Raport.

ELEMENTAL HOLDING SA (18/2018) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. Emitent otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lipca 2018 r. zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 24 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 20.
Poniżej Emitent przedstawia treść dotychczasowych i zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta:
a) skreśla się w § 6 ustęp 8 i ustęp 9 Statutu Spółki,
b) § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 Statutu,"
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,"
c) skreśla się w § 12 ustęp 2 Statutu Spółki.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna:
1) Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512);
2) § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  STATUT SPÓŁKI „ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ”
  (tekst jednolity)
  z dnia 6 sierpnia 2018 roku

  § 1.
  1. Spółka działa pod firmą „ Elemental Holding Spółka Akcyjna ”.
  2. Spółka może używać skrótu firmy „ Elemental Holding S.A. ”, a także wyróżniającego
  ją znaku graficznego lub słowno -graficznego (logo).
  3. Założycielami Spółki są: Agata Jarska i Paweł Jarski .

  § 2.
  Sie dziba Spółki mieści się w Grodzisku Mazowieckim .

  § 3.
  1. Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą.
  2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały , zakłady , filie, przedstawicielstwa i inne
  jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub
  przedsięwzięciach w kraju lub za granicą.
  3. Spółka może uczestniczyć we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi
  podmiotami gospodarczymi , w tym osobami fizycznymi lub praw nymi, instytucjami,
  stowarzyszeniami , a także innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i poza
  granicami Rzeczpospolitej.

  § 4.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  § 5.
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest :
  1) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
  62.03.Z);


  2
  4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
  komputerowych (PKD 62.09.Z);
  5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
  i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  6) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  7) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (63.99.Z);
  8) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
  9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  10) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  (PKD 68.20.Z);
  11) Działalność prawnicza (69.10.Z);
  12) Działalność rachun kowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
  13) Działalność firm centralnych (HEAD OFFICE S) i holdingów, z wyłączeniem
  holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
  14) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  15) Pozostałe doradztwo w zakre sie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  16) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
  17) Reklama (PKD 73.1);
  18) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
  19) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem m otocykli
  (PKD 77.1);
  20) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
  (PKD 77.3);
  21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  pracowników (PKD 78.10.Z);
  22) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikó w (PKD 78.30.Z);
  23) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
  wspomagającą (PKD 82.1 );
  24) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) .
  2. Jeżeli którakolwiek działalnoś ć gospodarcz a, spośród działalności wskazanych w ust.
  1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie


  3
  do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju
  działalności.

  § 6 .
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 70 .466.065 ,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów
  czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) .
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1
  (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), o łącznej
  wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych ),
  b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
  wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do
  40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wart ości nominalnej 40.000.000 zł
  (czterdzieści milionów złotych ),
  c) 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset
  trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1
  (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 23.270.833 (dwadzieścia trzy
  miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej
  wartości nominalnej 23.270.833 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście
  siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych ),
  d) 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset
  osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
  1 (jeden) złoty każda, o numerach o d 1 (jeden) do 25 .126 .984 (dwadzieścia pięć
  milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o
  łącznej wartości nominalnej 25 .126 .984 zł (dwadzieścia pięć milionów sto
  dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złot ych ),
  e) 1.000 .000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
  nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 .000 .000 (jeden
  milion), o łącznej wartości nominalnej 1 .000 .000 zł (jeden milion złotych) ,
  f) 6.883 .329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta
  dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej
  1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 6.883.329 (sześć milionów
  osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej


  4
  wartości nominalnej 6.883.329 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy
  tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) ,
  g) 3.287 .000 ( trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy ) akcji zwykłych na
  okaziciel a serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1
  (jeden) do 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy ) , o
  łącznej wartości nominalnej 3.287.000 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt
  siedem tysięcy złotych ),
  h) 1.8 37.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt
  jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty
  każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 .837 .581 (słownie: jeden milion osiemset
  trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości
  nominalnej 1 .837 .581 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem
  tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych ),
  i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1
  (jeden) do 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej
  wartości nomin alnej 1.658.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem
  tysięcy złotych ),
  j) 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela
  serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do
  512.040 (pięćset dw anaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej
  512.040 zł (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści złotych ),
  k) 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji
  zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o
  numerach od 1 (jeden) do 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć
  tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.626.500 zł (jeden milion sześćset
  dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych ),
  l) 11.688.800 (jedenaście milion ów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset )
  akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
  o numerach od 1 (jeden) do 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset
  osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) , o łącznej wartości nominalnej 11.688.800
  zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych ),


  5
  m) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każd a, o numerach od 1
  (jeden) do 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), o łącznej
  wartości nominalnej 24.500.000 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy
  złotych),
  n) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzyst a
  trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1
  (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 13.333.334 (trzynaście milionów
  trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), o łącznej wartości
  nominalnej 1 3.333.334 zł (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące
  trzysta trzydzieści cztery złote) ,
  o) 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt
  cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 (jed en) złoty
  każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści
  jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej
  3.641.664 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset
  sześćdziesiąt czte ry złote) ,
  p) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości
  nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000
  (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście
  milionów złotych) .
  3. (skreślony )
  4. (skreślony )
  5. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela . Zamiana akcji na okaziciela na akcje
  imienne jest niedopuszczalna .
  6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych .
  7. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w całości.
  8. (skreślony)
  9. (skreślony)

  § 6 1. (skreślony)

  § 7 .


  6
  1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne) .
  2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału
  zakładowego .
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i
  warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
  wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych , bądź
  uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
  zakładowego.
  4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez
  Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji
  własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.

  § 8 .
  1. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale
  zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.
  2. Akcje w podwyższonym kapitale zak ładowym, wobec których akcjonariusze nie
  skorzystają z przysługującego im prawa poboru Zarząd przydziela według swego
  uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
  3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
  pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne.

  § 9 .
  Organami Spółki są:
  1) Walne Zgromadzenie,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd.

  § 10 .
  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
  bezwzględną większością głosów.


  7
  3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
  akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub
  bezwz ględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
  5. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie lub w Grodzisku Mazowieckim.
  6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli
  Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
  7. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również
  akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połow ę kapitału zakładowego lub co
  najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają
  przewodniczącego tego zgromadzenia.
  8. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
  określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również
  akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  9. Obrady W alnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie
  jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie
  nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznacz ona przez Zarząd.
  10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
  11. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza
  się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub
  likwidatorów bądź , o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
  osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego
  akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
  12. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  13. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.

  § 11 .


  8
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie
  spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.
  2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1) rozpatr zenie i zatwierdz enie sprawozda nia Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozda nia finansow ego za ubiegły rok obrotowy,
  2) powzięcie uchwał y o podziale zysku albo pokryciu straty,
  3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków,
  4) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  5) podwyższ enie lub obniż enie kapitału zakładowego,
  6) emisja akcji oraz wyłączanie prawa poboru ,
  7) umarzanie akcji Spółki,
  8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora , oraz
  zakończenie działalności Spółk i w inny sposób,
  10) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z pr awem pierwszeństwa,
  11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej ,
  12) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę
  Nadzorczą lub jego zmian,
  14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
  przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  15) wyraż enie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki,
  poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej,
  prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  16) powzięcie uchwał y o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego
  zorgani zowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa
  rzeczowego.
  3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na
  wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub
  można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
  wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, oraz podjęcia uch wały przez
  Walne Zgromadzenie.


  9
  4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji
  Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta
  większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromad zeniu
  reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.
  5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  6. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek
  handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku
  wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej .
  7. (skreślony)

  § 12 .
  1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu)
  członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie , w tym
  członka Rady Nadzorczej powoływanego na podstawie ust. 2 poniżej .
  2. (skreślony)
  3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 ( trzy ) lata. Mandat
  członka Rady Nadzorcz ej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej
  kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji . Wspólna kadencja kończy się
  również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej .
  4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego
  zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w
  miejsce ustępującego lub zmarłego czł onka, Rada Nadzorcza może dokooptować
  członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwał ą w sprawie dokooptowania
  członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej
  wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nad zorczej
  może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady
  Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie .
  Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na
  najbliższym Walnym Zgrom adzeniu. Jeżeli ustępujący lub zmarły członek Rady
  Nadzorczej był członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Rada


  10
  Nadzorcza może dokooptować w jego miejsce wyłącznie członka spełniającego
  kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej .
  5. Od dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym G iełdy
  Papierów W artościowych w Warszawie S.A., do Rady Nadzorczej może być
  powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych
  powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo
  dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku
  regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.
  6. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na
  członka nie zależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych
  przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka.
  Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz
  z o pisem kwalifikacji i doś wiadcze nia zawodow ego kandydata. Do zgłoszenia
  załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na
  kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów
  niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego
  zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w
  powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na
  członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad
  Walnego Zgromadzenia.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  8. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb
  także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza .
  9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając
  proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
  należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
  Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący , zwołuje
  posiedzenie Rady Nadz orczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania
  wniosku.
  10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
  połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu,
  chyba że Statut lub przepisy p rawa przewidują warunki surowsze.


  11
  11. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i
  Sekretarzowi Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod
  który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku
  naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego,
  doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni
  wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej
  adres, w tym adres poczty ele ktronicznej , uznaje się za skuteczne.
  12. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który zatwierdza uchwał ą Walne
  Zgromadzeni e.
  13. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do
  wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację , sposób działania i
  szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej
  komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
  14. Od dnia wprowadzania co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku
  regulowanym p rowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A. w ramach Rady Nadzorczej, jako komitety stałe , powołuje się :
  1) Komitet Audytu , którego działalność jest regulowana przepisami stosownej
  ustawy , właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad
  sp rawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań
  finansowych Spółki;
  2) Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad
  sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami
  wprowadzania w Spółce programów mo tywacyjnych.
  15. (skreślony)

  § 13 .
  1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów , z
  zastrzeżeniem § 14 ust. 3, 4 i 5 Statutu . W przypadku równości głosów rozstrzyga
  głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
  połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu,
  chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.


  12
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwa ł Rady,
  oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
  obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej
  oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia
  posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w t akim trybie jest ważna, jeżeli
  wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
  uchwały.
  5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

  § 14 .
  1. Z zastrzeż eniem bezwzględnie obowiązujący ch przepis ów prawa oraz postanowie ń
  niniejsz ego Statut u, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  1) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
  spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
  stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
  pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadz eniu corocznego
  pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny ;
  2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych
  lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady
  Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiąc e, do czasowego
  wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
  rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ;
  3) wybór i zmiana biegłych rewidentów powoływanych do badania sprawozdań
  finansowych ;
  4) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Zarządu;
  5) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członk a Zarządu interesami
  konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członk a Zarządu w spółkach
  konkurencyjnych, jako wspólni ka lub członk a organów taki ch spó łek;


  13
  6) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki ) lub wyrażenie zgody na
  zawarcie umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów
  pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Spółki
  lub Spółek Zależnych, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi
  któregokolwiek z: członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub
  Spółki Zależnej, akcjonariuszy Spółki o wartości przekraczającej kwotę
  1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w ciągu jednego ro ku obrotowego , z
  wyłączeniem pożyczek udzielanych Spółce lub Spółkom Zależnych przez
  akcjonariuszy Spółki ;
  7) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w
  roku oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
  wewnętrz nej i systemu zarządzania ryzykiem ;
  8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki uchwalanego przez Zarząd;
  9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały
  Walnego Zgromadzenia ;
  10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wydatków
  inwestycyjnych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie grupy
  kapitałowej Spółki („ Budże t”), jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub serii
  powiązanych ze sobą transakcji prz ekracza w jednym roku obrotowym
  10 .000.000,00 zł (d ziesięć milionów złotych);
  11) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie aktywów Spółki lub Spółki
  Zależnej, nieprzewidziane w zatwierdzonym Budżecie i następujące poza
  normalnym tokiem bieżącej działal ności, jeżeli w wyniku tego zdarzenia
  miałoby dojść do rozporządzenia lub obciążenia w danym roku obrotowym
  aktywów Spółki lub Spółek Zależnych o łącznej wartości k sięgowej
  przekraczającej kwotę 10 .000.000,00 zł ( dziesięć milion ów złotych);
  12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną
  jakichkolwiek zobowiązań, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie,
  o wartości powyżej 15.000.000,00 zł (pię tnastu milionów złotych)
  z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu związan ych z bieżącą działalnoś cią
  oraz transakcji pomiędzy Spółkami Zależnymi;
  13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wszelkich
  zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę lub Spółkę


  14
  Zależną poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez S półkę
  odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich, z wyłączeniem
  odpowiedzialności za dług Spółek Zależnych, jeżeli łączny poziom zobowiązań
  Spółki z tego tytułu przekroczyłby w jakimkolwiek czasie 20 .000.000,00 zł
  (dwadzieścia milion ów złotych).
  2. Podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
  informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równo ważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww.
  rozporządzenie. „Spółka Zależna ” oznacza wszystkie spółki, w stosunku do których
  Spółka posiada poz ycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych.

  § 15 .
  1. Zarząd składa się z 1 ( jednego ) do 5 (pięciu) członków powoływanych i
  odwoływanych przez Radę Nadzorczą .
  2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
  3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz
  lub wspólnik.
  4. W przypadku, gdy Zarząd będzie składał się z więcej niż jednego członka , do
  sk ładania oświadczeń w imieniu Spółki (do reprezentacji Spółki) uprawnionych
  będzie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z
  prokurentem.

  § 16 .
  1. Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – uprawniony jest do wypłaty
  akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
  obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych .
  2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
  3. Każdemu z członków Zarządu przy sługuje jeden głos.


  15
  4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

  § 17 .
  1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się
  31 grudnia 201 1.
  2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  a) kapitał zakładowy,
  b) kapitał zapasowy,
  c) kapitał rezerwowy .
  3. Spółka na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie
  fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała
  Walnego Zgromadzenia.

  § 18 .
  1. W sprawach nieu regul owanych w niniejszym Statu cie mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego .
  2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie lub wartości wyrażonej w polskich
  złotych, rozumie się przez to również równowartość tej kwoty lub wartości,
  wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na polskie złote według średniego kursu
  danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu poprzedzającym
  dokonanie czynności prawnej lub podjęcie przez organ Spółki decyzji o jej doko naniu.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elemental Holding SA
ISIN:PLELMTL00017
NIP:5291756419
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3909135
www:www.elemental-holding.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELEMENTAL HOLDING
2019-12-07 09:23:48
Koko
Zajebisty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor