Raport.

ELKOP SA (44/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ELKOP S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.09.2018 r. na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  FORMULARZ 1
  pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika
  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  UMOCOWANIE
  Akcjonariusz - Mocodawca
  Imię i nazwisko 2/Firma 3
  Adres zamieszkania 2/siedziby 3 Kraj:
  Miej scowość:
  Kod pocztowy:
  Ulica:
  Numer domu i lokalu:
  PESEL 2/REGON 3
  NIP
  Nazwa i numer dowodu
  tożsamości 2
  Nazwa dowodu tożsamości:
  Seria i numer dowodu
  tożsamości:

  Numer KRS i Sąd rejestrowy 3 Numer KRS
  Sąd rejestrowy
  Ilość posiadanych akcji Zwykłych
  Uprzywilejowanych co do
  prawa głosu

  Rodzaj uprzywilejowania
  Ilość przysługujących głosów
  Pełnomocnik Akcjonariusza
  Imię i nazwisko
  Adres zamieszkania Kraj:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  Ulica:
  Numer domu i lokalu:
  PES EL
  NIP
  Nazwa i numer dowodu
  tożsamości

  Data udzielenia
  pełnomocnictwa

  Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ __________ ____ udzielił
  Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa 4 do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu ELKOP Spó łka Akcyjna zwołanym na dzień 28.09 .20 18 roku o godz . 10:00 w
  Płocku /09 -402 /, przy ul. Pa dlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy
  obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych
  przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona
  została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

  Podpis Mocodawcy
  potwierdzający fakt udzielania
  pełnomocnictwa
  _____________________

  1 Należ y uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne 2 Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną 3 Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną 4 Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA


  INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
  Numer Uchwały Instrukcja dotycząca uchwały 5 Ilość oddanych
  głosów
  Uchwała nr 1 Za ❑
  ________________

  Przeciw ❑
  Wstrzymujące się ❑
  Zgłoszenie sprzeciwu ❑
  Uchwała nr 2 Za ❑
  ________________

  Przeciw ❑
  Wstrzymujące się ❑
  Zgłoszenie sprzeciwu ❑
  Uch wała nr 3 Za ❑
  ________________

  Przeciw ❑
  Wstrzymujące się ❑
  Zgłoszenie sprzeciwu ❑
  Uchwała nr 4 Za ❑
  ________________

  Przeciw ❑
  Wstrzymujące się ❑
  Zgłoszenie sprzeciwu ❑
  Uchwała nr 5 Za ❑
  ________________

  Przeciw ❑
  Wstrzy mujące się ❑
  Zgłoszenie sprzeciwu ❑

  Podpis Mocodawcy
  potwierdzający fakt udzielania
  pełnomocnictwa

  ________________




  PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

  UCHWAŁA NUMER 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dni a 2 8.09.2018 roku
  w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ………………..,
  PESEL: ……………….. zamieszkałą / zamieszkałego w:, ……………… legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym
  o serii i numerze ………………. wydanym przez Prezydenta ……………… - ważnym do dnia ……… na Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  5 Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować
  Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez
  zaznaczenie symbolem (  ) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.


  UCHWAŁA NUMER 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 2 8.09.2018 roku
  w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uc hylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

  UCHWAŁA NUMER 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 2 8.09.2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  § 1
  Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
  1. ……………;
  2. ……………;
  3. ……………;
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA NUMER 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 2 8.09.2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego
  Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał,
  4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA NUMER 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 2 8.09.2018 roku
  zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek
  Handlowych uchwala co następuje:
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do/ odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana
  …………………. .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Strona 1 z 4

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki ELKOP S.A.

  Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku (09 -402 ) przy ul. Padlewskiego 18C , spółki wpisanej do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschó d
  w Katowicach, XVIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582 (dalej zwanej
  "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 § 1 oraz art. 402 2 Kodeksu
  Spółek Handlowych zwołuje Nadzwy czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odb ędzie się dnia
  28.09 .20 18 r. o godz . 10 :00 w siedzibie Spółki w Płocku (09 -402) przy ul. Padlewskiego 18C ,
  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ora z jego
  zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej ;
  8. Zamknięcie obrad Zgrom adzenia.



  Strona 2 z 4

  Zasady Uczestnictwa w NWZ

  Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
  13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia
  spółek publicznych, zwraca szczegó lną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

  a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia tj. w dniu 12.09 .20 18 r.

  b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 08 .08 .20 18 r. po ukazaniu ogłoszenia
  o zwołaniu Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu
  13.09 .20 18 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papie rów wartościowych
  o wystawienie imiennego zaświa dczenia o prawie uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 3 §2 KSH.

  Uprawnienia Akcjonariuszy
  Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402 2 pkt. 2 -6 Kodeksu spółek handlowych informuje,
  co następuje:

  1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na
  dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki, tj. do dnia 07.09 .20 18 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
  dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żą danie może zostać złożone w postaci
  elektronicznej na adres e -mail Spółki: [email protected]

  2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać
  Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e -mail
  Spółki [email protected] , projekty uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych do porządku obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad.

  3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obra d Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki.

  4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
  prawa głosu powinno być udzielone na p iśmie lub w postaci elektronicznej . Udzielenie
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

  - zawiadomienie o udzieleniu pełnomoc nictwa w postaci elektronicznej powinno być


  Strona 3 z 4

  skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e -mail Spółki [email protected] i zawierać
  wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego
  treść a takż e dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu
  na Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
  pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektroniczne j (wydruk wiadomości elektronicznej zawier ającej
  treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę
  niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny od pis mocodawcy
  z właściwego rejestru;

  - pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

  - pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa;

  - pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
  odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

  - akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
  z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

  - Jeżeli pełnomocnikiem na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
  zarządu, członek rady n adzorczej, likwidator, pracownik ELKOP S.A. lub członek
  organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od ELKOP S.A. pełnomocnictwo
  może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik
  ma obowiązek ujawnić akcjonariuszow i okoliczności wskazujące na istnienie bądź
  możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa
  w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu
  poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

  - pe łnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści.
  O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić ELKOP S.A. z odpowiednim
  wyprzedzeniem.

  - zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania
  prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

  - wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elkop.pl
  w dziale RELACJI INWE STORSKICH.

  5) Prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby
  będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która
  następuje na szesnaście dni przed datą Nadz wyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki tj.


  Strona 4 z 4

  w dniu 12.09 .20 18 r.

  6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadz wyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod
  adresem http ://www.elkop.pl w dziale RELACJE INWESTORKSKIE.

  7) Informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie
  internetowej Spółki pod adresem http://www.elkop.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

  Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie
  z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje
  możliwość uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji e lektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

  Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu
  o zwołaniu Nadz wyczajnego Wa lnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
  tj. w dniu 13.09 .20 18 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi
  imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki
  w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C , nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj . 12.09 .20 18 r. roku i nie będą odebrane przed
  zakończeniem tego dnia.

  Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okazic iela, w treści
  zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
  rachunku papierów wartościowych.

  Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot
  prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do
  wzięcia udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie
  elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres [email protected] oraz
  wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku (09 -402 ) przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni
  robocze przez terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od dnia 25.09 .20 18 r.
  w godzinach od 10 :00 do 15:00.

  Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie http://www. elkop .pl w dziale RELACJE
  INWESTORSKIE

  Zarząd ELKOP S.A.
  Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Strona 1 z 2


  Projekty uchwał NWZ ELKOP S.A. zwołane na dzień 28.09 .201 8 r.

  Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekt y uchwał na Nadz wyczajne
  Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Płocku zwołane na dzień 28.09 .20 18 r. godz. 10:00 .

  UCHWAŁA NUMER 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia spół ki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 28.09.2018 roku
  w spra wie powołania Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje
  ……………….., PESEL: ……………….. zamies zkałą / zamieszkałego w :, ……………… legitymującą /
  legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ………………. wydanym przez
  Prezydenta ……………… - ważnym do dnia ……… na Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dnie m podjęcia.

  UCHWAŁA NUMER 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 28.09.2018 roku
  w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji
  Skrutacyjnej.

  UCHWAŁA NUMER 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 28.09.2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Powołuje się Komisję Skrutacyjną w na stępującym składzie:
  1. ……………;
  2. ……………;
  3. ……………;

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




  Strona 2 z 2

  UCHWAŁA NUMER 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 28.09.2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Na dzwy czajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek
  obrad Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA NUMER 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 28.09.2018 roku

  zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z si edzibą w Płocku na podstawie 385 § 1
  kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do / odwołać ze składu Rady
  Nadzorczej Panią/Pana ………… ………. .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
Kalendarium raportów
2021-09-20Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor