data kurs data
  kurs na ostatni dzień okresu 4,2714 28.09.2018 4,3091 29.09.2017
  * średni arytmetyczny kurs w okresie 4,2535 01.01.2018 do
  30.09.2018 4,2566 01.01.2017 do
  30.09.2017
  kurs najniższy 4,1423 29 .01.2018 4,1737 31.05.2017
  kurs najwyższy 4,3978 03 .07.2018 4,3308 31.01.2017
  okres sprawozdawczy 2018.01.01 – 2018 .09.30 okres sprawozdawczy 2017.01.01 – 2017.09.30
  Tab. nr 22 z dn. 31.01.2018 4,1488 Tab. nr 21 z dn. 31.01.2017 4,3308
  Tab. nr 42 z dn. 28.02.2018 4,1779 Tab. nr 41 z dn. 28.02.2017 4,3166
  Tab. nr 64 z dn. 30.03.2018 4,2085 Tab. nr 64 z dn. 31.03.2017 4,2198
  Tab. nr 84 z dn. 30.04.2018 4,2204 Tab. nr 83 z dn. 28.04.2017 4,2170
  Tab. nr 104 z dn. 30.05.2018 4,3195 Tab. nr 104 z dn. 31.05.2017 4,1737
  Tab. nr 125 z dn. 29.06.2018 4,3616 Tab. nr 125 z dn. 30.06.2017 4,2265
  Tab. nr 147 z dn. 31.07.2018 4,2779 Tab. nr 146 z dn. 31.07.2017 4,2545
  Tab. nr 169 z dn. 31.08.2017 4,2953 Tab. nr 168 z dn. 31.08.2017 4,2618
  Tab. nr 189 z dn. 28.09.2018 4,2714 Tab. nr 189 z dn. 29.09.2017 4,3091
  średni arytmetyczny kurs
  w okresie
  4,2535 średni arytmetyczny kurs
  w okresie
  4,2566

  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 22 z 74


  * kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących
  na ostatni dzień każdego miesiąca

  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
  EUR w następujący sposób:
  • pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez
  Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
  ➢ w dniu 28 września 2018 r. 1 EUR = 4,2714
  ➢ w dniu 29 grudnia 2017 r. 1 EUR = 4,1709
  • pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  przeliczone s ą według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
  ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego
  miesiąca
  w okresie sprawozdawczym:
  ➢ w okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 30 września 201 8 r. 1 EUR = 4,2535
  ➢ w okre sie od 1 stycznia 201 7 r. do 30 września 201 7 r. 1 EUR = 4, 2566
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 23 z 74


  2.5. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego
  sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO):


  Trzeci
  kwartał
  zakończony
  30 września
  2018
  Trzeci
  kwartał
  zakończony
  30 września
  2017
  Trzeci
  kwartał
  zakończony
  30 września
  2018
  Trzeci
  kwartał
  zakończony
  30 września
  2017
  w tys. zł w tys. zł w tys. EURO w tys. EURO
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów 3 360 3 275 790 769
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 631 512 -383 120
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 1 224 723 -288 173
  Zysk (strata) netto 311 608 73 143
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności operacyjnej -637 604 -150 142
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności inwestycyjnej 2 535 -11 959 596 -2 810
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności finansowej 0 26 811 0 6 299
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów 1 898 15 456 446 3 631
  Aktywa razem * 66 989 66 386 15 683 15 916
  Zobowiązania krótkoterminowe * 1 208 749 28 3 180
  Kapitał własny * 59 464 59 153 13 921 14 182
  Kapitał zakładowy * 68 950 68 950 16 142 16 531
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
  (w szt.) 27 633 973 35 652 055 27 633 973 35 652 055
  Zysk (strata) przypadający na jedną akcję
  (w zł / EURO) 0,02 0,02 0,01 0,01
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł / EURO) *
  3,02 3,00 0,71 0,72
  Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
  w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 r.
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 24 z 74


  III. POZOSTAŁE INFORMACJE

  3.1. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi
  w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio
  sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  Sprawozdanie finansowe, sporządzone za III kwartał 201 8 r. oraz obejmujące dane
  porównywalne za III kwartał 201 7 r. , nie zawiera różnic.
  Nie dokonywano korekt bł ędów, dotyczących poprzednich okresów.

  3.2. Rzeczowe aktywa trwałe

  Na dzień 30.09.2018 r. Spółka dokonała zakupu rzeczowych aktywów trwałych (samochodów ,
  mebli) o wartości 639 tys. zł.
  Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. nie ma zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych,
  dotyczących rzeczowych aktywów.

  3.3. Zapasy

  ZAPASY 30 wrzesień
  2018
  31 grudnia
  2017
  - materiały 185 185
  - zaliczka na dostawę
  Zapasy, razem 185 185

  ODPISY AKTUALIZUJĄCE ZAPASY

  30 wrzesień
  20 18
  31 grudnia
  2017
  Odpisy aktualizujące materiały na początek
  okresu
  185 220
  - zwiększenia
  Aktualizacja wartości wyrobów gotowych
  - zmniejszenia 35
  Wykorzystanie materiałów objętych odpisem 35
  Odpisy aktualizujące materiały na koniec okresu 185 185
  Odpisy aktualizujące, razem 185 185

  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 25 z 74


  Materiały w magazynach objęte są odpisem aktualizacyjnym w wysokości 185 tys. zł, który
  stanowi 100 % ich wartości.

  3.4. Należności

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30 wrzesień
  2018
  31 grudnia
  2017
  Od jednostek powiązanych 11 4
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 11 4
  - do 12 miesięcy 11 4
  Od jednostek pozostałych 449 156
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 185 134
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  świadczeń
  263 21
  - dochodzone na drodze sądowej 0
  - inne 1 1
  Należności krótkoterminowe netto, razem 460 160
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 0
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 460 160


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
  WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
  KRÓTKOTERMINOWYCH
  30 wrzesień
  2018
  31 grudnia
  2017
  Stan na początek okresu 0 11
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - utworzenie odpisów na należności
  b) zmniejszenia (z tytułu) 11
  - zapłata należności
  - rozwiązanie odpisów w związku z
  nieściągalnością

  11
  - wydzielenie majątku
  Stan odpisów aktualizujących wartość
  należności krótkoterminowych na koniec
  okresu 0 0
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 26 z 74


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
  (STRUKTURA WALUTOWA)
  30 wrzesień
  2018
  31 grudnia
  2017
  a) w walucie polskiej 460 160
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu
  na zł)

  b1. jednostka/waluta tys./EURO
  pozostałe waluty w tys. zł
  Należności krótkoterminowe, razem 460 160

  Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane, a termin płatności wynosi od
  14 do 30 dni. Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne nie są
  oprocentowane.
  Odpisy aktualizujące są ujmowane w pozycji „pozostałe koszty operacyjne”,
  a odwrócenie odpisów aktualizujących w pozycji „pozostałe przychody operacyjne”.  3.5. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

  Na dzień 3 0.09.2018 r. i 31.12.2017 r. Spółka posiadała aktywa warunkowe w wysokości
  15 000 tys. zł.
  Na mocy umowy poręczenia z dnia 12.01.2017 r. spółka PATRO INVEST Sp. z o.o. zobowiązała
  się na wypadek braku zapłaty przez DAMF INVEST S.A. kary umownej wynikającej z udziału
  DAMF INVEST S.A. w programie skupu akcji własnych uchwalonym przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014 r. uchwałą nr 5, do zapłaty równowartości należnej
  Emitentowi kary umownej, opisanej szczegółowo w § 3 ust. 17 lit. b wymienionej wyżej
  uchwały NWZ z dnia 30.10.2014 r. Poręczenie przez PATRO INVEST Sp. z o.o. zostało
  udzielone do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów 00/100)
  złotych.
  Spółka nie posiadała natomiast zobowiązań warunkowych

  3.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 27 z 74


  TRANSAKCJE Z
  JEDNOSTKAMI
  POWIĄZANYMI ZA OKRES
  KOŃCZĄCY SIG 30.09.2018
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Przychody z
  tytułu
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zakupy od
  podmiotów
  powiązanych
  Koszty z tytułu
  odsetek dla
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec
  okresu od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności
  inne na
  koniec
  okresu od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  pożyczek i
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania z
  tytułu dostaw i
  usług oraz inne
  zob. na koniec
  okresu wobec
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania
  z tytułu
  pożyczek
  wobec
  jednostek
  powiązanych
  DAMF INVEST S.A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  ATLANTIS S E 5 0 26 0 0 0 0 317 0
  FON SE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  RESBUD SE 1 65 0 0 0 0 0 0 0
  Investment Friends SE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  Investment Friends Capital
  SE. 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  IFERIA S.A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  REFUS Sp. z o.o. 2 6 0 0 0 0 0 0 0
  IFEA Sp. z o.o. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  OFFICE CENTER SP. Z O.O. 21 5 0 0 4 0 4 0 0
  PATRO INVEST SP. O.O. 18 385 0 0 0 0 5 252 0 0
  Damf Księgowość sp. z o.o. 14 15 0 0 0 0 48 5 0 0
  razem 66 461 26 0 0 0 5 741 0 0


  Siedziba w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel. /fax : 24 366 06 26

  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elblą g tel. /fax : 55 233 59 29

  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.95 0.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp. KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A. Strona 28 z 74  TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI
  POWIĄZANYMI ZA OKRES
  KOŃCZĄCY SIG 31.12.201 7
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Przychody z
  tytułu
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zakupy od
  podmiotów
  powiązanych
  Koszty z tytułu
  odsetek dla
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec
  okresu od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności
  inne na
  koniec
  okresu od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  pożyczek i
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania z
  tytułu dostaw i
  usług oraz inne
  zob. na koniec
  okresu wobec
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania
  z tytułu
  pożyczek
  wobec jednostek
  powiązanych
  DAMF INVEST S.A. 8 100 0 0 0 0 0 0 0
  ATLANTIS S.A. 35 0 41 0 4 0 0 0 0
  FON S.A. 35 0 0 0 0 0 0 0 0
  RESBUD S.A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Investment Friends S.A. 36 0 0 0 0 0 0 0 0
  Investment Friends Capital
  S.A. 33 0 1 0 0 0 0 0 0
  IFERIA S.A. 8 0 0 0 0 0 0 0
  Refus Sp. z o.o. 3 33 0 0 0 0 466 0 0
  IFEA Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0
  Office Center Sp. Z o.o. 2 25 0 0 0 0 366 0 0
  Patro Invest sp. z o.o. 0 98 0 0 0 0 12 000 0 0
  razem 161 256 42 0 4 0 12 832 0 0
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 29 z 74

  3.7. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej

  Informacje o instrumentach finansowych
  30 września 2018 r.
  Klasy instrumentów finansowych
  Wartość godziwa przez całkowite dochody
  Wartość godziwa przez wynik finansowy
  Zamortyzowany koszt Razem
  Razem aktywa finansowe 3 564 30 17 390 20 984
  Akcje i udziały wartość bilansowa 3 564 285 3 849
  -Wartość wyceny ujęta w rachunku zysków i strat -286 -286
  - Wartość wyceny ujęta w kapitale z aktualizacji -4 886 -4 887
  -Wartość w cenie nabycia 8 450 316 8 766
  Dłużne papiery wartościowe
  Udzielone pożyczki 5 729 5 729
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 213 213
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 263 6 263
  Pozostałe aktywa finansowe

  31 grudnia 2017 r. (dane przekształcone)
  Klasy instrumentów finansowych
  Wartość godziwa przez całkowite dochody
  Wartość godziwa przez wynik finansowy
  Zamortyzowany koszt Razem
  Razem aktywa finansowe 3 564 30 12 205 15 779
  Akcje i udziały wartość bilansowa 3 564 30 3 594
  -Wartość wyceny ujęta w rachunku zysków i strat -286 -286
  - Wartość wyceny ujęta w kapitale z aktualizacji -4 886 -4 887
  -Wartość w cenie nabycia 8 450 316 8 766
  Dłużne papiery wartościowe
  Udzielone pożyczki 12 833 12 833
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 193 193
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 364 4 364
  Pozostałe aktywa finansowe
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 30 z 74

  INSTRUMENTY FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ

  Spółka stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny:
  Poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niekorygowane) dla identycznych aktywów lub
  zobowiązań;
  Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną
  wartość godziwą są obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi;
  Poziom 3: metody wyceny, w kt órych dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną
  wartość godziwą nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych.
  Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej na dzień
  bilansowy:

  Instrumenty
  finansowe 30 września 201 8 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Akcje
  krótkoterminowe
  nienotowane na GPW
  i NC
  30 - - 30
  Akcje długoterminowe
  nienotowane 3 564 - - 3 564
  Razem aktywa
  finansowe
  wyceniane w
  wartości godziwej
  3 594 - - 3 594
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane
  w wartości godziwej
  - - - -
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 31 z 74
  Instrumenty
  finansowe
  31 grudzień
  201 7
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Akcje
  krótkoterminowe
  nie notowane na
  GPW i NC
  30 - - 30
  Akcje
  długoterminowe
  nienotowane
  3 564 - - 3 564
  Razem aktywa
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej
  3 594 - - 3 594
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej
  - - - -  W okresie sprawozdawczym nie było żadnych przesunięć wyceny instrumentów pomiędzy
  poziomami hierarchii.
  Na 30 września 2018 roku nie nastąpiły zmiany w sposobie kalkulacji wartości godziwej
  w stosunku do roku 2017 oraz na dzień 30.06.2018 r.
  Zarząd dokonał analizy dostępnych danych dotyczących posiadanych udziałów
  długoterminowych IFEA Sp. z o.o., zakwali fikowanych do poziomu 3 hierarchii wartości
  godziwej. W ocenie Zarządu nie uległy zmianie wartości powyższego instrumentu finansowego
  w porównaniu z uzgodnieniami na dzień 30 czerwca 2018 r.
  W wyniku czego wartość godziwa poziomu 3 z wyceny aktywów finan sowych na dzień
  30 września 2018 r. wynosi 3 594 tys. zł.
  Na dzień 30.09.2018 r., w ocenie Zarządu nie zachodzą przesłanki utraty wartości określone
  w MSR 39 w odniesieniu do posiadanych udziałów IFEA Sp. z o.o.
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 32 z 74
  Wartość pozostałych inwestycji zaklasy fikowanych jako dostępne do sprzedaży odzwierciedla
  wartość godziwą tych inwestycji na dzień 30.09.2018 r.
  Stan na 30 września 201 8 r.
  Akcje nienotowane
  na giełdzie w tys. zł.
  (wartość godziwa
  przez całkowite
  dochody)
  Inne w tys. zł. Razem
  Stan na początek okresu 01.01.2018 3 564 3 564
  Suma zysków lub strat
  - w wyniku finansowym
  - w pozostałych całkowitych dochodach  Akcje krótkoterminowe notowane na GPW
  i NC
  Akcje długoterminowe nienotowane
  Zakupy/objęcie udziałów
  Emisje
  Zbycia/rozliczenia
  Przeniesieni e do aktywa przeznaczone go
  do wydania

  Stan na koniec okresu 30.06.2018r. 3 564 3 564
  Stan na 31 grudnia 201 7 r. (dane przekształcone)
  Akcje nienotowane
  na giełdzie w tys. zł.
  (wartość godziwa
  przez całkowite
  dochody)
  Inne w tys. zł. Razem
  Stan na początek okresu 01.01.201 7 5 011 5 011
  Suma zysków lub strat
  - w wyniku finansowym
  - w pozostałych całkowitych dochodach


  -1 447  -1 447
  Akcje krótkoterminowe notowane na GPW
  i NC
  Akcje długoterminowe nienotowane
  Zakupy/objęcie udziałów
  Emisje
  Zbycia/rozliczenia
  Przeniesieni e do aktywa przeznaczone go
  do wydania

  Stan na koniec okresu 31.12.201 7r. 3 564 3 564

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 33 z 74
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym i kapitałem
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w sprawozdaniu rocznym za rok 201 7.
  W stosunku do opisanych w sprawozdaniu za 201 7 rok celów i zasad zarządzania ryzykiem nie
  zaszły żadne zmiany.

  3.8. Informacje o rezerwach i odpisach aktualizujących

  Na dzień 30 wrześ nia 2018 roku dokonano następujących zmian rezerw i odpisów
  aktualizujących:

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  stan na 1.01.201 8 952 tys. zł
  utworzenie aktywów 2 374 tys. zł
  rozwiązanie aktywów 953 tys. zł
  stan na 30.09.201 8 2 373 tys. zł


  Spółka za III kwartały 201 8 r. wykazuje aktywa na odroczony podatek z tytułu wyceny
  aktywów finansowych, straty podatkowej.
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  stan na 1.01.201 8 6 033 tys. zł
  utworzenie rezerwy 102 tys. zł
  rozwiązanie rezerwy 217 tys. zł
  stan na 30.09.201 8 5 918 tys. zł

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 34 z 74
  Spółka za III kwartały 2018 r. wykazuje rezerwę na odroczony podatek z tytułu wyceny
  pożyczek udzielonych oraz wyceny nieruchomości.
  Aktualizacja zapasów:
  stan na 1.01.201 8 185 tys. zł
  rozwiązanie odpis
  aktualizacyjny
  0 tys. zł
  stan na 30.09.201 8 185 tys. zł


  Aktualizacja należności:
  stan na 1.01.201 8 0 tys. zł
  utworzenie 0 tys. zł
  rozwiązanie 0 tys. zł
  stan na 30.09.201 8 0 tys. zł


  Na dzień 30 września 201 7 roku dokonano następujących zmian rezerw i odpisów
  aktualizujących:

  Rezerwa na podatek dochodowy:
  stan na 1.01.201 7 5 921 tys. zł
  utworzenie rezerwy 45 tys. zł
  rozwiązanie rezerwy 0 tys. zł
  stan na 30.09.201 7 5 966 tys. zł

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 35 z 74
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  stan na 1.01.201 7 818 tys. zł
  utworzenie aktywów 107 tys. zł
  rozwiązanie aktywów 2 tys. zł
  stan na 30.09.201 7 923 tys. zł

  Aktualizacja zapasów:
  stan na 1.01.2017 220 tys. zł
  zmiany 0 tys. zł
  stan na 30.09.2017 220 tys. zł

  Aktualizacja należności:
  stan na 1.01.2017 12 tys. zł
  podział Spółki 0 tys. zł
  stan na 30.09.2017 12 tys. zł  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 36 z 74
  3.9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
  połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
  kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji
  i zaniechania działalnośc i
  Na dzień 3 0.09 .201 8 roku , Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki ELKOP1 POLSKA A.S .,
  której kapitał zakładowy wynosi 2 000 tys. kor on czeskich. Spółka zależna do końca września
  201 8 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. Akcje ELKO P1 POLSKA A.S. nabyte zostały
  w celu połączenia spółki zależnej prawa czeskiego z Emitentem w celu uzyskania statusu Spółki
  Europejskiej. Z powyższych względów i z uwagi na nieistotność danych, ELKOP S.A.
  nie sporządza spraw ozdania skonsolidowanego .

  3.10. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek
  podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką
  dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku
  lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również
  wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji
  Emitent na dzień 30.09.2018 r. nie tworzył grupy kapitałowej.
  Emitent założył spółkę zależną ELKOP1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie , zarejestrowaną przez
  czeski Sąd Rejestrowy w dniu 10.10.2017 r. w której posiada 100% udziałów. Emitent
  w najbliższym czasie jako spółka przejmująca zamierza dokonać połączenia transgranicznego
  z założoną spółką zależną w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.


  3.11. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
  W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał do publicznej wiadomości informacje
  o zawartych znaczącyc h umowach oraz istotnych zdarzeniach:

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 37 z 74
  ➢ Dnia 1 2 lipca 2018 r., raportem bieżącym nr 36/2018 Zarząd Emitenta poinformował,
  że w dniu 12.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Patro Invest OÜ
  z siedzibą w Tallinie, Estonia, ( w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.
  zm.), w którym zawiadamiająca poinformowała o bezpośrednim przekroczeniu progu 35,39
  % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała , iż w dniach od
  09.07.2018 r. do 12.07.2018 r. w wyniku transakcji zawartych na Rynku Regulowanym
  nabyła 199.929 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 1,01 % udziału w kapitale zakładowym
  Spółki oraz uprawniało do oddania 199.929 głosów, stanowiących 1,01 % udziału
  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca poinformowała ,
  że przed transakcjami opisanymi powyżej, tj. na dzień 08.07.2018 r. bez pośrednio posiadała
  6.772.670 akcji Spółki, co stanowiło 34,38 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
  uprawniało do oddania 6.772.670 głosów, stanowiących 34,38 % udziału w ogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca poinformo wała , że po
  transakcjach opisanych powyżej, tj. na dzień 12.07.2018 r. bezpośrednio posiadała
  6.972.599 akcji Spółki, co stanowiło 35,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
  uprawniało do oddania 6.972.599 głosów, stanowiących 35,39 % udziału w ogól nej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Zawiadamiająca poinformowała , że
  żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie
  zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie
  uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  ➢ Dnia 20 lipca 2018 r., raportem bieżącym nr 40/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  z siedzibą w Chorzowie w związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r. na podstawie którego akcje
  Emitenta zostały zakwalifikowane do Listy Alertów GPW, Zarząd Emitenta przedłożył
  program naprawczy w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do Listy
  Alertów. PROGRAM NAPRAWCZY - W ocenie Zarządu ELKOP S.A. aktualna wyc ena akcji
  Spółki uczestniczących w obrocie giełdowym, stanowiąca podstawę kwalifikacji akcji Spółki
  do Listy Alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie odzwierciedla
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 38 z 74
  faktycznej wartości Spółki oraz osiąganych przez Spółkę wyników finansowy ch. Spółka
  prowadzi stabilną i zdywersyfikowaną działalność gospodarczą, a podstawowym zakresem
  działalności Spółki jest wynajem powierzchni komercyjnych. Pozycja Spółki na rynku jest
  stabilna a poziom wynajmu wszystkich nieruchomości komercyjnych Spółki u trzymuje się
  na poziomie powyżej 90%. Spółka osiąga stabilne przychody utrzymując jednocześnie
  koszty działalności na racjonalnym poziomie. W ostatnich pięciu latach obrotowych
  (2012 -2017) Spółka osiąga regularne zyski. Kapitał własny Spółki na koniec ro ku
  obrotowego 2017 r. przekroczył 59.000.000,00 zł, przy czym aktualna wycena giełdowa
  Spółki przy kursie zamknięcia z dnia 19.07.2018 r. na poziomie 0,59 zł wynosi
  11.623.000,00 zł co jest wartością znacząco poniżej wartości, którą Zarząd Spółki uznawał
  by za realną wartość rynkową Spółki. Mając na uwadze powyższe Zarząd wskazuje, że
  fundamentalnie brak jest jakichkolwiek przesłanek, które uzasadniałyby tak niski poziom
  kursu akcji Spółki, który spowodował umieszczenie ELKOP S.A. na Liście Alertów Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie Zarząd ELKOP S.A. mając na
  uwadze dobrą kondycj ę Spółki, nie widzi potrzeby zmian w zakresie prowadzonej
  dotych czas działalności gospodarczej. Spółka podjęła już działania, które w ocenie Zarządu
  mogą p rzyczynić się do usunięcia ELKOP S.A. z Listy Alertów. Przede wszystkim Zarząd
  wskazuje, że Spółka jest w trakcie procedury łączenia z podmiotem zależnym prawa
  czeskiego spółką ELKOP1 Polska a.s. z siedzibą w Ostrawie. W wyniku tego łączenia ELKOP
  S.A. zam ierza przyjąć formę Spółki Europejskiej. Nowa forma prawna w ocenie Zarządu,
  przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności spółki na terenie całej Unii Europejskiej
  oraz znacząco powiększy potencjalny rynek, na którym Emitent będzie mógł rozwijać swoją
  dzi ałalność. Szersze stanowisko na ten temat Zarząd Spółki zamieścił w raporcie bieżącym
  ESPI nr 79/2017 z dnia 21.12.2017 r.
  W dalszej kolejności Zarząd Spółki informuje, że rozważa zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  w którego porządku obrad umieści punkt w pr zedmiocie scalenia akcji Spółki, celem
  zwiększenia ich wartości nominalnej, a tym samym zwiększenia ich jednostkowej wartości
  w ramach obrotu na rynku regulowanym. Decyzja w tym zakresie leży jednak
  w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 39 z 74
  ➢ Dnia 01 sierpnia 2018 r., raportem bieżącym nr 41/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował o rejestracji w dniu 01.08.2018 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
  Emitent po inform ował , że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
  Gospodarczy KRS w dniu 01.08.20 18 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki
  wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2018 r.
  Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie
  z treścią wniosku Emitenta. Emitent informuje , że zgodnie z treścią Uchwał Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 05.06.2018 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji
  zmiany artykułu 2 oraz 8a ust. 1 Statutu Spółki.
  Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:
  Artykuł 2 .
  Siedzibą Spółki jest miasto Płock.
  Artykuł 8a.
  1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu spółek
  handlowych o kwotę nie większą niż 31.500 .000 (słownie: trzydzieści jeden milionów
  pięćset tysięcy ) złotych poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy ) serii
  B.
  Wobec powyższego Emitent po inform ował , że zmianie uległa siedziba spółki
  z dotychczasowej tj. z Chorzów na Płock.
  Nowy adresem siedziby spółki jest Płock 09 -402, ul. Zygmunta Padlewskiego 18C.

  ➢ Dnia 01 sierpnia 2018 r., raportem bieżącym nr 42/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował, że w związku ze zmianą siedziby Spółki zmianie również uległ adres
  siedziby Spółk i. Zarząd ELKOP S.A. poda ł nowy adres siedziby Spółki:
  ELKOP S.A. z siedzibą Płocku,
  ul. Zygmunta Padlewskiego 18C
  09 -402 Płock

  ➢ Dnia 08 sierpnia 2018 r., raportem bieżącym nr 43/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował, w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 73/2017, 74/2017,
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 40 z 74
  77/2017, 79/2017 oraz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
  3 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta prawa
  czeskiego ELKOP1 Polska Akciová spole čnost w Ostravie, opublikowanych raportem
  bieżącym nr 2/2018 a także w związku ze zmianą siedziby Spółki o czym Emitent
  informował raportami bieżącymi nr 41/2018 oraz 42/2018 z dnia 01.08.2018 r. , że Emitent
  podjął decyzję o nie kontynuowaniu procedury uzy skania zaświadczenia o którym mowa
  w art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r.
  w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz. Urz. UE.L Nr
  294, str. 1) przed Sądem rejestrowym właśc iwym dla uprzedniej siedziby Spółki, które to
  zaświadczenie niezbędne jest do rejestracji połączenia Emitenta oraz uzyskania statusu
  Spółki Europejskiej.
  Emitent wyjaśni ł, że ze względu na dwuetapowy proces rejestracji połączenia
  z podmiotem prawa innego kraju Unii Europejskiej w trybie przewidzianym
  w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie
  statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1)
  po uzyska niu zaświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 2 wyżej przywołanego
  Rozporządzenia koniecznym jest zgłoszenie i rejestracja samego połączenia. Mając na
  uwadze upływ okresu ponad 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie z dni a 03.01.2018 r. tj. w szczególności upływ okresu wskazanego w
  art. 430 § 2 k.s.h. Emitent uznał, że koniecznym jest powtórzenie procedury łączenia
  w części. W związku z powyższym Emitent poi nfor mował , że będzie podejmował dalsze
  niezbędne działania celem zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką ELKOP1 Polska
  Akciová společnost w Ostravie stosownie do treści Planu Połączenia z dnia 30.11.2017 r.

  ➢ Dnia 08 sierpnia 2018 r., raportem bieżącym nr 44/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował, o zwołaniu n a dzień 28.09.2018 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy
  ul. Padlewskiego 18C.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 41 z 74
  ➢ Dnia 17 sierpnia 2018 r., raportem bieżącym nr 46/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował , iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia
  03.11.2017 r., raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r. oraz raportu bieżącego nr
  34/2018 z dnia 26.06.2018 r., że w dniu 17.08.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest
  Sp. z o.o. do konała przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 800.000,00 zł.
  Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy
  przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty części kwoty kapitału udzielonej pożyczki.
  Aktualna wysokość kapitału pożyczki udzielonej przez Emitenta spółce Patro Invest Sp. z o.o.
  to kwota 8.750.000 zł słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
  00/100.

  ➢ Dnia 27 sierpnia 2018 r., raportem bieżącym nr 48/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował , iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia
  03.11.2017 r., raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r., raportu bieżącego nr
  34/2018 z dnia 26.06.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 17.08.2018 r ., że
  w dniu 27.08.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała
  przedterminowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 3.600.000,00 zł. Emitent
  informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługiwało
  prawo do przedterminowej spłaty części kwoty kapitału udzielonej pożyczki.
  Aktualna wysokość kapitału pożyczki udzielonej przez Emitenta spółce Patro Invest Sp. z o.o.
  to kwota 5.150.000 zł słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy.
  Emitent ponadto po infor mował , że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o.
  w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję
  Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
  ➢ Dnia 05 września 2018 r., raportem bieżącym nr 50/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował , że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 07.03.2018 r.
  i raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zawartej przez Emitenta
  Umowy pożyczki pieniężnej jako pożyczkodawcą ze spółką RESBUD SE w Płocku (KRS
  0000719570) jako pożyczkobiorcą oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018
  z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy pożyczki pieniężnej zawartej przez
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 42 z 74
  Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką RESBUD SE w Płocku (KRS 0000719570) jako
  pożyc zkobiorcą, że mimo upływu określonego na dzień 31.08.2018 r. terminu spłaty
  pożyczek spółka RESBUD SE nie wywiązała się z zaciągniętych wobec Emitenta zobowiązań.
  Kwota nie spłaconych zobowiązań RESBUD SE wobec Emitenta to kwota 3.450.000,00 zł
  tytułem kw ot udzielonych pożyczek powiększona o nie spłacone odsetki umowne oraz
  naliczane przez Emitenta odsetki za opóźnienie.
  Wobec braku spłaty zobowiązań spółki RESBUD SE wynikających z przywołanych wyżej
  Umów pożyczek Emitent w dniu 05.09.2018 r. podjął działania mające na celu
  wyegzekwowanie wymagalnych należności. W szczególności Emitent rozpoczął działania
  mające na celu re alizację procedury przejęcia własności nieruchomości stanowiącej
  przedmiot zabezpieczenia obu umów pożyczek o czym Emitent informował raportem
  bieżącym nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r. Emitent po inform ował , że o dalszym przebiegu
  procedur windykacyjnych będ zie informował w formie raportów bieżących.
  Emitent ponadto po inform ował , że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą RESBUD SE
  zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
  Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy, ponadto
  czworo członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy jednocześnie pełni funkcję w Radzie
  Nadzorczej Emitenta. Emitent po inform ował , że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka
  Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 35,40 % udziału
  w kapi tale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest
  również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy posiadającym 33,10 % udziału
  w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Pożyczkobiorcy.
  ➢ Dnia 07 września 2018 r., raportem bieżącym nr 51/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował , że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO
  INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgroma dzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r. raportem bieżącym z dnia
  08.08.2018 r. o numerze 44/2018.
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 43 z 74
  Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne
  Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - w sprawie obniżenia wartości nominaln ej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym
  proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki,
  zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
  - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jed nolitego Statutu
  Spółki
  Akcjonariusz zaproponował zmianę Artykułu 8 Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów
  dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19.700.000 ( dziewiętnaście milionów
  siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy
  złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 19700000.”
  Proponując nadanie Artykułowi 8 brzmienia następującego:
  „Kapi tał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów
  dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 6.895.000.000 (sześć miliardów
  osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
  nom inalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, o numerach od 00000001 do 6895000000.„
  W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza.
  Projekty uzupełnionych uchwał w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczone
  zosta ły numerami 6 i 7.
  ➢ Dnia 07 września 2018 r., raportem bieżącym nr 52/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował , że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro
  Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofe rcie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 44 z 74
  zm., w którym zawiadamiająca informuje bezpośrednim przekroczeniu progu 37,24 %
  w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

  ➢ Dnia 13 września 2018 r., raportem bieżącym nr 5 6/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował , że w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2018, nr 29/2018, nr 30/2018
  oraz nr 50/2018 w sprawie zawartych przez Emitenta ze spółką RESBUD SE w Płocku (KRS
  0000719570) umów pożyczek, Emitent poinformował , że stosownie do postanowień
  Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 25.06.2018 r. złożył wobec RESBUD SE
  w Płocku oświadczenie o zatrzymaniu prawa własności nieruchomości zabudowanej
  budynkiem biurowym w Rzeszowie, stanowiącej przedmiot umowy przewłaszczenia na
  zabezpieczenie o czym Emitent informowa ł raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia
  25.06.2018 r.
  Emitent po inform ował , że stosownie do postanowień umowy przewłaszczenia na
  zabezpieczenie z dnia 25.06.2018 r. Emitent był uprawniony do przejęcia prawa własności
  opisanej wyżej nieruchomości w przypadku gdyby RESBUD SE nie spełniło swoich
  zobowiązań wobec Emitenta w ustalonych terminach.
  Jednocześnie wraz z przejęciem własności nieruchomości Emitent poinformował , że
  dok onał całkowitego rozliczenia Umów pożyczek udzielonych spółce RESBUD SE w Płocku
  uzyskując należyte zaspokojenie.
  Na skutek złożonego oświadczenia przez Emitenta w dniu 13.09.2018 r. doszło do
  zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018 r. oraz
  Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018 r. Emitent jest właścicielem nieruchomości gruntowej
  o powierzchni 0,1214 ha i posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego
  o powierzchni 1.025,70 m².
  Emitent po inform ował , że pomiędzy E mitentem a spółką RESBUD SE zachodzą powiązania
  osobowe i kapitałowe. Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej
  Pożyczkobiorcy, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy jednocześnie
  pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emiten ta.
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 45 z 74
  Emitent po inform ował , że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia
  posiadający akcje Emitenta reprezentujące 37,24 % udziału w kapitale zakładowym oraz
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym
  akcjonariuszem RESBUD SE posiadającym 33,08 % udziału w kapitale zakładowym oraz
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.
  ➢ Dnia 25 września 2018 r., raportem bieżącym nr 60/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował że w dniu 25.09.2018 r. do Spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki
  Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie, Estonia. Emitent wyjaśnił, że załączone do
  niniejszego raportu stanowisko Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie, Estonia, Emitent
  otrzymał w odpowiedzi na pilne zapytani e skierowane przez Spółkę do tego
  akcjonariusza w związku z podjętą Uchwałą Nr 977/2018 Zarządu GPW w Warszawie
  S.A. z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu
  Giełdowego, w kontekście podjęcia i realizacji uchwały: „w sprawie obniżenia wartości
  nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu
  ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz
  upoważnienia Zarządu,” która została wprowadzona do porządku o brad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r.
  O uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09. 2018 r.
  na wniosek spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie, Estonia, Emitent informował
  raportem bieżącym nr 51/2018 z dnia 07.09.2018 r.

  ➢ Dnia 28 września 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy ELKOP S.A.
  Istotne uchwały podjęte przez NWZ:

  Uchwała numer 5 NWZ spółki ELKOP S. A. z siedzibą w Płocku z dnia 28.09.2018 roku
  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki , postan owiło powołać do składu
  Rady Nadzorczej Pana Adama Stachowicz, Uchwała w eszła w życie z dniem podjęcia.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 46 z 74
  Uchwała numer 6 NWZ spółki ELKOP S. A. z siedzibą w Płocku z dnia 28.09.2018 roku
  sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym
  proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego
  Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu .
  § 1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP S.A. w Płocku, na podstawie art. 430
  k.s.h postan owiło obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki tj.:
  - 19.700.000 (dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
  serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy)
  każda do 0,0 7 zł ( siedem grosz y) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym
  zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 19.700.000 (dziewiętnaście milionów
  siedemset tysięcy) akcji serii A do 985. 000.000 ( dziewięćset osiemdziesiąt pięć
  milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, (podział akcji/split).
  2. Obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości
  kapitału zakładowego Spółki.
  3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą
  1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote
  pięćdziesiąt groszy) - 50 (pięćdziesiąt) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem
  groszy) każda .
  4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił
  68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt os iem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  i dzielił się będzie na 985.000.000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów) akcji
  zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy) każda.
  5. Celem obniżenia wartości nominal nej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości
  jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 47 z 74
  § 2
  Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A.
  z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postan owiło dokonać zmiany treści Statutu
  Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Rozdziału III Artykułu 8 Statutu spółki
  oraz nadaje się mu następujące brzmienie :
  „Artykuł 8
  „Kapitał zak ładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset
  pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 985.000.000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć
  milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy)
  każda akcja, o numerach od 00000001 do 985000000.”
  § 3
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Płocku postan owiło upoważnić
  i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych
  związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
  wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie posta nowiło :
  a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia
  wartości nom inalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze
  Sądowym,
  b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości
  nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów
  Wartości owych S.A. ,
  c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości
  nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na Rynku
  Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 48 z 74
  ➢ Dnia 28 wrześni a 2018 r., raportem bieżącym nr 64/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 września 2018 r.,
  postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Stachowicz.

  Wobec powyższego Emitent informuje, że aktua lny 6 osobowy skład Rady Nadzorczej to:
  1. Pan Wojciech Hetkowski
  2. Pan Mariusz Patrowicz
  3. Pani Małgorzata Patrowicz
  4. Pani Martyna Patrowicz
  5. Pan Damian Patrowicz
  6. Pan Adam Stachowicz

  ➢ Dnia 28 września 2018 r., raportem bieżącym nr 6 5/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował , że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi
  z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2018 r., oraz rezygnacj ą
  Pana Damiana Patrowicz złożoną w dniu 28.09.2018 r. z pełnionej funkcji w Komitecie
  Aud ytu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.09.2018 r. postanowiła dokonać zmiany
  składu Komitetu Audytu Emitenta.
  Do składu Komitetu Audytu w miejsce Pana Damiana Patrowicz powołany został nowy
  członek Pan Adam Stachowicz.
  Wobec powyższego Emitent inf ormuje, że aktualny 3 osobowy skład Komitetu Audytu to:
  Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  Pani Małgorzat a Patrowicz – Członek Komitetu Audytu
  Pan Adam Stachowicz – Członek Komitetu Audytu

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 49 z 74
  PO DNIU BILANSOWYM

  ➢ Dnia 05 października 2018 r., raportem bieżącym nr 66/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował, że w dniu 05.10.2018 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę
  pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, NIP:
  7743232326, Regon: 366271379, jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy Umowy z dnia 05.10.2018 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej
  w kwocie 6.040.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy złotych) na okres do
  dnia 31.12.2019 r. Pożyczka jest oprocentow ana w wysokości stałej stopy procentowej
  wynoszącej
  5 % w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne w okresach
  kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego.
  Kwota kapitału udzielonej pożyczki wraz z należnymi od setkami zostanie zwrócona Emitentowi
  do dnia 31.12.2019 r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje
  prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Zgodnie
  z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpiła w dniu jej zawarcia
  tj. 05.10.2018 r.
  Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych
  innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie
  Emitentowi weksla wła snego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Emitent po inform ował , że pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą pozostaje w mocy zawarta
  w dniu 03.11.2017 r. umowa pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował
  raportem bieżącym nr 48/2017 z dnia 03.1 1.2017 r., której kapitał na dzień 05.10.2018 r.
  wynosi 5.150.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy).
  Łącznie na mocy umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. oraz umowy pożyczki z dnia 05.10.2018
  r. kapitał udzielonych przez Emitenta pożyc zek spółce Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku to
  11.190.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 50 z 74
  Pomiędzy Emitentem a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe.
  Prezes Zarządu pożyczkobiorcy pe łni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  ➢ Dnia 12 października 2018 r., raportem bieżącym nr 67/2018 Zarząd spółki ELKOP S.A.
  poinformował, że w dniu 12.10.2018 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu
  aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.
  Emitent po inform ował , że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
  dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2018 r.
  Em itent po inform ował , że zgodnie z treścią Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.09.2018 r., Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki
  w zakresie obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości
  3,50 zł do wartości 0,07 zł każda akcja przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ilości
  akcji Spółki z dotychczasowej ilości tj. 19.700.000 do 985.000.000 bez zmiany wysokości
  kapitału zakładowego Spółki.
  W związku z czym Emitent po inform ował , że aktualnie kapitał zakładowy, który nie uległ
  zmianie wynosi 68.950.000 zł i dzieli się na 985.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,07 zł
  każda.
  Treść zmienionych na mocy uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
  28.09.2018r art. 8 Statutu Spółki: „Artykuł 8.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł
  (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 985.000.000
  (dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach
  00000001 do 985000000 o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy) każda akcja .

  ➢ Dnia 24 października 2018 r., raportem bieżącym nr 68/2018 Zarząd Emitenta
  poinformował , że na wniosek Emitenta w związku z rejestracją przez Krajowy Rejestr
  Sądo wy podziału akcji Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2018
  z dnia 12.10.2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 51 z 74
  w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wymiany akcji Spółki oraz określenia dnia
  wymiany.
  Stosownie d o postanowień uchwały Zarządu KDPW S.A. w Warszawie nr 646/2018 z dnia
  24.10.2018 r. dniem wymiany zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLELKOP00013
  dotychczasowych 13.318.000 akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda na 665.900.000
  o wartości nominalne j 0,07 zł każda jest dzień 31.10.2018 r. Emitent po info rmował , że w dniu
  24.10.2018 r. skier ował wniosek do GPW o dokonanie wymiany akcji uczestniczących w obrocie
  z datą 31.10.2018 r.

  3.12. Rodzaj i kwota pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny,
  wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich
  rodzaj, wartość lub częstotliwość
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w ELKOP S.A. nietypowe pozycje wpływające na
  aktywa Spółki nie wystąpiły.

  3.13. Opis czynników i z darzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających
  znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

  W okresie trzeciego kwartału 201 8r. tj. w okresie od dnia 01.07.201 8 r. do dnia 30.09.201 8 r.
  zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny wpływ na wyniki finansowe Emitenta nie
  wystąpiły.
  3.14. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
  działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
  finansowych i z obowiązań finansowych jednostki
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w ELKOP S.A. ww. zdarzenia nie wystąpiły.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 52 z 74
  Wybrane dane finansowe ELKOP S.A. [tys. PLN]:
  Dane finansowe III kwartał y 201 8 III kwartał y 201 7
  Przychody netto ze sprzedaży 3 360 3 275
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 352 1 107
  Zysk (strata) ze sprzedaży -654 501
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 631 512
  Amortyzacja 113 59
  EBITDA -1 518 571
  Zysk (strata) netto 311 608

  Wybrane wskaźniki płynności i zadłużenia ELKOP S.A.:
  Wskaźnik 30.09.201 8 30.09.201 7
  Płynność bieżąca 6,21 20,7
  Płynność szybka 5,9 9 20,4


  Płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
  Płynność szybka:(aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia. międzyokresowe
  czynne)/zobowiązania krótkoterminowe

  Wskaźnik 30.09.201 8 30.09.201 7
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,11 0,11

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania ogółem/pasywa.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 53 z 74
  3.15. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta
  w prezentowanym okresie

  W działalności ELKOP S.A. nie występuje sezonowość działania.

  3.16. Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne
  segmenty branżowe

  Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Spółki w poszczególnyc h segmentach
  objętych sprawozdawczością.
  Za III kwartały 2018 oraz w roku 2017 Spółka wyodrębniła następujące segmenty operacyjne:
  • Sprzedaż wyrobów gotowych - domki
  • Wynajem
  • Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzepisane
  DANE CHARAKTERYZUJĄCE
  SEGMENTY
  za okres 2018.01.01 do 2018. 09.30
  Sprzedaż
  domków
  z działką
  Wynajem
  Pozostałe w tym
  przychody i koszty
  nieprzypisane


  Razem
  I. Przychody segmentu 0 3 309 51
  3 360
  II. Koszty segmentu 0 2 936 72
  3 008
  III Wynik brutto segmentu z
  działalności gospodarczej 0 373 -21 352
  I Koszty zarządu 1 006
  II
  Pozostałe przychody
  operacyjne 131
  III Pozostałe koszty operacyjne 1 108
  IV Przychody finansowe 431
  V Koszty finansowe 21
  ZYSK PRZED
  OPODATKOWANIEM -1 224
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 54 z 74
  DANE CHARAKTERYZUJĄCE
  SEGMENTY
  za okres 2017 .01.01 do
  2017 .09.30
  Sprzedaż
  domków
  z działką
  wynajem
  pozostałe w tym
  przychody
  i koszty
  nieprzypisane


  Razem
  I. Przychody segmentu 0 3 2 75 0 3 2 75
  II. Koszty segmentu 0 2 168 0 2 168
  III Wynik brutto segmentu z
  działalności gospodarczej 0 1 107 0 1 107
  I Koszty zarządu 606 606
  II Pozostałe przychody
  operacyjne
  13 13
  III Pozostałe koszty
  operacyjne
  2 2
  IV Przychody finansowe 221 221
  V Koszty finansowe 10 10
  ZYSK PRZED
  OPODATKOWANIEM 72 3

  Powyższe przychody stanowią przychody od klientów zewnętrznych. Nie miały miejsca żadne
  transakcje sprzedaży między segmentami.
  Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji kosztów
  administracji i wynagrodzenia Za rządu oraz przychodów i kosztów finansowych.
  Aktywa i zobowiązania segmentów
  Akt ywa segmentów stan na 30.09.2018 r.
  Wynajem 53 341
  Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 1 344
  Aktywa niealokowane 12 304
  Razem aktywa 66 989

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 55 z 74
  Zobowiąza nia segmentów stan na 30.09.2018 r.
  Wynajem 158
  Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 2
  Zobowiązania niealokowane 7 365
  Razem zobowiązania 7 525

  • Aktywa segmentów stan na 30.09.201 7 r.
  Wynajem 61 496
  Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 0
  Aktywa niealokowane 5 005
  Razem aktywa 66 501

  • Zobowiąza nia segmentów stan na 30.09.2017 r.
  Wynajem 509
  Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 0
  Zobowiązania niealokowane 6 750
  Razem zobowiązania 7 259

  • Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa, z wyjątkiem
  aktywów z tytułu podatku bieżącego i odroczonego, pozostałych aktywów finansowych,
  krótkoterminowych aktywów finansowych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty
  sprawozdawcze przyporządk owano do danego segmentu w oparciu o racjonalne przesłanki.
  • Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania,
  z wyjątkiem pożyczek, pozostałych zobowiązań finansowych, zobowiązań z tytułu podatku
  bieżącego i odroczonego. Zobowiązan ia przypisane do różnych segmentów
  sprawozdawczych przydzielono proporcjonalnie do wartości aktywów segmentów.
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 56 z 74
  Informacje geograficzne na dzień 30.09.2018 roku.
  Cała sprzedaż spółki jest sprzedażą krajową.

  Informacje o wiodących klientach na dzień 30.09.2 01 8 r.
  W przychodach z tytułu wynajmu uwzględniono przychody w wysokości 747 tys.
  zł z tytułu sprzedaży do największego klienta Spółki. Wartość ta stanowi 22,23 % z całości
  przychodów.
  Żaden inny pojedynczy klient nie odpowiadał za więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży.

  Informacje o wiodących klientach na dzień 30.09.2017 r.
  W przychodach z tytułu wynajmu uwzględniono przychody w wysokości 724 tys.
  zł z tytułu sprzedaży do największego klienta Spółki. Wartość ta stanowi 22,11 % z całości
  przycho dów.
  Żaden inny pojedynczy klient nie odpowiadał za więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży.
  3.17. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono skrócone kwartalne
  sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące
  w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
  a. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych

  W okresie trzeciego kwartału 201 8 r. tj. w okresie od dnia 01.07.201 8 r. do dnia 30.09.201 8 r.
  ww. zdarzenia nie wystąpiły.

  b. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie
  i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane


  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 57 z 74
  Spółka ELKOP S.A. nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

  c. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
  warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

  W ELKOP S.A. nie występują zobowiązania warunkowe. W okresie 9 miesięcy 2018 roku nie
  nastąpiły zmiany w aktywach warunkowych.

  d. Stanowisko Zar ządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
  kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych

  ELKOP S.A. nie publikował prognoz finansowych.


  e. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
  podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
  udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
  procentowego udział u w ogólniej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz
  wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta
  w okresie od przekazani a poprzedniego raportu półrocznego

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 58 z 74


  Akcjonariat Spółki ELKOP S.A. na dzień publikacji raportu półrocznego tj. 21 sierpnia 2018 roku:  Akcjonariat Spółki ELKOP S.A. na dzień publikacji raportu tj. 29 październik a 2018 roku:


  f. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez
  osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu
  kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od
  Lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW
  1 PATRO INVEST OÜ 6 972 599 35,39 6 972 599 35,39
  2 Pozostali 12 727 401 64,61 12 727 401 64,61
  razem 19 700 000 100 19 700 000 100%
  Lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW
  1 PATRO INVEST OÜ 366 814 000 37,24 366 814 000 37,24
  2 Pozostali 618 18 6 000 62,76 618 186 000 62,76
  Razem 985 000 000 100% 985 000 000 100%
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 59 z 74
  przekazania poprzedniego raportu p ółrocznego, odrębnie dla każdej z osób
  Pośrednie posiadanie akcji:
  Emitent informuje ponadto, że akcje spółki ELKOP S.A. posiadane bezpośrednio przez spółkę
  PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie są również jednocześnie pośrednio posiadane przez
  Pana Damian a Patrowicz. Pośrednie posiadanie akcji o których mowa powyżej wynika z faktu
  pozostawania przez Pana Damiana Patrowicz udziałowcem spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą
  w Tallinie.

  Zarząd:
  Na dzień przekazania ostatniego raportu półr ocznego opublikowanego w dniu 21 sierpnia 201 8
  r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego w dniu 29 października 201 8
  r. Zarząd ELKOP S.A. nie posiadał akcji Emitenta.
  • Jacek Koralewski – 0 akcji

  Rada Nadzorcza:
  Według wiedzy Zarządu Członkowie Rady Nadzorczej ELKOP S.A. na dzień przekazania
  ostatniego raportu półr ocznego opublikowanego w dniu 21 sierpnia 201 8 r. oraz na dzień
  przekazania niniejszego raportu kwartalnego opublikowanego w dniu 29 października 2018
  r. bezpośrednio nie posiadali akcji Emitenta.
  • Mariusz Patrowicz –0 akcji
  • Wojciech Hetkowski - 0 akcji
  • Małgorzata Patrowicz - 0 akcji
  • Damian Patrowicz - 0 akcji
  • Martyna Patrowicz – 0 akcji
  • Adam Stachowicz – 0 akcji
  Uwaga:
  Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały
  przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 60 z 74
  według stanu na dzień publikacji raportu, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych
  transakcji kupna – sprzedaży akcji przez ww. osoby, o których Spółka nie została
  poinformowana.
  g. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących
  zobowiązań oraz wierz ytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem
  przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania,
  stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta
  Na dzień bilansowy oraz dzień publikacji niniejszego raportu , w Spółce nie toczą się istotne
  postępowania, w których Emitent byłby stroną.
  W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły żadne rozliczenia z tytułu spraw
  sądowych.
  h. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne, zostały
  zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, oraz
  z przedstawieniem; informacji o podmiocie z którym została zawarta transakcja,
  informacji o po wiązaniach Emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji,
  informacji o przedmiocie transakcji, istotnych warunków transakcji ze szczególnym
  uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony
  specyficznych warunków, charakterystyc znych dla tej umowy w szczególności
  odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
  innych informacji dotyczących tych transakcji jeżeli są niezbędne do zrozumienia
  sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, ws zelkich zmian
  transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację
  majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta.

  W okresie III kwartału 2018 r. Spółka ELKOP S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami
  powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 61 z 74
  i. informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
  poręczeń kredytu lub poręczeń pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
  istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca, z określeniem:
  a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części
  została odpowiednio poręczona lub gwarantowana
  c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, ze
  wskazaniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie
  poręczeń lub gwar ancji,
  e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który
  zaciągnął kredyty lub pożyczki

  W I II kwartale 2018 roku Emitent nie udzielał tego typu poręczeń kredytu ani gwarancji.
  Emitent udzielone pożyczki opisał w 3.11 niniejszego raportu.

  j. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
  postanowień umowy kredytu lub pożycz ki, w odniesieniu do których nie podjęto
  żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, zdarzenie to nie wystąpiło.

  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 62 z 74
  k. Inne informacje, które są istotne, zdaniem Emitenta, do oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje,
  które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

  Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego w ELKOP S.A. nie wystąpiły istotne
  zdarzenia, które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  oraz realizacji zobowiązań przez Emitenta.

  l. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta, będą miały wpływ na osiągnięte
  przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejn ego kwartału

  Emitent osiągnął za dziewięć miesięcy zakończone na dzień 30.09.2018 r.:
  ➢ Zysk netto w wysokości 311 tys. zł.
  ➢ Przychody netto ze sprzedaży 3 360 tys. zł
  ➢ Zysk brutto ze sprzedaży 352 tys. zł
  ➢ Strata ze sprzedaży 654 tys. zł
  ➢ Strata z działaln ości operacyjnej 1 631 tys. zł

  1. Czynnikiem, który będzie miał wpływ na przyszłe przychody osiągane przez ELKOP S.A.,
  będzie podstawowa działalności tj. wynajem własnych powierzchni komercyjnych
  zlokalizowanych w Chorzowie, Elblągu , Płocku oraz Rzeszowie . N a dzień publikacji raportu
  okresowego Spółka posiada ok. 9 5 % wynajętych własnych nieruchomości, jednakże
  w dalszym ciągu prowadzi szeroko zakrojoną kampanię reklamowo -promocyjną, związaną
  z oferowaniem nieruchomości do wynajmu. Spółka nieprzerwanie dąży do osiągnięcia
  kompletnego obłożenia nieruchomości własnych.
  2. W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał odpisów aktualizacyjnych wartości
  posiadanych w swoim portfelu udziałów niepublicznej spółki IFEA Sp. z o.o., których dalszy
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 63 z 74
  poziom wyceny będzie miał również istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta
  w perspektywie następnego kwartału, roku obrotowego.

  3. Realizacja zamiaru transgranicznego połączenia Emitenta ze spółką zależną prawa
  czeskiego ELKOP1 Polska a.s. w celu uzyskani a statusu Spółki Europejskiej.
  4. Prawidłowe wywiązywanie się pożyczkobiorców z zawartych umów pożyczek
  z zachowaniem terminowości spłaty zobowiązań wobec Emitenta.

  m. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych
  w wyniku zmiany celu lub wy korzystania tych aktywów
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, zdarzenie to nie wystąpiło.

  n. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

  wynagrodzenie z tytułu
  umowy o pracę w wysokości
  złotych brutto
  wynagrodzenie z tytułu
  pełnienia funkcji w wysokości
  złotych brutto


  01.01.201 8 -
  30.0 9.201 8
  01.01.201 7 -
  30.0 9.201 7
  01.01.201 8 -
  30.0 9.201 8
  01.01.201 7 -
  30.0 9.201 7
  Prezes Zarządu
  Koralewski Jacek 18 900,00 18 000,00 123 300,00 123 300,00
  Rada Nadzorcza
  Patrowicz Mariusz 0 0 16 642,86 19 500,00
  Hetkowski Wojciech 0 0 8 400,00 8 400,00
  Patrowicz Małgorzata 0 0 5 120,88 6 000,00
  Patrowicz Damian 0 0 1 536,26 1 800,00
  Patrowicz Martyna 0 0 1 536,26 65,22
  Stachowicz Adam 0 0 0 0

  Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie otrzymały zaliczek, pożyczek, gwarancji
  i poręczeń.


  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 64 z 74
  o. Zysk na akcję
  III kwartał 201 8 III kwartał 201 7
  Zysk netto 311 608
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do
  wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą 19 700 000 35 652 055
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do
  wyliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą 27 633 973 35 652 055
  Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych) 0,02 0,02
  Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych) 0,01 0,02

  3.18. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu
  Emitent jest na nie narażony
  Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od odbiorców
  Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych
  z Emitentem umowami na wynajem hal produkcyjnych, magazynowych, lokali. Nieterminowość
  regulowania należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową.
  Umowy najmu nieruchomości należy w tym wypadku traktować jako trwałe uzależnienie
  umowne od odbiorców.

  Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami
  Kontrakty realizowane przez Spółkę ELKOP S.A. wiążą się z koniecznością zatrudnienia
  podwykonawców i przyjęciem pełnej odpowiedzialności wobec inwestorów za ich działania.
  Spółka stara się minimalizować ten czynnik ryzyka, żądając od podwykonawców kaucji lub
  innych form zabezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, iż posiadane zabezpieczenia
  nie pokryją w pełn ym zakresie roszczeń inwestorów. Istnieje także ryzyko niedoszacowania
  ceny za wykonywany projekt, a także ryzyko nieukończenia projektu w terminie. Nawet jeżeli
  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego
  ponosi dodatkowe koszty takiego przesunięcia. Nie można zatem wykluczyć, że opisane
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 65 z 74
  czynniki będą miały negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub
  perspektywy rozwoju Spółki ELKOP S.A.

  Ryzyko kredytowe
  Rozumiane jest jako brak możliwo ści wywiązania się z zobowiązań przez wierzycieli Spółki.
  Ryzyko kredytowe związane jest z trzema głównymi obszarami: wiarygodność kredytowa
  kooperantów handlowych, wiarygodność kredytowa instytucji finansowych tj. banków,
  wiarygodność kredytowa podmiotó w, w które Spółka inwestuje, udziela pożyczek. Spółka na
  bieżąco monitoruje stany należności od kontrahentów, przez co narażenie jej na ryzyko
  nieściągalności należności jest ograniczane. W zakresie wolnych środków pieniężnych Spółka
  korzysta z krótkotermi nowych lokat bankowych. Spółka udzielając potencjalnie przyszłych
  pożyczek, w tym także spółkom portfelowym na ich bieżącą działalność, na podstawie umów
  inwestycyjnych, będzie na bieżąco monitorowała ich sytuację majątkową i wynik finansowy,
  oceniając i o graniczając poziom ryzyka kredytowego dla ewentualnie udzielonych pożyczek.
  Ryzyko „złych” pożyczek
  Udzielanie pożyczek wiąże się z ryzykiem niewłaściwej oceny zdolności pożyczkobiorcy do jej
  spłaty, co może się wiązać np. ze zmianą jego sytuacji życiowej lub gospodarczej. Emitent
  zamierza minimalizować powyższe ryzyko poprzez odpowiedni dobór projektów
  finansowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę zdolności finansowej
  pożyczkobiorców. Mimo należytej staranności nie można jednak wykluczyć niew łaściwej oceny
  zdolności kredytobiorcy, wprowadzenia w błąd, oszustwa lub błędu Zarządu przy
  podejmowaniu decyzji o udzieleniu finansowania i w konsekwencji nieściągalności długu.
  Chybione decyzje powinny mieć jednak charakter jednostkowy i nie powinny ist otnie wpływać
  na wynik finansowy Emitenta.
  Ryzyko zabezpieczenia pożyczek
  Z uwagi na dużą konkurencyjność na rynku mikro i małych pożyczek istnieje ryzyko, iż Emitent
  nie będzie mógł żądać odpowiedniego poziomu zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Emitent
  zamierza minimalizować powyższe ryzyko poprzez odpowiedni dobór projektów
  finansowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę zdolności finansowej
  pożyczkobiorców. Nie można jednak wykluczyć błędnej oceny zdolności pożyczkobiorcy,
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 66 z 74
  udzielonego zabezpi eczenia lub niedostatecznego rozpoznania ryzyka w efekcie którego dojdzie
  do niespłacalności udzielonej pożyczki i nieściągalności długu. Chybione decyzje powinny mieć
  jednak charakter jednostkowy i nie powinny istotnie wpływać na wynik finansowy Emitenta.
  Ryzyko windykacji należności
  Potencjalne należności wynikające z niespłaconych pożyczek będą dochodzone przez Emitenta
  na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego. Nieuzasadnione opóźnienia,
  występujące po stronie wymiaru sprawiedliwości, mogą spow odować nieoczekiwane
  przesunięcia terminów ostatecznych rozstrzygnięć prowadzonych windykacji. Emitent
  zamierza minimalizować powyższe ryzyko poprzez wykorzystanie uproszczonych procedur
  dochodzenia roszczeń oraz poprzez współpracę z doświadczonymi firmami windykacyjnymi.
  Nie można również wykluczyć ryzyka niepowodzenia windykacji z powodu błędów
  w przygotowaniu dokumentacji, uchybienia terminom lub na wskutek przyjętych
  nieskutecznych zabezpieczeń.
  Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
  Sytuac ja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
  Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na
  konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze
  moż e niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się
  koniunktury gospodarczej w kraju, ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również
  zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, a tym samym
  mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta.

  Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce
  Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi
  czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych
  zaliczyć można politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz R adę
  Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów
  walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego
  i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 67 z 74
  zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na
  działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta.

  Ryzyko związane z celami strategicznymi
  Ze względu na fakt, że działalność w sektorze nieruchomości jest narażona na wpływ wielu
  nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (m.in. przepisy prawa, ceny nieruchomości,
  stosunek podaży i popytu, warunki atmosferyczne), istnieje ryzyko nie osiągnięcia wszystkich
  założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości
  przez Spółkę zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej
  strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź
  nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny
  negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo -majątkową oraz na wyniki Spółki. W celu
  ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie
  niekorzystny wpływ na dzi ałalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne
  decyzje i działania.

  Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego
  Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa
  podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent
  działa. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na
  działalność Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe.

  Ryzyko związane z konkurencją
  Spółka spoty ka się ze znaczną konkurencją ze strony innych podmiotów prowadzących
  podobną działalność. W branży rynku nieruchomości komercyjnych istnieje bardzo
  perspektywiczny i stale utrzymujący się, dynamiczny trend wzrostowy. Stały wzrost
  konkurencji może prowadzi ć, między innymi, do nadwyżki podaży wywołanej zbyt dużą liczbą
  dostępnych obiektów lub do wzrostu cen gruntów, a co za tym idzie rentowności tej branży.
  Wzmocnienie konkurentów lub pojawienie się nowych podmiotów, o silnej pozycji,
  posiadających nowocześn iejsze nieruchomości, potencjalnie, może mieć istotny, negatywny
  wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. Jednakże Emitent korzystnie
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 68 z 74
  plasuje się na rynku, zajmując pozycję jednego z lokalnych liderów. Spółka zbudowała
  wiarygodną i ro zpoznawalną markę. Konsekwentnie podąża za wymaganiami klientów.

  Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem
  nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej
  Na działalność Spółki duży wpływ wywiera jakość pracy kierowni ctwa. Spółka nie może
  zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć
  negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wraz
  z odejściem kluczowych osób z kierownictwa Spółka mogłaby zostać po zbawiona personelu
  posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Spółka
  kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jego
  kluczowych pracowników, które aktywizują pracowników i uzależnia ją ich wynagrodzenie od
  efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną Spółki.

  Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności
  Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania
  wartości obrotów. Może to s kutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego
  pakietu akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej
  ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń
  płynności, co może u niemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Emitenta.

  Ryzyko w instrumentach finansowych w zakresie
  (a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych
  oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażo na jest jednostka,
  (b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie
  z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana
  jest rachunkowość zabezpieczeń. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania
  ryzykiem finansowym. Decyzje o stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane
  transakcje są podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.

  Ryzyko związane z powiązaniami rodzin nymi pomiędzy członkami organów Emitenta
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 69 z 74
  Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują powiązania
  osobiste (rodzinne) .
  Powiązania osobowe Zarząd:
  Jacek Koralewski – Prezes Zarządu ELKOP S.A , Członek Rady Nadzorczej : Atlantis SE, FON SE
  RESBUD SE, Investment Friends SE, Investment Friends Capital SE, Damf Inwestycje S.A.
  Powiązania osobowe Rada Nadzorcza :
  W okresie od dnia publikacji ostatniego raportu okresowego, tj. raportu za półrocze 2018 r.
  występowały również następujące powiązania osobowe w ramach Rady Nadzorczej ELKOP S.A.:
  • Wojciech Hetkowski - Członek Rady Nadzorczej : ELKOP S.A., ATLANTIS SE, RESBUD SE,
  FON SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A.
  • Mariusz Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej : ELKOP S.A., FON SE, Investment Friends
  Capital SE, IFERIA S.A., DAMF Invest S.A.
  • Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej: ELKOP S.A., Atlantis SE, Resbud SE,
  Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A., IFERIA S.A., DAMF Invest S.A.
  Prezes Zarządu : FON SE, Investment Friends Capital SE
  • Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej: ELKOP S.A. Atlantis SE, RESBUD S.E., FON
  SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, DAMF Inwestycje S.A.
  Prezes Zarządu : IFERIA S.A., DAMF Invest S.A., PATRO Invest Sp. z o.o., IFEA Sp. z o.o.
  • Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej : ELKOP S.A., ATLANTIS SE, RESBUD SE, FON
  SE, Investment Friends Capital SE, DAMF Inwestycje S.A., IFERIA S.A., DAMF Invest S.A.
  Istnieją interpretacje wskazujące na możliwość powstania ryzyk, polegających na negatywnym
  wpływie powiązań rodzinnych pomiędzy członkami organów Emitenta na ich decyzje. Dotyczy
  to w szczególności wpływu tych powiązań na Radę Nadzorczą Emitenta w zakresie
  prowadzenia bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki. Przy ocenie prawdopodobieństwa
  wystąpienia takiego ryzyka należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż organy nadzorujące
  podlegają kontroli innego organu – Walnego Zgromadzenia, a w interesie członków Rad y
  Nadzorczej leży wykonywanie swoich obowiązków w sposób rzetelny i zgodny z prawem.
  W przeciwnym razie grozi im odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Spółki
  polegająca na nie uzyskaniu absolutorium z wykonania obowiązków lub odpowiedzialność
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 70 z 74
  karna z tytułu działania na szkodę Spółki (odpowiedzialność ta dotyczy również członków
  Zarządu)

  Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez
  Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem
  obowiązków
  Em itent jest notowany na rynku głównym GPW i jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy
  o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencje do
  nakładania na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obow iązków wynikających
  z Ustawy o ofercie publicznej lub Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku
  nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony
  bądź niemożliwy. Ponadto Emitent podlega regula cjom rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na
  rynku („rozporządzenie MAR”). Rozporządzenie to nakłada na Emitenta szereg obowiązków
  między innymi związanych z informacjami poufnymi. K ary przewidziane regulacjami
  rozporządzenia MAR oraz aktów wykonawczych są bardzo wysokie. Emitent ogranicza ryzyko
  w tym zakresie w pełni dostosowując się do regulacji obowiązującego prawa.
  W przypadku nałożenia kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć to istotny wpływ na
  pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

  Ryzyko wykluczenia z giełdy
  1. Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
  1) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
  2) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
  3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
  4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ
  nadzoru.
  2. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
  1) jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w ust. 1 pkt. 1 warunek dopuszczenia do
  obrotu giełdowego na danym rynku,
  2) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 71 z 74
  3) na wniosek emitenta,
  4) wskutek ogłoszenia upadłości emite nta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku
  o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie
  kosztów postępowania,
  5) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
  6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
  przekształceniu,
  7) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na
  danym instrumencie finansowym,
  8) wsk utek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy
  prawa,
  9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
  3. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 3) oraz 5)
  Zarząd Giełdy bierze pod uwagę struktu rę własności emitenta, ze szczególnym
  uwzględnieniem wartości i liczby akcji emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy,
  z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
  4. Wykluczając instrumenty finansowe w przy padkach określonych w ust. 2 pkt. 3) oraz 5)
  Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym
  instrumentem finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6), wykluczenie instrumentów finansowych
  z obrotu giełdowego może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia,
  dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
  6. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 7) Zarząd Giełdy
  nie bierz e pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym.

  Ryzyko siły wyższej
  W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne
  lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze
  gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową
  efektywność przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta. Działania i efe kty siły wyższej mogą
  mieć również charakter lokalny i dotyczyć poszczególnych projektów Emitenta przez co
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 72 z 74
  jednocześnie nie mieć wpływu na globalną czy lokalną koniunkturę ekonomiczną. W przypadku
  wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej zagrożeniu p odlegać mogą poszczególne
  projekty i składniki majątku Emitenta co w przypadku ich wystąpienia może rzutować na
  wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.

  Ryzyko związane z inwestycjami
  Emitent dokonuje inwestycji w spółki, które są spółkami notowanym i na rynku GPW oraz
  NewConnect charakteryzującym się wysoką zmiennością notowań cen akcji oraz niską
  płynnością. Istnieje ryzyko związane z wysokimi wahaniami kursu, zawieszeniem notowań
  spółek oraz ryzyko związane ze spadkiem kursu oraz możliwość wyklucz enia instrumentów
  finansowych – co może skutkować znacznymi stratami dla Emitenta. Emitent podejmuje
  inwestycje w papiery wartościowe obciążone tym ryzykiem z jego uwzględnieniem oraz dążąc
  do możliwej jego minimalizacji poprzez stosowny dobór inwestycji .

  Ryzyko inwestycji w instrumenty finansowe rynku niepublicznego
  Emitent dokonuje inwestycji w instrumenty finansowe rynku niepublicznego, które
  charakteryzują się tym, że nie są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, czyli
  giełdach. Należą do nich m. in. udziały i akcje spółek niepublicznych, obligacje wyemitowane
  przez te spółki, krótkoterminowe papiery dłużne. Inwestowanie na rynku niepublicznym polega
  na zawieraniu transakcji w zakresie instrumentów finansowych między Emitentem,
  a Inwestorami lu b tylko pomiędzy Inwestorami. Lokowanie środków w emisje niepubliczne
  wiąże się z możliwością uzyskania wyższej stopy zwrotu w porównaniu z portfelem spółek
  notowanych na GPW, przy jednoczesnym podjęciu wyższego ryzyka. Instrumenty rynku
  niepublicznego w p orównaniu z instrumentami giełdowymi charakteryzują się co do zasady
  niższą płynnością i są mniej dostępne szczególnie dla indywidualnych Inwestorów. Mają
  z reguły ograniczoną, policzalną ilość Inwestorów, którzy mogą realnie wpływać na działalność
  operac yjną spółki poprzez m.in. dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, możliwość
  restrukturyzacji finansowej, konsolidacji branżowej. Emitenci decydujący się na ulokowanie
  środków w instrumentach rynku niepublicznego narażeni są jednak na większe ryzyko niż
  Emitenc i kupujący akcje spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów
  Wartościowych. Ryzyko to wynika z szeregu okoliczności wiążących się z niepublicznym
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 73 z 74
  charakterem, w szczególności wynikających z braku obowiązków informacyjnych obciążających
  podmioty o p ublicznym charakterze, oraz faktycznie ograniczonej możliwości kontroli
  działalności takich podmiotów. Emitent wskazuje, że s półki niepubliczne nie mają obowiązku
  ujawniania danych finansowych oraz innych istotnych danych dotyczących działalności spółki,
  co zwiększa ryzyko dokonania nierentownych inwestycji. Posiadacze mniejszych pakietów akcji
  i udziałów spółek muszą się liczyć z brakiem wpływu na prowadzoną przez spółkę politykę
  biznesu, strategię zarządzania i rozwoju oraz inne działania zachodzące w sp ółce. Ryzyko
  inwestycji w papiery niepubliczne niesie ze sobą również możliwość inwestowania w akcje lub
  udziały spółek, które w wyniku zmian otoczenia i błędnych decyzji Zarządu mogą ogłosić
  upadłość. W przypadku małych spółek rynku niepublicznego, które koncentrują się zazwyczaj
  na realizacji jednej inwestycji, ryzyko jest znacznie większe niż dużych spółek giełdowych.
  W sytuacji takiej istnieje ryzyko utraty wszystkich lub części zainwestowanych środków, co
  może przełożyć się bezpośrednio na wynik finan sowy Emitenta.
  Ryzyko związane z uznaniem spółki za Alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu
  Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
  inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. z dnia 19 października 2016 r.; Dz.U. z 2016 r.
  poz. 18 96)
  W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy
  o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 615).
  Stosownie do art. 8a znowelizowanej Ustawy o funduszach inwestycyjnych i za rządzaniu
  alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. z dnia 19 października
  2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, dalej jako Ustawa o funduszach inwestycyjnych), do
  Alternatywnych funduszy inwestycyjnych zalicza się również Alternat ywne spółki inwestycyjne
  (dalej jako ASI), których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu
  inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką
  inwestycyjną. Z przeprowadzonej przez Spółkę anal izy obowiązujących przepisów prawa oraz
  prowadzonej działalności gospodarczej wynika, że Spółka nie spełnia ustawowych kryteriów
  niezbędnych dla zakwalifikowania jej jako ASI w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach
  inwestycyjnych.
  Siedziba w Płocku ul. Z. Padlewskiego 18C 09-402 Płock tel./ fax : 24 366 06 26
  Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71
  Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29
  Oddział w Rzeszowie Al. Gen. L. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów tel.: 17 862 24 48
  www.elkop.pl e -mail: [email protected]


  ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 68.950.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd . Gosp . KRS KRS 0000176582 NIP: 627 -001 -16-20 REGON: 272549956
  Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.
  Strona 74 z 74
  Jednakże mając na uwa dze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności
  wyrażone w pismach z dnia 5 czerwca 2017 r., 14 czerwca 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r.
  skierowanych do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych nie można wykluczyć, iż
  Spółka zostanie prz ez Komisję Nadzoru Finansowego uznana za ASI. Podmioty wykonujące
  działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w
  interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i nie są funduszami
  inwestycyjnymi, b yły obowiązane do dnia 4 czerwca 2017 r. dostosować działalność do
  znowelizowanych przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Do tego czasu były
  zobligowane złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez
  zarządzającego ASI lub wni osek o wpis do rejestru zarządzających ASI. Spółka ze względu na
  przeprowadzoną analizę, która wykluczyła uznania jej za ASI w rozumieniu Ustawy
  o funduszach inwestycyjnych nie złożyła żadnego z powyższych wniosków. Należy wskazać, iż
  w przypadku uznania, iż Spółka posiada status ASI na gruncie Ustawy o funduszach
  inwestycyjnych, zaniechanie uzyskania właściwego zezwolenia bądź rejestracji istnieje ryzyko
  poniesienia odpowiedzialności karnej oraz finansowej. Zgodnie z Ustawą o funduszach
  inwestycyjnych, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w ustawie
  wykonuje działalność polegającą na lokowaniu w papiery wartościowe, instrumenty rynku
  pieniężnego lub inne prawa majątkowe, aktywów osób fizycznych, osób prawnych lub
  jednostek organizac yjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze
  propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu podlega
  grzywnie do 10 mln. zł i karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Natomiast za sam brak
  uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI lub uzyskanie zezwolenia grozi 5 mln. zł kary,
  pięć lat pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

  Płock, dnia 29 października 2018 roku
  ………..………………. .
  Prezes Zarządu
  Jacek Koralewski


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
Kalendarium raportów
2019-08-23Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649