Raport.

ELEKTROBUDOWA SA (137/2019) Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN

Zarząd ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. Spółka oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku ("Umowa") oraz zapis na sąd polubowny ("Arbitraż").
Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej przez PKN ORLEN części wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni roboczych po przedłożeniu przez Spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach Umowy. Pozostała część kwoty objętej Porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Emitenta wskazanych w Porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu. O przedłożeniu przez Spółkę wskazanej powyżej gwarancji Spółka poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących. Z kolei o kolejnych płatnościach pozostałej kwoty objętej Porozumieniem Spółka będzie informowała w formie zagregowanej we właściwych raportach okresowych.
Niezależnie od zawarcia Porozumienia Emitent informuje, iż również w dniu 8 listopada 2019 r. zawarty został pomiędzy Emitentem a PKN ORLEN zapis na sąd polubowny na mocy, którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle Umowy. Postępowanie będzie prowadzone przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie ("Sąd Arbitrażowy"). Zgodnie z treścią zawartego dokumentu, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwym szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. W ramach postępowania rozstrzygane będą wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia odpowiednio związane z Umową, pozakontraktowe dotyczące lub związane z wykonaniem robót dodatkowych oraz związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Zamiarem stron jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczeniem przez PKN ORLEN kar umownych. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym postępowaniem arbitrażowym Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrobudowa SA
ISIN:PLELTBD00017
NIP:634-01-35-506
EKD: 43.21 wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: ul. Porcelanowa 12 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2590100
www:www.elbudowa.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELEKTROBUDOWA
2020-02-24 18-02-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649