Raport.

ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 301 250 356 066 71 058 83 832 Zysk z działalności operacyjnej (72 387) 20 678 (17 074) 4 868 Zysk brutto przed opodatkowaniem (73 118) 21 716 (17 247) 5 113 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA (59 940) 17 215 (14 138) 4 053 Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 555) 45 391 (367) 10 687 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 633 (11 009) 385 (2 592) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 477) (36 516) (348) (8 597) Zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 399) (2 134) (330) (502) Aktywa trwałe* 209 259 203 598 47 978 48 814 Aktywa obrotowe* 490 776 686 632 112 522 164 624 Aktywa, razem* 700 035 890 230 160 500 213 438 Zobowiązania długoterminowe* 16 238 42 433 3 723 10 173 Zobowiązania krótkoterminowe* 380 327 416 872 87 199 99 948 Zobowiązania, razem* 396 565 459 305 90 922 110 121 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA* 303 470 430 948 69 578 103 323 Udziały niekontrolujące* 0 (23) 0 (6) Kapitał podstawowy (zakładowy)* 10 003 10 003 2 293 2 398 Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* 63,92 90,77 14,66 21,76 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 281 627 337 100 66 429 79 366 Zysk z działalności operacyjnej (73 049) 20 014 (17 231) 4 712 Zysk brutto przed opodatkowaniem (59 903) 23 475 (14 130) 5 527 Zysk netto z działalności kontynuowanej (48 724) 19 132 (11 493) 4 504 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 380) 45 602 (561) 10 736 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 419 (9 706) 570 (2 285) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 477) (36 516) (348) (8 597) Zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 438) (620) (339) (146) Aktywa trwałe* 232 300 217 778 53 260 52 213 Aktywa obrotowe* 473 083 659 368 108 466 158 088 Aktywa, razem* 705 383 877 146 161 726 210 301 Zobowiązania długoterminowe* 15 907 42 102 3 647 10 094 Zobowiązania krótkoterminowe* 376 260 406 585 86 267 97 481 Zobowiązania, razem* 392 167 448 687 89 914 107 575 Kapitał własny* 313 216 428 459 71 812 102 726 Kapitał podstawowy (zakładowy)* 10 003 10 003 2 293 2 398 Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* 65,97 90,25 15,13 21,64

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrobudowa SA
ISIN:PLELTBD00017
NIP:634-01-35-506
EKD: 43.21 wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: ul. Porcelanowa 12 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2590100
www:www.elbudowa.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ELEKTROBUDOWA
2019-05-20 18-05-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649