Raport.

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (39/2018) Raport za II Kwartał 2018 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. przekazuje Raport za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport kwartalny 2018
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  II


  2 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 3
  Informacje o Spółce
   Dane Spółki
   Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona
   Kapitały Akcjonariat Spółki
   Powiązania organizacyjne
   Zarząd Spółki
   Rada Nadzorcza
   Akcjonariat
  Sprawozdanie finansowe
   Polityka rachunkowości
   Informacje o zatrudnieniu
   Rachunek Zysków i Strat
   Zmiany w kapitale
   Bilans
   Przepływy pieniężne
   Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
   Analiza wskaźników
   Pytania do Spółki
  Z?}?? l???ov? ? // Y ?????X ?}??s ????P}?}?v? ???? u]?v? ?P}v] ? ?u]vu] ???}??}v?u] hZ?s v? ???l???? ?? ? ']s? W?]?? t??}?]}??Z ? t????]
  ^ ? v] ??X??X????U ? ????] ?u]v? hZ?s? v? ???l???? ] ?P}v] ? ?s ?v]l]u } hZ?s? ???l???? ?? ? ']s? t ?l?? iv}o]?? c/v(}?ui ]? ] }l??}? ? o??v???v?u ^???u] K?}??_X


  Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi
  działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek
  handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma,
  jako Spółka publiczna działa na podstawie regulacji
  dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.
  Przedmiotem działalności spółki jest Sprzedaż
  hurtowai detaliczna paliwpłynnych i produktów
  hutniczych.Organem rejestrowym spółki jest Sąd
  Rejonowy w Gliwicach, wydział X Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego. Firma powstała
  w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością i została wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000262988 z dnia 17-10-2006 roku. Czas trwania
  spółki nie jest ograniczony. W skład spółki nie
  wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
  sporządzając samodzielnie sprawozdania fina sowe.
  Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
  zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności.
  KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI
  Kapitał Spółki wynosi 10 323 888,71 zł (słownie:
  dziesięć milionów trzysta dwadzieścia trzy
  tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i
  siedemdziesiąt jeden groszy) i składa się między
  innymi z
  kapitału akcyjnego w wysokości 3 795 422,75 zł
  (2 513 525 akcji o wartości nominalnej 1,51 zł
  każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości
  6 255 112,06 zł, zysku z roku 2017 o wartości 364
  051,52 zł oraz zysku za dwa kwartały 2018 roku
  w wysokości 273 353,90 zł. Spółka nie emitowała
  akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki
  jest w pełni opłacony.
  POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE
  Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego
  się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i
  majątkowych takich podmiotów jak:
  EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje
  się usługami internetowymi, leasingiem oraz
  działalnością teleinformatyczną.
  Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”,
  powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA.
  4 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 5
  Dane Spółki
  Pełna nazwa Spółki:
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  Forma prawna:
  Spółka Akcyjna
  Siedziba:
  Piekary Śląskie
  Kraj siedziby:
  Rzeczpospolita Polska
  Adres siedziby:
  ul. Graniczna 7,
  41-940 Piekary Śląskie
  Numer telefonu:
  32/389-25-60
  Poczta elektroniczna:
  eg@eg.com.pl
  KRS: 0000262988
  NIP: 627-001-28-03
  Regon: 27005201
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Informacje
  dotyczłce EGH SA
  DATA UTWORZENIA SPÓfiKI | CZAS NA JAKI ZOSTAfiA UTWORZONA | K A P I TA fiY ( F U N D U S Z E W fi A S N E )
  SPÓfiKI | POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAfiOWE


  Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego.
  Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu
  Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie,
  w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora
  ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny
  tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa
  i Energetyki — obecnie Ministerstwo Gospodarki).
  Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Ekopolu
  Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek
  z branży bankowej i finansowej. Członek Rady Izby
  Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Jeden
  z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony
  przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
  Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego
  Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.
  6 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 7
  Andrzej S. Piecuch
  PREZES ZARZĄDU
  Władze Spółki
  Mirosław Szarawarski
  WICEPRZES ZARZĄDU
  Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową
  rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie
  Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik
  Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor
  Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu
  Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku
  podmiotów gospodarczych. Interesuje się akwarystyką
  i wędkarstwem.
  Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  • Mirosław Skuza
  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
  Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo
  - Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo - Budowlanych.
  Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych
  Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.
  • Stefan Obszarski
  Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później pracował
  na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego.
  Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń
  Technologicznych w Warszawie.
  W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w Tallinnie
  w Estonii.
  Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes
  zarządu do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych.
  Zainteresowania: turystyka, sport.
  • Beata Surmańska
  Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
  Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń majątkowych
  Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment Spółka z o.o.
  Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z. o.o.
  Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach,
  pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie.
  Zainteresowania: turystyka i sport.
  • Jakub Szymański
  • Jerzy Jerschina
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Akcjonariusz AKCJI AKCJI GŁÓSÓW GŁOSÓW data
  Jerzy Jerschina 259 602 10,20 519 204 13,84 16-07-2018
  Mirosław Szarawarski 348 199 13,68 696 398 18,56 16-07-2018
  Andrzej Piecuch 591 600 23,25 1 183 200 31,53 16-07-2018
  Ekoset DI spółka z o.o. 7 999 0,31 15 998 0,43 16-07-2018
  Beata Surmańska 500 0,02 1 000 0,03 16-07-2018
  Stefan Obszarski 81 500 3,20 81 500 2,17 16-07-2018
  Bogdan Kumorek 31 083 1,22 31 083 0,83 16-07-2018
  Remigiusz Woluszewski 21 634 0,85 21 634 0,58 16-07-2018
  Robert Kucia 86 740 3,41 86 740 2,31 16-07-2018
  Jakub Szymański 332 075 13,05 332 075 8,85 16-07-2018
  Paweł Piecuch 1 848 0,07 1 848 0,05 16-07-2018
  Dawid Sukacz 230 000 9,04 230 000 6,13 16-07-2018
  Akcje notowane na NC 551 828 21,69 551 828 14,71 16-07-2018
  0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
  Jerzy Jerschina
  Mirosław Szarawarski Andrzej Piecuch
  Ekoset DI spółka z o.o. Beata SurmańskaStefan ObszarskiBogdan Kumorek
  Remigiusz Woluszewski Robert Kucia
  Jakub Szymański Paweł Piecuch
  Dawid Sukacz
  Akcje notowane na NC
  % Akcji
  0,00
  5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
  Jerzy Jerschina
  Mirosław Szarawarski Andrzej Piecuch
  Ekoset DI spółka z o.o. Beata SurmańskaBogdan Kumorek
  Remigiusz Woluszewski Robert Kucia
  Jakub Szymański Paweł Piecuch
  Dawid Sukacz
  Akcje notowane na NC
  % Głosów
  8 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 9
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Akcjonariat Spółki
  Ekopol GórnofilĄski Holding SA


  10 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 11
  Omówienie polityki
  rachunkowości
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości
  stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych
  metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
  treścią ekonomiczną.Wynik finansowy Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
  przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Ekopol Górnośląski Holding SA stosuje następujące zasady wyceny:
  Ekopol Górnośląski Holding SA wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości
  w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za która je nabyto lub koszt, po
  jakim zostały wytworzone. Dalsza wycena odbywa się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy
  amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Cena nabycia jest to cena zakupu danego składnika aktywów, w skład której wchodzi: kwota przysługująca
  sprzedającemu pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT, a powiększona o wszystkie pozostałe
  koszty związane w sposób bezpośredni z zakupem i przygotowaniem zakupionego składnika do użytkowania
  np. koszty transportu, ubezpieczenia. W przypadku, gdy nie mamy możliwości określenia ceny nabycia, gdyż
  np. staliśmy się właścicielami danego prawa majątkowego w wyniku darowizny, to wyceny dokonujemy wg
  ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego dobra lub też wyceny wg wartości rynkowej na podstawie
  opinii rzeczoznawców.
  Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ulega zmniejszeniu poprzez odpisy amortyzacyjne
  lub umorzeniowe stosowane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.
  Rozpoczęcie amortyzacji nie może się zacząć wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do wykorzystywania, a
  jej zakończenie nie później, niż, gdy wartość odpisów zrówna się z wartością początkową lub nastąpi wycofanie
  składnika wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące
  licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są
  odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej - amortyzowane są metodą liniową
  przez okres 24 lub 60 miesięcy. Odstępstwem, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd jest amortyzacja
  znaku towarowego na kwotę 2.491.110 zł, który jest amortyzowany od 01.01.2009 roku stawką 1%.
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
  ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
  Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
  charakterze, są zaliczane do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w
  ustawie o rachunkowości.Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego,
  planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.
  Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie
  nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową
  środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym
  uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
  Przyjęta metoda odpisów to amortyzacja liniowa. Amortyzując środek trwały metodą liniową, jego wartość
  ulega systematycznemu rozłożeniu na przewidywane lata użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu, w
  równych ratach. Wartość rocznych, a także miesięcznych odpisów jest stała, a koszty amortyzacji rozkładają się
  równomiernie.
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  12 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 13
  Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu
  przyjęcia ich do użytkowana, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.

  Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł są umarzane z uwzględnieniem z ekonomicznego okresu zużycia.
  Wybór stawki następuje w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dana metoda ma zostać zastosowana
  do określonych środków trwałych. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej
  użyteczności środka trwałego. Zakupione dzieła sztuki, spełniające definicję środków trwałych a więc służące
  własnym potrzebom jednostki zalicza się do środków trwałych. W świetle przepisu art. 31, ust. 2 ustawy o
  rachunkowości nie są one amortyzowane, gdyż mimo upływu czasu nie tracą na wartości.
  INWESTYCJE
  Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających
  z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w
  zyskach) lub innych pożytków.
  Do celów wyceny inwestycje podlegają podziałowi na długo i krótkoterminowe oraz na inwestycje w
  jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach. Inwestycje długoterminowe stanowiące aktywa trwałe
  są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego lub
  od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Jeżeli dzieła sztuki stanowią inwestycję długoterminową gdyż
  mają przynieść określone korzyści (wzrost wartości) – to dzieła sztuki mogą być wykazywane jako inwestycje.
  Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia
  albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są Istotne. Na dzień bilansowy
  wycenia się je według ceny nabycia lub ceny .Stosując zasady wyceny według kosztu nabycia lub wartości
  rynkowej (zależnie od tego, co jest niższe) lub w wartości godziwej, skutki obniżenia wartości zalicza się
  do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu wartości tych aktywów odnosi się
  do przychodów finansowych.
  Operacje gospodarcze dotyczące aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych na dzień ich
  przeprowadzenia są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. W przypadku
  inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe przy wycenie różnice kursowe
  stanowią przychody lub koszty finansowe.
  SRODKI PIENIĘZNE
  Wycena środków pieniężnych nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, środki
  pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej ,w przypadku składników wyrażonych w walutach
  obcych przeliczone są na dzień bilansowy na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
  Różnice kursowe dotyczące wyceny środków pieniężnych, wyrażonych w walutach obcych wykazywane są jako
  przychody lub koszty finansowe.
  NALEŻNOŚCI
  Należności, z wyjątkiem tych które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w
  księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy
  należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, oznacza to, iż w bilansie są one prezentowane według
  wartości księgowej (wynikającej z salda Wn kont zespołu 2) pomniejszonej o wartość dokonanych od tych
  należności odpisów aktualizujących, ujętych na koncie 28 “Odpisy aktualizujące wartość należności” (konto
  to jest kontem korygującym do kont poszczególnych rozrachunków). Tym samym należności objęte 100%
  odpisem aktualizującym nie są wykazane w aktywach bilansu - ich wartość bilansowa wynosi bowiem zero.
  Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - w
  zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące
  wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej jej części, która była uprzednio zaliczona do
  przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona sądownie ,ugodowo itp.
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  14 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 15
  ZOBOWIĄZANIA
  Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
  wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
  aktywów jednostki. Zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, nie zalicza się
  do zobowiązań, lecz do rezerw. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania
  w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych
  są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu.
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów
  (wydatków) w postaci: opłat inicjalnych z tytułu umów leasingu, , prenumerat, oraz kosztów umów
  ubezpieczeniowych majątku spółki oraz należności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych
  lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych
  okresach sprawozdawczych. Przychody w postaci dotacji otrzymanej w roku 2011, 2012 ,2013 dotyczące
  programu UDA - RPSL 01.02.04-00-406/09/00 finansujące zakup maszyn do cięcia i gięcia blach, oraz
  modernizacji hali usługowo-produkcyjnej są rozliczane międzyokresowo stosunkiem sfinansowania ich
  przez projekt unijny.
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Kapitał zakładowy ustala się i wykazuje według wartości nominalnej akcji w wielkości określonej w statucie i
  wpisanej w rejestrze sądowym. Wszystkie zadeklarowane i wpłacone wkłady kapitałowe ujęte są w kapitale
  spółki Jeżeli akcje byłyby wydawane po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę wartości
  (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (agio) zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki akcyjnej.
  Gdyby w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego a akcjonariusze opłacili
  akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to wówczas kwotę
  podwyżki wykazuje się w wierszu A.VI. “Pozostałe kapitały rezerwowe”.
  “Zysk (strata) netto” wykazuje zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w
  rachunku zysków i strat.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego spółki i strukturze
  poszczególnych przychodów i kosztów. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty,
  obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres
  sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Taka prezentacja danych finansowych umożliwia ich
  analizę i porównywanie wyników w czasie. Sporządza się go regularnie co kwartał w roku obrotowym
  oraz na moment bilansowy. Wynika to z wewnętrznego zapotrzebowania jednostki na dane finansowe
  oraz obowiązku udostępniania danych zewnętrznym użytkownikom. Wartość sprzedanych towarów w
  cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Prezentacja RZIS odbywa się w wariancie
  porównawczym. W wariancie porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje
  ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość
  sprzedanych towarów i materiałów.
  Pozostałe elementy rachunku zysków i strat obejmują : pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody
  i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, podatek dochodowy. Wynik finansowy brutto korygują:
  • bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  • rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  W II kwartale 2018 roku Ekopol Górnośląski Holding SA
  zatrudniał łącznie 31 osób
  16 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 17
  Informacja o zatrudnieniu
  w drugim kwartale
  2018 roku
  Stosowanie przez spółkę nadrzędna zasada rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej
  wyceny) powoduje, że księgowe przychody i koszty różnią się od przychodów i kosztów podatkowych.
  Powstają wtedy różnice. Część z tych różnic ma charakter stały, a część przejściowy. Różnice przejściowe
  neutralizuje odroczony podatek dochodowy. Polega on na odliczeniu od wyniku finansowego brutto
  podatku dochodowego w hipotetycznej wysokości, tj. w jakiej byłby ustalony, gdyby tych różnic nie było.
  Odroczony podatek służy więc do bieżącego ustalania zmniejszeń i zwiększeń dochodu do opodatkowania,
  które będą miały miejsce dopiero w przyszłości, tj. z chwilą, gdy w myśl przepisów podatkowych dany
  składnik przychodów lub kosztów będzie honorowany podatkowo, np. nastąpi rozliczenie . Rezerwę z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej
  w przyszłości zapłaty. W przypadku Spółki jest to głównie kwota podatku od należnych a niezapłaconych
  odsetek, kar umownych itp.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego,
  którego jest podatnikiem.
  W drugim kwartale 2018 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki
  Ekopol Górnośląski Holding SA.
  Raport kwartalny za II Y 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi UcZwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów WartościowycZ w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany UcZwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do UcZwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity cInformacje bie?ące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.


  W II kwartale 2018 roku suma sprzedaży Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom
  26 541 229 zł a koszt sprzedanych towarów wyniósł 24 315 746 zł.
  Wartość wypracowanej marży w II kwartale 2018 roku wyniosła 2 225 483 zł.
  W II kwartale 2018 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z
  podstawową działalnością handlową o wartości 2 025 497 zł.
  Zysk ze sprzedaży wypracowany w II kwartale 2018 roku wyniósł 199 985 zł.
  Wynik brutto z całokształtu działalności w II kwartale 2018 roku wyniósł 240 754 zł.
  18 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 19
  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okresy 30-06-2018 31-03-2018 Różnica II Q 2018 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: 49 634 928,38 23 093 698,87 26 541 229,51 37 993 989,85 18 175 530,11 19 818 459,74
  - od jednostek powiązanych 239 438,08 0,00 239 438,08 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 384 294,10 167 620,26 216 673,84 495 220,15 209 775,82 285 444,33
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49 250 634,28 22 926 078,61 26 324 555,67 37 498 769,70 17 965 754,29 19 533 015,41
  B. Koszty działalności operacyjnej 49 360 677,28 23 019 433,32 26 341 243,96 37 899 580,49 18 134 106,97 19 765 473,52
  I. Amortyzacja 181 186,58 92 842,73 88 343,85 209 365,94 104 482,97 104 882,97
  II. Zużycie materiałów i energii 347 534,07 163 638,67 183 895,40 289 891,97 128 414,80 161 477,17
  III. Usługi obce 1 363 581,86 661 327,79 702 254,07 1 178 815,11 545 676,87 633 138,24
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 670 786,27 60 101,37 610 684,90 179 197,09 83 484,57 95 712,52
  - podatek akcyzowy 470 124,00 0,00 470 124,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 671 445,48 321 817,89 349 627,59 621 708,66 295 558,43 326 150,23
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 128 408,51 61 162,67 67 245,84 113 743,94 68 064,55 45 679,39
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 44 324,39 20 878,29 23 446,10 42 764,46 6 601,00 36 163,46
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45 953 410,12 21 637 663,91 24 315 746,21 35 264 093,32 16 901 823,78 18 362 269,54
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 274 251,10 74 265,55 199 985,55 94 409,36 41 423,14 52 986,22
  D. Pozostałe przychody operacyjne 95 538,66 45 246,55 50 292,11 77 775,40 28 868,59 48 906,81
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 910,57 0,00 6 910,57 20 542,00 0,00 20 542,00
  II. Dotacje 16 450,89 9 689,79 6 761,10 44 949,36 16 131,48 28 817,88
  III. Inne przychody operacyjne 72 177,20 35 556,76 36 620,44 12 284,04 12 737,11 -453,07
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Sprawozdanie łnansowe


  20 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 21
  E. Pozostałe koszty operacyjne 9 281,95 5 400,47 3 881,48 8 866,79 2 933,46 5 933,33
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 9 281,95 5 400,47 3 881,48 8 866,79 2 933,46 5 933,33
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 360 507,81 114 111,63 246 396,18 163 317,97 67 358,27 95 959,70
  G. Przychody finansowe 8 675,27 3 509,28 5 165,99 10 296,88 5 687,27 4 609,61
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 8 132,30 2 955,60 5 176,70 9 719,60 5 110,04 4 609,56
  - od jednostek powiązanych 638,77 338,12 300,65 6 303,84 0,00 6 303,84
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 542,97 553,68 -10,71 577,28 577,23 0,05
  H. Koszty finansowe 25 829,18 15 021,97 10 807,21 20 454,87 13 501,85 6 953,02
  I. Odsetki, w tym: 25 829,18 15 021,97 10 807,21 19 486,55 12 677,53 6 809,02
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 0,00 968,32 824,32 144,00
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 343 353,90 102 598,94 240 754,96 153 159,98 59 543,69 93 616,29
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata) brutto (I ± J) 343 353,90 102 598,94 240 754,96 153 159,98 59 543,69 93 616,29
  L. Podatek dochodowy 70 000,00 22 000,00 48 000,00 31 100,00 11 300,00 19 800,00
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Odroczony podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N) 273 353,90 80 598,94 192 754,96 122 059,98 48 243,69 73 816,29
  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okresy 30-06-2018 31-03-2018 Różnica II Q 2018 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  22 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 23
  Zestawienie Zmian w kapitale własnym 31-03-2018 30-06-2018
  Kapitał własny BO 10 112 884,31 zł 10 552 283,25 zł
  umorzenie akcji skupionych z rynku 0,00 zł 0,00 zł
  Kapitał podstawowy 3 795 422,75 zł 3 795 422,75 zł
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 zł 0,00 zł
  Akcje własne na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł
  Kapitał zapasowy na początek okresu 6 312 210,04 zł 6 255 112,06 zł
  Kapitał utworzony z zapasowego skup akcji
  własnych 0,00 zł 0,00 zł
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 364 051,52 zł 0,00 zł
  Wynik netto 80 598,94 zł 273 353,90 zł
  zysk netto 80 598,94 zł 273 353,90 zł
  strata netto 0,00 zł 0,00 zł
  odpis z zysku 0,00 zł 0,00 zł
  Kapitał własy na koniec okresu BZ 10 552 283,25 zł 10 323 888,71 zł
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Zmiany w kapitale


  Aktywa
  Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła
  wartość 8 520 134,86 zł.
  Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z
  przyjętą zasadą ujętą w Polityce Rachunkowości
  Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.
  24 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 25
  Aktywa 30-06-2018 31-03-2018 Różnica II Q 2018 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017
  A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) 8 520 134,86 8 967 279,46 -447 144,60 9 270 362,27 9 362 742,24 -92 379,97
  I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4) 2 589 034,00 2 606 206,36 -17 172,36 2 661 533,63 2 661 062,78 470,85
  1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Inne wartości niemater. i prawne 2 589 034,00 2 606 206,36 -17 172,36 2 661 533,63 2 661 062,78 470,85
  5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) 5 485 191,66 5 556 363,90 -71 172,24 5 801 917,44 5 889 724,26 -87 806,82
  1.Środki trwałe (a-e) 5 485 191,66 5 556 363,90 -71 172,24 5 801 917,44 5 889 724,26 -87 806,82
  a)grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania) 152 908,00 152 908,00 0,00 152 908,00 152 908,00 0,00
  b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 817 402,77 3 834 844,08 -17 441,31 3 887 168,01 3 904 609,32 -17 441,31
  c)urządzenia techniczne i maszyny 1 045 864,41 1 079 160,00 -33 295,59 1 210 725,85 1 258 862,56 -48 136,71
  d)środki transportu 386 333,56 403 720,06 -17 386,50 455 879,66 474 880,67 -19 001,01
  e) inne środki trwałe 82 682,92 85 731,76 -3 048,84 95 235,92 98 463,71 -3 227,79
  2.Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III.Należności długoterminowe (1 do 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.Inwestycje długoterminowe (1 do 4) 438 846,20 797 646,20 -358 800,00 797 646,20 797 646,20 0,00
  1.Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b) 0,00 0,00 0,00 735 000,00 0,00 735 000,00
  a)w jednostkach powiązanych 376 200,00 735 000,00 -358 800,00 735 000,00 735 000,00 0,00
  udziały lub akcje 376 200,00 735 000,00 -358 800,00 735 000,00 735 000,00 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Bilans
  Kwartalny


  26 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 27
  Aktywa obrotowe za II kwartały 2018 roku prezentują
  wartość 12 056 493 zł, na wzrost ich wartości mają
  największy wpływ:
  • Towary 3 150 918 złotych
  • Należności 5 060 036 złotych
  • Środki pieniężne 3 145 746 złotych
  udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)w pozostałych jednostkach 146,20 146,20 0,00 146,20 146,20 0,00
  udziały lub akcje 146,20 146,20 0,00 146,20 146,20 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne długoterminowe aktywa finansowe ( leasing) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.Inne inwestycje długoterminoiwe 62 500,00 62 500,00 0,00 62 500,00 62 500,00 0,00
  V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) 7 063,00 7 063,00 0,00 9 265,00 14 309,00 -5 044,00
  1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 063,00 7 063,00 0,00 9 265,00 14 309,00 -5 044,00
  2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) 12 056 493,53 10 489 488,62 1 567 004,91 10 284 291,50 8 989 486,05 1 294 805,45
  I.Zapasy (1 do 5) 3 150 918,32 3 310 479,18 -159 560,86 3 688 387,81 2 577 563,08 1 110 824,73
  1.Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.Towary 3 150 918,32 3 310 479,18 -159 560,86 3 688 387,81 2 577 563,08 1 110 824,73
  II.Należności krótkoterminowe (1 do 2) 5 060 036,91 4 672 728,21 387 308,70 4 196 206,89 4 027 385,74 168 821,15
  1.Należności od jednostek powiązanych (a-b) 254 622,93 342 615,67 -87 992,74 0,00 0,00 0,00
  a)z tytułu dostaw i usług o okresire spłaty 144 058,63 232 051,37 0,00 0,00 0,00 0,00
  -do 12 miesięcy 16 811,64 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -powyżej 12 miesięcy 127 246,99 195 051,37 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)inne 110 564,30 110 564,30 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Należności od pozostałych jednostek (a-d) 4 805 413,98 4 330 112,54 475 301,44 4 196 206,89 4 027 385,74 168 821,15
  a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 4 620 807,45 4 248 236,60 372 570,85 3 977 216,14 3 990 611,73 -13 395,59
  -do 12 miesięcy 4 620 807,45 4 248 236,60 372 570,85 3 977 216,14 3 990 611,73 -13 395,59
  -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp. oraz innych świadczeń 25 706,00 51 633,00 -25 927,00 111 669,03 0,00 111 669,03
  c)inne 2 900,53 4 390,94 -1 490,41 7 869,72 8 048,01 -178,29
  udzielone pozyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  d)należności z tytułu umów dzierzawy kaucje zabezpieczajace 156 000,00 0,00 0,00 50 500,00 0,00 50 500,00
  sprawy sadowe 0,00 25 852,00 0,00 48 952,00 28 726,00 20 226,00
  f) zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) 3 651 537,98 2 364 962,50 1 286 575,48 2 189 785,80 2 265 841,49 -76 055,69
  1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) 3 651 537,98 2 364 962,50 1 286 575,48 1 974 222,91 2 265 841,49 -291 618,58
  a)w jednostkach powiązanych 177 354,51 188 537,38 -11 182,87 206 724,21 222 933,99 -16 209,78
  udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 162 013,12 6 393,12 0,00 6 393,12 20 000,00 -13 606,88
  udzielone pożyczki 15 341,39 182 144,26 -166 802,87 200 331,09 202 933,99 -2 602,90
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywa 30-06-2018 31-03-2018 Różnica II Q 2018 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  28 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 29
  Pasywa
  Kapitały spółki za II kwartały 2018 roku prezentują
  wartość 10 323 888 zł.
  Zobowiązania długoterminowe po zamknięciu II
  kwartału 2018 roku zostały wycenione na kwotę
  320 000 zł.
  b)w pozostałych jednostkach 328 437,46 328 437,46 0,00 354 602,01 379 626,74 -25 024,73
  udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 28 352,37 47 293,10 -18 940,73
  udzielone pożyczki 328 437,46 328 437,46 0,00 326 249,64 332 333,64 -6 084,00
  odsetki od udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 145 746,01 1 847 987,66 1 297 758,35 1 412 896,69 1 464 691,58 -51 794,89
  środki pieniężne w kasie 16 562,72 8 199,43 8 363,29 12 070,32 18 184,83 -6 114,51
  środki pieniężne na rachunkach 3 129 183,29 1 839 788,23 1 289 395,06 1 400 826,37 1 446 506,75 -45 680,38
  inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 215 562,89 198 589,18 16 973,71
  IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 194 000,32 141 318,73 52 681,59 209 911,00 118 695,74 91 215,26
  Aktywa razem 20 576 628,39 19 456 768,08 1 119 860,31 19 554 653,77 18 352 228,29 1 202 425,48
  Pasywa 30-06-2018 31-03-2018 Róznica IIQ 2018 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017
  A.Kapitał (fundusz) własny
  (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 10 323 888,71 10 552 283,25 -228 394,54 10 488 269,27 10 493 405,62 -5 136,35
  I.Kapitał (fundusz) podstawowy 3 795 422,75 3 795 422,75 0,00 3 917 743,32 3 917 743,32 0,00
  II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.Zyski zatrzymane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  V.Kapitały pozstałe - wpłaty na poczet podwyższenia
  kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 -800 000,00
  VI.Kapitał zapasowy 6 255 112,06 6 312 210,04 -57 097,98 5 648 465,97 4 975 356,66 673 109,31
  VIa Kapitał utworzony na skup akcji własnych (BUY Back) 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00
  VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 364 051,52 -364 051,52 0,00 752 061,95 -752 061,95
  VIII.Zysk (strata) netto 273 353,90 80 598,94 192 754,96 122 059,98 48 243,69 73 816,29
  VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) 10 252 739,68 8 904 484,83 1 348 254,85 9 066 384,50 7 858 822,67 1 207 561,83
  I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) 49 365,00 49 365,00 0,00 40 167,00 30 228,00 9 939,00
  1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 49 365,00 49 365,00 0,00 40 167,00 30 228,00 9 939,00
  2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II.Zobowiązania długoterminowe(1 do 2) 320 000,00 320 000,00 0,00 363 083,52 441 229,79 -78 146,27
  1.Wobec jednostek powiązanych 320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00
  a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywa 30-06-2018 31-03-2018 Różnica II Q 2018 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  30 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 31
  Pasywa 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017 30-09-2013 Różnica IV Q 2013 30-06-2016 31-03-2016 Różnica IIQ 2016
  Zobowiązania krótkoterminowe w II kwartale
  2018 roku prezentują sumę bilansową
  9 381 041 zł w porównaniu do II kwartału 2017
  roku zauważamy wzrost zobowiązań o wartość
  1 270 384 zł powodem jest wzrost sprzedaży
  paliw płynnych a tym samym zwiększone
  zapotrzebowanie spółki na tenże asortyment
  towaru.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów są
  rozliczane stosunku do amortyzacji środków
  trwałych sfinansowanych z Funduszy Unijnych,
  oraz kosztów usług sfinansowanych z dotacji.
  2.Wobec pozostałych jednostek (a-d) 0,00 0,00 0,00 43 083,52 121 229,79 -78 146,27
  a)kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c)inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  d)pozostałe zobowiazania finans.długotermin.(leasing) 0,00 0,00 0,00 43 083,52 121 229,79 -78 146,27
  III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) 9 381 040,66 8 007 074,71 1 373 965,95 8 110 656,80 6 818 756,22 1 291 900,58
  1.Wobec jednostek powiązanych (a-b) 0,00 840,00 -840,00 0,00 0,00 0,00
  a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności : 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  do 12 miesięcy 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Wobec pozostałych jednostek (a-i) 9 381 040,66 8 006 234,71 1 374 805,95 8 110 657,41 6 818 756,22 1 291 901,19
  a)kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c)inne zobowiązania finansowe 224 203,87 243 985,30 -19 781,43 268 611,13 266 792,31 1 818,82
  d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności : 8 632 432,61 7 679 341,29 953 091,32 7 683 279,06 6 483 758,80 1 199 520,26
  do 12 miesięcy 8 632 432,61 7 679 341,29 953 091,32 7 683 279,06 6 483 752,80 1 199 526,26
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  e)zaliczki otrzymane na dostawy 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  f)zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń 448 555,51 66 019,23 382 536,28 71 728,05 63 179,77 8 548,28
  h)z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  i)inne 57 552,67 1 222,56 0,00 30 574,56 331,88 30 242,68
  j)zobowiazania z tyt.bieżącego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  k)zobow.z tyt.umów leasing krótkoterminowe 596,00 15 666,33 0,00 56 464,00 4 693,46 51 770,54
  3.Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) 502 334,02 528 045,12 -25 711,10 552 477,18 568 608,66 -16 131,48
  1.Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Inne rozliczenia międzyokresowe 502 334,02 528 045,12 -25 711,10 552 477,18 568 608,66 -16 131,48
  długoterminowe 460 929,02 486 640,00 -25 710,98 520 221,00 271 158,66 249 062,34
  krótkoterminowe 41 405,00 41 405,12 -0,12 32 256,00 297 450,00 -265 194,00
  Pasywa razem 20 576 628,39 19 456 768,08 1 119 860,31 19 554 653,77 18 352 228,29 1 202 425,48
  Aktywa 30-06-2018 31-03-2018 Różnica II Q 2018 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  32 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 33
  Stan na II Q 2018 Stan na I Q 2018
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 192 754,96 zł 80 598,94 zł
  II. Korekty razem 1 288 083,55 zł 61 016,69 zł
  1. Amortyzacja 88 343,85 zł 92 842,73 zł
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 zł 0,00 zł
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 zł 0,00 zł
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 zł 0,00 zł
  5. Zmiana stanu rezerw 0,00 zł 0,00 zł
  6. Zmiana stanu zapasów 159 560,86 zł -538 868,57 zł
  7. Zmiana stanu należności -387 308,70 zł -1 013 535,26 zł
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 374 805,95 zł 1 445 948,67 zł
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 52 681,59 zł 74 629,12 zł
  10. Inne korekty 0,00 zł 0,00 zł
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności opera -
  cyjnej (I ± II) 1 480 838,51 zł 141 615,63 zł
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 12 087,29 zł 6 068,95 zł
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych
  aktywów trwałych
  6 910,57 zł 0,00 zł
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 5 176,72 zł 6 068,95 zł
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  b) w pozostałych jednostkach 5 176,72 zł 6 068,95 zł
  - zbycie aktywów finansowych, 0,00 zł 0,00 zł
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 zł 0,00 zł
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 zł 2 505,40 zł
  - odsetki 5 176,72 zł 3 563,55 zł
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 zł 0,00 zł
  II. Wydatki 0,00 zł 50 052,07 zł
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych
  aktywów trwałych
  0,00 zł 0,00 zł
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemate -
  rialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 zł 21 885,84 zł
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 21 885,84 zł
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 zł 21 885,84 zł
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 zł 28 166,23 zł
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 12 087,29 zł -43 983,12 zł
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 8 640,00 zł 8 640,00 zł
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  0,00 zł 0,00 zł
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł
  4. Inne wpływy finansowe 8 640,00 zł 8 640,00 zł
  II. Wydatki 202 974,24 zł 104 439,30 zł
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 zł 0,00 zł
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 zł 0,00 zł
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
  tytułu podziału zysku 0,00 zł 0,00 zł
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 zł 0,00 zł
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 zł 657,12 zł
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 36 156,30 zł 28 141,64 zł
  8. Odsetki 10 817,94 zł 15 076,24 zł
  9. Inne wydatki finansowe 156 000,00 zł 60 564,30 zł
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -194 334,24 zł -95 799,30 zł
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 1 298 591,56 zł 1 833,21 zł
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych 0,00 zł 0,00 zł
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1 847 154,45 zł 1 846 154,45 zł
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym: 3 145 746,01 zł 1 847 987,66 zł
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 zł 0,00 zł
  Rachunek
  przepływów
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Oddział Efekt Paliwa Oddział ZPU wyroby Hutnicze
  Wykonanie 2018 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  Sprzedaż paliw
  płynnych 6 060 231,59 zł 5 909 346,92 zł 6 709 417,79 zł 7 122 252,86 zł 7 265 901,99 zł 7 768 590,91 zł
  Sprzedaż opłat
  abonamentowych 175 616,11 zł 206 312,76 zł 192 065,64 zł 127 593,94 zł 124 787,96 zł 135 460,50 zł
  Marża paliwa 199 450,46 zł 218 936,60 zł 265 512,46 zł 311 282,11 zł 345 242,22 zł 346 301,33 zł
  Marża opłaty 97 201,69 zł 119 936,53 zł 106 280,16 zł 78 923,43 zł 85 425,00 zł 87 305,85 zł
  I Q 2018
  Sprzedaż 19 252 991,00 zł
  Marża 1 007 319,00 zł
  Litry 5 353 805,00
  II Q 2018
  Sprzedaż 22 544 588,00 zł
  Marża 1 254 480,00 zł
  Litry 5 781 973,00
  Wykonanie 2018 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  To n y 407 201 400 320 329 393
  Sprzedaż Wyrob
  Hutniczych 1 595 691,81 zł 757 556,17 zł 1 543 183,97 zł 1 241 847,63 zł 1 253 150,80 zł 1 501 642,94 zł
  Marża 226 850,84 zł 79 149,23 zł 198 440,88 zł 158 494,35 zł 169 518,81 zł 172 866,22 zł
  Koszt zakupu 1 368 840,97 zł 678 406,94 zł 1 344 743,09 zł 1 083 353,28 zł 1 083 631,99 zł 1 328 776,72 zł
  I Q 2018
  Sprzedaż 3 896 432,00 zł
  Koszt zakupu 3 391 991,00 zł
  Marża 504 441,00 zł
  To n y 1 008,00
  II Q 2018
  Sprzedaż 3 996 641,00 zł
  Koszt zakupu 3 495 762,00 zł
  Marża 500 879,00 zł
  To n y 1 042,00
  34 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 35
  P
  Sprzeda? w II kwartale 2018 roku paliw płynnycZ osiągn'ła wartoś 22 156 743 zł. Dar?a osiągni'ta
  ze sprzeda?y paliw płynnycZ wyniosła 1 002 825 zł.
  Analizując II kwartały 2018 roku sprzeda? paliwa ukształtowała si' na poziomie 40 835 719 zł a mar?a
  ze sprzeda?y osiągn'ła poziom 1 686 723 zł.
  T
  Wartoś sprzeda?y dotycząca opłat abonamentowycZ w II Y 2018 wyniosła 387 842 zł, Dar?a
  uzyskana w II kwartale 2018 roku osiągn'ła poziom 251 654 zł.
  W okresie sześciu miesi'cy 2018 roku poziom sprzeda?y opłat abonamentowycZ oraz tecZnologii
  wyniósł 961 836 zł, natomiast suma mar?y wypracowanej w wyniku sprzeda?y tecZnologii Ad wyniosła
  575 073 zł.
  277 klientów korzystało w II Y 2018 roku z tecZnologii Dikrostacje wraz z oprzyrządowaniem.
  Ekopol Górnośląski Holding SA obsługuje 198 Dikrostacji oraz zapewnia obsług' informatyczną 574
  sztuk rejestratorów lackOy stanowiącycZ element tecZnologii spółki.
  W
  W II kwartale 2018 roku sprzeda? wyrobów i usług związanycZ z bran?ą Zutniczą wyniosła 3 996 641
  zł. W wyniku sprzeda?y towarów i usług osiągni'to w II kwartale 2018 roku 500 879 zł mar?y.
  W okresie sześciu miesi'cy 2018 roku sprzeda? wyrobów ZutniczycZ, oraz usług związanycZ z gi'ciem
  i ci'ciem wyrobów ZutniczycZ ukształtowała si' na poziomie 7 893 073 zł, uzyskana mar?a kwotowa
  wyniosła 1 005 320 zł, W omawianym okresie sprzedano 2 050 ton wyrobów ZutniczycZ.
  Raport kwartalny za II Y 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi UcZwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów WartościowycZ w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany UcZwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do UcZwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity cInformacje bie?ące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.


  36 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 37
  Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po
  odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w II kwartale 2018 roku wyniósł 0,55 %
  wskaźnik ten informuje o wzroście rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do
  okresu analogicznego roku 2017.
  Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w I kwartale 2018 z każdych 100 zł
  przychodu Spółka uzyskała 0,55 zł zysku.

  Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) uwzględnia pozostałą
  działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży, pozwalając jednocześnie
  określić wpływ amortyzacji na płynność finansową Im wyższa wartość tego
  wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania jednostki, co z
  kolei wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału rozwojowego.
  Wartość
  Pozycja 2018-06-30 2017-06-30
  Przychody ze sprzedaży 49 634 928,00 zł 37 993 989,00 zł
  Zysk operacyjny (EBIT) 455 437,00 zł 303 774,00 zł
  Zysk netto 273 354,00 zł 122 060,00 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2018-06-30 2017-06-30
  wsk. rentowności netto 0,55% 0,32%
  wsk. rentowności operacyjnej 0,92% 0,80%
  Wartość
  Pozycja 2018-06-30 2017-06-30
  Przychody ze sprzedaży 49 634 928,00 zł 37 993 989,00 zł
  Zapasy 3 150 918,00 zł 3 688 387,00 zł
  Należności 5 060 036,00 zł 4 196 206,00 zł
  Analiza wskaźnikowa
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w II kwartale 2018
  roku obrót należnościami w dniach wyniósł 18.
  Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w II kwartale 2018 roku przeciętny
  czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 11 dni.
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,50 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje
  zobowiązania , zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję wzrostową
  w stosunku do okresu analogicznego roku 2017.
  Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,50 relacja
  kapitałów do zobowiązań jest korzystna.
  38 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 39
  Wartość
  Wskaźnik 2018-06-30 2017-06-30
  Obrotu należnościami (dni) 18 20
  Obrotu zapasami (dni) 11 17
  Wartość
  Pozycja 2018-06-30 2017-06-30
  Aktywa ogółem 20 576 628,00 zł 19 554 653,00 zł
  Aktywa trwałe 8 520 134,00 zł 9 270 362,00 zł
  Aktywa obrotowe 12 056 493,00 zł 10 284 291,00 zł
  Kapitał własny 10 323 888,00 zł 10 488 269,00 zł
  Zobowiązania ogółem 10 252 739,00 zł 9 066 384,00 zł
  Zobowiązania
  długoterminowe
  320 000,00 zł 363 083,00 zł
  Zobowiązania krótkotermi -
  nowe
  9 381 040,00 zł 8 110 657,00 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2018-06-30 2017-06-30
  wsk. zadłużenia ogólnego 0,50 0,46
  wsk. pokrycia zobowiązań
  kapitałem własnym 0,50 0,54
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,29 wskazując że majątek obrotowy w
  postaci należności towarów oraz gotówki w II kwartale 2018 jest większy od
  zobowiązań bieżących Spółki.
  Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,39 co wskazuje na potencjał
  aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.
  Porównanie osiągniętych w II kwartale 2018 wskaźników z pożądanymi
  wartościami potwierdza że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w
  terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.
  40 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 41
  Wartość
  Pozycja 2018-06-30 2017-06-30
  Aktywa obrotowe 12 056 493,00 zł 10 284 291,00 zł
  Inwestycje krótkoterminowe 3 651 537,00 zł 2 189 785,00 zł
  Zobowiązania krótkotermi -
  nowe
  9 381 040,00 zł 8 110 657,00 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2018-06-30 2017-06-30
  wsk. bieżącej płynności 1,29 1,27
  wsk. płynności I stopnia
  (wypłacalności) 0,39 0,27
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  1. Dzień dobry. Mam 2 pytania i liczę na szczerą odpowiedź. Czy spółka Ekopol zamierza pozostać w
  najbliższych latach na GPW czy też zamierza zrezygnować z niej?
  Spółka w przewidywalnym okresie nie zamierza wycofać się z GPW.
  • Pytanie drugie, czy wzrasta zainteresowanie waszą działalnością i ewentualną współpracą z Ministerstwem
  Finansów, kiedy można oczekiwać jakiś znaczących informacji lub rozstrzygnięć.
  Oceniamy, że wzrasta zainteresowanie naszą technologią, wręcz uważamy, że przebudowujemy rynek w
  zakresie obsługi klienta końcowego w zakresie dystrybucji oleju napędowego wraz ze wszystkimi aplikacjami
  peryferyjnymi. Nasza technologia, którą zaproponowaliśmy Ministerstwu Finansów pracuje już prawie rok w
  naszej spółce oraz u kilkudziesięciu klientów, a więc jest już sprawdzona. Nie otrzymaliśmy jednak jakiejkolwiek
  informacji czy decyzji ze strony MF.
  2. Jestem wieloletnim akcjonariuszem spółki, interesuje mnie, kiedy wzrost przychodów przeniesie się w
  końcu na sporo wyższe zyski (i może przyszłe dywidendy)?
  • Czy może sporo potencjalnych zysków jest “przejadanych” przez usługi obce, spółki-córki, fundacje i
  wypłaty dla ich prezesów/zarządu/rady nadzorczej/pracowników? Mam tutaj na myśli głównie EKOSET
  Direct Investments Sp. z o.o. W 3 osobowej Radzie Nadzorczej Ekoset DI Sp. z o.o. Prezes Zarządu Ekopol
  Górnośląski Holding SA Andrzej Piecuch jest przewodniczącym.
  Członkiem Rady Nadzorczej Ekoset DI Sp. z o.o. pozostaje Wiceprezes Zarządu Mirosław Szarawarski.
  Prezes Ekoset DI Beata Surmańska zasiada w Radzie Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA oraz
  Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”, powołanej przez Ekopol Górnośląski Holding SA.
  Otrzymywaliśmy wiele podobnych pytań. Dlatego też od sprawozdania rocznego za 2017 oraz w każdym
  sprawozdaniu kwartalnym będziemy prezentować bilans skonsolidowany Ekopolu Górnośląskiego Holding
  SA i Ekoset DI Sp. z o.o. Takie prezentowanie wspólne wyników jest inicjatywą Zarządu naszej spółki gdyż
  nie wypełniamy jeszcze wszystkich parametrów prawno-ekonomicznych do obowiązkowego sprawozdania
  skonsolidowanego. Zarządowi zależy jednak aby transparentność prowadzenia spółki była dla wszystkich
  akcjonariuszy oczywista.
  Odnośnie wynagrodzeń, pragniemy podkreślić iż członkowie Rady Nadzorczej Ekoset DI spółka z o.o. pełnią
  swoją funkcję, i zawsze pełnili, bezpłatnie. Uważamy iż jest to nasz obowiązek dbania o majątek spółki, a takim
  majątkiem jest Ekoset DI Sp. z o.o.
  Jedyną osobą która uzyskuje podwójne wynagrodzenie to Pani Prezes Ekoset DI spółka z o.o. Beata Surmańska,
  która uzyskuje wynagrodzenie jako członek Rady Nadzorczej Ekopol Górnośląski Holding SA. Jest to najniższe
  wynagrodzenie w Gospodarce Narodowej (co wynika z publicznego regulaminu Rady Nadzorczej naszej spółki)
  i wynagrodzenie jednoosobowego zarządu Ekoset DI Sp. z o.o.
  To samo dotyczy Fundacji Powiatowe Dzieci. Rada Fundacji realizuje swoje zadania bezpłatnie.
  Informuję również wszystkich akcjonariuszy iż nie istnieje żadna „pętla wynagrodzeń” w tych podmiotach
  pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, ani ich rodzinami, powinowatymi itd. Wynagrodzenie uzyskuje
  się tylko w Ekopolu Górnośląskim Holding SA.
  Podając tą informację do publicznej wiadomości biorę za nią pełną odpowiedzialność.
  W oparciu o podpisaną w II kwartale 2018 roku umowę pomiędzy Ekopolem Górnośląskim Holding SA a
  terminalem paliwowym TanQuid Polska Sp. z o.o. w Radzionkowie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku
  podjął decyzję o zgodzie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza
  procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Decyzja dotyczy olejów napędowych o kodach: CN 2710 19 43 oraz CN
  2710 20 11.
  Decyzja otwiera możliwość dla EGH SA na korzystanie z usług świadczonych na terminalu TanQuid Polska Sp.
  z o.o dotyczących magazynowania paliw, a co za tym idzie zakupu na zasadzie przeksięgowania produktu.
  Dzięki tym procedurom został zakontraktowane dodatkowe wolumeny oleju napędowego, co przekłada się na
  wzmocnienie swojej pozycji na rynku paliw.
  • 2018-06-22 39/2018 Ekopol Górnośląski Holding SA podpisał umowę z Total Polska Sp. z o.o.
  • 2018-06-20 38/2018 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 18-06-2018 spółki Ekopol
  Górnośląski Holding
  • 2018-06-19 37/2018 Umorzenie Akcji EGH SA przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
  • 2018-06-19 36/2018 Uchwała podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding SA
  • 2018-06-19 35/2018 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding SA
  • 2018-06-07 33/2018 Ekopol Górnośląski Holding SA podpisał umowę z terminalem TanQuid Polska w Radzionkowie.
  • 2018-05-28 32/2018 Rozszerzenie oferty Mikrostacje.pl o technologię BlackBOX Mobile
  • 2018-05-28 31/2018 Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
  • 2018-05-21 30/2018 Uzupełnienie technologii MS Lite o aplikację mobilną
  • 2018-05-21 29/2018 Ogłoszenie ZWZA przez spółkę Ekopol Górnośląski Holding SA
  • 2018-05-18 28/2018 Raport skonsolidowany za rok 2017 spółki EGH SA
  • 2018-05-18 27/2018 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 EGH SA
  • 2018-05-11 26/2018 Uzupełnienie technologii MS Prime o aplikację mobilną
  • 2018-05-10 25/2018 Technologia „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” wdrożona w przedsiębiorstwie transportującym
  płynne artykuły spożywcze.
  • 2018-04-27 24/2018 Raport kwartalny spółki Ekopol Górnośląski Holding SA za I kwartał 2018 roku (PLEKPLG00019)
  • 2018-04-25 23/2018 Zbiorniki Mikrostacje.pl w ramach technologii „Innowacyjne Przedsiębiorstwo”
  • 2018-04-23 22/2018 Technologia „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” dla Przedsiębiorstwa Transportowo- Spedycyjnego
  w Sosnowcu.
  • 2018-04-20 21/2018 System rejestracji pozycji GPS dostaw paliw w ramach rejestracji SENT na platformie PUESC w
  ramach technologii „Innowacyjne przedsiębiorstwo”
  • 2018-04-17 20/2018 Technologia „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” dla przedsiębiorstwa komunalnego w
  Zbrosławicach
  • 2018-04-13 19/2018 Nowe rejestratory TimeBOX w ramach technologii „Innowacyjne przedsiębiorstwo”
  • 2018-04-12 18/2018 Technologia „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” dla Gminy.Technologia „Innowacyjne
  Przedsiębiorstwo” dla Gminy.
  • 2018-04-11 17/2018 Technologia „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” dla przedsiębiorstwa kurierskiego.
  • 2018-04-09 16/2018 Technologia „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” dla przedsiębiorstw komunalnych w Oświęcimiu
  • 2018-04-06 15/2018 System „MS Lite” w ramach technologii „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” dla zbiorników
  dwupłaszczowych
  • 2018-04-04 14/2018 Informacja dla akcjonariuszy
  • 2018-04-03 13/2018 Technologia „Innowacyjne Przedsiębiorstwo” dla oddziału PKS
  42 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 43
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Informacje prawne
  Pytania do Spółki


  • Drugie pytanie, dlaczego wcześniejszy skup akcji nie został przeprowadzony do końca (tzn nie wykorzystano
  całej przeznaczonej kwoty jak i nie skupiono zakładanej ilości akcji)? Po jego zaprzestaniu kurs runął w
  otchłań, w tym roku jedynie “nad kreską”
  Skup akcji został przeprowadzony do końca. Proszę dokładnie przeczytać uchwałę Walnego Zgromadzenia w
  tej sprawie. Zarząd był limitowany zarówno kwotą jak i terminem skupu, a był on realizowany dokładnie do
  ostatniego dnia podanego w uchwale. Wbrew pozorom akcjonariusze niezbyt ochoczo chcieli pozbywać się
  naszych akcji.
  Pakiet “Innowacyjne przedsiębiorstwo” naprawdę się rozwija gdyż aplikacje wchodzące w jego skład są tanie,
  sprawdzone i nie wymagają inwestycji u naszych potencjalnych klientów. Potrafimy uruchomić aplikację
  w ramach “Innowacyjne przedsiębiorstwo” w oparciu o narzędzia, które potencjalne zainteresowane
  przedsiębiorstwo już wcześniej zakupiło i je posiada, czyli nie musi ich wyrzucić na „śmietnik”.
  • Trzecie pytanie, jak zarząd zamierza przekonać rynek oraz drobnych akcjonariuszy do wiary w spółkę i
  do słuszności posiadania jej akcji, skoro nawet członek rady nadzorczej, czyli osoba mająca dostęp do
  informacji poufnych, sprzedał 6171 sztuk akcji EGH SA w dniu 23-05-2018 roku po średniej cenie 2,13 zł
  za akcję?
  Ta sprawa nie jest problemem biznesowym. Rzeczywiście wpłynęło to negatywnie na wizerunek naszej
  spółki, lecz związane było tylko i wyłącznie z osobistym problemem rodzinnym.
  3. Od kilku lat trzymam akcje firmy Ekopol i żałując zastanawiam się po co w ogóle jesteście na giełdzie.
  Akcje ciągle spadają, dywidendy groszowe, więc może Pan Prezes wykupi resztę akcji (odkupując honorowo
  od zawiedzionych akcjonariuszy) i wycofajcie się z giełdy.
  Przypominam że akcjonariusze powierzyli Wam swoje pieniądze ufając w rozwój firmy i oczekują wyższego
  kursu lub dywidendy, a w Waszym przypadku ani jedno ani drugie.
  • Wydaje się że firma ma zbyt rozbieżną działalność, raz oprogramowania a raz cięcie stali, może sprzedajcie
  część stalową i róbcie jedną rzecz a dobrze.
  Życzę Zarządowi jakiejkolwiek wizji rozwoju a sobie wyższego kursu lub satysfakcjonującej dywidendy.
  Drogi Akcjonariuszu. Ekopol Górnośląski Holding SA wchodząc na GPW SA rynek NC informował w swoim
  memorandum o zakresie swojej produkcji, informował także o kierunku swojego rozwoju. Proponuję
  zapoznać się jeszcze raz z tym dokumentem. A więc część stalowa i technologiczna to integralna część naszej
  spółki. Uważamy że robimy to dobrze. To jest także wizja naszego rozwoju. Będziemy zarówno rozwijać
  przetwórstwo blach płaskich jak i technologie zarządcze w ramach pakietu “Innowacyjne przedsiębiorstwo”.
  Spółka zaproponowała tym którzy chcieliby wyjść ze spółki skup akcji. Niestety nie było chętnych do tej operacji
  i nie wykorzystaliśmy całości środków na ten cel przeznaczonych. Tak więc wynika z tego że akcjonariusze są
  przywiązani do spółki z jednej strony wierząc w jej rozwój, a z drugiej w stabilność i w to że spółka, mimo
  wszystko, od zawsze wypłaca dywidendy, a nie wszystkie spółki na tym rynku tak się zachowują.
  4. Dzień dobry. Na początek chciał bym podziękować za pomysł odpowiadania na pytania akcjonariuszy
  przy okazji publikacji raportow okresowych. Moje pytanie dotyczy umorzenia akcji.
  • Spółka skupila ponad 80tys akcji na rynku wtórnym w celu umorzenia. Niedawno zarejestrowano
  umorzenie, z tym, ze jak wynika z załącznika do odpowiedniego raportu (rejestracja w KRS umorzenia
  akcji) umorzono akcje imienne, założycielskie. Mogę prosić o wyjaśnienie ?
  To błąd KRS. Ta sprawa została już wyjaśniona z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, który tak
  jak Pan, zwrócił na to uwagę.
  Akcje serii F nie są akcjami imiennymi założycielskimi, akcje nie są uprzywilejowane lecz są akcjami na
  okaziciela. Proszę obserwować bieżący odpis KRS naszej spółki.
  44 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 45
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
  EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

  Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA oświadcza, że nie
  publikowała prognoz na lata następne.
  PIEKARY ŚLĄSKIE 27-07-2018
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
  EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

  Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w
  sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding
  SA wraz z informacją dodatkową zostały ujawnione wszystkie i
  informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
  sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki
  oraz że sprawozdanie Ekopolu Górnośląskiego Holding SA
  zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki uwzględniający opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  PIEKARY ŚLĄSKIE 07-07-2018
  46 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 47
  005A01020189
  005E


  II Q 2018
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  41-940 Piekary Śląskie
  ul. Graniczna7
  www.eg.com.pl


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ekopol Górnośląski Holding SA
ISIN:PLEKPLG00019
NIP:627-001-28-03
EKD: 51.51 sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
Adres: ul. Graniczna 7 41-940 Piekary Śląskie
Telefon:+48 32 3892560
www:www.eg.com.pl
Komentarze o spółce EKOPOL GÓRNOŚLĄ...
2021-09-24 23-09-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor