Raport.

ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 372 620 349 007 89 178 81 371 Koszt w?asny sprzeda?y 332 231 304 300 79 512 70 947 Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej 12 365 19 530 2 959 4 553 Zysk (strata) brutto 9 603 15 573 2 298 3 631 Zysk (strata) netto 7 831 14 347 1 874 3 345 Zysk (strata) netto podmiotu dominuj?cego 5 298 11 526 1 268 2 687 Liczba akcji w sztukach ?redniowa?ona 170?466 065 170?466 065 170?466 065 170?466 065 Zysk (strata) netto na akcj? zwyk?? (z?/euro) 0,03 0,07 0 0,02 na dzie? 31.03.2018 na dzie? 31.12.2017 na dzie? 31.03.2018 na dzie? 31.12.2017 Aktywa trwa?e 396 483 398 384 94 210 95 515 Aktywa obrotowe 324 737 346 451 77 162 83 064 Kapita? w?asny 492 974 485 604 117 138 116 427 Kapita? w?asny akcjonariuszy jednostki dominuj?cej 470 786 466 600 111 866 111 870 Zobowi?zania d?ugoterminowe 92 001 96 579 21 861 23 155 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 136 245 162 653 32 374 38 997 Warto?? ksi?gowa na akcj? (z?/euro) 2,76 2,74 0,66 0,66 za okres 01.01.-31.03.2018 za okres 01.01.-31.03.2017 za okres 01.01.-31.03.2018 za okres 01.01.-31.03.2017 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 7 944 2 431 1 901 567 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -2 022 -9 677 -484 -2 256 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -19 718 13 684 -4 719 3 190

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  SKONSOLIDOWAN Y RAPORT KWARTALNY
  GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA
  Na dzień 31. 03.201 8


  Strona 2 z 60

  Spis Treści

  A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  B. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING SA
  C. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE G RUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL
  HOLDING SA
  D. WYBRANE DANE FINANSOWE ELEMENTAL HOLDING SA
  E. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ELEMENTAL HOLDING SA

  Strona 3 z 60


  A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20 18 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz.U .201 8.757 ), dalej jako „Rozporządzenie” , Zarząd Spółki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej
  wiedzy, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz jednostkowe sprawozdanie
  i dane porównywalne Emitenta sporządzone zost ały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz
  że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkow ą i finansow ą Grupy Kapitałowej oraz jej
  wynik finansowy.

  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przyg otowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości,
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię
  Europejska oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie. Sprawozdanie to obejmuje o kres od 1 stycznia do 31
  marca 201 8 roku i okres porównywaln y od 1 st ycznia do 31 marca 20 17 roku.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównywaln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  B. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING


  INFORMACJE OGÓLNE

  I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia :

  Nazwa: Elemental Holding SA
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Siedziba: ul. Traugutta 42 A, 05 -825 Grodzisk Mazowiecki
  Kraj rejestracji: Polska
  Podstawowy przedmiot działalności:
  Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest
  działalność firm centralnych i holdingów , działalność rachunkowo -
  księgowa oraz doradztwo podatkowe .
  Podstawowy przedmiot działalności
  Grupy Kapitałowej
  Zasadniczym przedmiotem działalności spółek z Grupy Kapitałowej
  jest działalność związana ze zbieraniem, przetwa rzaniem
  i unieszkodliwianie m odpadów; odzysk surowców; sprzedaż hurtowa
  odpadów i złomu; działalność związana z rekultywacją i pozostała
  działalność usługowa związana z gospodarką odpadami .

  Organ prowadzący rejestr:

  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV
  Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000375737
  Numer statystyczny REGON: 141534442
  NIP: 5291756419

  Spółka dominująca została utworzona aktem notarialnym z dnia 14 sierpnia 2008 roku pod firmą Synergis
  Metalrecycling spó łka z ograniczoną odpowiedzialnością . Spółka Synergis Metalrecycling sp. z o.o. została
  przekształcona w spółkę Elemental Holding SA na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
  Wspólników Synergis Metalrecycling sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2010 roku.

  II. Czas trwania grupy kapitałowej:

  Spółka dominująca Elemental Holding SA i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas
  nieoznaczony.

  III. Okresy prezentowane

  :istoryczne skonsolidowane informacje finansowe zawierają dane z a okres od 1 stycz nia 201 8 roku do 31 marca 201 8
  roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 marca 201 7 roku dla skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansow ej, za okres od 1 stycznia 201 7 roku do 31 marca 201 7 roku dla skonsolidow anego
  rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania
  z przepływów pieni ężnych oraz sprawozdania ze zmi an w s konsolidowanym kapitale własnym .  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 5 z 60

  IV. Skład organów jednostki dominującej według stan u na dzień 31. 03 .201 8 r.:


  Zarz ąd:

  Na dzień 31.03 .201 8 r.:
  Imię i nazwisko Funkcja
  Paweł Harski Prezes Zarządu
  Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
  Anna Kostro Członek Zarządu
  Marta Rutkowska Członek Zarządu
  Almontas Kybartas Członek Zarządu

  Zmiany w składzie Zarządu

  W prezentowanym okresie nie było zmian w składzie Zarządu.
  Rada Nadzorcza
  Imię i nazwisko Funkcja
  Tomasz Malinowski Członek Rady Nadzorczej
  Agata Jarska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Krzysztof Szymański Członek Rady Nadzorc zej
  Marek Piosik Członek Rady Nadzorczej
  Wojciech Napiórkowski Sekretarz Rady Nadzorczej

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  W prezentowanym okresie nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej.


  V. Znaczący akcjonariusze jednostki dominującej:

  Akcjona riusz Liczba akcji % kapitału
  akcyjnego Liczba głosów % głosów
  Altus TFI SA 44 691 258 26,22% 44 691 258 26,22%
  Nationale -Nederlanden PTE SA 22 027 597 12,92% 22 027 597 12,92%
  METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny 12 829 712 7,53% 12 829 712 7,53%
  Aviva Investors Poland TFI SA 10 717 311 6,29% 10 717 311 6,29%
  Aegon PTE SA 10 138 587 5,95% 10 138 587 5,95%
  Pozostali 70 061 600 41,09% 70 061 600 41,09%
  Razem 170 466 065 100,00% 170 466 065 100,00%


  VI. Spółki zależne:

  Nazwa Spółki zależnej Siedzib a % posiadanego kapitału i
  głosów na WZA
  Tesla Recycling spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k.
  Grodzisk Mazowiecki 100%
  Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa 100%


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 6 z 60

  sp.k.
  Terra Recycling spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k.
  Grodzisk Mazowiecki 100%
  Elemental Group Consulting sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 100%
  Collect Points spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k.
  Grodzisk Mazowiecki 100%
  PGM Group spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k.
  Grodzisk Mazowie cki 51%
  Metal Holding s.r.o. Čapajevova, Słowacja 94,65%
  UAB "EMP recycling" Galinės vil., Litwa 51%
  Evciler & Elemental Recycling B.V. Amsterdam, Holandia 100%
  Evciler & Elemental Recycling Middle East DMCC Dubaj, Zjednoczone Emiraty
  Arabskie 51%
  Kat-Metal Oy Tervajoki, Finlandia 51%
  Kat -Metal Estonia Oü Tallinn, Estonia 51%
  AWT Recycling Ltd. Leeds, Wielka Brytania 51%
  FINEX SICAV SIF SA - Private Equity VII Luksemburg, 100%
  Elemental Capital SARL Luksemburg, 100%
  Elemental Capital 1 S.C.Sp . Luksemburg 100%
  Syntom sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 100%
  Syntom Holdco sp. z o.o. Warszawa 100%
  Tesla Recycling sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 100%
  Tesla Holdco sp. z o.o. Warszawa 100%
  Terra Recycling sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 100%
  Terra Holdco sp. z o.o. Warszawa 100%
  Elemental Group sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 100%
  Platinium M.M. sp. z o.o. Wysogotowo 51%
  Platinium MM spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k.
  Wysogotowo 75%
  Elemental Asset Management sp. z o.o. Grodzisk Mazowi ecki 100%
  Collect Points sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 100%
  PGM Group sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 51%
  PGM Holdco sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 100%
  Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  sp. j.
  Grodzisk Mazowiecki 100%
  PCB Tech sp. z o .o. Bydgoszcz 100%
  Elemental EMEA Global Trade Centre DMCC Dubaj, Zjednoczone Emiraty
  Arabskie 100%
  RECAT GmbH Sulzfeld, Niemcy 85%


  W dniu 1 lutego 2018 r. w wyniku przekształcenia spółki Elemental Asset Management spółka z ograniczoną
  odpowiedzialno ścią S.K.A. powstała spółka pod firmą Elemental Group Consulting sp. z o.o.

  W dniu 2 lutego 2018 r. w wyniku przekształcenia spółki Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Property
  Management S.K.A. powstała spółka pod firmą Syntom spółka z ograni czoną odpowiedzialnością sp. j.

  W dniu 28 lutego 2018 roku podmiot zależny od E lemental Holding SA podpisał umowę nabycia 85% udziałów w
  spółce RECAT Gmb: z siedzibą w Sulzfeld w Niemczech (dalej: „RECAT”). Umowa zawarta została po dokonaniu
  prawnego ja k i finansowego due diligence RECAT. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia
  umowy.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 7 z 60

  RECAT jest na rynku niemieckim oraz zachodnio - europejskim dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem
  specjalizującym się w recyklingu zużytych k atalizatorów samochodowych i przemysłowych. Spółka posiada
  zaawansowany technologicznie zakład recyklingu o łącznej wydajności do 200 ton miesięcznie, wyposażony w linie do
  demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów. Zaplecze technologiczne RECAT s tanowi również profesjonalne
  laboratorium chemiczne pozwalające wykonywać dokładne badania zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi
  metodami badawczymi. RECAT prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych
  baterii i akumu latorów, w tym baterii litowo – jonowych. RECAT posiada zezwolenie na utylizację zużytych
  katalizatorów (w tym zawierających substancje niebezpieczne), natomiast w zakresie zbierania, przewozu,
  składowania i przerobu - jest uprawniona do używania nazwy Spe cjalistyczne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
  oraz znaku kontroli PÜG. W sierpniu 2015 certyfikowała swój system zarządzania jakością na zgodność z normą =SO
  9001:2008.
  Spółka Zlokalizowana jest strategicznie w południowo – zachodniej części Niemiec, posiada sieć zakupową w krajach
  niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), we Francji oraz w krajach północno – zachodniej Afryki. Spółka
  zbiera i przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując
  przy chody na poziomie 20 mln EUR rocznie.

  W dniu 12 marca 2018 r. utworzona została przez Elemental Asset Management sp. z o.o. nowa spółka w Grupie, tj.
  Elemental EMEA Global Trade Centre DMCC.

  Spółki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: FINEX SICAV SIF SA - Private Equity VII , RECAT
  GmbH oraz Elemental EMEA Global Trade Centre DMCC ze względu brak istotnego wpływu na skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Emitenta.

  VII . Spółki stowarzyszone , zależne .

  Brak spółek zależnych i stowarzyszonyc h.

  VIII . Graficzna prezentacja grupy kapitałowej:  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 8 z 60


  IX. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa została zatwierdzona do publikacji prz ez Zarząd jednostki
  dominującej w dniu 28 ma ja 201 8 roku.

  X. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Niniejsze sprawozdanie
  finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są zgo dnie
  z art. 45 ust . 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.201 8.395 ), dalej jako „UoR ” w tysiącach PLN.
  Ewentualne różnice pomiędzy wartościami wykazanymi w poszczególnych pozycjach tabel mogą różnić się od ich
  podsumowań z uwagi na algo rytm zaokrągleń wartości do pełnych tys. PLN .

  Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane są
  przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosu nku do
  EUR w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi kształtowały się następująco:

  Okres
  sprawozdawczy
  średni kurs w
  okresie*
  Kurs na ostatni dzień
  okresu
  31.03.201 8 4,1784 4,2085
  31.12.2017 4,1709
  31.03.201 7 4 ,2891 4,2198

  *) średnia kur sów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

  Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
  Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.

  Poszczególne pozycje rach unku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono
  według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
  EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okres ie sprawozdawczym.

  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego
  sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR


  Wyszczególnienie za okres 01.01. -31.03.201 8 za okres 0 1.01. -31.03.201 7
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów 372 620 89 178 349 007 81 371
  Koszt własny sprzedaży 332 231 79 512 304 300 70 947
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 365 2 959 19 530 4 553
  Zysk (strata) brutto 9 603 2 298 15 573 3 631
  Zysk (strata) netto 7 831 1 874 14 347 3 345
  Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 5 298 1 268 11 526 2 687
  Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
  Zysk (strat a) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,0 3 0,0 0 0,07 0,02
  na dzień 31.03.201 8 na dzień 31. 12 .201 7
  Aktywa trwałe 396 483 94 210 398 384 95 515
  Aktywa obrotowe 324 737 77 162 346 451 83 064


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 9 z 60

  Kapitał własny 492 974 117 138 485 604 116 427
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 470 786 111 866 466 600 111 870
  Zobowiązania długoterminowe 92 001 21 861 96 579 23 155
  Zobowiązania krótkoterminowe 136 245 32 374 162 653 38 997
  Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,76 0,66 2,74 0,66
  za okres 01.01. -31.03.2018 za okres 01.01. -31.03.2017
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 944 1 901 2 431 567
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 022 -484 -9 677 -2 256
  Przepływy pieni ężne netto z działalności finansowej -19 718 -4 719 13 684 3 190


  KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ELEMENTAL HOLDING SA

  Skonsolidowany r achunek zysków i strat

  01 .01 -
  31.03.201 8
  01.01 -
  31. 03 .201 7
  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 372 620 349 007
  Przychody netto ze sprzedaży usług i produktów 19 289 8 272
  Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia ( -) -2 046 1 153
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 355 377 339 582
  Koszty działalności operacyjnej 360 424 331 464
  I. Amortyzacja 2 314 2 165
  ==. Zużycie materiałów i energii 6 437 5 808
  ===. Usługi obce 6 784 8 364
  =V. Podatki i opłaty 569 544
  V. Wynagrodzenia 8 367 7 271
  V=. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 909 1 642
  V==. Pozostałe koszty rodzajowe 1 813 1 370
  V===. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 332 231 304 300
  Zysk (strata) na sprzedaży 12 196 17 543
  Pozostałe przychody operacyjne 469 2 064
  Pozostałe koszty operacyjne 300 77
  Zysk (strata) na d ziałalności operacyjnej 12 365 19 530
  Przychody finansowe 382 304
  Koszty finansowe 3 144 4 261
  Zysk (strata)na działalności gospodarczej 9 603 15 573
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek rozliczanych metodą
  praw własności
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 603 15 573
  Podatek dochodowy 1 772 1 226
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 831 14 347
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto 7 831 14 347

  Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolu jącym 2 533 2 821
  Zysk (strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 5 298 11 526  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 10 z 60

  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
  Podstawowy za okres obrotowy 0,0 3 0,07
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,0 3 0,07
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z d ziałalności kontynuowanej
  (w zł)
  Podstawowy za okres obrotowy 0,0 3 0,07
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,0 3 0,07
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w
  zł) 0,00 0,00


  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów


  01 .01 -
  31.03.201 8
  01.01 -
  31. 03 .201 7
  Zysk (strata) netto 7 831 14 347
  Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
  Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży
  Efektywna część zysków i strat związanych z instrumen tami
  zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych
  Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń
  emerytalnych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą -1 052 -1 244
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostały ch
  całkowitych dochodów
  Suma dochodów całkowitych 6 779 13 103
  Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom
  niekontrolującym 2 533 2 821
  Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot
  dominujący

  4 246

  10 282


  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  AKTYWA 31.03.201 8 31. 12 .20 17 31.03.201 7
  Aktywa trwałe 396 4 83 398 384 363 721
  Rzeczowe aktywa trwałe 103 795 103 773 91 327
  Nieruchomości inwestycyjne 2 372 2 372
  Wartości niematerialne 274 268 296
  Wartość firmy 278 937 278 937 269 589
  =nwestycje w jednostkach podporządkowanych 666
  Pozostałe aktywa finansowe 42 49
  Pozostałe należności 9 427 9 427
  =nwestycje wyceniane metodą praw własności 1 175 1 175 1 174
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 416 2 258 420
  Pozostałe aktywa niefinansowe 45 125 249
  Aktywa obrotowe 324 7 37 346 452 339 530


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 11 z 60

  Zapasy 136 028 143 787 116 539
  Należności handlowe 131 739 129 739 119 497
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 679 962 1 924
  Pozostałe należności 27 075 25 011 9 345
  Pozostałe aktywa finansowe 1 263 4 580 1 846
  Pozostałe aktywa 4 5 88 5 212 1 608
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 36 5 37 161 88 771
  AKTYWA RAZEM 721 220 744 836 703 251

  PASYWA 31.03.201 8 31. 12 .201 7 31.03.201 7
  Kapitał własny 492 974 485 604 462 592
  Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 470 786 466 600 451 841
  Kapitał zakładowy 170 466 170 466 170 466
  Kapitały zapasowy z objęcia udziałów powyżej ceny nominalnej 121 708 121 708 121 708
  Pozostałe kapitały /Zyski zatrzymane 178 185 153 376 148 150
  Wypłacone zaliczki na poczet dywidendy -1 565 -1 465
  Wynik finansowy bieżącego okresu 5 298 24 769 11 526
  Kapitał z różnic kursowych -3 306 -2 254 -9
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 22 188 19 004 10 751
  Zobowiązanie długotermin owe 92 001 95 579 80 014
  Kredyty i pożyczki 14 187 17 415 42 316
  Pozostałe zobowiązania finansowe 68 300 67 465 27 752
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 399 2 528 310
  Rozliczenia międzyokresowe 8 902 9 014 9 506
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 213 157 129
  Zobowiązania krótkoterminowe 136 245 162 653 160 645
  Kredyty i pożyczki 67 367 65 000 45 760
  Pozostałe zobowiązania finansowe 8 578 25 146 54 250
  Zobowiązania handlowe 48 890 58 303 50 096
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3 015 2 274 977
  Pozostałe zobowiązania 4 583 7 273 4 240
  Rozliczenia międzyokresowe 713 2 049 0
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 387 1 095 640
  Pozostałe rezerwy 1 712 1 513 4 682
  PASYWA RAZEM 721 220 744 836 703 251
  Wartość księgowa na akcję (w zł)

  2,76

  2,74 2,65  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 12 z 60

  Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym


  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Pozostałe kapitały (kapitał zapasowy i zyski zatrzymane)
  Wynik finansowy bieżącego okresu

  Wypłacone zaliczki na poczet zysku
  Kapitał różnic kursowych
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących
  Razem kapitał własny
  Kapitał
  własny na dzień 01
  stycznia 2018
  170 466 121 70 8 153 376 24 769
  - 1 465 - 2 254 466 600 19 004 485 604
  Zmiany zasad
  rachunkowości  Korekta lat
  poprzednich 40 40 40
  Kapitał
  własny po korektach
  170 466 121 708 153 416 24 769 -1 465 - 2 254 466 640 19 004 485 644
  Emisja akcji
  Koszty emisji
  akcji
  Rozliczenie
  nabycia kapitału mniejszości


  0 651 651
  Podział zysku
  netto 24 769 -24 769 0
  Wypłacone
  zaliczki na poczet zysku

  -100

  -100 -100
  Suma
  dochodów
  całkowitych
  5 298
  - 1052 4 246 2 533 6 779
  Kapitał własny na dzień 31 marca 2018
  170 466 121 708 178 185 5 298
  -1 565 -3 306 470 786 22 188 492 974


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 13 z 60


  2017 Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy z objęcia udziałów powyżej ceny nominalnej
  Pozostałe kapitały (zapasowy i zysk zatrzymany)
  Różnice kursow e z przeliczenia
  Wypłacone zaliczki na poczet zysku
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących
  Razem kapitał własny
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 170 466 121 708 97 755 1 235 50 758 441 922 8 401 450 323
  Zmiany zasad rachunkowości
  Korekta lat poprzednich -2 124 -2 124 -2 124
  Kapitał własny po korektach 170 466 121 708 95 631 1 235 50 758 439 798 8 401 448 199
  Emisja akcji
  Koszty emisji akcji
  Rozliczenie nabycia/sprzedaży udziałów -4 403 -4 403 3 058
  -1 345
  Podział zysku netto 50 758 -50 758
  Wycena Opcji 12 055 12 055 12 055
  Korekta rozliczenia FIZ -665 -665 -665
  Wypłata zaliczki na poczet zysku -1 465 -1 465 -1 465
  Suma dochodów całkowitych -3 489 24 769 21 280 7 545 28 825
  Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 170 466 121 708 153 376 -2 254 -1 465 24 769 466 600 19 004 485 604


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 14 z 60

  Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym


  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  kapitał związany z rozliczeniem przejęcia odwrotnego
  Pozostałe kapitały (kapitał zapasowy i zyski zatrzymane)
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał różnic kursowych
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapita ł akcjonariuszy niekontrolują cych
  Razem kapitał własny
  Kapitał własny na
  dzień 01 stycznia 2017
  170 466 121 708 -26 391 124 146 50 758 1 235 441 922 8 401 450 323
  Korekta lat
  poprzednich -363 -363 -363
  Kapitał własny po
  korektach 170 466 121 708 -26 391 123 783 50 758 1 235 441 559 8 401 449 960
  Emisja akcji
  Koszty emisji akcji
  Rozliczenie
  nabycia kapitału
  mniejszości


  0 -471 -471
  Podział zysku
  netto 50 758 -50 758 0
  Wycena opcji
  Suma dochodów
  całkowitych 11 526 -1 244 10 282 2 821 13 103
  Kapitał własny na dzień 31 marca 2017 170 466 121 708 -26 391 174 541 11 526 -9 451 841 10 751 462 592


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Strona 15 z 60

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  01.01 -31. 03.201 8 01.01 -31. 03.201 7
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 603 15 573
  Korekty razem -1 659 -13 141
  Amortyzacja 2 314 2 165
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 488 1 956
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 947 422
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 78 -2
  Zmiana stanu r ezerw -3 971 -1 673
  Zmiana stanu zapasów 5 930 -22 151
  Zmiana stanu należności 5 915 -4 645
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 4 33 12 574
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -191 -193
  =nne korekty z działalności operacyjnej 122 -349
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony - 1858 -1 245
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 944 2 431
  Wpływy 953 584
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  484 138
  Przejęte środki pieniężne (roz liczenie nabycia) 181
  =nne wpływy inwestycyjne 469 265
  Wydatki 2 975 10 261
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych 1 975 1 761
  Wydatki na aktywa finansowe 1 000 1 000
  Inne wydatki inwestycyjne 7 500
  B. Przepływy pienięż ne netto z działalności inwestycyjnej -2 022 -9 677
  Wpływy 13 005 20 332
  Kredyty i pożyczki 12 875 17 398
  =nne wpływy finansowe 130 2 934
  Dywidenda 0
  Wydatki 32 72 3 6 648
  Nabycie certyfikatów 10 100
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 101
  Spłaty kredytów i pożyczek 13 669 5 385
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 689 607
  Odsetki 891 656
  Inne wydatki finansowe 7 273 0
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 19 718 13 684
  D. Przepływy pieniężne n etto razem (A+B+C) -13 796 6 438
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 796 6 438
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 37 161 82 333
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 23 365
  88 771

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8r. oraz okres porównywaln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  16
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  =. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

  PODSTAWA SPORZĄDZEN=A SKONSOLIDOWANEGO SP RAWOZDANIA FINANSOWE GO
  Niniejsze skonsolidowane sprawozd anie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
  z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile
  nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dzia łalności
  gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
  działalności przez spółki Grupy.

  OŚW=ADCZEN=E O ZGODNO ŚC=
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania d o publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF, MSSF mające
  zastosowanie do tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.
  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”).
  Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określoną
  przez U oR i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane
  sprawozdanie finans owe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w
  celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

  W ALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAŃ F INANSOWYCH
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zostały przedstawione w PLN, które są również walutą funkcjonalną
  jednostki dominującej. Dla każdej z jednostek zależnych ustalana jest waluta funkcjonalna i aktywa oraz zobowiązania
  danej jednostki są mierzone w tej walucie funkcjonalnej. Grupa stos uje metodę konsolidacji bezpośredniej i wybrała
  sposób rozliczania zysków lub strat z przeliczenia, który jest zgodny z tą metodą.


  ==. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań
  finansowych

  Skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 31.12.201 7 roku. Zarząd Spółki
  dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia fak tów i okoliczności, które wskazywałyby na
  zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

  Do dnia sp orządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 201 8 rok nie wystąpiły
  zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Hednocześnie w
  niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występuj ą istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 17
  III. =STOTNE ZASADY RAC:UNKOWOŚC=
  Zasady konsolidacji
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Elemental Holding SA oraz
  sprawozdania finansowe jednostek przez nią kontrol owanych (zależnych) sporządzone na dzień 31.03.2018.
  Sprawozdania finansowe jednostek zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF –
  sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorz ystaniu
  spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń
  gospodarczych o podobnym charakterze . Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym
  niezrealizowane zyski wynika jące z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane
  straty są eliminowane chyba, że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
  Hednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a prze stają być
  konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominująca ma miejsce wtedy, gdy:
  ✓ posiada władzę nad danym podmiotem,
  ✓ podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego
  zaanga żowania w danej jednostce,
  ✓ ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
  Grupa weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę
  jednego lub kilku z wyżej wymi enionych warunków sprawowania kontroli.
  W sytuacji, gdy Grupa posiada mniej niż większość praw głosów w danej jednostce, ale posiadane prawa głosu są
  wystarczające do jednostronnego kierowania istotnymi działaniami tej jednostki, oznacza to, że sprawuje na d nią
  władzę. W momencie oceny, czy prawa głosu w danej jednostce są wystarczające dla zapewnienia władzy, Grupa
  analizuje wszystkie istotne okoliczności, w tym:
  ✓ wielkość posiadanego pakietu praw głosu w porównaniu do rozmiaru udziałów i stopnia rozproszen ia praw
  głosu posiadanych przez innych udziałowców;
  ✓ potencjalne prawa głosu posiadane przez Grupę, innych udziałowców lub inne strony;
  ✓ prawa wynikające z innych ustaleń umownych; a także
  ✓ dodatkowe okoliczności, które mogą dowodzić, że Grupa posiada lub nie posiada możliwości kierowania
  istotnymi działaniami w momencie podejmowania decyzji, w tym schematy głosowania zaobserwowane na
  poprzednich zgromadzeniach udziałowców.
  Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej, które nie skutkują utratą kontrol i nad jednostką zależną są
  ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach
  w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz udziałów
  niekontrolujący ch. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty
  zapłaconej lub otrzymanej odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do właścicieli jednostki dominującej.
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz ws pólnych przedsięwzięciach
  Hednostki stowarzyszone są to jednostki, na które jednostka dominująca bezpośrednio lub poprzez spółki zależne
  wywiera znaczący wpływ i które nie są ani jej jednostkami zależnymi, ani wspólnymi przedsięwzięciami.
  Wspólne przedsięw zięcia to ustalenia umowne, na mocy których dwie lub więcej stron podejmuje działalność
  gospodarczą podlegającą współkontroli.
  Rok obrotowy jednostek stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięć i jednostki dominującej jest jednakowy Spółki
  stowarzyszone i wsp ólne przedsięwzięcia stosują zasady rachunkowości zawarte w U oR . Przed obliczeniem udziału w
  aktywach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć dokonuje się odpowiednich korekt w celu
  doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodn ości z MSSF stosowanymi przez Grupę.
  =nwestycje Grupy w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach są ujmowane w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym metodą praw własności. Zgodnie z metodą praw własności inwestycję w jednostce
  stowarzysz onej lub wspólnym przedsięwzięciu ujmuje się początkowo według kosztu, a następnie koryguje w celu
  uwzględnienia udziału Grupy w wyniku finansowym i innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej lub
  wspólnego przedsięwzięcia. Heżeli udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia
  przekracza wartość jej udziałów w tym podmiocie, Grupa zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach.
  Dodatkowe straty ujmuje się wyłącznie w zakresie odpowiadającym prawnym lub zw yczajowym zobowiązaniom
  przyjętym przez Grupę lub płatnościom wykonanym w imieniu jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 18
  =nwestycję w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu ujmuje się metodą praw własności od dnia, w
  którym dany podmiot uzyskał status wspólnego przedsięwzięcia lub jednostki stowarzyszonej. W dniu dokonania
  inwestycji w jednostkę stowarzyszoną lub we wspólne przedsięwzięcie kwotę, o jaką koszty inwestycji przekraczają
  wartość udziału Grupy w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań tego
  podmiotu, ujmuje się jako wartość firmy i włącza w wartość bilansową tej inwestycji. Kwotę, o jaką udział Grupy w
  wartości godziwej netto w możliwych do zidentyfikowania aktywach i zobowiązaniac h przekracza koszty inwestycji,
  ujmuje się bezpośrednio w wyniku finansowym w okresie, w którym dokonano tej inwestycji.
  Przy ocenie konieczności ujęcia utraty wartości inwestycji Grupy w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym
  przedsięwzięciu stosuje się wy mogi MSR 39. W razie potrzeby całość kwoty bilansowej inwestycji testuje się na utratę
  wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” jako pojedynczy składnik aktywów, porównując jego wartość
  odzyskiwalną z wartością bilansową. Ujęta utrata wartości s tanowi część wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie
  tej utraty wartości ujmuje się zgodnie z MSR 36 w stopniu odpowiadającym późniejszemu zwiększeniu wartości
  odzyskiwalnej inwestycji.
  Grupa przestaje stosować metodę praw własności w dniu, kiedy dana i nwestycja przestaje być jej jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz w sytuacji, gdy zostaje sklasyfikowana jako przeznaczona do
  sprzedaży. Różnicę między wartością bilansową jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień
  zaprzestania stosowania metody praw własności a wartością godziwą zatrzymanych udziałów i wpływów ze zbycia
  części udziałów w tym podmiocie uwzględnia się przy obliczaniu zysku lub straty ze zbycia danej jednostki
  stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzię cia.
  Heżeli Grupa zmniejsza udział w jednostce stowarzyszonej lub we wspólnym przedsięwzięciu, ale nadal rozlicza go
  metodą praw własności, przenosi na wynik finansowy część zysku lub straty uprzednio ujmowaną w pozostałych
  całkowitych dochodach, odpowiada jącą zmniejszeniu udziału, jeżeli ten zysk lub strata podlega reklasyfikacji na wynik
  finansowy w chwili zbycia związanych z nim aktywów lub zobowiązań.
  Udziały we wspólnych działaniach
  Wspólne działania to rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w którym str ony sprawujące współkontrolę
  mają prawa do aktywów netto oraz obowiązki wynikające z zobowiązań tego ustalenia. Współkontrola to
  określony w umowie podział kontroli nad działalnością gospodarczą, który ma miejsce, gdy strategiczne
  decyzje finansowe i opera cyjne związane z tą działalnością wymagają wspólnej zgody stron posiadających
  współkontrolę.
  Heśli jednostka będąca częścią Grupy prowadzi działalność w ramach wspólnych działań, to Grupa jako strona tego
  działania ujmuje w związku z posiadaniem w nim udz iału następujące pozycje:
  ✓ aktywa, w tym swój udział w aktywach stanowiących współwłasność;
  ✓ zobowiązania, w tym swój udział we wspólnie podjętych zobowiązaniach;
  ✓ przychody ze sprzedaży swojego udziału w produktach wytwarzanych przez wspólne działanie;
  ✓ swój udział w przychodach ze sprzedaży produktów wspólnego działania;
  ✓ poniesione koszty, w tym swój udział w kosztach ponoszonych wspólnie.
  Grupa rozlicza aktywa, zobowiązania, przychody i koszty związane ze swoimi udziałami we wspólnych
  działaniach zgodnie z o dpowiednimi MSSF dotyczącymi poszczególnych składników aktywów, zobowiązań,
  przychodów i kosztów.
  Heżeli jednostka należąca do Grupy zawiera transakcje ze wspólnym działaniem, którego stroną jest inna
  jednostka nie należąca do grupy, uznaje się, że Grupa zawarła transakcję z innymi stronami wspólnego
  działania, a zyski i straty, jakie wynikają z tej transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy tylko w zakresie dotyczącym udziału drugiej strony we wspólnym działaniu.
  W przypadku, g dy jednostka należąca do Grupy zawiera transakcję ze wspólnym działaniem, w którym inna
  jednostka należąca do Grupy jest stroną, Grupa nie ujmuje swojego udziału w zyskach i stratach do momentu
  odsprzedaży tych aktywów stronie trzeciej.
  Wycena do wartości godziwej
  Grupa wycenia instrumenty finansowe takie jak instrumenty dostępne do sprzedaży oraz instrumenty pochodne oraz
  aktywa niefinansowe takie jak nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy.
  Wartość godziwa jest rozumiana j ako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź zapłacona
  w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia składnika aktywów
  między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach r ynkowych. Wycena wartości godziwej opiera
  się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo:


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 19
  ✓ na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
  ✓ w przypadku braku głównego rynku, na najk orzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
  zobowiązania.
  Zarówno główny, jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Grupy.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy us talaniu
  ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do wytworzenia
  korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego zbycie innemu
  uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku k tórych są dostępne dostateczne
  dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych
  wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
  Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyc eniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest ujawniana
  w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany poniżej na podstawie
  najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wart ości godziwej traktowanej jako całość:
  ✓ Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub
  zobowiązań,
  ✓ Poziom 2 – Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
  do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,
  ✓ Poziom 3 - Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
  do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny.
  Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe
  w sprawozdaniu finansowym Grupa ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez
  ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierują c się istotnością danych wejściowych
  z najniższego poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.
  Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
  obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote
  polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu
  ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane
  są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką)
  rachunkowo ści, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu
  historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i
  zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości g odziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z
  dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające z przeliczenia aktywów i zobowiązań
  niepieniężnych ujmowanych w wartości godziwej są ujmowane zgodnie z ujęciem zysku lub s traty z tytułu zmiany
  wartości godziwej (czyli odpowiednio w innych całkowitych dochodach lub w zysku lub stracie w zależności od tego,
  gdzie ujmowana jest zmiana wartości godziwej).
  Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
  31.03. 2018 31.03.2017
  USD 3,4139 3,9455
  EUR 4,2085 4,2198
  GBP 4,7974 4,9130

  Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych są euro oraz dolar amerykański. Na dzień bilansowy aktywa
  i zobowiązania tych zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie
  obowiązującym na dzień bilansowy, a ich sprawozdania z całkowitych dochodów są przeliczane po średnim ważonym
  kursie wymiany za dany okres obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane
  w innych całkowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego. W momencie zbycia
  podmiotu zagranicznego, różnice kursowe zakumulowane w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu
  zagranicznego, są ujmowane w zysku lub stracie.
  Wartość firmy powstała na nabyciu podmiotu zagranicznego oraz wszelkie korekty z tytułu wyceny do wartości
  godziwej aktywów i zobowiązań na takim nabyciu są traktowane jako aktywa lub zobowiązania takiego podmiotu


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 20
  zagranicznego i przeliczane po średnim kursie ust alonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującym
  na dzień bilansowy.
  Średnie ważone kursy wymiany za poszczególne okresy obrotowe kształtowały się następująco:
  01.01 -31.03.2018 01.01 -31.03.2017
  USD 3,3882 4,0224
  EUR 4,1784 4,2891
  GBP 4,7511 4,9985
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz
  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia
  po większoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu
  zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w
  momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryt eria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do
  używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich poniesienia.
  Cena nabycia rzeczowych aktywów trwałych przekazanych przez klientów jest ustala na w wysokości ich
  wartości godziwej na dzień objęcia kontroli.
  Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla
  których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częś cią składową są również koszty
  generalnych remontów.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów,
  wynoszący:
  Typ Stawka amortyzacyjna Okres
  Budynki i budowle 5% do 6,5% 15 - 20
  Maszyny i urządze nia techniczne 5% do 50% 2 - 20
  Środki transportu 10% do 30% 10 – 3,3
  Pozostałe środki trwałe 5% do 50% 2 - 20

  Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie.
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwa łych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku,
  gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów.
  Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika ak tywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy
  ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie
  okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.
  =nwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będą cych w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen
  nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe
  w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałe go do używania.
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Aktywa trwałe i ich grupy do sprzedaży uznaje się za przeznaczone do sprzedaży, w sytuacji, gdy ich wartość bilansowa
  zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Ten warunek może
  być spełniony tylko, kiedy wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne, a składnik aktywów jest
  dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako
  przeznaczonego d o sprzedaży zakłada zamiar kierownictwa Grupy do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od
  momentu dokonania klasyfikacji. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się po niższej
  spośród dwóch wartości: wartości bilansowej l ub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.
  Heśli Grupa chce dokonać transakcji zbycia, w wyniku której utraciłaby kontrolę nad swoją jednostką zależną, wszystkie
  aktywa i zobowiązania tej jednostki zależnej są klasyfikowane jako pr zeznaczone do sprzedaży niezależnie od tego, czy
  Grupa zachowa udziały niedające kontroli po tej transakcji.
  Heżeli Grupa jest zobowiązana do realizacji planu sprzedaży, polegającego na sprzedaży inwestycji we wspólne
  przedsięwzięcie lub jednostkę stowarzy szoną lub części takiej inwestycji, inwestycję lub jej część przeznaczoną do
  sprzedaży klasyfikuje się jako przeznaczoną do sprzedaży po spełnieniu w/w kryteriów, a Grupa zaprzestaje
  stosowania metody praw własności do rozliczania części inwestycji sklasyf ikowanej jako przeznaczona do sprzedaży.
  Pozostała część inwestycji w jednostkę stowarzyszoną lub wspólne przedsięwzięcie, niesklasyfikowana jako
  przeznaczona do sprzedaży, nadal jest rozliczana metodą praw własności. Grupa zaprzestaje stosowania metody pr aw


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 21
  własności w chwili zbycia, jeżeli transakcja zbycia powoduje utratę znaczącego wpływu na jednostkę stowarzyszoną
  lub wspólne przedsięwzięcie.
  Po dokonaniu transakcji sprzedaży Grupa rozlicza zachowane udziały zgodnie z MSR 39 chyba, że udziały te
  umożli wiają dalszą klasyfikację tego podmiotu jako jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia; w takim
  przypadku Grupa nadal stosuje metodę praw własności.
  Nieruchomości inwestycyjne
  Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według cen y nabycia z uwzględnieniem kosztów
  transakcyjnych. Wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnych obejmuje koszt wymiany części składowej
  nieruchomości inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile spełnione są kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów
  bieżącego utrzymania tych nieruchomości.
  Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub
  straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w zysku lub stracie
  w tym okre sie, w którym powstały , z uwzględnieniem powiązanego wpływu na podatek odroczony.
  Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej
  nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewa ne żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie
  zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w zysku lub stracie w tym
  okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.
  Przeniesienia aktywów do nieruchomości in westycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu
  ich użytkowania potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela lub zawarcie
  umowy leasingu operacyjnego. Heżeli składnik aktywów wykorzystywany przez właś ciciela - Grupę staje się
  nieruchomością inwestycyjną, Grupa stosuje zasady opisane w części Rzeczowe aktywa trwałe aż do dnia zmiany
  sposobu użytkowania tej nieruchomości.
  Aktywa niematerialne
  Aktywa niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytwo rzone (jeżeli spełniają kryteria rozpoznania dla
  kosztów prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie
  wytworzenia. Cena nabycia aktywów niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa i ch
  wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, aktywa niematerialne są wykazywane w cenie nabycia
  lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady
  poniesione na aktywa niematerialn e wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
  poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
  Grupa ustala, czy okres użytkowania aktywów niematerialnych jest określony czy nieokreślony. Aktywa niematerialne
  o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę
  wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji akty wów
  niematerialnych o określonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku
  obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści
  ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktyw ów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub
  metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników aktywów
  niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kate gorii, która
  odpowiada funkcji danego składnika aktywów niematerialnych.
  Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie
  poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów l ub na poziomie ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne.
  Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji.
  Wartość firmy
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej kwotę
  nadwyżki
  • sumy:
  ◦ przeka zanej zapłaty,
  ◦ kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej oraz
  ◦ w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami wartości godziwej na dzień przejęcia udziału w kapitale
  jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostk i przejmującej.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 22
  • nad wartością godziwą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych
  aktywów i przejętych zobowiązań.
  Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumu lowane
  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok lub częściej, jeśli
  wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.
  Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każ dego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne,
  które mogą skorzystać z synergii połączenia. Każdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do którego została przypisana
  wartość firmy:
  • odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie, na którym wartość firmy jest monitorow ana na wewnętrzne
  potrzeby zarządcze oraz
  • jest nie większy niż jeden segment operacyjny określony zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne.
  Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego
  środki p ieniężne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. W
  przypadku, gdy wartość firmy stanow i część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż
  części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość
  firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach
  sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności i wartości zachowanej
  części ośrodka wypracowującego środki pieniężne.
  Leasing
  Grupa jako leasingobiorca
  Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania
  przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej
  z następujących dwóch wartości: wart ości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości
  bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie
  salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzysk anie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty
  zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w zysku lub stracie chyba, że spełnione są wymogi kapitalizacji .
  Zasady amortyzacji środków trwałych użytkowanych na mocy leasingu finansowego powinny być spójne z
  zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych aktywów Grupy podlegających amortyzacji. Przy braku
  wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, środki
  trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów:
  szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi
  leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu
  leasin gu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz
  późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty operacyjne w zysku lub stracie metodą liniową przez
  okres trwania leasingu.
  Warunkowe opłaty leasingow e są ujmowane jako koszt w okresie, w którym stają się należne.
  Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata
  wartości któregoś ze skł adników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie
  zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości,
  Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego s kładnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki
  pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.
  Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość
  odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów chyba, że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie
  wpływów pieniężnych, które są w większości niezależne od generowanych przez inne aktywa lub grupy aktywów. Heśli
  wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości
  i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej
  prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej
  przed uwzględnieniem skutków opodatkowania odzwierciedl ającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza
  w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 23
  majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztó w, które odpowiadają
  funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu
  utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, lub
  czy powinien zostać zmniejszony. Heżeli takie przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika
  aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty warto ści ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od
  momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia
  wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bila nsową składnika
  aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej
  składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po uwzględnieniu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach nie ujęto odpisu
  aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego
  z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu
  aktualizującego, w kolejnych okresach odpis amortyzac yjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób,
  który pozwala w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego
  odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.
  Koszty finan sowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych, nieruchomości
  inwestycyjnych, aktywów niematerialnych i wyrobów gotowych . Na koszty finansowania zewnętrznego składają się
  odsetki wylic zone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, obciążenia finansowe z tytułu umów
  leasingu finansowego oraz różnice kursowe powstaje w związku z finansowaniem zewnętrznym do wysokości
  odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.
  Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
  ✓ Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
  ✓ Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  ✓ Pożyczki i należności,
  ✓ Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finanso we utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa finansowe
  niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym
  terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość ut rzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
  ✓ wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  ✓ wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,
  ✓ spełniające definicję pożyczek i należności.
  Aktywa finansowe utrzymywane do te rminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu
  metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są
  jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy o d dnia bilansowego.
  Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający
  jeden z poniższych warunków:
  a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się j ako przeznaczone
  do obrotu, jeśli są:
  - nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
  - częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
  prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,
  - instrument ami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem rachunkowości
  zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,
  b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
  uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany
  wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako pr zychody (korzystne zmiany
  netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej) finansowe. Heżeli kontrakt zawiera
  jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać zakwalifikowany do kategorii


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 24
  akty wów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy
  wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z kontraktu lub jest rzeczą oczywistą
  bez przeprowadzania lub po pobieżnej analiz ie, że gdyby podobny hybrydowy instrument był najpierw rozważany, to
  oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione. Aktywa finansowe mogą być przy
  pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik fina nsowy, jeżeli poniższe
  kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny
  (niedopasowanie księgowe) ; lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w
  oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe
  zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.
  Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnyc h aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do
  ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich
  wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o te rminie
  wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi,
  które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej
  wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według
  wartości godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub
  emisji składni ka aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku
  możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe
  dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpi s z tytułu utraty wartości. Dodatnią
  i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa
  ustalona na aktywnym rynku albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), a
  ich ceną na bycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, ujmuje się w innych całkowitych dochodach.
  Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt
  finansowy.
  Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na d zień dokonania transakcji. W momencie
  początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
  w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, o koszty transa kcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi
  składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży ins trumentu
  lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na
  niezależną stronę trzecią
  W sytuacji, gdy Grupa:
  ✓ posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz
  ✓ zamierza rozliczyć się w kwocie n etto albo jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie
  składnik aktywów finansowych i zobowiązanie finansowe kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto.
  Porozumienie ramowe opisane w MSR 32.50 nie sta nowi podstawy do kompensaty, jeżeli nie zostaną
  spełnione obydwa kryteria opisane powyżej.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów
  finansowych lub grupy aktywów finansowych.
  Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
  Heżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i należności
  wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualiz ującego z tytułu utraty wartości równa się
  różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie z ostały jeszcze
  poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy
  procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez zastosowanie konta odpisów aktualizujących.
  Kwotę straty ujm uje się w zysku lub stracie.
  Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych aktywów finansowych, które
  indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które indywidualnie nie są


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 25
  znaczące. Heżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie
  ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Grupa włącza ten
  składnik do grupy a ktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem
  utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis
  aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, że d otychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę
  przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości.
  Heżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny
  sposób powiązać ze zd arzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze
  odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub stracie w zakresie, w jakim na dzień
  odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów n ie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.
  Aktywa finansowe wykazywane według kosztu
  Heżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który
  nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, albo
  instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego nienotowanego
  instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę po między wartością
  bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych
  zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Heżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do
  sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie
  spłaty kapitału i amort yzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty
  wartości tego składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i
  przekwalifikowana do zysku lub straty. Nie można ujmować w zysk u lub stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty
  wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Heżeli w następnym okresie
  wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywn ie
  łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę
  odwracanego odpisu ujmuje się w zysku lub stracie.
  Wbudowane instrumenty pochodne
  Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowa ne jak instrumenty pochodne, jeżeli spełnione
  są następujące warunki:
  • charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym charakterem i
  ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;
  • samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicję
  instrumentu pochodnego;
  • instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej nie są
  ujmowane w zysku lub stracie.
  Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które
  nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
  Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego
  w wa lucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej
  (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową dla
  kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowyc h na rynku dla danej transakcji.
  Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Grupa dokonuje na moment jego początkowego
  ujęcia. W przypadku instrumentów wbudowanych nabytych w transakcji połączenia jednostek Grupa nie dokonuje
  ponown ej oceny wbudowanych instrumentów pochodnych na dzień połączenia (są one oceniane na dzień pierwotnego
  ujęcia w jednostce nabytej).
  Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia
  =nstrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się prz ed ryzykiem związanym ze zmianami
  stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward oraz kontrakty na
  zamianę stóp procentowych (swapy procentowe). Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 26
  wart ości godziwej. =nstrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania
  – gdy ich wartość jest ujemna.
  Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowośc i
  zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone do zysku lub straty netto roku obrotowego.
  Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów
  terminowych ( forward ) występujących przy kontraktach o podobnym termini e zapadalności. Wartość godziwa
  kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana na podstawie modelu wyceny uwzględniającego
  obserwowalne dane rynkowe, w tym w szczególności bieżące terminowe stopy procentowe.
  W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpiecze nia klasyfikowane są jako:
  ✓ zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego składnika
  aktywów lub zobowiązania, lub
  ✓ zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów ś rodków
  pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem
  aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub
  ✓ zabezpieczenie udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym.
  Zabezpieczenie ryzyka walutowe go uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania jest rozliczane jako
  zabezpieczenie przepływów pieniężnych.
  W momencie ustanowienia zabezpieczenia, Grupa formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, jak
  również cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera identyfikację
  instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter zabezpieczanego ryzyka, a także
  sposób oceny efektywności instrumentu zabezpieczającego w kompensowan iu zagrożenia zmianami wartości
  godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem. Oczekuje się, że
  zabezpieczenie będzie wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych
  wyni kających z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania na bieżąco w celu sprawdzenia, czy
  jest wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione.
  Zabezpieczenie wartości godziwej
  Zabezpieczenie war tości godziwej to zabezpieczenie przed zmianami wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub
  zobowiązania lub nie ujętego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, albo wyodrębnionej części takiego
  składnika aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnion ego przyszłego zobowiązania, które przypisać można
  konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na zysk lub stratę. W przypadku zabezpieczenia wartości
  godziwej, wartość bilansowa zabezpieczanej pozycji jest korygowana o zyski i/ lub straty z tytuł u zmian wartości
  godziwej wynikających z zabezpieczanego ryzyka, instrument zabezpieczający jest wyceniany do wartości godziwej, a
  zyski i straty z tytułu instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej ujmowane są w zysku lub stracie.
  Heśli nieuję te uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie jest wyznaczone jako pozycja zabezpieczana, późniejsze
  łączne zmiany wartości godziwej uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania wynikające z zabezpieczanego
  ryzyka ujmuje się jako składnik aktywów lub zobowiąza nie, a powstające zyski lub straty ujmuje się w zysku lub stracie.
  Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego również ujmuje się w zysku lub stracie.
  Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli instrument zabezpieczaj ący wygasa, zostaje
  sprzedany, rozwiązany lub wykonany, jeżeli zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń
  lub gdy Grupa unieważnia powiązanie zabezpieczające. Każdą korektę wartości bilansowej zabezpieczanego
  instrumentu finansow ego, do którego stosuje się metodę zamortyzowanego kosztu, poddaje się amortyzacji,
  a dokonane odpisy ujmuje się w zysku lub stracie. Amortyzacja może rozpocząć się od momentu dokonania korekty,
  jednakże nie później niż w momencie zaprzestania korygowania pozycji zabezpieczanej o zmiany wartości godziwej
  wynikające z zabezpieczanego ryzyka.
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych,
  które przypisać możn a konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem
  lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją, i które mogłoby wpływać na zysk lub stratę. Część zysków lub
  strat związanych z instrumentem zabezpieczającym, która s tanowi efektywne zabezpieczenie ujmuje się w innych
  całkowitych dochodach, a nieefektywną część ujmuje się w zysku lub stracie.
  Heśli zabezpieczana planowana transakcja skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów finansowych lub
  zobowiązania finansowego, związane z nią zyski lub straty, które były ujęte w innych całkowitych dochodach
  i zakumulowane w kapitale własnym przenosi się do rachunku zysków i strat w tym samym okresie, albo w okresach,
  w których nabyty składnik aktywów lub przyjęte zobowiązanie ma ją wpływ na zysk lub stratę.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 27
  Heśli zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów niefinansowych lub
  zobowiązania niefinansowego, albo planowana transakcja związana ze składnikiem aktywów niefinansowych lub
  zobowiązaniem niefinansowym staje się uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem, do którego będzie się
  stosować zabezpieczenie wartości godziwej, zyski lub straty, które były ujęte w innych całkowitych dochodach są
  wyłączane z kapitału własnego i włącza się je do koszt u nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów
  lub zobowiązania.
  Zyski lub straty powstałe w wyniku zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają warunków
  umożliwiających stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń, są ujmowane bezpośrednio w wyniku finansowym
  netto za bieżący okres.
  Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, gdy instrument zabezpieczający wygasł lub został
  sprzedany, jego wykorzystanie dobiegło końca lub nastąpiła jego realizacja, bą dź gdy zabezpieczenie przestało spełniać
  warunki umożliwiające stosowanie wobec niego zasad rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku, łączny zysk
  lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były ujęte w innych całkowitych dochodach i zakumulowa ne w
  kapitale własnym, są nadal wykazywane w kapitale własnym aż do momentu wystąpienia prognozowanej transakcji.
  Heżeli Grupa przestała spodziewać się, że prognozowana transakcja nastąpi, wówczas zakumulowany w kapitale
  własnym łączny zysk lub strata nett o są odnoszone do zysku lub straty netto za bieżący okres.
  Zabezpieczenia udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym
  Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym, w tym zabezpieczenie pozycji pieniężnej,
  uznawanej za część udzi ałów w aktywach netto, ujmuje się podobnie do zabezpieczenia przepływów pieniężnych.
  Zyski lub straty z tytułu instrumentu zabezpieczającego związane z efektywną częścią zabezpieczenia ujmuje się innych
  całkowitych dochodach, natomiast zyski lub straty zwi ązane z nieefektywną częścią zabezpieczenia – ujmuje się w
  zysku lub stracie. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, kwotę zysków lub strat ujętą wcześniej w innych
  całkowitych dochodach przeklasyfikowuje się z kapitału własnego do zysków lub strat jako korektę wynikającą z
  przeklasyfikowania.
  Zapasy
  Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny
  sprzedaży netto.
  Cena nabycia lub koszt wytworzenia każdego składnika zapasów uwzględnia wsz ystkie koszty zakupu, koszty
  przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu –
  zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – i są ustalane w następujący sposób:
  Materiały - w cenie n abycia ustalonej metodą „pierwsze weszło -pierwsze wyszło”
  Produkty gotowe i
  produkty w toku
  - koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich
  kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy
  produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego
  Towary - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło -pierwsze wyszło”.
  Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności
  gospodarczej, pom niejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do
  skutku.
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanyc h,
  z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie
  pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
  W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest u stalana poprzez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy
  dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Heżeli zastosowana została
  metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako
  przychody finansowe.
  Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych aktywów
  trwałych, aktywów niematerialnych oraz zapasów. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do
  jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Hako aktywa niepieniężne zaliczki nie podlegają
  dyskontowaniu.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 28
  Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem należności
  z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję.
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejm ują środki pieniężne w banku i w kasie oraz
  lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu przepływów pieniężnych
  składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w
  rachunkach bieżących .
  Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
  W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papier y dłużne są ujmowane według
  wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
  Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według zamortyzowanego
  kosztu, przy zastosowaniu metody ef ektywnej stopy procentowej.
  Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz
  dyskonta lub premie uzyskane w związku ze zobowiązaniem.
  Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usu nięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku
  rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłat y.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania finansowe
  przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii wycenianych do
  wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu,
  jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej przyszłości. =nstrumenty pochodne, włączając wydzielone
  instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do obrot u chyba, że są uznane za efektywne
  instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwali fikacja
  eliminuje lub znacząco obniża niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub
  zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są
  zarządzane i oceniane w oparci u o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub
  (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.
  Na dzień 31 marca 2018 roku żadne zobowiązania finansowe nie zos tały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w
  wartości godziwej przez wyni k finansowy (na dzień 31 marca 2017 roku: zero).
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej,
  uwzględniają c ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany w
  wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub przychody finansowe.
  =nne zobowiązania finansowe, niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
  Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, k iedy obowiązek
  określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłużnego
  przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi podmiotami Grupa ujmuje
  jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Podobnie
  znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako
  wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Powstającą z tytułu zamiany różnicę odnośnych
  wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub stracie.
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu
  podatku od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu otrzy manych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę
  towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej
  zapłaty.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 29
  Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
  wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
  wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Heżeli
  Grupa spod ziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia,
  wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną,
  że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty doty czące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po
  pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
  W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni ężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy
  dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka
  związanego z danym zobowiązaniem. Heżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie
  rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.
  Świadczenia pracownicze
  Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo do odpraw emerytalnych.
  Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w mom encie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw
  emerytalnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa tworzy rezerwę na
  przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których
  dotycz ą. Według MSR 19 odprawy emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.
  Wartość bieżąca tych zobowiązań na każdy dzień bilansowy jest obliczona przez niezależnego aktuariusza.
  Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnośc iom, które w przyszłości zostaną dokonane, z
  uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. =nformacje demograficzne oraz
  informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.
  Ponowna wycena zobowiązań z tytułu świadcz eń pracowniczych dotyczących programów określonych
  świadczeń obejmująca zyski i straty aktuarialne ujmowana jest w innych całkowitych dochodach i nie podlega
  późniejszej reklasyfikacji do zysku lub straty.
  Przychody
  Przychody są ujmowane w takiej wysokości , w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne
  związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są
  rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o po datek od towarów i usług
  (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej.
  Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produ któw
  zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
  Świadczenie usług
  Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.
  Heżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodn ie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego kontraktu są
  ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać.
  Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody efektywnej
  stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres życia
  instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych.
  Dywidendy
  Dywidendy są ujmowan e w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
  Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego)
  Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu
  w stosunku do otwartych u mów.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 30
  Podatki
  Podatek bieżący
  Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości
  kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z
  zastoso waniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na
  dzień bilansowy.
  Podatek odroczony
  Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych
  w stosunku do ró żnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów
  i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
  Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejś ciowych:
  ✓ z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości
  firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej
  połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na zysk lub stratę brutto, ani na dochód
  do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
  ✓ w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
  stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzi ęciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania
  się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć
  przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego uj mowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak
  również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata,
  w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięt y dochód do opodatkowania, który pozwoli
  wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty:
  ✓ z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych
  powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązan ia przy transakcji nie
  stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na zysk lub stratę brutto, ani
  na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
  ✓ w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednos tkach zależnych lub stowarzyszonych
  oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest
  ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć
  przyszłości ww. r óżnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który
  pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy
  i ule ga stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
  wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytu łu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na
  każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
  w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
  z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
  aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyj mując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
  podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień
  bilansowy.
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poz a zyskiem lub stratą: w
  innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale
  własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
  Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczoneg o podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
  przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek
  doch odowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 31
  Podatek od towarów i usług
  Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,
  z wyjątkiem:
  • gdy podatek od towarów i usług zap łacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od
  organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio, jako część ceny nabycia składnika aktywów lub jako
  część pozycji kosztowej oraz
  • należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.
  Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów
  podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.
  Ocena niepewności co do rozliczeń podatkowych
  Heżeli w ocenie Grupy jest prawdopodobne, że podejście Grupy do kwestii podatkowej lub grupy kwestii
  podatkowych będzie zaakceptowane przez organ podatkowy, Grupa określa dochód do opodatkowania
  (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nie wykorzystane straty podatkowe, niewykorzystane ulgi
  podatkowe i stawki podatkowe z uwzględnieniem podejścia do opodatkowania planowanego lub
  zastosowanego w swoim zeznaniu podatkowym.
  Heżeli Grupa stwierdzi, że nie jest prawdopodobne, że organ podatkowy za akceptuje podejście Grupy do
  kwestii podatkowej lub grupy kwestii podatkowych, wówczas Grupa odzwierciedla wpływ niepewności przy
  ustalaniu dochodu do opodatkowania (straty podatkowej), niewykorzystanych strat podatkowych,
  niewykorzystanych ulg podatkowych lub stawek podatkowych.
  Zysk netto na akcję
  Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią
  ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  V. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości

  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 rok u, za wyjątkiem przedstawionych poniżej. Poniższe zmiany do MSSF,
  zostały zastosowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich datą wejścia w życie,
  jednak nie miały one istotnego wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje fi nansowe lub nie miały
  zastosowania do transakcji zawieranych przez Grupę :
  • Zmiany do MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do
  niezrealizowanych strat
  Zmiany doprecyzowują kwestie związane z powstawaniem ujemnych róż nic przejściowych w przypadku
  instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej, oszacowaniem prawdopodobnego
  przyszłego dochodu do opodatkowania oraz oceną, czy wypracowany dochód pozwoli na zrealizowanie
  ujemnych różnic przejściowych. Zmiany maj ą zastosowanie retrospektywne.
  Zmiana standardu nie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.
  • Zmiany do MSR 7 Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji
  Zmiany zobowiązują jednostkę do ujawnienia informacji, które umożliwiają u żytkownikom sprawozdań
  finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikających z działalności finansowej. Nie jest wymagane
  przedstawienie informacji porównawczych za poprzednie okresy. Grupa ujawniła informacje wymagane przez
  zmieniony standard w nocie 24.
  • Zmiany MSSF 12 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2014 -2016”: doprecyzowano, że
  ujawnienia dotyczące udziałów w innych jednostkach wymagane tym standardem obowiązują również wtedy,
  gdy udziały te są zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia zgodn ie z MSSF 5. Zmiana nie będzie miała
  wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, gdyż nie zakwalifikowała ona udziałów jako przeznaczone do
  zbycia.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 32

  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, któr e
  zostały opublikowane, lecz dotychczas nie weszły w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.
  Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze
  w życie
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów
  i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:
  ▪ Zmiana MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „=nwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
  Obowiązujące do tej pory zasady regulujące rozliczenie utraty kontroli nad jednostką zależną przewidywały,
  że ujmuje się na ten moment zysk lub stratę. Z kolei zasady stosowania metody praw własności mówiły, że
  wynik transakcji z podmiotami wycenianymi met odą praw własności ujmuje się tylko do wysokości udziału
  pozostałych udziałowców tych podmiotów.
  W sytuacji, gdy jednostka dominująca sprzedaje lub wnosi aportem udziały w spółce zależnej do podmiotu
  wycenianego MPW w taki sposób, iż traci nad nią kontrol ę, wyżej przytoczone regulacje byłyby ze sobą
  sprzeczne. Zmiana MSSF 10 i MSR 28 likwiduje tę kolizję następująco:
  o jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę stanowi przedsiębiorstwo (biznes), wynik na transakcji
  ujmowany jest w całości,
  o jeżeli jednostk a, nad którą utracono kontrolę nie stanowi przedsiębiorstwa, wynik ujmowany jest
  tylko do wysokości udziału innych inwestorów.
  Wejście w życie tej zmiany zostało wstrzymane.

  ▪ Nowy MSSF 16 „Leasing” Nowy standard regulujący umowy leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy)
  zawiera nową definicję leasingu. Znaczące zmiany dotyczą leasingobiorców: standard wymaga ujęcia w
  bilansie dla każdej umowy leasingowej wartości „prawa do korzystania ze składnika aktywów” i analogicznego
  zobowiązania finansowego. Prawo do k orzystania z aktywów jest następnie amortyzowane, natomiast
  zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Przewidziano uproszczenia dla umów
  krótkoterminowych (do 12 miesięcy) i aktywów o niskiej wartości. Podejście księgowe do leasingów od strony
  leasi ngodawcy jest zbliżone do zasad określonych w dotychczasowym MSR 17. Zmiany obowiązują dla
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później.

  ▪ Zmiana MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” Rada MSR uregulowała trzy kwestie: sposób ujmowani a w wycenie
  programu regulowanego w środkach pieniężnych warunków innych niż warunki nabywania uprawnień,
  klasyfikacja płatności akcjami w przypadku, gdy jednostka jest zobowiązana pobrać podatek od pracownika,
  modyfikacja programu, która skutkuje zmianą z programu rozliczanego w środkach pieniężnych na program
  rozliczany w instrumentach kapitałowych. Grupa szacuje, że zmiana standardu nie będzie miała wpływu na jej
  sprawozdanie finansowe ze względu na to, że nie wystąpiły transakcje objęte zmianami. Zmiany obowiązują
  dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

  ▪ Zmiana MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
  W związku z wejściem w życie w 2019 roku nowego standardu dotyczącego instrumentów finansowych (MSSF
  9) Rada MSR wprowadziła prze jściowe (do czasu wejścia w życie nowego MSSF 17) zasady stosowania
  nowych zasad rachunkowości instrumentów w sprawozdaniach finansowych ubezpieczycieli. W przeciwnym
  wypadku ich wyniki byłyby narażone na sporą zmienność.
  Zaproponowano dwa alternatywne pod ejścia:
  o korygowanie zmienności powodowanej przez MSSF 9 dla niektórych aktywów poprzez odrębną
  pozycję w sprawozdaniu z wyniku i innych dochodów całkowitych,
  o zwolnienie ze stosowania MSSF 9 do czasu wejścia w życie nowego standardu dotyczącego
  ubezpieczeń (lub roku 2021).
  Zmiana standardu nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy ze względu na to, że nie
  prowadzi ona działalności ubezpieczeniowej. Zmiany obowiązują w momencie zastosowania MSSF 9.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 33

  ▪ Zmiany MSSF 1 i MSR 28 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2014 -2016”. Poprawki do
  standardów obejmują:
  o MSSF 1: usunięto niektóre krótkoterminowe zwolnienia, które stosowano przy przejściu na MSSF ze
  względu na to, że dotyczyły okresów, które już minęły i ich zastosowanie już nie było moż liwe.
  Zmiana nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, gdyż jest już ono sporządzane
  wg MSSF.
  o MSR 28: doprecyzowano, że w sytuacjach, gdy MSR 28 dopuszcza wycenę inwestycji albo metodą
  praw własności albo w wartości godziwej (przez organizac je zarządzające kapitałem wysokiego
  ryzyka, fundusze wzajemne itd. lub udziały w jednostkach inwestycyjnych) wyboru tego można
  dokonać odrębnie dla każdej z takich inwestycji. Zmiana nie będzie miała wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy, gdyż nie ma ona możliwości wyboru metody wyceny inwestycji w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach do wartości godziwej. Zmiany wejdą w życie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku.

  ▪ Zmiana MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
  Zmiana doprecyzowuje zasady, wedle których nieruchomość jest przeklasyfikowywana do lub z kategorii
  nieruchomości inwestycyjnych z lub do środków trwałych bądź zapasów.
  Przede wszystkim zmiana klasyfikacji następuje, gdy zmieni się sposób użytkowania i zmi ana ta musi być
  udowodniona. Standard wprost mówi, że zmiana intencji zarządu sama w sobie nie jest wystarczająca.
  Zmianę standardu należy zastosować do wszystkich zmian w użytkowaniu, które nastąpią po wejściu w życie
  zmiany do standardu oraz do wszystki ch nieruchomości inwestycyjnych posiadanych na dzień wejścia w życie
  zmiany standardu. Grupa szacuje, że zmiana standardu nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania
  finansowe, ponieważ nie posiada istotnych nieruchomości inwestycyjnych. Zmiany obowiązują dla okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

  ▪ Nowa K=MSF 22 „Transakcje walutowe i zaliczki”
  =nterpretacja określa, jaki kurs należy stosować w przypadku sprzedaży lub zakupu w walucie obcej, które
  poprzedzone są otrzymaniem lub uiszczeniem zaliczki w tej walucie. Zgodnie z nową interpretacją zaliczkę na
  dzień jej zapłaty należy ująć po kursie na ten dzień. Następnie w momencie ujęcia w rachunku zysków i strat
  przychodu osiąganego w walucie lub kosztu lub zakupionego składnik a aktywów należy je ująć po kursie z
  dnia ujęcia zaliczki, a nie po kursie z dnia, gdy został ujęty przychód lub koszt lub składnik aktywów.
  =nterpretacja obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Grupa
  szacuje, że nowy standard nie wpłynie na jej sprawozdania finansowe

  ▪ Nowa K=MSF 23 „Uncertainty over =ncome Tax Treatments”
  =nterpretacja do MSR 12 „Podatek dochodowy” rozstrzyga podejście do sytuacji, gdy interpretacja przepisów
  ws. podatku dochodowego nie jest j ednoznaczna i nie można definitywnie przyjąć, jakie rozwiązanie zostanie
  zaakceptowane przez organy podatkowe, w tym sądy. Kierownictwo powinno w pierwszej kolejności ocenić,
  czy jego interpretacja zostanie prawdopodobnie zaakceptowana przez ograny podatko we. Heśli tak, należy
  przyjąć do sporządzania sprawozdania finansowego taką interpretację. Heśli nie, należy uwzględnić
  niepewność kwot związanych z podatkiem dochodowym metodą wartości najbardziej prawdopodobnej lub
  wartości oczekiwanej. Spółka powinna oc enić ewentualne zmiany faktów i okoliczności wpływające na
  ustaloną wartość. Heśli wartość podlega korekcie, traktuje się ją jako zmianę szacunku zgodnie z MSR 8. Grupa
  szacuje, że nowa interpretacja nie będzie miała istotnego wpływu na jej sprawozdanie fi nansowe, gdyż nie
  przeprowadza transakcji, których zmiany dotyczą. =nterpretacja obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później.

  ▪ Nowy MSSF 17 „=nsurance Contracts”
  Nowy standard regulujący ujęcie, wycenę, prezentację i ujawnienia dotyczące umów ubezpieczeniowych i
  reasekuracyjnych. Standard zastępuje dotychczasowy MSSF 4. Grupa szacuje, że nowy standard nie wpłynie
  na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej. Standard obowiązuje
  dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później.

  ▪ Zmiana MSR 19 „Świadczenia pracownicze”


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 34
  Zgodnie z wprowadzoną zmianą jeśli składnik aktywów lub zobowiązanie netto z tytułu programu określonych
  świadczeń są ponownie wyceniane w wyniku zmian, ograniczenia lub rozliczenia, jednostka powinna:
  o ustalić koszty bieżącego zatrudnienia i odsetki netto za okres po ponownej wycenie stosując
  założenia wykorzystane przy ponownej wycenie oraz
  o określić odsetki netto za pozostały okres na podsta wie przecenionego aktywa lub zobowiązania
  netto.
  Grupa szacuje, że nowy standard nie wpłynie na jej sprawozdania finansowe. Standard obowiązuje dla
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później.
  Wdrożenie MSSF 15
  Międzynarodowy St andard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”), który został
  wydany w maju 2014 roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków
  rozpoznawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zg odnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych
  dóbr lub usług klientowi.
  Nowy standard zastąpi wszystkie dotychczasowe wymogi dotyczące ujmowani a przychodów zgodnie z MSSF. Standard
  ma zastosowanie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018
  roku i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone.
  Grupa ma prawo wyboru pełnego bądź zmodyfikowanego pod ejścia retrospektywnego, a przepisy przejściowe
  przewidują pewne praktyczne rozwiązania.
  Grupa planuje zastosować MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, z zastosowaniem pełnej metody
  retrospektywnej .
  Heżeli umowa zawiera tylko jedno zobowiązanie do wyk onania świadczenia – sprzedaż towaru, Grupa ocenia, że wpływ
  przyjęcia MSSF 15 na ujmowanie przychodów oraz wyniki finansowe Grupy z tytułu takich umów nie będzie istotny.
  Grupa prezentuje zaliczki otrzymane od klientów w pozycji „Pozostałe zobowiązania n iefinansowe”. Zgodnie z obecną
  polityką (zasadami) rachunkowości Grupa nie ujmuje kosztów z tytułu odsetek od otrzymanych zaliczek, w tym
  długoterminowych.
  Zgodnie z MSSF 15, Grupa ocenia czy umowa zawiera istotny element finansowania. Grupa zdecydowała si ę skorzystać
  z praktycznego rozwiązania, zgodne z którym nie koryguje przyrzeczonej kwoty wynagrodzenia o wpływ istotnego
  elementu finansowania, jeśli w momencie zawarcia umowy oczekuje, że okres od momentu przekazania przyrzeczonego
  dobra lub usługi klien towi do momentu zapłaty za dobro lub usługę przez klienta wyniesie nie więcej niż jeden rok . Dlatego
  też, dla krótkoterminowych zaliczek Grupa nie będzie wydzielała istotnego elementu finansowania.
  Większość transakcji handlowych spółek operacyjnych w grup ie kapitałowej opiera się na bieżących zamówieniach, nie
  wynika z długoterminowych umów, dlatego też zmiana wynikająca z MSSF 15 nie będzie miała wpływu na
  dotychczasowe rozliczenia.
  Grupa dokonała analizy istotnych umów (m.in. z następującymi kontrahenta mi: JX Nippon Mining & Metals Corp.,
  KGHM Metraco S.A., Alumetal Poland Sp. z o.o. oraz :essung PMTech Corp.). Powyższa analiza dokonana została pod
  kątem:
  - okresu, w którym umowy zostały zawarte,
  - identyfikacji zobowiązań,
  - analizy cen towarów,
  - istnienia komponentów finansowych,
  - kosztów pozyskiwania i wykonywania umów,
  - stopnia zaawansowania realizacji umów,
  - zmian umów i aneksów.
  Analiza wykazała, że nowy MSSF 15 nie wpłynie istotnie na dotychczasowe zasady ujmowania przychodów ze
  sprzedaży.
  W drożenie MSSF 9
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”). MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane z


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 35
  instrumentami finansowymi: klasyf ikację i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9
  obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku i później, z możliwością wcześniejszego
  zastosowania.
  Grupa planuje zastosować MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu, bez przekształcania danych porównawczych.
  W 2017 roku Grupa przeprowadziła szczegółową ocenę wpływu wprowadzenia MSSF 9 na stosowane przez Grupę
  zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników finansowych. Nin iejsza ocena
  jest oparta na aktualnie dostępnych informacjach i może podlegać zmianom wynikającym z pozyskania racjonalnych i
  możliwych do udokumentowania dodatkowych informacji w okresie, kiedy Grupa zastosuje MSSF 9 po raz pierwszy.
  Grupa nie spodziewa s ię istotnego wpływu wprowadzenia MSSF 9 na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz kapitał
  własny.

  Należności handlowe
  Zgodnie z MSSF 9 Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej 12 -miesięcznym
  oczekiwanym stratom kredytowym bądź o czekiwanym stratom kredytowym w okresie życia instrumentu finansowego.
  W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Grupa zastosuje uproszczone podejście i wyceni odpis na oczekiwane
  straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w cały m okresie życia należności. Do wyliczenia
  odpisu Grupa planuje zastosować metodę matrycy rezerw.

  Pozostałe należności
  Grupa dokonała przeglądu pozostałych należności, na które w głównej mierze składają się należności od podmiotów
  publiczno -prawnych cechu jące się wysokim prawdopodobieństwem ich realizacji. W związku z powyższym Grupa
  odstąpiła od testowania ryzyka kredytowego uznając je za nieistotne. Zastosowanie MSSF 9 nie powinno mieć wpływu
  na wyniki finansowe Grupy w tym zakresie.

  Środki pieniężne
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych spełniają test SPP= oraz test modelu biznesowego „utrzymywane w celu
  ściągnięcia”. W związku z tym środki pieniężne nadal będą wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Zastosowanie
  MSSF 9 wpłynie na zmianę kalkulacji odpisu z tytułu utraty wartości z modelu strat poniesionych na model strat
  oczekiwanych.
  Grupa będzie ustalać odpisy z tytułu utraty wartości indywidualnie dla każdego salda dotyczącego danej instytucji
  finansowej. Do oceny ryzyka kredytowego stosować będ zie zewnętrzne ratingi banków oraz publicznie dostępne
  informacje dotyczące wskaźników niewypełnienia zobowiązania dla danego ratingu (dostępne ze stron agencji
  ratingowych). Przeprowadzona analiza wykazała, iż aktywa te miały niskie ryzyko kredytowe na dz ień sprawozdawczy.
  Grupa skorzystała z uproszczenia dozwolonego przez standard i kalkulację wysokości odpisu z tytułu utraty wartości
  ustalono na podstawie 12 -miesięcznych strat kredytowych. Kalkulacja odpisu wykazała nieistotną kwotę
  ewentualnego odpisu z tytułu utraty wartości.
  Wdrożenie MSSF 16
  W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), który zastąpił MSR 17 Leasing , KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa
  zawiera leasing , SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne oraz SKI 27 Ocena istoty transakcji
  wykorzystujących formę leasingu . MSSF 16 określa zasady ujmowania dotyczące leasingu w zakresie wyceny,
  prezentacji i ujawniania informacji.
  MSSF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości leasingobiorcy i wymaga, aby leasingobiorca ujmował aktywa i
  zobowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem przekraczającym 12 miesięcy, chyba że bazowy składnik
  aktywów ma niską wartość. W dacie rozpoczęcia l easingobiorca ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do
  użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, które odzwierciedla jego obowiązek
  dokonywania opłat leasingowych.
  Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika akty wów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki od
  zobowiązania z tytułu leasingu.
  Leasingobiorca aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu po wystąpieniu określonych zdarzeń (np. zmiany w
  odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach le asingowych wynikającej ze zmiany w indeksie lub


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 36
  stawce stosowanej do ustalenia tych opłat). Co do zasady, leasingobiorca ujmuje aktualizację wyceny zobowiązania z
  tytułu leasingu jako korektę wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
  Rachun kowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona względem obecnej
  rachunkowości zgodnie z MSR 17. Leasingodawca dalej będzie ujmował wszystkie umowy leasingowe z zastosowaniem
  tych samych zasad klasyfikacji co w przypadku MSR 17, ro zróżniając leasing operacyjny i leasing finansowy.
  MSSF 16 wymaga, zarówno od leasingobiorcy jak i od leasingodawcy, dokonywania szerszych ujawnień niż w
  przypadku MSR 17.
  Leasingobiorca ma prawo wyboru pełnego bądź zmodyfikowanego podejścia retrospektywne go, a przepisy
  przejściowe przewidują pewne praktyczne rozwiązania.
  MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku i później. Wcześniejsze
  zastosowanie jest dozwolone w przypadku jednostek, które stosują MSSF 15 od d aty lub przed datą pierwszego
  zastosowania MSSF 16. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie MSSF 16.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd jest w trakcie
  oceny wpływu wprowadzenia M SSF 16 na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do
  działalności Grupy lub jej wyników finansowych.
  Wdrożenie pozostałych standardów i interpretacji
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego d o publikacji Zarząd nie przewiduje,
  aby wprowadzenie pozostałych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady
  (politykę) rachunkowości.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 37

  DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nota 1. PRZYC HODY ZE SPRZEDAŻY

  Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży towarów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty
  i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione
  na kupując ego.


  Przychody ze sprzedaży i przychody ogółem Grupy prezentują się następująco:


  01.01 -31. 03 .201 8 01.01 -31. 03 .201 7
  Działalność kontynuowana 372 620 349 007
  Sprzedaż towarów 355 377 339 582
  Sprzedaż produktów i usług 19 289 8 272
  Zmiana stanu produ któw -2 046 1 153
  SUMA przychodów ze sprzedaży 372 620 349 007
  Pozostałe przychody operacyjne 469 2 064
  Przychody finansowe 382 304
  SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej 373 471 351 375
  Przychody z działalności zaniechanej 0 0
  SUMA przy chodów ogółem 373 471 351 375

  Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły.

  Nota 2. SEGMENTY OPERACYJNE

  Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy – podział na segmenty geograficzne, czyli związane
  z prowadzeniem działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków
  zbytu. Wyodrębnione zostały dwa segmenty:

  • rynek krajowy (Polska),
  • Europa,
  • Azja.

  Nie dokonano podziału na branże z uwagi na fakt, iż Grupa Elemental :olding SA jest grupą przedsiębiorstw
  zint egrowanych poziomo, których oceny w opinii zarządu przez pryzmat efektów finansowych działalności należy
  dokonywać jako całości. Tylko skonsolidowane dane finansowe i tak przedstawione informacje dostarczają
  obiektywnych wniosków z ich analizy, co powoduje iż Grupa Elemental :olding SA nie wyodrębnia segmentów
  działalności. Zdaniem zarządu tylko całościowe spojrzenie umożliwia najbardziej obiektywną ocenę rodzajów i skutków
  działań gospodarczych, w które jest zaangażowana Grupa.

  Unikalny charakter Grupy i złożoność procesów oraz różnorodność obszarów, na których działa Grupa powoduje,
  iż jako jedyny, niezakłócający obiektywnego obrazu efektów finansowych jej działania to prezentacja
  skonsolidowanych wyników. Wyodrębnianie segmentów operacyjnych nie niesie d al czytelników sprawozdania
  finansowego istotnych informacji, mogąc prowadzić do powstania niewłaściwych wniosków.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 38
  01.01 -31.0 3.201 8 01.01 -31.03 .201 7
  Sprzedaż towarów /produktów/materiałów/usług 372 620 349 007
  Polska 129 619 172 115
  Europa (poza Polską) 94 484 54 774
  Azja 148 517 122 118
  Przychody ze sprzedaży ogółem: 372 620 349 007

  Nota 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Dane dotyczące kosztów działalności operacyjnej przedstawiono w sprawozdaniu „Skonsolidowany rachunek zysków
  i strat”.

  Nota 4. POZOSTAŁ E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01 -31. 03.201 8 01.01 -31. 03.201 7
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 83 10
  Rozwiązanie rezerw 0 1 690
  Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 40 28
  Amortyzacja środków trwałych zrefundowanych 112 60
  Dofinansowanie wynagrodzeń 174 181
  ZFRON 14 25
  Inne 46 70
  Razem 469 2 064

  POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 01.01 -31. 03.201 8 01.01 -31. 03.201 7
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 78 0
  Refaktura kosztów 70 61
  Utworzenie rezerw 100 0
  Kradzież 3 0
  Inne 49 16
  Razem 300 77  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 39
  Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

  PRZYCHODY FINANSOWE 01.01 -31. 03.201 8 01.01 -31. 03.201 7
  Odsetki od należności, pożyczek i środków pieniężnych 342 235
  Wynik na różnicach kursowych 40 69
  Razem 382 304

  KOSZ TY FINANSOWE 01.01 -31. 03 .201 8 01.01 -31. 03 .201 7
  Odsetki 2217 1 496
  Wynik na różnicach kursowych 658 2 765
  Pozostałe koszty finansowe 269
  Razem 3 144 4 261


  Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

  Główne składniki obciążenia podatkowego za prezentowane okresy przedstawiają się następująco:
  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 01.01 -31. 03.201 8 01.01 -31.12.201 7 01.01 -31. 03.201 7
  Bieżący podatek dochodowy 2 081 6 607 1 146
  Dotyczący roku obrotowego 2 081 6 632 1 146
  Korekty dotyczące lat ubie głych -25 0
  Odroczony podatek dochodowy -309 273 80
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych -309 273 80
  Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego
  Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku
  zysków i strat 1 772 6 880 1 226


  Część bieżąca podatku dochodowego tworzących Grupę Kapitałową jednostek ustalona została według stawki równej
  15%, 19% i 22% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 40

  UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE
  PODSTAWĄ DO TWORZENIA AKTYW A Z TYTUŁU
  PODATKU ODROCZONEGO
  31.12.201 7 zwiększenia zmniejszenia 31.03 .201 8
  1) Różnice kursowe niezrealizowane 3 820 2 322 1 498
  2) Odsetki od pożyczki , obligacji
  3) Rezerwa na badanie bilansu 33 33 0
  4) Wynagrodzenia + składki ZUS - nie wypła cone 132 132
  5) Rezerwa na urlopy 75 75
  6) Rezerwa na odprawy emerytalne 2 2
  7) Odpis aktualizujący zapasy
  8) Leasingi 281 40 241
  9) Rezerwa na remonty
  10) Zaległe zobowiązania
  11) Straty podatkowe 7 552 7 552
  12 ) Rezerwa na ko szty 91 147 238
  Suma ujemnych różnic przejściowych 11 854 279 9 947 2 186
  stawka podatkowa (15%, 19%, 22%)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 2 258 53 1 895 416  DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE
  PODSTAWĄ DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU
  PODATKU ODROCZONEGO
  31.12.201 7 zwiększenia zmniejszenia 31.03 .201 8
  1) Leasing 267 35 232
  2) Transakcje terminowe
  3) Naliczone odsetki od pożyczek, obligacji 1 772 1 772 0
  4)Naliczone przychody 9 427 9 427 0
  5) Pozostałe różnice przejściowe 2 329 456 1 8 73
  6) Różnice kursowe niezrealizowane kredyt
  7)Przyspieszona amortyzacja podatkowe
  Suma dodatnich różnic przejściowych 13 795 11 690 2 105
  stawka podatkowa (zależna od kraju 15%,
  19%,22%)
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec
  okresu 2 528 2 129 399

  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego

  31. 03 .201 8 31.12.201 7 31. 03 .201 7
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego 416 2 258 420
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność
  kontynuowana 399 2 528 310
  Aktywa/Rezer wa netto z tytułu podatku
  odroczonego 17 -270 110
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 41
  Nota 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

  Działalność zaniechana nie wystąpiła.

  Nota 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNA AKCJĘ PODMIOTU DOMI NUJĄCEGO

  Zysk netto na jedną akcję podmiotu dominującego Za okres 01 -01 -31.03.201 8 Za okre s 01 -01 -31.03.201 7
  0,0 3 0,07

  Zysk podstawowy przypadający na jeden udział oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na
  akcjonariuszy Grupy przez średnią ważoną liczbę udziałów występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony
  przypadający na jeden udział oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na udziałowców
  przez średnią ważoną liczbę wydanych udziałów występujących w ciągu okresu.
  Na potrzeby wyliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych (mianown ika wzoru zysku na akcję) istniejących w
  trakcie okresu, w którym dokonano przejęcia odwrotnego:
  a) za liczbę akcji zwykłych występujących pomiędzy początkiem okresu, a datą przejęcia uznaje się liczbę akcji
  zwykłych obliczonych na podstawie średniej ważon ej liczby akcji zwykłych jednostki z prawnego punktu widzenia
  przejmowanej (jednostki z rachunkowego punktu widzenia przejmującej) występujących w ciągu okresu i
  pomnożonych przez wskaźnik wymiany określony w umowie połączenia oraz
  b) liczbę akcji zwykłych występujących pomiędzy dniem przejęcia, a końcem tego okresu stanowi faktyczna liczba
  akcji zwykłych jednostki z prawnego punktu widzenia przejmującej (jednostki z rachunkowego punktu widzenia
  przejmowanej) występujących w tym okresie.

  Podstawowy zysk na akcję za każdy okres porównawczy przed dniem przejęcia zaprezentowany w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym sporządzonym po przejęciu odwrotnym oblicza się poprzez podzielenie:
  a) zysku lub straty jednostki z prawnego punktu widzenia przejmowanej dają cej się przyporządkować zwykłym
  udziałowcom w każdym z tych okresów przez
  b) historyczną średnią ważoną liczby akcji zwykłych jednostki z prawnego punktu widzenia przejmowanej
  pomnożoną przez wskaźnik wymiany określony w umowie przejęcia.

  Wyliczenie zysku na jeden udział zostało oparte na następujących informacjach:
  01.01 -31.03 .201 8 01.01 -31.03.2017
  Zysk netto z działalności kontynuowanej dla podmiotu
  dominującego 5 298 11 526
  Strata na działalności zaniechanej
  Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości
  podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję 5 298 11 526
  Efekt rozwodnienia
  Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości
  rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję 5 298 11 526

  Liczba akcji
  01.01 -31.03.2018 01.01 -31.03.2017
  Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb
  wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 170 466 065 170 466 065
  Efekt rozwodnienia
  Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb
  wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na j edną akcję w szt. 170 466 065 170 466 065


  Nota 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE , WYPŁACONE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  W 2018 roku Emitent nie wypłacał zaliczek na poczet dywidendy.
  W kapitale własnym wykazano wypłacone zaliczki na poczet dywidendy w łącznej kwocie 101 tys. zł. Zaliczki zostały
  wypłacone w jednostkach zależnych dla udziałowców niesprawujących kontroli.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 42


  Nota 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ORAZ EFEKT PODATKOWY
  POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

  W ok resach objętych sprawozdaniem skonsolidowanym wystąpiły transakcje , które należałoby zgodnie z MSR 1
  zakwalifikować jako „ inne dochody całkowite”, dlatego też wartość pozycji zysk netto oraz całkowity dochód są ró żne.
  Zostały zakwalifikowane do całkowitych dochodów kwoty różnic kursowych z wyceny jednostek działaj ącyc h za
  granicą w wysokości - 1 052 tys. PLN.

  Nota 11 . RZECZ OWE AKTYWA TRWAŁE I AKTYWA NIEMATERIALNE


  Rzeczowe aktywa

  Kupno i sprzedaż
  W o kresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku, Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 2 612 tys. zł
  (w o kresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2017 roku:
  2 113 tys. zł ).
  W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku, Grupa sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o
  wartości netto 1 43 4 tys. zł (w o kresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 20 17 roku: 259 tys. zł .

  W ramach zabezpieczenia spłat kredytów ustanowione są następujące zabezpieczenia na środkach trwałych:
  • zastaw rejestrowy na linii do recyclingu należącej do Terra Recycling spółk a z ograniczoną odpowiedzialnością
  sp. k.,
  • zastaw rejestrowy na linii technologicznej do recyclingu urządzeń chłodniczych należącej do Terra Recycling
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • zastaw rejestrowy na linii technologicznej do recyclin gu obwodów płytek drukowanych należącej do PCB Tech
  sp. z o.o.,
  • zastaw rejestrowy na linii należącej do Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • hipoteka na nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Słowackiego 22A należącej do PGM
  Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  Ponadto ustanowiono następując hipoteki stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytów:
  • :ipoteka na nieruchomości położonej w Bielsko -Biała przy ul. Piekarskiej 74, należącej do Syntom spółka z
  ograniczo ną odpowiedzialnością sp. k.,
  • :ipoteka na nieruchomości położonej w Konstantynów Łódzki przy ul. Kościelnej 13, należącej do Syntom
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • :ipoteka na nieruchomości położonej w Słupsk przy ul. Grunwaldzkiej 2, należ ącej do Syntom spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • :ipoteka na nieruchomości położonej w Gdańsk przy ul. Litewskiej 1, należącej do Syntom spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • :ipoteka na nieruchomości położonej w Szczecin przy ul. N arzędziowej 15, należącej do Syntom spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  • :ipoteka na nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Wysokiej 61/65, należącej do
  Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

  Odpisy z tytułu utraty wartości
  W okresie zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa nie zawiązała oraz nie rozwiązała odpisów aktualizujących wartość
  rzeczowych aktywów trwałych.

  AKTYWA NIEMATERIALNE


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 43

  Kupno i sprzedaż
  W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku, Grupa nabyła składniki aktywów niematerialnych o wartości
  45 tys. zł (w okresie 3 miesięcy zakońc zonym 31 marca 2017 roku: 101 tys. PLN).
  W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku, Grupa nie dokonała zbycia aktywów niematerialnych.
  Analo gicznie w okre sie zakończonym 31 marca 2017 roku nie dokonano zbycia aktywów niematerialnych


  Nota 12. WARTOŚĆ FIRMY
  Wyszczególnienie 31. 03 .201 8 31.12.201 7 31. 03 .201 7
  Wartość firmy rozliczenie nabycia Syntom spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 59 851 59 851 59 851
  Wartość firmy zakup zorganizowanej części „TOMPOL” 2 491 2 491 2 491
  Wartość firmy zakup GK Terra Recycling spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k. 44 647 44 647 44 647
  Wartość firmy UAB ”EMP recycling” 11 566 11 566 11 566
  Wartość firmy Me tal Holding s.r.o. 12 846 12 846 12 846
  Wartość firmy PGM Group spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością S.K.A. 30 661 30 661 30 661
  Wartość Firmy Evciler Kimya Madencilik ve Degeri Metaller
  Sanayi Ticaret Ltd. 41 497 41 497 41 497
  Wartość firmy Syntom spółka z o graniczoną
  odpowiedzialnością Property Management S.K.A . 9 950 9 950 9 950
  Wartość firmy AWT Recycling Ltd. 18 129 18 129 18 129
  Wartość firmy Platinium M.M. s p. z o.o. 66 66 66
  Wartość firmy Kat -Metal Oy 15 630 15 630 15 630
  Wartość firmy Pl atinium M.M. s półka z o graniczoną
  odpowiedzialnością sp.k. 22 725 22 725 22 255
  Wartość firmy PCB Tech Sp. z o.o. 8 878 8 878
  Razem 278 937 278 937 269 58 9

  Nota 13. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE

  Pozostałe aktywa trwałe w p rezentowanym okresie wynoszą 4 5 tys. PLN.

  Nota 14. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w prezentowanych okresach nie występują.

  Nota 15. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE I AKTYWA WYCENIANE PRZEZ WYNIK FINANSOWY

  Długoterminowe 31. 03.201 8 31.12.201 7 31. 03.2017
  Pożyczka 1 263 4 255 1 004
  Obligacje 567
  Pozostałe 42 374 275
  RAZEM 1 30 5 4 629 1 846
  krótkoterminowe 1 263 4 580 1 846
  długoterminowe 42 49 0  Nota 16. ZAPASY


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 44

  Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych o d ich ceny sprzedaży netto
  możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży
  dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty
  niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

  31. 03.201 8 31.12.201 7 31. 03.201 7
  Materiały na potrzeby produkcji i pozostałe materiały 8 742 9 095 1 115
  Półprodukty i produkty w toku 702 954 743
  Produkty gotowe 4 480 11 991 2 402
  Towary 122 104 121 747 112 27 9
  Zapasy brutto 136 028 143 787 116 539
  Odpis aktualizujący stan zapasów 0
  Zapasy netto 136 028 143 787 116 539

  Nota 17. NALEŻNOŚCI HANDLOWE
  Wyszczególnienie 31. 03.201 8 31.12.201 7 31. 03.201 7
  Należności handlowe 131 739 129 739 119 497
  - od jednost ek powiązanych
  - od pozostałych jednostek 131 739 129 739 119 497
  Odpisy aktualizujące 1 455 1 455 1 316
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek 1 455 1 455 1 316
  Należności handlowe brutto 133 194 131 194 120 813

  Nota 18. POZOSTA ŁE NALEŻNOŚCI
  Wyszczególnienie 31. 03.201 8 31.12.201 7 31. 03.201 7
  Pozostałe należności brutto, w tym 36 502 34 438 9 345
  Rozrachunki z tytułu podatków 4 801 2 813 5 266
  Zaliczki 905 888 257
  Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON 121
  Kaucj a-zabezpieczenie po d wykup obligacji 250 229 39
  Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek 249
  Należność ze sprzedaży aktywów 27 797 27 797 2 220
  Inne 2 749 2 712 1 193
  Pozostałe należności krótkoterminowe 27 075 25 011 9 345
  Pozostałe należności długoterminowe 9 427 9 427 0  Nota 19. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  31. 03.201 8 31.12.201 7 31. 03.201 7
  Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych: 21 677 24 857 21 721
  Kasa 1 454 3 474 897
  Rachunki bankowe 20 223 21 383 20 824
  Inne środki pieniężne: 1 688 12 30 4 67 050
  Lokaty 1 550 12 300 66 500
  Środki pieniężne w drodze 138 4 550


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 45
  Razem 23 365 37 161 88 771

  Nota 20. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

  Kapitał zakładowy – struktura 31. 03 .20 18 r.

  Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału
  akcyjnego Liczba głosów % głosów
  Altus TFI SA 44 691 258 26,22% 44 691 258 26,22%
  Nationale -Nederlanden PTE SA 22 027 597 12,92% 22 027 597 12,92%
  METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny 12 829 712 7,53% 12 829 712 7,53%
  Aviva Investors Poland TFI SA 10 717 311 6,29% 10 717 311 6,29%
  Aegon PTE SA 10 138 587 5,95% 10 138 587 5,95%
  Pozostali 70 061 600 41,09% 70 061 600 41,09%
  Razem 170 466 065 100,00% 170 466 065 100,00%


  Seria/ rodzaj
  akcji
  Rodzaj
  uprzywilejowania
  Rodzaj
  ograniczenia
  praw do
  akcji
  Liczba akcji Wartość
  jednostkowa
  wartość
  ser ii/emisji wg
  wartości
  nominalnej
  Sposób
  pokrycia
  kapitału
  A/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 100.000 1,00 PLN 100.000 gotówka
  B/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 40.000.000 1,00 PLN 40.000.000 aport
  C/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 23.270.833 1,00 P LN 23.270.833 aport
  D/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 25.126.984 1,00 PLN 25.126.984 aport
  E/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 1.000.000 1,00 PLN 1.000.000 gotówka
  F/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 6.883.329 1,00 PLN 6.883.329 gotówka
  G/na
  okaz iciela akcje zwykłe brak 3.287.000 1,00 PLN 3.287.000 gotówka
  H/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 1.837.581 1,00 PLN 1.837.581 gotówka
  I/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 1.658.000 1,00 PLN 1.658.000 gotówka
  J/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 512 .040 1,00 PLN 512.040 gotówka
  K/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 1.626.500 1,00 PLN 1.626.500 gotówka
  L/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 11.688.800 1,00 PLN 11.688.800 gotówka
  M/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 24.500.000 1,00 PLN 24.500.000 gotów ka
  N/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 13.333.334 1,00 PLN 13.333.334 gotówka
  O/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 3 .641.664 1,00 PLN 3.641.664 gotówka


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 46
  P/na
  okaziciela akcje zwykłe brak 12.000.000 1,00 PLN 12.000.000 gotówka
  RAZEM 170.466.065 170.466.065

  Nota 21. KREDYTY I POŻYCZKI


  Wyszczególnienie 31.03.2018 31.12.2017 31.03 .2017
  Kredyt w rachunku bieżącym mBank SA 22 818 17 913

  20 504
  Kredyt inwestycyjny mBank SA 5 145 5 511 6 222
  Kredyt Inwestycyjny Deutche Bank SA 1 966
  Kredyt w rachunku bieżącym =NG Bank Śląski SA SA 21 349 14 719 14 076
  Kredyt =nwestycyjny w =NG Bank Śląski SA 1 412 1 822 2 232
  Deutsche Bank/kredyt inwestycyjny

  1 782 1 832

  Nordea bankas, Finland PLC 6 709
  Nordea Bank (razem) 7 594 7 554
  Com merzbank 4 079 4 030


  Nordea Bank / bank loan 178820 -53241 7 12
  Nordea Rahoitus Suomi / Hire -purchase
  agreement 695702 -1-4
  54 65
  Danske Finance / Hire -purchase agreement
  42077218
  121 134
  Nordea Rahoitus Suomi / Hire -purchase
  agreement 7785 83 -2-2
  89 98
  ECOSINO - pożyczka 10 302
  Nordea Rahoitus / Hire -purchase agreement
  927277 -1-1
  384 410
  Nordea Rahoitus / Hire -purchase agreement
  769121 -2-189
  243 263
  Udziałowcy/Spółki powiązane nie konsolidowane

  16 477 17 750 34 263
  Sum a kredytów i pożyczek, w tym: 81 554 82 415 88 076
  - długoterminowe 14 187 17 415 42 316
  - krótkoterminowe 67 367 65 000 45 760


  Nota 22. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

  Wyszczególnienie 31. 03 .201 8 31. 12. 201 7 31. 03 .201 7
  Zobowiązania leasingowe 5 564 5 477 5 691
  Zobowiązania z emisji obligacji 64 638 64 199 50 941
  Zobowiązania z tytułu factoringu 5 712 12 621 13 315
  Zobowiązania –Opcja 12 055
  Z tytułu objęcia certyfikatów
  inwestycyjnych przeznaczonych na
  nabycie udziałów w PCB TEC: sp. z o.o.  10 100
  Pozostałe zobowiązania 964 214
  Razem zobowiązania finansowe 76 878 92 611 82 002
  - długoterminowe 68 300 67 465 27 752
  - krótkoterminowe 8 578 25 146 54 250


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 47

  Nota 23. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE

  Zobowiązania handlowe
  Wyszczególnienie 31. 03 .201 8 31.12.201 7 31. 03 .201 7
  Zobowiązania handlowe 48 890 58 303 50 096
  Wobec jednostek powiązanych
  Wobec jednostek pozostałych 48 890 58 303 50 096

  Zobowiązania handlowe – struktura przeterminowania
  Wyszczególnienie Razem
  Nie
  przetermino
  wane
  Prze terminowane, lecz ściągalne
  < 60 dni 61 – 90 dni 91 – 180 dni 181 – 360 dni >360 dni
  31. 03 .201 8 48 890 36 6 38 8 247 1 272 332 355 2 046
  Wobec jednostek
  powiązanych
  Wobec jednostek
  pozostałych 48 890 36 6 38 8 247 1 272 332 355 2 045
  31. 12 .201 7 58 303 33 479 21 959 150 494 138 2 083
  Wobec jednostek
  powiązanych
  Wobec jednostek
  pozostałych 58 303 33 479 21 959 150 494 138 2 083
  31. 03 .201 7 50 096 28 939 18 429 199 2 421 0 108
  Wobec jednostek
  powiązanych
  Wobec jednostek
  pozostały ch 50 096 28 939 18 429 199 2 421 0 108

  Nota 24. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
  31. 03 .201 8 31.12.201 7 31. 03 .201 7
  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1 507 1 618 2 271
  ZUS 1 383 1 430 1 315
  Podatek od płac 419 515 432
  PFR ON/ ZFRON 89 8 49
  PCC 31 6 6
  Komornicze 17 18 19
  Zaliczki 496 3 249 30
  Podatek VAT 73 96 118
  Zobowiązania zakup aktywa 420
  Pozostałe 14 8 333 0
  Razem pozostałe zobowiązania 4 583 7 273 4 240

  Nota 25. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS

  Ustaw a z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.201 7.2191 ), zwana dalej „ustawą o
  ZFŚS”, stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej
  20 pracowników na pełne etaty. Na podstawie art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS , Grupa w okresie objętym sprawozdaniem
  nie tworzyła Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie wypłacała świadczeń urlopowych.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 48

  Nota 26. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

  Wyszczególnienie 01.01 -31. 03 .201 8 01.01 -31 .12.201 7 01.01 -31. 03.201 7
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 227 215 169
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerwy na koszty niewykorzystanych
  urlopów wypoczynkowych 1 096 988 600
  Rezerwy na pozostałe świadczenia
  zarzadzanie)
  277 49
  Razem, w ty m: 1 600 1 252 769
  - długoterminowe 213 157 129
  - krótkoterminowe 1 387 1 095 640

  Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów zostały oszacowane dla poszczególnych spółek na podstawie
  posiadanych informacji kadrowych i finansowo księgowych. Rezerwy wyl iczane są na koniec roku obrotowego na
  podstawie faktycznej ilości dni niewykorzystanych urlopów w bieżącym okresie oraz powiększonej o ilość dni
  niewykorzystanych urlopów z okresów poprzednich. Otrzymana w ten sposób ilość dni dla każdego pracownika
  mnożo na jest przez średnią stawkę dzienną opartą o średnie wynagrodzenie przyjęte do ustalenia wynagrodzenia za
  czas urlopu.
  Rezerwy na odprawy emerytalne tworzone są metodami aktuarialnymi. Metoda wykorzystana do obliczeń zgodna jest
  z Międzynarodowymi Standa rdami Rachunkowości (MSR19). Hest to tzw. metoda prognozowanych świadczeń
  jednostkowych, zwana także metodą świadczeń narosłych w funkcji stażu pracy.
  =stota metody polega na postrzeganiu narastającego stażu pracy jako powodującego narastanie zobowiązań za kładu
  pracy do wypłaty świadczeń pozapłacowych w przyszłości. Zgodnie z zaleceniami MSR 19, stopa procentowa służąca
  do zdyskontowania przyszłych zobowiązań powinna być ustalona na podstawie rynkowych stóp zwrotu
  (występujących w dniu bilansowym) z obligac ji przedsiębiorstw, przy czym termin wykupu obligacji powinien być
  zgodny z szacunkowym terminem realizacji świadczeń. W przypadku, gdy brak jest rozwiniętego rynku obligacji
  przedsiębiorstw należy stosować rynkowe stopy zwrotu z obligacji skarbowych.
  Reze rwy na urlopy wypoczynkowe wyliczane są indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie średniego
  wynagrodzenia oraz ilości dni zaległego urlopu.

  Nota 27. POZOSTAŁE REZERWY

  Wyszczególnienie 01.01 -31. 03 .201 8 01.01 -31.12.201 7 01.01 -31. 03 .201 7
  Koszty rok u następnego 1 712 1 513 4 232
  Pozostałe 450
  Razem, w tym: 1 712 1 513 4 682
  - długoterminowe 0
  - krótkoterminowe 1 712 1 513 4 682


  Nota 28. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  Wyszczególnienie 01.01 -31. 03 .201 8 01.01 -31.12.2017 01.01 -31. 03 .201 7
  Środki ot rzymane na sfinansowanie nabycia
  środków trwałych 8 902
  9 462 9 506
  Pozostałe 0 1 601 0
  Razem, w tym: 8 902 11 063 9 506
  - długoterminowe 0 9 014 9 506
  - krótkoterminowe 8 902 2 049 0


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 49

  Dotacje rozliczane są równolegle do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych lub współfinansowanych z dotacji.
  Według Grupy nie istnieją przesłanki świadczące o niepewności (ewentualny zwrot) związanej z otrzymanymi kwotami
  dotacji.

  Nota 29. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
  01.01 -31.03.201 8 01.01 -31.12.201 7 01.01 -31.03.20 17
  Pracownicy umysłowi 186 175 101
  Pracownicy fizyczni 392 400 466
  RAZEM 578 575 567

  Nota 30 . CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

  Do głównych instrumentów finansowych z których korzystają Spółki tworzące Grupę Kapitałową należą pożyczki,
  ob ligacje, umowy kredytowe, umowy leasingu finansowego, faktoring oraz środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe,
  zobowiązania z tytułu zakupu udziałów. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków
  finansowych na działalność Grupy. Gru pa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania
  z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

  Spółki Grupy Kapitałowej zawierają również transakcje z udziałem instrumentów po chodnych. Zasadą stosowaną przez
  Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest zawieranie bezpiecznych transakcji typu forward, swap.

  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzy ko
  związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania
  każdym z zobowiązań finansowych.

  Spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują zobowiązania odsetkowe o stałej (w przypadku wybranych pożyczek, obliga cji i
  kredytu w rachunku bieżącym Banku Pekao SA) oraz zmiennej stopie procentowej (w przypadku wybranych pożyczek,
  kredytów, umów faktoringowych oraz leasingowych). W związku z powyższym Grupa narażona jest na ryzyko stopy
  procentowej , jest ono jednak z punktu widzenia grupy nieistotne.

  Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany
  Spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują zobowiązania odsetkowe o stałej (w przypadku wybranych pożyczek , obligacji i
  kredytów w rachunku bieżącym ) oraz zmiennej stopie procen towej (w przypadku wybranych pożyczek, kredytów,
  umów faktoringowych oraz leasingowych) . W związku z powyższym Grupa narażona jest na ryzyko stopy procentowej ,
  jednak dokonane szacunki wskazują, iż kwoty nie są istotne.
  Ry zyko walutowe
  Grupa narażona je st na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku
  dokonywania sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. Transakcje walutowe związane są
  głównie ze sprzedażą i zakupem towarów przez spółki Syntom spół ka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Tesla
  Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Platinium MM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  sp.k., PGM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jak również ze sprzedażą dokonywa ną przez spółki
  zlokalizowane na Słowacji, Litwie, Anglii, Finlandii i Estonii. Zarówno sprzedaż, jak i zakupy dokonywane poza granicą
  kraju stanowią istotny procent w całości obrotów Grupy.
  Grupa wykonała szacunkową analizę wrażliwości na ryzyko walutowe badając wpływ na wynik finansowy zmiany
  koszyka kursu walut obcych USD i EUR o 1%. Uzyskano następujące , orientacyjne wyniki :  ryzyko walutowe/ wpływ na wynik finansowy netto EUR USD
  zmian kursu o 1% +/-621 tys. zł +/-1 855 tys. zł


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 50
  Kolejny obszar ryz yka walutowego powstaje w wyniku udzielania finansowania wewnątrz grupy w walutach obcych z
  uwagi na fakt, iż spółki zagraniczne prowadzą księgi w walucie obcej. Wycena pożyczek udzielanych w walucie
  dokonywana jest na poziomie spółek polskich, a powsta jące przy wycenie niezrealizowane przychody lub koszty
  finansowe mają znaczny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

  Grupa wykonała szacunkową analizę wrażliwości na ryzyko walutowe badając wpływ na wynik finansowy zmiany
  koszyka kursu walut obcych USD i EUR o 1% . Uzyskano następujące , orientacyjne wyniki :


  ryzyko walutowe/ wpływ na wynik finansowy netto EUR USD
  zmian kursu o 1 % +/-467 tys. zł +/-188 tys. zł

  Ryzyko kredytowe
  Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Elemental :olding SA wykorzy stują m.in. finansowanie pochodzące z
  kredytów bankowych, pożyczek oraz obligacji. Nie można wykluczyć, iż w przyszłości różne niedające się przewidzieć
  zdarzenia spowodują trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań względem instytucji kredytowych. Ponadto ze
  względu na zmienność oprocentowania wskazanych zobowiązań krótko - i długoterminowych spółki narażone są na
  ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. W celu minimalizacji tego rodzaju ryzyka prowadzone jest
  długoterminowe planowanie, a każdą inwest ycję poprzedza dogłębna analiza finansowa.
  Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy
  pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięk i bieżącemu
  monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.
  W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty ryzyko kredytowe
  Grupy powstaje w wyniku n iemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to
  ryzyko równa jest wartości bilansowej aktywów.
  W Grupie zdaniem Zarządu nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego dotyczące należności. Grupa
  współpracuje ze z naczną ilością klientów.
  Dotychczasowa współpraca z dostawcami wskazuje na niskie ryzyko związane z brakiem płatności.

  Przeterminowane należności handlowe

  Wyszczególnienie Razem Nie
  przeterminowane
  Przeterminowane, lecz ściągalne
  < 60 dni 61 – 90 d ni 91 – 180 dni 181 – 360 dni >360 dni
  31. 03 .201 8 131 739 105 222 21 481 4 739 297 0 0
  Wobec jednostek
  powiązanych
  Wobec jednostek
  pozostałych 131 739 105 222 21 481 4 739 297 0 0


  Ryzyko związane z płynnością

  Grupa monitoruje ryzyko braku fun duszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to
  uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności)
  oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Ce lem Grupy jest utrzymanie równowagi
  pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak
  kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego, kredyt kupiecki, obligacje, czy też pożyczki.

  Nota 3 1.ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 51
  Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
  wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej właścicieli.
  Grupa zar ządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu
  utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy, zwrócić kapitał
  udziałowcom lub podnieść kapitał poprzez wydanie no wych udziałów lub zaciągnąć zobowiązania w formie kredytów,
  pożyczek lub obligacji .
  Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy
  kapitałów powiększonych o zadłużenie netto . Do zadłużen ia netto Grupa wlicza oprocentowane zobowiązania (leasing,
  kredyty, pożyczki, obligacje oraz faktoring), zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o
  środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje kapitał w łasny należny udziałowcom jednostki
  dominującej.
  W okresie zakończonym dnia 31 marca 201 8 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów
  obowiązujących w tym obszarze.

  01.01 -31. 03.201 8 01.01 -31.12.201 7 01.01 -31. 03.201 7
  Oprocentowane kre dyty oraz zobowiązania 158 432 175 026 170 078
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 53 4 73 65 576 54 336
  Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 365 37 161 88 771
  Zadłużenie netto 188 5 40 203 441 135 643

  Kapitał wł asny 470 786 466 600 330 133
  Kapitał razem 470 786 466 600 330 133
  Kapitał i zadłużenie netto 659 326 670 041 465 776
  Wskaźnik dźwigni 28,6 0% 30,36% 29%

  Nota 3 2.SPRAWY SĄDOWE

  W Grupie brak jest spraw sądowych na kwotę przewyższającą 10% kapitału Emit enta.

  Nota 3 3. INNE INFORMACJ E, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ,
  MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE , KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA
  OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA.

  W ocenie Z arządu Elemental :olding SA sprawozdanie finansowe oraz noty objaśniające w sposób kompletny
  przedstawiają sytuację finansową, majątkową, kadrową , które mogą być konieczne do oceny realizacji zobowiązań
  przez Elemental Holding SA .
  Elemental Holding SA oraz spółki zależne finansowały swoją działalność oraz rozwój ze środków własnych oraz długu
  oprocentowanego.
  Spółki posiadały dobrą kondycj ę finansową wywiązując się terminowo ze wszystkich swoich zobowiązań.

  Nota 3 4.CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MI AŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W
  PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.

  W pierwszym kwartale 201 8 roku Elemental Holding SA oraz spółki zależne finansowały swoją działalność oraz rozwój
  ze środków własnych oraz długu oprocentowanego.

  Spółki posiadały dobrą kondycj ę finansową wywiązując się terminowo ze wszystkich swoich zobowiązań.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 52
  Nota 3 5. OPIS SEZONOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI GRUPY ELEMENTAL HOLDING SA
  Działalność Grupy na rynku recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prz etwórstwa złomu oraz
  metali przemysłowych i nieżelaznych oraz międzynarodowego handlu metalami i złomem nie podlega zjawisku
  sezonowości.
  Nota 36. CZYNNIKI I ZDARZENIA O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  W prezentowanym okres ie nie miały miejsca żadne zdarzenie o nietypowym charakterze, które m ogły mieć wpływ na
  osiągnięte wyniki.
  Nota 37. OPIS ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU NA KTÓRE SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE
  Dnia 26 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu pani Marty Rutkowskiej i
  pana Almontasa Kyb artasa. Hednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Spyry
  na nowego Członka Zarządu Spółki. Pan Krzysztof pełnił dotychczas funkcję prokurenta Spółki.
  Dnia 26 kwietnia 2018 roku Pani Agata Harska złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej . Rada Nadzorcza
  podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej nowego Członka w osobie pana Harosława Michalika i
  powierzyła mu funkcję Przewodniczącego R ady Nadzorczej.
  Nota 38. OPIS SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING SA.
  W dniu 28 lutego 2018 roku podmiot zależny od E lemental Holding SA podpisał umowę nabycia 85% udziałów w
  spółce RECAT Gmb: z siedzibą w Sulzfeld w Niemczech ( dalej: „RECAT”). Umowa zawarta została po dokonaniu
  prawnego jak i finansowego due diligence RECAT. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia
  umowy. Dnia 15 maja 2018 roku udziały zostały przeniesione pomiędzy podmiotami zależnymi w Grup ie, tj. z FINEX
  SICAV SIF S.A. – Private Equity V== na Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  RECAT jest na rynku niemieckim oraz zachodnio - europejskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu
  zużytych katalizatorów samo chodowych i przemysłowych. Spółka posiada zaawansowany technologicznie zakład
  recyklingu o łącznej wydajności do 200 ton miesięcznie, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz
  mielenia odpadów. Zaplecze technologiczne RECAT stanowi również pr ofesjonalne laboratorium chemiczne
  pozwalające wykonywać dokładne badania zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi metodami badawczymi.
  RECAT prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych baterii i akumulatorów, w tym
  ba terii litowo – jonowych. RECAT posiada zezwolenie na utylizację zużytych katalizatorów (w tym zawierających
  substancje niebezpieczne), natomiast w zakresie zbierania, przewozu, składowania i przerobu - jest uprawniona do
  używania nazwy Specjalistyczne Prze dsiębiorstwo Gospodarki Odpadami oraz znaku kontroli PÜG. W sierpniu 2015
  certyfikowała swój system zarządzania jakością na zgodność z normą =SO 9001:2008.
  Spółka Zlokalizowana jest strategicznie w południowo – zachodniej części Niemiec, posiada sieć zaku pową w krajach
  niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), we Francji oraz w krajach północno – zachodniej Afryki. Spółka
  zbiera i przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując
  przychody na poziomie 20 mln EUR rocznie.

  Nota 39. STANOWSIKO ZARZĄDU ODNOŚNIE REALIZACJI PROGNOZY WYNIKÓW ZA 201 8 ROK.
  Zarząd Elemental :olding SA nie publikował prognoz dotyczących wyników za 201 8 rok.
  Nota 40 . INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH,
  KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO.
  Od dnia bilansowego , tj. 31 grudnia 201 7 roku nie wystąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 53
  Nota 4 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH PONAD 5% OGÓLNE J LICZBY GŁOSÓW
  NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
  KWARTALNEGO.
  Po dniu bilansowym w struktur ze własnościow ej (akcjonariusz e posiadający ponad 5% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu ) zaszły następujące zmiany:
  Akcjonari usz Liczba akcji % kapitału
  akcyjnego Liczba głosów % głosów
  Altus TFI SA 44 691 258 26,22% 44 691 258 26,22%
  Nationale -Nederlanden PTE SA 22 027 597 12,92% 22 027 597 12,92%
  MetLife OFE 12 829 712 7,53% 12 829 712 7,53%
  Aviva Investors Poland TFI SA 7 671 386 4,50% 7 671 386 4,50%
  Aegon PTE SA 10 138 587 5,95% 10 138 587 5,95%
  Pozostali 73 107 525 42,89% 73 107 525 42,89%
  Razem 170 466 065 100,00% 170 466 065 100,00%
  Nota 4 2. INFORMACJA O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTĘ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KR EDYTU LUB POŻYCZKI
  LUB UDZIELENIU GWARANCJI -ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ
  LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNY CH EMITENTA.
  W prezentowanym okresie ani Emitent ani jednostki zależne ni e udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki stanowiących
  co najmniej 10% kapitałów Emitenta.
  Nota 4 3. ZESTAWIENIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE EMITENTA
  Na dzień publikacji Pan Paweł Harski –Prezes Zarządu jest w posiada niu 300 tys. sztuk akcji Emitenta.
  Nota 4 4. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.
  W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca istotne zdarzenia zarówno z podmiotami powiązanymi jak i z
  kluczowym personelem kierowniczym.
  Nota 4 5. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ,
  MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA
  OCENY MOŻLI WOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA.
  Inne informacje istotne dla ocen y Emitenta i jednostek zależnych i możliwości realizacji zobowiązań zawarte są w
  notach uzupełniających do sprawozdania finansowego za = kwartał 2 018 r.
  W dniu 6 lutego 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie
  wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 40 000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii
  F Spółki, o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
  Na mocy uchwał Zarządu BondSpot SA oraz Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dzień 26 lutego
  2018 roku wyznaczony został jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 000
  (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii F Spó łki o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda i łącznej wartości
  nominalnej 40 000 000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych SA kodem PLELMTL00074. Dla ww. obligacji określono również: dzień ostatni ego notowania na dzień 6
  października 2021 roku oraz symbol/nazwę skróconą w systemie notowań ciągłych - EMT1021.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 54


  Grodzisk Mazowiecki, dnia 28 maja 2018 roku .


  Paweł Harski - Prezes Zarządu  Michał Zygmunt - Wiceprezes Zarządu  Anna Kostro - Człon ek Zarządu  Krzysztof Spyra - Członek Zarządu


  Sprawozdanie sporządził a:

  Katarzyna Stachowiak - Główna Księgowa
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 55
  D. WYBRANE DANE FINANSOWE ELEMENTAL HOLDING SA

  Wyszczególnienie za okres 01.01. -31.03.2018 za okres 01.01. -31.03.2017
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów 127 30 196 46
  Koszt własny sprzedaży 1 860 445 2 090 487
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 732 -415 -1 891 -441
  Zysk (strata) brutto -2 179 -521 -4 112 -959
  Zys k (strata) netto -2 495 -597 -3 715 -866
  Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
  Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,01 0,00 -0,02 0,00
  na dzień 31.03.201 8 na dzień 31. 12 .201 7
  Aktywa trwałe 304 585 72 374 294 800 70 680
  Aktywa obrotowe 100 717 23 932 112 104 26 878
  Kapitał własny 314 266 74 674 316 703 75 932
  Zobowiązania długoterminowe 85 148 20 232 84 098 20 163
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 888 1 399 6 103 1 463
  Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,84 0,42 1,86 0,45
  za okres 01.01. -31.03.2018 za okres 01.01. -31.03.2017
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 184 -523 -2 195 -512
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 722 412 -11 849 -2 763
  Prz epływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 143 -2 427 16 757 3 907

  Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
  Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kurs u będącego
  średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
  Okres
  sprawozdawczy
  średni kurs w
  okresie*
  Kurs na ostatni dzień
  okresu
  31.03.201 8 4,1784 4,2085
  31.12.2017 4,1709
  31.03.201 7 4 ,2891 4,21 98


  E. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ELEMENTAL HOLDING SA.

  Jednostkowy rachunek zysków i strat

  Wyszczególnienie
  za okres
  01.01.201 8-
  31.03.201 8
  za okres
  01.01.201 7 -
  31.03.201 7
  Przychody ze sprzedaży 127 196
  Przychody ze sprzedaży produktów
  Przychody ze sprzedaży usług 127 196
  - od jednostek powiązanych 126 189
  Koszty działalności operacyjnej 1 860 2 090
  Amortyzacja 92 102
  Zużycie materiałów 18 67
  Usługi obce 836 1 197
  Podatki i opłaty 73 43
  Wynagrodzenia 406 300


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 56
  Ubezpieczenia spo łeczne i inne świadczenia 91 45
  Pozostałe koszty rodzajowe 344 336
  Zysk (strata) ze sprzedaży -1 733 -1 894
  Pozostałe przychody operacyjne 54 3
  Pozostałe koszty operacyjne 53 0
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 732 -1 891
  Przychody finansow e 602 712
  Koszty finansowe 1 049 2 933
  Zyska(strata) z działalności gospodarczej -2 179 -4 112
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  Zysk(strata) brutto -2 179 -4 112
  Podatek dochodowy bieżący 0 0
  Podatek dochodowy odroczony 316 -397
  Zysk(strata)netto -2 4 95 -3 715


  Sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Wyszczególnienie
  za okres
  01.01.201 8-
  31.03.201 8

  za okres
  01.01.201 7 -
  31.03.201 7
  Zysk (strata) netto -2 495 -3 715
  Zysk z przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży
  0 0
  Pod atek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych
  dochodów
  0 0
  Suma dochodów całkowitych -2 495 -3 715

  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

  AKTYWA 31.03.201 8 31.12.201 7 31.03.201 7
  Aktywa trwałe 304 585 294 800 258 426
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 49 4 1 474 1 609
  Wartości niematerialne 5 8 14
  =nwestycje w jednostkach podporządkowanych 291 232 281 132 255 223
  Pozostałe aktywa finansowe 441 434 588
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 986 2 200 992
  Pozostałe należności długoter minowe 9 427 9 552
  Aktywa obrotowe 100 717 112 104 128 611
  Zapasy 6
  Należności handlowe 84 96 270
  Pozostałe należności 19 672 19 195 4 464
  Pozostałe aktywa finansowe 77 999 79 415 51 560
  Pozostałe aktywa 686 516 108
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty 2 276 12 882 72 203
  AKTYWA RAZEM 405 302 406 904 387 037

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 57
  PASYWA 31.03.201 8 31.12.201 7 31.03.201 7
  Kapitał własny 314 266 316 703 313 008
  Kapitał zakładowy 170 466 170 466 170 466
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny
  nominalnej
  152 655 152 655 152 655
  Kapitał zapasowy 204 204 204
  Niepodzielony wynik finansowy -6 563 -7 374 -6 602
  Wynik finansowy bieżącego okresu -2 495 752 -3 715
  Zobowiązanie długoterminowe i rezerwy 85 148 84 098 24 849
  Kredyty i pożyczki 17 697 17 514
  Pozostałe zobowiązania finansowe 65 173 64 402 24 581
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 275 2 179 267
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 1
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 888 6 103 49 180
  Kredyty i pożyczki 5 222 5 179 22 00 4
  Pozostałe zobowiązania finansowe 64 78 26 760
  Zobowiązania handlowe 313 558 212
  Pozostałe zobowiązania 194 178 152
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 75 35
  Pozostałe rezerwy 20 35 17
  PASYWA RAZEM 405 302 406 904 387 037


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integraln ą część niniejszego sprawozdania finansowego 58
  Jednostkow e sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitały zapasowy ze
  sprzedaży akcji powyżej
  ceny nominalnej
  Kapitał
  Zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielony
  wynik finansowy
  Wynik
  finansowy
  bieżącego okresu
  Kapitał
  własny ogółem
  Trzy miesią ce zakończon e 31.03.201 8 r.
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 201 8r. 170 466 152 655 204 0 -7 374 752 316 703
  Korekta błędów podstawowych 59 59
  Koszt emisji akcji
  Podział zysku netto 752 -752 0
  Suma dochodów całkowitych -2 495 -2 495
  Kapitał własny na dzień 31 marca 201 8 r. 170 466 152 655 204 0 -6 563 -2 495 314 266
  Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 201 7 r. 170 466 152 655 204 0 -2 657 -3 945 316 723
  Korekta błędów podstawowyc h -772 -772
  Koszt emisji akcji
  Podział zysku netto -3 945 3 945 0
  Suma dochodów całkowitych 752 752
  Kapitał własny na dzień 31 grudnia 201 7 170 466 152 655 204 0 -7 374 752 316 703
  Trzy miesiące zakończone 31.03.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 201 7r. 170 466 152 655 204 0 -2 657 -3 945 316 723
  Emisja akcji
  Koszt emisji akcji
  Podział zysku netto -3 945 3 945 0
  Suma dochodów całkowitych -3 715 -3 715
  Kapitał własny na dzień 31 marca 201 7 r. 170 466 152 655 204 0 -6 602 -3 715 313 008


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 59

  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  31.03.201 8 31.12.201 7 31.03.201 7
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 179 1 058 -4 112
  Korekty razem -5 -8 906 1 917
  Amortyzacja 92 403 102
  Zyski ( straty) z tytułu różnic kursowych 118 4 700 2 298
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 421 -865 -17
  Zmiana stanu rezerw -14 20 -73
  Zysk(strat a) z działalności inwestycyjnej -13 635 -3
  Zmiana stanu zapasów 8 1
  Zmiana stanu należności -465 1 19 9 -334
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -148 646 -7
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -52 -611 -50
  =nne korekty z działalności operacyjnej 43 -771
  Gotówka z działalności operacyjnej -2 184 -7 848 -2 195
  Podatek dochodowy (zap łacony) / zwrócony
  F. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 184 -7 848 -2 195
  Wpływy 3 443 24 012 9 189
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i
  aktywów finansowych
  2 980 3
  Spłata udzielonych pożyczek dług oterminowych, obligacji 3 423 20 958 9 186
  =nne wpływy inwestycyjne 20 74 0
  Wydatki 1 721 103 237 21 038
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwał. 50 172 9
  Nabycie jednostki zależnej
  Wydatki na aktywa finansowe 1 671 62 106 21 029
  Inne wydatki inwestycyjne 40 959
  G. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 722 -79 225 -11 849
  Wpływy 0 58 798 16 800
  Wpływ netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 39 600
  Kredyty i pożyczki 16 800 16 800
  Inn e wpływy finansowe 2 398
  Wydatki -10 143 28 333 43
  Nabycie certyfikatów 10 100
  Spłata kredytów i pożyczek
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 26 000
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 156 38
  Odsetki 3 2 177 5
  H. Przep ływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 143 30 465 16 757
  I. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) -10 606 -56 608 2 713
  J. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10 606 -56 608 2 713
  K. Środki pieniężne na początek okresu 12 882 69 490 69 490
  L. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 2 276 12 882 72 203


  Grodzisk Mazowiecki, dnia 28 maja 201 8 roku .


  Paweł Harski - Prezes Zarządu  Michał Zygmunt - Wiceprezes Zarządu


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding SA za okres 01.01. – 31. 03. 201 8 r. oraz okres porównyw aln y za 01.01. -31. 03.201 7 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 60  Anna Kostro - Członek Zarządu  Krzysztof Spyra - Członek Zarz ądu


  Sprawozdanie sporządził a:

  Dorota Godlewska -Dudek - Główna Księgowa

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elemental Holding SA
ISIN:PLELMTL00017
NIP:5291756419
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3909135
www:www.elemental-holding.pl
gpwlink:elemental-holding.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-19Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-04-25Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-19Raport półroczny
Komentarze o spółce ELEMENTAL HOLDING
2019-04-20 14-04-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649