Raport.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (16/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ( dalej "Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchw ała nr 1
  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając
  na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu W alnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy, postanawi a o wyborze Pana Radosława Kędziora na
  Przewodniczącego W alnego Zgromadzenia .
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z któr ych oddano ważne głosy 63 ,36 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0
  Uchw ała nr 2
  odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne W alne Zgrom adzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia
  „Będzin” S półka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania
  Komisji Skrutacyjnej.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z któr ych oddano ważne głosy 63 ,36 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0


  Uchw ała nr 3
  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia
  „Będzin” S półka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad ustalony
  przez Zarząd Spółki w o głoszeniu opublikowanym w trybie art. 402 1 Ksh.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36 %
  Łączna liczba ważny ch głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0

  Uchw ała nr 4
  Wyrażenie zgody na obecność gości na zgromadzeniu.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó łki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie § 3. ust. 8 Regulaminu W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia wyrazić zgodę na obecność gości
  na niniejszym W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  §2
  Uchw ała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0
  Uchw ała nr 5
  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłowni a "Będzin" S.A. z
  działalności Spółki w 201 7 roku.

  § 1

  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy S półki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 . Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu
  Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności S półki za rok 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 46 6
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0

  Uchw ała nr 6
  zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 201 7 rok Spółki
  Elektrociepłownia Będzin S.A. .

  §1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie
  finansowe Spółki Elekt rociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.201 7 rok, w
  skład którego wchodzą:
   bilans sporządzony na dzień 31.12.201 7 r., który wykazuje po stronie aktywów i
  pasywów sumę 156.355.129,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta
  pięćdzi esiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) ,
   rachunek zysków i strat za okres 01.01.201 7 roku do 31.12.201 7 roku wykazujący
  zysk netto w wysokości 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć
  tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa zł ote 80/100) ,
   informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarz ądu z działalności za 201 7 rok,
   zestawienie zmian w kapitale własnym,
   rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy 01.01.201 7 roku do 31.12.201 7
  roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629.703,80 zł
  (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 80/100) .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których odda no ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0


  Uchw ała nr 7
  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
  Elektrociepłowni a „Będzin” S.A. w 201 7 roku.

  § 1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza
  sprawozdanie Zarządu z działalno ści Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin”
  S.A. w roku 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0

  Uchw ała nr 8
  zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Sp ółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 201 7 rok.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r o
  rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz 395 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5
  Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sk onsolidowane sprawozdanie finansowe
  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017
  r., w skład którego wchodzą:
  - Skonsolidowane sprawozdanie z sytua cji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które
  wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 710.374 tys. zł (siedemset dziesięć
  milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych docho dów za
  okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 14.346 tys.
  zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w k apitale własnym,
  - Skonsolidowane sprawozdanie z prze pływów pieniężnych za rok obrotowy od
  01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyk azujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o
  kwotę 8.012 tys. zł (osiem milionów dwanaście tysięcy złotych),
  - Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
  Kapitałowej za 2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0

  Uchw ała nr 9
  Przeznaczeni e zysku netto Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 201 7 rok

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonarius zy Spółki Elektrociepłownia „Będzin”
  Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych
  oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
  ustala się, że zysk netto Spółki za rok 201 7 w k wocie 729.9 32,80 zł (słownie:
  siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100)
  zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą
  zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0
  Uchw ała nr 10
  Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
  Spółki Elektrociepłowni a "Będzin" S.A. za rok 201 7

  § 1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepło wnia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:
  Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi
  Kwiatkowskiem u udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 231 004
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 39,09 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 231 004
  Ilość głosów za 1 231 004
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0

  Uchw ała nr 1 1
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
  "Będzin" S .A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Sp ółki uchwala, co następuje:
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu
  Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  201 7.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z kt órych oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstr zymujących się 0


  Uchw ała nr 1 2
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
  "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:
  W iceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  Panu W aldemarowi Organ iście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w
  roku 201 7.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 502 320
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 47 ,70 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 502 320
  Ilość głosów za 1 502 320
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0


  Uchw ała nr 1 3
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
  "Będ zin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z, art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Sta tutu Spółki uchwala, co następuje:
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu W iesławowi
  Glanowskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 .

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z któ rych oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrz ymujących się 0
  Uchw ała nr 1 4
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
  "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  dzi ałając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Grzegorzowi
  Kwiatkowskiemu , udzie la się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 726 429
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 5 4,82 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 726 429
  Ilość głosów za 1 726 429
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0

  Uchw ała nr 1 5
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
  "Będzin" S.A . z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1., art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchw ala, co następuje:
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu W ojciechowi
  Sobczakowi , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19
  czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęc ia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0  Uchw ała nr 1 6
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
  "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociep łownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, uchwala co następuje:
  Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń
  udziela się absolutorium z wyk onania obowiązków za okres od 19 czerwca 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0


  Uchw ała nr 1 7
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia
  "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na p odstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:
  Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Józefowi Pętoń
  udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do
  18 czerwca 201 7 r .

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0
  Uchw ała nr 1 8
  Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia
  "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.

  §1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Sp ółki uchwala, co następuje:
  Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Maciejowi
  W ęgorkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
  stycznia 2017 r. do 18 czerwca 201 7 r ..

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem po djęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36 %
  Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
  Ilość głosów za 1 995 466
  Ilość głosów przeciw 0
  Ilość głosów wstrzymujących się 0
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrociepłownia Będzin SA
ISIN:PLECBDZ00013
NIP:625-000-76-15
EKD: 40.10 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 7 61-144 Poznań
Telefon:+48 32 2679599
www:www.ecbedzin.pl
Kalendarium raportów
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce ELEKTROCIEPŁOWNIA...
2019-06-26 01-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649