Raport.

ELKOP SA (43/2018) Informacja w sprawie procedury łączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 73/2017, 74/2017, 77/2017, 79/2017 oraz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost w Ostravie, opublikowanych raportem bieżącym nr 2/2018 a także w związku ze zmianą siedziby Spółki o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 41/2018 oraz 42/2018 z dnia 01.08.2018 r. niniejszym informuje, że Emitent podjął decyzję o nie kontynuowaniu procedury uzyskania zaświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) przed Sądem rejestrowym właściwym dla uprzedniej siedziby Spółki, które to zaświadczenie niezbędne jest do rejestracji połączenia Emitenta oraz uzyskania statusu Spółki Europejskiej.
Emitent wyjaśnia, że ze względu na dwuetapowy proces rejestracji połączenia z podmiotem prawa innego kraju Unii Europejskiej w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) po uzyskaniu zaświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 2 wyżej przywołanego Rozporządzenia koniecznym jest zgłoszenie i rejestracja samego połączenia. Mając na uwadze upływ okresu ponad 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 03.01.2018 r. tj. w szczególności upływ okresu wskazanego w art. 430 § 2 k.s.h. Emitent uznał, że koniecznym jest powtórzenie procedury łączenia w części.
W związku z powyższym Emitent informuje, że będzie podejmował dalsze niezbędne działania celem zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką ELKOP1 Polska Akciová společnost w Ostravie stosownie do treści Planu Połączenia z dnia 30.11.2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
Kalendarium raportów
2021-09-20Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-09-20Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor