Raport.

ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 49 078 41 970 11 746 9 785 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -3 348 -3 275 -801 -764 Zysk (strata) brutto -3 632 -3 673 -869 -856 Zysk (strata) netto -4 429 -3 221 -1 060 -751 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -17 866 -2 745 -4 276 -640 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -2 579 -850 -617 -198 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 383 -3 229 92 -753 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -20 062 -6 824 -4 801 -1 591 Aktywa, razem 121 714 175 942 28 921 42 183 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 49 986 99 492 11 877 23 854 Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 264 1 294 300 310 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 37 529 85 356 8 917 20 465 Kapita? w?asny 71 728 76 450 17 044 18 329 Kapita? zak?adowy 9 983 9 983 2 372 2 393 Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009 Zysk (strata) na jedn? akcje zwyk?? (w z?/EUR) -0,44 -0,32 -0,11 -0,07 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -0,44 -0,32 -0,11 -0,07 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 7,19 7,66 1,71 1,84 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 7,19 7,66 1,71 1,84 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedna akcj? (w z?/EUR) 0,35 0,08 Dane dotycz?ce jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 35 634 25 169 8 528 5 868 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -1 667 -2 920 -399 -681 Zysk (strata) brutto -416 -527 -100 -123 Zysk (strata) netto -1 415 -223 -339 -52 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -19 596 -2 698 -4 690 -629 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -854 515 -204 120 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -108 809 -26 189 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -20 558 -1 374 -4 920 -320 Aktywa, razem 100 439 150 448 23 866 36 071 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 30 388 76 605 7 221 18 367 Zobowi?zania d?ugoterminowe 964 1 020 229 245 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 20 757 65 756 4 932 15 765 Kapita? w?asny 70 051 73 843 16 645 17 704 Kapita? zak?adowy 9 983 11 024 2 372 2 643 Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009 Zysk (strata) na jedn? akcje zwyk?? (w z?/EUR) -0,14 -0,02 -0,03 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -0,14 -0,02 -0,03 0,00 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 7,02 7,40 1,67 1,77 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 7,02 7,40 1,67 1,77 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedna akcj? (w z?/EUR) 0,35 0,08

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Strona 1 z 12  INFORMACJA DODATKOWA
  DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
  ZA I KWARTAŁ 20 18 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

  sporządzona na podstawie § 66 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  29 .03.20 18 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych prze kazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz. U. z 20 18 r., poz. 757 ze zm.)

  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacje o
  zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach
  wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego, o który ch mowa w ustawie o rachunkowości,
  dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów są szczegółowo opisane
  w raporcie rocznym za 201 7 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 30 .04.201 8r.

  Skrócone s prawozdanie finansowe za okres od 01 .01.20 18r. do 3 1.03.20 18r. zostało
  sporządzone zgodnie z zasadami MSR/MSSF.

  1) kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny,
  wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
  wartość lub częstotl iwość ;

  W dniu 28.02.2018r. nastąpiło połączenie Spółki ELEKTROTIM S.A. ze spółką z Grupy
  Kapitałowej tj. z MAWILUX S.A. Połączenie nastąpi ło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w zw. z
  art. 516 § 6 ksh poprzez przejęcie przez ELEKTROTIM S.A. całego majątku M AWILUX
  S.A., bez podwyższenia kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A. W związku z
  połączeniem nastąpiło wykreślenie MAWILUX S.A. z rejestru przedsiębiorców.

  Powyższe wpłynęło na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto oraz przepływy
  pieniężne.

  W związku z faktem, że w wyniku połączenia spółek nie nastąpiła zmiana kontroli nad
  łączącymi się spółkami oraz że sprawowana kontrola nie jest tymczasowa , a transakcja ta
  jest wyłączona z zakresu stosowania MSSF 3 „Połączenia jednostek” (zgodnie z § 10 MSR 8
  decyzje o zastosowaniu odpowiednich zasad rachunkowości podejmuje kierownictwo
  jednostki ) ekonomiczną treścią transakcji prawidłowo odzwierciedlającą stan faktyczny jest
  reorganizacja wewnątrz grupy kapitałowej, w wyniku której nie zmienia się wartość n etto
  całej grupy, nie zmienia się też zakres sprawowanej kontroli .

  Zarząd podjął uchwałę o zastosowaniu metody łączeni a udziałów dla rozliczeni a
  powyższego połączenia na dzień jego dokonania, co oznacza, że aktywa i pasywa spółki
  przejmowanej zosta ły ujęt e poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji w księgach
  ELEKTROTIM S.A. w ich dotychczasowych wartościach księgowych. Wyłączeniu podlegała
  wartość kapitału zakładowego MAWILUX S.A. oraz wzajemne należności i zobowiązania.
  Strona 2 z 12

  Różnica pomiędzy wartością wydanych u działów i wartością księgową została wykazana w
  kapitałach własnych, a dodatkowa wartość firmy nie pow stała.

  Powyższa metoda jest również zgodna z metodą łączenia udziałów opisaną w art. 44 c i
  sposobem jej stosowania zgodnie z art. 44a ust. 2 Ustawy z d nia 29 września 1994r. o
  rachunkowości

  Ponadto Zarząd ELEKTROTIM S.A. postan owił nie zamykać i nie otwiera ć ksiąg
  rachunkowych MAWILUX S.A. co jest zgodne z art. 12 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości
  (można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przy padku (…) połączenia
  jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i
  nie powoduje powstania nowej jednostki) .

  2) objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w
  prezentowanym okresie;

  Wynik i przychodów ze sprzedaży i wyniku netto Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
  ELEKTROTIM wykazują cykliczną zmienność w ciągu roku.

  Zaobserwo wano powtarzającą się tendencję - najniższa sprzedaż była notowana w
  pierwszym kwartale i sukcesywnie wzrastała w kolej nych. Wyniki Spółki i skonsolidowane
  wyniki Grupy K apitałowej ELEKTROTIM charakteryzują się również sezonowością.
  Zaobserwo wano powtarzającą się tendencję - w pierwszym kwartale notowano straty bądź
  bardzo małe zyski oraz niską rentowność sprzedaży , któr e w kolejnych kwartałach
  sukcesywnie wzrastały , uzyskując największe wartości w czwartym kwartale.

  Wyniki operacyjny Emitenta charakteryzuje się cyklicznością. W ciągu od 8 do 10 kwartałów
  zysk operacyjny zmienia się, okresowo, od wartości minimalnej pop rzez maksymalną do
  minimalnej.

  3) informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej
  do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;

  Sprawozdanie skonsolidowane:
  Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów zawart a jest w sprawozdaniu
  finansowym, w punkcie 5, w nocie pt. „Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy”.

  Sprawozdanie jednostkowe:
  Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów zawarta jest w sprawozdaniu
  finansowym, w punkcie 19, w nocie pt. „Zm iana stanu odpisów aktualizujących zapasy”.

  4) informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;

  Na koni ec pierwszego kwartału 201 8 roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu utraty
  wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i
  prawnych.

  Sprawozdanie skonsolidowane:
  Informacja o odpisach aktualizujących wartoś ć należności zawarta jest w sprawozdaniu
  finansowym, w punkcie 6, w nocie pt. „Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość
  należności krótkoterminowych”.

  Strona 3 z 12

  Sprawozdanie jednostkowe:
  Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności zawarta jest w sp rawozdaniu
  finansowym, w punkcie 20, w nocie pt. „Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość
  należności krótkoterminowych”.

  5) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw;

  Sprawozdanie skonsolidowane:
  Informacja o utworzeni u, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zawarta jest w
  sprawozdaniu finansowym, w punkcie 9, w notach pt. „Zmiana stanu pozostałych rezerw
  długoterminowych” oraz „Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych”.

  Sprawozdanie jednostkowe:
  Inf ormacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zawarta jest w
  sprawozdaniu finanso wym, w punkcie 2 3, w nocie „Zmiana stanu pozostałych rezerw
  krótkoterminowych”.

  6) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku doch odowego;

  Sprawozdanie skonsolidowane:
  Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zawarta jest
  w sprawozdaniu finansowym:
  - w punkcie 9, w nocie pt. „Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego”
  - w punkcie 4, w nocie pt. „Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego”.

  Sprawozdanie jednostkowe:
  Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zawarta jest
  w sprawozdaniu finansowym:
  - w punkcie 23, w nocie pt. „Zmia na stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego”
  - w punkcie 18, w nocie pt. „Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego”.

  7) informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów
  trwałych;

  Na koniec pier wszego kwartału 201 8 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i
  sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

  8) informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
  aktywów trwałych;

  Na koniec pierwszego kwartału 201 8 roku nie wystąpił y istotne zobowiązania z tytułu
  dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

  9) informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;

  Nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.


  Strona 4 z 12

  10) wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;

  Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku nie wystąpiły korekty błędów poprzednich
  okresów .

  11) informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
  działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i
  zobowiąz ań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i
  zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia
  (koszcie zamortyzowanym);

  Nie wystąpiły zmiany mające istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i
  zobowi ązań finansowych jednostki.

  12) informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
  postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto
  żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;

  W pierwszym kwartale 201 8r. nie wystąpiło niespłacenie kredytu lub naruszenie istotnych
  postanowień umów kredytu.

  13) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub
  wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na i nnych
  warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje
  dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z
  wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są
  niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

  W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, które były
  zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

  Transakcje pomiędzy podmiotami pow iązanymi wykazane są w sprawozdaniu
  jednostkowym, w punkcie 17, w nocie pt. „Informacje o transakcjach z podmiotami
  powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań”

  14) w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej -
  inform acje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;

  Nie nastąpiła zmiana sposobu (metody) wyceny wartości godziwej instrumentów
  finansowych.

  15) informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
  zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów ;

  Nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany ceny lub
  wykorzystania tych aktywów.
  Strona 5 z 12

  16) informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
  papierów wartościowych;

  W pierwszym kwartale 201 8r. nie miał a miejsca emisja, wykup i spłata nieudziałowych i
  kapitałowych papierów wartościowych.

  17) informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w
  przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;

  W pierwszy m kwartale 201 8 roku ELEKTROTIM S.A. nie dokonał wypłaty dywidendy.

  18) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne
  skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących
  w znaczący sposób wpłynąć na przy szłe wyniki finansowe emitenta;

  Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu
  finansowym Grupy Kapitałowej.

  19 ) informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych,
  które nastąpiły od czasu zakoń czenia ostatniego roku obrotowego;

  Zmiany zobowiązań warunkowych wykazane są w sprawozdaniu skonsolidowanym w
  punkcie 1, w nocie pt. „Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności
  zobowiązaniach warunkowych”.

  20) Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
  majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta

  W dniu 28.02.2018r. nastąpiło połączenie Spółki ELEKTROTIM S.A. ze spółką z Grupy
  Kapitałowej tj. z MAWILUX S.A. Połączenie nastąpi ło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w zw. z
  art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przejęcie przez ELEKTROTIM S.A. całego majątku MAWILUX
  S.A., bez podwyższenia kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A. W związku z
  połączeniem nastąpiło wykreślenie MAWILUX S.A. z rejestru przedsiębiorców.

  Powyższe wpłynęło na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy ELEKTROTIM S.A.
  oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

  21) Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne
  segmenty

  Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszc zególne segmenty
  zostały zawarte w części finansowej raportu kwartalnego.

  Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017
  kurs średnioroczny 4,1784 zł 4,2891 zł 4,2447 zł
  kurs ostatniego dnia okresu
  sprawozdawczego 4,2085 zł 4,2 198 zł 4,1709 zł  Strona 6 z 12

  POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE
  DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
  ZA I KWARTAŁ 201 8 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

  sporządzona na podstawie § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  29.03.2018r. w sprawie info rmacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757 ze zm.)

  1) wybrane dane fina nsowe – zostały zawarte w części finansowej raportu kwartalnego

  2) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;

  Nie wystąpiły istotne dokonania i n iepowodzenia w działalności Emitenta oraz Grupy
  Kapitałowej w okresie od 01.0 1.201 8r. do 3 1.03.201 8r.

  3) wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nie typowym charakterze, mających
  istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;

  W pierwszym kwartale 201 8r. nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze
  mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

  4) opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia
  jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami za leżnymi oraz
  inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania
  działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji , a w przypadku
  emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go
  prze pisów nie ma obowiązku lub nie może sporządzać skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku
  konsolidacji ;

  Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM powstała w dniu 30.04.2007r. w wyniku transakcji
  nabycia 100% akcji „Pr zedsiębiorstwa Projektowania i Usług PROCOM -System” S.A.

  Aktualna struktura Grupy Kapitałowej

  ELEKTROTIM S.A. – jednostka dominująca

  Podmioty zależne:

  PROCOM SYSTEM S.A. jest Spółką oferującą systemy automatyki dla ochrony środowiska,
  przemysłu i ener getyki.

  ZEUS S.A. jest Spółką, której główny przedmiot działalności to świadczenie usług
  budownictwa specjalistycznego w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji
  elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych.

  Eltrako Sp. z o.o. jest Spółką, kt órej główny przedmiot działalności to projektowanie i
  wykonawstwo linii energetycznych nn i SN w branży elektroenergetycznej.

  Ostoya -DataSystem Sp. z o.o. jest Spółką, której głównym przedmiotem działalności jest
  produkcja oraz wdrożenia innowacyjnych sys temów informatycznych w obszarze
  zarządzania bezpieczeństwem.
  Strona 7 z 12


  Schemat organizacyjny GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM na dzień 31.03.201 8r.  Zmiany w ciągu ostatnich lat w strukturze Grupy K apitałowej

  Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. dokonał połączenia Spółki ELEKTROTIM S.A. z
  MAWILUX S.A. w pierwszym kwartale 2018 roku.

  W dniu 28.02.2018r. nastąpiło połączenie Spółek i wykreślenie MAWILUX S.A. z rejestru
  przedsiębiorców. Działalność MAWILUX S.A. jest kontynuowana w ELEKTROTIM S.A. w
  ramach Pionu Zarządzania jako Zakład Systemów Lotniskowych (PZL).

  Połączenie nastąpi ło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez
  przejęcie przez ELEKTROTIM S.A. całego majątku MAWILUX S.A., bez podwyższenia
  kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A. W dniu 30 .01.2018r. Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenia Spółek podjęły uchwałę w sprawie połączenia Spółek.

  Zmiany chronologicznie , które miały miejsce w ramach restrukturyzacji Grupy Kapitałowej
  ELEKTROTIM na przestrzeni ostatnich lat:

  1. Pierwszy etap restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM został rozpoczęty w
  połowie 2008 roku. W wyniku pierwszego etapu Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM oferuje
  produkty związane z automatyką i informatyką (za wyjątkiem instalacji bezpieczeństwa i
  komfortu w budynkach) poprzez PROCOM SYSTEM S.A.
  2. Na przełomie grudnia 2008 roku i stycznia 2009 roku produkt y oferowan e przez
  INFRABUD Sp. z o.o. zostały przeniesione do ELEKTROTIM S.A. wraz z przejęciem
  wszystkich pracowników Spółki INFRABUD przez ELEKTROTIM S.A. w trybie art. 23 1
  Kodeksu pracy. Tym samym cała działalność spółki INFRABUD Sp. z o.o. została
  przeniesiona do ELEKTROTIM S.A.
  3. MAWILUX Sp. z o.o., z dniem 01.01.2011r., przejęła na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy
  część pracowników Oddziału Warszawa ELEKTROTI M S.A.
  4. Z dniem 01.02.2012r. ELEKTROTIM S.A. przejął na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy
  pracowników spółki zależnej ELEKTROMONT -BETA S.A. Pracownicy z
  Strona 8 z 12

  ELEKTROMONT -BETA S.A. zostali zatrudnieni w ELEKTROTIM S.A. w nowo
  utworzonym Centrum Zysków tj. w komórce org anizacyjnej pod nazwą: Zakład Wysokich
  Napięć w ramach Pionu Sieci.
  5. ELEKTROTIM S.A. zbył udziały/ akcje spółek nie prowadzących działalności
  gospodarczej. W kwietniu 2012r. ELEKTROTIM S.A. zbył wszystkie udziały spółki
  INFRABUD Sp. z o.o. W październiku 20 13r. ELEKTROTIM S.A. zbył wszystkie akcje
  spółki ELEKTROMONT -BETA S.A.
  6. ELEKTROTIM S.A. w roku 2012 dokupił kolejną pulę akcji MAWILUX S.A. i na dzień
  31.12.201 3r. posiada ł 74,36% udziału w kapitale zakładowym MAWILUX S.A.
  7. ELEKTROTIM S.A. w lipcu i sierpniu 2012 nabył akcje spółki ZEUS S.A. : w lipcu 2012r.
  nabył 1.202.074 akcji, stanowiących 69,54% udziału w kapitale zakładowym ZEUS S.A.,
  a w sierpniu 2012r. 361.648 akcji. Tym samym, po nabyciu kolejnej puli akcji
  ELEKTROTIM S.A. wg stanu na dzień 30.09.2014 r. posiada łącznie 1.563.722 akcji
  stanowiących 90,46% udziału w kapitale zakładowym .
  8. W PROCOM SYSTEM S.A. w grudniu 2013r. został podniesiony kapitał zakładowy w
  drodze emisji 300.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł
  każda. A kcje PROCOM SYSTEM S.A. nowej emisji objęły dwie Osoby F izyczne. Tym
  samym udział ELEKTROTIM S.A. w kapitale zakładowym PROCOM SYSTEM S.A.
  zmniejszył się ze 100% do 90,91% .
  9. ELEKTROTIM S.A. w czerwcu 2014r. dokupił kolejną pulę 24.400 akcji MAWILUX S.A.
  w r amach realizacji umowy akwizycji z 2010r. Po tej transakcji ELEKTROTIM S.A.
  posiadał 90% udziału w kapitale zakładowym MAWILUX S.A.
  10. ELEKTROTIM S.A. w lipcu 2014r. objął 796.068 akcji serii B, nowej emisji MAWILUX
  S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakłado wego MAWILUX S.A. z zachowaniem
  prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Po tej transakcji ELEKTROTIM S.A.
  posiada łącznie 90% udziału w kapitale zakładowym MAWILUX S.A.
  11. ELEKTROTIM S.A. objął 8.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
  spół ki Eltrako Sp. z o.o. w dniu 06.10.2015r. Po rejestracji przez sąd podwyższenia
  kapitału zakładowego o 400.000 zł, ELEKTROTIM S.A. posiada 66,67% udziału w
  kapitale zakładowym Eltrako Sp. z o.o.
  12. ELEKTROTIM S.A. kupił 104.052 akcje MAWILUX S.A. w lipcu 2016 r. Po tej transakcji
  ELEKTROTIM S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym MAWILUX S.A.
  13. ELEKTROTIM S.A. w dniu 11.01.2017r. nabył 820 udziały spółki Enamor System Sp. z
  o.o., co stanowi 82% udziału w kapitale zakładowym Enamor System Sp. z o.o. i
  upra wnia do 82% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. W marcu 2017r. Sąd
  Rejestrowy wydał postanowienie o zmianie nazwy spółki na OSTOYA -DataSystem Sp.
  z o.o.
  14. ELEKTROTIM S.A. i MAWILUX S.A. zawarły w dniu 29.12.2017r. porozumienie
  dotyczące planu połączen ia ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A. oraz przyjęły plan
  połączenia. Połączenie nastąpi ło w dniu 28.02.2018r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w
  zw. z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przejęcie przez ELEKTROTIM S.A. całego majątku
  MAWILUX S.A., bez podwyższenia kapi tału zakładowego ELEKTROTIM S.A. oraz
  wykreślenie MAWILUX S.A. z rejestru przedsiębiorców. Działalność MAWILUX S.A.
  jest kontynuowana w ELEKTROTIM S.A. w ramach Pionu Zarządzania jako Zakład
  Systemów Lotniskowych (PZL).


  5) stanowisko zarządu odnośnie moż liwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
  kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych;

  Zarząd Spółki nie opublikował prognozy jednostkowych i skonsolidowanych wyników
  finan sowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. W opinii Zarządu
  występujące niepewności nie pozwalają prezentować prognoz z akceptowalną dokładnością.

  Strona 9 z 12

  6) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
  podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby
  posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
  zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
  liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności
  znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu
  kwartalnego;

  Akcje Spółki ELEKTROTIM S.A. nie są uprzywil ejowane co do głosu – każda akcja uprawnia
  do jednego głosu.

  Lista akcjonariuszy Jednostki Dominującej tj. Spółki ELEKTROTIM S.A. posiadających co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami
  posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego
  raportu kwartalnego.

  Akcje Spółki nie są uprzywilejowane co do głosu – każda akcja uprawnia do jednego głosu.
  Imię i nazwisko Ilość akcji Udział procentowy w ogólnej
  liczbie głosów na WZA
  1 Krzyszt of Folta z żoną Ewą Folta 1.938.131 19,41%
  2 Altus TFI S.A. 1.420 .539 14,23 %
  3 Aviva OFE Aviva BZ WBK 979.000 9,8 1%
  4 Krzysztof Wieczorkowski 820.385 8,22 %
  5 Mirosław Nowakowski 607.000 6,08%
  6 Nationale Nederlanden PTE S.A. 585.479 5,86%

  Lista ak cjonariuszy sporządzona została wg udziałów w kapitale zakładowym Spółki
  wynoszącym 9.983.009,00 zł.

  Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie
  od przekazania poprzedniego raportu okresowego:

  W okresie od przekaz ania poprzedniego raportu okresowego (raport za rok 2017 przekazany
  do publicznej wiadomości w dniu 30 .04.201 8r.) nie wystąpiły zmiany w strukturze własności
  znacznych pakietów akcji emitenta.

  7) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz
  ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego
  raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób;

  Zestawienie stanu posiad ania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące ELEKTROTIM
  S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego .

  Osoby zarządzające Spółką ELEKTROTIM S.A. :
  Nazwisko i imię oraz funkcja Liczba akcji
  ELEKTROTIM SA
  Udział procentowy
  w kapitale zakładowym
  Spółki
  (i głosach na WZA)
  Andrzej Diakun – Prezes Zarządu 239.112 2,40%
  Sławomir Cieśla – Członek Zarządu 10.000 0,10%
  Zbigniew Pawlik – Członek Zarządu 6.578 0,07%
  Krzysztof Wójcikowski – Członek Zarządu 9.350 0,09%

  Strona 10 z 12  Osoby nadzorujące Spółkę ELEKT ROTIM S.A.:
  Nazwisko i imię oraz funkcja Liczba akcji
  ELEKTROTIM SA
  Udział procentowy
  w kapitale zakładowym
  Spółki
  (i głosach na WZA)
  Członek Rady Nadzorczej „A” 1.938.131 19,41%
  Członek Rady Nadzorczej „B” 380.000 3,82%
  Członek Rady Nadzorczej „D ” 607.000 6,08%

  W stosunku do raportu okresowego za rok 2017 nie nastąpił zmiany w stanie posiadania
  akcji Emitenta przez osoby zarządzające .

  8) wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażo wego lub organem administracji publicznej

  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym dla Emitenta oraz dla całej Grupy
  Kapitałowej nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem adminis tracji publicznej, dotyczących zobowiązań
  lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

  9) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub
  wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, j eżeli pojedynczo lub łącznie są one
  istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

  W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, które były istotne
  oraz zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

  10 ) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
  poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi
  lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń
  lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

  Zarząd ELEKTROTIM S.A., raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 20.08.2013r.,
  poinformował o podpisaniu z mBank S.A. tekstu jednolitego Umowy o linię wieloproduktową
  dla grupy podmiotów powiązanych „U mbrella wieloproduktowa”. Przedmiotowa Umowa
  zawarta jest pomiędzy mBank Spółka Akcyjna oraz ELEKTROTIM S.A. i podmiotami
  zależnymi tj. PROCOM SYSTEM S.A., MAWILUX S.A. i ZEUS S.A. Spółka raportami
  bieżącymi informowała o zmianie stanu umowy.

  Aktualna kwo ta limitu udostępniona spółkom z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM wynosi 31
  mln zł.

  Mając na uwadze charakter produktu ELEKTROTIM S.A. odpowiada solidarnie,
  bezwarunkowo i nieodwołanie do wysokości łącznej kwoty limitu (13 mln zł) za zobowiązania
  wobec mBank S.A. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej, będące stroną Umowy,
  odpowiadają wobec mBank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołanie do wysokości
  limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych.

  Strona 11 z 12

  11 ) inne informacje, które zdaniem emit enta są istotne dla oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje,
  które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;

  GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROTIM - dane prezentowane zgodnie z MSR/MSSF.

  Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
  W okresie od 01.01.201 8r. do 31.03.201 8r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła
  skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 49.078 tys. zł.
  W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.201 7r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła
  skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 41.970 tys. zł.

  Dynamika skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za
  pierwszy kwartał 201 8r. w stosunku do skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy
  Kapitałowej ELEKTROTIM za pierwszy kwartał 201 7r. wynosi 117 %.

  EBIT Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
  W okresie od 01.01.201 8r. do 31.03.201 8r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła
  skonsolidowany EBIT w wysokości -3.348 tys. zł.
  W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła
  skonsolidowany EBIT w wysokości -3.275 tys. zł.

  Wynik netto Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
  W okresie od 01.01.201 8r. do 31.03.201 8r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła
  skonsolidowa ną stratę netto w wysokości -4.429 tys. tys. zł.
  W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła
  skonsolidowaną stratę netto w wysokości -3.221 tys. zł.

  ELEKTROTIM S.A. - dane prezentowane zgodnie z MSR/MSSF.

  Przychody netto ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A.
  W okresie od 01.01.201 8r. do 31.03.201 8r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze
  sprzedaży w wysokości 35.634 tys. zł.
  W okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze
  sprzedaży w wysokości 25.169 tys. zł.
  Dynamika przychodów ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. po pierwszym kwartale 201 8 roku w
  stosunku do przychodów ze sprzedaży osiągniętych po pierwszym kwartale 201 7 roku
  wynosi 142% .

  EBIT ELEKTROTIM S.A.
  W okresie od 01.01.201 8r. do 31.03.201 8r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął EBIT w wysokości:
  -1.667 tys. zł.
  W okresie od 01.01.201 7r. do 31.03.201 7r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął EBIT w wysokości:
  -2.920 tys. zł.

  Wynik netto ELEKTROTIM S.A.
  W okresie od 01.01.201 8r. do 31.03.201 8r. ELEKTROTIM S.A. osiągną ł stratę netto w
  wysokości -1.415 tys. zł.
  W okresie od 01.01.201 7r. do 31.03.201 7r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął stratę netto w
  wysokości -223 tys. zł.

  Rentowność sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM wynosi:
  - po pierwszym kwartale 201 8r.: -9,02 %
  Rentowność sprzedaży netto ELEKTROTIM S.A. wynosi:
  - po pierwszym kwartale 201 8r.: -3,97 %
  Strona 12 z 12

  POZYSKANE ZAMÓWIENIA / PORTFEL ZAMÓWIEŃ

  ELEKTROTIM S.A. w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. pozyskała zamówienia o
  wartości 160.510 tys. zł netto.
  ELEKT ROTIM S.A. w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2017r. pozyskała zamówienia o
  wartości 134.870 tys. zł netto.
  Dynamika wartości pozyskanych zamówień w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. w
  stosunku do okresu od 01.04.2016r. do 31.03.2017r. wynosi 119 %.

  ELEKTROTIM S.A. wg stanu na dzień 01.04.2018r. posiada portfel zamówień w wysokości
  ok. 169.133 tys. zł netto. ELEKTROTIM S.A. wg stanu na dzień 01.04.2017r. posiadał portfel
  zamówień w wysokości ok. 169.817 tys. zł netto.
  Portfel zamówień ELEKTROTIM S. A. w ujęciu 01.04.2017r. do 01.04.2018r. pozostaje na
  zbliżonym poziomie, zmniejszył się o 0,4 %.

  Grupa ELEKTROTIM o okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. pozyskała zamówienia o
  wartości 276.074 tys. zł netto.
  Grupa ELEKTROTIM o okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017r. pozyskała zamówienia o
  wartości 253.426 tys. zł netto.
  Dynamika pozyskanych zamówień Grupy ELEKTROTIM w okresie od 01.04.2017r. do
  31.03.2018r. w stosunku do okresu od 01.04.2016r. do 31.03.2017r. wynosi 109 %.

  Grupa ELEKTROTIM wg s tanu na dzień 01.04.2018r. posiada portfel zamówień w wysokości
  ok. 283.902 tys. zł netto. Grupa ELEKTROTIM wg stanu na dzień 01.04.2017r. posiadała
  portfel zamówień w wysokości ok. 273.466 tys. zł netto.
  Portfel zamówień Grupy ELEKTROTIM zwiększył się od 01.04.2017r. do 01.04.2018r. o
  3,8 %.

  12) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
  przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .
  Wg Zarządu ELEKTROTIM S.A. na prognozowane przez Emitenta oraz spółki tw orzące
  Grupę Kapitałową ELEKTROTIM wyniki będą lub mogą mieć wpływ niżej wymienione
  czynniki:
  1. zmaterializowanie się ryzyk związanych z połączeniem ELEKTROTIM S.A. z
  MAWILUX S .A. poprzez przejęcie przez ELEKTROTIM S .A. spółki MAWILUX S.A. ,
  2. wzrost popytu na produkty będące w ofercie spółek tworzących Grupę Kapitałową
  ELEKTROTIM może spowodować wzrost prognozowanej rentowności nowo
  zawieranych kontraktów,
  3. zwiększenie wartości marży Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w kolejnych kwartałach,
  4. zwiększenie marży procent owej,
  5. zmiana kosztów wytwarzania ze względu na wzrost kosztów płac, kosztów surowców i
  materiałów,
  6. wzrost kosztów pośrednich zakładowych,
  7. zmiana wartości kosztów sprzedaży,
  8. wzrost kosztów operacyjnych,
  9. brak mocy wykonawczych do zrealizowania podpisanych um ów,
  10. inna, niż przyjęta w księgach rachunkowych, wycena długoterminowych aktywów
  finansowych,
  11. zmaterializowanie się ryzyk związanych z poręczeniami dla spółek zależnych oraz
  udzielonymi pożyczkami dla spółek zależnych,
  12. różnice pomiędzy wartością wyceny kont raktów a wynikami realizacji kontraktów,
  13. konieczność dokonania odpisów aktualizacyjnych na należności,
  14. konieczność dokonania rezerw na ewentualne kary umowne,
  15. odwrócenie dokonanych odpisów aktualizacyjnych,
  16. rozwiązanie rezerw ze względu na ustanie przyczyn ich zawiązania.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrotim SA
ISIN:PLELEKT00016
NIP:894-24-60-042
EKD: 45.31 wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
Adres: ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław
Telefon:+48 71 3882480
www:www.elektrotim.pl
Kalendarium raportów
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce ELEKTROTIM
2019-05-22 19-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649