Raport.

ELKOP SA (41/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.08.2018 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 01.08.2018 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS w dniu 01.08.2018 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2018r.
Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.
Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 05.06.2018 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany artykułu 2 oraz 8a ust. 1 Statutu Spółki.
Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:
Artykuł 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Płock.
Artykuł 8a.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych
o kwotę nie większą niż 31.500.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii B.
Wobec powyższego Emitent informuje, że zmianie uległa siedziba spółki z dotychczasowej
tj. z Chorzów na Płock.
Nowy adresem siedziby spółki jest Płock 09-402, ul. Zygmunta Padlewskiego 18C.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  Tekst jednolity statutu spółki
  sporządzony na dzień 05 .06.20 18 r.

  (zmiany Statutu ZWZ Spółki z dnia 05 .06 .20 18 r.)

  STATUT SPÓŁKI

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Artykuł 1.
  1.1 Spółka działa pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna.
  1.2 Spółka może używać skrótu firmy ELKOP S.A .
  1.3 Spółka może używać skrótu tłumaczonego na języki obce i wyróżniającego ją znaku
  graficznego.


  Artykuł 2.
  Siedzib ą Spółki jest miasto Płock .


  Artykuł 3.
  3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
  3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsię biorstwa państwowego
  Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego „ELKOP”.


  Artykuł 4.
  4.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  4.2 Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje
  i przed stawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych
  spółkach i organizacjach gospodarczych.

  Artykuł 5.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


  2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


  Artykuł 6.
  Przedmiotem działalności Spółki jest pro wadzenie działalności gospodarczej na rachunek
  własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
  1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie ni eruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,


  2
  6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
  7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
  8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
  9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
  10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalow ych wyrobów gotowych,
  12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
  15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
  16. PKD 35.13.Z Dy strybucja energii elektrycznej,
  17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
  18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
  19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  21. PKD 43 Roboty bu dowlane specjalistyczne,
  22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
  wyposażenia,
  23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
  24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
  oraz inżynierii lądowe j i wodnej,
  25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia
  i maszyn dziewiarskich,
  26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
  27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
  28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
  29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
  31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfiko wana,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
  35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
  38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
  gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfik owana,
  39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

  W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania
  zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.
  3
  III. KAPITAŁ SPÓŁKI

  Artykuł 7.
  W spółce tworzy się następujące kapitały:
  1. kapitał zakładowy
  2. kapitał zapasowy
  3. kapitały rezerwowe
  4. skreślony

  Artykuł 8.
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset
  pięćdziesiąt tysięc y złotych) i dzieli się na 19 .700.000 ( dziewiętnaście milionów siedemset
  tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł ( trzy złote
  pięć dziesiąt groszy ) każda akcja, o numerach od 00000001 do 19700000.

  Artykuł 8a.
  1. Zarząd Spó łki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
  spółek handlowych o kwotę nie większą niż 31.500.000 (słownie: trzydzieści jeden
  milionów pięćset tysięcy) zło tych poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał
  docelowy) serii B .
  2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej
  zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w d rodze jednego lub kilku podwyższeń.
  4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady
  pieniężne.
  5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez
  Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zak ładowego w ramach niniejszego
  upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w
  zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie
  uchwały.
  6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowi eniami niniejszego paragrafu zastępuje
  uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności
  wymaga formy aktu notarialnego .
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do
  wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub
  w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
  dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do
  podwyższenia kapitału zakład owego w granicach kapitału docelowego.

  Artykuł 8b.
  skreślony

  Artykuł 8d.
  skreślony

  Artykuł 9.


  4
  9.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  9.2 Akcjonariusze nie mają prawa d o odsetek od posiadanych akcji.
  9.3 Akcjonariusze uczes tniczą w zyskach i stratach proporcjonal nie do posiadanych akcji. Mają
  prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, o ile Walne Zgromadzenie nie
  postanowi inaczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  9.4 O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk
  od podziału w całości lub części. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  9.5 Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------
  9.6 Spółka może nabywać wła sne akcje celem ich umorzenia. -------------------------------- ------------
  9.7 Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ic h nabycia przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne) nie częściej niż raz w roku obrotowym, albo bez zgody akcjonariusza
  (umorzenie przymusowe). Przymusowe umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem,
  w szczególności z przyczyn :
  1) objęcia i sprawowania przez ak cjonariusza funkcji w statutowych organach
  spółek konkurencyjnych -------------------------------- -------------------------------- -------
  2) działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki -------------------------------- -----------
  3) niewykonywania przez akcjonariusza nałożonych na niego obowiązków
  określonych przez przepisy prawa -------------------------------- ---------------------------
  Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego. -------------------
  9.8 Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. ---------------------
  9.9 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Uchwała Walnego
  Zgromadzenia określi warunki emisji obligacji.


  Artykuł 10.
  Orga nami Spółki są :
  A. Zarząd
  B. Rada Nadzorcza
  C. Walne Zgromadzenie.


  A. WALNE ZGROMADZENIE
  Artykuł 11.
  11.1 Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. ------------------------------
  11.2 Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Katowica ch, w Warszawie lub
  w Płocku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  11.3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło
  się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------------- -----
  11.4 Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, n a pisemny wniosek
  Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną
  dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty
  złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada N adzorcza w przypadku gdy
  Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 11.3 i 11.4. -------
  11.5 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Z gromadzenia dokona tego jeden
  z członków Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  5
  11.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do
  głosowania. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  11.7 Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych
  w głosowaniu jaw nym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych
  nie stanowią inaczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  11.8 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
  organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedz ialności, jak również
  w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego
  z obecnych uprawnionych do głosowania. -------------------------------- -------------------------------- -----
  11.9 W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do protokołu. -------------------
  11.10 Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne
  Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. ------
  11.11 Porządek obrad ustala Z arząd lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie
  11.12 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego
  mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------

  Artykuł 12.
  12.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -------------------------------- -----------------------
  a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania organów Spółki, bilansu oraz
  rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -------------------------------- ------------
  b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -------------------------------- --------------------
  d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości
  odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, -------------------------------- --------------
  e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzon ej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, --------
  f) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa
  oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -------------------------------- -----------------
  g) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub likwidacji Spół ki, ---------------
  h) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, --------------------------------
  i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, -------------------------------- ---------------
  j) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------- --------------------
  k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -------------------------------- -----
  l) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Radę N adzorczą i Zarząd, ------------------
  12.2 Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości,
  użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę. -------------------------------- --
  12.3 Oprócz spraw wymienionych w ust. 12.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne
  sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki. -------------------------------- --
  12.4 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -------------------------------- ----------------
  12.5 Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji
  akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę , jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu
  działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób
  reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -------------------------------- -------------  6
  B. RADA NADZORCZA -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------

  Artykuł 13.
  13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. O ilości członków Rady
  Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie. -------------------------------- -------------------------------- ---
  13. 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -------------------------------- --------
  13.3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, --------------------------
  13.4. W przypadku zmniejsze nia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji,
  w terminie 1 (jednego) miesiąca powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie w celu
  uzupełnienia składu Rady w obowiązującym trybie. -------------------------------- -------------------------

  Artykuł 14.
  14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza Rady . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.
  14.3 Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie
  dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. --------
  14.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób
  kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania
  poszczególnych czynności nadzo rczych. -------------------------------- -------------------------------- -------

  Artykuł 15.
  15.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu
  wszystkich członków Rady. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  15.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co
  najmniej połowy składu Rady Nadzorcz ej. W razie równości głosów decyduje głos
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  15.3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
  swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na
  piśmie n ie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
  Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie
  uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu
  uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego i Wicepr zewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------- ------------
  15.4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin, który może zostać
  uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------- -------------------------------- --------  Artykuł 16.
  16.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wy konaniu nadzoru
  udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonania kontroli formalnej,
  finansowej i merytorycznej działalności Spółki. -------------------------------- ------------------------------
  16.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------- -----------
  a) badanie i opiniowanie sprawozdania finan sowego, -------------------------------- -------------


  7
  b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków
  lub pokrycia strat, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników badań
  określonych w pkt „a” i „b”, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnoś ciach poszczególnych członków Zarządu
  lub całego Zarządu, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, -------------------
  f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki jeśli zostanie on uchwalony przez
  Zarząd , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------
  g) wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie
  gwarancji oraz poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10 % (dziesięć procent)
  kapitałów własnych Spółki, -------------------------------- -------------------------------- -------------
  h) wybór biegłych rew identów, którzy przeprowadzają badanie sprawozdań
  finansowych, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  i) badanie przestrzegania przez Zarząd zasad dobrych praktyk, -------------------------------- -
  j) ustalanie tekstu jednolitego statutu Spółki po każdorazowych zmianach statutu. ---------
  k) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ogra niczonymi prawami rzeczowymi
  nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -------------------------------- -----------

  Artykuł 17.
  17.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---------------------
  17.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. --------------------

  C. ZAR ZĄD -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------

  Artykuł 18.
  18.1 Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. --------
  18.2 Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -------------------------------- --------------------
  18.3 Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza . ----------------

  Artykuł 19.
  19.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -------------------------------- -------
  19.2 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo
  niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
  właściwości Zarządu Spółki. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  19.3 Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu może
  określić regulamin , uchwalony przez Zarząd Spółki, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -------
  19.4 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Wszystkie cz ynności dotyczące stosunku pracy
  pracowników Spółki wykonuje w imieniu Zarządu prezes Zarządu, na zasadach określonych
  przez obowiązujące przepisy prawa. -------------------------------- -------------------------------- ------------

  Artykuł 20.
  20.1 Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie p raw
  i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki
  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie
  z prokurentem. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------


  8
  20.2 Prokurenta powołuje Zarząd. -------------------------------- -------------------------------- --------------
  20.3 Prokurent może zostać odwołany prze z każdego z członków Zarządu. ----------------------------

  Artykuł 21.
  21.1 Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki wyznaczony przez
  Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ----
  21.2 W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prac y
  członka Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  21.3 W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada
  Nadzorcza. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  21.4 Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę. -----------

  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI -------------------------------- -------------------------------- --------------------

  Artykuł 22.
  22.1 Spółka pr owadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. --------------------------
  22.2 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------- --------------------

  Artykuł 23.
  23.1 Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. ------------------------------
  23.2 O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przep isy prawa, jeżeli są bezwzględnie
  obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na
  wniosek Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  23.3 Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy
  kapitał i fundusz, określają c jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. ----------------------
  23.4 Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
  Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych
  trzech miesięcy, licząc od te go dnia -------------------------------- -------------------------------- -------------
  23.5 Zarząd uprawniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
  na warunkach oraz w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepi sami. Wypłata zaliczki
  wymaga zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ----------------

  Artykuł 24.
  Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego
  sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz
  sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie -------------------------------- ----------------

  VI. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI -------------------------------- -------------------------------- -----------------------


  Artykuł 25.
  25.1 Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych po
  przeprowadzeniu likwidacji. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  25.2 Likwidację prowadzi Prezes Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby. -
  25.3 Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ----------------------------


  9
  25.4 Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zastanie podzielony pomiędzy
  akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji -------------------------------- -----------------------

  VI I. PRZEPISY KOŃCOWE -------------------------------- -------------------------------- ------------------------

  Artykuł 26.
  26.1 Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza zgodnie z ogólnie obowiązującymi
  przepisami. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------
  26.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
  przepisy Kodeksu spółek handlowych.

  Opis zmian wprowadzonych na podstawie Uchwał y Zwyczajnego Zgromadzenia z dnia
  05 .06 .201 8 r.
  Zmieniono treść Artykułu 2 Statutu Spółki
  Zmieniono treść Artykułu8 a ust.1 Statutu Spółki.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor