Raport.

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (50/2017) Raport za III kwartał 2017 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich , działając na podstawie par.5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect" przekazuje do publikacji raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport kwartalny 2017
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  III


  2 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 3
  Informacje o Spółce
   Dane Spółki
   Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona
   Kapitały Akcjonariat Spółki
   Powiązania organizacyjne
   Zarząd Spółki
   Rada Nadzorcza
   Akcjonariat
  Sprawozdanie finansowe
   Polityka rachunkowości
   Informacje o zatrudnieniu
   Rachunek Zysków i Strat
   Zmiany w kapitale
   Bilans
   Przepływy pieniężne
   Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
   Analiza wskaźników
  Informacje dotyczące działań podejmowanych przez EGH SA
  Działania prawne
  Oświadczenie Zarządu
   Prognozy
   Bilans skonsolidowany
   Rzetelność prezentacji danych finansowych
  Z?}?? l???ov? ? ///Y ?????X ?}??s ????P}?}?v? ???? u]?v? ?P}v] ? ?u]vu] ???}??}v?u] hZ?s v? ???l???? ?? ? ']s? W?]?? t??}?]}??Z ? t????]
  ^ ? v] ??X??X????U ? ????] ?u]v? hZ?s? v? ???l???? ] ?P}v] ? ?s ?v]l]u } hZ?s? ???l???? ?? ? ']s? t ?l?? iv}o]?? c/v(}?ui ]? ] }l??}? ? o??v???v?u ^???u] K?}??_X


  Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi
  działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek
  handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma,
  jako Spółka publiczna działa na podstawie regulacji
  dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.
  Przedmiotem działalności spółki jest Sprzedaż
  hurtowai detaliczna paliwpłynnych i produktów
  hutniczych.Organem rejestrowym spółki jest Sąd
  Rejonowy w Gliwicach, wydział X Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego. Firma powstała
  w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością i została wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000262988 z dnia 17-10-2006 roku. Czas trwania
  spółki nie jest ograniczony. W skład spółki nie
  wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
  sporządzając samodzielnie sprawozdania fina
  sowe. Sprawozdanie finansowe za IIIQ 2017 roku
  zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności.
  KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI
  Kapitał Spółki wynosi 10 389 941,67 zł (słownie:
  dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć
  tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złoty i
  sześćdziesiąt siedem groszy) i składa się między
  innymi z
  kapitału akcyjnego w wysokości 3 795 422,75 zł (2
  513 525 akcji o wartości nominalnej 1,51 zł każda
  akcja), kapitału zapasowego w wysokości
  6 312 210,04 zł, oraz zysku z roku 2017 o wartości
  282 308,88 zł. Spółka nie emitowała akcji
  niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w
  pełni opłacony.
  POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE
  Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego
  się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i
  majątkowych takich podmiotów jak:
  EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która
  zajmuje się usługami internetowymi,
  leasingiem oraz działalnością teleinformatyczną.
  Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”,
  powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA.
  4 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 5
  Dane Spółki
  Pełna nazwa Spółki:
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  Forma prawna:
  Spółka Akcyjna
  Siedziba:
  Piekary Śląskie
  Kraj siedziby:
  Rzeczpospolita Polska
  Adres siedziby:
  ul. Graniczna 7,
  41-940 Piekary Śląskie
  Numer telefonu:
  32/389-25-60
  Poczta elektroniczna:
  [email protected]
  KRS: 0000262988
  NIP: 627-001-28-03
  Regon: 27005201
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Informacje
  dotyczłce EGH SA
  DATA UTWORZENIA SPÓfiKI | CZAS NA JAKI ZOSTAfiA UTWORZONA | K A P I TA fiY ( F U N D U S Z E W fi A S N E )
  SPÓfiKI | POWIąZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAfiOWE


  Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego.
  Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu
  Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie,
  w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora
  ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny
  tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa
  i Energetyki — obecnie Ministerstwo Gospodarki).
  Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Ekopolu
  Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek
  z branży bankowej i finansowej. Członek Rady Izby
  Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Jeden
  z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony
  przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
  Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego
  Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.
  6 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 7
  Andrzej S. Piecuch
  PREZES ZARZĄDU
  Władze Spółki
  Mirosław Szarawarski
  WICEPRZES ZARZĄDU
  Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową
  rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie
  Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik
  Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor
  Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu
  Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku
  podmiotów gospodarczych. Interesuje się akwarystyką
  i wędkarstwem.
  Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  • Mirosław Skuza
  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
  Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo-
  Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo-Budowlanych.
  Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych
  Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.
  • Stefan Obszarski
  Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później
  pracował na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego.
  Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń
  Technologicznych w Warszawie na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego.
  W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w
  Tallinnie w Estonii.
  Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes
  zarządu do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych.
  Zainteresowania: turystyka, sport.
  • Beata Surmańska
  Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
  Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń
  majątkowych
  Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment spółka z o.o.
  Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z. o.o.
  Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich
  Górach, pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie.
  Zainteresowania: turystyka i sport.
  • Jakub Szymański
  • Jerzy Jerschina
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  % Akcji
  Akcjonariusz Liczba AKCJI % AKCJI l. GŁOSÓW % GŁOSÓW D ATA
  Jerzy Jerschina 259 602 10,01 519 204 13,65 27-10-2017
  Mirosław Szarawarski 348 199 13,42 696 398 18,31 27-10-2017
  Andrzej Piecuch 591 600 22,80 1 183 200 31,12 27-10-2017
  Ekoset DI spółka z o.o. 7 999 0,31 15 998 0,42 27-10-2017
  Beata Surmańska 500 0,02 1 000 0,03 27-10-2017
  Stefan Obszarski 81 500 3,14 81 500 2,14 27-10-2017
  Remigiusz Woluszewski 21 634 0,83 21 634 0,57 27-10-2017
  Robert Kucia 86 740 3,34 86 740 2,28 27-10-2017
  Jakub Szymański 332 075 12,80 332 075 8,73 27-10-2017
  Dawid Sukocz 230 000 8,86 230 000 6,05 27-10-2017
  Paweł Piecuch 1 848 0,07 1 848 0,05 27-10-2017
  pozostałe notowane na
  NewConnect 632 835 24,39 632 835 16,64 27-10-2017
  8 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 9
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Akcjonariat Spółki
  Ekopol Górnofiląski Holding SA


  10 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 11
  Omówienie polityki
  rachunkowości
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości
  stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych
  metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
  treścią ekonomiczną.Wynik finansowy Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
  przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Ekopol Górnośląski Holding SA stosuje następujące zasady wyceny:
  Ekopol Górnośląski Holding SA wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości
  w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za która je nabyto lub koszt, po jakim
  zostały wytworzone. Dalsza wycena odbywa się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy
  amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Cena nabycia jest to cena zakupu danego składnika aktywów, w skład której wchodzi: kwota przysługująca
  sprzedającemu pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT, a powiększona o wszystkie pozostałe
  koszty związane w sposób bezpośredni z zakupem i przygotowaniem zakupionego składnika do użytkowania
  np. koszty transportu, ubezpieczenia. W przypadku, gdy nie mamy możliwości określenia ceny nabycia, gdyż
  np. staliśmy się właścicielami danego prawa majątkowego w wyniku darowizny, to wyceny dokonujemy wg
  ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego dobra lub też wyceny wg wartości rynkowej na podstawie
  opinii rzeczoznawców.
  Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ulega zmniejszeniu poprzez odpisy amortyzacyjne
  lub umorzeniowe stosowane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.
  Rozpoczęcie amortyzacji nie może się zacząć wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do wykorzystywania, a
  jej zakończenie nie później, niż, gdy wartość odpisów zrówna się z wartością początkową lub nastąpi wycofanie
  składnika wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące
  licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są
  odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej - amortyzowane są metodą liniową
  przez okres 24 lub 60 miesięcy. Odstępstwem, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd jest amortyzacja
  znaku towarowego na kwotę 2.491.110 zł, który jest amortyzowany od 01.01.2009 roku stawką 1%.
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
  ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
  Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
  charakterze, są zaliczane do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w
  ustawie o rachunkowości.Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego,
  planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.
  Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie
  nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową
  środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym
  uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
  Przyjęta metoda odpisów to amortyzacja liniowa. Amortyzując środek trwały metodą liniową, jego wartość
  ulega systematycznemu rozłożeniu na przewidywane lata użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu, w
  równych ratach. Wartość rocznych, a także miesięcznych odpisów jest stała, a koszty amortyzacji rozkładają się
  równomiernie.
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  12 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 13
  Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu
  przyjęcia ich do użytkowana, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.
  Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł są umarzane z uwzględnieniem z ekonomicznego okresu zużycia.
  Wybór stawki następuje w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dana metoda ma zostać zastosowana
  do określonych środków trwałych. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej
  użyteczności środka trwałego. Zakupione dzieła sztuki, spełniające definicję środków trwałych a więc służące
  własnym potrzebom jednostki zalicza się do środków trwałych. W świetle przepisu art. 31, ust. 2 ustawy o
  rachunkowości nie są one amortyzowane, gdyż mimo upływu czasu nie tracą na wartości.
  INWESTYCJE
  Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających
  z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w
  zyskach) lub innych pożytków.
  Do celów wyceny inwestycje podlegają podziałowi na długo i krótkoterminowe oraz na inwestycje w
  jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach. Inwestycje długoterminowe stanowiące aktywa trwałe
  są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego lub
  od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Jeżeli dzieła sztuki stanowią inwestycję długoterminową gdyż
  mają przynieść określone korzyści (wzrost wartości) – to dzieła sztuki mogą być wykazywane jako inwestycje.
  Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia
  albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są Istotne. Na dzień bilansowy
  wycenia się je według ceny nabycia lub ceny .Stosując zasady wyceny według kosztu nabycia lub wartości
  rynkowej (zależnie od tego, co jest niższe) lub w wartości godziwej, skutki obniżenia wartości zalicza się
  do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu wartości tych aktywów odnosi się
  do przychodów finansowych.
  Operacje gospodarcze dotyczące aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych na dzień ich
  przeprowadzenia są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. W przypadku
  inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe przy wycenie różnice kursowe
  stanowią przychody lub koszty finansowe.
  SRODKI PIENIĘZNE
  Wycena środków pieniężnych nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, środki
  pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej ,w przypadku składników wyrażonych w walutach
  obcych przeliczone są na dzień bilansowy na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
  Różnice kursowe dotyczące wyceny środków pieniężnych, wyrażonych w walutach obcych wykazywane są jako
  przychody lub koszty finansowe.
  NALEŻNOŚCI
  Należności, z wyjątkiem tych które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w
  księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy
  należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, oznacza to, iż w bilansie są one prezentowane według
  wartości księgowej (wynikającej z salda Wn kont zespołu 2) pomniejszonej o wartość dokonanych od tych
  należności odpisów aktualizujących, ujętych na koncie 28 “Odpisy aktualizujące wartość należności” (konto
  to jest kontem korygującym do kont poszczególnych rozrachunków). Tym samym należności objęte 100%
  odpisem aktualizującym nie są wykazane w aktywach bilansu - ich wartość bilansowa wynosi bowiem zero.
  Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - w
  zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące
  wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej jej części, która była uprzednio zaliczona do
  przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona sądownie ,ugodowo itp.
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  14 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 15
  ZOBOWIĄZANIA
  Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
  wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
  aktywów jednostki. Zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, nie zalicza się
  do zobowiązań, lecz do rezerw. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania
  w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych
  są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu.
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów
  (wydatków) w postaci: opłat inicjalnych z tytułu umów leasingu, , prenumerat, oraz kosztów umów
  ubezpieczeniowych majątku spółki oraz należności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych
  lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych
  okresach sprawozdawczych. Przychody w postaci dotacji otrzymanej w roku 2011, 2012 ,2013 dotyczące
  programu UDA - RPSL 01.02.04-00-406/09/00 finansujące zakup maszyn do cięcia i gięcia blach, oraz
  modernizacji hali usługowo-produkcyjnej są rozliczane międzyokresowo stosunkiem sfinansowania ich
  przez projekt unijny.
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Kapitał zakładowy ustala się i wykazuje według wartości nominalnej akcji w wielkości określonej w statucie i
  wpisanej w rejestrze sądowym. Wszystkie zadeklarowane i wpłacone wkłady kapitałowe ujęte są w kapitale
  spółki Jeżeli akcje byłyby wydawane po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę wartości
  (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (agio) zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki akcyjnej.
  Gdyby w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego a akcjonariusze opłacili
  akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to wówczas kwotę
  podwyżki wykazuje się w wierszu A.VI. “Pozostałe kapitały rezerwowe”.
  “Zysk (strata) netto” wykazuje zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w
  rachunku zysków i strat.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego spółki i strukturze
  poszczególnych przychodów i kosztów. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty,
  obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres
  sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Taka prezentacja danych finansowych umożliwia ich
  analizę i porównywanie wyników w czasie. Sporządza się go regularnie co kwartał w roku obrotowym
  oraz na moment bilansowy. Wynika to z wewnętrznego zapotrzebowania jednostki na dane finansowe
  oraz obowiązku udostępniania danych zewnętrznym użytkownikom. Wartość sprzedanych towarów w
  cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Prezentacja RZIS odbywa się w wariancie
  porównawczym. W wariancie porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje
  ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość
  sprzedanych towarów i materiałów.
  Pozostałe elementy rachunku zysków i strat obejmują : pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody
  i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, podatek dochodowy. Wynik finansowy brutto korygują:
  • bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  • rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  W III kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA
  zatrudniał 24 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz
  8 osób pracujących na podstawie umowy wynajmu.
  16 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 17
  Informacja o zatrudnieniu
  w trzecim kwartale
  2017 roku
  Stosowanie przez spółkę nadrzędna zasada rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej
  wyceny) powoduje, że księgowe przychody i koszty różnią się od przychodów i kosztów podatkowych.
  Powstają wtedy różnice. Część z tych różnic ma charakter stały, a część przejściowy. Różnice przejściowe
  neutralizuje odroczony podatek dochodowy. Polega on na odliczeniu od wyniku finansowego brutto
  podatku dochodowego w hipotetycznej wysokości, tj. w jakiej byłby ustalony, gdyby tych różnic nie było.
  Odroczony podatek służy więc do bieżącego ustalania zmniejszeń i zwiększeń dochodu do opodatkowania,
  które będą miały miejsce dopiero w przyszłości, tj. z chwilą, gdy w myśl przepisów podatkowych dany
  składnik przychodów lub kosztów będzie honorowany podatkowo, np. nastąpi rozliczenie . Rezerwę z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej
  w przyszłości zapłaty. W przypadku Spółki jest to głównie kwota podatku od należnych a niezapłaconych
  odsetek, kar umownych itp.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego,
  którego jest podatnikiem.
  W trzecim kwartale 2017 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki
  Ekopol Górnośląski Holding SA.
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi hchwałą nr 363l2009 arządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany hchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do hchwały 363l2009 arządu Giełdy t tekst jednolity cInformacje bie?ące i okresowe w Alternatywnym Systemie Kbrotu_.


  W III kwartale 2017 roku sprzedaż Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom
  21 170 759,51 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 19 653 048 zł.
  Wartość wypracowanej marży w III kwartale 2017 roku wyniosła 1 517 711 zł.
  III kwartały 2017 zamknęły się sumą sprzedaży 59 164 749 zł, a koszty zakupu ukształtowały się na poziomie 54 917
  141 zł. Wypracowana marża w okresie 9 miesięcy 2017 roku osiągnęła poziom 4 247 608 zł. Poziom procentowy
  wyniósł 7,18 marży.
  W III kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową
  działalnością handlową w wysokości 1 351 322 zł. Zysk ze sprzedaży wypracowany w III kwartale 2017 roku wyniósł
  166 388 zł. Wynik brutto z całokształtu działalności w III kwartale 2017 roku wyniósł 160 248 zł.
  Analizując III kwartały 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne na poziomie
  3 986 810 zł oraz wypracował zysk ze sprzedaży w kwocie 260 798 zł. Zysk z całokształtu działań handlowych zamknął
  się kwotą brutto 357 308 zł (282 308 zł netto).
  18 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 19
  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okresy 30-09-2017 30-06-2017 Różnica IIIQ 2017 30-09-2016 30-06-2016 Różnica IIIQ 2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 59 164 749,36 37 993 989,85 21 170 759,51 46 600 260,49 29 659 629,75 16 940 630,74
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 737 902,64 495 220,15 242 682,49 794 625,64 510 335,01 284 290,63
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zm -
  niejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58 426 846,72 37 498 769,70 20 928 077,02 45 805 634,85 29 149 294,74 16 656 340,11
  B. Koszty działalności operacyjnej 58 903 951,07 37 899 580,49 21 004 370,58 45 962 939,53 29 263 767,80 16 699 171,73
  I. Amortyzacja 313 477,22 209 365,94 104 111,28 440 418,24 300 358,45 140 059,79
  II. Zużycie materiałów i energii 447 611,65 289 891,97 157 719,68 475 684,25 307 981,25 167 703,00
  III. Usługi obce 1 779 488,05 1 178 815,11 600 672,94 1 823 534,04 1 208 554,58 614 979,46
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 280 548,76 179 197,09 101 351,67 193 857,63 110 369,27 83 488,36
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 931 298,88 621 708,66 309 590,22 872 040,44 573 184,90 298 855,54
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 172 378,99 113 743,94 58 635,05 140 689,00 92 850,80 47 838,20
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 62 006,12 42 764,46 19 241,66 57 047,98 35 283,04 21 764,94
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54 917 141,40 35 264 093,32 19 653 048,08 41 959 667,95 26 635 185,51 15 324 482,44
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 260 798,29 94 409,36 166 388,93 637 320,96 395 861,95 241 459,01
  D. Pozostałe przychody operacyjne 134 249,10 77 775,40 56 473,70 139 110,44 85 611,13 53 499,31
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 741,00 20 542,00 4 199,00 2 859,51 0,00 2 859,51
  II. Dotacje 71 211,39 44 949,36 26 262,03 117 192,58 78 311,14 38 881,44
  III. Inne przychody operacyjne 38 296,71 12 284,04 26 012,67 19 058,35 7 299,99 11 758,36
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Sprawozdanie łnansowe


  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 30-09-2017 30-06-2017 Różnica IIIQ 2017 30-09-2016 30-06-2016 Różnica IIIQ 2016
  20 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 21
  E. Pozostałe koszty operacyjne 15 312,30 8 866,79 6 445,51 21 335,63 10 278,24 11 057,39
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 183,14 -2 183,14
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 15 312,30 8 866,79 6 445,51 21 335,63 8 095,10 13 240,53
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 379 735,09 163 317,97 216 417,12 755 095,77 471 194,84 283 900,93
  G. Przychody finansowe 14 131,29 10 296,88 3 834,41 15 901,75 11 325,58 4 576,17
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 14 131,29 9 719,60 4 411,69 15 901,75 11 310,98 4 590,77
  - od jednostek powiązanych 9 286,38 6 303,84 2 982,54 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 577,28 -577,28 0,00 14,60 -14,60
  H. Koszty finansowe 36 557,50 20 454,87 16 102,63 28 144,08 19 677,30 8 466,78
  I. Odsetki, w tym: 30 636,12 19 486,55 11 149,57 28 024,07 19 677,30 8 346,77
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 5 921,38 968,32 4 953,06 120,01 0,00 120,01
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 357 308,88 153 159,98 204 148,90 742 853,44 462 843,12 280 010,32
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata) brutto (I ± J) 357 308,88 153 159,98 204 148,90 742 853,44 462 843,12 280 010,32
  L. Podatek dochodowy 75 000,00 31 100,00 43 900,00 91 170,00 60 780,00 30 390,00
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Odroczony podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N) 282 308,88 122 059,98 160 248,90 651 683,44 402 063,12 249 620,32
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  22 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 23
  Zestawienie Zmian w kapitale własnym 30-09-2017 30-06-2017
  Kapitał własny BO 10 488 269,27 10 493 405,62
  Kapitał podstawowy na początek okresu 3 917 743,32 3 917 743,32
  Rozliczenie skupu akcji własnych kapitał podstawowy -122 320,57 0,00
  Kapitał utworzony- skup akcji własnych 0,00 800 000,00
  Kapitał podstawowy na 30-09-2017 3 795 422,75 0,00
  Kapitał zapasowy na początek okresu 5 648 465,97 5 648 465,97
  Rozliczenie skupu akcji własnych kapitał zapasowy 663 744,07 0,00
  Kapitał zapasowy na dzień 30-09-2017 6 312 210,04 0,00
  zysk netto 282 308,88 122 059,98
  strata netto 0,00 0,00
  odpis z zysku wyplata dywidendy 0,00 63 969,64
  Kapitał własny na koniec okresu BZ 10 389 941,67 10 488 269,27
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Zmiany w kapitale


  Aktywa
  Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła wartość
  9 166 250 złotych.
  Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z
  przyjętą zasadą ujętą w Polityce Rachunkowości Ekopolu
  Górnośląskiego Holding SA.
  24 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 25
  Aktywa 30-09-2017 30-06-2017 Różnica
  IIIQ 2017
  30-09-2016 30-06-2016 Różnica
  IIIQ 2016
  A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) 9 166 250,99 9 270 362,27 -104 111,28 9 561 646,66 9 701 706,45 -140 059,79
  I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4) 2 642 455,76 2 661 533,63 -19 077,87 2 690 390,24 2 741 237,21 -50 846,97
  1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Inne wartości niemater. i prawne 2 642 455,76 2 661 533,63 -19 077,87 2 690 390,24 2 741 237,21 -50 846,97
  5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 750,00
  II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) 5 716 884,03 5 801 917,44 -85 033,41 6 059 301,22 6 148 514,04 -89 212,82
  1.Środki trwałe (a-e) 5 716 884,03 5 801 917,44 -85 033,41 6 059 301,22 6 148 514,04 -89 212,82
  a)grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania) 152 908,00 152 908,00 0,00 1 529 082,00 152 908,00 1 376 174,00
  b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 869 726,70 3 887 168,01 -17 441,31 3 939 491,94 3 956 900,11 -17 408,17
  c)urządzenia techniczne i maszyny 1 163 748,14 1 210 725,85 -46 977,71 1 349 099,30 1 398 050,93 -48 951,63
  d)środki transportu 438 493,06 455 879,66 -17 386,60 512 882,69 532 507,92 -19 625,23
  e) inne środki trwałe 92 008,13 95 235,92 -3 227,79 104 919,29 108 147,08 -3 227,79
  2.Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III.Należności długoterminowe (1 do 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.Inwestycje długoterminowe (1 do 4) 797 646,20 797 646,20 0,00 797 646,20 797 646,20 0,00
  1.Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Wartości niemater. i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b) 735 000,00 735 000,00 0,00 735 146,20 735 146,20 0,00
  a)w jednostkach powiązanych 735 000,00 735 000,00 0,00 735 000,00 735 000,00 0,00
  udziały lub akcje 735 000,00 735 000,00 0,00 735 000,00 735 000,00 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)w pozostałych jednostkach 146,20 146,20 0,00 146,20 146,20 0,00
  udziały lub akcje 146,20 146,20 0,00 146,20 146,20 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi hchwałą nr 363l2009 arządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany hchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do hchwały 363l2009 arządu Giełdy t tekst jednolity cInformacje bie?ące i okresowe w Alternatywnym Systemie Kbrotu_.
  Bilans
  Kwartalny


  26 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 27
  Aktywa 30-09-2017 30-06-2017 Różnica
  IIIQ 2017 30-09-2016 30-06-2016 Różnica
  IIIQ 2016
  Aktywa obrotowe za III Kwartały 2017 roku osiągnęły wartość
  9 747 586 złotych.
  Na wartość tą mają największy wpływ:
  - Towary 2 694 262 złotych
  - Należności 4 468 217 złotych
  - Środki pieniężne 1 900 535 złotych
  udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne długoterminowe aktywa finansowe ( leasing) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.Inne inwestycje długoterminoiwe 62 500,00 62 500,00 0,00 62 500,00 62 500,00 0,00
  V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) 9 265,00 9 265,00 0,00 14 309,00 14 309,00 0,00
  1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 265,00 9 265,00 0,00 14 309,00 14 309,00 0,00
  2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) 9 747 586,52 10 284 291,50 -536 704,98 8 143 539,02 8 817 132,11 -673 593,09
  I.Zapasy (1 do 5) 2 694 262,59 3 688 387,81 -994 125,22 2 439 409,20 3 527 057,90 -1 087 648,70
  1.Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.Towary 2 694 262,59 3 688 387,81 -994 125,22 2 439 409,20 3 527 057,90 -1 087 648,70
  II.Należności krótkoterminowe (1 do 2) 4 468 217,84 4 196 206,89 272 010,95 3 150 413,47 3 274 721,08 -124 307,61
  1.Należności od jednostek powiązanych (a-b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)z tytułu dostaw i usług o okresire spłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Należności od pozostałych jednostek (a-d) 4 468 217,84 4 196 206,89 272 010,95 3 150 413,47 3 274 721,08 -124 307,61
  a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 4 392 258,59 3 977 216,14 415 042,45 3 140 612,70 3 233 886,62 -93 273,92
  -do 12 miesięcy 4 392 258,59 3 977 216,14 415 042,45 3 140 612,70 3 233 886,62 -93 273,92
  -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp. oraz innych
  świadczeń 23 992,21 111 669,03 -87 676,82 0,00 0,00 0,00
  c)inne 6 889,04 7 869,72 -980,68 9 800,77 8 834,46 966,31
  udzielone pozyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 -32 000,00
  d)należności z tytułu umów leasingowych 0,00 50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  e)należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego 45 078,00 48 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  f) zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) 2 440 817,82 2 189 785,80 251 032,02 2 469 394,69 1 883 630,37 585 764,32
  1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) 2 390 317,82 1 974 222,91 416 094,91 2 469 394,69 1 883 630,37 585 764,32
  a)w jednostkach powiązanych 204 232,08 206 724,21 -2 492,13 178 853,29 454 523,29 -275 670,00
  udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 6 393,12 6 393,12 0,00 0,00 275 000,00 -275 000,00
  udzielone pożyczki 197 838,96 200 331,09 -2 492,13 178 853,29 179 523,29 -670,00
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  28 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 29
  Aktywa 30-09-2017 30-06-2017 Różnica
  IIIQ 2017 30-09-2016 30-06-2016 Różnica
  IIIQ 2016
  Pasywa.
  Kapitały spółki za III kwartały 2017 roku prezentują wartość
  10 389 941 złotych.
  W III kwartale wypłacono dywidendę za rok 2016 zgodnie
  z uchwałami ZWZA Ekopolu Górnośląskiego Holding SA o
  wartości 63 969,64 złote.
  We wrześniu dokonano umorzenia skupionych akcji
  własnych w wysokości 258 576,50 złotych pomniejszając
  kapitał podstawowy o wartość 122 320,57 złotych (81 007
  akcji x 1,51) oraz kapitał zapasowy o kwotę 136 255,93
  złote.
  Niewykorzystany fundusz Buy Back o wartości 541 423,50
  złotych został powtórnie przeniesiony na fundusz
  zapasowy spółki.
  b)w pozostałych jednostkach 336 050,37 354 602,01 -18 551,64 547 478,77 581 391,19 -33 912,42
  udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 9 800,73 28 352,37 -18 551,64 85 831,99 119 541,34 -33 709,35
  udzielone pożyczki 326 249,64 326 249,64 0,00 461 646,78 461 849,85 -203,07
  odsetki od udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 900 535,37 1 412 896,69 487 638,68 1 743 062,63 847 715,89 895 346,74
  środki pieniężne w kasie 8 151,40 12 070,32 -3 918,92 12 881,40 13 199,11 -317,71
  środki pieniężne na rachunkach 1 841 883,97 1 400 826,37 441 057,60 1 730 181,23 834 516,78 895 664,45
  inne aktywa pieniężne 50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 215 562,89 -215 562,89 0,00 0,00 0,00
  IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 144 288,27 209 911,00 -65 622,73 84 321,66 131 722,76 -47 401,10
  Aktywa razem 18 913 837,51 19 554 653,77 -640 816,26 17 705 185,68 18 518 838,56 -813 652,88
  Pasywa 30-09-2017 30-06-2017 Róznica IIIQ
  2016 30-09-2016 30-06-2016 Różnica IIIQ
  2016
  A.Kapitał (fundusz) własny
  (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 10 389 941,67 10 488 269,27 -98 327,60 10 313 591,13 10 095 163,10 218 428,03
  I.Kapitał (fundusz) podstawowy 3 795 422,75 3 917 743,32 0,00 3 917 743,32 3 917 743,32 0,00
  II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.Zyski zatrzymane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  V.Kapitały pozstałe - wpłaty na poczet podwyższenia
  kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI.Kapitał zapasowy 6 312 210,04 5 648 465,97 663 744,07 4 975 356,66 5 775 356,66 -800 000,00
  VIa Kapitał utworzony na skup akcji własnych (BUY
  Back) 0,00 800 000,00 -800 000,00 768 807,71 0,00 768 807,71
  VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  VIII.Zysk (strata) netto 282 308,88 122 059,98 160 248,90 651 683,44 402 063,12 249 620,32
  VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011
  r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  (I+II+III+IV) 8 523 895,84 9 066 384,50 -542 488,66 7 391 594,55 8 423 675,46 -1 032
  080,91
  I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) 40 167,00 40 167,00 0,00 30 228,00 30 228,00 0,00
  1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 40 167,00 40 167,00 0,00 30 228,00 30 228,00 0,00
  2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Zobowiązania długoterminowe po zamknięciu III kwartału
  2017 roku zostały wycenione na kwotę 320 000 złotych.
  Zobowiązania krótkoterminowe w analogicznym okresie
  prezentują sumę bilansową 7 627 383 złotych, ich spadek
  w porównaniu do II kwartału 2017 roku o wartość 483 274
  złotych jest wypadkową między innymi mniejszymi zakupami
  towarów handlowych oraz wykorzystywaniem towarów
  zakontraktowanych w I i II kwartale 2017 roku.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów są rozliczane w
  stosunku do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych
  z Funduszy Unijnych, oraz kosztów usług sfinansowanych z
  dotacji.
  30 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 31
  Pasywa 30-06-2017 31-03-2017 Różnica II Q 2017 30-09-2013 Różnica IV Q 2013 30-06-2016 31-03-2016 Różnica IIQ 2016
  Pasywa 30-09-2017 30-06-2017 Różnica
  IIIQ 2017 30-09-2016 30-06-2016 Różnica
  IIIQ 2016
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II.Zobowiązania długoterminoiwe (1 do 2) 320 000,00 363 083,52 -43 083,52 482 750,01 456 272,85 26 477,16
  1.Wobec jednostek powiązanych 320 000,00 320 000,00 0,00 330 000,00 330 000,00 0,00
  a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Wobec pozostałych jednostek (a-d) 0,00 43 083,52 -43 083,52 152 750,01 126 272,85 26 477,16
  a)kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c)inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  d)pozostałe zobowiazania finans.długotermin.(leas -
  ing) 0,00 43 083,52 -43 083,52 152 750,01 126 272,85 26 477,16
  III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) 7 627 383,14 8 110 656,80 -483 273,66 6 276 514,29 7 296 190,89 -1 019
  676,60
  1.Wobec jednostek powiązanych (a-b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Wobec pozostałych jednostek (a-i) 7 627 383,14 8 110 657,41 -483 274,27 6 276 514,29 7 296 190,89 -1 019
  676,60
  a)kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c)inne zobowiązania finansowe 226 973,52 268 611,13 -41 637,61 262 126,08 254 587,25 7 538,83
  d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności : 7 267 026,70 7 683 279,06 -416 252,36 5 904 010,09 6 821 606,61 -917 596,52
  do 12 miesięcy 7 267 026,70 7 683 279,06 -416 252,36 5 904 010,09 6 821 606,61 -917 596,52
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  e)zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  f)zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń 60 595,23 71 728,05 -11 132,82 72 765,39 71 700,40 1 064,99
  h)z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  i)inne 1 222,56 30 574,56 721,06 1 367,23 58 705,00 -57 337,77
  j)zobowiazania z tyt.bieżącego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 10 062,40 10 062,40 0,00
  k)zobow.z tyt.umów leasing krótkoterminowe 71 565,13 56 464,00 0,00 26 183,10 79 529,23 -53 346,13
  3.Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) 536 345,70 552 477,18 -16 131,48 602 102,25 640 983,72 -38 881,47
  1.Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.Inne rozliczenia międzyokresowe 536 345,70 552 477,18 -16 131,48 602 102,28 640 983,72 -38 881,44
  długoterminowe 520 217,70 520 221,00 -3,30 382 415,16 382 415,16 0,00
  krótkoterminowe 16 128,00 32 256,00 -16 128,00 219 687,09 258 568,56 -38 881,47
  Pasywa razem 18 913 837,51 19 554 653,77 -640 816,26 17 705 185,68 18 518 838,56 -813 652,88
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  32 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 33
  "Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)" 30-09-2017 30-06-2017
  Działalność operacyjna 379 735 163 318
  Zysk (strata) netto 282 309 122 060
  Amortyzacja 313 477 209 365
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5 921 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 10 296
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0
  Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 0 0
  Zmiana stanu zapasów 994 125 (1 110 825)
  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z
  wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych (272 011) (168 821)
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw (483 274) 1 211 905
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (49 495) 75 085
  Inne korekty 23 810 0
  Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat 0 0
  Podatek dochodowy bieżący zapłacony 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 814 863 349 065
  Działalność inwestycyjna 0 0
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 199 0
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 (22 547)
  Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niema -
  terialnych (10 000) 0
  Inne wydatki inwestycyjne 0 (50 500)
  Objęcie udziałów i akcji . Wypłata dywidendy (63 970) 0
  Udzielone pożyczki 0 0
  Spłata udzielonych pożyczek 18 551 53 499
  Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek 4 412 10 296
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 808) (9 252)
  Działalność finansowa (280 417) (391 607)
  Wpływy netto z emisji akcji 0 0
  Otrzymane kredyty i pożyczki (dotacja) 26 262 0
  Spłata kredytów i pożyczek 0 (127 590)
  Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-) (258 577) (215 562)
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (32 000) (28 000)
  Zapłacone odsetki (16 103) (20 455)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (280 417) (391 607)
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem 487 638 (51 794)
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0 0
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 487 638 (51 794)
  Stan środków pieniężnych na początek okresu 1 412 897 1 464 691
  Stan środków pieniężnych na koniec okresu 1 900 535 1 412 897
  w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
  Rachunek
  przepływów
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Oddział Efekt Paliwa
  Wyniki sprzedażowe 2017 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień Suma
  Sprzedaż paliwa 4 359 636,46 zł 4 168 722,78 zł 4 748 356,98 zł 4 665 272,97 zł 5 085 870,19 zł 5 157 493,93 zł 5 377 201,15 zł 5 529 626,72 zł 5 956 514,12 zł 45 048 695,30 zł
  Sprzedaż technologii opłaty
  abonamentowe 59 726,16 zł 78 436,49 zł 117 820,99 zł 102 642,89 zł 103 693,89 zł 278 539,89 zł 118 783,57 zł 117 924,27 zł 98 001,36 zł 1 075 569,51 zł
  Suma sprzedaży 4 419 362,62 zł 4 247 159,27 zł 4 866 177,97 zł 4 767 915,86 zł 5 189 564,08 zł 5 436 033,82 zł 5 495 984,72 zł 5 647 550,99 zł 6 054 515,48 zł 46 124 264,81 zł
  Marża z paliwa 159 865,24 zł 164 143,66 zł 188 053,83 zł 212 747,89 zł 245 992,43 zł 242 540,26 zł 257 385,33 zł 264 012,25 zł 295 648,15 zł 2 030 389,04 zł
  marża z technologii 62 908,90 zł 74 909,72 zł 91 404,26 zł 80 320,50 zł 77 128,59 zł 145 351,34 zł 86 355,36 zł 80 459,99 zł 72 524,89 zł 771 363,55 zł
  I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
  Sprzedaż 13 532 699,86 zł 15 393 513,00 zł 17 198 051,19 zł
  Koszt zakupu 12 791 414,25 zł 14 389 434,75 zł 16 141 664,92 zł
  Marża 741 285,61 zł 1 004 078,25 zł 1 056 386,27 zł
  Oddział ZPU wyroby Hutnicze
  I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
  Sprzedaż 4 681 009,74 zł 4 415 056,17 zł 3 946 437,68 zł
  Koszt zakupu 4 110 409,87 zł 3 972 836,79 zł 3 511 383,16 zł
  Marża 570 599,87 zł 442 219,38 zł 435 054,52 zł
  Paliwa
  Sprzedaż w III kwartale 2017 roku paliw płynnych osiągnęła wartość 16 863 341,00 zł. Marża osiągnięta ze sprzedaży
  paliw płynnych wyniosła 817 045,00 zł, procentowy poziom marży wyniósł 4,84.
  Analizując III kwartały 2017 roku sprzedaż paliwa ukształtowała się na poziomie 45 048 695,00 zł marża ze sprzedaży
  osiągnęła poziom 2 030 389,00 zł, procentowa marża to 4,50.
  W omawianym okresie Ekopol Górnośląski Holding SA sprzedał 13 373 535 litrów paliw płynnych.
  Technologia
  Wartość sprzedaży dotycząca opłat abonamentowych w III kwartale 2017 roku wyniosła 334 709,00 zł,
  W okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku poziom sprzedaży opłat abonamentowych oraz technologii wyniósł 1 075
  569,00 zł.
  283 klientów korzystało w III kwartale 2017 roku z technologii Mikrostacje wraz z oprzyrządowaniem.
  Ekopol Górnośląski Holding SA w omawianym okresie zapewniał również obsługę informatyczną 567 sztuk urządzeń
  BlackBOX oraz 175 modułów mikrostacje.pl stanowiących element technologii spółki.
  Wyroby Hutnicze
  W III kwartale 2017 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła
  3 946 437,00 zł. W wyniku sprzedanych towarów i usług osiągnięto w III kwartale 2017 roku 435 054,00 zł marży co
  stanowi 11% poziom marży na wyżej wymienionych działaniach handlowych.
  W okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku poziom sprzedaży wyrobów hutniczych ukształtował się na poziomie 13 042
  504,00 zł, uzyskana marża kwotowa wyniosła 1 447 874,00 zł, procentowa kształtowała się na poziomie 11,10.
  W omawianym okresie 2017 roku sprzedano 3 339 ton wyrobów hutniczych uzyskując 434,83 zł marży na każdej
  sprzedanej tonie.
  Wyniki sprzedażowe 2017 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień Suma
  To n y 349 333 548 360 395 354 230 401 369 3339
  Marża/tone 486,48 zł 461,46 451 444,51 403,71 346,69 zł 469,87 zł 419,96 zł 429,76 zł 434,83
  Sprzedaż Wyrobó Hutniczych 1 298 710,16 zł 1 257 308,01 zł 2 124 991,57 zł 1 409 361,73 zł 1 570 386,76 zł 1 435 307,68 zł 932 616,71 zł 1 584 112,73 zł 1 429 708,24 zł 13 042 503,59 zł
  Marża ze sprzedaży 169 783,26 zł 153 668,64 zł 247 148,31 zł 160 025,59 zł 159 466,77 zł 122 727,02 zł 108 070,26 zł 168 403,39 zł 158 580,87 zł 1 447 874,11 zł
  Koszt zakupu wyrobów
  hutniczych 1 128 926,90 zł 1 103 639,37 zł 1 877 843,26 zł 1 249 336,14 zł 1 410 919,99 zł 1 312 580,66 zł 824 546,45 zł 1 415 709,34 zł 1 271 127,37 zł 11 594 629,48 zł
  34 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 35
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  36 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 37
  Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po
  odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w III kwartale 2017 roku wyniósł 0,48 %
  wskaźnik ten informuje o spadku rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do
  okresu analogicznego roku 2016
  Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w III kwartale 2017 z każdych 100 zł
  przychodu Spółka uzyskała 0,97 zł zysku.
  Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) uwzględnia pozostałą
  działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży, pozwalając jednocześnie
  określić wpływ amortyzacji na płynność finansową (Wysokie odpisy amortyzacyjne
  mają w przypadku EGH duży wpływ na płynność finansową firmy). Im wyższa
  wartość tego wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania
  jednostki, co z kolei wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału rozwojowego.
  Analiza wskaźnikowa
  Wartość
  Pozycja 2017-09-30 2016-09-30
  Przychody ze sprzedaży 59 164 749,00 zł 46 600 260,00 zł
  Zysk operacyjny (EBIT) 574 275,00 zł 1 077 738,00 zł
  Zysk netto 282 308,88 zł 651 683,00 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2017-09-30 2016-09-30
  wsk. rentowności netto 0,48% 1,40%
  wsk. rentowności operacyjnej 0,97% 2,31%
  Wartość
  Pozycja 2017-09-30 2016-09-30
  Przychody ze sprzedaży 59 164 749,36 zł 46 600 260,00 zł
  Zapasy 2 694 262,59 zł 2 439 409,00 zł
  Należności 4 468 217,00 zł 3 150 413,00 zł
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Wartość
  Wskaźnik 2017-09-30 2016-09-30
  Obrotu należnościami (dni) 20 18
  Obrotu zapasami (dni) 12 14
  Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w III kwartale 2017
  roku obrót należnościami w dniach wyniósł 20.
  Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w III kwartale 2017 roku przeciętny
  czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 12 dni.
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,45 informuje, że spółka reguluje płynnie
  swoje zobowiązania , zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję
  spadkową w stosunku do okresu analogicznego roku 2016
  Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,55
  relacja kapitałów do zobowiązań jest bardzo korzystna.
  38 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 39
  Wartość
  Pozycja 2017-09-30 2016-09-30
  Aktywa ogółem 18 913 837,00 zł 17 705 185,00 zł
  Aktywa trwałe 9 166 251,00 zł 9 561 646,00 zł
  Aktywa obrotowe 9 747 586,52 zł 8 143 539,00 zł
  Kapitał własny 10 389 941,67 zł 10 313 591,00 zł
  Zobowiązania ogółem 8 523 895,00 zł 7 391 594,00 zł
  Zobowiązania długoterminowe 320 000,00 zł 482 750,00 zł
  Zobowiązania krótkoterminowe 7 627 383,14 zł 6 276 514,00 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2017-09-30 2016-09-30
  wsk. zadłużenia ogólnego 0,45 0,42
  wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem
  własnym 0,55 0,58
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,28 wskazując że majątek obrotowy w
  postaci należności towarów oraz gotówki w III kwartale 2017 jest większy od
  zobowiązań bieżących Spółki.
  Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,32 co wskazuje na potencjał
  aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.
  Porównanie osiągniętych w III kwartale 2017 wskaźników z pożądanymi
  wartościami , potwierdza że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w
  terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.
  40 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 41
  Wartość
  Pozycja 2017-09-30 2016-09-30
  Aktywa obrotowe 9 747 586,52 zł 8 143 539,00 zł
  Inwestycje krótkoterminowe 2 440 817,00 zł 2 469 394,00 zł
  Zobowiązania krótkoterminowe 7 627 383,00 zł 6 276 514,00 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2017-09-30 2016-09-30
  wsk. bieżącej płynności 1,28 1,30
  wsk. płynności I stopnia
  (wypłacalności) 0,32 0,39
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363l2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346l2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363l2009 Zarządu Giełdy t tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
  EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA
  Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA oświadcza, że nie
  publikowała prognoz na lata następne.
  PIEKARY ŚLĄSKIE 27-10-2017
  2017-09-19 46/2017 Technologia SENT
  2017-09-15 45/2017 Technologia SENT
  2017-09-08 44/2017 Technologia SENT ( Koreta treści raportu nr 43/2017)
  2017-09-08 43/2017 Technologia SENT
  2017-09-04 42/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-08-28 41/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-08-21 40/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-08-14 39/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-08-07 38/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-07-31 37/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-07-28 36/2017 Raport okresowy za II kwartał 2017
  2017-07-24 35/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-07-17 34/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-07-10 33/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  2017-07-03 31/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
  42 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII RAPORT KWARTALNY 2017 QIII | 43
  Raport kwartalny za IIIQ 2017r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  Informacje
  prawne


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
  EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA
  Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w
  sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding
  SA wraz z informacja dodatkowa zostały ujawnione wszystkie i
  informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
  sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki
  oraz że sprawozdanie Ekopolu Górnośląskiego Holding SA
  zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki uwzględniający opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  PIEKARY ŚLĄSKIE 27-10-2017
  IIIQ 2017
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  41-940 Piekary Śląskie
  ul. Graniczna7
  www.eg.com.pl
  44 |RAPORT KWARTALNY 2017 QIII


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-06-26 01-06-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649