Raport.

ELECTROCERAMICS SA (8/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r

Zarząd Electroceramics spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Skonsolidowany raport kwartalny
  Electroceramics spółka akcyjna
  za I I kwartał 201 8 roku
  obejmujący okres od 1 kwietnia 201 8 r. do 3 0 czerwca 201 8 r.
  zawierający jednostkowy raport kwartalny
  Warszawa 14 sierpnia 201 8 r.

  SPIS TREŚCI

  I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2018 R. .............. 3
  II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ................ 3
  III. SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE FINANSOWE GRU PY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ...... 6
  II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE FINANSOWE EMITE NTA ................................ .................. 10
  II. INFORMACJA O ZASADAC H PRZYJĘTYCH P RZY SPORZĄDZANIU RAP ORTU , W TYM O
  ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ........ 14
  III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYST YKA ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB N IEPOWODZEŃ EMITENTA W
  OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAP ORT , WRAZ Z OPISEM NAJWA ŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I
  ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O N IETYPOWYM CHARAKTERZ E, MAJĄCYCH WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI ................................ ................................ ................................ ............................. 14
  IV. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINA NSOWYCH ................................ .......... 15
  V. OPIS STANU REALIZACJ I DZIAŁAŃ I INWESTYC JI EMITENTA ORAZ HAR MONOGRAM ICH
  REALIZACJI ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 15
  VI. INFORMACJE N A TEMAT AKTYWNOŚCI J AKĄ W OKRESIE OBJĘTY M RAPORTEM EMITENT
  PODEJMOWAŁ W OBSZARZ E ROZWOJU PROWADZONE J DZIAŁALNOŚCI NASTA WIONE NA
  WPROWADZENIE ROZWIĄZ AŃ INNOWACYJNYCH ................................ ................................ ............. 15
  VII. OPIS ISTOTNYCH ZDARZ EŃ W GRUPIE KAPITAŁO WEJ MAJĄCYCH MIEJSCE PO DACIE
  30.06.2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 15
  VIII. OPIS ORGANIZACJI GRU PY KAPITAŁOWEJ ZE WS KAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI ................................ ................................ ................................ ..... 16
  IX. STRUKTURA AKCJONARIATU ................................ ................................ ................................ 17
  X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZE LICZENIU NA PEŁNE
  ETATY 18
  XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ................................ ............................. 19


  3

  I. PODSTAWA SPORZĄ DZENIA RAPORTU OKRES OWEGO ZA II KWARTAŁ 201 8 R.

  Raport kwartalny grupy kapitałowej Electroceramics S.A. został sporządzony zgodnie z
  wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
  bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  Sprawozdania finansowe zawarte w raporcie zostały s porządzone zgodnie z ustawą z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz
  wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady
  rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na
  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  Sprawozdanie finansowe zawiera dane Spółki Electroceramics S.A. oraz skonsolidowane
  dane grupy kapitałowej Emitenta za I I kwartał 201 8 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia do 3 0
  czerwca 201 8 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia do 3 0 czerwca 201 7 roku,
  a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.
  Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych .

  II. POD STAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

  Emitent jest spółką dominującą grupy kapitałowej, której działalność koncentruje się na
  dostarczaniu produktów do branży elektroenergetycznej. Podstawowym przedmiotem
  działalności Emitenta jest zarządzanie spółką zależną Indust ry Technologies S.A., planowanie
  i realizacja strategii dla grupy, organizacja finansowania projektu oraz nadzór nad realizowaną
  inwestycją.
  Industry Technologies S.A. to spółka celowa , w 100% zależna od Electroceramics S.A., która
  wybudowała zakład produkcji elementó w elektroizolujących, takich jak korpusy używane w
  bezpiecznikach średniego i wysokiego napięcia oraz izolatory średnich i wysokich napięć dla
  przemysłu energetycznego, w tym stosowanych przy transporcie energii elektrycznej.
  Emi tent wraz ze spółką zależną są częścią ceramicznej grupy przemysłowej IndygoTech
  Minerals S.A., notowanej na rynku podstawowym GPW.

  2.1 Dane Spółki

  Firma spółki Electroceramics S.A.
  Siedziba Warszawa
  Adres ul. Świętokrzyska 30/63, 00 -116 Warszawa
  Numer Identyfikacji Podatkowej
  (NIP)
  899 -262 -72 -60
  Statystyczny Numer Identyfikacyjny
  (REGON)
  020638951
  Przedmiot działalności wg PKD Działalność holdingów finansowych
  Rejestracja Spółki w KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000296734


  4

  Kapitał zakładowy na 3 0.06.201 8 i
  na dzień publikacji raportu
  22 701 266,36 zł.
  Skład Zarządu na 3 0.06.201 8 r. i
  dzień przekazania raportu
  Juliusz Bolek – Prezes Zarządu
  Skład Rady Nadzorczej na
  30.06.201 8 r. i na dzień przekazania
  raportu
  Dariusz Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marcin Zimny – Członek Rady Nadzorczej
  Janusz Piejko – Członek Rady Nadzorczej
  Marek Zagaja – Członek Rady Nadzorczej
  Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej


  Notowane instrumenty finansowe Emitenta
  Seria A, B, C, D, E, F, G, I
  ISIN PLGPFCS00018
  Liczba akcji notowanych 1.638.897.000
  Wartość nominalna 1 akcji 0,01 zł
  Data pierwszego notowania 18.12.2008 r.
  Rynek NewConnect
  Rodzaj rynku ASO GPW

  2.2 Zarząd
  Zarząd Electroceramics S.A. jest jednoosobowy. W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca
  2018 r. oraz na dzień przekazania raportu wchodzi Pan Juliusz Bolek, który pełni funkcję
  Prezesa Zarządu.

  2.3 Rada Nadzorcza

  Skład Rady Nadzorczej na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. przedstawia się następująco:

  Dariusz Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marcin Zimny – Członek Rady Nadzorczej
  Janusz Piejko – Członek Rady Nadzorczej
  Marek Zagaja – Członek Rady Nadzorczej
  Łukasz Piasecki – Członek Rady N adzorczej

  5


  Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

  Dariusz Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marcin Zimny – Członek Rady Nadzorczej
  Janusz Piejko – Członek Rady Nadzorczej
  Marek Zagaja – Członek Rady Nadzorczej
  Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej  6

  III. SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE FINANSOWE GRU PY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

  3.1. SKON SOLIDOWANY BI LANS NA DZIEŃ 3 0.06.201 8 ROKU
  AKTYWA [w zł] 30.06.201 8 30.06.2017
  A. AKTYWA TRWAŁE 26 383 070,36 29 241 184,02
  I. Wartości niematerialne i prawne 1 693 728,07 1 699 258,87
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 9 625 463,40 10 208 696,64
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 15 018 440,89 17 287 056,51
  IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  V. Inwestycje długoterminowe 15 100,00 15 000,00
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 338,00 31 172,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 7 631 591,28 557 552,08
  I. Zapasy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 7 600 056,87 377 568,91
  III. Inwestycje krótkoterminowe 23 017,79 152 534,42
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 516,62 27 448,75
  SUMA AKTYWÓW 34 014 661,64 29 798 736,10

  PASYWA [w zł] 30.06.201 8 30.06.2017
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 9 475 721,99 10 083 481,49
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 22 701 266,36 19 768 969,01
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 240 900,92 2 240 900,92
  V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 967 488,51 -11 051 525,04
  VIII. Zysk (strata) netto -498 956,78 -874 863,40
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 24 538 939,65 19 715 254,61
  I. Rezerwy na zobowiązania 770 058,17 81 163,58
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 889 834,51 3 384 742,30
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 14 879 046,97 16 249 348,73
  SUMA PASYWÓW 34 014 661,64 29 798 736,10
  7

  3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUN EK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01. 04.201 8 r. – 30.06.201 8
  r.
  [w zł]
  201 8-04 -01 2017 -04 -01 201 8-01 -01 2017 -01 -01
  - - - -
  201 8-06 -30 2017 -06 -30 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 0,00 350,00 300,00 350,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 0,00 350,00 300,00 350,00
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów,
  usług 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -300,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A –B) 300,00 350,00 300,00 350,00
  D. Koszty sprzedaży -635 470,49 0,00 0,00
  E. Koszty ogólnego zarządu 1 884 204,97 804 354,61 1 249 034,48 1 478 835,20
  F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C –D–E) -2 131 628,76 -804 004,61 -1 248 734,48 -1 478 485,20
  G. Pozostałe przychody operacyjne 1 229 338,64 346 341,35 1 229 338,64 916 614,94
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -340 657,07 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 139 076,93 346 341,35 681 314,14 692 682,70
  III. Inne przychody operacyjne 547 442,91 0,00 548 024,50 223 932,24
  H. Pozostałe koszty operacyjne 1 410,59 39 105,75 1 410,59 39 702,03
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -581,59 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne -245 731,61 39 105,75 1 410,59 39 702,03
  I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G –H) -22 914,53 -496 769,01 -20 806,43 -601 572,29
  J. Przychody finansowe 11 651,30 147 836,58 11 651,30 147 836,58


  8

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -50,44 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 1 215,24 123 937,01 1 215,24 123 937,01
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji -2 057,66 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 7 291,66 23 899,57 10 436,06 23 899,57
  K. Koszty finansowe 7 247,63 117 996,02 7 392,03 158 300,07
  I. Odsetki 7 392,03 117 996,02 7 392,03 147 380,90
  II. Strata ze zbycia inwestycji -3 000,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
  IV. Inne -246 105,90 0,00 0,00 10 919,17
  L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J –K) -16 547,16 -466 928,45 -16 547,16 -612 035,78
  N. Odpis wartości firmy jednostek
  podporządkowanych -437 424,93 0,00 -291 616,62 -291 616,62
  O. Zysk (strata) brutto (L+M) -408 461,37 -466 928,45 -308 163,78 -903 652,40
  P. Podatek dochodowy -12 266,00 -22 151,00 190 793,00 -28 789,00
  R. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  S. Zysk (strata) netto (N –O–P) -396 195,37 -444 777,45 -498 956,78 -874 863,40

  a. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES
  01. 04.201 8 r. – 30.06.201 8 r.
  [w zł]
  201 8-04 -01 2017 -04 -01 201 8-01 -01 2017 -01 -01
  - - - -
  201 8-06 -30 2017 -06 -30 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 871 917,36 10 528 258,94 8 905 207,65 10 958 344,89
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
  po korektach 9 871 917,36 10 528 258,94 8 905 207,65 10 958 344,89
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 475 721,99 10 083 481,49 9 475 721,99 10 083 481,49
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 475 721,99 10 083 481,49 9 475 721,99 10 083 481,49


  9

  b. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYC H ZA OKRES
  01. 04.201 8 r. – 30.06.201 8 r.
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]
  201 8-04 -01 2017 -04 -01 201 8-01 -01 2017 -01 -01
  - - - -
  201 8-06 -30 2017 -06 -30 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -396 195,37 -160 029,60 -498 956,78 -874 863,40
  II. Korekty razem 538 829,53 -328 026,89 660 363,24 37 094,02
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+II) -18 772,30 -488 056,49 0,00 -837 769,38
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 206 982,50 0,00 206 982,50
  II. Wydatki 154 351,76 122 540,00 154 351,76 140 374,96
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I –II) -154 351,76 84 442,50 -154 351,76 66 607,54
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 31,88 413 125,28 31,88 780 703,86
  II. Wydatki 1 449,00 0,00 1 449,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  (I–II) -1 417,12 413 125,28 -1 417,12 780 703,86
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) -13 134,72 9 511,29 5 637,58 9 542,02
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym: -13 134,72 9 511,29 5 637,58 9 542,02
  F. Środki pieniężne na początek okresu 34 937,27 20 483,13 16 164,97 20 452,40
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 21 802,55 29 994,42 21 802,55 29 994,42


  10

  II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE FINANSOWE EMITENTA

  4.1 . JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 3 0.06.201 8 ROKU
  AKTYWA [w zł] 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  A. AKTYWA TRWAŁE 4 655 636,00 17 804 810,68
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 45 700,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 4 644 100,00 17 759 110,68
  V. Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 11 536,00 0,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 22 076 123,44 1 769 251,31
  I. Zapasy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 21 269 188,97 23 392,64
  III. Inwestycje krótkoterminowe 804 664,22 1 745 570,87
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 2 270,25 287,80
  C. SUMA AKTYWÓW 26 731 759,44 19 574 061,99

  PASYWA [w zł] 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 17 770 991,94 16 744 078,12
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 22 701 266,36 19 768 969,01
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 240 900,92 2 240 900,92
  V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 126 055,41 -5 379 898,14
  VIII. Zysk (strata) netto -45 119,93 114 106,33
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 960 767,50 2 829 983,87
  I. Rezerwy na zobowiązania 758 880,82 72 140,58
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 201 886,68 2 757 843,29
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  SUMA PASYWÓW 26 731 759,44 19 574 061,99  11

  a. JEDNOSTKOWY RACHUN EK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01. 04.201 8 r. –
  30.06.201 8 r.
  [w zł]
  201 8-04 -01 2017 -04 -01 201 8-01 -01 2017 -01 -01
  - - - -
  201 8-06 -30 2017 -06 -30 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów,
  usług 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A –B) 0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Koszty ogólnego zarządu 73 089,31 150 127,73 98 423,31 105 029,73
  F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C –D–E) -73 089,31 -150 127,73 -98 423,31 -105 029,73
  G. Pozostałe przychody operacyjne 5 787,29 212 276,59 548 024,50 150 760,91
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 5 787,29 212 276,59 548 024,50 150 760,91
  H. Pozostałe koszty operacyjne 600,00 19,16 1 131,79 0,86
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 600,00 19,16 1 131,79 0,86
  I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G –H) -67 902,02 62 129,70 448 469,40 45 730,32
  J. Przychody finansowe 15 832,07 79 657,79 28 126,68 31 262,89
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 15 832,07 55 758,22 28 126,68 31 262,89
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00


  12

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 23 899,57 0,00 0,00
  K. Koszty finansowe 321 071,61 27 681,16 321 216,01 25 289,84
  I. Odsetki 4 206,08 27 681,16 4 350,48 25 289,84
  II. Strata ze zbycia inwestycji 316 865,53 0,00 316 865,53 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) brutto (L+M) -373 141,56 114 106,33 155 380,07 51 703,37
  P. Podatek dochodowy -8 489,00 0,00 200 500,00 0,00
  R. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  S. Zysk (strata) netto (N –O–P) -364 652,56 114 106,33 -45 119,93 51 703,37

  a. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES
  01. 04.201 8 r. – 30.06.201 8 r.
  [w zł]
  201 8-04 -01 2017 -04 -01 201 8-01 -01 2017 -01 -01
  - - - -
  201 8-06 -30 2017 -06 -30 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18 135 644,50 16 692 374,75 17 816 111,87 16 629 971,79
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
  po korektach 18 135 644,50 16 692 374,75 17 816 111,87 16 629 971,79
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17 770 991,94 16 744 078,12 17 770 991,94 16 744 078,12
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 770 991,94 16 744 078,12 17 770 991,94 16 744 078,12  13

  b. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
  01. 04.201 8 r. – 30.06.201 8 r.

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]
  201 8-04 -01 2017 -04 -01 201 8-01 -01 2017 -01 -01
  - - - -
  201 8-06 -30 2017 -06 -30 201 8-06 -30 2017 -06 -30
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -364 652,56 136 174,33 -45 119,93 114 106,33
  II. Korekty razem -13 811
  791,83 -1 126 573,47 -14 125
  598,46 -1 104 505,47
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+II)
  -14 176
  444,39 -990 399,14 -14 170
  718,39 -990 399,14
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 14 332 245,15 206 982,50 14 332 245,15 206 982,50
  II. Wydatki 154 351,76 0,00 154 351,76 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I –II) 14 177 893,39 206 982,50 14 177 893,39 206 982,50
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 779 675,64 0,00 779 675,64
  II. Wydatki 1 449,00 0,00 1 449,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  (I–II) -1 449,00 779 675,64 -1 449,00 779 675,64
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 0,00 -3 741,00 5 726,00 -3 741,00
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym: 0,00 -3 741,00 5 726,00 -3 741,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 21 797,59 19 841,59 16 071,59 19 841,59
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 21 797,59 16 100,59 21 797,59 16 100,59  14

  II. INFORMACJA O ZASADAC H PRZYJĘTYCH PRZY SP ORZĄDZANIU
  RAPORTU , W TYM O ZMIANIE STO SOWANYCH ZASAD RACHU NKOWOŚCI

  Sprawozdania finansowe zawarte w raporcie zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz
  wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady
  rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na
  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  Grupa kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. W skład
  sprawozdania finansowego wchodzą równ ież: zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
  własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią.
  Konsolidacja sprawozdania finansowego jednostki zależne j została przeprowadzona metoda
  pełną.
  Emitent nie dokonywał zmian stosowanych z asad (polityki) rachunkowości w stosunku do
  zasad obowiązujących w Spółce w latach ubiegłych.

  III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYK A ISTOTNYCH DOKONAŃ L UB NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAP ORT , WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYN NIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEG ÓLNOŚCI O
  NIETYPOWYM CHARAKTER ZE , MAJĄCYCH WPŁYW NA O SIĄGNIĘTE
  WYNIKI

  Emitent jako spółka wiodąca w grupie kapitałowej koncentruje się na zarządzaniu spółką
  zależną Industry Technologies S.A., oraz organizowaniu finansowania operacyjnego.
  W II kwartale 201 8 r. Emitent kontynuował dotychczasowy model działalności i jako podmiot
  dominujący grupy kapitałowej nadzorował proces przygotowania wejścia na rynek produktów
  Industry Technologies.
  Emitent nie podejmował istotnych działań, które miały by w pływ na osiągnięte wyniki
  finansowe.
  W omawianym okresie Emitent nie wykazywał przychodów. Emitent planuje, iż w niedługim
  czasie przychody będą realizowane przede wszystkim z tytułu obsługi spółki zależnej w formie
  opłaty za zarządzanie, a w dalszej pers pektywie z dywidendy, wypłacanej przez spółkę
  zależną.

  W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas
  które go nie odstąp iono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku
  obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
  oraz sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2017. Podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku
  netto oraz udzieliło absol utorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi za rok 2017.
  Podjęto również uchwałę o zmianie Statutu firmy oraz powołano w skład Rady Nadzorczej na


  15

  nową kadencję następujące osoby: Dariusza Janusa, Marcina Zimnego, Łukasza Piaseckiego,
  Marka Zagaję oraz Janusza Piejko.

  IV. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

  Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na 201 8
  rok.

  V. OPIS STANU REALIZACJ I DZIAŁAŃ I INWESTYC JI EMITENTA ORAZ
  HARMONOGRAM ICH REAL IZACJI

  Spółka nie prowadziła bezpośrednio w zakończonym kwartale działań w zakresie badań i
  rozwoju. Wszystkie działania w obszarze B+R prowadzone są przez spółkę zależną Industry
  Technologies S.A.

  Electroceramics S.A. rozpoczął prace związane z wprowadzeniem n owego produktu, którym
  są izolatory wysokiego i średniego napięcia do oferty produktowej spółki zależnej .
  Electroceramics S.A. wykorzysta w tym celu wiedzę jaką do tej pory pozyskała spółka zależna
  przy budowie zakładu produkcyjneg o.

  VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OK RESIE OBJĘTYM
  RAPORTEM EMITENT POD EJMOWAŁ W OBSZARZE R OZWOJU
  PROWADZONEJ DZIAŁALN OŚCI NASTAWIONE NA W PROWADZENIE
  ROZWIĄZAŃ INNOWACYJN YCH

  W II kwartale 2018 Spółka nie podejmowała bezpośrednich działań ukierunkowanych na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

  Spółka planuje w kolejnych okresach w większym stopniu angażowa ć się w prace
  marketingowe mające na celu dalszą kreację marki, jak również będzie aktywnie dzia łała na
  rzecz pozyskania klientów dla firmy Industry Technologies S.A .

  VII. OPIS ISTOTNYCH ZDARZ EŃ W GRUPIE KAPITAŁO WEJ MAJĄCYCH MIEJSCE
  PO DACIE 30.06.201 8 R.

  Po dacie 30.06.2018 r. w grupie Kapitałowej nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia .  16

  VIII. OPIS ORGANIZAC JI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNO STEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI

  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku w skład Grupy Kapitałowej Electroceramics wchodzi podmiot
  dominujący: Electroceramics S.A. ( „Emitent”, „Spółka”) oraz spółki zależne:
  - Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku, („spółka zależna”, „spółka portfelowa” -
  konsolidowana),
  - Industry Insulators S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka niekonsolidowana z powodu
  nieistotności – pierwsze sprawozdanie finansowe Spółki według Statutu będzie sporządzane
  na dzień 31 grudnia 2018 roku).
  - Eceramics LLC z siedzibą w Wilmington, Deleware, USA, o wartości 100,00 zł (Spółka
  niekonsolidowana z powodu nieistotności).

  Na dzień publikacji raportu okresowego za II kwartał rok u 201 8 spółka zależna Ind ustry
  Technologies S.A. została objęta konsolidacją metodą pełną.

  Podmiot zależny

  • Industry Technologies S.A.

  Firma spółki zależnej Industry Technologies S.A.
  Siedziba Warszawa
  Adres ul. Świętokrzyska 30/63, 00 -116 Warszawa
  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 928 -205 -62 -22
  Statystyczny Numer Identyfikacyjny
  (REGON)
  080445263
  Przedmiot działalności wg PKD Produkcja ceramicznych izolatorów i osłono
  izolacyjnych
  Rejestracja Spółki w KRS Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
  wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego , KRS nr 0000359211
  Kapitał zakładowy na 31.03.2018 r. i na
  dzień przekazania raportu
  1 987 063,50 zł
  Skład Zarządu na dzień przekazania
  raportu
  Dariusz Janus – Prezes Zarządu
  Skład Rady Nadzorczej na dzień
  przekazania raportu
  Juliusz Bolek
  Marek Zagaja
  Łukasz Piasecki

  17

  • Industry Insulators S.A.

  Firma spółki zależnej Industry Insulators S.A.
  Siedziba Warszawa
  Adres ul. Świętokrzyska 30/63, 00 -116 Warszawa
  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 535 -272 -66 -38
  Statystyczny Numer Identyfikacyjny
  (REGON)
  368548419
  Przedmiot działalności wg PKD Produkcja ceramicznych izolatorów i osłono
  izolacyjnych
  Rejestracja Spółki w KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS
  nr 0000699783
  Kapitał zakładowy na 31. 03 .201 8 r. i na
  dzień przekazania raportu
  100.000,00 zł
  Skład Zarządu na dzień przekazania
  raportu
  Janusz Piejko – Prezes Zarządu
  Skład Rady Nadzorczej na dzień
  przekazania raportu
  Dariusz Janus
  Małgorzata Piasecka
  Marek Zagaja

  • Eceramics LLC

  Firma spółki zależnej Eceramics LLC
  Siedziba Wilmington, Deleware, USA
  Adres 1013 Centre Road, Suite 403S, Wilmington
  19805
  IX. STRUKTURA AKCJONARIATU

  Na dzień 3 0.06.2018 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22 701 266,36 zł i dzielił się na
  2 270 126 636 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł.
  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co
  najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień 3 0 czerwca 2018 roku są
  następujące podmioty:

  18

  Tabela nr 1. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 3 0.06.201 8 r.
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów
  IndygoTech Minerals
  S.A. 890 632 132 890 632 132 39,23 % 39,23 %
  Baltic Ceramics SA
  LLC 503 485 860 503 485 860 22,18% 22,18%
  Pozostali 876 008 644 876 008 644 38,59% 38,59%
  Razem 2 270 126 636 2 270 126 636 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent

  Na dzień publikacji raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 22 701 266,36 zł i dzieli się na
  2 270 126 636 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł.

  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co
  najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień publikacji raportu są
  następujące podmioty:

  Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym
  Zgromadz eniu Emitenta na dzień publikacji raportu
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów
  IndygoTech Minerals
  S.A. 890 632 132 890 632 132 39,23 % 39,23 %
  Baltic Ceramics SA
  LLC 503 485 860 503 485 860 22,18% 22,18%
  Pozostali 876 008 644 876 008 644 38,59% 38,59%
  Razem 2 270 126 636 2 270 126 636 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent

  X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH W
  PRZELICZENIU NA PEŁN E ETATY

  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała 7 pracowników na pełnym
  etacie.


  19

  XI. O ŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

  Zarząd spółki Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółka dominująca
  oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za I I kwartał 20 18 roku oraz
  dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę
  dominującą oraz spółkę zależną.  Juliusz Bolek
  Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Electroceramics SA
ISIN:PLGPFCS00018
NIP:8992627260
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa
Telefon:+48 22 6290681
www:www.electroceramics.pl
Komentarze o spółce ELECTROCERAMICS
2019-04-20 14-04-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649