Raport.

ELKOP SA (6/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 07.03.2018 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką RESBUD SE w Płocku (KRS 0000719570) jako pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018 r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.500.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.06.2018 r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 3,5 % w skali roku. Odsetki naliczane i płatne będą w okresach miesięcznych.
Wypłata kwoty pożyczki nastąpiła w jednej transzy w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta oraz Pożyczkobiorca zobowiązał się do ustanowienia na będącej jego własnością nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Rzeszowie hipoteki do kwoty 2.800.000,00 zł.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest Sp. z o.o. posiadający akcje Emitenta reprezentujące 33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy posiadającym 33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
Kalendarium raportów
2020-04-08Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-28Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649