Raport.

ELKOP SA (77/2017) Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.
W łączeniu wezmą udział:
1. Spółka przejmująca - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Józefa Maronia 44, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).
2. Spółka przejmowana - ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10984, numer identyfikacyjny 06506712. (Dalej: Spółka Przejmowana).
Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017 r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami ELKOP S.A. - http://www.elkop.pl oraz ELKOP1 Polska Akciová společnost - http://elkopse.eu a także raportem bieżącym ELKOP S.A. ESPI nr 73/2017 w dniu 30.11.2017 r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. J. Maronia 44 w Chorzowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ELKOP S.A. spółki ELKOP1 Polska Akciová společnost, zgodnie
z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1) (Dalej: Rozporządzenie SE).
Spółka Przejmująca - ELKOP S.A. jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki ELKOP1 Polska Akciová společnost - Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.
Wobec przyjętego trybu połączenia spółek ELKOP S.A. informuje, że:
- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat,
- nie określa się warunków przyznania akcji SE,
- nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo.
Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu
i formy prawnej Spółki Europejskiej.
Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitent przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 74/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649